فهرست شش‌خطی‌های ئی چینگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در زیر فهرست تمامی ۶۴ شش‌خطی‌های (hexagram) کتاب ئی چینگ (کتاب تغییرات) و کدهای کاراکترهای یونیکد آنها آورده شده‌است. این فهرست بر اساس مرتب‌سازی شاه ون به نمایش درآمده‌است.


شش‌خطی‌های ئی چینگ


شش‌خطی ۱

Iching-hexagram-01.svg

شش‌خطی ۱ به 乾 (تلفظ: qián؛ معنی: قدرت) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «آفریننده»، «کُنِش قوی»، «کلید» و «خدا» است. سه خطی درونی (پایینی) و بیرونی (بالایی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (آسمان) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی بهشت آفریدگار
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19904 4DC0
یوتی‌اف-۸ 228 183 128 E4 B7 80
Numeric character reference ䷀ ䷀

شش‌خطی ۲

Iching-hexagram-02.svg

شش‌خطی ۲ به 坤 (تلفظ: kūn؛ معنی: کشتزار) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «پذیرنده»، «موافقت» و «جریان» است. سه خطی درونی (پایینی) و بیرونی (بالایی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی پذیرندگی و زمین
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19905 4DC1
یوتی‌اف-۸ 228 183 129 E4 B7 81
Numeric character reference ䷁ ䷁

شش‌خطی ۳

Iching-hexagram-03.svg

شش‌خطی ۳ به 屯 (تلفظ: zhūn؛ معنی: جوانه) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «سختی در آغاز»، «گردآوری حمایت» و «انباشتن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی سختی در آغاز
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19906 4DC2
یوتی‌اف-۸ 228 183 130 E4 B7 82
Numeric character reference ䷂ ䷂

شش‌خطی ۴

Iching-hexagram-04.svg

شش‌خطی ۴ به 蒙 (تلفظ: méng؛ معنی: پوشش) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «جوانی»، «نادانی»، «شاخهٔ جوان» و «دریافتن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی نابخردی جوانی
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19907 4DC3
یوتی‌اف-۸ 228 183 131 E4 B7 83
Numeric character reference ䷃ ䷃

شش‌خطی ۵

Iching-hexagram-05.svg

شش‌خطی ۵ به 需 (تلفظ: xū؛ معنی: انتظار) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «منتظر شدن»، «نمدار» و «رسیدن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی انتظار
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19908 4DC4
یوتی‌اف-۸ 228 183 132 E4 B7 84
Numeric character reference ䷄ ䷄

شش‌خطی ۶

Iching-hexagram-06.svg

شش‌خطی ۶ به 訟 (تلفظ: sòng؛ معنی: مشاجره) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «برخورد» و «دادخواهی» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی منازعه
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19909 4DC5
یوتی‌اف-۸ 228 183 133 E4 B7 85
Numeric character reference ䷅ ䷅

شش‌خطی ۷

Iching-hexagram-07.svg

شش‌خطی ۷ به 師 (تلفظ: shī؛ معنی: رهبری) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «ارتش» و «سربازان» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی ارتش
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19910 4DC6
یوتی‌اف-۸ 228 183 134 E4 B7 86
Numeric character reference ䷆ ䷆

شش‌خطی ۸

Iching-hexagram-08.svg

شش‌خطی ۸ به 比 (تلفظ: bǐ؛ معنی: گروه‌بندی) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «کنار هم نگه‌داشتن» و «پیوستگی» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی یکپارچه نگهداشتن
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19911 4DC7
یوتی‌اف-۸ 228 183 135 E4 B7 87
Numeric character reference ䷇ ䷇

شش‌خطی ۹

Iching-hexagram-09.svg

شش‌خطی ۹ به 小畜 (تلفظ: xiǎo chù؛ معنی: تودهٔ کوچک) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «قدرت رام کوچک» و «خرمن کوچک» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی رام کوچک
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19912 4DC8
یوتی‌اف-۸ 228 183 136 E4 B7 88
Numeric character reference ䷈ ䷈

شش‌خطی ۱۰

Iching-hexagram-10.svg

شش‌خطی ۱۰ به 履 (تلفظ: lǚ؛ معنی: زیر پا گذاشتن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «نقض کردن» و «ادامه دادن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی گام برداشتن
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19913 4DC9
یوتی‌اف-۸ 228 183 137 E4 B7 89
Numeric character reference ䷉ ䷉

