محمد در قرآن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

نام محمد پیامبر اسلام در قرآن با عنوان محمد ۴ بار و با عنوان احمد ۱ بار آورده شده‌است. احمد در سوره صف آیه ۶ و محمد در سوره‌های سوره آل عمران آیه ۱۴۴ و سوره احزاب آیه ۴۰ و سوره محمد آیه ۲ و سوره فتح آیه ۲۹ آمده‌است. عباراتی چون رسول الله، الرسول، امی و غیره نیز در قرآن آمده‌است. و یک سوره هم به نام محمد در قرآن آمده‌است.

سوره آل عمران آیه ۱۴۴[ویرایش]

در سوره آل عمران آیه ۱۴۴ آمده‌است: «محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خدا بود و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند، آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به عقب برمی گردید؟ (و با مرگ او اسلام را رها کرده به دوران کفر و بت پرستی بازخواهید گشت؟) و هر کس به عقب بازگردد هرگز ضرری به خدا نمی‌زند، و بزودی شاکران را پاداش خواهیم داد.»

سوره احزاب آیه ۴۰[ویرایش]

در سوره احزاب آیه ۴۰ آمده‌است: «محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به هر چیز آگاه است.»

سوره محمد آیه ۲[ویرایش]

در سوره محمد آیه ۲ آمده‌است: «و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به آن چه بر محمد نازل شده، و همه حق است و از سوی پروردگار آمده نیز ایمان آوردند خداوند گناهانشان را می‌بخشد و کارشان را اصلاح می‌کند.»

سوره فتح آیه ۲۹[ویرایش]

در سوره فتح آیه ۲۹ آمده‌است: «محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند، پیوسته آن‌ها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، آن‌ها همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند، نشانه آن‌ها در صورتشان از اثر سجده نمایان است، این توصیف آن‌ها در تورات است، و توصیف آن‌ها در انجیل همانند زراعتی است که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده و بر پای خود ایستاده‌است، و آن اندازه رشد و نمو کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد! این برای آن است که کافران را به خشم آورد، خداوند کسانی از آن‌ها را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده‌است.»

سوره صف آیه ۶[ویرایش]

در سوره صف آیه ۶ آمده‌است: «و به یاد آورید هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که کتابی (تورات) را که پیش از من فرستاده شده تصدیق دارم و بشارت دهنده به رسولی هستم که بعد از من می‌آید، و نام او احمد است، هنگامی که او (احمد) با معجزات و دلایل روشن به سراغ آن‌ها آمد گفتند: این سحری است آشکار.»

منابع[ویرایش]

 • قرآن، سوره آل عمران آیه ۱۴۴، سوره احزاب آیه ۴۰، سوره محمد آیه ۲، سوره فتح آیه ۲۹، سوره صف آیه ۶.

The Quran (the holy book of Islam) enumerates little about the early life of Muhammad (The Prophet of Islam) or other biographic details, but it talks about his prophetic mission, his moral excellence, and theological issues regarding him. According to the Quran, Muhammad is the last in a chain of prophets sent by God (33:40).

The name "Muhammad" is mentioned four times in the Quran and the name "Ahmad" (another variant of the name of Muhammad) is mentioned one time.[1] However, Muhammad is also referred to with various titles such as the Messenger of Allah, Prophet, unlettered, etc. and many verses about Muhammad refer directly or indirectly to him.[2][3] Also, the title of Surah (chapter) 47 of the Quran is "Muhammad".[4]

