فهرست قنات‌های شهرستان اردستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزیتهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان اردستان در استان اصفهان را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آذرسخت بخش مرکزی شهرستان اردستان آذرسخت ۴۵۰ ۱۲ ۱۲ ۳ ۳٫۵
ابراهیم‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان مهرآباد ۱۹۰۰ ۴۵ ۲۵ ۳ ۶
احمدآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان احمدآباد ۴۵۰ ۳۰ ۱۸ ۱٫۵ ۳
احمدآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان همت‌آباد ۴۰۰ ۱۸ ۸ ۱ ۱
ارونه بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۶۰۰۰ ۱۵۰ ۴۵ ۱۴۵ ۲۵۰
اسماعیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان اسماعیل‌آباد ۴۰۰ ۱۵ ۳۵ ۱ ۲
اشکستان بخش مرکزی شهرستان اردستان اشکستان ۳۵ ۷ ۶ ۱ ۲
اله‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان اله‌آباد ۹۵۰ ۴۰ ۱۲ ۳ ۵
امیران بخش مرکزی شهرستان اردستان امیران ۳۴۰۰ ۱۲۵ ۶۴ ۵۳ ۱۰۵
اورموده بخش مرکزی شهرستان اردستان اورموده ۷۵ ۱۱ ۶ ۱ ۲
اونج بخش مرکزی شهرستان اردستان اونج ۳۳۰۰ ۳۴ ۴۷ ۱۸ ۲۵
اکبرآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان اکبرآباد ۶۵۰ ۲۶ ۱۰ ۰٫۵ ۱٫۵
باب الرحی بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۲۸۰۰ ۶۵ ۴۷ ۳۵ ۶۰
بالا قهیاز بخش مرکزی شهرستان اردستان قهیاز ۸۵۰ ۲۸ ۱۸ ۸ ۱۵
براونی بخش مرکزی شهرستان اردستان براونی ۲۵۰ ۱۵ ۱۲ ۱ ۳
بزگوهر بخش مرکزی شهرستان اردستان بزگوهر ۲۶۰۰ ۳۱ ۴۳ ۱۲ ۱۵
بغم بخش مرکزی شهرستان اردستان بغم ۲۱۰۰ ۴۷ ۴۵ ۲۲ ۲۷
بیدان بخش مرکزی شهرستان اردستان بیدان ۹۵۰ ۱۵ ۲۵ ۲٫۵ ۴
ترکی بخش مرکزی شهرستان اردستان ترکی ۴۵۰ ۱۷ ۱۶ ۵ ۸
تقی‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان گلشکنان ۵۰۰ ۲۰ ۱۲ ۰٫۵ ۱٫۵
تل‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان تل‌آباد ۱۵۰۰ ۴۵ ۲۵ ۱٫۵ ۳
توتکان بخش مرکزی شهرستان اردستان توتکان ۸۰۰ ۳۶ ۲۲ ۲ ۳٫۵
توتین سیاه بخش مرکزی شهرستان اردستان توتین سیاه ۲۵۰ ۱۱ ۵ ۱ ۲
تورزن بخش مرکزی شهرستان اردستان تورزن ۶۵۰ ۱۸ ۲۲ ۳ ۴
تورزن بخش مرکزی شهرستان اردستان تورزن ۹۵۰ ۲۸ ۲۰ ۴ ۶
ثور بخش مرکزی شهرستان اردستان موغار ۵۵۰ ۲۸ ۳۲ ۹ ۱۲
