فهرست مناطق شهری سوئد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جمعیت شهرهای بالای ۵۰۰۰ نفر در کشور سوئد

شهر ناحیه شهری جمعیت مساحت تراکم کد
کلان‌شهر استکهلم ناحیه شهری استکهلم
ناحیه شهری هودینیه
ناحیه شهری یرفلا
ناحیه شهری سولنا
ناحیه شهری بوتشیرکا
ناحیه شهری هانینیه
ناحیه شهری تیرسو
ناحیه شهری ساندبیبریه
ناحیه شهری نکه
ناحیه شهری داندرید
۱۲۵۲۰۲۰ ۳۷۷۲۹٫۸۲ ۳۳۱۸٫۳۸ ۳۳۶
کلان‌شهر گوتنبرگ ناحیه شهری گوتنبرگ
ناحیه شهری مولندال
ناحیه شهری پارتیلله
ناحیه شهری هریدا
۵۱۰۴۹۱ ۱۹۸۱۵٫۵۵ ۲۵۷۶٫۲۱ ۴۳۶۸
ملمو کلان‌شهر ناحیه شهری ملمو
ناحیه شهری بورلو
۲۵۸۰۲۰ ۷۱۷۵٫۵۵ ۳۵۹۵٫۸۲ ۳۶۰۴
اوپسالا ناحیه شهری اوپسالا ۱۲۸۴۰۹ ۴۷۸۶٫۱۵ ۲۶۸۲٫۹۳ ۶۵۶
وسته‌روآس ناحیه شهری وسته‌روآس ۱۰۷۰۰۵ ۵۱۷۳٫۲۴ ۲۰۶۸٫۴۳ ۶۳۷۶
اوربرو ناحیه شهری اوربرو ۹۸۲۳۷ ۴۲۹۶٫۳۱ ۲۲۸۶٫۵۴ ۶۱۸۸
لینشوپینگ ناحیه شهری لینشوپینگ ۹۷۴۲۸ ۴۲۰۱٫۱۸ ۲۳۱۹٫۰۶ ۱۱۵۲
هلسینگبورگ ناحیه شهری هلسینبوی ۹۱۴۵۷ ۳۷۶۲٫۷۳ ۲۴۳۰٫۶ ۳۴۵۲
یونشوپینگ ناحیه شهری یونشوپینگ ۸۴۴۲۳ ۴۴۳۲٫۶۷ ۱۹۰۴٫۵۶ ۱۵۴۴
نوشوپینگ ناحیه شهری نوشوپینگ ۸۳۵۶۱ ۳۴۷۷٫۹۴ ۲۴۰۲٫۶ ۱۱۹۲
لوند ناحیه شهری لوند ۷۶۱۸۸ ۲۴۹۹٫۱ ۳۰۴۸٫۶۲ ۳۵۸۴
اومئا ناحیه شهری اومئا ۷۵۶۴۵ ۳۳۴۵٫۶۲ ۲۲۶۱٫۰۲ ۸۳۷۲
یوله ناحیه شهری یوله ۶۸۷۰۰ ۴۱۷۹٫۳۶ ۱۶۴۳٫۷۹ ۷۰۷۶
بوروآس ناحیه شهری بوروآس ۶۳۴۴۱ ۲۹۶۱٫۲۳ ۲۱۴۲٫۳۹ ۴۷۵۲
سودتلیا ناحیه شهری سودتلیا ۶۰۲۷۹ ۲۵۲۹٫۴۵ ۲۳۸۳٫۰۹ ۳۵۶
اسکیلستونا ناحیه شهری اسکیلستونا ۶۰۱۸۵ ۲۹۷۵٫۲ ۲۰۲۲٫۸۹ ۷۴۰
تبه ناحیه شهری تبه
ناحیه شهری داندرید
ناحیه شهری سولنتونا
۵۸۵۹۳ ۲۵۸۲٫۴ ۲۲۶۸٫۹۴ ۲۸۸
کارلشته ناحیه شهری کارلشته ۵۸۵۴۴ ۲۹۹۲٫۴۳ ۱۹۵۶٫۴ ۵۷۰۴
هلمسته ناحیه شهری هلمسته ۵۵۶۸۸ ۳۳۰۰٫۹۳ ۱۶۸۷٫۰۴ ۳۹۶۰
وکفو ناحیه شهری وکفو ۵۵۶۰۰ ۲۹۲۸٫۶۲ ۱۸۹۸٫۵۱ ۲۰۲۴
