فهرست سیارک‌ها (۹۳۰۰۱–۹۴۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۹۳۰۰۱ - ۹۴۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۹۳۰۰۱ تا ۹۴۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۹۳۰۰۱ 2000 RD84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۰۲ 2000 RN85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۰۳ 2000 RY85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۰۴ 2000 RB86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۰۵ 2000 RG86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۰۶ 2000 RH86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۰۷ 2000 RN86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۰۸ 2000 RR86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۰۹ 2000 RA87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۱۰ 2000 RD87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۱۱ 2000 RL87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۱۲ 2000 RZ87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۱۳ 2000 RG89 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۱۴ 2000 RY90 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۱۵ 2000 RY91 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۱۶ 2000 RA92 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۱۷ 2000 RK92 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۱۸ 2000 RT92 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۱۹ 2000 RE94 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۲۰ 2000 RY94 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۲۱ 2000 RG95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۲۲ 2000 RM95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۲۳ 2000 RP95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۲۴ 2000 RX95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۲۵ 2000 RD96 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۲۶ 2000 RT96 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۲۷ 2000 RA97 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۲۸ 2000 RF98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۲۹ 2000 RU98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۰ 2000 RC99 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۱ 2000 RH100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۲ 2000 RG101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۳ 2000 RK102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۴ 2000 RN102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۵ 2000 RR103 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۶ 2000 RW103 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۷ 2000 RF104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۸ 2000 RL104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۹ 2000 RL106 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۳۹ 2000 SG ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۴۱ 2000 SU2 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۴۲ 2000 SD4 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۴۳ 2000 SF4 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۴۴ 2000 SE6 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۴۵ 2000 SF6 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۴۶ 2000 SM6 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۴۷ 2000 ST6 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۴۸ 2000 SB7 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۴۹ 2000 SL8 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۵۰ 2000 SM8 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۵۱ 2000 SP8 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۵۲ 2000 SH9 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۵۳ 2000 SR12 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۵۴ 2000 SW12 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۵۵ 2000 SY12 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۵۶ 2000 SC13 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۵۷ 2000 SE14 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۵۸ 2000 SL14 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۵۹ 2000 SO16 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۶۰ 2000 SW20 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۶۱ Barbagallo ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۶۲ 2000 SF22 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۶۳ 2000 SJ22 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۶۴ 2000 SN22 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۶۵ 2000 ST22 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۶۶ 2000 SU22 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۶۷ 2000 SB23 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۶۸ 2000 SR24 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۶۹ 2000 SX24 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۷۰ 2000 SE25 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۷۱ 2000 SD26 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۷۲ 2000 SU26 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۷۳ 2000 SO27 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۷۴ 2000 SR27 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۷۵ 2000 SE28 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۷۶ 2000 SF28 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۷۷ 2000 SM28 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۷۸ 2000 SW28 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۷۹ 2000 SX28 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۸۰ 2000 SK29 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۸۱ 2000 SP29 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۸۲ 2000 SL32 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۸۳ 2000 SC33 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۸۴ 2000 SD34 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۸۵ 2000 SE35 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۸۶ 2000 SU35 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۸۷ 2000 SK36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۸۸ 2000 SO36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۸۹ 2000 SX36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۹۰ 2000 SF37 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۹۱ 2000 SG38 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۹۲ 2000 SN38 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۹۳ 2000 SB39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۹۴ 2000 SF39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۹۵ 2000 SL39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۹۶ 2000 SN39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۹۷ 2000 SP39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۹۸ 2000 ST39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۰۹۹ 2000 SY39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۰۰ 2000 SV41 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۰۱ 2000 SU42 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۰۲ Leroy ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۰۳ 2000 SA44 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۰۴ 2000 SK45 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۰۵ 2000 SB47 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۰۶ 2000 ST47 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۰۷ 2000 SA49 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۰۸ 2000 SA50 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۰۹ 2000 SN52 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۱۰ 2000 SA54 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۱۱ 2000 SJ55 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۱۲ 2000 SP56 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۱۳ 2000 SZ56 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۱۴ 2000 SE58 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۱۵ 2000 SJ58 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۱۶ 2000 SL58 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۱۷ 2000 SM58 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۱۸ 2000 SY58 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۱۹ 2000 SJ59 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۲۰ 2000 SK59 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۲۱ 2000 SY59 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۲۲ 2000 SB61 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۲۳ 2000 SK61 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۲۴ 2000 SU61 