Mentions of name, titles, qualities

Mentions of Muhammad or Ahmad

Sura Verse Link English translation (by Abdullah Yusuf Ali[5][6])
Al Imran (Arabic: آل عمران‎) 144 3:144 Muhammad is only a messenger: many Were the messenger that passed away before him. If he died or were slain, will ye then Turn back on your heels? If any did turn back on his heels, not the least harm will he do to Allah; but Allah (on the other hand) will swiftly reward those who (serve Him) with gratitude.[7]
Al-Ahzab (Arabic: سورة الأحزاب‎) 40 33:40 Muhammad is not the father of any of your men, but (he is) the Messenger of Allah, and the Seal of the Prophets: and Allah has full knowledge of all things.[8]
Muhammad (Arabic: سورة محمد) 2 47:2 But those who believe and work deeds of righteousness, and believe in the (Revelation) sent down to Muhammad - for it is the Truth from their Lord,- He will remove from them their ills and improve their condition.[9]
Al-Fath (Arabic: سورة الفتح‎) 29 48:29 Muhammad is the messenger of Allah; and those who are with him are strong against Unbelievers, (but) compassionate amongst each other. Thou wilt see them bow and prostrate themselves (in prayer), seeking Grace from Allah and (His) Good Pleasure. On their faces are their marks, (being) the traces of their prostration. This is their similitude in the Taurat; and their similitude in the Gospel is: like a seed which sends forth its blade, then makes it strong; it then becomes thick, and it stands on its own stem, (filling) the sowers with wonder and delight. As a result, it fills the Unbelievers with rage at them. Allah has promised those among them who believe and do righteous deeds forgiveness, and a great Reward.[10]
As-Saff (Arabic: سورة الصف‎) 6 61:6 And remember, Jesus, the son of Mary, said: "O Children of Israel! I am the messenger of Allah (sent) to you, confirming the Law (which came) before me, and giving Glad Tidings of a Messenger to come after me, whose name shall be Ahmad." But when he came to them with Clear Signs, they said, "this is evident sorcery!" [11]

Other titles and qualities

There are also references to Muhammad as "Messenger", "Messenger of God", and "Prophet" (such as in Quran 2:101, 2:143, 2:151, 3:32, 3:81, 3:144, 3:164, 4:79–80, 5:15, 5:41, 7:157, 8:1, 9:3, 33:40, 48:29, and 66:9). Other terms are used, including "Warner", "bearer of glad tidings", and the "one who invites people to a Single God" (12:108, and 33:45–46), "Seal of the Prophets" (Khatam an-Nabiyyin) 33:40 i.e. there will be no more prophets after him), a "Summoner unto Allah" and "a Lamp that gives bright light" 33:47[12]

Verse 21:107 -- "And you did not recite before it any scripture, nor did you inscribe one with your right hand. Otherwise the falsifiers would have had [cause for] doubt" -- is thought to indicate that Muhammad was illiterate and had not read any earlier scriptures.[13]

The Quran disclaims any superhuman characteristics for Muhammad but describes him as a man possessing the highest moral excellence (Quran 68:5 "And thou dost, surely, possess sublime moral excellences").[12] God made him a good example or a "goodly model" for Muslims to follow (68:4, and 33:21),[14] full of sympathy for Muslims ("Grievous to him is what you suffer; [he is] concerned over you and to the believers is kind and merciful" 9:128).[12] In Islamic tradition, Muhammad's relation to humanity is as a bringer of truth (God's message to humanity), and as a blessing (39:33, and 21:107) whose message will give people salvation in the afterlife. It is believed by at least one pious commentator that it is Muhammad's teachings and the purity of his personal life alone that keep alive the worship of God.[15]

Involvement in doctrine, mission, life

While the Quran does not tell the story of the Prophet's life,[16] a number of verses of the Quran concerning Muhammad affect Islamic doctrine, or refer to Muhammad's mission or personal life.

Hadith

Some verses concerning Muhammad have an important effect on the character/theology of the religion, specifically those that command or encourage Muslims to obey Muhammad and to follow his teachings. These include:

 • 4:59 "O ye who believe! Obey Allah, and obey the Messenger, and those charged with authority among you...." (known as The obedience verse)
 • 24:54 "Say: Obey Allah and obey the Messenger, ... If you obey him, you shall be on the right guidance";[17]
 • 33:21 "In God's messenger you have indeed a good example for everyone who looks forward with hope to God and the Last Day ..."[18]
 • 3:31–32 "If you should love Allah, then follow me [i.e. Muhammad], ... Say, 'Obey Allah and the Messenger.'"
 • 4:69 "And whoever obeys Allah and the Messenger - those will be with the ones upon whom Allah has bestowed favor of the prophets ..."