ساندسول ناحیه شهری ساندسول ۴۹۳۳۹ ۲۷۳۸٫۹۱ ۱۸۰۱٫۴۱ ۷۶۸۸
لولئا ناحیه شهری لولئا ۴۵۴۶۷ ۲۸۸۰٫۷۷ ۱۵۷۸٫۲۹ ۸۷۲۴
ترولتتان ناحیه شهری ترولتتان ۴۴۴۹۸ ۲۳۸۰٫۳۳ ۱۸۶۹٫۴ ۵۰۸۴
اوستشوند ناحیه شهری اوستشوند
ناحیه شهری کروکوم
۴۳۷۹۶ ۲۶۸۳٫۶۷ ۱۶۳۱٫۹۴ ۸۰۴۴
بورلنیه ناحیه شهری بورلنیه ۳۹۴۲۲ ۳۴۱۲٫۵۲ ۱۱۵۵٫۲۲ ۶۴۴۴
فالون ناحیه شهری فالون ۳۶۴۴۷ ۲۶۴۰٫۲۵ ۱۳۸۰٫۴۴ ۶۵۰۴
اوپلندز وزبه ناحیه شهری اوپلندز وزبه
ناحیه شهری سولنتونا
۳۵۹۷۷ ۱۴۰۱٫۸ ۲۵۶۶٫۴۹ ۳۸۴
تومبا (سوئد) ناحیه شهری بوتشیرکا
ناحیه شهری سلم
۳۵۳۱۱ ۱۷۲۷٫۷۹ ۲۰۴۳٫۷۱ ۳۷۲
کلمر (سوئد) ناحیه شهری کلمر (سوئد) ۳۵۱۷۰ ۱۸۸۵٫۰۷ ۱۸۶۵٫۷۱ ۲۲۸۰
کوده ناحیه شهری کوده ۳۳۱۱۹ ۱۹۷۸٫۱۵ ۱۶۷۴٫۲۴ ۵۴۲۸
کریتمسته ناحیه شهری کریتمسته ۳۳۰۸۳ ۱۷۶۶٫۷۷ ۱۸۷۲٫۵۱ ۲۹۸۰
کلسکرونا ناحیه شهری کلسکرونا ۳۲۶۰۶ ۲۱۳۶٫۰۹ ۱۵۲۶٫۴۳ ۲۶۸۰
کخلفتئا ناحیه شهری کخلفتئا ۳۲۴۲۵ ۲۱۷۰٫۴۴ ۱۴۹۳٫۹۴ ۸۳۱۲
اودولا ناحیه شهری اودولا ۳۰۵۱۳ ۱۶۹۱٫۸۱ ۱۸۰۳٫۵۷ ۴۶۰۸
لیندنیو ناحیه شهری لیندنیو ۳۰۳۵۷ ۱۲۵۴٫۱۴ ۲۴۲۰٫۵۴ ۲۲۸
موتلا ناحیه شهری موتلا ۲۹۷۹۸ ۱۹۱۷٫۵۲ ۱۵۵۳٫۹۹ ۱۱۸۸
لنسکرونا ناحیه شهری لنسکرونا ۲۸۶۷۰ ۱۲۱۷٫۹۹ ۲۳۵۳٫۸۸ ۳۵۶۰
اونخلمسدیک ناحیه شهری اونخلمسدیک ۲۸۶۱۷ ۲۳۹۶٫۸۳ ۱۱۹۳٫۹۵ ۷۷۴۴
نیشوپینگ ناحیه شهری نیشوپینگ ۲۷۷۲۰ ۱۲۳۰٫۵۲ ۲۲۵۲٫۷۱ ۸۱۲
کلسکوگا ناحیه شهری کلسکوگا ۲۷۵۰۰ ۲۷۳۹٫۵۹ ۱۰۰۳٫۸ ۶۰۰۸
اوکشبقیا ناحیه شهری اوستروکر ۲۶۷۲۷ ۱۶۱۶٫۹۲ ۱۶۵۲٫۹۶ ۴۰۸
ولنتونا ناحیه شهری ولنتونا
ناحیه شهری تبه
۲۶۵۰۰ ۱۳۵۶٫۹۵ ۱۹۵۲٫۹۱ ۳۸۸
واربره ناحیه شهری واربره ۲۶۰۴۱ ۱۳۱۵٫۵۴ ۱۹۷۹٫۴۹ ۴۱۵۶
ترلبوریه ناحیه شهری ترلبوریه ۲۵۶۴۳ ۱۱۲۱٫۵۵ ۲۲۸۶٫۳۹ ۳۷۵۲
لیدشوپینگ ناحیه شهری لیدشوپینگ ۲۴۹۴۱ ۱۴۹۴٫۵ ۱۶۶۸٫۸۵ ۵۳۵۲
الینساوس ناحیه شهری الینساوس ۲۲۹۱۹ ۱۱۶۸٫۱۲ ۱۹۶۲٫۰۴ ۴۷۰۰