جدید قهیاز بخش مرکزی شهرستان اردستان جدید قهیاز ۳۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵
جلالیه بخش مرکزی شهرستان اردستان جلالیه ۵۰۰ ۱۸ ۱۶ ۰٫۵ ۱
جلگه زاوه بخش مرکزی شهرستان اردستان جلگه زاوه ۵۵۰ ۲۰ ۱۶ ۱ ۲
جلگه زاوه بخش مرکزی شهرستان اردستان جلگه زاوه ۷۵۰ ۱۵ ۱۲ ۲ ۳
جلگه زاوه بخش مرکزی شهرستان اردستان جلگه زاوه ۱۵۰۰ ۱۷ ۱۲ ۱٫۵ ۳
جنبه بخش مرکزی شهرستان اردستان جنبه ۷۰۰ ۳۵ ۱۸ ۲٫۵ ۵
جنت‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان جنت‌آباد ۸۰۰ ۱۵ ۱۶ ۰٫۵ ۱
جوقچو بخش مرکزی شهرستان اردستان جوقچو ۱۵۰۰ ۲۹ ۲۶ ۰٫۵ ۱
حاکاچی بخش مرکزی شهرستان اردستان حاکاچی ۳۵۰ ۱۴ ۱۲ ۰٫۵ ۰٫۵
حجت‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان حجت‌آباد ۵۵۰ ۳۲ ۲۰ ۳ ۳
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان حسن‌آباد ۱۷۵۰ ۶۷ ۳۰ ۷ ۹
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان حسن‌آباد ۹۵۰ ۲۵ ۱۷ ۰٫۵ ۱
حسن‌آباد مزرعه بخش مرکزی شهرستان اردستان مهرآباد ۱۷۰ ۴ ۱۸ ۲ ۳
حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان حسین‌آباد ۵۵۰ ۱۸ ۱۶ ۰٫۵ ۱
حسین‌آباد -۱ بخش مرکزی شهرستان اردستان حسین‌آباد مهامیه ۳۵۰۰ ۹۷ ۵۵ ۱۵ ۳۰
حسین‌آباد -۲ بخش مرکزی شهرستان اردستان حسین‌آباد مهامیه ۲۲۰۰ ۶۲ ۴۵ ۰ ۰
حسین‌آباد لاکوهه بخش مرکزی شهرستان اردستان حسین‌آباد لاکوهه ۹۵۰ ۲۶ ۲۸ ۲ ۳
حسین‌آباد میرعلینقی بخش مرکزی شهرستان اردستان حسین‌آباد میرعلینقی ۲۹۵۰ ۸۷ ۶۵ ۶ ۷
حیدرآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان حیدرآباد ۳۰۰ ۱۹ ۲۰ ۳ ۴
خاتون‌آباد بالا بخش مرکزی شهرستان اردستان خاتون‌آباد بالا ۲۰۰ ۱۵ ۷ ۰٫۳۰۰۰۰۰۰۱۱۹۲۰۹۲۹ ۰
خسروشاه بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۳۵۰۰ ۶۸ ۴۰ ۶۰ ۷۰
خلیل‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان خلیل‌آباد ۱۲۰۰ ۲۶ ۴۷ ۴٫۵ ۶
داوران بخش مرکزی شهرستان اردستان داوران ۲۵۰ ۱۲ ۱۷ ۳ ۴٫۵
درقه بخش مرکزی شهرستان اردستان درقه ۱۲۰۰ ۵۱ ۴۰ ۵٫۵ ۱۲
دره باغ بخش مرکزی شهرستان اردستان دره باغ ۹۰۰ ۳۵ ۲۲ ۳٫۵ ۶
دهچی حسین ابراهیم بخش مرکزی شهرستان اردستان دهچی حسین ابراهیم ۲۵۰ ۱۱ ۱۲ ۰٫۵ ۱٫۵
دهچی حسین‌آباد حاجی بخش مرکزی شهرستان اردستان دهچی حسین‌آباد حاجی ۴۵۰ ۱۹ ۱۷ ۰٫۵ ۱٫۵