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۲۵ 2000 SJ62 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۲۶ 2000 SY62 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۲۷ 2000 SW63 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۲۸ 2000 SN64 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۲۹ 2000 ST65 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۳۰ 2000 SZ65 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۳۱ 2000 SV67 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۳۲ 2000 SJ69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۳۳ 2000 SS69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۳۴ 2000 SB70 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۳۵ 2000 SX70 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۳۶ 2000 SZ70 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۳۷ 2000 SC71 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۳۸ 2000 SK71 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۳۹ 2000 SZ71 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۴۰ 2000 SC72 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۴۱ 2000 SY72 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۴۲ 2000 SE73 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۴۳ 2000 SE75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۴۴ 2000 SM78 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۴۵ 2000 SS78 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۴۶ 2000 SU78 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۴۷ 2000 SA80 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۴۸ 2000 SC80 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۴۹ 2000 SM80 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۵۰ 2000 SC81 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۵۱ 2000 SD82 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۵۲ 2000 ST83 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۵۳ 2000 SF84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۵۴ 2000 SK84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۵۵ 2000 SX84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۵۶ 2000 SB85 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۵۷ 2000 SD85 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۵۸ 2000 SK85 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۵۹ 2000 SZ86 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۶۰ 2000 SU87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۶۱ 2000 SX87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۶۲ 2000 SJ88 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۶۳ 2000 SC89 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۶۴ 2000 SR89 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۶۵ 2000 SE93 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۶۶ 2000 SF95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۶۷ 2000 SS95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۶۸ 2000 SZ96 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۶۹ 2000 SC98 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۷۰ 2000 SS98 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۷۱ 2000 SJ99 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۷۲ 2000 SQ100 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۷۳ 2000 SQ101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۷۴ 2000 SY101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۷۵ 2000 SL102 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۷۶ 2000 SA103 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۷۷ 2000 SP103 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۷۸ 2000 SW103 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۷۹ 2000 SH104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۸۰ 2000 SS104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۸۱ 2000 ST104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۸۲ 2000 SB105 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۸۳ 2000 SC106 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۸۴ 2000 SV107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۸۵ 2000 SH108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۸۶ 2000 SR108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۸۷ 2000 SV109 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۸۸ 2000 SF110 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۸۹ 2000 SZ110 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۹۰ 2000 SN111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۹۱ 2000 SO111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۹۲ 2000 SV111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۹۳ 2000 SC112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۹۴ 2000 SD112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۹۵ 2000 SV112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۹۶ 2000 SU113 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۹۷ 2000 SO114 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۹۸ 2000 ST114 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۱۹۹ 2000 SF115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۰۰ 2000 SS115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۰۱ 2000 SZ115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۰۲ 2000 SU116 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۰۳ 2000 SN118 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۰۴ 2000 SQ118 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۰۵ 2000 ST119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۰۶ 2000 SS122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۰۷ 2000 SY122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۰۸ 2000 SQ123 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۰۹ 2000 SL125 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۱۰ 2000 SS126 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۱۱ 2000 SU126 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۱۲ 2000 SA127 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۱۳ 2000 SA128 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۱۴ 2000 SB128 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۱۵ 2000 SL128 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۱۶ 2000 ST128 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۱۷ 2000 SR130 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۱۸ 2000 SJ131 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۱۹ 2000 SG133 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۲۰ 2000 SA135 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۲۱ 2000 SE140 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۲۲ 2000 SL140 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۲۳ 2000 SC141 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۲۴ 2000 SR141 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۲۵ 2000 SE142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۲۶ 2000 SJ142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۲۷ 2000 SU142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۲۸ 2000 SH144 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۲۹ 2000 SJ144 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۳۰ 2000 SW144 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۳۱ 2000 SK146 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۳۲ 2000 SE147 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۳۳ 2000 SN147 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۳۴ 2000 SS147 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۳۵ 2000 SE148 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۳۶ 2000 SR149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۳۷ 2000 SX149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۳۸ 2000 SH150 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۳۹ 2000 SO150 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۴۰ 2000 SB152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۴۱ 2000 SO152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۴۲ 2000 SF153 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۴۳ 2000 SA154 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۴۴ 2000 SE154 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۴۵ 2000 SH155 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۴۶ 2000 SR156 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۴۷ 2000 ST156 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۴۸ 2000 SD157 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۴۹ 2000 SL157 