These verses provide the basis for adherence to the words, actions, and the silent approval of Muhammad -- a record of which is called a hadith (pl. ahadith) -- and provides the bulk of the source for Sharia (Islamic law). (Quranic injunctions have primary importance in this law but are much fewer in number.)[19]

Muhammad's mission

Many important events and turning points in the mission of The Prophet were connected with revelations from the Quran, although the verses are not necessarily addressed to Muhammad. (Like many verses in the Quran, they often refer to an event/story/moral without explaining the dispute/issue involved. These are made clear by Quranic commentary, by prophetic biography and/or by hadith.)

Holy months

After migrating to Medina, the Muslims began raiding Meccan caravans. In their first successful raid, the caravan's merchandise was captured, one caravan guard killed and two captured and later ransomed. However, the raid happened when warfare was banned, i.e. during one of the Arab "sacred months" (the 1st, 7th, 11th and 12th months of the Arab calendar). While his followers were reportedly dismayed at this violation of tradition, Muhammad received a revelation reassuring them raids against unbelievers by Muslims during the four months were now permitted by God.

 • 2:217 "They ask you about the sacred month - about fighting therein. Say, "Fighting therein is great [sin], but averting [people] from the way of Allah and disbelief in Him and [preventing access to] al-Masjid al-Haram and the expulsion of its people therefrom are greater [evil] in the sight of Allah. And fitnah is greater than killing."[20]
Battle of Badr

The first battle the Muslims fought against their unbeliever enemies at Badr in 624 CE was a victory where Muslims killed several important Meccan leaders. The battle is mentioned in the Quran as an example of how God helped Muslims and who should show gratitude in return.

 • 3:123 "And already had Allah given you victory at [the battle of] Badr while you were few in number. Then fear Allah ; perhaps you will be grateful." A verse (apparently addressed to Muhammad) also talks about 3000 angels that helped the believers in battle.
 • 3:124 "[Remember] when you said to the believers, 'Is it not sufficient for you that your Lord should reinforce you with three thousand angels sent down?'"
Battle of Uhud

A year later Muslims suffered a setback against a superior force of Meccans at the Battle of Uhud when several dozen Muslims were killed and Muhammad was wounded. A verse revealed soon after explained why if Muslims had God's favor they had not won the battle as they had at Badr: they disobeyed the Prophets orders and were hasty in collecting loot before the battle was won.[21][22]

 • 3:152 "And Allah had certainly fulfilled His promise to you when you were killing the enemy by His permission until [the time] when you lost courage and fell to disputing about the order [given by the Prophet] and disobeyed after He had shown you that which you love."
Battle of the Trench

Verses 33:10–22 recalls the doubts and fears of some of inhabitants of Medina in the pivotal Battle of the Trench where Muhammad led the Muslims in digging a protective trench and overcame a siege by 10,000 Meccan unbelievers. (Some had lost faith and abandoned the city.)[23] In response to his followers abandoning of work on the trench without Muhammad's permission (prior to the battle), a verse was revealed telling them not to:

 • 24:62 "Only those are believers, who believe in God and His Messenger. when they are with him on a matter requiring collective action, they do not depart until they have asked for his leave ..."
Jizyah

After the Quraish tribe was vanquished and Makka conquered, the Muslims' position under Muhammad was much stronger and (according to Western scholar Alfred Guillaume),[24] the Islamic position towards Arab Christians who had not yet converted to Islam was "modified". A verse was revealed requiring Christians ( and Jews) to pay a special tax (jizyah) and be "humbled".

 • 9:129 "Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled."

Involvement in Muhammad's personal life

While the Quran’s message is eternal and universal, a number of Quranic verses refer to specific issues in the life of the Prophet.