دهچی رمضان قاسم بخش مرکزی شهرستان اردستان دهچی رمضان قاسم ۲۵۰ ۷ ۱۵ ۰٫۵ ۱٫۵
دوظبقه بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۲۵۰۰ ۶۰ ۳۷ ۴۵ ۹۰
دچان بخش مرکزی شهرستان اردستان دچان ۲۸۰ ۱۰ ۱۲ ۳ ۵
رحمت‌آباد برکی بخش مرکزی شهرستان اردستان رحمت‌آباد برکی ۳۵۰ ۱۲ ۳۰ ۴ ۶
رشیدآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان رشیدآباد ۵۵۰ ۲۴ ۲۲ ۰٫۵ ۲
زائین بخش مرکزی شهرستان اردستان زائین ۶۵۰ ۱۸ ۲۳ ۵ ۱۵
زاغل بالا بخش مرکزی شهرستان اردستان زاغل بالا ۹۵۰ ۱۳ ۲۸ ۳ ۵
سرخه بخش مرکزی شهرستان اردستان کلک‌آباد ۲۲۰۰ ۵۲ ۳۵ ۷ ۱۲
سرهنگ‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان سرهنگ‌آباد ۲۰۰ ۱۲ ۵ ۶ ۶
سعیگرد بخش مرکزی شهرستان اردستان کلک‌آباد ۳۵۰۰ ۷۵ ۳۵ ۲۵ ۵۰
سهراب بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۳۱۰۰ ۷۰ ۷۲ ۶۰ ۷۵
سهرابیه بخش مرکزی شهرستان اردستان سهرابیه ۳۵۰ ۱۷ ۱۵ ۱ ۱
سیانک بخش مرکزی شهرستان اردستان سیانک ۸۵۰ ۴۸ ۱۵ ۲ ۵
سیانک بخش مرکزی شهرستان اردستان سیانک ۵۵۰ ۱۵ ۱۵ ۲ ۵
شاهین چه بخش مرکزی شهرستان اردستان شاهین چه همت‌آباد ۵۵۰ ۱۸ ۲۵ ۵ ۶
شمس بخش مرکزی شهرستان اردستان موغار ۱۲۵۰ ۳۸ ۳۳ ۰ ۰
شورابه بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۲۷۵۰ ۴۳ ۲۲ ۱۲ ۱۶
شورابه بخش مرکزی شهرستان اردستان مهاباد ۲۲۰۰ ۴۷ ۴۱ ۶۵ ۱۰۰
شیرینه بخش مرکزی شهرستان اردستان شجره ۲۲۰۰ ۹۷ ۳۰ ۱۰ ۱۸
عباس نوروز بخش مرکزی شهرستان اردستان خاتون‌آباد پائین ۲۸۰ ۱۸ ۷ ۰٫۵ ۰٫۵
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان عباس‌آباد ۴۰۰ ۳۵ ۱۵ ۱ ۲
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان عباس‌آباد ۴۵۰ ۱۶ ۸ ۰٫۵ ۲
عباس‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان عباس‌آباد ۸۵۰ ۲۲ ۹ ۱ ۲
عشق‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان عشق‌آباد ۱۳۵۰ ۸ ۴۵ ۴ ۶
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان علی‌آباد ۵۵۰ ۲۳ ۱۸ ۱ ۲
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان علی‌آباد گلشکنان ۱۱۰۰ ۵۵ ۱۰ ۰٫۵ ۲
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان علی‌آباد ۸۰۰ ۲۸ ۲۸ ۳ ۶
فازن بخش مرکزی شهرستان اردستان فازن ۱۵۰ ۱۳ ۷ ۱ ۳
فامیلی بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۴۲۰۰ ۶۵ ۳۸ ۴۰ ۴۵