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۵۰ 2000 SP157 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۵۱ 2000 SZ157 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۵۲ 2000 SS160 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۵۳ 2000 SB161 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۵۴ 2000 SF161 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۵۵ 2000 SC163 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۵۶ 2000 SD163 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۵۷ 2000 SQ165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۵۸ 2000 SX165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۵۹ 2000 SD166 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۶۰ 2000 SB168 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۶۱ 2000 SN168 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۶۲ 2000 SR168 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۶۳ 2000 ST170 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۶۴ 2000 SP171 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۶۵ 2000 SV171 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۶۶ 2000 SW171 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۶۷ 2000 SS173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۶۸ 2000 SX173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۶۹ 2000 SL175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۷۰ 2000 SQ175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۷۱ 2000 SS175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۷۲ 2000 ST176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۷۳ 2000 SE177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۷۴ 2000 SC178 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۷۵ 2000 SO178 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۷۶ 2000 ST178 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۷۷ 2000 SJ179 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۷۸ 2000 SS181 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۷۹ 2000 SU181 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۸۰ 2000 SW186 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۸۱ 2000 SJ187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۸۲ 2000 SK187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۸۳ 2000 SP188 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۸۴ 2000 SY188 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۸۵ 2000 SQ189 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۸۶ 2000 SV191 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۸۷ 2000 SG194 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۸۸ 2000 SA196 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۸۹ 2000 SC196 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۹۰ 2000 SP196 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۹۱ 2000 SV196 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۹۲ 2000 SD198 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۹۳ 2000 SM199 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۹۴ 2000 SY199 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۹۵ 2000 SC201 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۹۶ 2000 SU202 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۹۷ 2000 ST203 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۹۸ 2000 SH205 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۲۹۹ 2000 SC206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۰۰ 2000 SD206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۰۱ 2000 SE206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۰۲ 2000 SJ206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۰۳ 2000 SM206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۰۴ 2000 SV206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۰۵ 2000 SK208 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۰۶ 2000 SE209 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۰۷ 2000 SV209 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۰۸ 2000 SV211 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۰۹ 2000 SB212 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۱۰ 2000 SU212 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۱۱ 2000 SN213 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۱۲ 2000 SV215 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۱۳ 2000 SY216 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۱۴ 2000 SC217 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۱۵ 2000 SF217 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۱۶ 2000 SN217 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۱۷ 2000 SQ217 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۱۸ 2000 SQ218 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۱۹ 2000 SL219 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۲۰ 2000 SO219 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۲۱ 2000 SA220 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۲۲ 2000 SA221 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۲۳ 2000 SL221 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۲۴ 2000 SG225 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۲۵ 2000 SB226 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۲۶ 2000 SE227 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۲۷ 2000 SA229 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۲۸ 2000 SB229 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۲۹ 2000 SJ230 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۳۰ 2000 SP230 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۳۱ 2000 SF231 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۳۲ 2000 ST234 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۳۳ 2000 SA235 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۳۴ 2000 SC235 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۳۵ 2000 SK235 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۳۶ 2000 SF236 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۳۷ 2000 SK236 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۳۸ 2000 SJ237 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۳۹ 2000 SM241 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۴۰ 2000 SJ243 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۴۱ 2000 SP244 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۴۲ 2000 SR244 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۴۳ 2000 SV245 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۴۴ 2000 SY245 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۴۵ 2000 SG246 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۴۶ 2000 SO247 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۴۷ 2000 SX247 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۴۸ 2000 SP250 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۴۹ 2000 SJ251 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۵۰ 2000 SR252 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۵۱ 2000 SX252 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۵۲ 2000 SZ252 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۵۳ 2000 SF253 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۵۴ 2000 SL256 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۵۵ 2000 SK257 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۵۶ 2000 SM260 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۵۷ 2000 SP261 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۵۸ 2000 SS261 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۵۹ 2000 SA262 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۶۰ 2000 ST262 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۶۱ 2000 SY262 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۶۲ 2000 SQ263 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۶۳ 2000 SA264 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۶۴ 2000 SU265 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۶۵ 2000 SR266 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۶۶ 2000 SJ267 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۶۷ 2000 SK268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۶۸ 2000 SO268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۶۹ 2000 SQ268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۷۰ 2000 SY268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۷۱ 2000 SP269 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۷۲ 2000 SV269 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۷۳ 2000 SJ270 