فهرست سیارک‌ها (۸۶۰۰۱–۸۷۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست سیارک‌ها (۸۶۰۰۱ - ۸۷۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۸۶۰۰۱ تا ۸۷۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۸۶۰۰۱ 1999 JE80 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۰۲ 1999 JW85 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۰۳ 1999 JO86 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۰۴ 1999 JT86 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۰۵ 1999 JP87 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۰۶ 1999 JS87 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۰۷ 1999 JO90 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۰۸ 1999 JQ91 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۰۹ 1999 JW93 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۱۰ 1999 JS94 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۱۱ 1999 JU94 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۱۲ 1999 JG97 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۱۳ 1999 JX98 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۱۴ 1999 JE99 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۱۵ 1999 JN99 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۱۶ 1999 JK100 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۱۷ 1999 JA101 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۱۸ 1999 JH115 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۱۹ 1999 JG127 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۲۰ 1999 JP128 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۲۱ 1999 KQ4 ۲۰ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۲۲ 1999 KJ14 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۲۳ 1999 KT18 ۲۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۲۴ 1999 LW3 ۷ ژوئن ۱۹۹۹
۸۶۰۲۵ 1999 LX3 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۸۶۰۲۶ 1999 LQ6 ۷ ژوئن ۱۹۹۹
۸۶۰۲۷ 1999 LL13 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۸۶۰۲۸ 1999 LR19 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۸۶۰۲۹ 1999 LV32 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۸۶۰۳۰ 1999 NS1 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۳۱ 1999 NR2 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۳۲ 1999 NK5 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۳۳ 1999 ND8 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۳۴ 1999 NU9 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۳۵ 1999 NH28 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۳۶ 1999 NS33 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۳۷ 1999 NN37 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۳۸ 1999 NY38 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۳۹ 1999 NC43 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۴۰ 1999 NU43 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۴۱ 1999 NN56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۴۲ 1999 NH65 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۴۳ Cevennes ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۴۴ 1999 OD2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۴۵ 1999 ON2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۴۶ 1999 OY2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۴۷ 1999 OY3 ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۹
۸۶۰۴۸ 1999 PP1 ۹ اوت ۱۹۹۹
۸۶۰۴۹ 1999 PH4 ۱۳ اوت ۱۹۹۹
۸۶۰۵۰ 1999 PG8 ۱۲ اوت ۱۹۹۹
۸۶۰۵۱ 1999 QB2 ۲۲ اوت ۱۹۹۹
۸۶۰۵۲ 1999 RM2 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۵۳ 1999 RY4 ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۵۴ 1999 RH11 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۵۵ 1999 RO12 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۵۶ 1999 RE14 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۵۷ 1999 RV14 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۵۸ 1999 RO15 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۵۹ 1999 RX15 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۶۰ 1999 RO18 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۶۱ 1999 RT19 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۶۲ 1999 RJ20 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۶۳ 1999 RK25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۶۴ 1999 RP26 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۶۵ 1999 RO27 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۶۶ 1999 RR27 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۶۷ 1999 RM28 ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۶۸ 1999 RL30 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۶۹ 1999 RO32 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۷۰ 1999 RZ43 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۷۱ 1999 RR45 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۷۲ 1999 RW45 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۷۳ 1999 RX51 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۷۴ 1999 RA57 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۷۵ 1999 RJ58 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۷۶ 1999 RD65 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۷۷ 1999 RA67 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۷۸ 1999 RS67 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۷۹ 1999 RK70 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۸۰ 1999 RJ71 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۸۱ 1999 RN73 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۸۲ 1999 RA74 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۸۳ 1999 RC74 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۸۴ 1999 RJ75 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۸۵ 1999 RW80 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۸۶ 1999 RR81 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۸۷ 1999 RZ86 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۸۸ 1999 RR88 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۸۹ 1999 RN89 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۹۰ 1999 RT90 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۹۱ 1999 RF92 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۹۲ 1999 RW94 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۹۳ 1999 RZ95 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۹۴ 1999 RW100 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۹۵ 1999 RZ100 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۹۶ 1999 RB103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۹۷ 1999 RC104 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۹۸ 1999 RL105 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۰۹۹ 1999 RO106 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۰۰ 1999 RH107 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۰۱ 1999 RY107 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۰۲ 1999 RP108 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۰۳ 1999 RB109 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۰۴ 1999 RF110 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۰۵ 1999 RG110 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۰۶ 1999 RP113 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۰۷ 1999 RL115 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۰۸ 1999 RR116 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۰۹ 1999 RV118 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۱۰ 1999 RH123 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۱۱ 1999 RM123 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۱۲ 1999 RN123 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۱۳ 1999 RC129 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۱۴ 1999 RD130 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۱۵ 1999 RF133 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۱۶ 1999 RR133 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۱۷ 1999 RC135 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۱۸ 1999 RD138 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۱۹ 1999 RA140 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۲۰ 1999 RM140 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۲۱ 1999 RE144 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۲۲ 1999 RH144 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۲۳ 1999 RQ144 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۲۴ 1999 RK147 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۲۵ 1999 RH152 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۲۶ 