فهرست مزون‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ذره نماد پاد
ذره
کوارک
Makeup
اسپین و پاریته جرم سکون
MeV/c²
S C B نیمه عمر
s
محصولات واپاشی توضیحات
Charged
پیون
Pseudoscalar ۱۳۹٫۶ ۰ ۰ ۰ ۲٫۶۰×۱۰−۸ μ+ + νμ
Neutral
پیون
Self Pseudoscalar ۱۳۵٫۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۸۴×۱۰−۱۶ ۲γ Makeup inexact due to non-zero quark masses
Charged
کائون
Pseudoscalar ۴۹۳٫۷ ۰ ۰ ۱٫۲۴×۱۰−۸ μ + νμ
or π+ + π۰
Neutral
کائون
Pseudoscalar ۴۹۷٫۷ ۰ ۰ weak decay Strong مقدار ویژه و بردار ویژه - no definite lifetime (see kaon notes below)
K-Short Pseudoscalar ۴۹۷٫۷ (*) ۰ ۰ ۰٫۸۹×۱۰−۱۰ π+ + π-
or ۲π۰
Weak مقدار ویژه و بردار ویژه - makeup is missing small CP-violating term (see kaon notes below)
K-Long Pseudoscalar ۴۹۷٫۷ (*) ۰ ۰ ۵٫۲×۱۰−۸ π+ + e- + νe Weak مقدار ویژه و بردار ویژه - makeup is missing small CP-violating term (see kaon notes below)
ذره اتا Self Pseudoscalar ۵۴۷٫۸ ۰ ۰ ۰ ۵×۱۰−۱۹ Makeup inexact due to non-zero quark masses
اتا
Prime
Self Pseudoscalar ۹۵۷٫۶ ۰ ۰ ۰ ۳×۱۰−۲۱ Makeup inexact due to non-zero quark masses
Rho Vector ۷۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰٫۴×۱۰−۲۳
Phi Self Vector ۱۰۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶×۱۰−۲۳
D Pseudoscalar ۱۸۶۹ ۰ ۰ ۱۰٫۶×۱۰−۱۳
D Pseudoscalar ۱۸۶۵ ۰ ۰ ۴٫۱×۱۰−۱۳
Ds Pseudoscalar ۱۹۶۸ ۰ ۴٫۹×۱۰−۱۳
ذره پسی Self Vector ۳۰۹۶٫۹ ۰ ۰ ۰ ۷٫۲×۱۰−۲۱ e+ + e- or
μ+ + μ-...
See کوارکونیوم
B Pseudoscalar ۵۲۷۹ ۰ ۰ ۱٫۷×۱۰−۱۲
B Pseudoscalar ۵۲۷۹ ۰ ۰ ۱٫۵×۱۰−۱۲
Bs Pseudoscalar ۵۳۶۹ ۰ ۱٫۴۶×۱۰−۱۲
Bc Pseudoscalar ۶۴۰۰ ۰ ۵×۱۰−۱۳
ذره اپسیلون Self Vector ۹۴۶۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۳×۱۰−۲۰ e+ + e- or
μ+ + μ-...