فهرست نام‌های سنتی ستارگان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

فهرست‌های ستاره‌شناسی
فهرست ستارگان چند صورت فلکی در کتاب صورالکواکب
ستارگان صورت فلکی دوپیکر
صورت فلکی دوپیکر
ستارگان صورت فلکی ارنب
صورت فلکی خرگوش (ارنب)

در ستاره‌شناسی، امروزه روش‌های منظمی برای نامگذاری ستاره‌ها به کار می‌رود که به روش‌های نامگذاری بایر و نامگذاری مسیه شناخته می‌شوند؛ ولی در گذشته در برخی از فرهنگ‌های کشورهای گوناگون برای گروهی از ستارگان پرنور و دیده شدنی نام‌های ویژه‌ای به کار می‌رفت که از این دیدگاه فرهنگ کشورهای خاورمیانه پیشروتر بوده‌اند. در زبان پارسی میانه نیز واژگان ویژه‌ای برای ستارگان و دانش ستاره‌شناسی بوده که برخی از آن‌ها که به ما رسیده‌است در جدول زیر می‌آید. درصد بسیار بالایی از نام‌های عربی ستارگان از راه برگردان نوشته‌ها از یک سو به زبان پارسی و از سوی دیگر به زبان لاتین و از آنجا به همه زبان‌های اروپایی راه یافت.

در جدول زیر نام‌های باستانی و سنتی رایج در زبان پارسی برای ستارگان که البته امروزه هم کاربرد دارند و برابرهای انگلیسی (بیشتر برگرفته از لاتین) و نام علمی آن‌ها بر پایهٔ نامگذاری بایر می‌آید، همچنین برخی از نام‌های لاتین که به‌تازگی در متن‌های پارسی به کار رفته نیز به جدول افزوده شده‌است:

نام رایج معنی نام نام انگلیسی نام بایر
اَبدُم واپسین (از پارسی میانه) Denebola بتا شیر
اِبط‌الجوزا زیر بغل میانی Betelgeuse آلفا شکارچی
آتریا کوتاه‌شده آلفا تریانگولی آسترالیس Atria آلفا مثلث جنوبی
اچیرد کمربند Achird اتا ذات‌الکرسی
آخرالنهر پایان رود Achernar آلفا جوی
اخفی‌الفرقدین گوساله کم‌نورتر Pherkard دلتا خرس کوچک
ارنب خرگوش Arneb آلفا خرگوش
اِزار لُنگ و ردا Pulcherrima یا Izar اپسیلون گاوران
اَزَره از پارسی میانه: azarag Altarf بتا خرچنگ
اسپور (از پارسی میانه) Spica آلفا دوشیزه
استروپ ۲ - Sterope II ۲۲ گاو
آستریون، خارا - , Beta Canum Venaticorum, Chara, Asterion بتا تازی‌ها
اسکپتروم فر شاهی Sceptrum ۵۳ جوی
اشتر دوم - Hyadum II دلتا۱ گاو
اشتر یکم - Hyadum I گاما گاو
آشیانه آشیانه (شترمرغ) Azha اتا جوی
اُظفُر چنگال‌ها (ی کرکس نشسته) Aladfar و Alathfar اتا شلیاق
اطلس - Atlas ۲۷ گاو
آکروکس آلفا صلیب Acrux آلفا چلیپا
اکول پی بزغاله|Okul پی بزغاله
الکترا - Electra ۱۷ گاو
عقد ثریا ملکه طوفانگیر Alcyone اتا گاو
المرأةالمسلسله زن برزنجیر Merga ۳۸ گاوران
الیةالحمل دُنبه بره Alya تتا مار
آنچا پائین‌تنه Ancha تتا دلو
انف بینی Enif اپسیلون اسب بزرگ
آویور - Avior اپسیلون شاه‌تخته
بالع بلعنده Albali اپسیلون دلو
بتریا - Betria بتا مثلث جنوبی
بُزبان - Capella آلفا ارابه‌ران
بَشن (پارسی میانه) Betelgeuse آلفا شکارچی
بطن‌الثُعبان شمالی شکم اژدها، شمالی Batentaban Borealis خی اژدها
بطن‌الثُعبان جنوبی شکم اژدها، جنوبی Batentaban Australis فی اژدها
بطن‌الحوت شکم ماهی Mirach بتا زن برزنجیر
بطن‌النایر شکم فروزنده Al Nair آلفا درنا
بَطن قِیطُس شکم نهنگ Baten Kaitos زتا نهنگ
بُطِین شِکمک Botein دلتا بره
بَقّار گاودار Nekkar بتا گاوران
بکروکس کوتاه‌شده بتا کورکیس Becrux Mimosa، بتا چلیپا
بلطه تیشه Albaldah پی کمان
بُنزه (از پارسی میانه) Sadalsuud بتا دلو
بیض تخم (شترمرغ) Beid امیکرون۱ جوی
پارسی ایرانی the Persian آلفا هندی
پَدیسپَر (پریسپر) (از پارسی میانه) Sheratan بتا بره
پدیوَر (از پارسی میانه) Sheratan بتا بره
پروین (ستاره) Pleione ۲۸ گاو - see Pleiades (star) cluster
پس‌پای پای پسین Tejat Posterior مو دوپیکر
پَسیگ (از پارسی میانه) Aldebaran آلفا گاو
پوریما Porrima گاما دوشیزه
پوز خرس - Muscida اُمیکرون خرس بزرگ، یا پی خرس بزرگ
پَها (از پارسی میانه) Aldebaran آلفا گاو
پیش‌پای پای جلویی (از پارسی میانه) Tejat Prior یا Propus اتا دوپیکر
پیش‌پرویز (از پارسی میانه) Botein دلتا بره
تایجیتا - Taygeta ۱۹ گاو
تربلوم Terebellum امگا کمان
تُرَیس - Aspidiske یا Tureis آیوتا شاه‌تخته یا پی کشتی‌دم
تسین کی (天紀) نمودار آسمانی Tseen Kee فی بادبان
تگمن - Tegmen or Tegmine زتا خرچنگ
تورکولاریس سپتمتریونالیس چرخشت شمالی Torcularis Septemtrionalis امیکرون ماهی
تیان‌کوآن (tiānguān): گذرگاه آسمانی کوهستان Tien Kuan زتا گاو
تَیس (ذیب) بز نر (گرگ) Altais دلتا اژدها
تیل - Tyl اپسیلون اژدها
تیمین - Theemin اوپسیلون۲ جوی
ثابت استوار Tabit و Thabit پی۳ شکارچی و اوپسیلون شکارچی
ثُعبان (ذیخ) اژدهاها Thuban آلفا اژدها
جبهه پیشانی (شیر) Algieba گاما شیر
جبهه، اکلیل‌العقرب پیشانی، تاج کژدم Dschubba دلتا کژدم
جدی قوچ Polaris آلفا خرس کوچک
جناح ماکیان بال (ماکیان) Giennah اپسیلون ماکیان
جناح‌الغراب الایمن بال راست کلاغ Gienah Gurab گاما کلاغ
جنب پهلو Algenib آلفا برساووش و گاما اسب بزرگ
جنب‌المسلسله پهلوی برزنجیر Mirach بتا زن برزنجیر
جوزا دوپیکر Gianfar لاندا اژدها
جَون اسب سیاه Alioth اپسیلون خرس بزرگ
چو نام دودمان ژو چین Chow بتا مار
حضار آبادی Hadar بتا قنطورس
خباء، منقارالغراب چادر، منقار کلاغ Alchiba آلفا کلاغ
خراتان دنده‌های کوچک (شیر) Chertan تتا شیر
خر جنوبی - Asellus Australis دلتا خرچنگ
خر دوم - Asellus Secundus آیوتا گاوران
خر سوم - Asellus Tertius کاپا گاوران
خر شمالی - Asellus Borealis گاما خرچنگ
خر نخست - Asellus Priموs تتا گاوران
خُرت دنده کوچک (شیر) Chertan تتا شیر
خورشید فروغ خور Sun
دَبَران پیرو Aldebaran آلفا گاو
دکروکس کوتاه‌شده دلتا کروکسیس Decrux
دیهیم تاج Diadem آلفا گیسو
ذبه گرگ‌ها Aldhibah زتا اژدها
ذِراع‌الاَیمَن بازوی راست Alderamin آلفا قیفاووس
ذنب قیطس دُم نهنگ Dheneb اتا نهنگ
ذنب دُنب Aldhanab گاما درنا
ذنب‌الجدی دُنب بزغاله دلتا بزغاله|Deneb Algedi دلتا بزغاله
ذنب دلفین دُنب دلفین Deneb Dulfim اپسیلون دلفین
ذنب شمالی قیطس دنب شمالی نهنگ Deneb Kaitos Schemali آیوتا نهنگ
ذنب عقاب دنب عقاب Deneb el Okab زتا عقاب
ذنب‌الاسد دُنب شیر Denebola بتا شیر
ذنب‌الجدی دنب قوچ دلتا بزغاله|Scheddi دلتا بزغاله
ذنب‌الدجاجه دنب ماکیان (دُم مرغ) Deneb آلفا ماکیان
ذیخ کفتار، گرگ Edasich آیوتا اژدها
رأس جنوبی اسد سر جنوبی شیر Ras Elased Australis اپسیلون شیر
رأس شمالی اسد سر شمالی شیر Rasalas مو شیر
رأس‌التنین سر اژدها اتاmin گاما اژدها
رأس التوأم مقدم پیکر پیشین Castor آلفا دوپیکر
رأس التوأم مؤخر پیکر پسین Pollux بتا دوپیکر
رأس‌الحَمَل سر بره Hamal آلفا بره
رأس‌التنین سر اژدها Eltanin گاما اژدها
رأس‌الثعبان سر اژدها Rastaban بتا اژدها
رأس‌الجاثی سر زانوزده Ras Algethi آلفا زانوزده
رأس‌الحوّاء سر مارافسای Ras Alhague آلفا مارافسای
رأس‌الغول سر غول Algol بتا برساووش
رأس‌المثلث سر سه‌گوش Mothallah آلفا سه‌سو
راعی چوپان Errai گاما قیفاووس
راقص رقصنده، چشمک‌زن Alrakis و Arrakis مو اژدها
رانا قورباغه (در لاتین) Rana دلتا جوی
رجل قنطورس پای قنطورس Rigil Kentaurus آلفا قنطورس
رجل قنطورس Toliman آلفا قنطورس
رجل‌الجبّار پای شخص زورمند (پای شکارچی) Rigel بتا شکارچی
رجل‌العوی پای (سگ) پارس‌کننده Rijl al Awwa مو دوشیزه
رشاء، عقده طناب‌ها، گره Alrischa آلفا ماهی
رکبةذات‌الکرسی زانوی خداوندگار اورنگ Ruchbah دلتا ذات‌الکرسی
رکبةالدجاجه زانوی ماکیان Ruchba امگا ۲ ماکیان
رکبةالرامی زانوی کمانگیر Rukbat آلفا کمان
روتانو واروخوانه نامVenator Rotanev بتا دلفین
روجینه (از پارسی میانه) Alnilam اپسیلون شکارچی
زاویةالعوی گوشه (سگ) پارس‌کننده Zavijava بتا دوشیزه
زاویه گوشه Zaniah اتا دوشیزه
زُبانه چنگک (خرچنگ) Acubens آلفا خرچنگ
زبانی جنوبی - Brachium سیگما ترازو
زُبرةالاسد کتف شیر Chertan تتا شیر
زبن جنوبی، کفه جنوبی پنجه جنوبی (کژدم)، کفه جنوبی (ترازو) Zubenelgenubi آلفا ترازو
زبن شمالی، کفه شمالی پنجه شمالی (کژدم)، کفه شمالی (ترازو) Zuben-el-schemali or Zubeneschamali بتا ترازو
زبن شمالی، کفه شمالی پنجه شمالی (کژدم)، کفه شمالی (ترازو) Zuben-el-schemali or Zubeneschamali گاما کژدم
(در گذشته، اکنون بتا ترازو)
زبن‌العقرب چنگ کژدم Zuben-el-Akrab گاما ترازو
زبن‌العقربی چنگ کژدم Zuben-el-Akribi دلتا ترازو
زرّ - Alzir خی دوپیکر
زورق قایق Zaurak گاما جوی
سابق پیشین Sabik زتا مارافسای
سارین Sarin دلتا زانوزده
ساعد الفرس بازوی اسب (بزرگ) Scheat بتا اسب بزرگ
ساعد ثانی Sadatoni زتا ارابه‌ران
ستاره قطبی Polaris آلفا خرس کوچک
ستاره قطبی جنوب Polaris Australis سیگما هشتک
ستاره کربن - La Superba Y تازی‌ها
ستاره نارسنگ، راقص سنگ لعل، رقصنده Garnet Star مو قیفاووس
سر آبمار - Head of Hydrus آلفا آبمار
سرةالفَرَس ناف اسب Alpheratz آلفا زن برزنجیر
سرگس نامی سومری Sargas تتا کژدم
سرما (تطریز) دنباله و رشته جامه Syrma آیوتا دوشیزه
سروش - Capella آلفا ارابه‌ران
سریر، حوض تختگاه (مرده)، آبگیر Sarir, Al Haud تتا خرس بزرگ
سعدالاخبیه بخت خوش پناهگاه‌ها (شانس خیمه‌ها) Sadachbia گاما دلو
سعدالبهائم بخت خوش چارپایان Baham تتا اسب بزرگ
سعدالبری بخت خوش بیگناه Sadalbari مو اسب بزرگ
سعدالسعود بالاترین بخت Sadalsuud بتا دلو
سعدالمطر بخت خوش باران Matar اتا اسب بزرگ
سعدالملک خوشبختی شاه Sadalmelik آلفا دلو
سعدالهمام (شخص) خوش‌اندیشه Homam زتا اسب بزرگ
سعد ذابح بخت ذبح‌کننده بتا بزغاله|Dabih بتا بزغاله
سگین - Segin اپسیلون ذات‌الکرسی
سگینوس Seginus گاما گاوران
سلحفاة لاک‌پشت (ساز چنگ را از لاک لاک‌پشت درست می‌کردند) Sulafat گاما شلیاق
سلم Salm (Star) تا اسب بزرگ
سماک اعزل بی‌سلاح، بدون نیزه Spica آلفا دوشیزه
سماک رامح، نگهبان شمال - Arcturus آلفا گاوران
سها - Alcor ۸۰ خرس بزرگ
سهم تیر Sham آلفا پیکان
سهیل درخشنده Canopus آلفا شاه‌تخته
سهیل حضار (ستاره) روشن زمین زتا کشتی‌دم|Naos زتا کشتی‌دم
سهیل حضیر درخشنده زمین سیگما کشتی‌دم|Hadir سیگما کشتی‌دم
سهیل‌المحلف (ستاره) شکوهمند سوگندخورنده Regor گاما بادبان
سهیل‌المحلف (ستاره) شکوهمند سوگندخورنده Suhail لاندا بادبان
سوالوسین واروخوانه نام Nicolaus Sualocin آلفا دلفین
سوبرا - Subra امیکرون شیر
سطل (؟)، سیتولا کوزه Situla کاپا دلو
سیف شمشیر (شکارچی) Saiph کاپا شکارچی
شات (الشاة) اشتر ماده نو بزغاله|Alshat نو بزغاله
شاهین شاهین ترازو Alschain بتا عقاب
شاهین ترازو - Tarazet or Tarazed گاما عقاب
شباهنگ Sirius آلفا سگ بزرگ
شعرای شامی Procyon آلفا سگ کوچک
شرطان Sheratan بتا بره
شگفت‌اختر، میرا - Mira امیکرون نهنگ
شلیاق Sheliak بتا شلیاق
شوله نیش Shaula لاندا کژدم
صادره (شترمرغ) بازگردنده Sadira, Epsilon Eridani اپسیلون جوی
صافی صاف و روشن Alsafi سیگما اژدها
صدر سینه Schedir or Schedar آلفا ذات‌الکرسی
صدرالدجاجه سینه ماکیان Sadr گاما ماکیان
ضفدع ثانی قورباغه دوم Diphda بتا نهنگ
ضفدع ثانی، ذنب قیطس قورباغه دوم، دنب نهنگ Deneb Kaitos بتا نهنگ
ضفیره طُرّه (یال شیر) Aldhafera یا Adhafera زتا شیر
طاووس Peacock آلفا طاووس
طرف نگاه (شیر) Alterf لاندا شیر
طَرفه (طرف) چشم (بره)، نگاه (شیر) Altarf بتا خرچنگ
ظلیم - Cursa بتا جوی
ظلیم - Acamar تتا جوی
ظَهرالاسد پشت شیر Chertan تتا شیر
ظَهر دب اکبر پشت خرس بزرگ Dubhe آلفا خرس بزرگ
عتق شانه Atik زتا برساووش
عذاری دوشیزگان Adhara اپسیلون سگ بزرگ
عُذره دوشیزگی Aludra اتا سگ بزرگ
عقرب کژدم Arkab بتا کمان
عقرب کژدم Acrab بتا کژدم
عقرب Graffias بتا کژدم
عقرب پسین - Arkab Posterior بتا ۲ کمان
عقرب پیشین - Arkab Prior بتا ۱ کمان
عناق (الارض) بچه‌های زمین Almach گاما زن برزنجیر
عناق‌الارض کودک زمین Alamak گاما زن برزنجیر
عنقاء سیمرغ Ankaa آلفا سیمرغ
عُنُق‌الحیه گردن مار Unuk or Unukalhai آلفا مار
عوا (سگ) پارس‌کننده Minelava دلتا دوشیزه
عوّاد - Alwaid بتا اژدها
عوجةالنهر پیچ رودخانه Angetenar تا۲ جوی
عین چشم (گاو) Ain اپسیلون گاو
عَیّوق - Capella آلفا ارابه‌ران
غراب کلاغ Algorab دلتا کلاغ
غره لکه پیشانی اسب Alkurah خی قیفاووس
غُمیصاء تیره‌چشم Gomeisa بتا سگ کوچک
فخذ ران (خرس بزرگ) Phad (یا Phecda, Phekda) گاما خرس بزرگ
فخذ ران (کبوتر) Phact آلفا کبوتر
فرد (ستاره) تنهایان Furud زتا سگ بزرگ
فرقد گوساله Pherkad گاما خرس کوچک
فرقه گله Alfirk بتا قیفاووس
فقره شمالی، ثالثه شمالی - Dnoces
فکه شکسته (حلقه شکسته ستارگان) Alfecca Meridiana آلفا تاج جنوبی
فم‌الحوت دهان ماهی Fomalhaut آلفا پیscis Austrini
فم‌السمکه پوز ماهی Fum al Samakah بتا ماهی
قائد رهنما Alkaid اتا خرس بزرگ
قائد بنات النعش راهنمای دختران تابوت Benetnasch اتا خرس بزرگ
قرتاب یا سرگس (سومری است) Girtab کاپا کژدم
قطعةالفرس پاره‌اسب Kitآلفا آلفا اسب کوچک
قفزةالاولی جنوبی جهش اول جنوبی (آهو) Alula Australis خی خرس بزرگ
قفزةالاولی شمالی جهش اول شمالی (آهو) Alula Borealis نو خرس بزرگ
قفزةالثالثه شمالی سومین جهش (آهو)، شمالی Talitha Borealis آیوتا خرس بزرگ
قفزةالثالثه جنوبی سومین جهش (آهو)، جنوبی Talitha Australis, Al Kaprah کاپا خرس بزرگ
قفزةالثانیه شمالی دومین جهش (آهو) Tania Borealis لاندا خرس بزرگ
قفزه‌الثانیه جنوبی جهش شمالی (آهو) Tania Australis نو خرس بزرگ
قلب عقرب دل کژدم Antares آلفا کژدم
قلب‌الاسد دل شیر Regulus آلفا شیر
قلب‌الفرد دل تک‌مانده آلفاrd آلفا مار باریک
قنب‌الاسد غلاف نَرّهٔ شیر Denebola بتا شیر
قوس جنوبی کمان جنوبی Kaus Australis اپسیلون کمان
قوس شمالی کمان شمالی Kaus Borealis لاندا کمان
قوس میانی کمان میانی Kaus Medius دلتا کمان
قید پوسته (تخم شترمرغ) Keid امیکرون۲ جوی
کاس کاسه Alkes آلفا پیاله
کاسترا دژ جنگی اپسیلون بزغاله|Kastra اپسیلون بزغاله
کالوروپس چوبدستی (چوپان) Alkalurops مو گاوران
کجام از Caia، گرز (هرکول) Kajam امگا زانوزده
کعب ذی‌العِنان قوزک ارابه‌ران Hassaleh آیوتا ارابه‌ران
کف‌الجذماء دست شخص جُذامی Kaffaljidhm گاما نهنگ
کف‌الخضیب، (سنم‌الناقة) دست حنابسته، (کوهان) Caph بتا ذات‌الکرسی
کلب‌الراعی سگ چوپان Al Kalb al Rai رو۲ قیفاووس
کلب‌الراعی سگ چوپان Cebalrai بتا مارافسای
کوکب شمالی، انور فرقدان ستاره شمالی، پرنورترین از دو گوساله Kochab بتا خرس کوچک
کَهت (از پارسی میانه) Mirach بتا زن برزنجیر
کهت‌سر (از پارسی میانه) Sadachbia گاما دلو
کهت‌میان (از پارسی میانه) Markab آلفا اسب بزرگ و هاآر ۲۹۴۸
گاتریا Gatria گاما مثلث جنوبی
گاکروکس ستاره گاما از صلیب (جنوبی) Gacrux گاما چلیپا
گرزدار گرزدار Kornephoros بتا زانوزده
لسعه (اللسعة) نیش (کژدم) Lesath اوپسیلون کژدم
مئزر کمربند (خرس بزرگ) Mizar زتا خرس بزرگ
ماشاهه (از پارسی میانه) Minelava دلتا دوشیزه
مایا - Maia ۲۰ گاو
مبسوطه (پای) بازشده (شیر) Mebsuta اپسیلون دوپیکر
مبسوطه (شوکة) بازشده Alsciaukat ۳۱ سیاه‌گوش
مثرتم قوچ فربه Mesarthim گاما بره
مُحلِفَین دو سوگندخورنده موliphein گاما قنطورس، گاما سگ بزرگ
مَراق آبگاه خرس بزرگ Merak بتا خرس بزرگ
مرزم بانگ‌کننده، غرنده Mirzam بتا سگ بزرگ
مرفق‌الثریا آرنج پروین Mirfak آلفا برساوش
مرفق‌الجاثی آرنج زانوزده Marfik کاپا هرکول
مرفق‌الحوا آرنج مارافسای Marfik لاندا مارافسای
مرفق ذات‌الکرسی آرنج خداوند تخت Marfak تتا ذات‌الکرسی
مرکب‌الفرس زین اسب (بزرگ) Markab آلفا اسب بزرگ و هاآر ۲۹۴۸
مروپ Merope ۲۳ گاو
مِعصَم برساوش مچ دست برساوش Misam کاپا برساوش
مِعصَم جاثی مُچ دست زانوزده Maasym لاندا زانوزده
مغرز بیخ دم (خرس بزرگ) Megrez دلتا خرس بزرگ
مفردالرامح - موphrid (or موfrid) اتا گاوران
مقبوضه (پای) جمع‌شده (شیر) Mekbuda زتا دوپیکر
منخر سوراخ بینی (نهنگ) Menkar آلفا نهنگ
منخر الشجاع سوراخ بینی دلاور (مار باریک) Minchir سیگما مار باریک
منطقه کمربند (باختری شکارچی) Mintaka دلتا شکارچی
منقار منقار (کلاغ) Minkar اپسیلون کلاغ
منکب‌الجوزا شانه شخص میانی Betelgeuse آلفا شکارچی
منقارالاسد پوزه شیر Al Minliar al Asad کاپا شیر
منقارالدجاجه منقار ماکیان Albireo بتا ماکیان
منکب شانه Menkab آلفا نهنگ
منکب شانه Menkib زتا برساووش
منکب ذی‌العنان شانه افسارگیر Menkalinan بتا ارابه‌ران
منکب قنطورس شانه سانتور Menkent تتا قنطورس
میان (از پارسی میانه) Chertan تتا شیر
میاه‌پلاسید آب آرام Miaplacidus بتا شاه‌تخته
میخگاه (از پارسی میانه) Polaris آلفا خرس کوچک
میسان درخشان Meissa لاندا شکارچی
نائرالفکه درخشنده (حلقه) شکسته Alphecca آلفا کاسهٔ یتیمان
ناجذ دندان عقل Bellatrix گاما شکارچی
ناشره گاما بزغاله|Nashira گاما بزغاله
ناوی واروخوانه Ivan Navi اپسیلون ذات‌الکرسی
نخو نخستین (از پارسی میانه) Regulus آلفا شیر
نسر طایر کرکس پرنده Altair آلفا عقاب
نصل پیکان (نوک تیر) Nasl گاما کمان
نطاق کمربند (خاوری شکارچی) Alnitak زتا شکارچی
نطح شاخ‌زنان Elnath بتا گاو
نظام رشته (مروارید) Alnilam اپسیلون شکارچی
نهال (شترهای) آشامنده Nihal بتا خرگوش
نسقان دو نَسَق (روش یا رسته) Nusakan بتا کاسهٔ یتیمان
نونکی - Nunki سیگما کمان
نیاط شاهرگ‌ها (ی کژدم) Alniyat تا کژدم
نیرالسیف نوک شمشیر (شکارچی) Nair Al Saif آیوتا شکارچی
وزن سنگینی Wazn بتا کبوتر
وسط‌السماء میانه آسمان Wasat دلتا دوپیکر
ونند[[ نسر واقع ]] (از اوستایی) Vega آلفا شلیاق
وی Wei اپسیلون کژدم
ویندمیاتریکس انگورچین Vindemiatrix اپسیلون دوشیزه
هَقعه لکه سفید Heka و Meissa لاندا شکارچی
هَنعه، میسان داغ (شتر)، درخشان Alhena گاما دوپیکر
ید پسین دست پسین Yed Posterior اپسیلون مارافسای
ید پیشین دست پیشین Yed Prior دلتا مارافسای
یدالجوزا دست شخص میانی Betelgeuse آلفا شکارچی
یوغ (از پارسی میانه) بتا بزغاله|Dabih بتا بزغاله
ییلدین ستاره (از ترکی ییلدیز) Yildun دلتا خرس کوچک

