نیروی کشندی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فارسیEnglish
شکل ۱: ستاره دنباله دار شومیکر-لوی ۹ در سال ۱۹۹۴ پس از شکستن تحت تأثیر نیروهای جزر و مدی مشتری در طول گذر پیشین خود در سال ۱۹۹۲
شکل ۲: میدان گرانش دیفرانسیلی ماه بر سطح زمین (همراه با اثر دیفرانسیلی ضعیف تر مربوط به خورشید) به عنوان نیروی مولد کشندی شناخته شده‌است. این سازوکار اولیه پدیده جزر و مد، توضیح دهنده دو برآمدگی هم پتانسیل و مسبب دو مد در هر روز. در این شکل زمین دایره آبی رنگ مرکزی و ماه در فاصله دورتر به سمت راست. جهت رو به بیرون فلش در سمت راست و چپ نشان می‌دهد که ماه در جایی که بالای سر است (و یا در پاسو (حضیض))، نیروی نا متوازن کننده اش در مصاف آن، مابین زمین و اقیانوس است.
شکل ۳: حلقه‌های زحل در داخل مدار قمرهای اصلیش است. نیروهای جزر و مدی در ضدیت با انعقاد و بهم آمیختگی گرانشی مواد موجود در این حلقه‌ها برای شکل‌دادن به قمرهایش است.[۱]

نیروی کشندی یا نیروی جزر و مدی یک اثر ثانویه از نیروی جاذبه و باعث به وجود آمدن پدیده جزر و مد می‌باشد. این نیرو ناشی از یکسان نبودن نیروی جاذبه یک جسم بر امتداد دو سوی جسم دیگر ناشی می‌شود؛ نزدیکترین سمت بیشتر از دورترین سمت، جذب می‌شود. در نتیجه جزر و مد نیرویی دیفرانسیلی است.

جاذبه گرانشی ماه بر نزدیکترین اقیانوس به ماه و همچنین زمین جامد و دورترین اقیانوس‌ها به ماه را در نظر بگیرید. جاذبه‌ای متقابل بین ماه و زمین جامد وجود دارد که بر مرکز ثقل آن عمل می‌کند. به هر حال اقیانوس‌های نزدیک با شدت بیشتری جذب می‌شوند و از آنجایی که آن‌ها مایع هستند اندکی به ماه نزدیک و باعث مد می‌شوند. اقیانوس‌های دور کمتر جذب می‌شوند. انتظار می‌رود که جاذبه در سمت اقیانوس‌های دور دست باعث جزر شود ولی از آن جایی که زمین جامد قوی‌تر جذب ماه می‌شود، یک شتاب نسبی به سمت بیرون بر آن آب‌ها وجود دارد. از منظر کلی، جرم زمین متحمل یک جاذبه دو جانبه با ماه می‌شود، اقیانوس‌های نزدیک بیشتر از اقیانوس‌های دور، که منجر به تفریق این دو می‌باشد.

در کاربرد رایج‌تر در مکانیک سماوی، بیان 'نیروی جزر و مدی' می‌تواند اشاره به وضعیتی که در آن شیء یا مواد (به عنوان مثال جزر و مد آب) عمدتاً تحت تأثیر گرانش شیء دوم (مثلا زمین) است اما همچنین از اثرات گرانشی شیء سوم (برای مثال ماه) دچار عدم توازن شده‌است. این نیروی نامتعادل‌کننده در مواقعی به نام نیروی کشندی (جزر و مدی)[۲] شناخته می‌شود که: تفاضل بین نیروی وارد شده توسط شیء سوم بر روی دوم و نیروی وارد شده توسط شیء سوم بر شیء اول باشد.[۳]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. R. S. MacKay; J. D. Meiss (1987). Hamiltonian Dynamical Systems: A Reprint Selection. CRC Press. p. 36. ISBN 0-85274-205-3.
 2. "On the tidal force", I N Avsiuk, in "Soviet Astronomy Letters", vol.3 (1977), pp. 96–99
 3. See p.509 in "Astronomy: a physical perspective", M L Kutner (2003).

پیوند به بیرون[ویرایش]

Tidal interaction between the barred spiral galaxy NGC 169 and a smaller companion[1]

The tidal force is a gravitational effect that stretches a body along the line towards the center of mass of another body due to a gradient (difference in strength) in gravitational field from the other body; it is responsible for diverse phenomena, including tides, tidal locking, breaking apart of celestial bodies and formation of ring systems within the Roche limit, and in extreme cases, spaghettification of objects. It arises because the gravitational field exerted on one body by another is not constant across its parts: the nearest side is attracted more strongly than the farthest side. It is this difference that causes a body to get stretched. Thus, the tidal force is also known as the differential force, as well as a secondary effect of the gravitational field.