1999 RV152 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۲۷ 1999 RB154 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۲۸ 1999 RC154 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۲۹ 1999 RO155 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۳۰ 1999 RN156 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۳۱ 1999 RV159 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۳۲ 1999 RJ165 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۳۳ 1999 RA171 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۳۴ 1999 RZ171 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۳۵ 1999 RK172 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۳۶ 1999 RZ172 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۳۷ 1999 RN174 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۳۸ 1999 RL175 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۳۹ 1999 RT182 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۴۰ 1999 RA183 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۴۱ 1999 RD184 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۴۲ 1999 RJ184 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۴۳ 1999 RV186 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۴۴ 1999 RK191 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۴۵ 1999 RU191 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۴۶ 1999 RA194 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۴۷ 1999 RB196 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۴۸ 1999 RV196 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۴۹ 1999 RA199 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۵۰ 1999 RP200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۵۱ 1999 RW200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۵۲ 1999 RZ200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۵۳ 1999 RE201 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۵۴ 1999 RH201 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۵۵ 1999 RS201 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۵۶ 1999 RB203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۵۷ 1999 RW203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۵۸ 1999 RY203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۵۹ 1999 RB204 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۶۰ 1999 RM205 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۶۱ 1999 RQ205 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۶۲ 1999 RR205 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۶۳ 1999 RT205 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۶۴ 1999 RG207 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۶۵ 1999 RZ207 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۶۶ 1999 RE208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۶۷ 1999 RM209 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۶۸ 1999 RQ209 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۶۹ 1999 RW209 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۷۰ 1999 RJ210 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۷۱ 1999 RO211 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۷۲ 1999 RP211 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۷۳ 1999 RH212 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۷۴ 1999 RV212 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۷۵ 1999 RE213 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۷۶ 1999 RO214 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۷۷ 1999 RY215 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۷۸ 1999 RP218 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۷۹ 1999 RW220 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۸۰ 1999 RG221 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۸۱ 1999 RU222 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۸۲ 1999 RA223 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۸۳ 1999 RY223 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۸۴ 1999 RL230 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۸۵ 1999 RN230 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۸۶ 1999 RX234 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۸۷ 1999 RQ239 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۸۸ 1999 RV241 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۸۹ 1999 RK242 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۹۰ 1999 RQ247 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۹۱ 1999 RY251 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۹۲ 1999 SV1 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۹۳ 1999 SA2 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۹۴ 1999 SD2 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۹۵ 1999 ST9 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۹۶ Specula ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۹۷ 1999 SP15 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۹۸ 1999 SO16 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۱۹۹ 1999 SS20 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۲۰۰ 1999 SE26 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۸۶۲۰۱ 1999 TD1 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۰۲ 1999 TT1 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۰۳ 1999 TA2 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۰۴ 1999 TQ2 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۰۵ 1999 TC3 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۰۶ 1999 TK9 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۰۷ 1999 TP15 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۰۸ 1999 TD16 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۰۹ 1999 TZ16 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۱۰ 1999 TT20 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۱۱ 1999 TW20 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۱۲ 1999 TG21 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۱۳ 1999 TY24 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۱۴ 1999 TC29 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۱۵ 1999 TY31 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۱۶ 1999 TV32 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۱۷ 1999 TB35 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۱۸ 1999 TH37 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۱۹ 1999 TR37 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۲۰ 1999 TX60 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۲۱ 1999 TY65 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۲۲ 1999 TJ85 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۲۳ 1999 TE96 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۲۴ 1999 TJ97 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۲۵ 1999 TV97 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۲۶ 1999 TC102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۲۷ 1999 TM102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۲۸ 1999 TW107 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۲۹ 1999 TZ107 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۳۰ 1999 TH108 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۳۱ 1999 TU109 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۳۲ 1999 TG111 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۳۳ 1999 TT111 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۳۴ 1999 TY111 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۳۵ 1999 TW114 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۳۶ 1999 TJ115 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۳۷ 1999 TQ116 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۳۸ 1999 TJ118 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۳۹ 1999 TV118 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۴۰ 1999 TU119 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۴۱ 1999 TE120 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۴۲ 1999 TT127 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۴۳ 1999 TW130 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۴۴ 1999 TA132 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۴۵ 1999 TN143 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۴۶ 1999 TO143 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۴۷ 1999 TP145 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۴۸ 1999 TT154 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۴۹ 1999 TU160 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۵۰ 