ستارگان پُرنام[ویرایش]

نام رایج نام‌های دیگر
نگهبان شمال سماک رامح، رائح، صیاح، راعی الشاء، عرقوب الاسد، طاردةالبرد، درک الاسد، بقار، حارس الشمال
دبران هادی‌النجم، تالی‌النجم، تابع‌النجم، فجذح، فَنیق (شتر نر)، مخدج، عین‌الثورف سائق‌الثریا، لسان‌البحر، الطیرف تبع، طیر، توبیع، عقدالثریا، سدویس، قلائص یا قلاص (شتران ماده).
شباهنگ شعرای یمانی، ستاره کاروان‌کُش، وَراهَنگ، شب‌کش، تیر و تیشتر، شعری العبور
شعرای شامی شِعرای غمیصاء، غمیصاء، رمیصاء، غموص
ظهرالاسد میان، زبرةالاسد، خرت، خراتان
منکب‌الفرس فَرغ مقدم، فرغ نخستین، فرغ پیشین، کهت‌میان، کوکب شمالی، مرکب الفرس، عرقوه برین
بطن‌الحوت کهت، جنب المسلسله
سعدالسعود منکب ساکب الماء الایسر، بُنزه
جدی میخگاه، وتر عاشر، وسط‌السماء
سعدالملک ماهیگیر
سعدالاخبیه کهت‌سر
نظام روجینه
بزبان عیوق، سروش
پیکر پسین رأس التوأم المؤخر، انورالتوأمین، رأس التوأم غربی
سماک اعزل اِسپور
اِبط‌الجوزا منکب الجوزا، یدالجوزا
قلب‌الاسد نخو
ذنب‌الاسد قنب الاسد، ابدم

منابع[ویرایش]

 • List_of_stars_by_constellation
 • Science Fair Project Encyclopedia، بازدید: مه ۲۰۱۱.
 • The Astronomical Almanac (2000).
 • Roy L. Bishop, ed. , The Observer's Almanac 1991, The Royal Astronomical Society of Canada.
 • Burnham's Celestial Handbook: An Observer's Guide to the Universe Beyond the Solar System, Vols. 1, 2, 3 (Dover Pubns, 1978).
 • نام ستارگان در پارسی میانه از: بهار، مهرداد: پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و دویم)، تهران، نشر آگه، چاپ سوم ۱۳۷۸، صص۵۸–۶۶.

پیوند به بیرون[ویرایش]

These names of stars that have either been approved by the International Astronomical Union (its Working Group on Star Names has since 2016 been publishing a "List of IAU-approved Star Names", which as of June 2018 included a total of 330 proper names of stars[1]) or which have been in somewhat recent usage. See also the lists of stars by constellation, which give variant names, derivations, and magnitudes.

Of the roughly 10,000 stars visible to the naked eye, only a few hundred have been given proper names in the history of astronomy.[2] Traditional astronomy tends to group stars into asterisms, and give proper names to those, not to individual stars.