In celestial mechanics, the expression tidal force can refer to a situation in which a body or material (for example, tidal water) is mainly under the gravitational influence of a second body (for example, the Earth), but is also perturbed by the gravitational effects of a third body (for example, the Moon). The perturbing force is sometimes in such cases called a tidal force[2] (for example, the perturbing force on the Moon): it is the difference between the force exerted by the third body on the second and the force exerted by the third body on the first.[3]

Explanation

Figure 4: The Moon's gravity differential field at the surface of the Earth is known (along with another and weaker differential effect due to the Sun) as the Tide Generating Force. This is the primary mechanism driving tidal action, explaining two tidal equipotential bulges, and accounting for two high tides per day. In this figure, the Earth is the central blue circle while the Moon is far off to the right. The outward direction of the arrows on the right and left indicates that where the Moon is overhead (or at the nadir) its perturbing force opposes that between the earth and ocean.

When a body (body 1) is acted on by the gravity of another body (body 2), the field can vary significantly on body 1 between the side of the body facing body 2 and the side facing away from body 2. Figure 4 shows the differential force of gravity on a spherical body (body 1) exerted by another body (body 2). These so-called tidal forces cause strains on both bodies and may distort them or even, in extreme cases, break one or the other apart.[4] The Roche limit is the distance from a planet at which tidal effects would cause an object to disintegrate because the differential force of gravity from the planet overcomes the attraction of the parts of the object for one another.[5] These strains would not occur if the gravitational field were uniform, because a uniform field only causes the entire body to accelerate together in the same direction and at the same rate.

Size and distance

The relationship of an astronomical body's size, to its distance from another body, strongly influences the magnitude of tidal force.[6] The tidal force acting on an astronomical body, such as the Earth, is directly proportional to the diameter of that astronomical body and inversely proportional to the cube of the distance from another body producing a gravitational attraction, such as the Moon or the Sun. Tidal action on bath tubs, swimming pools, lakes, and other small bodies of water is negligible.[7]

Figure 3: Graph showing how gravitational attraction drops off with increasing distance from a body

Figure 3 is a graph showing how gravitational force declines with distance. In this graph, the attractive force decreases in proportion to the square of the distance, while the slope relative to value decreases in direct proportion to the distance. This is why the gradient or tidal force at any point is inversely proportional to the cube of the distance.

The tidal force corresponds to the difference in Y between two points on the graph, with one point on the near side of the body, and the other point on the far side. The tidal force becomes larger, when the two points are either farther apart, or when they are more to the left on the graph, meaning closer to the attracting body.

For example, the Moon produces a greater tidal force on the Earth than the Sun, even though the Sun exerts a greater gravitational attraction on the Earth than the Moon, because the gradient is less.

Gravitational attraction is inversely proportional to the square of the distance from the source. The attraction will be stronger on the side of a body facing the source, and weaker on the side away from the source. The tidal force is proportional to the difference.[7]

Sun, Earth, and Moon

As expected, the table below shows that the distance from the Moon to the Earth, is the same as the distance from the Earth to the Moon. The Earth is 81 times more massive than the Moon but has roughly 4 times its radius. As a result, at the same distance, the tidal force of the Earth at the surface of the Moon is about 20 times stronger than that of the Moon at the Earth's surface.[8]

Gravitational body causing tidal force Body subjected to tidal force Diameter and distance Tidal force
Body Mass (m) Body Radius (r) Distance (d)
Sun 1.99×1030 kg Earth 6.37×106 m 1.50×1011 m 3.81×10−27 m−2 5.05×10−7 m⋅s−2
Moon 7.34×1022 kg Earth 6.37×106 m 3.84×108 m 2.24×10−19 m−2 1.10×10−6 m⋅s−2
Earth 5.97×1024 kg Moon 1.74×106 m 3.84×108 m 6.12×10−20 m−2 2.44×10−5 m⋅s−2
m is mass; r is radius; d is distance; 2r is the diameter

G is the gravitational constant = 6.674×10−11 m3⋅kg−1⋅s−2[9]

Effects

Figure 5: Saturn's rings are inside the orbits of its principal moons. Tidal forces oppose gravitational coalescence of the material in the rings to form moons.[10]