شش‌خطی ۱۱

Iching-hexagram-11.svg

شش‌خطی ۱۱ به 泰 (تلفظ: tài؛ معنی: آرامش) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «آرامش» و «بزرگی» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی آرامش
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19914 4DCA
یوتی‌اف-۸ 228 183 138 E4 B7 8A
Numeric character reference ䷊ ䷊

شش‌خطی ۱۲

Iching-hexagram-12.svg

شش‌خطی ۱۲ به 否 (تلفظ: pǐ؛ معنی: مانع) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «وقفه» (رکود) و «افراد خودخواه» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی وقفه
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19915 4DCB
یوتی‌اف-۸ 228 183 139 E4 B7 8B
Numeric character reference ䷋ ䷋

شش‌خطی ۱۳

Iching-hexagram-13.svg

شش‌خطی ۱۳ به 同人 (تلفظ: tóng rén؛ معنی: سازگاری با دیگران) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «دوستی با مردمان» و «گردآوردن مردمان» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی دوستی
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19916 4DCC
یوتی‌اف-۸ 228 183 140 E4 B7 8C
Numeric character reference ䷌ ䷌

شش‌خطی ۱۴

Iching-hexagram-14.svg

شش‌خطی ۱۴ به 大有 (تلفظ: dà yǒu؛ معنی: دارایی بزرگ) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «دارایی‌های زیاد» و «ثروت زیاد» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی دارایی بسیار
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19917 4DCD
یوتی‌اف-۸ 228 183 141 E4 B7 8D
Numeric character reference ䷍ ䷍

شش‌خطی ۱۵

Iching-hexagram-15.svg

شش‌خطی ۱۵ به 謙 (تلفظ: qiān؛ معنی: فروتنی) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «تواضع» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی فروتنی
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19918 4DCE
یوتی‌اف-۸ 228 183 142 E4 B7 8E
Numeric character reference ䷎ ䷎

شش‌خطی ۱۶

Iching-hexagram-16.svg

شش‌خطی ۱۶ به 豫 (تلفظ: yù؛ معنی: آماده شدن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «اشتیاق» و «فزونی» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی اشتیاق
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19919 4DCF
یوتی‌اف-۸ 228 183 143 E4 B7 8F
Numeric character reference ䷏ ䷏

شش‌خطی ۱۷

Iching-hexagram-17.svg

شش‌خطی ۱۷ به 隨 (تلفظ: suí؛ معنی: پیروی) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «اشتیاق» و «فزونی» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی پیروی
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19920 4DD0
یوتی‌اف-۸ 228 183 144 E4 B7 90
Numeric character reference ䷐ ䷐

شش‌خطی ۱۸

Iching-hexagram-18.svg

شش‌خطی ۱۸ به 蠱 (تلفظ: gŭ؛ معنی: اصلاح) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «کار بر چیزی که خراب شده»، «شاخه» و «تباه شدن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی کار بر خراب‌شده
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19921 4DD1
یوتی‌اف-۸ 228 183 145 E4 B7 91
Numeric character reference ䷑ ䷑

شش‌خطی ۱۹

Iching-hexagram-19.svg

شش‌خطی ۱۹ به 臨 (تلفظ: lín؛ معنی: نزدیک شدن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «دستیابی» و «جنگل» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی دستیابی
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19922 4DD2
یوتی‌اف-۸ 228 183 146 E4 B7 92
Numeric character reference ䷒ ䷒

شش‌خطی ۲۰

Iching-hexagram-20.svg

شش‌خطی ۲۰ به 觀 (تلفظ: guān؛ معنی: دیدگاه) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «تفکر» و «جستجو کردن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی تامل
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19923 4DD3
یوتی‌اف-۸ 228 183 147 E4 B7 93
Numeric character reference ䷓ ䷓

شش‌خطی ۲۱

Iching-hexagram-21.svg

شش‌خطی ۲۱ به 噬嗑 (تلفظ: shì kè؛ معنی: گاز موش) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «گاز گرفتن» و «گاز گرفتن و جویدن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی گاز گرفتن
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19924 4DD4
یوتی‌اف-۸ 228 183 148 E4 B7 94
Numeric character reference ䷔ ䷔

شش‌خطی ۲۲

Iching-hexagram-22.svg

شش‌خطی ۲۲ به 賁 (تلفظ: bì؛ معنی: آراستن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «جذابیت» و «شاکوه و جلال» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی جذابیت
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19925 4DD5
یوتی‌اف-۸ 228 183 149 E4 B7 95
Numeric character reference ䷕ ䷕