Many star names are in origin descriptive of the part of the asterism they are found in; thus Phecda, a corruption of the Arabic -فخذ الدب- fakhth al-dubb "thigh of the bear". Only a handful of the brightest stars have individual proper names not depending on their asterism; so Sirius "the scorcher", Antares "like Mars", Canopus (of uncertain origin), Alphard "the solitary one", Regulus "kinglet"; and arguably Aldebaran "the follower" (of the Pleiades), Procyon "preceding the dog [Sirius]". The same holds for Chinese star names, where most stars are enumerated within their asterisms, with a handful of exceptions such as 織女 "weaving girl" (Vega).

In addition to the limited number of traditional star names, there are some coined in modern times, e.g. "Avior" for Epsilon Carinae (1930), and a number of stars named after people (mostly in the 20th century).

IAU Catalog

In 2016, the International Astronomical Union (IAU) organized a Working Group on Star Names (WGSN)[3] to catalog and standardize proper names for stars. The WGSN's first bulletin dated July 2016[4] included a table of 125 stars comprising the first two batches of names approved by the WGSN (on 30 June and 20 July 2016) together with names of stars adopted by the IAU Executive Committee Working Group on Public Naming of Planets and Planetary Satellites during the 2015 NameExoWorlds campaign[5] and recognized by the WGSN. Further batches of names were approved on 21 August, 12 September, 5 October and 6 November 2016. These were listed in a table of 102 stars included in the WGSN's second bulletin dated November 2016.[6] The next additions were done on 1 February 2017 (13 new star names), 30 June 2017 (29), 5 September 2017 (41), 17 November 2017 (3), 1 June 2018 (17), and on 10 August 2018 (6). All 336 are included in the current List of IAU-approved Star Names, last updated on 10 August 2018.[1]

List

In the table below, unless indicated by a "†", the "modern proper name" is that approved by the WGSN and entered in the List of IAU-approved Star Names.[1] The WGSN decided to attribute proper names to individual stars rather than entire multiple systems.[7] For such names relating to members of multiple star systems, and where a component letter (from e.g. Washington Double Star Catalog) is not explicitly listed, the WGSN says that the name should be understood to be attributed to the brightest component by visual brightness.[6]

Constellation Designation Modern proper name Historical names / comments English pronunciation[note 1]
[8][9][10][11][12]
Eridanus θ1 Eridani A Acamar

Originally called آخر النهرʾāẖir an-nahr in Arabic, meaning "river's end", named because it was the brightest star in the constellation Eridanus (the River). (Before the 16th century, this was the last star in the Eridanus constellation; it was later extended to Achernar, below).[13]:p219 The spelling "Acamar" was first used in the Alphonsine tables (circa 1252).[13]:p219

/ˈækəmɑːr/
Eridanus α Eridani A Achernar

The name was originally Arabic آخر النهرʾāẖir an-nahr "river's end"

/ˈkərnɑːr/
Cassiopeia η Cassiopeiae A Achird Apparently first applied to Eta Cassiopeiae in the Skalnate Pleso Atlas of the Heavens published in 1950, but is not known prior to that.[14] /ˈərd/
Scorpius β Scorpii Aa Acrab The traditional name of the β Scorpii system has been rendered Akrab and Elakrab, derived (like Acrab) from Arabic العقربal-ʿaqrab, "the scorpion". /ˈkræb/
Crux α Crucis Aa Acrux Acrux is a modern contraction of the Bayer designation, coined in the 19th century, but which entered into common use only by the mid 20th century.[15] /ˈkrʌks/
Cancer α Cancri Aa Acubens The name was originally Arabic الزبانىaz-zubāná, "the claws". /ˈækjuːbɛnz/
Leo ζ Leonis Aa Adhafera Also called Aldhafera.

The name is originally from Arabic الضفيرةaḍ-ḍafīra, "the braid (or curl, or strand) (of the lion's mane)"

/ædəˈfɪərə/
Canis Major ε Canis Majoris A Adhara

The name is originally from Arabic عذارىʿaḏārá, "virgins". In the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket it is designated أول العذاريʾawwil al-ʿaḏāriyy, translated into Latin as Prima Virginum, "first virgin".

/əˈdɛərə/
Andromeda ξ Andromedae Adhil The name was originally Arabic الذيلaḏ-ḏayl, 'the train' (lit. 'the tail') /əˈdɪl/
Taurus ε Tauri Aa1 Ain

The name is originally from Arabic عينʿayn, "eye" and was reviewed and adopted by the IAU Executive Committee WG Public Naming of Planets and Planetary Satellites.[1]

/ˈeɪn/
Sagittarius ν1 Sagittarii A Ainalrami

from Arabic عين الراميʿayn ar-rāmī "eye of the archer"

/ˌɛnəlˈreɪmi/
Lyra η Lyrae Aa Aladfar

The name is originally from Arabic الأظفرal-ʾuẓfur, "the talons (of the swooping eagle)", shared with μ Lyrae (Alathfar).

/əˈlædfɑːr/
Andromeda γ Andromedae Alamak †

The name is originally from Arabic العناق الأرضal-ʿanāq al-ʾarḍ, "the caracal" (desert lynx).

/ˈæləmæk/
Lyra μ Lyrae Alathfar †

The name is originally from Arabic الأظفرal-ʾuẓfur, "the talons (of the swooping eagle)", shared with η Lyrae (Aladfar).

/əˈlæθfɑːr/
Sagittarius π Sagittarii A Albaldah

The name is originally from Arabic البلدةal-balda, "town". In the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket designated نير البلدةnayyir al-baldah, translated into Latin as Lucida Oppidi "brightest of the town".

/ælˈbɔːldə/
Aquarius ε Aquarii Albali

The name is originally from Arabic البالعal-bāliʿ, "the swallower".

/ælˈbeɪli/
Cygnus β1 Cygni Aa Albireo

The source of the name Albireo is not entirely clear.[16]

/ælˈbɪrioʊ/
Corvus α Corvi Alchiba

From Arabic الخباءal-ẖibāʾ, "tent". In the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket designated المنخر الغرابal-manẖar al-ġurāb, translated into Latin as Rostrum Corvi, "beak of the crow".

/ˈælkɪbə/
Ursa Major 80 Ursae Majoris Ca Alcor

From Arabic الخوارal‑ẖawwār, "the faint one".

/ˈælkɔːr/
Taurus η Tauri A Alcyone

Member of the Pleiades open star cluster (M45). Alcyone (Ancient Greek: Ἀλκυόνη Alkuonē) was one of the Pleiades sisters in Greek mythology.

/ælˈsaɪəniː/
Taurus α Tauri Aldebaran

The name was originally Arabic الدبرانad-dabarān, "the follower (of the Pleiades)".[17]

/ælˈdɛbərən/
Cepheus α Cephei Alderamin

From Arabic الذراع اليمينaḏ-ḏirāʿ al-yamīn, "the right arm (of Cepheus)".

/ælˈdɛrəmɪn/
Grus γ Gruis Aldhanab

The name was originally Arabic الذنبaḏ-ḏanab, "the tail (of the constellation of the Southern Fish)".

/ˈældənæb/
Draco ζ Draconis A Aldhibah

From Arabic الضباعaḍ-ḍibāʿ, "the hyenas", shared with η Draconis.

/ælˈdaɪbə/
Delphinus ε Delphini Aldulfin

Shortening of Arabic ذنب الدلفينḏanab ad-dulfīn "tail of the dolphin".

/ælˈdʌlfən/
Cepheus β Cephei Aa Alfirk

Arabic الفرقal-firq "the flock", name given by Ulugh Beg to the asterism consisting of α, β and η Cephei.

/ˈælfərk/
Capricornus α2 Capricorni A Algedi From Arabic الجدي al-jady "the (male) kid". Alternative traditional names of Al Giedi, Secunda Giedi and Algiedi Secunda. /ælˈdʒiːdi/
Pegasus γ Pegasi Algenib

Arabic الجانبal-jānib "the flank". Algenib is also another name for Mirfak (α Persei).

/ælˈdʒiːnɪb/
Leo γ1 Leonis Algieba

Arabic الجبهةal-jabha "the forehead (of the lion)".

/æˈdʒiːbə/
Perseus β Persei Aa1 Algol From Arabic رأس الغولraʾs al-ġūl, "head of the ogre". In Egyptian, Horus.[18] /ˈælɡɒl/
Corvus δ Corvi A Algorab The traditional name Algorab is derived from Arabic الغرابal-ġurāb, "the crow"). The WGSN re-designated the star as Algorab in July 2016.[19] /ˈælɡəræb/
Gemini γ Geminorum Aa Alhena Derived from Arabic الهنعةal-hanʿa, "the brand" (on the neck of the camel) /ælˈhiːnə/
Ursa Major ε Ursae Majoris A Alioth Member of the Big Dipper or the Plough (UK). /ˈæliɒθ/
Cygnus ε Cygni Aa Aljanah /ˈældʒənə/
Ursa Major η Ursae Majoris Alkaid Member of the Big Dipper or the Plough (UK). /ælˈkeɪd/
Cepheus ρ2 Cephei Al Kalb al Rai †
Boötes μ1 Boötis Aa Alkalurops /ælkəˈljʊərɒps/
Ursa Major κ Ursae Majoris A Alkaphrah /ælˈkæfrə/
Pegasus υ Pegasi Alkarab /ˈælkəræb/
Crater α Crateris Alkes /ˈælkɛs/
Auriga ε Aurigae Almaaz /ˈælmeɪ.əz/
Andromeda γ Andromedae A Almach /ˈælmæk/
Leo κ Leonis Al Minliar al Asad †
Grus α Gruis Alnair /ælˈnɛər/
Sagittarius γ2 Sagittarii Alnasl From Arabic النصلan-naṣl, "arrowhead".[20] /ælˈnæzəl/
Orion ε Orionis Alnilam Middle star in the belt of Orion. /ˈælnɪlæm/
Orion ζ Orionis Aa Alnitak The traditional name, alternately spelled Al Nitak or Alnitah, is from Arabic النطاقan-niṭāq, "the girdle".[13]:pp314-315 /ˈælnɪtæk/
Scorpius σ Scorpii Aa1 Alniyat /ælˈnaɪæt/
Hydra α Hydrae Alphard /ˈælfɑːrd/
Corona Borealis α Coronae Borealis Alphecca The name نير الفكةnayyir al-fakka "bright (star) of the broken (ring of stars)" is found in the Al Achsasi al Mouakket catalogue (c. 1650).[21] /ælˈfɛkə/
Andromeda α Andromedae Aa Alpheratz /ælˈfɪəræts/
Pisces η Piscium Alpherg /ˈælfɜːrɡ/
Draco μ Draconis A Alrakis From Arabic الراقصar-rāqiṣ, "the dancer"; also spelled Arrakis and Elrakis. /ælˈreɪkɪs/
Pisces α Piscium A Alrescha /ælˈriːʃə/
Draco HD 161693 Alruba /ælˈruːbə/
Draco σ Draconis Alsafi /ælˈseɪfi/
Lynx 31 Lyncis Alsciaukat /ælʃiˈɔːkæt/
Vela δ Velorum Aa Alsephina /ælsɪˈfaɪnə/
Aquila β Aquilae A Alshain /ælˈʃeɪn/
Capricornus ν Capricorni A Alshat /ˈælʃæt/
Aquila α Aquilae Altair From Arabic (النسر) الطائر(an-nasr) aṭ-ṭāʾir, "the flying (eagle)". /ælˈteɪ.ər/
Draco δ Draconis Altais /ˈælteɪs/
Leo λ Leonis Alterf /ˈæltərf/
Canis Major η Canis Majoris Aludra /əˈluːdrə/
Ursa Major ξ Ursae Majoris Aa Alula Australis /əˈluːlə ɔːˈstreɪlɪs/
Ursa Major ν Ursae Majoris Alula Borealis /əˈluːlə bɒriˈælɪs/
Serpens θ1 Serpentis A Alya /ˈeɪliə/
Gemini ξ Geminorum Alzirr alternately spelled Alzir /ˈælzər/
Aquarius θ Aquarii Ancha /ˈæŋkə/
Eridanus τ2 Eridani Angetenar

