فهرست فرمانروایان مراکش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پادشاه مراکش
متصدی
محمد ششم
تصدی از 23 ژوئیه 1999
جزئیات
وارث بلافصلشاهزاده مولای حسن
نخستین پادشاه
آغاز پادشاهی
  • 789 (دودمان ادریسی)
  • 1666 (دودمان علوی)
سکونتگاه رسمیدارالمخزن، رباط

این فهرست، نشان‌دهنده فرمانروایان مراکش از آغاز حکومت پادشاهی در مراکش تاکنون است:

دودمان ادریسی[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
ادریس یکم ۷۸۹ ۷۹۱ مؤسس دودمان، نتیجهٔ حسن مجتبی
ادریس دوم ۷۹۱ ۸۲۸ پسر ادریس یکم
محمد یکم ۸۲۸ ۸۳۶ پسر ادریس دوم
علی یکم ۸۳۶ ۸۴۸ پسر محمد یکم
یحیی یکم ۸۴۸ ۸۶۴ پسر محمد یکم
یحیی دوم ۸۶۴ ۸۷۴ پسر یحیی یکم
علی دوم ۸۷۴ ۸۸۳ نوه ادریس دوم / پسر عمر بن ادریس
یحیی سوم ۸۸۳ ۹۰۴ نوه ادریس دوم / پسر قاسم بن ادریس
یحیی چهارم ۹۰۴ ۹۱۷ نتیجه ادریس دوم / پسر ادریس بن عمر
نخستین دورهٔ سلطه فاطمیان ۹۱۷ ۹۲۵ ...
حسن یکم ۹۲۵ ۹۲۷ نتیجه ادریس دوم / پسر محمد بن قاسم
دومین دورهٔ سلطه فاطمیان ۹۲۷ ۹۳۷ ...
قاسم یکم ۹۳۷ ۹۴۸ نتیجه ادریس دوم / پسر محمد بن قاسم
احمد یکم ۹۴۸ ۹۵۴ پسر قاسم یکم
حسن دوم ۹۵۴ ۹۷۴ پسر قاسم یکم

خلافت قرطبه[ویرایش]

دودمان اموی قرطبه[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
حکم دوم ۹۷۴ ۹۷۶ *پسر عبدالرحمن سوم

*شانزدهمین خلیفه اموی

*دومین خلیفه قرطبه

*نخستین حاکم مراکش قرطبوی

هشام دوم (نخستین بار) ۹۷۶ ۱۰۰۹ پسر حکم دوم
محمد دوم ۱۰۰۹ ۱۰۰۹ نتیجه عبدالرحمن سوم / پسر هشام بن عبدالجبار
سلیمان دوم (نخستین بار) ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ نوه عبدالرحمن سوم / پسر حکم بن سلیمان
هشام دوم (دومین بار) ۱۰۱۰ ۱۰۱۳ پسر حکم دوم
سلیمان دوم (دومین بار) ۱۰۱۳ ۱۰۱۶ نوه عبدالرحمن سوم / پسر حکم بن سلیمان

دودمان حمودی[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
علی بن حمود ۱۰۱۶ ۱۰۱۸ پسر حمود
قاسم بن حمود (نخستین بار) ۱۰۱۸ ۱۰۲۱ پسر حمود
یحیی بن علی (نخستین بار) ۱۰۲۱ ۱۰۲۳ پسر علی بن حمود
قاسم بن حمود (دومین بار) ۱۰۲۳ ۱۰۲۳ پسر حمود

دودمان اموی قرطبه[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
عبدالرحمن پنجم ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ نتیجه عبدالرحمن سوم / پسر هشام بن عبدالجبار
محمد سوم ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ نتیجه عبدالرحمن سوم / پسر عبدالرحمن بن عبیدالله

دودمان حمودی[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
یحیی بن علی (دومین بار) ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ پسر علی بن حمود

دودمان اموی قرطبه[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
هشام سوم ۱۰۲۶ ۱۰۳۱ نتیجه عبدالرحمن سوم / پسر محمد بن عبدالملک

ملوک‌الطوایف ساراگوسا[ویرایش]

دودمان تجیبی[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
منذر یکم ۱۰۱۳ ۱۰۲۲ بنیان‌نهای دودمان
یحیی یکم ۱۰۲۲ ۱۰۳۶ پسر منذر یکم
منذر دوم ۱۰۳۶ ۱۰۳۸ پسر یحیی یکم
عبدالله یکم ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ پسر حکم بن عبدالرحمن بن محمد