پیته‌آ ناحیه شهری پیته‌آ ۲۲۶۵۰ ۲۴۸۷٫۰۲ ۹۱۰٫۷۳ ۸۷۹۲
ساندویکن ناحیه شهری ساندویکن ۲۲۵۷۴ ۱۵۴۵٫۷ ۱۴۶۰٫۴۴ ۷۲۷۲
ماشتا ناحیه شهری سیگتونا ۲۲۵۴۸ ۷۳۰٫۹۱ ۳۰۸۴٫۹۲ ۲۴۰
انگلهولم ناحیه شهری انگلهولم ۲۲۵۳۲ ۱۲۶۵٫۰۷ ۱۷۸۱٫۰۹ ۳۱۹۶
ویزبه ناحیه شهری گوتلند ۲۲۲۳۶ ۱۲۰۷٫۷۵ ۱۸۴۱٫۱۱ ۲۵۵۲
بوئو ناحیه شهری نکه ۲۱۷۷۶ ۱۶۳۳٫۳۲ ۱۳۳۳٫۲۴ ۱۰۴
ونشبوی ناحیه شهری ونشبوی ۲۱۶۷۲ ۱۱۵۷٫۰۹ ۱۸۷۲٫۹۷ ۵۱۳۲
کاترینهولم ناحیه شهری کاترینهولم ۲۱۳۸۶ ۱۱۰۸٫۷۲ ۱۹۲۸٫۸۹ ۷۸۴
کونلو ناحیه شهری کونلو ۲۱۱۳۹ ۱۰۹۶٫۱۷ ۱۹۲۸٫۴۴ ۴۴۵۲
وستویک ناحیه شهری وستویک ۲۰۶۹۴ ۱۲۸۷٫۳۲ ۱۶۰۷٫۵۳ ۲۴۷۲
انشوپینگ ناحیه شهری انشوپینگ ۲۰۲۰۴ ۱۰۴۴٫۱۱ ۱۹۳۵٫۰۵ ۵۳۲
فلکنبی ناحیه شهری فلکنبی ۱۸۹۷۲ ۱۴۵۴٫۱ ۱۳۰۴٫۷۲ ۳۹۲۰
کالشهمن ناحیه شهری کالشهمن ۱۸۷۶۸ ۱۳۴۳٫۵۴ ۱۳۹۶٫۹۱ ۲۶۷۶
بودن (سوئد) ناحیه شهری بودن ۱۸۶۸۰ ۱۹۹۶٫۵۴ ۹۳۵٫۶۲ ۸۵۴۴
ورنمو ناحیه شهری ورنمو ۱۸۴۶۹ ۱۱۸۸٫۶۷ ۱۵۵۳٫۷۵ ۱۷۳۲
کیرونا ناحیه شهری کیرونا ۱۸۱۵۴ ۱۵۹۲٫۱۳ ۱۱۴۰٫۲۳ ۸۶۷۶
هرنوسند ناحیه شهری هرنوسند ۱۸۰۰۳ ۱۰۹۰٫۰۲ ۱۶۵۱٫۶۲ ۷۵۰۰
کریستینهامن ناحیه شهری کریستینهامن ۱۷۸۳۶ ۱۳۴۱٫۹۷ ۱۳۲۹٫۰۹ ۵۷۲۰
کونگزبککا ناحیه شهری کونگزبککا ۱۷۷۸۴ ۹۶۴٫۰۷ ۱۸۴۴٫۶۸ ۴۰۰۸
هسلهولم ناحیه شهری هسلهولم ۱۷۷۳۰ ۱۱۷۳٫۸۵ ۱۵۱۰٫۴۱ ۲۹۳۶
شوپینگ (سوئد) ناحیه شهری شوپینگ ۱۷۳۵۸ ۱۱۸۴٫۶ ۱۴۶۵٫۳ ۶۲۶۸
ایستد ناحیه شهری ایستد ۱۷۲۸۶ ۷۹۲٫۱۴ ۲۱۸۲٫۱۹ ۳۸۰۸
اوسکرشهم ناحیه شهری اوسکرشهم ۱۷۱۴۳ ۱۳۰۵٫۷۷ ۱۳۱۲٫۸۷ ۲۳۶۰
اسلو (سوئد) ناحیه شهری اسلو (سوئد) ۱۶۵۵۱ ۸۹۹٫۴۷ ۱۸۴۰٫۰۸ ۳۳۹۶
نکخو ناحیه شهری نکخو ۱۶۴۶۳ ۱۱۴۱٫۰۶ ۱۴۴۲٫۷۸ ۱۶۰۸
نورتلیه ناحیه شهری نورتلیه ۱۶۲۶۳ ۷۴۶٫۰۹ ۲۱۷۹٫۷۶ ۲۵۲
فالشوپینگ ناحیه شهری فالشوپینگ ۱۵۸۲۱ ۸۳۶٫۴۸ ۱۸۹۱٫۳۸ ۵۲۳۶
لیروم ناحیه شهری لیروم ۱۵۸۱۹ ۱۳۹۸ ۱۱۳۱٫۵۵ ۴۹۲۰