شش‌خطی ۲۳

Iching-hexagram-23.svg

شش‌خطی ۲۳ به 剝 (تلفظ: bō؛ معنی: تهی کردن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «شکافتن» و «پاره پاره کردن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی از هم پاره کردن
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19926 4DD6
یوتی‌اف-۸ 228 183 150 E4 B7 96
Numeric character reference ䷖ ䷖

شش‌خطی ۲۴

Iching-hexagram-24.svg

شش‌خطی ۲۴ به 復 (تلفظ: fù؛ معنی: بازگشت) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخهٔ آن «نقطهٔ بازگشت» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی بازگشت
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19927 4DD7
یوتی‌اف-۸ 228 183 151 E4 B7 97
Numeric character reference ䷗ ䷗

شش‌خطی ۲۵

Iching-hexagram-25.svg

شش‌خطی ۲۵ به 無妄 (تلفظ: wú wàng؛ معنی: بدون درگیری) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «بی‌گناهی» و «ناخوشی فراگیر» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی بی‌گناهی
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19928 4DD8
یوتی‌اف-۸ 228 183 152 E4 B7 98
Numeric character reference ䷘ ䷘

شش‌خطی ۲۶

Iching-hexagram-26.svg

شش‌خطی ۲۶ به 大畜 (تلفظ: dà chù؛ معنی: جمع بزرگ) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «قدرت رام بزرگ»، «انبار بزرگ» و «انرژی پتانسیل» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی اهلی بزرگ
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19929 4DD9
یوتی‌اف-۸ 228 183 153 E4 B7 99
Numeric character reference ䷙ ䷙

شش‌خطی ۲۷

Iching-hexagram-27.svg

شش‌خطی ۲۷ به 頤 (تلفظ: yí؛ معنی: بلعیدن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «گوشه‌های دهان»، «آرواره‌ها» و «راحتی/امنیت» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی گوشه‌های دهان
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19930 4DDA
یوتی‌اف-۸ 228 183 154 E4 B7 9A
Numeric character reference ䷚ ䷚

شش‌خطی ۲۸

Iching-hexagram-28.svg

شش‌خطی ۲۸ به 大過 (تلفظ: dà guò؛ معنی: زیاده‌روی بزرگ) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «فضیلت فزونی»، «برتری زیاد» و «جرم بحرانی» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی برتری زیاد
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19931 4DDB
یوتی‌اف-۸ 228 183 155 E4 B7 9B
Numeric character reference ䷛ ䷛

شش‌خطی ۲۹

Iching-hexagram-29.svg

شش‌خطی ۲۹ به 坎 (تلفظ: kǎn؛ معنی: حرص) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «گرداب» و «فریب‌خوردگی دوباره» است. سه خطی درونی (پایینی) و بیرونی (بالایی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی آب ژرف
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19932 4DDC
یوتی‌اف-۸ 228 183 156 E4 B7 9C
Numeric character reference ䷜ ䷜

شش‌خطی ۳۰

Iching-hexagram-30.svg

شش‌خطی ۲۹ به 離 (تلفظ: lí؛ معنی: درخشش) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «آتش پیوسته» و «تور» است. سه خطی درونی (پایینی) و بیرونی (بالایی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) است.

character
نام یونیکد شش‌خطی آتش پیوسته
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19933 4DDD
یوتی‌اف-۸ 228 183 157 E4 B7 9D
Numeric character reference ䷝ ䷝

شش‌خطی ۳۱

Iching-hexagram-31.svg

شش‌خطی ۳۱ به 咸 (تلفظ: xián؛ معنی: پیوستن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «تاثیر (عاشقانه)» و «احساسات» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی تاثیر
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19934 4DDE
یوتی‌اف-۸ 228 183 158 E4 B7 9E
Numeric character reference ䷞ ䷞

شش‌خطی ۳۲

Iching-hexagram-32.svg

شش‌خطی ۳۲ به 恆 (تلفظ: héng؛ معنی: پشتکار) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «تداوم» و «پایداری» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی تداوم
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19935 4DDF
یوتی‌اف-۸ 228 183 159 E4 B7 9F
Numeric character reference ䷟ ䷟