فیض‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۲۲۵۰ ۹۵ ۳۵ ۱۲ ۱۶
قلائی بخش مرکزی شهرستان اردستان قلائی ۵۰۰ ۲۸ ۱۲ ۱ ۲
قنات بالا بخش مرکزی شهرستان اردستان چشمه سرخه ۳۲۰ ۱۸ ۱۲ ۱ ۲
لاجشک بخش مرکزی شهرستان اردستان لاجشک ۲۵۰ ۱۸ ۱۵ ۱٫۵ ۳
لاسیب بخش مرکزی شهرستان اردستان لاسیب ۴۰۰ ۲۴ ۱۵ ۴ ۱۲
لامحمود بخش مرکزی شهرستان اردستان لامحمود ۵۵۰ ۱۶ ۱۲ ۷ ۷
لندور بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۱۵۰۰ ۴۵ ۲۵ ۷ ۱۲
لکه دان بخش مرکزی شهرستان اردستان زواره ۳۰۰۰ ۱۳۰ ۲۷ ۵ ۱۰
لیچ بخش مرکزی شهرستان اردستان لیچ ۱۶۰ ۸ ۶ ۱٫۵ ۳
ماستبندی بخش مرکزی شهرستان اردستان ماستبندی ۱۱۰۰ ۳۶ ۲۰ ۵ ۱۲
ماستبندیچه بخش مرکزی شهرستان اردستان ماستبندیچه ۱۰۵۰ ۲۸ ۱۴ ۰٫۲۰۰۰۰۰۰۰۲۹۸۰۲۳۲ ۱
محمدآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان مزرعه محمدآباد ۴۵۰ ۲۲ ۲۵ ۱ ۲
محمدآباد موغار بخش مرکزی شهرستان اردستان موغار ۴۲۰۰ ۱۰۵ ۷۲ ۲۵ ۵۰
محمدآباد میرپنچ بخش مرکزی شهرستان اردستان محمدآباد میرپنچ ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۳
محمودآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان محمودآباد ۷۵۰ ۲۸ ۲۲ ۰٫۵ ۱
مزدآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان مزدآباد ۲۰۰۰ ۶۰ ۲۹ ۷ ۱۲
مزدآباد بالا بخش مرکزی شهرستان اردستان مزدآباد بالا ۳۰۰۰ ۱۷۰ ۲۴ ۷ ۹
مزدآباد پائین بخش مرکزی شهرستان اردستان مزدآباد پائین ۱۹۰۰ ۶۳ ۴۰ ۰٫۵ ۲
مزرعه آذرسخت بخش مرکزی شهرستان اردستان مزرعه آذرسخت ۳۵۰ ۱۵ ۲۲ ۱ ۱٫۵
مزرعه محمدخان بخش مرکزی شهرستان اردستان مزرعه محمدخان ۴۵ ۳ ۲٫۵ ۱٫۲۰۰۰۰۰۰۴۷۶۸۳۷۲ ۲
مزرعه ملا بخش مرکزی شهرستان اردستان مزرعه ملا ۴۵۰ ۱۵ ۲۵ ۶ ۶
مزرعه مهرآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان مزرعه مهرآباد ۳۵۰ ۶ ۱۷ ۳ ۵
مسکله بخش مرکزی شهرستان اردستان مسکله ۸۵۰ ۲۶ ۲۲ ۱٫۵ ۲
منظریه بخش مرکزی شهرستان اردستان منظریه ۶۰۰ ۱۳ ۴۸ ۲ ۳
مهاباد بخش مرکزی شهرستان اردستان مهاباد ۵۲۰۰ ۲۷۵ ۷۲ ۲۲۰ ۳۰۰
مهدآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان مهدآباد ۱۰۰۰ ۲۸ ۲۵ ۲ ۴
مهر بخش مرکزی شهرستان اردستان زواره ۵۰۰۰ ۱۴۰ ۴۵ ۱۵ ۲۰
مهرآباد بخش مرکزی شهرستان اردستان مهرآباد ۴۰۰ ۱۰ ۱۹ ۲ ۳
مهرویه بخش مرکزی شهرستان اردستان مهرویه ۷۰۰ ۲۸ ۱۷ ۳ ۵