1999 TV172 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۵۱ 1999 TE183 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۵۲ 1999 TG186 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۵۳ 1999 TT188 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۵۴ 1999 TV188 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۵۵ 1999 TC189 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۵۶ 1999 TQ190 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۵۷ 1999 TK207 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۵۸ 1999 TK208 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۵۹ 1999 TC229 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۶۰ 1999 TT232 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۶۱ 1999 TS233 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۶۲ 1999 TE237 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۶۳ 1999 TP244 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۶۴ 1999 TK249 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۶۵ 1999 TT249 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۶۶ 1999 TX255 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۶۷ 1999 TM256 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۶۸ 1999 TK269 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۶۹ 1999 TC272 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۷۰ 1999 TZ279 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۷۱ 1999 TR280 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۷۲ 1999 TD286 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۷۳ 1999 TX292 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۷۴ 1999 TK310 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۷۵ 1999 TA320 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۷۶ 1999 TA323 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۷۷ 1999 TS323 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۷۷ 1999 UN ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۷۹ Brucegary ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۸۰ 1999 UQ9 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۸۱ 1999 UZ10 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۸۲ 1999 UU15 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۸۳ 1999 UP24 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۸۴ 1999 UA28 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۸۵ 1999 UR39 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۸۶ 1999 UQ43 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۸۷ 1999 UX44 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۸۸ 1999 UC45 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۸۹ 1999 US46 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۹۰ 1999 UH47 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۹۱ 1999 UZ49 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۸۶۲۹۲ 1999 VY11 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۲۹۳ 1999 VX12 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۲۹۴ 1999 VM13 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۲۹۵ 1999 VZ14 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۲۹۶ 1999 VA21 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۲۹۷ 1999 VP21 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۲۹۸ 1999 VO22 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۲۹۹ 1999 VB26 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۰۰ 1999 VU33 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۰۱ 1999 VL43 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۰۲ 1999 VJ46 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۰۳ 1999 VL58 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۰۴ 1999 VC60 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۰۵ 1999 VN66 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۰۶ 1999 VQ67 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۰۷ 1999 VL78 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۰۸ 1999 VN85 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۰۹ 1999 VA90 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۱۰ 1999 VK96 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۱۱ 1999 VE126 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۱۲ 1999 VC146 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۱۳ 1999 VL159 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۱۴ 1999 VX161 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۱۵ 1999 VU177 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۱۶ 1999 VS179 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۱۷ 1999 VH192 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۱۸ 1999 VS192 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۱۹ 1999 VF199 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۲۰ 1999 VT199 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۲۱ 1999 VS202 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۲۲ 1999 VJ216 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۲۳ 1999 VJ219 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۲۴ 1999 WA2 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۲۵ 1999 WC6 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۲۶ 1999 WK13 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۲۷ 1999 WM13 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۲۸ 1999 XX3 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۲۹ 1999 XZ7 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۳۰ 1999 XR14 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۳۱ 1999 XY19 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۳۲ 1999 XG21 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۳۳ 1999 XA26 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۳۴ 1999 XO27 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۳۵ 1999 XP29 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۳۶ 1999 XD32 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۳۷ 1999 XP32 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۳۸ 1999 XK34 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۳۹ 1999 XV40 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۴۰ 1999 XQ49 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۴۱ 1999 XH54 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۴۲ 1999 XP54 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۴۳ 1999 XZ56 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۴۴ 1999 XA67 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۴۵ 1999 XE84 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۴۶ 1999 XO84 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۴۷ 1999 XU89 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۴۸ 1999 XF102 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۴۹ 1999 XO102 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۵۰ 1999 XW102 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۵۱ 1999 XS105 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۵۲ 1999 XR111 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۵۳ 1999 XX113 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۵۴ 1999 XB116 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۵۵ 1999 XF116 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۵۶ 1999 XR122 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۵۷ 1999 XF123 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۵۸ 1999 XB143 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۵۹ 1999 XQ143 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۶۰ 1999 XR162 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۶۱ 1999 XE178 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۶۲ 1999 XS178 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۶۳ 1999 XT179 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۶۴ 1999 XC194 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۶۵ 1999 XH207 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۶۶ 1999 XO213 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۶۷ 1999 XY223 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۶۸ 1999 XB225 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۶۹ 1999 XK226 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۷۰ 1999 XR228 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۷۱ 1999 XZ234 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۷۲ 1999 XA254 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۷۲ 1999 YK ۱۶ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۷۴ 1999 YD3 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹
۸۶۳۷۵ 2000 AT2 ۱ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۷۶ 2000 AX4 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۷۷ 2000 AQ12 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۷۸ 2000 AV18 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۷۹ 2000 AY26 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۸۰ 2000 AD40 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۸۱ 2000 AM40 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۸۲ 2000 AY41 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۸۳ 2000 AJ42 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۸۴ 2000 AS47 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۸۵ 2000 AK51 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۸۶ 2000 AN56 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۸۷ 2000 AG60 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۸۸ 2000 AT60 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۸۹ 2000 AM67 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۹۰ 2000 AW74 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۹۱ 2000 AE87 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۹۲ 2000 AH90 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۹۳ 2000 AG112 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۹۴ 2000 AH124 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۹۵ 2000 AM124 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۹۶ 2000 AB129 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۹۷ 2000 AF138 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۹۸ 2000 AV139 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۳۹۹ 2000 AV140 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۰۰ 2000 AE141 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۰۱ 2000 AF143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۰۲ 2000 AB144 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۰۳ 2000 AJ148 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۰۴ 2000 AG150 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۰۵ 2000 AN152 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۰۶ 2000 AU152 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۰۷ 2000 AK169 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۰۸ 2000 AC185 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۰۹ 2000 AK186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۱۰ 2000 AU192 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۱۱ 2000 AQ201 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۱۲ 2000 AW202 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۱۳ 2000 AN203 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۱۴ 2000 AK212 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۱۵ 2000 AW221 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۱۶ 2000 AP232 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۱۷ 2000 AM242 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۱۸ 2000 AE244 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۱۹ 2000 AL245 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۲۰ 2000 BT2 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۲۱ 2000 BC3 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۲۲ 2000 BX13 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۲۳ 2000 BQ19 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۲۴ 2000 BU20 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۲۵ 2000 BQ22 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۲۶ 2000 BP23 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۲۷ 2000 BG25 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۲۸ 2000 BQ27 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۲۹ 2000 BJ29 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۳۰ 2000 BV31 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۳۱ 2000 BN50 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۳۲ 2000 BW51 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۸۶۴۳۳ 2000 CU2 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۳۴ 2000 CX7 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۳۵ 2000 CL9 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۳۶ 2000 CU12 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۳۷ 2000 CJ13 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۳۸ 2000 CN16 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۳۹ 2000 CW18 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۴۰ 2000 CK21 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۴۱ 2000 CR22 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۴۲ 2000 CY24 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۴۳ 2000 CG27 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۴۴ 2000 CQ28 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۴۵ 2000 CW28 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۴۶ 2000 CS31 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۴۷ 2000 CE32 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۴۸ 2000 CU32 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۴۹ 2000 CD33 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۵۰ 2000 CK33 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۵۱ 2000 CY34 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۵۲ 2000 CQ35 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۵۳ 2000 CH39 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۵۴ 2000 CM40 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۵۵ 2000 CF41 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۵۶ 2000 CM41 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۵۷ 2000 CC43 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۵۸ 2000 CB47 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۵۹ 2000 CS49 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۶۰ 2000 CC52 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۶۱ 2000 CN52 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۶۲ 2000 CL56 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۶۳ 2000 CV57 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۶۴ 2000 CU62 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۶۵ 2000 CU63 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۶۶ 2000 CS66 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۶۷ 2000 CB70 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۶۸ 2000 CR70 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۶۹ 2000 CV70 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۷۰ 2000 CV76 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۷۱ 2000 CX76 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۷۲ 2000 CZ76 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۷۳ 2000 CF79 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۷۴ 2000 CT79 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۷۵ 2000 CJ80 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۷۶ 2000 CT82 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۷۷ 2000 CU85 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۷۸ 2000 CL87 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۷۹ 2000 CG90 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۸۰ 2000 CT97 ۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۸۱ 2000 CX102 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۸۲ 2000 CJ104 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۸۳ 2000 CT111 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۸۴ 2000 CD120 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۸۵ 2000 CF126 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۸۶ 2000 CE135 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۸۷ 2000 CQ144 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۸۸ 2000 DQ5 ۲۵ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۸۹ 2000 DU9 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۹۰ 2000 DA15 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۹۱ 2000 DL15 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۹۲ 2000 DN15 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۹۳ 2000 DD17 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۹۴ 2000 DT19 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۹۵ 2000 DT21 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۹۶ 2000 DC29 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۹۷ 2000 DO29 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۹۸ 2000 DQ29 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۴۹۹ 2000 