مریستاد ناحیه شهری مریستاد ۱۵۴۴۸ ۱۰۹۵٫۵ ۱۴۱۰٫۱۳ ۵۳۷۲
هودیکسوال ناحیه شهری هودیکسوال ۱۴۸۵۰ ۹۷۱٫۲۱ ۱۵۲۹٫۰۲ ۷۱۲۰
لئونبه (سوئد) ناحیه شهری لئونبه ۱۴۸۱۰ ۱۰۸۵٫۱۸ ۱۳۶۴٫۷۵ ۱۹۳۶
آوستا (سوئد) ناحیه شهری آوستا ۱۴۷۳۸ ۱۳۴۴٫۱۴ ۱۰۹۶٫۴۶ ۶۴۰۴
شینا ناحیه شهری مرک ۱۴۵۵۵ ۱۴۱۱٫۴۸ ۱۰۳۱٫۱۹ ۴۹۱۲
مولنلیککه ناحیه شهری هریدا
ناحیه شهری مولندال
۱۴۴۳۹ ۷۹۷٫۱۱ ۱۸۱۱٫۴۲ ۴۵۲۰
ارویکا ناحیه شهری ارویکا ۱۴۱۸۴ ۱۰۶۶٫۱۴ ۱۳۳۰٫۴۱ ۵۶۰۴
وسترهانینیه ناحیه شهری هانینیه ۱۴۰۶۰ ۹۱۵٫۸۵ ۱۵۳۵٫۱۹ ۴۰۴
لودویکه ناحیه شهری لودویکه
ناحیه شهری سمدیه‌بکن
۱۴۰۱۸ ۱۰۹۲٫۸۶ ۱۲۸۲٫۶۹ ۶۶۲۴
تراناوس ناحیه شهری تراناوس ۱۴۰۱۷ ۱۰۴۸٫۸۱ ۱۳۳۶٫۴۷ ۱۷۰۰
ستفنستول ناحیه شهری ستفنستول ۱۳۷۸۳ ۶۴۰٫۱۲ ۲۱۵۳٫۱۹ ۳۶۹۶
هوگانس ناحیه شهری هوگانس ۱۳۵۵۰ ۸۸۱٫۲۳ ۱۵۳۷٫۶۲ ۳۴۸۸
بولستا ناحیه شهری هوآبو ۱۳۴۳۰ ۱۰۶۰٫۹ ۱۲۶۵٫۹۱ ۵۲۰
نینسهم ناحیه شهری نینسهم ۱۳۰۷۹ ۶۵۲٫۰۸ ۲۰۰۵٫۷۴ ۲۶۴
کومله (سوئد) ناحیه شهری کومله (سوئد) ۱۳۰۳۳ ۷۲۰٫۸۸ ۱۸۰۷٫۹۳ ۶۰۲۰
سکوگهل ناحیه شهری همئرو ۱۲۸۱۰ ۱۰۵۱٫۱۲ ۱۲۱۸٫۷ ۵۸۰۴
وتلاندا ناحیه شهری وتلاندا ۱۲۶۹۱ ۹۸۶٫۸۴ ۱۲۸۶٫۰۲ ۱۷۲۴
نیبرو ناحیه شهری نیبرو ۱۲۵۹۸ ۱۰۶۶٫۸۸ ۱۱۸۰٫۸۳ ۲۳۵۲
بولنس ناحیه شهری بولنس ۱۲۴۵۵ ۱۲۸۳٫۰۲ ۹۷۰٫۷۶ ۷۰۳۶
فینسپانگ ناحیه شهری فینسپانگ ۱۲۴۱۵ ۸۰۰٫۶۲ ۱۵۵۰٫۶۷ ۱۰۵۶
استرنگنس ناحیه شهری استرنگنس ۱۲۲۹۶ ۵۹۱٫۹۲ ۲۰۷۷٫۳۱ ۸۶۸
ساله (سوئد) ناحیه شهری ساله ۱۲۰۵۹ ۱۰۹۵٫۳۳ ۱۱۰۰٫۹۵ ۶۳۱۲
سودرهمن ناحیه شهری سودرهمن ۱۲۰۵۶ ۱۰۳۶٫۱۳ ۱۱۶۳٫۵۶ ۷۳۱۶
میونبه ناحیه شهری میونبه ۱۱۹۲۷ ۸۳۱٫۵۵ ۱۴۳۴٫۳۱ ۱۱۸۰
رونیبه ناحیه شهری رونیبه ۱۱۷۶۷ ۷۶۶٫۳۴ ۱۵۳۵٫۴۸ ۲۷۳۲
اونساله ناحیه شهری کونگزبککا ۱۱۳۷۵ ۱۰۴۳٫۵۷ ۱۰۹۰٫۰۱ ۴۰۵۴
سکورا ناحیه شهری سکورا ۱۰۹۶۳ ۷۴۹٫۰۲ ۱۴۶۳٫۶۵ ۵۴۲۰
مورا (سوئد) ناحیه شهری موره (سوئد) ۱۰۹۴۰ ۱۲۳۴٫۵ ۸۸۶٫۱۹ ۶۶۴۸