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۷۴ 2000 SK270 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۷۵ 2000 SY270 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۷۶ 2000 SF271 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۷۷ 2000 SO271 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۷۸ 2000 SQ271 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۷۹ 2000 SU275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۸۰ 2000 SA276 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۸۱ 2000 SK276 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۸۲ 2000 SB277 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۸۳ 2000 SG277 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۸۴ 2000 SY277 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۸۵ 2000 SS278 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۸۶ 2000 SH279 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۸۷ 2000 SR279 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۸۸ 2000 ST279 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۸۹ 2000 SK280 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۹۰ 2000 SC281 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۹۱ 2000 SE282 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۹۲ 2000 SX284 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۹۳ 2000 SB285 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۹۴ 2000 ST285 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۹۵ 2000 SQ286 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۹۶ 2000 SG287 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۹۷ 2000 SH287 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۹۸ 2000 SL287 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۳۹۹ 2000 SC288 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۰۰ 2000 SW288 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۰۱ 2000 SE293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۰۲ 2000 SG293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۰۳ 2000 SM293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۰۴ 2000 SQ293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۰۵ 2000 SV293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۰۶ 2000 SZ293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۰۷ 2000 SM294 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۰۸ 2000 SV294 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۰۹ 2000 SS296 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۱۰ 2000 SJ297 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۱۱ 2000 SY298 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۱۲ 2000 ST300 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۱۳ 2000 SB301 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۱۴ 2000 SC301 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۱۵ 2000 SW301 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۱۶ 2000 SG303 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۱۷ 2000 SV303 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۱۸ 2000 SB305 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۱۹ 2000 SS305 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۲۰ 2000 SC307 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۲۱ 2000 SK307 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۲۲ 2000 SB308 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۲۳ 2000 SG308 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۲۴ 2000 SP312 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۲۵ 2000 SC314 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۲۶ 2000 SQ315 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۲۷ 2000 SY315 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۲۸ 2000 ST316 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۲۹ 2000 SE317 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۳۰ 2000 SG317 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۳۱ 2000 SS317 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۳۲ 2000 SN318 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۳۳ 2000 SN319 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۳۴ 2000 ST319 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۳۵ 2000 SS320 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۳۶ 2000 SO326 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۳۷ 2000 SG327 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۳۸ 2000 SR327 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۳۹ 2000 SF328 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۴۰ 2000 SX328 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۴۱ 2000 SV330 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۴۲ 2000 SO333 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۴۳ 2000 SK336 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۴۴ 2000 SN336 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۴۵ 2000 SU336 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۴۶ 2000 SV339 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۴۷ 2000 SZ339 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۴۸ 2000 SA345 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۴۹ 2000 SD347 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۵۰ 2000 SP347 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۵۱ 2000 SE349 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۵۲ 2000 SY351 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۵۳ 2000 SZ351 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۵۴ 2000 SP352 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۵۵ 2000 SS352 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۵۶ 2000 SG357 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۵۷ 2000 ST358 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۵۸ 2000 SX358 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۵۹ 2000 SK360 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۶۰ 2000 SV360 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۶۱ 2000 ST363 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۶۲ 2000 SJ367 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۶۳ 2000 SC368 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۶۴ 2000 SA369 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۶۵ 2000 SY369 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۹۳۴۶۵ 2000 TO ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۶۷ 2000 TM5 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۶۸ 2000 TY5 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۶۹ 2000 TW10 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۷۰ 2000 TW11 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۷۱ 2000 TU12 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۷۲ 2000 TV12 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۷۳ 2000 TY13 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۷۴ 2000 TU14 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۷۵ 2000 TB17 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۷۶ 2000 TG17 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۷۷ 2000 TL17 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۷۸ 2000 TQ19 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۷۹ 2000 TM20 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۸۰ 2000 TZ20 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۸۱ 2000 TN21 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۸۲ 2000 TO21 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۸۳ 2000 TM22 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۸۴ 2000 TP22 ۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۸۵ 2000 TS24 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۸۶ 2000 TE25 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۸۷ 2000 TD26 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۸۸ 2000 TV32 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۸۹ 2000 TT33 ۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۹۰ 2000 TV33 ۸ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۹۱ 2000 TC34 ۷ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۹۲ 2000 TD36 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۹۳ 2000 TN38 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۹۴ 2000 TA39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۹۵ 2000 TB39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۹۶ 2000 TT41 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۹۷ 2000 TV42 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۹۸ 