پرش به محتوا

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «حافظه دسترسی تصادفی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: منبع حذف شده‌است.(پخ)
===حافظه مجازی===
بیشتر سیستم عامل های مدرن روش گسترش ظرفیت حافظه را به کار میگیرند که به نام حافظه مجازی شناخته میشود بخشی از هارد دیسک کامپیوتر در کنار تنظیم برای صفحه بندی فایل یا یک پارتیشن ابتدایی ترکیبی از حافظه سیستم و فایل صفحه بندی کل حافظه سیستم را تشکیل میدهند(برای مثال اگر کامپیوتر 2 گیگ حافظه رم و 1 گیگ حافظه فایل صفحه بندی داشته باشد کل حافظه در دسترس سیستم عامل 3گیگ است).
وقتی حافظه سیستم کم میشود بخشی از رم به فایل صفحه بندی برای ایجاد فضایی برای داده های جدید منتقل میشود و همچنین برای بازگردانی اطلاعات قبلی استفاده میشود استفاده بیش از حد از این مکانیزم مانع عملکرد کلی سیستم میشود چون هارددیسک به مراتب از رم کندتر است.{{سر خط}}
نرم افزاری که قسمتی ازیک RAMکامپیونررابخش بندی کرده وامکان عملکردان به صورت درایوسریع تررافراهم میاورد RAM DISKنامیده میشودیک RAM DISK اطلاعات ذخیره شده راهنگام خاموش شدن کامپیوترازدست میدهد،مگراینکه حافظه دارای یک منبع باتری اماده بکارباشد.{{سر خط}}
 
==SHADOW RAM==
گاهی اوقات ،محتویات تراشه ی ROMکم سرعت به منظورکوتاه ترکردن زمان دستیابی ،برای حافظه ی READ/WRITE کپی میشود.تراشه ROMهنگام تغییرمکان اولیه حافظه برروی بلوک مشابه به ادرس ها(اغلب غیرقابل رایت)،غیرفعال میشود.این فرایند،که به ان SHADOWINGگفته میشود،درهردوی کامپیوترهاوسیستم های جاسازی شده بسیارمتداول است.{{سر خط}}
 
بعنوان یک نمونه رایج ،BIDSدرکامپیوترهای معمولی اغلب دارای یک گزینه به نام "استفاده “SHADOW BIOSیامشابه ان است .بافعال سازی ان،توابع وکاربردهای متکی به داده های مربوط به BIOS ROMبه جای ان ازموقعیت های DRAMاستفاده میکنند.این امربسته به نوع سیستم ممکن است منجربه افزایش کارکردنشده ویاباعث ناسازگاری گرددبعنوان مثال ،ممکن است برخی از سخت افزارهاهنگام استفاده ازSHADOW RAM،به سیستم عملگردسترسی نداشته باشد.این مزیت میتوانددربرخی ازسیستم هافرضی باشد،زیراBIOS پس از راه اندازی به وسیله دست یابی مستقیم سخت افزار،مورد استفاده قرارنمیگیرد.حافظه ی خالی نیز باتوجه به اندازه SHADOW RAMهاکوچک میشود.{{سر خط}}
 
==پیشرفت های اخیر==
چندین نوع جدیداز RAMغیرفرارباقابلیت حفظ اطلاعات هنگام خاموش شدن درحال توسعه میباشد.تکنولوژیهای بکاررفته شامل نانوتیوب های کربنی وروش های بااستفاده ازاثرتومل مغناطیسی میباشد.درمیان نسل اول MRAMها،یک تراشه RAM مغناطیسی درتابستان 2003بااستفاده ازتکنولوژی 0.18میکرومتری ساخته شد.{{سر خط}}
 