فگشته ناحیه شهری فگشته ۱۰۸۹۰ ۹۵۲٫۰۱ ۱۱۴۳٫۹ ۶۲۱۲
اوکسه‌لوسوند ناحیه شهری اوکسه‌لوسوند ۱۰۸۴۳ ۱۱۲۵٫۷۳ ۹۶۳٫۲ ۸۲۰
لیندومه ناحیه شهری مولندال ۱۰۶۴۲ ۷۰۱٫۴۷ ۱۵۱۷٫۱ ۴۴۸۸
اربوگا ناحیه شهری اربوگا ۱۰۳۶۹ ۹۲۵٫۲۵ ۱۱۲۰٫۶۷ ۶۲۰۰
اکرو ناحیه شهری اکرو ۱۰۳۲۲ ۵۲۰٫۸۶ ۱۹۸۱٫۷۲ ۱۵۰
هلستوئممر ناحیه شهری هلستوئممر ۱۰۳۰۰ ۹۵۶٫۵۸ ۱۰۷۶٫۷۵ ۶۲۲۴
تیمروآ ناحیه شهری تیمروآ ۱۰۱۹۹ ۱۱۸۹٫۹۱ ۸۵۷٫۱۲ ۷۷۰۴
تورشلاندا ناحیه شهری گوتنبرگ ۱۰۱۲۹ ۵۶۷٫۲۵ ۱۷۸۵٫۶۳ ۴۵۲۴
گیزلوئد (سوئد) ناحیه شهری گیزلوئد ۱۰۰۹۱ ۶۵۰٫۲۲ ۱۵۵۱٫۹۴ ۱۴۸۴
ستنونسوند ناحیه شهری ستنونسوند ۱۰۰۶۷ ۱۱۱۳٫۷۵ ۹۰۳٫۸۸ ۴۵۶۸
هولویکن ناحیه شهری ولینیه ۱۰۰۱۴ ۶۴۴٫۲۷ ۱۵۵۴٫۳۲ ۳۴۹۶
گوستاوزبی، ورمدو ناحیه شهری ورمدو ۹۶۸۲ ۳۹۰٫۶۳ ۲۴۷۸٫۵۶ ۱۷۲
اکشو ناحیه شهری اکشو ۹۶۷۶ ۸۱۵٫۷۶ ۱۱۸۶٫۱۳ ۱۴۶۰
بیلدال ناحیه شهری کونگزبککا
ناحیه شهری گوتنبرگ
۹۶۰۹ ۹۲۹٫۶۲ ۱۰۳۳٫۶۵ ۴۳۰۰
سودالا ناحیه شهری سودالا ۹۵۹۳ ۴۶۲٫۵۱ ۲۰۷۴٫۱۲ ۳۷۲۴
سویا (سوئد) ناحیه شهری اوپسالا ۹۴۱۴ ۳۹۱٫۳۹ ۲۴۰۵٫۲۷ ۶۳۲
اومول ناحیه شهری اومول ۹۳۸۰ ۷۵۸٫۰۶ ۱۲۳۷٫۳۷ ۵۱۴۰
یوربرو ناحیه شهری هانینیه ۹۳۱۶ ۴۴۹٫۳۸ ۲۰۷۳٫۰۸ ۲۰۰
التا ناحیه شهری نکه ۹۲۷۴ ۳۲۶٫۹۷ ۲۸۳۶٫۳۵ ۴۱۶
اولسهمن ناحیه شهری اولسهمن ۹۲۵۰ ۶۰۹٫۲۹ ۱۵۱۸٫۱۶ ۵۱۰۴
اوکسی ناحیه شهری ملمو ۹۲۲۵ ۳۲۴٫۷۶ ۲۸۴۰٫۵۶ ۳۶۴۰
سفله ناحیه شهری سفله ۹۱۵۶ ۷۲۸٫۳۲ ۱۲۵۷٫۱۴ ۵۸۴۰
نودینیه-نول ناحیه شهری اله ۹۰۷۷ ۵۶۰٫۰۴ ۱۶۲۰٫۷۸ ۴۹۷۶
اوهوس ناحیه شهری کریتمسته ۸۹۸۴ ۹۴۰٫۵۷ ۹۵۵٫۱۷ ۳۱۸۴
سلتشوبدن ناحیه شهری نکه ۸۹۳۷ ۵۳۹٫۳ ۱۶۵۷٫۱۵ ۲۹۶
لوما ناحیه شهری لوما ۸۸۲۰ ۴۱۹٫۶۲ ۲۱۰۱٫۹ ۳۵۷۶
لیندسبی ناحیه شهری لیندسبی ۸۷۵۲ ۷۸۵٫۳۴ ۱۱۱۴٫۴۲ ۶۰۴۰
بیرئد ناحیه شهری لوما ۸۶۶۳ ۴۳۹٫۴۲ ۱۹۷۱٫۴۶ ۳۳۵۶
لیکسیله ناحیه شهری لیکسیله ۸۵۹۷ ۸۵۸٫۱۳ ۱۰۰۱٫۸۳ ۸۲۳۲