DZ30 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۰۰ 2000 DR32 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۰۱ 2000 DR35 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۰۲ 2000 DO38 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۰۳ 2000 DQ39 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۰۴ 2000 DG41 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۰۵ 2000 DS42 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۰۶ 2000 DR43 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۰۷ 2000 DQ44 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۰۸ 2000 DU44 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۰۹ 2000 DJ47 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۱۰ 2000 DE53 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۱۱ 2000 DB54 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۱۲ 2000 DN58 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۱۳ 2000 DU61 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۱۴ 2000 DW63 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۱۵ 2000 DY64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۱۶ 2000 DT67 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۱۷ 2000 DC68 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۱۸ 2000 DL68 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۱۹ 2000 DM68 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۲۰ 2000 DH69 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۲۱ 2000 DP69 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۲۲ 2000 DA73 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۲۳ 2000 DC74 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۲۴ 2000 DK74 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۲۵ 2000 DD76 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۲۶ 2000 DG76 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۲۷ 2000 DH76 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۲۸ 2000 DC78 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۲۹ 2000 DN79 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۳۰ 2000 DA80 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۳۱ 2000 DU81 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۳۲ 2000 DO86 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۳۳ 2000 DQ98 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۳۴ 2000 DT98 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۳۵ 2000 DK99 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۳۶ 2000 DN100 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۳۷ 2000 DQ102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۳۸ 2000 DR102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۳۹ 2000 DQ103 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۴۰ 2000 DQ104 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۴۱ 2000 DJ105 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۴۲ 2000 DO105 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۴۳ 2000 DR106 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۴۴ 2000 DX106 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۴۵ 2000 DC109 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۴۶ 2000 DW111 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۴۷ 2000 DS115 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۴۸ 2000 DZ115 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۸۶۵۴۸ 2000 EG ۲ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۵۰ 2000 EA3 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۵۱ 2000 EE4 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۵۲ 2000 EY6 ۲ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۵۳ 2000 ER8 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۵۴ 2000 EH9 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۵۵ 2000 EB12 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۵۶ 2000 EN12 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۵۷ 2000 EC16 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۵۸ 2000 EQ16 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۵۹ 2000 EZ18 ۱۳ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۶۰ 2000 EQ19 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۶۱ 2000 EM25 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۶۲ 2000 EP25 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۶۳ 2000 EP28 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۶۴ 2000 EU28 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۶۵ 2000 EW30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۶۶ 2000 EY31 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۶۷ 2000 EB32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۶۸ 2000 EU32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۶۹ 2000 EN36 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۷۰ 2000 EH38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۷۱ 2000 EU38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۷۲ 2000 ET39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۷۳ 2000 EB42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۷۴ 2000 EY42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۷۵ 2000 EF43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۷۶ 2000 EZ45 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۷۷ 2000 EJ46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۷۸ 2000 EE48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۷۹ 2000 ER48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۸۰ 2000 EV48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۸۱ 2000 EW54 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۸۲ 2000 ED56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۸۳ 2000 EJ57 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۸۴ 2000 ES57 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۸۵ 2000 EX57 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۸۶ 2000 EQ58 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۸۷ 2000 ES60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۸۸ 2000 EG61 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۸۹ 2000 EP62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۹۰ 2000 EQ62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۹۱ 2000 EP63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۹۲ 2000 EW64 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۹۳ 2000 EX64 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۹۴ 2000 EH65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۹۵ 2000 EW65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۹۶ 2000 EO67 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۹۷ 2000 EG68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۹۸ 2000 EQ69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۵۹۹ 2000 EM70 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۰۰ 2000 EW74 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۰۱ 2000 EU75 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۰۲ 2000 EN76 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۰۳ 2000 EX77 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۰۴ 2000 EM78 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۰۵ 2000 ES81 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۰۶ 2000 EB84 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۰۷ 2000 ET84 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۰۸ 2000 EK85 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۰۹ 2000 EP90 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۱۰ 2000 EB92 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۱۱ 2000 EE92 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۱۲ 2000 EY97 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۱۳ 2000 EW98 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۱۴ 2000 EA103 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۱۵ 2000 EJ109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۱۶ 2000 EP110 ۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۱۷ 2000 EY113 ۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۱۸ 2000 EX116 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۱۹ 2000 EF120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۲۰ 2000 EY120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۲۱ 2000 EB121 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۲۲ 2000 EV121 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۲۳ 2000 EK122 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۲۴ 2000 EA123 