In the case of an infinitesimally small elastic sphere, the effect of a tidal force is to distort the shape of the body without any change in volume. The sphere becomes an ellipsoid with two bulges, pointing towards and away from the other body. Larger objects distort into an ovoid, and are slightly compressed, which is what happens to the Earth's oceans under the action of the Moon. The Earth and Moon rotate about their common center of mass or barycenter, and their gravitational attraction provides the centripetal force necessary to maintain this motion. To an observer on the Earth, very close to this barycenter, the situation is one of the Earth as body 1 acted upon by the gravity of the Moon as body 2. All parts of the Earth are subject to the Moon's gravitational forces, causing the water in the oceans to redistribute, forming bulges on the sides near the Moon and far from the Moon.[11]

When a body rotates while subject to tidal forces, internal friction results in the gradual dissipation of its rotational kinetic energy as heat. In the case for the Earth, and Earth's Moon, the loss of rotational kinetic energy results in a gain of about 2 milliseconds per century. If the body is close enough to its primary, this can result in a rotation which is tidally locked to the orbital motion, as in the case of the Earth's moon. Tidal heating produces dramatic volcanic effects on Jupiter's moon Io. Stresses caused by tidal forces also cause a regular monthly pattern of moonquakes on Earth's Moon.[6]

Tidal forces contribute to ocean currents, which moderate global temperatures by transporting heat energy toward the poles. It has been suggested that variations in tidal forces correlate with cool periods in the global temperature record at 6- to 10-year intervals,[12] and that harmonic beat variations in tidal forcing may contribute to millennial climate changes. No strong link to millennial climate changes has been found to date.[13]

Figure 1: Comet Shoemaker-Levy 9 in 1994 after breaking up under the influence of Jupiter's tidal forces during a previous pass in 1992.

Tidal effects become particularly pronounced near small bodies of high mass, such as neutron stars or black holes, where they are responsible for the "spaghettification" of infalling matter. Tidal forces create the oceanic tide of Earth's oceans, where the attracting bodies are the Moon and, to a lesser extent, the Sun. Tidal forces are also responsible for tidal locking, tidal acceleration, and tidal heating. Tides may also induce seismicity.

By generating conducting fluids within the interior of the Earth, tidal forces also affect the Earth's magnetic field.[14]

Figure 2: This simulation shows a star getting torn apart by the gravitational tides of a supermassive black hole.

Formulation

Figure 6: Tidal force is responsible for the merge of galactic pair MRK 1034.[15]
Figure 7: Graphic of tidal forces. The top picture shows the gravity field of a body to the right, the lower shows their residual once the field at the centre of the sphere is subtracted; this is the tidal force. See Figure 4 for a more detailed version

For a given (externally generated) gravitational field, the tidal acceleration at a point with respect to a body is obtained by vector subtraction of the gravitational acceleration at the center of the body (due to the given externally generated field) from the gravitational acceleration (due to the same field) at the given point. Correspondingly, the term tidal force is used to describe the forces due to tidal acceleration. Note that for these purposes the only gravitational field considered is the external one; the gravitational field of the body (as shown in the graphic) is not relevant. (In other words, the comparison is with the conditions at the given point as they would be if there were no externally generated field acting unequally at the given point and at the center of the reference body. The externally generated field is usually that produced by a perturbing third body, often the Sun or the Moon in the frequent example-cases of points on or above the Earth's surface in a geocentric reference frame.)

Tidal acceleration does not require rotation or orbiting bodies; for example, the body may be freefalling in a straight line under the influence of a gravitational field while still being influenced by (changing) tidal acceleration.

By Newton's law of universal gravitation and laws of motion, a body of mass m at distance R from the center of a sphere of mass M feels a force ,

equivalent to an acceleration ,

where is a unit vector pointing from the body M to the body m (here, acceleration from m towards M has negative sign).

Consider now the acceleration due to the sphere of mass M experienced by a particle in the vicinity of the body of mass m. With R as the distance from the center of M to the center of m, let ∆r be the (relatively small) distance of the particle from the center of the body of mass m. For simplicity, distances are first considered only in the direction pointing towards or away from the sphere of mass M. If the body of mass m is itself a sphere of radius ∆r, then the new particle considered may be located on its surface, at a distance (R ± ∆r) from the centre of the sphere of mass M, and ∆r may be taken as positive where the particle's distance from M is greater than R. Leaving aside whatever gravitational acceleration may be experienced by the particle towards m on account of m's own mass, we have the acceleration on the particle due to gravitational force towards M as:

Pulling out the R2 term from the denominator gives:

The Maclaurin series of is which gives a series expansion of:

The first term is the gravitational acceleration due to M at the center of the reference body , i.e., at the point where is zero. This term does not affect the observed acceleration of particles on the surface of m because with respect to M, m (and everything on its surface) is in free fall. When the force on the far particle is subtracted from the force on the near particle, this first term cancels, as do all other even-order terms. The remaining (residual) terms represent the difference mentioned above and are tidal force (acceleration) terms. When ∆r is small compared to R, the terms after the first residual term are very small and can be neglected, giving the approximate tidal acceleration for the distances ∆r considered, along the axis joining the centers of m and M:

When calculated in this way for the case where ∆r is a distance along the axis joining the centers of m and M, is directed outwards from to the center of m (where ∆r is zero).