2000 TH45 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۴۹۹ 2000 TK46 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۰۰ 2000 TU49 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۰۱ 2000 TE50 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۰۲ 2000 TN50 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۰۳ 2000 TJ51 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۰۴ 2000 TM52 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۰۵ 2000 TF53 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۰۶ 2000 TS54 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۰۷ 2000 TA56 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۰۸ 2000 TM56 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۰۹ 2000 TP56 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۱۰ 2000 TT56 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۱۱ 2000 TA60 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۱۲ 2000 TO60 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۱۳ 2000 TP61 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۱۴ 2000 TA62 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۱۵ 2000 TS62 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۱۶ 2000 TA63 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۱۷ 2000 TF63 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۱۸ 2000 TU63 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۱۹ 2000 TV63 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۲۰ 2000 TW63 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۲۱ 2000 TX65 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۲۲ 2000 TK67 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۲۳ 2000 TQ67 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۲۳ 2000 UQ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۲۳ 2000 UX ۲۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۲۳ 2000 UY ۲۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۲۷ 2000 UW1 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۲۸ 2000 UL4 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۲۹ 2000 UM6 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۳۰ 2000 UW6 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۳۱ 2000 UA7 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۳۲ 2000 UL9 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۳۳ 2000 UO12 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۳۴ 2000 UU13 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۳۵ 2000 UL14 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۳۶ 2000 UM14 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۳۷ 2000 UV14 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۳۸ 2000 UJ17 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۳۹ 2000 US17 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۴۰ 2000 UG19 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۴۱ 2000 UT20 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۴۲ 2000 UY20 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۴۳ 2000 UG21 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۴۴ 2000 UV21 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۴۵ 2000 UY21 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۴۶ 2000 UT22 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۴۷ 2000 UC23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۴۸ 2000 UL23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۴۹ 2000 UP23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۵۰ 2000 UY23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۵۱ 2000 UL24 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۵۲ 2000 UO25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۵۳ 2000 UT25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۵۴ 2000 UM27 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۵۵ 2000 US27 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۵۶ 2000 UK31 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۵۷ 2000 UH34 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۵۸ 2000 UJ36 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۵۹ 2000 UA37 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۶۰ 2000 UB37 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۶۱ 2000 UO37 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۶۲ 2000 UW37 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۶۳ 2000 UY37 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۶۴ 2000 UR38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۶۵ 2000 UB39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۶۶ 2000 UC39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۶۷ 2000 UD39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۶۸ 2000 UE39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۶۹ 2000 UG39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۷۰ 2000 UY41 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۷۱ 2000 UP42 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۷۲ 2000 UT42 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۷۳ 2000 UU42 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۷۴ 2000 UG43 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۷۵ 2000 UD44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۷۶ 2000 UL44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۷۷ 2000 UA46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۷۸ 2000 UW47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۷۹ 2000 UZ47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۸۰ 2000 UC48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۸۱ 2000 UD48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۸۲ 2000 UP48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۸۳ 2000 UC51 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۸۴ 2000 UL51 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۸۵ 2000 UE52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۸۶ 2000 UH52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۸۷ 2000 UJ52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۸۸ 2000 UO52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۸۹ 2000 UV52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۹۰ 2000 UY52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۹۱ 2000 US53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۹۲ 2000 UD54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۹۳ 2000 UF54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۹۴ 2000 UH54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۹۵ 2000 UZ54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۹۶ 2000 UN55 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۹۷ 2000 UX55 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۹۸ 2000 UD56 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۵۹۹ 2000 UA57 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۰۰ 2000 UN57 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۰۱ 2000 UR57 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۰۲ 2000 UG58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۰۳ 2000 UO58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۰۴ 2000 UP58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۰۵ 2000 UR58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۰۶ 2000 UU60 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۰۷ 2000 UQ61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۰۸ 2000 UR61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۰۹ 2000 UX61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۱۰ 2000 UK62 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۱۱ 2000 UZ62 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۱۲ 2000 UH63 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۱۳ 2000 UL64 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۱۴ 2000 UZ65 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۱۵ 2000 UO66 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۱۶ 2000 UW66 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۱۷ 2000 UC69 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۱۸ 2000 UL69 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۱۹ 2000 UR69 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۲۰ 2000 UQ70 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۲۱ 2000 UZ70 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۲۲ 2000 UJ71 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۲۳ 2000 UC73 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۲۴ 2000 UP73 