The name is originally from Arabic عرجة النهرʿarjat an-nahr, "the bend of the river"[citation needed]

/ænˈdʒɛtɪnɑːr/
Phoenix α Phoenicis Ankaa /ˈæŋkə/
Vulpecula α Vulpeculae Anser Alternative traditional name is Lucida Anseris.
Scorpius α Scorpii A Antares Ancient Greek Ἀντάρης Antarēs, "like Ares (Mars)". /ænˈtɛəriːz/
Boötes α Boötis Arcturus /ɑːrkˈtjʊərəs/
Sagittarius β2 Sagittarii Arkab Posterior
Sagittarius β1 Sagittarii A Arkab Prior
Lepus α Leporis A Arneb Traditional name Arneb is from the Arabic أرنبʾarnab "hare".[13]:p268 ('Lepus' is Latin for hare).
Sagittarius ζ Sagittarii A Ascella Part of Teapot Asterism.
Cancer δ Cancri Aa Asellus Australis
Cancer γ Cancri Aa Asellus Borealis
Hydra ε Hydrae Ashlesha
Boötes θ Boötis Asellus Primus † Latin for "first donkey colt"
Boötes ι Boötis Asellus Secundus † Latin for "second donkey colt"
Boötes κ Boötis Asellus Tertius † Latin for "third donkey colt"
Carina ι Carinae Aspidiske
Taurus 21 Tauri A Asterope, Sterope † Member of the Pleiades open star cluster (M45). Asterope was one of the Pleiades sisters in Greek mythology. /(ə)ˈstɛrəpiː/
Draco η Draconis A Athebyne
Perseus ο Persei A Atik
Taurus 27 Tauri Aa1 Atlas Member of the Pleiades open star cluster (M45). Atlas was the Titan god of endurance and astronomy[22] and the father of the Pleiades sisters in Greek mythology. /ˈætləs/
Triangulum Australe α Trianguli Australis Atria
Carina ε Carinae A Avior Designated 'Avior' by His Majesty's Nautical Almanac Office for the Royal Air Force in the 1930s.[23]
Cygnus π1 Cygni Azelfafage Variously reported as from Arabic السلحفاةas-sulaḥfāh "turtle", الطلف الفرسaṭ-ṭilf al-faras, "horse track", or عزل الدجاجةʿazal ad-dajāja, "tail of the hen" [13]:pp192-197
Eridanus η Eridani Azha

Originally from Arabic أدحي (النعام)ʾudḥiyy (an-naʿām) "nest (of the ostrich)"; later miscopied as أرحى ʾazḥá in medieval manuscripts.

Puppis ξ Puppis Azmidi alternative rendering Asmidiske †
Ophiuchus GJ 699 Barnard's Star Named after the American astronomer E E Barnard, the first to measure its high proper motion.
Cetus ζ Ceti Aa Baten Kaitos
Eridanus υ3 Eridani Beemim
Eridanus ο1 Eridani Beid The name is originally from Arabic البيضal-bayḍ, "the eggs".
Orion γ Orionis Bellatrix Latin for "female warrior"; applied to this star in the 15th century.[24] /bɛˈleɪtrɪks/
Orion α Orionis Aa Betelgeuse Derived from Arabic يد الجوزاءyad al-jawzāʾ, "the hand of (an old asterism)". /ˈbɛtəldʒuːz, ˈbiːtəl-, -dʒuːs/
Aries 41 Arietis Aa Bharani
Pegasus θ Pegasi Biham
Aries δ Arietis Botein
Libra σ Librae A Brachium
Aquarius ξ Aquarii Bunda
Carina α Carinae A Canopus Ptolemy's Κάνωβος, after Canopus (Kanōpos, Kanōbos), a pilot from Greek mythology, whose name is itself of uncertain etymology. /kəˈnoʊpəs/
Auriga α Aurigae Aa Capella The traditional name Capella (English: small female goat) is from Latin, and is a diminutive of the Latin Capra (English: female goat).[13]:p86 /kəˈpɛlə/
Cassiopeia β Cassiopeiae A Caph The name is originally Arabic كفkaff, "palm", a residue of an old name of Cassiopeia, الكف الخصيبal-kaff al-ẖaḍīb, "the stained hand"; also known as السنام الناقةas-sanām al-nāqa, "the camel's hump".
Gemini α Geminorum Aa Castor /ˈkæstər/
Cassiopeia υ2 Cassiopeiae Castula
Ophiuchus β Ophiuchi Cebalrai
Taurus 16 Tauri Celaeno Member of the Pleiades open star cluster (M45). Celaeno was one of the Pleiades sisters in Greek mythology. /sɪˈliːnoʊ/
Ara μ Arae Cervantes Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Named after Miguel de Cervantes Saavedra, the Spanish author of El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha.[25]
Ursa Major 47 Ursae Majoris Chalawan Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Named after a mythological crocodile king from a Thai folktale.[25]
Taurus θ2 Tauri Aa Chamukuy
Canes Venatici β Canum Venaticorum Aa Chara
Leo θ Leonis Chertan Alternative traditional name of Chort.
Cancer 55 Cancri A Copernicus Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign[5] in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.[25]
Canes Venatici α Canum Venaticorum Aa Cor Caroli Named after Charles I of England by Sir Charles Scarborough[13][26][27]
Hercules ω Herculis A Cujam Traditional name, variously spelled Kajam.
Eridanus β Eridani Cursa

The name is originally from Arabic الكرسيal-kursiyy, "the chair, footstool"