شولینیه ناحیه شهری شولینیه ۸۵۵۰ ۴۵۶٫۱۶ ۱۸۷۴٫۳۴ ۳۵۵۲
سولفتئو ناحیه شهری سولفتئو ۸۵۳۰ ۹۴۰٫۹۸ ۹۰۶٫۵ ۷۶۶۰
المهولت ناحیه شهری المهولت ۸۵۱۸ ۸۴۳٫۱۶ ۱۰۱۰٫۲۵ ۲۰۴۸
اوستولپ ناحیه شهری اوستولپ
ناحیه شهری انگلهولم
۸۵۱۴ ۶۵۷٫۸۲ ۱۲۹۴٫۲۸ ۳۱۹۲
یالیوره ناحیه شهری یالیوره ۸۴۸۰ ۷۴۷٫۸۹ ۱۱۳۳٫۸۶ ۸۵۹۶
برویک (سوئد) ناحیه شهری لیندنیو ۸۰۲۴ ۳۹۷٫۸ ۲۰۱۷٫۰۹ ۱۰۸
تبرو ناحیه شهری تبرو ۸۰۰۵ ۷۲۵٫۱۶ ۱۱۰۳٫۸۹ ۵۴۵۶
فلودا، لیروم ناحیه شهری لیروم ۷۹۸۱ ۵۸۸٫۵۱ ۱۳۵۶٫۱۴ ۴۸۰۴
تدهولم ناحیه شهری تدهولم ۷۹۲۰ ۵۶۶٫۸ ۱۳۹۷٫۳۲ ۵۴۶۰
سولوسبوره ناحیه شهری سولوسبوره ۷۸۸۳ ۵۷۰٫۸۳ ۱۳۸۰٫۹۷ ۲۷۵۲
ویمربه ناحیه شهری ویمربه ۷۸۲۷ ۶۸۲٫۴۱ ۱۱۴۶٫۹۶ ۲۴۶۰
شیل، ورملند ناحیه شهری شیل ۷۸۲۶ ۶۶۷٫۷۳ ۱۱۷۲٫۰۳ ۵۷۰۸
کلیپان (سوئد) ناحیه شهری کلیپان ۷۷۷۸ ۵۰۶٫۵۸ ۱۵۳۵٫۳۹ ۲۹۶۴
الوستا ناحیه شهری الوستا ۷۶۴۷ ۶۰۷٫۹۱ ۱۲۵۷٫۹۲ ۱۸۰۸
تورشهلا ناحیه شهری اسکیلستونا ۷۶۱۴ ۵۵۶٫۱۴ ۱۳۶۹٫۰۸ ۸۸۰
لیسشیل ناحیه شهری لیسشیل ۷۵۶۸ ۳۶۲٫۵۴ ۲۰۸۷٫۴۹ ۴۴۹۶
بروموللا ناحیه شهری بروموللا ۷۴۲۸ ۵۴۰٫۷۱ ۱۳۷۳٫۷۵ ۲۸۳۲
دگرفوش ناحیه شهری دگرفوش ۷۴۱۸ ۷۰۵٫۸۵ ۱۰۵۰٫۹۳ ۵۹۱۶
اولوفستروم ناحیه شهری اولوفستروم ۷۳۸۲ ۷۰۳٫۳ ۱۰۴۹٫۶۲ ۲۷۲۰
هوئور ناحیه شهری هوئور ۷۳۷۹ ۶۰۰٫۱۵ ۱۲۲۹٫۵۳ ۳۵۰۴
کانگسنین ناحیه شهری اوپلندز-برو ۷۳۶۷ ۲۸۹٫۳۸ ۲۵۴۵٫۷۹ ۲۲۰
کلیکس ناحیه شهری کلیکس ۷۳۱۲ ۷۳۷٫۲ ۹۹۱٫۸۶ ۸۶۵۶
هده‌مورا ناحیه شهری هده‌مورا ۷۲۷۹ ۶۰۸٫۴۲ ۱۱۹۶٫۳۸ ۶۵۷۲
سیگتونا ناحیه شهری سیگتونا ۷۲۰۴ ۳۹۵٫۰۵ ۱۸۲۳٫۵۷ ۳۰۰
هلزبریه ناحیه شهری هلزبریه
ناحیه شهری کومله
۷۱۲۲ ۷۹۴٫۱۶ ۸۹۶٫۸ ۵۹۶۴
هوفوش ناحیه شهری هوفوش ۷۰۲۱ ۷۰۷٫۶۲ ۹۹۲٫۲ ۷۱۱۲
سکروپ ناحیه شهری سکروپ ۶۹۷۸ ۴۴۷٫۷۷ ۱۵۵۸٫۳۹ ۳۶۸۴
سودرشوپینگ ناحیه شهری سودرشوپینگ ۶۹۵۱ ۳۹۶٫۵۱ ۱۷۵۳٫۰۵ ۱۲۸۴