Tidal accelerations can also be calculated away from the axis connecting the bodies m and M, requiring a vector calculation. In the plane perpendicular to that axis, the tidal acceleration is directed inwards (towards the center where ∆r is zero), and its magnitude is in linear approximation as in Figure 4.

The tidal accelerations at the surfaces of planets in the Solar System are generally very small. For example, the lunar tidal acceleration at the Earth's surface along the Moon–Earth axis is about 1.1×10−7 g, while the solar tidal acceleration at the Earth's surface along the Sun–Earth axis is about 0.52×10−7 g, where g is the gravitational acceleration at the Earth's surface. Hence the tide-raising force (acceleration) due to the Sun is about 45% of that due to the Moon.[16] The solar tidal acceleration at the Earth's surface was first given by Newton in the Principia.[17]

See also

References

 1. ^ "Hubble Views a Cosmic Interaction". nasa.gov. NASA. February 11, 2022. Retrieved 2022-07-09.
 2. ^ "On the tidal force", I. N. Avsiuk, in "Soviet Astronomy Letters", vol. 3 (1977), pp. 96–99.
 3. ^ See p. 509 in "Astronomy: a physical perspective", M. L. Kutner (2003).
 4. ^ R Penrose (1999). The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics. Oxford University Press. p. 264. ISBN 978-0-19-286198-6. tidal force.
 5. ^ Thérèse Encrenaz; J -P Bibring; M Blanc (2003). The Solar System. Springer. p. 16. ISBN 978-3-540-00241-3.
 6. ^ a b "The Tidal Force | Neil deGrasse Tyson". www.haydenplanetarium.org. Retrieved 2016-10-10.
 7. ^ a b Sawicki, Mikolaj (1999). "Myths about gravity and tides". The Physics Teacher. 37 (7): 438–441. Bibcode:1999PhTea..37..438S. CiteSeerX 10.1.1.695.8981. doi:10.1119/1.880345. ISSN 0031-921X.
 8. ^ Schutz, Bernard (2003). Gravity from the Ground Up: An Introductory Guide to Gravity and General Relativity (illustrated ed.). Cambridge University Press. p. 45. ISBN 978-0-521-45506-0. Extract of page 45
 9. ^ "2018 CODATA Value: Newtonian constant of gravitation". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. 20 May 2019. Retrieved 2019-05-20.
 10. ^ R. S. MacKay; J. D. Meiss (1987). Hamiltonian Dynamical Systems: A Reprint Selection. CRC Press. p. 36. ISBN 978-0-85274-205-1.
 11. ^ Rollin A Harris (1920). The Encyclopedia Americana: A Library of Universal Knowledge. Vol. 26. Encyclopedia Americana Corp. pp. 611–617.
 12. ^ Keeling, C. D.; Whorf, T. P. (5 August 1997). "Possible forcing of global temperature by the oceanic tides". Proceedings of the National Academy of Sciences. 94 (16): 8321–8328. Bibcode:1997PNAS...94.8321K. doi:10.1073/pnas.94.16.8321. PMC 33744. PMID 11607740.
 13. ^ Munk, Walter; Dzieciuch, Matthew; Jayne, Steven (February 2002). "Millennial Climate Variability: Is There a Tidal Connection?". Journal of Climate. 15 (4): 370–385. Bibcode:2002JCli...15..370M. doi:10.1175/1520-0442(2002)015<0370:MCVITA>2.0.CO;2.
 14. ^ "Hungry for Power in Space". New Scientist. 123: 52. 23 September 1989. Retrieved 14 March 2016.
 15. ^ "Inseparable galactic twins". ESA/Hubble Picture of the Week. Retrieved 12 July 2013.
 16. ^ The Admiralty (1987). Admiralty manual of navigation. Vol. 1. The Stationery Office. p. 277. ISBN 978-0-11-772880-6., Chapter 11, p. 277
 17. ^ Newton, Isaac (1729). The mathematical principles of natural philosophy. Vol. 2. p. 307. ISBN 978-0-11-772880-6., Book 3, Proposition 36, Page 307 Newton put the force to depress the sea at places 90 degrees distant from the Sun at "1 to 38604600" (in terms of g), and wrote that the force to raise the sea along the Sun-Earth axis is "twice as great" (i.e., 2 to 38604600) which comes to about 0.52 × 10−7 g as expressed in the text.

External links