Capricornus β1 Capricorni Aa Dabih
Fornax α Fornacis A Dalim
Cygnus α Cygni Deneb The name is originally from Arabic ذنب الدجاجةḏanab ad-dajāja. In Chinese, Deneb is part of 鵲橋 "Magpie bridge" in the Qi Xi love story. Deneb is one of the vertices of the Summer Triangle. /ˈdɛnɛb/
Capricornus δ Capricorni Aa Deneb Algedi
Leo β Leonis Denebola /dəˈnɛbələ/
Coma Berenices α Comae Berenices A Diadem
Cetus β Ceti Diphda
Scorpius δ Scorpii A Dschubba
Ursa Major α Ursae Majoris A Dubhe Member of the Big Dipper or the Plough (UK). /ˈdʌbiː/
Draco ψ1 Draconis A Dziban From the traditional name of Dziban or Dsiban for ψ1 Draconis, derived from Arabic الذئبانِaḏ-ḏiʾbān, meaning "the two wolves" or "the two jackals".[13]:p212 /ˈzaɪbən/
Draco ι Draconis Edasich Common name reviewed and adopted by the IAU Executive Committee WG Public Naming of Planets and Planetary Satellites.[1]
Taurus 17 Tauri Electra Member of the Pleiades open star cluster (M45). Electra was one of the Pleiades sisters in Greek mythology. /ɪˈlɛktrə/
Virgo φ Virginis Elgafar
Columba θ Columbae Elkurud
Taurus β Tauri Aa Elnath Variously El Nath or Alnath, from Arabic النطحan-naṭḥ, meaning "the butting" (i.e. "the bull's horns").
Draco γ Draconis Eltanin Alternative traditional name of Etamin; both originally from the Arabic constellation name التنينat-tinnīn, "the great serpent". γ Dra was also one of the "Five Camels", Quinque Dromedarii, in Arabic العوائدal‑ʿawāʾid.
Pegasus ε Pegasi Enif
Cepheus γ Cephei Aa Errai Common name reviewed and adopted by the IAU Executive Committee WG Public Naming of Planets and Planetary Satellites.[1]
Draco 42 Draconis A Fafnir Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Named after a Norse mythological dwarf who turned into a dragon.[25]
Scorpius π Scorpii Aa Fang From Chinese name Fáng, "the room".
Cygnus δ Cygni Fawaris
Hydra HD 85951 Felis
Piscis Austrinus α Piscis Austrini A Fomalhaut The name is originally from Arabic فم الحوتfum al-ḥawt, "mouth of the fish". To Persian astrologers this was a Royal star: Haftorang, Watcher of the South. The name was reviewed and adopted by the IAU Executive Committee WG Public Naming of Planets and Planetary Satellites.[1] /ˈfoʊməl.hɔːt/
Cassiopeia ζ Cassiopeiae Fulu From Chinese name 附路 Fùlù, "the auxiliary road".
Pisces β Piscium Fumalsamakah
Canis Major ζ Canis Majoris Aa Furud
Scorpius G Scorpii Fuyue From Chinese name Fu Yue.
Crux γ Crucis Gacrux The name "Gacrux" is a contraction of the Bayer designation, coined by astronomer Elijah Hinsdale Burritt (1794–1838).[28][29]
Cepheus μ Cephei Garnet Star † Its colour was described as "garnet" by William Herschel. Following Herschel, it was called garnet sidus by Giuseppe Piazzi
Draco λ Draconis Giausar Traditional name, variously spelled Gianfar.
Corvus γ Corvi A Gienah Also known as Gienah Gurab; the star ε Cygni is also traditionally known as Gienah.[citation needed]
Crux ε Crucis Ginan Traditional name in the culture of the Wardaman people of the Northern territory of Australia.[30]
Canis Minor β Canis Minoris A Gomeisa
Scorpius ξ Scorpii Graffias † Italian for "claws"; also once applied to β Scorpii.[31][13]:p367
Draco ξ Draconis A Grumium
Serpens κ Serpentis Gudja
Ophiuchus 36 Ophiuchi Guniibuu
Centaurus β Centauri Aa Hadar
Auriga η Aurigae Haedus
Aries α Arietis Hamal Traditional name (also written Hemal, Hamul, or Ras Hammel), derived from Arabic رأس الحمل‎  raʾs al-ḥamal, "head of the ram", in turn from the name for the constellation as a whole, al-ḥamal, "the ram".[13]:pp78,80
Auriga ι Aurigae Hassaleh
Orion ι Orionis Aa Hatysa
Pegasus 51 Pegasi Helvetios Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Latin for 'the Helvetian' and refers to the Celtic tribe that lived in Switzerland during antiquity.[25]
Virgo ζ Virginis Heze
Pegasus ζ Pegasi A Homam
Scorpius ρ Scorpii Aa Iklil
Crux δ Crucis Imai
Ursa Major 41 Lyncis Intercrus Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Intercrus means "between the legs" in Latin style, referring to the star's position in the constellation Ursa Major.[25]
Boötes ε Boötis A Izar Originally from Arabic إزارʾizār, "veil". In the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket designated منطقة ألعوعminṭaqat al‑ʿawwaʿ, translated into Latin as Cingulum Latratoris, "belt of barker". Named Pulcherrima (most beautiful) by Otto Struve.[32]
Scorpius ν Scorpii Aa Jabbah
Gemini ο Geminorum Jishui
Cetus γ Ceti A Kaffaljidhma
Lupus α Lupi Kakkab †
Virgo κ Virginis Kang From Chinese name (Kàng, "the neck}}).
Sagittarius ε Sagittarii A Kaus Australis Part of Teapot Asterism.
Sagittarius λ Sagittarii Kaus Borealis The top of Teapot Asterism.
Sagittarius δ Sagittarii Kaus Media Part of Teapot Asterism.
Lupus β Lupi Kekouan † .
Eridanus 40 Eridani A Keid
Virgo λ Virginis A Khambalia
Equuleus α Equulei A Kitalpha
Ursa Minor β Ursae Minoris Kochab
Hercules β Herculis Aa Kornephoros
Corvus β Corvi Kraz
Draco ν Draconis Kuma †
Cepheus ξ Cephei Aa Kurhah
Canes Venatici Y Canum Venaticorum La Superba A modern (19th century) name, due to Angelo Secchi.
Scorpius ε Scorpii Larawag Traditional name in the culture of the Wardaman people of the Northern territory of Australia.[30]
Scorpius υ Scorpii Lesath
Aquila ξ Aquilae A Libertas Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Latin for 'liberty' ('Aquila' is Latin for 'eagle', a popular symbol of liberty).[25]
Virgo PSR B1257+12 Lich A neutron star and pulsar with planets. Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] A lich is a fictional undead creature known for controlling other undead creatures with magic.[25]
Aries 39 Arietis Lilii Borea
Hercules λ Herculis Maasym
Auriga θ Aurigae A Mahasim
Taurus 20 Tauri Maia Member of the Pleiades open star cluster (M45). Maia was one of the Pleiades sisters in Greek mythology. /ˈmeɪ.ə, ˈmaɪ.ə/
Cassiopeia θ Cassiopeiae Marfark †

The name is originally from Arabic المرفقal-mirfaq, "the elbow"[citation needed]

Ophiuchus λ Ophiuchi A Marfik
Pegasus α Pegasi Markab
Vela κ Velorum Markeb
Hercules κ Herculis A Marsic
Pegasus η Pegasi Aa Matar
Gemini ε Geminorum Mebsuta
Ursa Major δ Ursae Majoris Megrez Member of the Big Dipper or the Plough (UK). /ˈmiːɡrɛz/
Orion λ Orionis A Meissa Traditional name deriving from Arabic الميسانal-maysān, "The Shining One".
Gemini ζ Geminorum Aa Mekbuda
Cancer ε Cancri Aa Meleph
Auriga β Aurigae Aa Menkalinan
Cetus α Ceti Menkar Derived from Arabic منخرmanẖar, "nostril", or al‑minẖar, "nose" (of Cetus).[33][13]:p162
Centaurus θ Centauri Menkent
Perseus ξ Persei Menkib
Ursa Major β Ursae Majoris Merak Member of the Big Dipper or the Plough (UK). /ˈmɪəræk/
Boötes 38 Boötis Merga
Corona Australis α Coronae Australis Meridiana
Taurus 23 Tauri Aa Merope Member of the Pleiades open star cluster (M45). Merope was one of the Pleiades sisters in Greek mythology. /ˈmɛrəpi/
Aries γ2 Arietis A Mesarthim
Carina β Carinae Miaplacidus
Crux β Crucis Mimosa Also bore the alternative historical name Becrux, a modern contraction of the Bayer designation.[34]
Hydra σ Hydrae Minchir
Virgo δ Virginis Minelauva alternately spelled "Minelava"
Orion δ Orionis Aa Mintaka Right-most star in the belt of Orion. The name Mintaka itself is derived from Arabic منطقةmanṭaqa, "belt".[13]:pp314-315 /ˈmɪntəkə/
Cetus ο Ceti Aa Mira Latin for "wonderful" or "astonishing"; named by Johannes Hevelius in his Historiola Mirae Stellae (1662).
Andromeda β Andromedae Mirach
Perseus η Persei A Miram
Perseus α Persei Mirfak
Canis Major β Canis Majoris Mirzam
Perseus κ Persei Aa Misam
Ursa Major ζ Ursae Majoris Aa Mizar

Member of the Big Dipper or the Plough (UK). The name is originally from Arabic المئزرal-miʾzar, "apron, waistband, girdle". Also "Status", one of the "Three Stars" in Chinese mythology, the Lù star is believed to be Zhang Xian, who lived during the Later Shu dynasty. The word specifically refers to the salary of a government official. As such, the Lu star is the star of prosperity, rank, and influence.