==دیوارهای حافظه==
دیوارهای حافطه ،اختلافات وعدم توازن ،پهنای باندارتباطی محدوددرحاشیه تراشه است.ازسال 1986تا2000،سرعتcpuبه میزان سالانه 55%وسرعت حافظه تنهابه میزان 10%بهبودیافت.باوجوداین گرایش ها،انتظارمی رفت که رکودحافظه به یک تنگنای سراسری درعملکردکامپیوترتبدیل شود.
پیشرفت های سرعت cpuبه طورقابل توجهی کندشود،بخشی به سبب موانع اصل فیزیکی موجودوبخشی به دلیل وجودمشکل دیواره ی حافظه درطراحی های اخیرcpuازبرخی جهات میباشد.این دلایل به صورت اسنادی درسال 2005توسط INTELتشریح شد.{{سر خط}}
ابتدا،باکوچک شدن هندسی تراشه وبالارفتن فرکانس های کلاک ،جریان نشست ترانزیستورافزایش یافته وموجب مصرف توان وگرمای بیشترمیشود.ثانیاًمیکرومتری پیدایش یافت.دوتکنیک درحال توسعه تکنولوژی"کروکس"ارائه شده وانتقال گشتاوراپسین (STT)که باهمکاری کروکس ،هاینیکس ،IBMوچندین کارخانه دیگرتوسعه یافته است.درسال 2004،"نانترو"ارایه ی GiB10ازپیش نمونه حافظه ی نانوتیوب کربنی راتولیدکردبااین وجود،توانایی این تکنولوژیهادربه کارگیری احتمال اشتراک فروش تجاری ازDRAMتاSRAMیاتکنولوژی فلش مموری همچنان نامشخص مانده است .{{سر خط}}
ازسال 2006،"درایوهای حالت جامد"(مبتنی برفلش مموری )باظرفیت های بالغ بر256گیگابایت وکارکردهای خیلی بیشترازدیسک های قدیمی ،دردسترس قرارگرفت.این توسعه ،شروع به محوکردن تعریف بین"دیسک "ومموری بادست یابی تصادفی سنتی ،باکاهش تفاوت های کارکردکرد.{{سر خط}}
برخی ازانواع مموری بادست یابی تصادفی نظیر"”ECORAM،به طورخاص برای مزارع ،که درانها مصرف کم توان ازاهمیت بیشتری نسبت به سرعت برخورداراست ،مزایای سرعت بالای کلاک به وسیله رکوردحافظه خنثی شده است،چون زمانهای دست یابی حافظه قادربه حفظ سرعت باافزایش فرکانس های کلاک نمیباشد.ثالثا،طرح های ترتیبی قدیمی درکاربرد های مشخص،باسریع ترشدن پروسسورهاغیرکارامدترمیشوند(به دلیل پدیده ای به نام "تنگنای وان نیومن")ودرنتیجه موجب پایین ترامدن ارزش بهره ی ناشی ازافزایش فرکانس میگرددبعلاوه ،بخشی به سبب محدودیت های وسایل تولیداندوکتانس دردستگاه های حالت جامد،تاخیرات RC(مقاومت –خازن)درارسال سیگنال باکوچک شدن اندازه ی مشخصه ها،درحال رشدبوده که یک تنگنای اضافی رابه ان تحمیل میکند.
تاخیرات RCدرارسال سیگنال دربرخی کلاک درمقابل IPCنیزذکرشده بودک"”THE END OF THE ROADبرای طرح ریزقراردادی که پروژه ای باماکزیمم بهبودعملکردCPUسالانه میانگین 12.5%بین سالهای 2000تا2014بوده است .داده های پروسورهای INTEIبه وضوح کاهش تدریجی دربهبودکارکردپروسسورهای اخیررانشان میدهند.بلاین حال،پروسسورهای TNTEL CORE 2 DUO ((CONROEنشان دهنده ی پیشرفت قابل توجهی درپروسسورهای پنتیوم 4قبلی بودواین موضوع به سبب طرحی کارامدتروافزایش کارکردضمن کاهش واقعی نرخ کلاک است.
 
== جستارهای وابسته ==
* [[پردازنده]]
۱

ویرایش