فهرست پادشاهان فرانسه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فرمانروایی فرانسه
Grand Royal Coat of Arms of France & Navarre.svg
Charles X Roi de France et de Navarre.jpg
جزئیات
شیوه خطابمقاله را ببینید
نخستین پادشاهکلوویس یکم
(بعنوان پادشاه)
واپسین پادشاهناپلئون سوم
(بعنوان امپراتور)
آغاز پادشاهی509
پایان پادشاهی4 سپتامبر 1870
سکونتگاه رسمیکاخ شهر
کاخ لوور
کاخ ورسای
کاخ تویلری
گمارندهارثی
مدعیان کنونیمورد مباحثه:
لوئی آلفونس
(دودمان بوربون)
هنری د اورلئان
(دودمان اورلئان)
ژان کریستف
(دودمان بناپارت)

تاریخ‌ها نمایانگر زمان فرمانروایی است (نه زندگی):

امپراتوری فرانک[ویرایش]

پادشاهان فرانک سالیایی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
فاراموند ؟ ۴۳۰ پسر مارکومر
تئودمر پسر ریچومرس
شلودیو ۴۳۰ ۴۵۰ پسر فاراموند یا تئودمر
مرووش ۴۵۰ ۴۵۸ پسر شلودیو
شیلدریک یکم ۴۵۸ ۴۸۱ پسر مرووش
کلوویس یکم ۴۸۱ ۵۰۹ پسر شیلدریک یکم

دودمان مروونژی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
کلوویس یکم ۵۰۹ ۵۱۱ مؤسس دودمان / پسر شیلدریک یکم
تئودریک یکم ۵۱۱ ۵۳۴ پسر کلوویس یکم
تئودبرت یکم ۵۳۴ ۵۴۸ پسر تئودریک یکم
تئودبالد ۵۴۸ ۵۵۵ پسر تئودبرت یکم
کلودومر ۵۱۱ ۵۲۴ پسر کلوویس یکم
شیلدبرت یکم ۵۱۱ ۵۵۸ پسر کلوویس یکم
کلوتار یکم ۵۱۱ ۵۶۱ پسر کلوویس یکم
شاریبرت یکم ۵۶۱ ۵۶۷ پسر کلوتار یکم
گونترام ۵۶۱ ۵۹۲ پسر کلوتار یکم
زیگبرت یکم ۵۶۱ ۵۷۵ پسر کلوتار یکم
شیلدبرت دوم ۵۷۵ ۵۹۵ پسر زیگبرت یکم / پسرخوانده گونترام
تئودبرت دوم ۵۹۵ ۶۱۲ پسر شیلدبرت دوم
تئودریک دوم ۵۹۵ ۶۱۳ پسر شیلدبرت دوم
زیگبرت دوم ۶۱۳ ۶۱۳ پسر تئودریک دوم
شیلپریک یکم ۵۶۱ ۵۸۴ پسر کلوتار یکم
کلوتار دوم ۵۸۴ ۶۲۹ پسر شیلپریک یکم
داگوبرت یکم ۶۲۹ ۶۳۹ پسر کلوتار دوم
کلوویس دوم ۶۳۴ ۶۵۷ پسر داگوبرت یکم
کلوتار سوم ۶۵۷ ۶۷۳ پسر کلوویس دوم
شیلدریک دوم ۶۷۳ ۶۷۵ پسر کلوویس دوم
کلوویس سوم ۶۷۵ ۶۷۶ پسر کلوتار سوم
تئودریک سوم ۶۷۵ ۶۹۱ پسر کلوویس دوم
کلوویس چهارم ۶۹۱ ۶۹۵ پسر تئودریک سوم
شیلدبرت سوم ۶۹۵ ۷۱۱ پسر تئودریک سوم
داگوبرت سوم ۷۱۱ ۷۱۵ پسر شیلدبرت سوم
شیلپریک دوم ۷۱۵ ۷۲۱ پسر شیلدریک دوم
تئودریک چهارم ۷۲۱ ۷۳۷ پسر داگوبرت سوم
شیلدریک سوم ۷۴۳ ۷۵۱ پسر شیلپریک دوم یا تئودریک چهارم

دودمان کارولنژی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
پپن سوم ۷۵۱ ۷۶۸ پسر شارل مارتل
کارلمان یکم ۷۶۸ ۷۷۱ پسر پپن سوم
شارلمانی ۷۶۸ ۸۱۴ پسر پپن سوم
لوئی یکم ۸۱۴ ۸۴۰ پسر شارلمانی
شارل دوم (شارل تاس) ۸۴۰ ۸۷۷ پسر لوئی یکم
لوئی دوم (لوئی الکن) ۸۷۷ ۸۷۹ پسر شارل دوم
لوئی سوم ۸۷۹ ۸۸۲ پسر لوئی دوم
کارلمان دوم ۸۸۲ ۸۸۴ پسر لوئی دوم
شارل سوم (شارل فربه) ۸۸۵ ۸۸۸ فرزند لوئی ژرمن

دودمان روبری[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
اودوی فرانسه ۸۸۸ ۸۹۸ پسر روبر مستحکم

دودمان کارولنژی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
شارل ساده ۸۹۸ ۹۲۲ پسر لویی دوم

دودمان روبری[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
روبر یکم ۹۲۲ ۹۲۳ پسر روبر مستحکم

دودمان بوسونیایی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
رودولف ۹۲۳ ۹۳۶ پسر ریچارد / داماد روبر یکم