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۲۵ 2000 UU73 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۲۶ 2000 UV73 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۲۷ 2000 UK74 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۲۸ 2000 UF75 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۲۹ 2000 UH77 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۳۰ 2000 UR77 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۳۱ 2000 UV78 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۳۲ 2000 UE79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۳۳ 2000 UF79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۳۴ 2000 UP79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۳۵ 2000 UR80 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۳۶ 2000 UF81 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۳۷ 2000 UM81 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۳۸ 2000 UP81 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۳۹ 2000 UQ86 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۴۰ 2000 UU86 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۴۱ 2000 US88 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۴۲ 2000 UA89 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۴۳ 2000 UK89 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۴۴ 2000 UE90 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۴۵ 2000 UF90 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۴۶ 2000 UR90 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۴۷ 2000 UK91 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۴۸ 2000 UH92 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۴۹ 2000 UA94 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۵۰ 2000 UQ94 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۵۱ 2000 UU94 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۵۲ 2000 UW97 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۵۳ 2000 UL98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۵۴ 2000 UX98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۵۵ 2000 UT99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۵۶ 2000 UW99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۵۷ 2000 UN100 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۵۸ 2000 UU103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۵۹ 2000 UF104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۶۰ 2000 UH104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۶۱ 2000 UQ104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۶۲ 2000 UD105 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۶۳ 2000 UX105 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۶۴ 2000 UJ106 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۶۵ 2000 US108 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۶۶ 2000 UL109 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۶۷ 2000 UM109 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۶۸ 2000 UA110 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۶۹ 2000 UV111 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۷۰ 2000 UC112 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۷۱ 2000 UQ112 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۷۲ 2000 UY112 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۷۳ 2000 UR113 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۰
۹۳۶۷۴ 2000 VZ3 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۷۵ 2000 VR5 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۷۶ 2000 VX5 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۷۷ 2000 VD6 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۷۸ 2000 VJ6 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۷۹ 2000 VO11 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۸۰ 2000 VC12 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۸۱ 2000 VZ13 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۸۲ 2000 VM14 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۸۳ 2000 VN14 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۸۴ 2000 VC15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۸۵ 2000 VG15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۸۶ 2000 VB17 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۸۷ 2000 VH18 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۸۸ 2000 VG20 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۸۹ 2000 VT20 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۹۰ 2000 VE21 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۹۱ 2000 VJ21 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۹۲ 2000 VK21 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۹۳ 2000 VC23 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۹۴ 2000 VD23 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۹۵ 2000 VU24 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۹۶ 2000 VV25 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۹۷ 2000 VH26 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۹۸ 2000 VM26 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۶۹۹ 2000 VP26 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۰۰ 2000 VT26 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۰۱ 2000 VM27 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۰۲ 2000 VU27 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۰۳ 2000 VZ27 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۰۴ 2000 VP28 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۰۵ 2000 VP30 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۰۶ 2000 VQ30 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۰۷ 2000 VP31 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۰۸ 2000 VR31 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۰۹ 2000 VW31 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۱۰ 2000 VR33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۱۱ 2000 VX33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۱۲ 2000 VU34 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۱۳ 2000 VH35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۱۴ 2000 VJ35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۱۵ 2000 VN35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۱۶ 2000 VP35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۱۷ 2000 VE36 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۱۸ 2000 VO36 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۱۹ 2000 VR36 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۲۰ 2000 VY37 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۲۱ 2000 VN39 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۲۲ 2000 VE40 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۲۳ 2000 VF40 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۲۴ 2000 VX40 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۲۵ 2000 VF41 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۲۶ 2000 VZ41 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۲۷ 2000 VX42 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۲۸ 2000 VX43 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۲۹ 2000 VK44 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۳۰ 2000 VB46 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۳۱ 2000 VT46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۳۲ 2000 VE47 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۳۳ 2000 VJ47 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۳۴ 2000 VS47 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۳۵ 2000 VO48 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۳۶ 2000 VL50 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۳۷ 2000 VP50 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۳۸ 2000 VQ50 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۳۹ 2000 VK51 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۴۰ 2000 VO51 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۴۱ 2000 VV55 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۴۲ 2000 VH56 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۴۳ 2000 VX56 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۴۴ 2000 VM57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۴۵ 2000 VQ57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۴۶ 2000 VU57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۴۷ 2000 VG58 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۴۸ 2000 VO61 ۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۴۹ 2000 VP62 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۵۰ 2000 WF1 