اوزبه ناحیه شهری اوزبه ۶۹۴۷ ۸۲۰٫۷۴ ۸۴۶٫۴۳ ۳۰۳۲
اوتویدبریه ناحیه شهری اوتویدبریه ۶۹۴۷ ۵۴۴٫۸۶ ۱۲۷۵٫۰۱ ۱۳۲۸
والبو ناحیه شهری یوله ۶۹۱۱ ۸۱۴٫۳۴ ۸۴۸٫۶۶ ۷۳۴۴
کنیوستا ناحیه شهری کنیوستا ۶۸۹۸ ۴۲۲٫۳۵ ۱۶۳۳٫۲۴ ۵۷۶
بونکفلوسترند ناحیه شهری ملمو ۶۸۷۴ ۲۸۰٫۹۳ ۲۴۴۶٫۸۷ ۳۳۷۲
فیسکسئترا ناحیه شهری نکه ۶۸۶۴ ۱۰۲٫۲۶ ۶۷۱۲٫۳ ۱۵۶
سکانر مد فلستربو ناحیه شهری ولینیه ۶۸۶۱ ۵۴۲٫۱۷ ۱۲۶۵٫۴۷ ۳۶۷۲
کاله‌رد ناحیه شهری مولندال ۶۷۸۴ ۴۵۸٫۸۹ ۱۴۷۸٫۳۵ ۴۴۷۲
لندوتتر ناحیه شهری هریدا ۶۶۸۰ ۵۴۲٫۷۹ ۱۲۳۰٫۶۸ ۴۴۸۴
هوربه ناحیه شهری هوربه ۶۶۵۱ ۴۰۷٫۶۸ ۱۶۳۱٫۴۳ ۳۵۰۰
سیمیریسهمن ناحیه شهری سیمیریسهمن ۶۵۴۶ ۴۴۷٫۹۱ ۱۴۶۱٫۴۵ ۳۰۶۰
یونزبرو ناحیه شهری لینشوپینگ ۶۵۱۰ ۴۱۳٫۰۲ ۱۵۷۶٫۱۹ ۱۱۶۰
بانکرید ناحیه شهری یونشوپینگ ۶۴۹۸ ۴۱۶٫۳۲ ۱۵۶۰٫۸۲ ۱۴۱۲
نورا (سوئد) ناحیه شهری نورا ۶۴۹۶ ۶۴۶٫۲۹ ۱۰۰۵٫۱۲ ۶۰۶۰
کخبو ناحیه شهری کخبو ۶۳۶۴ ۵۰۴٫۹۶ ۱۲۶۰٫۳ ۳۶۶۴
برو (سوئد) ناحیه شهری اوپلندز-برو ۶۳۵۹ ۲۶۱٫۳۳ ۲۴۳۳٫۳۲ ۱۱۲
فوخشهاگه ناحیه شهری فوخشهاگه ۶۳۵۵ ۵۰۳٫۴۳ ۱۲۶۲٫۳۴ ۵۶۶۴
بیوو (سوئد) ناحیه شهری بیوو (سوئد) ۶۳۴۸ ۵۳۶٫۱ ۱۱۸۴٫۱۱ ۳۳۵۲
یرنه، سودتلیا ناحیه شهری سودتلیا ۶۲۸۴ ۳۹۰٫۳۸ ۱۶۰۹٫۷۱ ۲۰۴
سورهمر ناحیه شهری سورهمر ۶۲۷۶ ۵۵۰٫۲۹ ۱۱۴۰٫۴۹ ۶۳۳۲
هابو ناحیه شهری هابو ۶۲۴۴ ۴۲۶٫۷۱ ۱۴۶۳٫۲۹ ۵۲۸۴
کرامفوش ناحیه شهری کرامفوش ۶۲۳۵ ۷۳۷٫۸۴ ۸۴۵٫۰۳ ۷۵۲۴
توملیلا ناحیه شهری توملیلا ۶۲۰۴ ۵۵۰٫۶۳ ۱۱۲۶٫۷۱ ۳۱۱۲
فیلیپستاد ناحیه شهری فیلیپستاد ۶۱۷۷ ۶۵۴٫۰۵ ۹۴۴٫۴۲ ۵۶۶۰
سکوچخوآره ناحیه شهری الوکلیبه
ناحیه شهری یوله
۶۱۳۶ ۷۲۶٫۹۸ ۸۴۴٫۰۴ ۶۱۶
ولینیه ناحیه شهری ولینیه ۶۱۱۵ ۳۰۵٫۶۷ ۲۰۰۰٫۵۲ ۳۷۸۰
فلن ناحیه شهری فلن ۶۱۱۴ ۴۴۶٫۰۳ ۱۳۷۰٫۷۶ ۷۴۴
سترومستد ناحیه شهری سترومستد ۶۱۱۰ ۳۲۸٫۱۵ ۱۸۶۱٫۹۵ ۴۵۸۴
یوسدال ناحیه شهری یوسدال ۶۱۰۰ ۵۳۰٫۲۷ ۱۱۵۰٫۳۶ ۷۱۸۴