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۲۵ 2000 EQ124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۲۶ 2000 EV124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۲۷ 2000 EJ126 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۲۸ 2000 ED127 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۲۹ 2000 EJ128 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۳۰ 2000 EL132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۳۱ 2000 EM132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۳۲ 2000 ES132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۳۳ 2000 EY132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۳۴ 2000 ED133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۳۵ 2000 EE133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۳۶ 2000 ER133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۳۷ 2000 EO134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۳۸ 2000 EQ134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۳۹ 2000 EA135 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۴۰ 2000 EN135 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۴۱ 2000 EA136 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۴۲ 2000 EH140 ۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۴۳ 2000 ES141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۴۴ 2000 EB145 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۴۵ 2000 ES145 ۳ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۴۶ 2000 EG147 ۴ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۴۷ 2000 EQ150 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۴۸ 2000 EG152 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۴۹ 2000 EM152 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۵۰ 2000 EW153 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۵۱ 2000 EC154 ۶ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۵۲ 2000 EY158 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۵۳ 2000 EY170 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۵۴ 2000 ED172 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۵۵ 2000 ET183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۵۶ 2000 EH184 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۵۷ 2000 EG185 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۵۸ 2000 EQ185 ۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۵۹ 2000 ER185 ۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۶۰ 2000 EH200 ۱ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۶۱ 2000 FG3 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۶۲ 2000 FA6 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۶۳ 2000 FS6 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۶۴ 2000 FS9 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۶۵ 2000 FD10 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۶۶ 2000 FL10 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۶۷ 2000 FO10 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۶۸ 2000 FZ10 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۶۹ 2000 FV14 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۷۰ 2000 FN15 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۷۱ 2000 FA19 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۷۲ 2000 FV19 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۷۳ 2000 FB23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۷۴ 2000 FK23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۷۵ 2000 FP25 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۷۶ 2000 FY28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۷۷ 2000 FA29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۷۸ 2000 FK29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۷۹ 2000 FR30 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۸۰ 2000 FG31 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۸۱ 2000 FK33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۸۲ 2000 FB35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۸۳ 2000 FF35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۸۴ 2000 FH38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۸۵ 2000 FO39 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۸۶ 2000 FU39 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۸۷ 2000 FH41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۸۸ 2000 FA44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۸۹ 2000 FN45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۹۰ 2000 FS45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۹۱ 2000 FE46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۹۲ 2000 FS47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۹۳ 2000 FR48 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۹۴ 2000 FC49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۹۵ 2000 FF49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۹۶ 2000 FO49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۹۷ 2000 FY49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۹۸ 2000 FJ55 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۶۹۹ 2000 FU55 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۸۶۷۰۰ 2000 FD58 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۸۶۷۰۱ 2000 FP59 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۷۰۲ 2000 FM60 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۷۰۳ 2000 FC61 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۷۰۴ 2000 FS63 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۷۰۵ 2000 FW64 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۸۶۷۰۶ 2000 FY73 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۸۶۷۰۶ 2000 GJ ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۰۸ 2000 GK5 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۰۹ 2000 GR5 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۱۰ 2000 GU5 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۱۱ 2000 GB6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۱۲ 2000 GO6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۱۳ 2000 GY8 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۱۴ 2000 GN9 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۱۵ 2000 GO9 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۱۶ 2000 GW10 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۱۷ 2000 GG11 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۱۸ 2000 GO14 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۱۹ 2000 GA19 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۲۰ 2000 GC19 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۲۱ 2000 GJ28 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۲۲ 2000 GY28 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۲۳ 2000 GG30 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۲۴ 2000 GY30 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۲۵ 2000 GG32 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۲۶ 2000 GN34 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۲۷ 2000 GW34 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۲۸ 2000 GV35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۲۹ 2000 GX36 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۳۰ 2000 GY37 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۳۱ 2000 GV38 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۳۲ 2000 GK39 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۳۳ 2000 GS41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۳۴ 2000 GT42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۳۵ 2000 GF43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۳۶ 2000 GE45 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۳۷ 2000 GV46 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۳۸ 2000 GB51 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۳۹ 2000 GC51 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۴۰ 2000 GM51 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۴۱ 2000 GW52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۴۲ 2000 GR53 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۴۳ 2000 GS56 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۴۴ 2000 GE57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۴۵ 2000 GJ57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۴۶ 2000 GW57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۴۷ 2000 GZ57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۴۸ 2000 GP58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۴۹ 2000 GF60 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۵۰ 