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۵۱ 2000 WH1 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۵۲ 2000 WA5 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۵۳ 2000 WO5 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۵۴ 2000 WZ6 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۵۵ 2000 WC7 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۵۶ 2000 WZ8 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۵۷ 2000 WE14 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۵۸ 2000 WE16 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۵۹ 2000 WK16 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۶۰ 2000 WP17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۶۱ 2000 WT17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۶۲ 2000 WB18 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۶۳ 2000 WH19 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۶۴ 2000 WC20 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۶۵ 2000 WB21 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۶۶ 2000 WL21 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۶۷ 2000 WM21 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۶۸ 2000 WN22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۶۹ 2000 WO23 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۷۰ 2000 WX23 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۷۱ 2000 WL24 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۷۲ 2000 WH25 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۷۳ 2000 WL25 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۷۴ 2000 WV25 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۷۵ 2000 WY25 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۷۶ 2000 WW26 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۷۷ 2000 WE30 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۷۸ 2000 WN30 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۷۹ 2000 WT30 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۸۰ 2000 WV30 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۸۱ 2000 WZ31 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۸۲ 2000 WW32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۸۳ 2000 WM33 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۸۴ 2000 WX33 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۸۵ 2000 WZ33 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۸۶ 2000 WS34 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۸۷ 2000 WE35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۸۸ 2000 WH35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۸۹ 2000 WJ35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۹۰ 2000 WL37 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۹۱ 2000 WU38 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۹۲ 2000 WL40 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۹۳ 2000 WL41 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۹۴ 2000 WW42 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۹۵ 2000 WB43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۹۶ 2000 WG43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۹۷ 2000 WO43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۹۸ 2000 WP45 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۷۹۹ 2000 WN46 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۰۰ 2000 WR46 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۰۱ 2000 WM48 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۰۲ 2000 WW48 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۰۳ 2000 WL49 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۰۴ 2000 WU49 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۰۵ 2000 WT50 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۰۶ 2000 WD54 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۰۷ 2000 WF55 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۰۸ 2000 WL55 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۰۹ 2000 WK56 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۱۰ 2000 WB57 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۱۱ 2000 WV57 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۱۲ 2000 WH59 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۱۳ 2000 WB60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۱۴ 2000 WJ60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۱۵ 2000 WM60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۱۶ 2000 WJ61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۱۷ 2000 WQ61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۱۸ 2000 WL62 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۱۹ 2000 WG69 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۲۰ 2000 WN70 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۲۱ 2000 WF71 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۲۲ 2000 WR71 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۲۳ 2000 WU72 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۲۴ 2000 WW72 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۲۵ 2000 WA74 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۲۶ 2000 WG74 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۲۷ 2000 WR75 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۲۸ 2000 WJ76 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۲۹ 2000 WZ76 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۳۰ 2000 WE77 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۳۱ 2000 WL77 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۳۲ 2000 WU77 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۳۳ 2000 WL78 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۳۴ 2000 WR79 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۳۵ 2000 WG80 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۳۶ 2000 WO80 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۳۷ 2000 WW82 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۳۸ 2000 WA84 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۳۹ 2000 WW84 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۴۰ 2000 WT85 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۴۱ 2000 WJ87 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۴۲ 2000 WU87 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۴۳ 2000 WS89 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۴۴ 2000 WC90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۴۵ 2000 WF90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۴۶ 2000 WW91 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۴۷ 2000 WF92 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۴۸ 2000 WX92 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۴۹ 2000 WZ93 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۵۰ 2000 WJ94 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۵۱ 2000 WE96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۵۲ 2000 WS96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۵۳ 2000 WW96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۵۴ 2000 WH97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۵۵ 2000 WU97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۵۶ 2000 WL99 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۵۷ 2000 WV102 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۵۸ 2000 WJ103 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۵۹ 2000 WM109 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۶۰ 2000 WH110 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۶۱ 2000 WP111 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۶۲ 2000 WD113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۶۳ 2000 WL113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۶۴ 2000 WS113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۶۵ 2000 WV113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۶۶ 2000 WK115 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۶۷ 2000 WQ115 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۶۸ 2000 WL116 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۶۹ 2000 WZ119 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۷۰ 2000 WW120 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۷۱ 2000 WZ120 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۷۲ 2000 WB122 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۷۳ 2000 WC122 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۷۴ 2000 WX124 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۷۵ 2000 WW125 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۷۶ 2000 WZ125 