ستورورتا ناحیه شهری اوپسالا ۶۰۸۳ ۲۸۶٫۵۷ ۲۱۲۲٫۶۹ ۶۲۸
یوا ناحیه شهری یوا ۶۰۷۵ ۴۴۶٫۰۴ ۱۳۶۱٫۹۹ ۵۲۹۶
نیکوارن ناحیه شهری نیکوارن ۶۰۳۲ ۴۳۳٫۱۸ ۱۳۹۲٫۴۹ ۲۶۰
ملمبقیت ناحیه شهری یالیوره ۶۰۱۷ ۷۴۴٫۶۴ ۸۰۸٫۰۴ ۸۷۳۲
سودرا سندبه ناحیه شهری لوند ۵۹۴۱ ۳۵۰٫۴۹ ۱۶۹۵٫۰۶ ۳۷۳۲
لکسند ناحیه شهری لکسند ۵۸۶۱ ۷۷۴٫۸ ۷۵۶٫۴۵ ۶۶۰۸
لهولم ناحیه شهری لهولم ۵۸۳۵ ۴۱۲٫۰۴ ۱۴۱۶٫۱۲ ۴۰۲۸
سورته ناحیه شهری اله ۵۷۴۰ ۳۶۴٫۴۲ ۱۵۷۵٫۱۱ ۵۰۵۶
وستئنا ناحیه شهری وستئنا ۵۶۱۲ ۳۳۹٫۴۶ ۱۶۵۳٫۲۱ ۱۳۰۰
کونگزور ناحیه شهری کونگزور ۵۶۱۰ ۴۶۴٫۷۶ ۱۲۰۷٫۰۷ ۶۲۵۶
لودکوپینیه ناحیه شهری شولینیه ۵۵۸۲ ۳۴۴٫۶۲ ۱۶۱۹٫۷۶ ۳۵۹۲
لیندسدال ناحیه شهری کلمر ۵۵۲۰ ۳۶۰٫۷۵ ۱۵۳۰٫۱۵ ۲۳۰۰
دالبی، لوند ناحیه شهری لوند ۵۵۱۷ ۳۱۸٫۷۵ ۱۷۳۰٫۸۲ ۳۳۸۰
مولخو ناحیه شهری مولخو ۵۵۰۸ ۴۹۶٫۲۲ ۱۱۰۹٫۹۹ ۵۳۸۰
هولمسوند ناحیه شهری اومئا ۵۴۸۲ ۵۴۸٫۳۵ ۹۹۹٫۷۳ ۸۲۰۰
پشتورپ ناحیه شهری پشتورپ ۵۴۶۸ ۵۳۷٫۷ ۱۰۱۶٫۹۲ ۳۰۳۶
هاگفوش ناحیه شهری هاگفوش ۵۴۰۳ ۶۱۰٫۵ ۸۸۵٫۰۱ ۵۶۸۸
اوکرپ ناحیه شهری بورلو ۵۳۹۳ ۲۳۳٫۴۱ ۲۳۱۰٫۵۳ ۳۸۱۲
تیرپ ناحیه شهری تیرپ ۵۳۷۷ ۴۱۲٫۱۱ ۱۳۰۴٫۷۵ ۶۴۰
ملومسلت ناحیه شهری لینشوپینگ ۵۳۵۸ ۲۶۳٫۷۵ ۲۰۳۱٫۴۷ ۱۱۷۲
هولتسفرد ناحیه شهری هولتسفرد ۵۳۰۵ ۵۹۵٫۳ ۸۹۱٫۱۵ ۲۲۶۰
اوقشا ناحیه شهری اوقشا ۵۲۷۸ ۱۲۵۷٫۰۸ ۴۱۹٫۸۶ ۶۶۹۶
گرومز ناحیه شهری گرومز ۵۲۳۱ ۵۵۰٫۰۵ ۹۵۱ ۵۶۷۶
گنستا ناحیه شهری گنستا
ناحیه شهری سودتلیا
۵۲۰۸ ۳۷۷٫۲۷ ۱۳۸۰٫۴۴ ۷۵۲
سکاره (سوئد) ناحیه شهری کارلشته ۵۱۷۳ ۳۸۹٫۳۱ ۱۳۲۸٫۷۶ ۵۸۰۸
مالونگ ناحیه شهری مالونگ-سلن ۵۱۴۶ ۹۴۱٫۶ ۵۴۶٫۵۲ ۶۶۳۶
سمدیه‌بکن ناحیه شهری سمدیه‌بکن ۵۱۲۱ ۶۳۶٫۴۲ ۸۰۴٫۶۶ ۶۷۴۴
سوخو (سوئد) ناحیه شهری سوخو (سوئد) ۵۰۶۸ ۴۴۰٫۶۸ ۱۱۵۰٫۰۴ ۱۶۸۸

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]