شش‌خطی ۳۳

Iching-hexagram-33.svg

شش‌خطی ۳۳ به 遯 (تلفظ: dùn؛ معنی: کناره‌گیری) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «گوشه‌گیری» و «واگذار کردن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی گوشه‌گیری
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19936 4DE0
یوتی‌اف-۸ 228 183 160 E4 B7 A0
Numeric character reference ䷠ ䷠

شش‌خطی ۳۴

Iching-hexagram-34.svg

شش‌خطی ۳۴ به 大壯 (تلفظ: dà zhuàng؛ معنی: تقویت زیاد) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «قدرت زیاد» و «بلوغ زیاد» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی قدرت زیاد
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19937 4DE1
یوتی‌اف-۸ 228 183 161 E4 B7 A1
Numeric character reference ䷡ ䷡

شش‌خطی ۳۵

Iching-hexagram-35.svg

شش‌خطی ۳۵ به 晉 (تلفظ: jìn؛ معنی: کامیابی) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «پیشرفت» و «آب» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی پیشرفت
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19938 4DE2
یوتی‌اف-۸ 228 183 162 E4 B7 A2
Numeric character reference ䷢ ䷢

شش‌خطی ۳۶

Iching-hexagram-36.svg

شش‌خطی ۳۶ به 明夷 (تلفظ: míng yí؛ معنی: کم شدن نور) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «کم شدن درخشش» و «فراست پنهان» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی کم شدن نور
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19939 4DE3
یوتی‌اف-۸ 228 183 163 E4 B7 A3
Numeric character reference ䷣ ䷣

شش‌خطی ۳۷

Iching-hexagram-37.svg

شش‌خطی ۳۷ به 家人 (تلفظ: jiā rén؛ معنی: مسکن افراد) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «خاندان» و «اعضای خانواده» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی خانواده
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19940 4DE4
یوتی‌اف-۸ 228 183 164 E4 B7 A4
Numeric character reference ䷤ ䷤

شش‌خطی ۳۸

Iching-hexagram-38.svg

شش‌خطی ۳۸ به 睽 (تلفظ: kuí؛ معنی: Polarising) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «مخالفت» و «انحراف» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی مخالف
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19941 4DE5
یوتی‌اف-۸ 228 183 165 E4 B7 A5
Numeric character reference ䷥ ䷥

شش‌خطی ۳۹

Iching-hexagram-39.svg

شش‌خطی ۳۹ به 蹇 (تلفظ: jiǎn؛ معنی: لنگیدن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «مانع» و «برپا» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی مانع
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19942 4DE6
یوتی‌اف-۸ 228 183 166 E4 B7 A6
Numeric character reference ䷦ ䷦

شش‌خطی ۴۰

Iching-hexagram-40.svg

شش‌خطی ۴۰ به 解 (تلفظ: xiè؛ معنی: جدا کردن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «رستگاری» و «حل کردن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی رستگاری
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19943 4DE7
یوتی‌اف-۸ 228 183 167 E4 B7 A7
Numeric character reference ䷧ ䷧

شش‌خطی ۴۱

Iching-hexagram-41.svg

شش‌خطی ۴۱ به 損 (تلفظ: sǔn؛ معنی: نقصان) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه آن «کاهش» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی کاهش
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19944 4DE8
یوتی‌اف-۸ 228 183 168 E4 B7 A8
Numeric character reference ䷨ ䷨

شش‌خطی ۴۲

Iching-hexagram-42.svg

شش‌خطی ۴۲ به 益 (تلفظ: yì؛ معنی: تکمیل) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه آن «افزایش» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی افزایش
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19945 4DE9
یوتی‌اف-۸ 228 183 169 E4 B7 A9
Numeric character reference ䷩ ䷩

شش‌خطی ۴۳

Iching-hexagram-43.svg

شش‌خطی ۴۳ به 夬 (تلفظ: guài؛ معنی: جانشین‌سازی) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «پابرجا» و «جداسازی» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی عبور از مانع
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19946 4DEA
یوتی‌اف-۸ 228 183 170 E4 B7 AA
Numeric character reference ䷪ ䷪

شش‌خطی ۴۴

Iching-hexagram-44.svg

شش‌خطی ۴۴ به 姤 (تلفظ: gòu؛ معنی: اتصال) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «ملاقات» و «آمدن به ملاقات» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☰، 乾 (قدرت) یا 天 (بهشت) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی آمدن به ملاقات
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19947 4DEB
یوتی‌اف-۸ 228 183 171 E4 B7 AB
Numeric character reference ䷫ ䷫

