تفاوت میان نسخه‌های «استناد»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۹۵ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
(افزودن {{بهبود منبع}} (توینکل))
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
{{بهبود منبع|تاریخ=اوت ۲۰۱۳}}
'''استناد''' اصلی ترین ابزار در مطالعات [[کتاب سنجی]] به شمار می رودمی‌رود و البته در [[علم سنجی]] هم از جایگاهی قابل توجه بهره مند است.<br />{{سخ}}
در حوزۀحوزهٔ علوم کتابداری واطلاع رسانی، ساندیسون عقیده دارد که استناد نشان دهندۀدهندهٔ تصمیم نویسنده است که میمی‌خواهد خواهد رابطۀرابطهٔ میان مدرکی را که دارد تهیه می کندمی‌کند با نوشته اینوشته‌ای دیگر نشان دهد. اسمیت نیز مدعی است که رابطۀرابطهٔ میان مدارک استناد کننده و استناد شونده با استناد نشان داده می شودمی‌شود. بنابراین میتوانمی‌توان گفت از استناد در جایگاه ابرازی یاد شده، که میان اندیشه هایاندیشه‌های جدید و اندیشه هایاندیشه‌های پیشین پیوند برقرار می کندمی‌کند. پیوند علمی میان اندیشه هااندیشه‌ها که از طریق استناد برقرار می شودمی‌شود به قدری حائز اهمیت است که بسیاری از صاحب نظران، وجود استناد در یک اثر را نشانۀنشانهٔ اعتبار آن اثر و نبود استناد را به منزلۀمنزلهٔ بی اعتباری یا کم اعتباری آن در نظر می گیرند؛می‌گیرند؛ از سویی دیگر، بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که هرگاه تعداد زیادی از آثار به اثری استناد کنند، باید آن را یک اثر حائز اهمیت به شمار آورد و این استنادها را تا حد زیادی نشانۀنشانهٔ اعتبار آن اثر دانست (نوروزی چاکلی، 1390،۱۳۹۰، ص275ص۲۷۵-279۲۷۹).
 
== اهمیت استناد ==
استناد به یک اثر ،اثر، نشان دهنده نفوذ و تاثیر علمی آن است. از همین روست که امروزه ارتباط یک اثر با آثار پیشین را از طریق استناد آن به آثار پیشین سنجش و ارزیابی کرده، جایگاه اثر تولید شده را در شبکه ارتباط هایارتباط‌های علمی مشخص می کنندمی‌کنند.<br />{{سخ}}
پس باید گفت که استناد، معیاری برای محک زدن درجۀدرجهٔ اعتبار و اصالت مطالب ارائه شده در هرنوشته به شمار می آیدمی‌آید. و از این منظر نیز پراهمیت است که امکان به نمایش درآوردن ارتباط میان موضوع هاموضوع‌ها را فراهم می سازدمی‌سازد و حتی به ترسیم نقشۀنقشهٔ این ارتباط می پردازدمی‌پردازد.<br />{{سخ}}
دیمیتروف در پژوهش خود دلایل زیر را برای استناد کردن بر می شمارد:<br />{{سخ}}
# ایجاد پیوند میان اثر مورد نظر با آثار مرتبط پیشین
# اعتبار بخشی و ادای احترام
# فراهم آوردن شواهد برای اثبات ادعا و ارائه توضیح هایتوضیح‌های لازم
{{سخ}}
<br />
همچنین از نظر کامپاناریو کارکردهای گوناگون استناد عبارت اند از:
# اعتباربخشی
# بررسی آثار پیشین
# مستندسازی
# وجود عوامل اجتماعی (نوروزی چاکلی، 1390،۱۳۹۰، ص279ص۲۷۹-281۲۸۱).<br />{{سخ}}
 
 
== منابع ==
* نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1390۱۳۹۰)، آشنایی با علم سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه هاریشه‌ها)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعۀتوسعهٔ علوم انسانی؛ دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.
 
 
 
<!--- رده‌بندی --->

منوی ناوبری