پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «مدل‌سازی معادلات ساختاری»

اصلاح املا، ابرابزار
(اصلاح املا، ابرابزار)
در مطالعات حوزه یحوزهٔ علوم انسانی و اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده هایداده‌های پژوهش طبق فرآیندی با قالب کلی مشخص و یکسان صورت می پذیردمی‌پذیرد که مرتبط با آن روش هایروش‌های تحلیل آماری متعددی تا به حال معرفی شده است. در این میان، [[مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)]] که در اواخر دهه شصت میلادی معرفی شد، ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل فراهم می ساختمی‌ساخت. قدرت این تکنیک در توسعه نظریه هانظریه‌ها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی،[[بازاریابی]]، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و سیستم هایسیستم‌های اطلاعاتی شده است. یکی از مهمترین دلایل استفاده زیاد پژوهشگران از SEM، قابلیت آزمودن تئوری هاتئوری‌ها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لحاظ نمودن [[خطای اندازه گیریاندازه‌گیری]] توسط این روش است که به محقق اجازه می دهدمی‌دهد تا تجزیه و تحلیل داده هایداده‌های خود را با احتساب خطای اندازه گیریاندازه‌گیری گزارش دهد.
مدل هایمدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. [[مدل اندازه گیریاندازه‌گیری]] که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می نمایدمی‌نماید و [[مدل ساختاری]] که نشان می دهدمی‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته اندگرفته‌اند.
استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که پنج عدد از مهمترین آنها عبارتند از:
الف) تخمین روابط چندگانه
ب) قابلیت سنجش متغیرهای پنهان (مفاهیم مشاهده نشده)
ج) محاسبه خطای اندازه گیریاندازه‌گیری
د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی
ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی <ref>داوری و رضازاده، 1392</ref>
 
== پانویس ==
 
== منابع ==
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392۱۳۹۲) مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارنرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
۲۰٬۷۳۷

ویرایش