دودمان هودی[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
مستعین یکم ۱۰۳۹ ۱۰۴۶ پسر محمد بن هود
مقتدر یکم ۱۰۴۹ ۱۰۸۲ پسر مستعین یکم
مؤتمن یکم ۱۰۸۲ ۱۰۸۵ پسر مقتدر یکم
مستعین دوم ۱۰۸۵ ۱۱۱۰ پسر مؤتمن یکم

دودمان مرابطی[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
عبدالله بن یاسین ۱۰۴۰ ۱۰۶۰ مؤسس دودمان، پسر یاسین بن مکوک بن سیر بن علی
ابوبکر بن عمر ۱۰۶۰ ۱۰۷۲ ...
یوسف بن تاشفین ۱۰۷۲ ۱۱۰۶ ...
علی بن یوسف ۱۱۰۶ ۱۱۴۲ پسر یوسف بن تاشفین
تاشفین بن علی ۱۱۴۲ ۱۱۴۶ پسر علی بن یوسف
ابراهیم بن تاشفین ۱۱۴۶ ۱۱۴۶ پسر تاشفین بن علی
اسحاق بن علی ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ پسر علی بن یوسف

دودمان موحدی[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
ابن تومرت ۱۱۲۴ ۱۱۳۰ مؤسس دودمان، پسر تومرت بن نیطاوس بن ساولا بن سفیون بن کلدیس بن خالد
عبدالمؤمن ۱۱۴۵ ۱۱۶۳ از یاران ابن تومرت
ابویعقوب یوسف یکم ۱۱۶۳ ۱۱۸۴ پسر عبدالمؤمن
ابی‌یوسف یعقوب‌المنصور ۱۱۸۴ ۱۱۹۹ پسر یوسف یکم
محمدالناصر ۱۱۹۹ ۱۲۱۳ پسر ابی‌یوسف یعقوب‌المنصور
ابویعقوب یوسف دوم ۱۲۱۳ ۱۲۲۴ پسر محمدالناصر
عبدالواحد یکم ۱۲۲۴ ۱۲۲۴ پسر یوسف دوم
عبدالله‌العادل ۱۲۲۴ ۱۲۲۷ پسر ابی‌یوسف یعقوب‌المنصور
یحیی ۱۲۲۷ ۱۲۳۵ پسر محمدالناصر
ادریس یکم ۱۲۲۷ ۱۲۳۲ پسر ابی‌یوسف یعقوب‌المنصور
عبدالواحد دوم ۱۲۳۲ ۱۲۴۲ پسر ادریس یکم
علی ۱۲۴۲ ۱۲۴۸ پسر ادریس یکم
عمر ۱۲۴۸ ۱۲۶۶ نتیجه عبدالمؤمن
ادریس دوم ۱۲۶۶ ۱۲۶۹ نبیره عبدالمؤمن

دودمان مرینی[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
عبدالحق یکم ۱۱۹۵ ۱۲۱۷ مؤسس دودمان / نام پدر: امیر محیو
عثمان یکم ۱۲۱۷ ۱۲۴۰ پسر عبدالحق یکم
محمد یکم ۱۲۴۰ ۱۲۴۴ پسر عبدالحق یکم
ابویحیی یکم ۱۲۴۴ ۱۲۵۸ پسر عبدالحق یکم
عمر یکم ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ پسر ابویحیی یکم
یعقوب یکم ۱۲۵۹ ۱۲۸۶ پسر عبدالحق یکم
یوسف یکم ۱۲۸۶ ۱۳۰۷ پسر یعقوب یکم
عامر یکم ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ پسر یوسف یکم
سلیمان یکم ۱۳۰۸ ۱۳۱۰ پسر یوسف یکم
عثمان دوم ۱۳۱۰ ۱۳۳۱ پسر یوسف یکم
علی یکم ۱۳۳۱ ۱۳۵۱ پسر عثمان دوم
فارس یکم ۱۳۴۸ ۱۳۵۸ پسر علی یکم
محمد دوم en (نخستین بار) ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ پسر فارس یکم
ابوبکر یکم ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ پسر فارس یکم
ابراهیم یکم ۱۳۵۹ ۱۳۶۱ پسر علی یکم
تاشفین یکم ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ پسر علی یکم
محمد دوم en (دومین بار) ۱۳۶۲ ۱۳۶۶ پسر فارس یکم
عبدالعزیز یکم ۱۳۶۶ ۱۳۷۲ پسر علی یکم
محمد سوم ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ پسر عبدالعزیز یکم
احمد یکم (نخستین بار) ۱۳۷۴ ۱۳۸۴ پسر ابراهیم یکم
موسی یکم ۱۳۸۴ ۱۳۸۶ پسر فارس یکم
محمد چهارم ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ پسر احمد یکم
احمد یکم (دومین بار) ۱۳۸۷ ۱۳۹۳ پسر ابراهیم یکم
عبدالعزیز دوم ۱۳۹۳ ۱۳۹۶ پسر احمد یکم
عبدالله یکم ۱۳۹۶ ۱۳۹۸ پسر احمد یکم
عثمان سوم ۱۳۹۸ ۱۴۲۰ پسر احمد یکم
عبدالحق دوم ۱۴۲۰ ۱۴۶۵ پسر عثمان سوم