دودمان کارولنژی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
لویی چهارم ۹۳۶ ۹۵۴ پسر شارل ساده
لوتار ۹۵۴ ۹۸۶ پسر لویی چهارم
لویی پنجم ۹۸۶ ۹۸۷ پسر لوتار

دودمان کاپتی[ویرایش]

کاپتی‌های مستقیم
نام دوران خویشاوندی
از تا
هوگ کاپه ۹۸۷ ۹۹۶ نوه روبر یکم / پسر هوگ کبیر
روبر دوم ۹۹۶ ۱۰۳۱ پسر هوگ کاپه
آنری یکم ۱۰۳۱ ۱۰۶۰ پسر روبر دوم
فیلیپ یکم ۱۰۶۰ ۱۱۰۸ پسر آنری یکم
لویی ششم ۱۱۰۸ ۱۱۳۷ پسر فیلیپ یکم
لویی هفتم ۱۱۳۷ ۱۱۸۰ پسر لویی ششم
فیلیپ دوم ۱۱۸۰ ۱۲۲۳ پسر لویی هفتم
لویی هشتم ۱۲۲۳ ۱۲۲۶ پسر فیلیپ دوم
لویی نهم ۱۲۲۶ ۱۲۷۰ پسر لویی هشتم
فیلیپ سوم ۱۲۷۰ ۱۲۸۵ پسر لویی نهم
فیلیپ چهارم ۱۲۸۵ ۱۳۱۴ پسر فیلیپ سوم
لویی دهم ۱۳۱۴ ۱۳۱۶ پسر فیلیپ چهارم
ژان یکم ۱۳۱۶ ۱۳۱۶ پسر لویی دهم
فیلیپ پنجم ۱۳۱۶ ۱۳۲۲ پسر فیلیپ چهارم
شارل چهارم ۱۳۲۲ ۱۳۲۸ پسر فیلیپ چهارم

دودمان والوا[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
فیلیپ ششم ۱۳۲۸ ۱۳۵۰ نوه فیلیپ سوم / پسر شارل والوا
ژان دوم ۱۳۵۰ ۱۳۶۴ پسر فیلیپ ششم
شارل پنجم ۱۳۶۴ ۱۳۸۰ پسر ژان دوم
شارل ششم ۱۳۸۰ ۱۴۲۲ پسر شارل پنجم

دودمان پلانتاژنه (غاصب)[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
هنری ششم انگلستان ۱۴۲۲ ۱۴۵۳ پسر نبیره فیلیپ چهارم

دودمان والوا[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
شارل هفتم ۱۴۲۲ ۱۴۶۱ پسر شارل ششم
لویی یازدهم ۱۴۶۱ ۱۴۸۳ پسر شارل هفتم
شارل هشتم ۱۴۸۳ ۱۴۹۸ پسر لویی یازدهم
لویی دوازدهم ۱۴۹۸ ۱۵۱۵ نتیجه شارل پنجم
فرانسوای یکم ۱۵۱۵ ۱۵۴۷ نبیره شارل پنجم
آنری دوم ۱۵۴۷ ۱۵۵۹ پسر فرانسوای یکم
فرانسوای دوم ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ پسر آنری دوم
شارل نهم ۱۵۶۰ ۱۵۷۴ پسر آنری دوم
آنری سوم ۱۵۷۴ ۱۵۸۹ پسر آنری دوم

دودمان بوربون[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
آنری چهارم ۱۵۸۹ ۱۶۱۰ ندیده ندیده لویی نهم / پسر آنتوین ناوار
لویی سیزدهم ۱۶۱۰ ۱۶۴۳ پسر آنری چهارم
لویی چهاردهم ۱۶۴۳ ۱۷۱۵ پسر لویی سیزدهم
لویی پانزدهم ۱۷۱۵ ۱۷۷۴ نتیجه لویی چهاردهم / پسر لویی دوک
لویی شانزدهم ۱۷۷۴ ۱۷۹۲ نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین
لویی هفدهم ۱۷۹۳ ۱۷۹۵ پسر لویی شانزدهم

دودمان بناپارت، نخستین امپراتوری[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
ناپلئون یکم ۱۸۰۴ ۱۸۱۴ بنیان‌نهای دودمان بناپارت

دودمان بوربون، بازگرداندگی[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
لویی هجدهم ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین

دودمان بناپارت، نخستین امپراتوری (بازگشت صدروزه)[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
ناپلئون یکم ۱۸۱۵ ۱۸۱۵ بنیان‌نهای دودمان بناپارت
ناپلئون دوم ۱۸۱۵ ۱۸۱۵ پسر ناپلئون یکم

دودمان کاپتی[ویرایش]

دودمان بوربون[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
لویی هجدهم ۱۸۱۵ ۱۸۲۴ نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین
شارل دهم ۱۸۲۴ ۱۸۳۰ نوه لویی پانزدهم / پسر لویی دوفین
لویی نوزدهم ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ پسر شارل دهم
آنری پنجم ۱۸۳۰ ۱۸۳۰ نوه شارل دهم / پسر شارل فردیناند

دودمان اورلئان، فرمانروایی ژولای[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
لویی فیلیپ یکم ۱۸۳۰ ۱۸۴۸ پسر ندیده لویی سیزدهم

دودمان بناپارت، دومین امپراتوری[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
ناپلئون سوم ۱۸۵۲ ۱۸۷۰ برادرزاده ناپلئون یکم / پسر لویی بناپارت

منابع[ویرایش]