2000 GS63 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۵۱ 2000 GQ64 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۵۲ 2000 GB66 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۵۳ 2000 GK67 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۵۴ 2000 GS67 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۵۵ 2000 GO68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۵۶ 2000 GV69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۵۷ 2000 GA70 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۵۸ 2000 GV71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۵۹ 2000 GX72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۶۰ 2000 GQ75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۶۱ 2000 GR75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۶۲ 2000 GS75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۶۳ 2000 GH78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۶۴ 2000 GP78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۶۵ 2000 GC84 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۶۶ 2000 GD84 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۶۷ 2000 GX84 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۶۸ 2000 GA86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۶۹ 2000 GE87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۷۰ 2000 GN87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۷۱ 2000 GS87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۷۲ 2000 GK88 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۷۳ 2000 GT88 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۷۴ 2000 GH89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۷۵ 2000 GL90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۷۶ 2000 GR91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۷۷ 2000 GV91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۷۸ 2000 GX91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۷۹ 2000 GG92 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۸۰ 2000 GO92 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۸۱ 2000 GT92 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۸۲ 2000 GZ92 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۸۳ 2000 GX93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۸۴ 2000 GZ93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۸۵ 2000 GW94 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۸۶ 2000 GS97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۸۷ 2000 GZ97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۸۸ 2000 GX98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۸۹ 2000 GD99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۹۰ 2000 GE100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۹۱ 2000 GN100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۹۲ 2000 GM103 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۹۳ 2000 GF104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۹۴ 2000 GL104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۹۵ 2000 GM105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۹۶ 2000 GY107 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۹۷ 2000 GM108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۹۸ 2000 GW111 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۷۹۹ 2000 GH112 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۰۰ 2000 GG113 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۰۱ 2000 GJ113 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۰۲ 2000 GY113 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۰۳ 2000 GZ114 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۰۴ 2000 GH115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۰۵ 2000 GR115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۰۶ 2000 GS115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۰۷ 2000 GE116 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۰۸ 2000 GW116 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۰۹ 2000 GC124 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۱۰ 2000 GD124 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۱۱ 2000 GX124 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۱۲ 2000 GB125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۱۳ 2000 GS131 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۱۴ 2000 GB133 ۱۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۱۵ 2000 GL134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۱۶ 2000 GB135 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۱۷ 2000 GY135 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۱۸ 2000 GK136 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۱۹ 2000 GK137 ۱۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۲۰ 2000 GJ138 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۲۱ 2000 GV138 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۲۲ 2000 GY139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۲۳ 2000 GO140 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۲۴ 2000 GS140 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۲۵ 2000 GM141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۲۶ 2000 GG142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۲۷ 2000 GN145 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۲۸ 2000 GR145 ۱۱ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۲۹ 2000 GR146 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۳۰ 2000 GN147 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۳۱ 2000 GT147 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۳۲ 2000 GU152 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۳۳ 2000 GZ153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۳۴ 2000 GY156 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۳۵ 2000 GJ158 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۳۶ 2000 GE160 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۳۷ 2000 GH160 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۳۸ 2000 GY161 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۳۹ 2000 GD162 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۴۰ 2000 GF162 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۴۱ 2000 GC163 ۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۴۲ 2000 GQ166 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۴۳ 2000 GM168 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۴۴ 2000 GW170 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۴۵ 2000 GP172 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۴۶ 2000 GC173 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۴۷ 2000 GV174 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۴۸ 2000 GL176 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۴۹ 2000 GY179 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۵۰ 2000 GA183 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۵۰ 2000 HK ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۵۲ 2000 HJ2 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۵۳ 2000 HC5 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۵۴ 2000 HF5 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۵۵ 2000 HQ5 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۵۶ 2000 HE9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۵۷ 2000 HW9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۵۸ 2000 HS11 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۵۹ 2000 HU11 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۶۰ 2000 HX11 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۶۱ 2000 HA12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۶۲ 2000 HU13 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۶۳ 2000 HY14 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۶۴ 2000 HH16 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۶۵ 2000 HV16 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۶۶ 2000 HD18 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۶۷ 2000 HU18 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۶۸ 2000 HA20 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۶۹ 2000 HF20 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۷۰ 2000 HK20 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۷۱ 2000 HA21 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۷۲ 2000 HE21 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۷۳ 2000 HH21 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۷۴ 2000 HL21 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۷۵ 