شش‌خطی ۴۵

Iching-hexagram-45.svg

شش‌خطی ۴۵ به 萃 (تلفظ: cuì؛ معنی: دسته‌بندی) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «گرد هم آوردن» و «پایان‌یافته» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی گرد هم آوردن
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19948 4DEC
یوتی‌اف-۸ 228 183 172 E4 B7 AC
Numeric character reference ䷬ ䷬

شش‌خطی ۴۶

Iching-hexagram-46.svg

شش‌خطی ۴۶ به 升 (تلفظ: shēng؛ معنی: بالا رفتن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه آن «سوق دادن به بالا» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☷، 坤 (کشتزار) یا 地 (زمین) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی سوق دادن به بالا
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19949 4DED
یوتی‌اف-۸ 228 183 173 E4 B7 AD
Numeric character reference ䷭ ䷭

شش‌خطی ۴۷

Iching-hexagram-47.svg

شش‌خطی ۴۷ به 困 (تلفظ: kùn؛ معنی: محدوده) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن «فشار خستگی» و «گرفتار» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی گرفتاری
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19950 4DEE
یوتی‌اف-۸ 228 183 174 E4 B7 AE
Numeric character reference ䷮ ䷮

شش‌خطی ۴۸

Iching-hexagram-48.svg

شش‌خطی ۴۸ به 井 (تلفظ: jǐng؛ معنی: خوب بودن) نامگذاری شده‌است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی خوبی
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19951 4DEF
یوتی‌اف-۸ 228 183 175 E4 B7 AF
Numeric character reference ䷯ ䷯

شش‌خطی ۴۹

Iching-hexagram-49.svg

شش‌خطی ۴۹ به 革 (تلفظ: gé؛ معنی: پوست کندن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «انقلاب» و «کنترل کردن» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی انقلاب
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19952 4DF0
یوتی‌اف-۸ 228 183 176 E4 B7 B0
Numeric character reference ䷰ ䷰

شش‌خطی ۵۰

Iching-hexagram-50.svg

شش‌خطی ۵۰ به 鼎 (تلفظ: dǐng؛ معنی: دارایی) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «دیگ» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی دیگ
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19953 4DF1
یوتی‌اف-۸ 228 183 177 E4 B7 B1
Numeric character reference ䷱ ䷱

شش‌خطی ۵۱

Iching-hexagram-51.svg

شش‌خطی ۵۱ به 震 (تلفظ: zhèn؛ معنی: تکان دادن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «برانگیختن (شوک، تندر)» و «تندر» است. سه خطی درونی (پایینی) و بیرونی (بالایی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی تندر برانگیزاننده
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19954 4DF2
یوتی‌اف-۸ 228 183 178 E4 B7 B2
Numeric character reference ䷲ ䷲

شش‌خطی ۵۲

Iching-hexagram-52.svg

شش‌خطی ۵۲ به 艮 (تلفظ: gèn؛ معنی: مرز) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «کوه ثابت» و «آرام و خاموش» است. سه خطی درونی (پایینی) و بیرونی (بالایی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی کوه آرام و خاموش
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19955 4DF3
یوتی‌اف-۸ 228 183 179 E4 B7 B3
Numeric character reference ䷳ ䷳

شش‌خطی ۵۳

Iching-hexagram-53.svg

شش‌خطی ۵۳ به 漸 (تلفظ: jiàn؛ معنی: نفوذ کردن) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخهٔ آن، «پیشرفت تدریجی» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی پیشرفت
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19956 4DF4
یوتی‌اف-۸ 228 183 180 E4 B7 B4
Numeric character reference ䷴ ䷴

شش‌خطی ۵۴

Iching-hexagram-54.svg

شش‌خطی ۵۴ به 歸妹 (تلفظ: guī mèi؛ معنی: تغییر دوشیزه) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «ازدواج دوشیزه» و «بازگشت دوشیزه» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی دوشیزهٔ ازدواج کرده
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19957 4DF5
یوتی‌اف-۸ 228 183 181 E4 B7 B5
Numeric character reference ䷵ ䷵

شش خطی ۵۵

Iching-hexagram-55.svg

شش‌خطی ۵۵ به 豐 (تلفظ: fēng؛ معنی: فراوانی) نامگذاری شده‌است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی فراوانی
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19958 4DF6
یوتی‌اف-۸ 228 183 182 E4 B7 B6
Numeric character reference ䷶ ䷶