Some verses pertaining to the Prophet's marital relations, these include

 • 33:50 which gave Muhammad the right to marry daughters of his aunts and uncles "a privilege for you only, not for the (rest of) the believers" (who were limited to four wives).
 • 33:51 gave Muhammad the right to "... postpone (the turn in bed of) whom you will of them (your wives), and you may receive whom you will ..." telling his wives they "should be content and not grieve and that they should be satisfied with what you have given them."
 • After Muhammad married Zaynab bint Jahsh, the ex-wife of his adopted son Zayd ibn Harithah, who had divorced her after Muhammad showed interest in her, causing some consternation in the community, verse 33:37 was revealed, saying in part "...We gave her [Zaynab bint Jahsh] to you in marriage, so that (in future) there may be no difficulty to the believers in respect of (the marriage of) the wives of their adopted sons..."
 • During a dispute with his wives where Muhammad boycotted his wives for a month having sex only with a concubine Maria al-Qibtiyya and in return Muhammad's wives boycotted him, verses were revealed saying: "O Prophet! Why do you ban (for yourself) that which God has made lawful to you" (66:1), and chastising two wives (Aisha and Hafsa bint Umar) for criticizing Muhammad for having sex with his concubine (66:3–5).
 • 33:53 includes several regulations for his followers such as entering any of Muhammad's houses "except when you are permitted for a meal, without awaiting its readiness", attempting "to remain for conversation" after the meal, talking to any of his wives except behind a partition, or remarrying any of them "after him, ever. Indeed, that would be in the sight of Allah an enormity."

See also

References

 1. ^ "Critical Thinking – A World View".
 2. ^ "Muhammad in Quran".
 3. ^ "Some Selected Verses From The Holy Qur'an On OUR BELOVED PROPHET MUHAMMAD Sallallahu 'alayhi wa Sallam".
 4. ^ "Quran (Chapter 47)".
 5. ^ "Translations of the Qur'an". Archived from the original on 2016-08-10.
 6. ^ "English translation of Quran by Yusuf Ali".
 7. ^ "Quran Surah Aal-i-Imraan ( Verse 144 )'". Retrieved 2018-01-25.
 8. ^ "Quran Surah Al-Ahzaab ( Verse 40 )'". Retrieved 2018-01-25.
 9. ^ "Quran Surah Muhammad ( Verse 2 )'". Retrieved 2018-01-25.
 10. ^ "Quran Surah Al-Fath ( Verse 29 )'". Retrieved 2018-01-25.
 11. ^ "Quran Surah As-Saff ( Verse 6 )'". Retrieved 2018-01-25.
 12. ^ a b c "Selected Verses from the Holy Quran about the Holy Prophet". al-Islam. Retrieved 12 October 2019.
 13. ^ "Quran: The Word of God". Why Islam. Retrieved 11 October 2019.
 14. ^ Nigosian, S. A. (2004). Islam: Its History, Teaching, and Practices. Indiana: Indiana University Press. p. 17. ISBN 978-0-253-21627-4. Archived from the original on 2015-09-24.
 15. ^ Muhammad Shafi Usmani. Tafsir Maariful Quran (PDF). 6. p. 236. Archived (PDF) from the original on 2012-02-19.
 16. ^ "What do we actually know about Mohammed?". openDemocracy.
 17. ^ Hameed, Shahul. "Store of Prophet's Legacy: Why Hadith is Important". About Islam. Retrieved 28 March 2018.
 18. ^ Hashmi, Tariq Mahmood (2 April 2015). "Role, Importance And Authenticity Of The Hadith". Mawrid.org. Retrieved 28 March 2018.
 19. ^ Forte, David F. (1978). "Islamic Law; the impact of Joseph Schacht" (PDF). Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review. 1: 2. Retrieved 19 April 2018.
 20. ^ Guillaume, Islam, 1954: p.42-3
 21. ^ Cambridge History of Islam 1A (1977) pp. 47–48
 22. ^ Watt (1974) p. 144
 23. ^ [Tafsir ibn Kathir on Quran 33:10]. Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 21 (Part 21): Al-Ankaboot 46 to Al-Ahzab 30 2nd Edition, p. 122, MSA Publication Limited, 2009, ISBN 1861797338. (online)
 24. ^ Guillaume, Islam, 1954: p.51-2