دودمان ادریسی بادخور[ویرایش]

پادشاه دوران
از تا
محمد بن علی ادریسی‌جوتی ۱۴۶۵ ۱۴۷۱

دودمان وطاسی[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
ابوعبدالله شیخ محمد بن یحیی ۱۴۷۲ ۱۵۰۴ پسر یحیی بن ابی‌زکریا یحیی
ابوعبدالله محمد یکم ۱۵۰۴ ۱۵۲۶ پسر ابوعبدالله شیخ محمد
ابوالحسن علی بن محمد ۱۵۲۶ ۱۵۲۶ پسر ابوعبدالله محمد یکم
عبدالعباس احمد (نخستین دوره) ۱۵۲۶ ۱۵۴۵ پسر ابوعبدالله محمد یکم
ناصرالدین قصری ۱۵۴۵ ۱۵۴۷ پسر عبدالعباس احمد
عبدالعباس احمد (دومین دوره) ۱۵۴۷ ۱۵۴۹ پسر ابوعبدالله محمد یکم
علی ابوحسون ۱۵۴۷ ۱۵۵۴ ...

دودمان سعدی[ویرایش]

پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
محمدالشیخ ۱۵۴۹ ۱۵۵۷ مؤسس دودمان
عبدالله‌الغالب ۱۵۵۷ ۱۵۷۴ پسر محمدالشیخ
ابوعبدالله محمد دوم ۱۵۷۴ ۱۵۷۶ پسر عبدالله‌الغالب
ابومروان عبدالمالک یکم ۱۵۷۶ ۱۵۷۸ پسر محمدالشیخ
احمدالمنصور ۱۵۷۸ ۱۶۰۳ پسر محمدالشیخ
جنگ جانشینی
حاکمان سعدوی اصلی

(در شهر مراکش)

خرده حزب

(واقع در فاس)

پادشاه دوران خویشاوندی پادشاه دوران خویشاوندی
از تا از تا
ابوفارس عبدالله ۱۶۰۳ ۱۶۰۸ پسر احمدالمنصور محمدالشیخ المامون ۱۶۰۳ ۱۶۱۳ پسر احمدالمنصور
زیدان‌الناصر ۱۶۰۸ ۱۶۲۷ پسر احمدالمنصور
عبدالله دوم ۱۶۱۳ ۱۶۲۳ پسر شیخ مامون
عبدالمالک بن عبدالله ۱۶۲۳ ۱۶۲۷ پسر عبدالله دوم
یکپارچگی دوباره
پادشاه دوران خویشاوندی
از تا
ابومروان عبدالمالک دوم ۱۶۲۷ ۱۶۳۱ پسر شیخ مامون
ولید بن زیدان ۱۶۳۱ ۱۶۳۶ پسر زیدان‌الناصر
محمدالشیخ الصغیر ۱۶۳۶ ۱۶۵۵ پسر زیدان‌الناصر
احمدالعباس ۱۶۵۵ ۱۶۵۹ پسر محمدالشیخ صغیر

دودمان دلائی بادخور[ویرایش]

پادشاه دوران زندگی پدر
از تا درگذشت
محمدالحاج دلائی ۱۶۵۹ ۱۶۶۳ ۱۶۷۱ محمد بن ابی‌بکر دلائی

دودمان علوی[ویرایش]

فرمانروایان علوی تافیلالت[ویرایش]

سلطان‌های علوی مراکش
نام دوران خویشاوندی
از تا
شریف بن علی ۱۶۳۱ ۱۶۳۶ بنیان‌نهای دودمان / پسر علی بن محمد
محمد بن شریف ۱۶۳۶ ۱۶۶۴ پسر شریف بن علی
رشید بن شریف ۱۶۶۴ ۱۶۶۶ پسر شریف بن علی

فرمانروایان علوی مراکش[ویرایش]

