پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «دیرینه‌اقلیم‌شناسی»

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +املا+مرتب (۸.۸): + ۶ رده)
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
{{منبع|تاریخ=مه ۲۰۱۴}}
[[اقلیم]] یا [[اب وهوا]] وضعیت کلی هوای یک منطقه رانشان میدهدمی‌دهد که کمتر دستخوش تغییر واقع میشودمی‌شود و مستقل از زمان است این نکته در مورد فرایندهای کوتاه مدت صادق است اما در مورد فرایندهای درازمدت اعتبار چندانی ندارد زیرا دستاوردهای علوم دیگر[[جغرافیای دیرینه]]، [[زمین شناسیزمین‌شناسی]][[باستان شناسی]]} و نیز [[اسناد تاریخی]] نشان میدهدمی‌دهد که [[اب وهوا]] درطول هزارها ومیلیونها سال گذشته تغییراتی اساسی کرده است که طی آن دوره هایدوره‌های گرم جای خود را به دوره هایدوره‌های سرد دادهداده‌اند اند ودوره هایودوره‌های خشک ومرطوب پیوسته با دوره هایدوره‌های سرد وخشک درتناوب بوده اند نوسانبوده‌اند هاینوسان‌های اقلیمی حتی در۲۰۰سال اخیر که امار وداده هایوداده‌های هواشناسی درمورد آن موجود است بسیار ملموس بوده اندبوده‌اند بعضی از [[اقلیم شناس|اقلیم شناسان]] [[نوسان هاینوسان‌های اقلیمی]] را به تلاطم وامواج دریایی تشبیه میکنندمی‌کنند که حرکت واقعی آنرا تغییرات حقیقی اقلیم نظیر گذار از [[دوره هایدوره‌های یخچالی]] و[[بین یخچالی]] تشکیل میدهند شاخهمی‌دهند ایشاخه‌ای از [[اقلیم شناسی]] راکه به مطالعه وضعیت اقلیم گذشته زمین می بردازد دیرینه اقلیم شناسی می نامندمی‌نامند این اقلیم ترکیبی است از علومی نظیر [[زمین شناسیزمین‌شناسی]]، [[جغرافیای دیرینه]][[گیاه شناسیگیاه‌شناسی]] و [[جانور شناسیجانورشناسی]] در راستای اقلیم شناسی در دیرینه اقلیم شناسی به مطالعه آثار ونشانه هاییونشانه‌هایی می بردازند که در نتیجه سیر تحولی اقلیم از گذشته هایگذشته‌های دور به جا مانده است امروزه یافته هاییافته‌های این علم تصویری نسبتاً واضح از چگونگی تغییرات آب وهوایی طی ۵۰۰ الی۱۰۰۰ میلیون سال قبل به دست داده است بدیهی است [[رویداد هایرویدادهای اقلیمی]] با نزدیک شدن هر چه بیشتر به زمان حال دقیق تر وروشن تر می شودمی‌شود.
 
[[رده:دیرینه‌اقلیم‌شناسی]]