2000 HN21 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۷۶ 2000 HZ21 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۷۷ 2000 HG22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۷۸ 2000 HD24 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۷۹ 2000 HS25 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۸۰ 2000 HE26 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۸۱ 2000 HD27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۸۲ 2000 HE27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۸۳ 2000 HH27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۸۴ 2000 HJ27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۸۵ 2000 HU27 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۸۶ 2000 HR29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۸۷ 2000 HV29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۸۸ 2000 HB30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۸۹ 2000 HF30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۹۰ 2000 HN31 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۹۱ 2000 HK32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۹۲ 2000 HQ32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۹۳ 2000 HK33 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۹۴ 2000 HJ34 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۹۵ 2000 HW34 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۹۶ 2000 HP37 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۹۷ 2000 HK39 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۹۸ 2000 HE40 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۸۹۹ 2000 HQ40 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۰۰ 2000 HM42 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۰۱ 2000 HW44 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۰۲ 2000 HQ45 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۰۳ 2000 HK46 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۰۴ 2000 HM46 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۰۵ 2000 HT46 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۰۶ 2000 HZ46 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۰۷ 2000 HB47 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۰۸ 2000 HD48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۰۹ 2000 HH48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۱۰ 2000 HM48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۱۱ 2000 HE50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۱۲ 2000 HN50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۱۳ 2000 HE51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۱۴ 2000 HG51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۱۵ 2000 HV51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۱۶ 2000 HG54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۱۷ 2000 HT54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۱۸ 2000 HY54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۱۹ 2000 HE56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۲۰ 2000 HM56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۲۱ 2000 HV56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۲۲ 2000 HZ56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۲۳ 2000 HV58 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۲۴ 2000 HG59 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۲۵ 2000 HO59 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۲۶ 2000 HN60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۲۷ 2000 HH61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۲۸ 2000 HJ62 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۲۹ 2000 HL65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۳۰ 2000 HO65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۳۱ 2000 HV65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۳۲ 2000 HY65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۳۳ 2000 HB66 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۳۴ 2000 HY66 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۳۵ 2000 HO69 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۳۶ 2000 HZ69 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۳۷ 2000 HB70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۳۸ 2000 HK70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۳۹ 2000 HV70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۴۰ 2000 HJ71 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۴۱ 2000 HY71 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۴۲ 2000 HD72 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۴۳ 2000 HA77 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۴۴ 2000 HN81 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۴۵ 2000 HE85 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۴۶ 2000 HG85 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۴۷ 2000 HV85 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۴۸ 2000 HK86 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۴۹ 2000 HE87 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۵۰ 2000 HC88 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۵۱ 2000 HL88 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۵۲ 2000 HT89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۵۳ 2000 HS91 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۵۴ 2000 HF96 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۵۵ 2000 HK96 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۵۶ 2000 HD97 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۵۷ 2000 HB101 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۸۶۹۵۷ 2000 JQ ۱ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۵۹ 2000 JG1 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۶۰ 2000 JM1 ۱ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۶۱ 2000 JO1 ۱ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۶۲ 2000 JN2 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۶۳ 2000 JS2 ۱ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۶۴ 2000 JV2 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۶۵ 2000 JD6 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۶۶ 2000 JP8 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۶۷ 2000 JB9 ۱ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۶۸ 2000 JW10 ۲ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۶۹ 2000 JN11 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۷۰ 2000 JW11 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۷۱ 2000 JG13 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۷۲ 2000 JM13 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۷۳ 2000 JS14 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۷۴ 2000 JH15 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۷۵ 2000 JZ16 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۷۶ 2000 JJ17 ۵ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۷۷ 2000 JQ17 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۷۸ 2000 JT18 ۳ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۷۹ 2000 JW19 ۶ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۸۰ 2000 JT22 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۸۱ 2000 JM24 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۸۲ 2000 JG25 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۸۳ 2000 JA26 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۸۴ 2000 JF26 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۸۵ 2000 JU29 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۸۶ 2000 JM30 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۸۷ 2000 JW30 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۸۸ 2000 JB31 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۸۹ 2000 JO32 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۹۰ 2000 JJ34 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۹۱ 2000 JX34 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۹۲ 2000 JN35 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۹۳ 2000 JH36 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۹۴ 2000 JP36 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۹۵ 2000 JG37 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۹۶ 2000 JM37 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۹۷ 2000 JQ37 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۹۸ 2000 JG39 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۶۹۹۹ 2000 JG40 ۷ مه ۲۰۰۰
۸۷۰۰۰ 2000 JE43 ۷ مه ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]