شش‌خطی ۵۶

Iching-hexagram-56.svg

شش‌خطی ۵۶ به 旅 (تلفظ: lǚ؛ معنی: سکونت موقت) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «سرگردان» و «مسافرت» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی آواره
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19959 4DF7
یوتی‌اف-۸ 228 183 183 E4 B7 B7
Numeric character reference ䷷ ䷷

شش‌خطی ۵۷

Iching-hexagram-57.svg

شش‌خطی ۵۷ به 巽 (تلفظ: xùn؛ معنی: زمین) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «آرام» و «محاسبات» است. سه خطی درونی (پایینی) و بیرونی (بالایی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی باد آرام
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19960 4DF8
یوتی‌اف-۸ 228 183 184 E4 B7 B8
Numeric character reference ䷸ ䷸

شش‌خطی ۵۸

Iching-hexagram-58.svg

شش‌خطی ۵۸ به 兌 (تلفظ: duì؛ معنی: باز) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «دریاچه لذت‌بخش» و «غصب» است. سه خطی درونی (پایینی) و بیرونی (بالایی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی دریاچه لذت‌بخش
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19961 4DF9
یوتی‌اف-۸ 228 183 185 E4 B7 B9
Numeric character reference ䷹ ䷹

شش‌خطی ۵۹

Iching-hexagram-59.svg

شش‌خطی ۵۹ به 渙 (تلفظ: huàn؛ معنی: پراکندگی) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه آن، «تجزیه» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی پراکندگی
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19962 4DFA
یوتی‌اف-۸ 228 183 186 E4 B7 BA
Numeric character reference ䷺ ӟ

شش خطی ۶۰

Iching-hexagram-60.svg

شش‌خطی ۶۰ به 節 (تلفظ: jié؛ معنی: مفصل‌بندی) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «محدودیت» و «میانه‌روی» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی محدودیت
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19963 4DFB
یوتی‌اف-۸ 228 183 187 E4 B7 BB
Numeric character reference ䷻ ䷻

شش خطی ۶۱

Iching-hexagram-61.svg

شش‌خطی ۶۱ به 中孚 (تلفظ: zhōng fú؛ معنی: بازگشت درونی) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه آن، «حقیقت درونی» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☱، 兌 (باز) یا 澤 (مرداب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☴، 巽 (خاک) یا 風 (باد) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی حقیقت درونی
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19964 4DFC
یوتی‌اف-۸ 228 183 188 E4 B7 BC
Numeric character reference ䷼ ䷼

شش‌خطی ۶۲

Iching-hexagram-62.svg

شش‌خطی ۶۲ به 小過 (تلفظ: xiǎo guò؛ معنی: افزونگی کم) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «برتری اندک» و «پیش افتادن کم» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☶، 艮 (مرز) یا 山 (کوه) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☳، 震 (لرزش) یا 雷 (تندر) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی برتری کم
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19965 4DFD
یوتی‌اف-۸ 228 183 189 E4 B7 BD
Numeric character reference ䷽ ䷽

شش‌خطی ۶۳

Iching-hexagram-63.svg

شش‌خطی ۶۳ به 既濟 (تلفظ: jì jì؛ معنی: انجام شده) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «پس از تکمیل» و «کامل شده» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) است.

کاراکتر
نام یونیکد شش‌خطی پس از تکمیل
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19966 4DFE
یوتی‌اف-۸ 228 183 190 E4 B7 BE
Numeric character reference ䷾ ䷾

شش‌خطی ۶۴

Iching-hexagram-64.svg

شش‌خطی ۶۴ به 未濟 (تلفظ: wèi jì؛ معنی: شروع به کار نکرده) نامگذاری شده‌است. دیگر نسخه‌های آن، «پیش از تکمیل» و «کامل نشده» است. سه خطی درونی (پایینی) آن ☵، 坎 (حرص) یا 水 (آب) و سه خطی بیرونی (بالایی) آن ☲، 離 (درخشندگی) یا 火 (آتش) است.

کاراکتر ䷿
نام یونیکد شش‌خطی پیش از تکمیل
کد کاراکتر decimal hex
یونی‌کد 19967 4DFF
یوتی‌اف-۸ 228 183 191 E4 B7 BF
Numeric character reference ䷿ ䷿

جستارهای وابسته

  • با گوآ - عبارت است از هشت سه‌خطی که در کیهان‌شناسی تائو برای بیان حقایق با هشت مفهوم مرتبط با هم بکار گرفته می‌شود.

منابع