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۷۷ 2000 WS127 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۷۸ 2000 WK128 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۷۹ 2000 WQ128 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۸۰ 2000 WV128 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۸۱ 2000 WJ129 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۸۲ 2000 WA130 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۸۳ 2000 WN130 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۸۴ 2000 WZ130 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۸۵ 2000 WO132 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۸۶ 2000 WB135 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۸۷ 2000 WY135 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۸۸ 2000 WP136 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۸۹ 2000 WQ136 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۹۰ 2000 WV136 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۹۱ 2000 WB137 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۹۲ 2000 WF141 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۹۳ 2000 WL141 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۹۴ 2000 WM141 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۹۵ 2000 WX141 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۹۶ 2000 WY141 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۹۷ 2000 WD143 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۹۸ 2000 WO143 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۸۹۹ 2000 WL145 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۰۰ 2000 WS146 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۰۱ 2000 WN147 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۰۲ 2000 WT148 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۰۳ 2000 WT149 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۰۴ 2000 WY150 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۰۵ 2000 WX151 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۰۶ 2000 WJ153 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۰۷ 2000 WW153 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۰۸ 2000 WE154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۰۹ 2000 WF154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۱۰ 2000 WZ155 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۱۱ 2000 WF156 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۱۲ 2000 WE157 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۱۳ 2000 WO157 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۱۴ 2000 WV157 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۱۵ 2000 WX157 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۱۶ 2000 WG158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۱۷ 2000 WV158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۱۸ 2000 WW159 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۱۹ 2000 WJ160 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۲۰ 2000 WN160 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۲۱ 2000 WQ160 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۲۲ 2000 WF161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۲۳ 2000 WM161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۲۴ 2000 WO161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۲۵ 2000 WC162 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۲۶ 2000 WF162 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۲۷ 2000 WW162 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۲۸ 2000 WA163 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۲۹ 2000 WM163 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۳۰ 2000 WE164 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۳۱ 2000 WY164 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۳۲ 2000 WL165 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۳۳ 2000 WC166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۳۴ 2000 WC167 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۳۵ 2000 WE168 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۳۶ 2000 WH170 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۳۷ 2000 WM170 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۳۸ 2000 WH171 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۳۹ 2000 WO171 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۴۰ 2000 WW171 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۴۱ 2000 WF172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۴۲ 2000 WK172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۴۳ 2000 WR172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۴۴ 2000 WV172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۴۵ 2000 WC174 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۴۶ 2000 WW174 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۴۷ 2000 WQ175 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۴۸ 2000 WK177 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۴۹ 2000 WZ178 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۵۰ 2000 WB179 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۵۱ 2000 WT179 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۵۲ 2000 WK181 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۵۳ 2000 WY181 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۵۴ 2000 WQ182 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۵۵ 2000 WT183 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۵۶ 2000 WM184 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۵۷ 2000 WM186 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۵۸ 2000 WP187 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۵۹ 2000 WR187 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۶۰ 2000 WE191 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۶۱ 2000 WF191 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۶۲ 2000 WG192 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۶۲ 2000 XE ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۶۴ 2000 XL2 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۶۵ 2000 XL3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۶۶ 2000 XU3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۶۷ 2000 XA4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۶۸ 2000 XO5 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۶۹ 2000 XQ5 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۷۰ 2000 XR6 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۷۱ 2000 XS6 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۷۲ 2000 XF7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۷۳ 2000 XR7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۷۴ 2000 XT7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۷۵ 2000 XC8 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۷۶ 2000 XT8 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۷۷ 2000 XV8 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۷۸ 2000 XT9 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۷۹ 2000 XF11 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۸۰ 2000 XP11 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۸۱ 2000 XU11 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۸۲ 2000 XZ11 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۸۳ 2000 XK12 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۸۴ 2000 XT12 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۸۵ 2000 XU15 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۸۶ 2000 XZ15 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۸۷ 2000 XB16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۸۸ 2000 XC16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۸۹ 2000 XT16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۹۰ 2000 XZ16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۹۱ 2000 XM17 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۹۲ 2000 XO17 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۹۳ 2000 XX17 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۹۴ 2000 XW18 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۹۵ 2000 XA19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۹۶ 2000 XO19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۹۷ 2000 XT19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۹۸ 2000 XL20 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۳۹۹۹ 2000 XZ20 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۹۴۰۰۰ 2000 XK21 ۴ دسامبر ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]