/ˈmaɪzɑːr/
Triangulum α Trianguli Mothallah
Canis Major γ Canis Majoris Muliphein
Boötes η Boötis Aa Muphrid Alternative traditional spelling of "Mufrid".
Ursa Major ο Ursae Majoris A Muscida
Delphinus 18 Delphini Musica Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Latin for 'music' (the ancient Greek musician Arion's life was saved at sea by dolphins (Latin: 'delphinus') after attracting their attention by playing his kithara.[25]
Cancer ξ Cancri Nahn
Puppis ζ Puppis Naos
Sagittarius γ1 Sagittarii A Nash Along with brighter Alnash (γ2 Sagittarii) it makes spout, in Teapot Asterism. It can be
Capricornus γ Capricorni A Nashira
Cassiopeia γ Cassiopeiae Navi † "Navi" is a modern name, due to Gus Grissom (his middle name "Ivan" spelled backward). In Chinese astronomy, it is known as "the whip".
Boötes β Boötis Nekkar
Andromeda 51 Andromedae Nembus
Lepus β Leporis A Nihal
Sagittarius σ Sagittarii Aa Nunki Along with Hecatebolus, it makes the handle in Teapot Asterism.
Corona Borealis β Coronae Borealis A Nusakan
Hercules HD 149026 Ogma Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Named after Ogma, a deity in Celtic mythology.[25]
Aquila ζ Aquilae Okab
Scorpius τ Scorpii Paikauhale
Pavo α Pavonis Aa Peacock Designated "Peacock" (after the constellation) by His Majesty's Nautical Almanac Office for the Royal Air Force in the 1930s.[23]
Columba α Columbae Phact
Ursa Major γ Ursae Majoris Aa Phecda Member of the Big Dipper or the Plough (UK). Alternative traditional names Phekda or Phad. /ˈfɛkdə/
Ursa Minor γ Ursae Minoris Pherkad
Cancer λ Cancri A Piautos
Scorpius μ2 Scorpii A Pipirima
Taurus 28 Tauri Aa Pleione Member of the Pleiades open star cluster (M45). Pleione was the mother of the Pleiades sisters in Greek mythology. /ˈplaɪəniː, ˈpliːəniː/
Ursa Minor α Ursae Minoris Polaris Became known as stella polaris ("polar star") during the Renaissance.[8]p. 23 See polar star for other names based on its position close to the celestial pole. /poʊˈlɛərɪs/
Octans σ Octantis Aa Polaris Australis see South Star
Sagittarius μ Sagittarii Aa Polis
Gemini β Geminorum Pollux /ˈpɒləks/
Virgo γ Virginis A Porrima
Leo Minor 46 Leonis Minoris Praecipua
Taurus γ Tauri A Prima Hyadum
Canis Minor α Canis Minoris A Procyon Greek προκύον prokuon "preceding the Dog (viz. Sirius)"; Latinized as Antecanis. /ˈproʊsiɒn/
Gemini η Geminorum A Propus
Centaurus α Centauri C Proxima Centauri Nearest star to the sun. /ˌprɒksɪmə sɛnˈtɔːraɪ/
Eridanus ε Eridani Ran Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Named after the Norse goddess of the sea.[25]
Leo μ Leonis Rasalas
Hercules α1 Herculis Aa Rasalgethi also Ras Algethi.
Ophiuchus α Ophiuchi A Rasalhague also Ras Alhague.
Draco β Draconis A Rastaban
Vela γ Velorum Regor † Also known as Suhail and Suhail al Muhlif, which also apply to lambda Velorum
Leo α Leonis A Regulus Latin for "prince" or "little king". Regulus was known to Persian astrologers as the Royal Star Venant, Watcher of the North. /ˈrɛɡjʊləs/
Pisces ζ Piscium A Revati
Orion β Orionis A Rigel Traditional name first recorded in the Alfonsine Tables of 1252 and derived from the Arabic name الرجل الجوزاء اليسرىar-rijl al-jawzāʾ al-yasrá, "the left leg (foot) of Jauzah" (rijl meaning "leg, foot").[13]:pp312-313 /ˈraɪdʒəl/
Centaurus α Centauri A Rigil Kentaurus The name is originally from Arabic رجل قنطورسrijl qantūris, "foot of the centaur". /ˈraɪdʒəl kɛnˈtɔːrəs/
Delphinus β Delphini A Rotanev The name appeared in the Piazzi's Palermo Star Catalogue in 1814, added by Niccolo Cacciatore as a prank along with Sualocin (alpha Delphini); Rotanev is Venator, Latin for "Hunter", spelt backwards. Cacciatore is Italian for "Hunter".
Cassiopeia δ Cassiopeiae Aa Ruchbah Derived from Arabic ركبةrukba, "knee".[35] Alternative historical name Ksora appeared in a 1951 publication, Atlas Coeli (Skalnate Pleso Atlas of the Heavens) by Czech astronomer Antonín Bečvář; Professor Paul Kunitzch has been unable to find any clues as to the origin of the name.[36]
Sagittarius α Sagittarii Rukbat
Ophiuchus η Ophiuchi A Sabik
Auriga ζ Aurigae A Saclateni
Aquarius γ Aquarii Aa Sadachbia
Pegasus μ Pegasi Sadalbari
Aquarius α Aquarii A Sadalmelik
Aquarius β Aquarii A Sadalsuud
Cygnus γ Cygni A Sadr
Orion κ Orionis Saiph Traditional name from Arabic سیف الجبار sayf al-jabbār, literally sword of the giant.[37]
Pegasus τ Pegasi Salm
Scorpius θ Scorpii A Sargas
Hercules δ Herculis Aa Sarin
Ursa Major θ Ursae Majoris Sarir † [citation needed]
Eridanus 53 Eridani A Sceptrum Formerly "p Sceptri", in the constellation of Sceptrum Brandenburgicum
Pegasus β Pegasi Scheat
Cassiopeia α Cassiopeiae Schedar

Also traditionally bore the name Schedir; both originally from Arabic صدرṣadr, "breast"; also الضاة الكرسيaḍ-ḍāh al-kursiyy, "the lady in the chair" (Ulugh Beg), whence Dath Elkarti (Riccoli 1651).

Taurus δ1 Tauri Aa Secunda Hyadum
Cassiopeia ε Cassiopeia Segin Probably originates from an erroneous transcription of Seginus, the traditional name for γ Boötis, which itself is of uncertain origin.[38]
Boötes γ Boötis Aa Seginus Of uncertain origin.[38]
Sagitta α Sagittae Sham
Scorpius λ Scorpii Aa Shaula
Lyra β Lyrae Aa1 Sheliak
Aries β Arietis A Sheratan
Canis Major α Canis Majoris A Sirius Greek Σείριος "the scorcher"; in Egyptian Sopdet, rendered in Greek as Σῶθις Sōthis. As the brightest star in the sky, Sirius has proper names in numerous cultures, including Polynesian (Maori Takurua; Hawaiian Ka'ulua, "Queen of Heaven", among others). Also known as the Dog Star. /ˈsɪriəs/
Aquarius κ Aquarii A Situla
Aquarius δ Aquarii A Skat
Virgo α Virginis Aa Spica Other traditional names are Azimech, from Arabic السماك الأعزلas-simāk al-ʾaʿzal, "the undefended", and Alarph, Arabic for "the grape gatherer"; in Indian astronomy known as Chitra "the bright one". /ˈspaɪkə/
Delphinus α Delphini Aa Sualocin The name appeared in the Piazzi's Palermo Star Catalogue in 1814, added by Niccolò Cacciatore as a prank along with Rotanev (beta Delphini); Sualocin is Nicolaus, Latin form of "Niccolò" (Nicholas).
Leo ο Leonis Aa Subra
Vela λ Velorum Suhail Traditionally, this name also applied to gamma Velorum, also known as Regor.
Lyra γ Lyrae Sulafat
Virgo ι Virginis Syrma
Orion π3 Orionis Tabit
Ursa Major χ Ursae Majoris Taiyangshou From Chinese name 太陽守 (Tàiyángshǒu, Guard of the Sun).
Draco 8 Draconis Taiyi From Chinese name 太乙 (Tàiyǐ) or 太一 (Tàiyī, the Great One), both of which refer to Tao.
Ursa Major ι Ursae Majoris Aa Talitha or Talitha Borealis, as Talitha originally referred to κ UMa and ι UMa together[citation needed]
Ursa Major μ Ursae Majoris A Tania Australis
Ursa Major λ Ursae Majoris A Tania Borealis
Aquila γ Aquilae Tarazed Alternative traditional spelling of Tarazet
Cancer β Cancri Tarf
Taurus 19 Tauri Aa Taygeta Member of the Pleiades open star cluster (M45). Taygete was one of the Pleiades sisters in Greek mythology. /teɪˈɪdʒɪtə/
Cancer ζ1 Cancri A Tegmine Alternative traditional name of Tegmen.
Gemini μ Geminorum Aa Tejat Traditional name, also called Tejat Posterior.
Sagittarius ω Sagittarii A Terebellum From Ptolemy's τετράπλευρον tetrapleuron meaning "quadrilateral", a group of four stars of which ω Sag is the brightest[citation needed]
Orion υ Orionis Thabit †
Eridanus υ2 Eridani Theemin Also written as Theemim or Beemin.
Draco α Draconis A Thuban
Grus β Gruis Tiaki
Taurus ζ Tauri A Tianguan

In Chinese 天關 (Tiānguān, English: Celestial Gate). Also reported as Shurnarkabti-sha-shūtū, from Babylonian "the star in the bull towards the south" or "the southern star towards the chariot".[13]:p391

Draco 7 Draconis Tianyi From Chinese name 天乙 (Tiānyǐ) or 天一 (Tiānyī, the Celestial Great One), a deity in Taoism.
Andromeda υ Andromedae A Titawin Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Named after the settlement in northern Morocco and UNESCO World Heritage Site now known as the medina (old town) of Tétouan.[25]
Centaurus α Centauri B Toliman The name is originally from Arabic ظليمانẓalīmān "two (male) ostriches}}. /ˈtɒlɪmæn/
Camelopardalis HD 104985 Tonatiuh Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Named after the Aztec god of the Sun.[25]
Pisces ο Piscium A Torcular
Puppis ρ Puppis A Tureis
Hydra ι Hydrae Ukdah
Serpens α Serpentis Unukalhai Arabic عنق الحية ʿunuq al-ḥayya, "the Serpent's Neck", in Latin Cor Serpentis, "Heart of the Serpent".
Canis Major σ Canis Majoris Unurgunite
Lyra α Lyrae Vega The name is originally from Arabic النسر الواقعan-nasr al-wāqiʿ, "the alighting vulture", also translated as vulture cadens (see also Aetos Dios, Stymphalian birds). As the second brightest star in the northern sky, Vega has names in numerous cultures. In Chinese it is known as 織女 "weaving girl" from the Qi Xi love story. Vega is one of the vertices of the Summer Triangle. /ˈviːɡə, ˈveɪɡə/
Andromeda 14 Andromedae A Veritate Name adopted by the IAU following the 2015 NameExoWorlds campaign.[5] Latin for 'where there is truth'.[25]
Virgo ε Virginis Vindemiatrix Vindemiatrix is Latin for "(female) grape gatherer"
Gemini δ Geminorum Aa Wasat
Columba β Columbae Wazn
Canis Major δ Canis Majoris Aa Wezen
Phoenix ζ Phoenicis Aa Wurren Traditional name in the culture of the Wardaman people of the Northern territory of Australia.[30]
Scorpius μ1 Scorpii Aa Xamidimura
Boötes λ Boötis Xuange From Chinese name 玄戈 (Xuángē, Sombre Lance).
Ophiuchus ε Ophiuchi Yed Posterior
Ophiuchus δ Ophiuchi Yed Prior
Ursa Minor δ Ursae Minoris Yildun
Virgo η Virginis Aa Zaniah
Eridanus γ Eridani Zaurak Traditional name, alternatively spelled Zaurac; originally from Arabic زورقzawraq, "boat".[13]:p218
Virgo β Virginis Zavijava
Hydra υ1 Hydrae A Zhang From Chinese name (Zhāng, Extended Net).
Eridanus ζ Eridani Aa Zibal
Leo δ Leonis Zosma
Libra α2 Librae Aa Zubenelgenubi
Libra γ Librae A Zubenelhakrabi
Libra β Librae Zubeneschamali
Need verification
Constellation Designation Modern proper name Historical names / comments
Capricornus δ Capricorni Scheddi †
Leo ε Leonis Ras Elased Australis †
Eridanus δ Eridani Rana † Rana is Latin for "frog".
Virgo μ Virginis Rijl al Awwa †
Cygnus ω2 Cygni Ruchba †
Auriga ζ Aurigae Sadatoni †
Ophiuchus ν Ophiuchi Sinistra †
Sagittarius δ Sagittarii Media †
Cetus α Ceti Menkab †
Corvus ε Corvi Minkar †
Canis Major β Canis Majoris Murzim †
Ursa Major π Ursae Majoris Muscida †
Orion ι Orionis Nair Al Saif †
Sagittarius γ2 Sagittarii Nash †
Andromeda 51 Andromedae Nembus †
Capricornus π Capricorni Okul †
Capricornus α Capricorni Giedi †
Scorpius κ Scorpii Girtab †
Perseus ρ Persei Gorgonea Tertia †
Auriga ζ Aurigae Haedus †
Orion λ Orionis Heka
Auriga ζ Aurigae Hoedus (I) †
Auriga η Aurigae Hoedus II †
Auriga ι Aurigae Kabdhilinan †
Capricornus ε Capricorni Kastra †
Draco ν Draconis Kuma †
Ursa Major ι Ursae Majoris Dnoces †
Leo δ Leonis Duhr †
Triangulum α Trianguli Elmuthalleth †
Pisces β Piscium Fum al Samakah †
Triangulum Australe γ Trianguli Australis Gatria †
Sagittarius ζ Sagittarii Askella †
Canes Venatici β Canum Venaticorum Asterion †
Virgo δ Virginis Auva †
Auriga ζ Aurigae Azaleh †
Pegasus θ Pegasi Baham †
Ursa Major η Ursae Majoris Benetnasch †
Triangulum Australe β Trianguli Australis Betria †
Canes Venatici α2 Canum Venaticorum Chara
Ophiuchus β Ophiuchi Cheleb
Serpens β Serpentis Chow †
Delphinus ε Delphini Deneb Dulfim †
Cetus ι Ceti Deneb Kaitos Schemali †
Cetus η Ceti Dheneb †
Aquila ι Aquilae Al Thalimain †
Aquila λ Aquilae Al Thalimain †
Virgo γ Virginis Arich †
Capricornus η Capricorni Armus †
Boötes θ Boötis Asellus Primus †
Boötes ι Boötis Asellus Secundus †
Boötes κ Boötis Asellus Tertius †
Corona Australis α Coronae Australis Alfecca Meridiana †
Cepheus ρ2 Cephei Al Kalb al Rai †
Cepheus ξ Cephei Alkurah †
Leo κ Leonis Al Minliar al Asad †
Cepheus γ Cephei Alrai †
Sagittarius α Sagittarii Alrami †
Gemini η Geminorum Tejat Prior †
Orion υ Orionis Thabit †
Draco ε Draconis Tyl †
Libra γ Librae Zuben-el-Akrab †
Libra δ Librae Zuben-el-Akribi †