مونیه سفلی بخش مرکزی شهرستان اردستان مونیه سفلی ۳۵۰ ۲۳ ۱۶ ۲٫۵ ۵
مونیه علیا بخش مرکزی شهرستان اردستان مونیه علیا ۱۱۰۰ ۲۷ ۱۶ ۱ ۲
ناصریه بخش مرکزی شهرستان اردستان ناصریه ۶۵۰ ۲۱ ۵۰ ۲٫۰۹۹۹۹۹۹۰۴۶۳۲۵۷ ۳
نامعلوم بخشی نامعلوم در شهرستان اردستان نامعلوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نجف‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان نجف‌آباد ۳۵۰ ۱۸ ۱۲ ۶ ۶
نجف‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان نجف‌آباد ۴۵۰ ۲۵ ۱۲ ۰٫۵ ۰٫۵
نصرت‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان نصرت‌آباد ۸۰۰ ۹ ۱۷ ۱ ۲
نی نی بخش مرکزی شهرستان اردستان نی نی ۱۳۰۰ ۲۱ ۲۲ ۲ ۳
همایون بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۳۱۰۰ ۶۰ ۳۲ ۴۰۵ ۰
همت‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان همت‌آباد ۱۵۵۰ ۲۳ ۴۰ ۵ ۸
همت‌آباد شور آب بخش مرکزی شهرستان اردستان اردستان ۷۵۰ ۵۸ ۹ ۸ ۱۰
ومکان بخش مرکزی شهرستان اردستان ومکان ۱۰۰۰ ۲۹ ۲۸ ۴ ۷
پرزه بخش مرکزی شهرستان اردستان پرزه ۳۰۰ ۱۸ ۶ ۰٫۵ ۲
پشت استخر جوکند بخش مرکزی شهرستان اردستان نصرند ۱۲٫۵ ۱۲ ۲۰ ۱٫۵ ۴
چشمه حمام بخش مرکزی شهرستان اردستان موغار ۶۵ ۲ ۳۵ ۴ ۶
چشمه نو بخش مرکزی شهرستان اردستان موغار ۱۸۰۰ ۸۵ ۳۵ ۵۵ ۷۰
چنار بخش مرکزی شهرستان اردستان چنار ۳۵ ۳ ۷ ۱۵ ۱۲
چنارچی بخش مرکزی شهرستان اردستان چنار ۳۵۰ ۱۲ ۱۴ ۳ ۳
کریم‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان کریم‌آباد ۴۵۰ ۳۸ ۱۴ ۰ ۰
کلنگان بخش مرکزی شهرستان اردستان کلنگان ۶۰۰ ۱۵ ۱۶ ۱ ۳
کله چشمه بخش مرکزی شهرستان اردستان کله چشمه ۶۵۰ ۳۲ ۱۵ ۰٫۵ ۰٫۵
کوشک زر بخش مرکزی شهرستان اردستان کوشک زر ۵۰۰ ۲۶ ۱۵ ۳ ۵
کچورشاق بخش مرکزی شهرستان اردستان کچورشاق ۲۲۰۰ ۲۷ ۲۶ ۲۶ ۴۵
گزنون بخش مرکزی شهرستان اردستان گزنون ۳۲۰ ۱۲ ۱۴ ۰٫۵ ۰٫۵
گل مجو بخش مرکزی شهرستان اردستان گل مجو ۵۵۰ ۱۹ ۲۵ ۲ ۴
گلستان بخش مرکزی شهرستان اردستان گلستان ۳۵۰ ۱۴ ۲۵ ۰٫۵ ۱
گلشکنان بخش مرکزی شهرستان اردستان گلشکنان ۹۰۰ ۳۵ ۲۰ ۶ ۹
یحیی‌آباد بخش مرکزی شهرستان اردستان یحیی‌آباد ۴۵۰ ۲۵ ۶ ۰٫۵ ۰٫۵
یکه چاه بخش مرکزی شهرستان اردستان موغار ۴۵ ۱ ۱۵ ۴ ۶

منابع[ویرایش]

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.