سلطان‌های علوی مراکش[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
رشید بن شریف ۱۶۶۶ ۹ آوریل ۱۶۷۲ پسر شریف بن علی
اسماعیل بن شریف ۹ آوریل ۱۶۷۲ ۲۲ مارس ۱۷۲۷ پسر شریف بن علی
ابوالعباس احمد (نخستین بار) ۲۲ مارس ۱۷۲۷ مارس ۱۷۲۸ پسر اسماعیل بن شریف
عبدالملک مارس ۱۷۲۸ ژوئیه ۱۷۲۸ پسر اسماعیل بن شریف
ابوالعباس احمد (دومین بار) ژوئیه ۱۷۲۸ ۵ مارس ۱۷۲۹ پسر اسماعیل بن شریف
عبدالله (نخستین بار) ۵ مارس ۱۷۲۹ ۲۸ سپتامبر ۱۷۳۴ پسر اسماعیل بن شریف
علی ۲۸ سپتامبر ۱۷۳۴ ۱۴ فوریه ۱۷۳۶ پسر اسماعیل بن شریف
عبدالله (دومین بار) ۱۴ فوریه ۱۷۳۶ ۸ اوت ۱۷۳۶ پسر اسماعیل بن شریف
محمد دوم ۸ اوت ۱۷۳۶ ۱۸ ژوئن ۱۷۳۸ پسر اسماعیل بن شریف
مستضی (نخستین بار) ۱۸ ژوئن ۱۷۳۸ فوریه ۱۷۴۰ پسر اسماعیل بن شریف
عبدالله (سومین بار) فوریه ۱۷۴۰ ۱۳ ژوئن ۱۷۴۱ پسر اسماعیل بن شریف
زین‌العابدین ۱۳ ژوئن ۱۷۴۱ ۲۴ نوامبر ۱۷۴۱ پسر اسماعیل بن شریف
عبدالله (چهارمین بار) ۲۴ نوامبر ۱۷۴۱ ۳ فوریه ۱۷۴۲ پسر اسماعیل بن شریف
مستضی (دومین بار) ۳ فوریه ۱۷۴۲ مه ۱۷۴۳ پسر اسماعیل بن شریف
عبدالله (پنجمین بار) مه ۱۷۴۳ ژوئیه ۱۷۴۷ پسر اسماعیل بن شریف
مستضی (سومین بار) ژوئیه ۱۷۴۷ اکتبر ۱۷۴۸ پسر اسماعیل بن شریف
عبدالله (ششمین بار) اکتبر ۱۷۴۸ ۱۰ نوامبر ۱۷۵۷ پسر اسماعیل بن شریف
محمد سوم ۱۰ نوامبر ۱۷۵۷ ۹ آوریل ۱۷۹۰ پسر عبدالله
یزید ۹ آوریل ۱۷۹۰ ۲۳ فوریه ۱۷۹۲ پسر محمد سوم
سلیمان ۲۳ فوریه ۱۷۹۲ ۲۸ نوامبر ۱۸۲۲ پسر محمد سوم
عبدالرحمن ۲۸ نوامبر ۱۸۲۲ ۲۴ اوت ۱۸۵۹ نوه محمد سوم
محمد چهارم ۲۴ اوت ۱۸۵۹ ۱۶ سپتامبر ۱۸۷۳ پسر عبدالرحمن
حسن یکم ۱۶ سپتامبر ۱۸۷۳ ۷ ژوئن ۱۸۹۴ پسر محمد چهارم
عبدالعزیز ۷ ژوئن ۱۸۹۴ ۴ ژانویه ۱۹۰۸ پسر حسن یکم
عبدالحفیظ ۴ ژانویه ۱۹۰۸ ۱۲ اوت ۱۹۱۲ پسر حسن یکم
یوسف ۱۳ اوت ۱۹۱۲ ۱۷ نوامبر ۱۹۲۷ پسر حسن یکم
محمد پنجم (نخستین بار) ۱۷ نوامبر ۱۹۲۷ ۲۰ اوت ۱۹۵۳ پسر یوسف
محمد بن عرفه ۲۰ اوت ۱۹۵۳ ۳۰ اکتبر ۱۹۵۵ ندیده محمد سوم
محمد پنجم (دومین بار) ۱۶ نوامبر ۱۹۵۵ ۱۴ اوت ۱۹۵۷ پسر یوسف

پادشاهان علوی مراکش[ویرایش]

نام دوران خویشاوندی
از تا
محمد پنجم (سومین بار) ۱۴ اوت ۱۹۵۷ ۲۶ فوریه ۱۹۶۱ پسر یوسف
حسن دوم ۲۶ فوریه ۱۹۶۱ ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۹ پسر محمد پنجم
محمد ششم ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۹ اکنون پسر حسن دوم

نشان سلطنتی[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]