|- | Jisung || γ Virginis || Arich † || |}

See also

References

 1. ^ Few of these names have established pronunciations in English, and care needs to be taken when interpreting our often contradictory sources. For example, as Kunitzsch & Smart explain in their introduction, they sometimes blend Arabic and English pronunciations in novel ways that Latinized Arabic star names were not traditionally pronounced, such as transcribing a as if it were u, or making ante-penultimate vowels long because they were long in Arabic when a literary English pronunciation would make them short. (In some cases, the result is not a possible combination of sounds in English.) Webster's dictionary, Rumrill and Davis may attempt to render the original Arabic pronunciation using English sounds as approximations, and not distinguish that pseudo-Arabic pronunciation from an English pronunciation that people actually use. (Kunitzsch and the OED do try to distinguish these two cases.) Where sources disagree on Latinized Arabic names, the form closest to the traditional English pronunciation of Latin is followed, with the assumption that the usually unmarked Latin vowel length is as faithful to Arabic as it is to Greek.
 1. ^ a b c d e f g "Naming Stars". IAU.org. Retrieved 17 June 2018.
 2. ^ The NASA in 1971 compiled a "technical memorandum" collecting a total of 537 named stars.
 3. ^ "IAU Working Group on Star Names (WGSN)". Retrieved 22 May 2016.
 4. ^ "Bulletin of the IAU Working Group on Star Names, No. 1" (PDF). Retrieved 28 July 2016.
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o "Final Results of NameExoWorlds Public Vote Released" (Press release). IAU.org. 15 December 2015.
 6. ^ a b "Bulletin of the IAU Working Group on Star Names, No. 2" (PDF). Retrieved 16 December 2017.
 7. ^ "WG Triennial Report (2015–2018) – Star Names" (PDF). p. 5. Retrieved 2018-07-14.
 8. ^ a b Kunitzsch, Paul; Smart, Tim (2006). A Dictionary of Modern star Names: A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations (2nd rev. ed.). Cambridge, Massachusetts: Sky Pub. ISBN 978-1-931559-44-7.
 9. ^ Rumrill, H. B. (June 1936). "Star Name Pronunciation". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. San Francisco, California. 48 (283).
 10. ^ Davis, George A. (1944). "The pronunciations, derivations, and meanings of a selected list of star names". Popular Astronomy. 52: 8–30.
 11. ^ Oxford English Dictionary (3rd ed.). Oxford University Press. September 2005.
 12. ^ Merriam-Webster Dictionary
 13. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Allen, Richard Hinckley (1963) [1899]. Star Names: Their Lore and Meaning (Reprint ed.). New York, NY: Dover Publications Inc. ISBN 0-486-21079-0.
 14. ^ Hoffleit, D.; Warren, W. H. (1995). "VizieR Online Data Catalog: Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (Hoffleit+, 1991)". VizieR On-line Data Catalog: V/50. Originally Published in: 1964BS....C......0H. 5050. Bibcode:1995yCat.5050....0H.
 15. ^ Memoirs of the Rev. Walter M. Lowrie: missionary to China (1849), p. 93. Described as an "Americanism" in The Geographical Journal, vol. 92, Royal Geographical Society, 1938.
 16. ^ Hinckley 1899 sees the name as originating from a typographical error.Allen, Richard Hinckley (1899). Star-names and their meanings. New York, Leipzig, London, Paris: G. E. Stechert. p. 196.
 17. ^ Falkner, David E. (2011). "The Winter Constellations". The Mythology of the Night Sky. Patrick Moore's Practical Astronomy Series. p. 19. doi:10.1007/978-1-4614-0137-7_3. ISBN 978-1-4614-0136-0.
 18. ^ Jetsu, L.; Porceddu, S. (2015). "Shifting Milestones of Natural Sciences: The Ancient Egyptian Discovery of Algol's Period Confirmed". PLOS One. 10 (12): e.0144140 (23pp). arXiv:1601.06990. Bibcode:2015PLoSO..1044140J. doi:10.1371/journal.pone.0144140.
 19. ^ "International Astronomical Union | IAU". www.iau.org. Retrieved 2017-03-20.
 20. ^ Ridpath, Ian (1989), Star tales, James Clarke & Co., p. 113, ISBN 0-7188-2695-7
 21. ^ Knobel, E. B. (June 1895). "Al Achsasi Al Mouakket, on a catalogue of stars in the Calendarium of Mohammad Al Achsasi Al Mouakket". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 55 (8): 429. Bibcode:1895MNRAS..55..429K. doi:10.1093/mnras/55.8.429.
 22. ^ Stenner, Paul (auth.); Martin, Jack. Slaney, Kathleen L. Sugarman, Jeff. (edit.) The Wiley Handbook of Theoretical and Philosophical Psychology: Methods, Approaches, and New Directions for Social Sciences. John Wiley & Sons, 2015; pg. 311.
 23. ^ a b Sadler, Donald H. (2008). "A Personal History of H.M. Nautical Almanac Office" (PDF). United Kingdom Hydrographic Office. p. 48. Retrieved 2016-08-02.
 24. ^ Kunitzsch, Paul (1986). "The Star Catalogue Commonly Appended to the Alfonsine Tables". Journal for the History of Astronomy. 17 (49): 89–98. Bibcode:1986JHA....17...89K.
 25. ^ a b c d e f g h i j k l m n NameExoWorlds The Approved Names
 26. ^ Robert Burnham, Jr. Burnham's Celestial Handbook, Volume 1, p. 359.
 27. ^ Ian Ridpath: "Star Tales", Canes Venatici. See also Deborah J. Warner, The Sky Explored: Celestial Cartography 1500–1800.
 28. ^ "Gacrux/Gamma Crucis 2?". SolStation.com. Retrieved 2011-11-03.
 29. ^ Lesikar, Arnold V. "Gacrux". Dome Of The Sky. Archived from the original on 2011-09-28. Retrieved 2011-11-03.
 30. ^ a b c "IAU Approves 86 New Star Names From Around the World" (Press release). IAU.org. 11 December 2017.
 31. ^ R. G. Aitken Publications of the Astronomical Society of the Pacific Vol. 36, No. 211 (June, 1924), pp. 124–130 JSTOR 40692425
 32. ^ Norton's Star Atlas, publ. Gall & Inglis, Edinburgh, 2nd Ed., 1959
 33. ^ Kaler, James B., "MENKAR (Alpha Ceti)", Stars, University of Illinois, retrieved 2011-12-24
 34. ^ Hoffleit, Dorrit; Jaschek, Carlos (1991). The Bright star catalogue. New Haven. Bibcode:1991bsc..book.....H.
 35. ^ Bakich, Michael E. (1995), The Cambridge guide to the constellations, Cambridge University Press, p. 170, ISBN 0-521-44921-9
 36. ^ Kunitzch, Paul; Smart, Tim (2006) [1986]. A Dictionary of Modern Star Names: A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations. Cambridge, Massachusetts: Sky Publishing Corporation. p. 62. ISBN 978-1-931559-44-7.
 37. ^ Kaler, James B., "SAIPH (Kappa Orionis)", Stars, University of Illinois, retrieved 2012-01-27
 38. ^ a b Simpson, Phil (2012). "3". Guidebook to the constellations. New York: Springer. ISBN 9781441969408.

General references

External links