فهرست سیارک‌ها (۶۷۰۰۱–۶۸۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست سیارک‌ها (۶۷۰۰۱ - ۶۸۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۶۷۰۰۱ تا ۶۸۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۶۷۰۰۱ 1999 XN117 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۰۲ 1999 XJ118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۰۳ 1999 XU118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۰۴ 1999 XU119 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۰۵ 1999 XZ120 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۰۶ 1999 XD121 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۰۷ 1999 XM121 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۰۸ 1999 XD122 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۰۹ 1999 XS122 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۱۰ 1999 XD123 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۱۱ 1999 XR123 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۱۲ 1999 XL124 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۱۳ 1999 XY124 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۱۴ 1999 XJ125 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۱۵ 1999 XB126 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۱۶ 1999 XL130 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۱۷ 1999 XV132 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۱۸ 1999 XY133 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۱۹ 1999 XF137 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۲۰ 1999 XS137 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۲۱ 1999 XG143 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۲۲ 1999 XO147 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۲۳ 1999 XP152 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۲۴ 1999 XS153 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۲۵ 1999 XU155 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۲۶ 1999 XX155 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۲۷ 1999 XE164 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۲۸ 1999 XH164 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۲۹ 1999 XH166 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۳۰ 1999 XJ166 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۳۱ 1999 XX166 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۳۲ 1999 XV167 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۳۳ 1999 XN169 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۳۴ 1999 XN170 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۳۵ 1999 XO171 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۳۶ 1999 XS171 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۳۷ 1999 XC181 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۳۸ 1999 XC182 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۳۹ 1999 XT183 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۴۰ 1999 XL187 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۴۱ 1999 XR187 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۴۲ 1999 XF188 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۴۳ 1999 XS188 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۴۴ 1999 XF189 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۴۵ 1999 XZ191 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۴۶ 1999 XX192 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۴۷ 1999 XU193 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۴۸ 1999 XJ203 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۴۹ 1999 XB204 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۵۰ 1999 XT204 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۵۱ 1999 XP206 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۵۲ 1999 XY207 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۵۳ 1999 XZ207 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۵۴ 1999 XR209 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۵۵ 1999 XC211 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۵۶ 1999 XL212 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۵۷ 1999 XS229 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۵۸ 1999 XY229 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۵۹ 1999 XZ229 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۶۰ 1999 XD230 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۶۱ 1999 XK233 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۶۲ 1999 XU233 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۶۳ 1999 XM244 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۶۴ 1999 XM260 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۶۵ 1999 XW261 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۶۵ 1999 YO ۱۶ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۶۷ 1999 YC6 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۶۸ 1999 YO25 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۶۷۰۶۹ 2000 AQ1 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۷۰ Rinaldi ۱ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۷۱ 2000 AA7 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۷۲ 2000 AY11 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۷۳ 2000 AG14 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۷۴ 2000 AC15 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۷۵ 2000 AD15 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۷۶ 2000 AC19 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۷۷ 2000 AQ21 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۷۸ 2000 AW26 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۷۹ 2000 AL27 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۸۰ 2000 AC29 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۸۱ 2000 AL31 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۸۲ 2000 AY32 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۸۳ 2000 AW34 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۸۴ 2000 AY38 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۸۵ Oppenheimer ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۸۶ 2000 AY45 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۸۷ 2000 AL51 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۸۸ 2000 AN51 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۸۹ 2000 AW51 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۹۰ 2000 AC52 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۹۱ 2000 AJ52 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۹۲ 2000 AA53 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۹۳ 2000 AY53 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۹۴ 2000 AC62 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۹۵ 2000 AU67 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۹۶ 2000 AL70 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۹۷ 2000 AF71 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۹۸ 2000 AN74 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۰۹۹ 2000 AK76 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۰۰ 2000 AL76 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۰۱ 2000 AW78 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۰۲ 2000 AB80 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۰۳ 2000 AC80 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۰۴ 2000 AH81 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۰۵ 2000 AV91 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۰۶ 2000 AF92 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۰۷ 2000 AU93 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۰۸ 2000 AB100 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۰۹ 2000 AC100 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۱۰ 2000 AF101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۱۱ 2000 AL101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۱۲ 2000 AA104 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۱۳ 2000 AC114 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۱۴ 2000 AT115 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۱۵ 2000 AF116 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۱۶ 2000 AY116 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۱۷ 2000 AA117 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۱۸ 2000 AB120 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۱۹ 2000 AP122 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۲۰ 2000 AY122 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۲۱ 2000 AE123 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۲۲ 2000 AY123 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۲۳ 2000 AL124 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۲۴ 2000 AY127 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۲۵ 2000 AC131 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۲۶ 2000 AS133 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۲۷ 2000 AN136 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۲۸ 2000 AQ139 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۲۹ 2000 AA140 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۳۰ 2000 AA141 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۳۱ 2000 AC143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۳۲ 2000 AD145 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۳۳ 2000 AL145 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۳۴ 2000 AB149 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۳۵ 2000 AD152 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۳۶ 2000 AG154 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۳۷ 2000 AX155 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۳۸ 2000 AF165 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۳۹ 2000 AK165 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۴۰ 2000 AD166 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۴۱ 2000 AC169 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۴۲ 2000 AV169 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۴۳ 2000 AY170 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۴۴ 2000 AO171 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۴۵ 2000 AW173 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۴۶ 2000 AN175 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۴۷ 2000 AF176 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۴۸ 2000 AG186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۴۹ 2000 AA187 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۵۰ 2000 AK187 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۵۱ 2000 AA188 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۵۲ 2000 AM189 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۵۳ 2000 AP189 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۵۴ 2000 AJ194 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۵۵ 2000 AK194 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۵۶ 2000 AY197 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۵۷ 2000 AR198 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۵۸ 2000 AX199 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۵۹ 2000 AC200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۶۰ 2000 AT200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۶۱ 2000 AA205 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۶۲ 2000 AR217 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۶۳ 2000 AU228 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۶۴ 2000 AJ229 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۶۵ 2000 AW230 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۶۶ 2000 AZ232 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۶۷ 2000 AM235 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۶۸ 2000 AX237 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۶۹ 2000 AV241 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۷۰ 2000 AC244 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۷۱ 2000 AQ244 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۷۲ 2000 BH16 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۷۳ 2000 BR17 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۷۴ 2000 BS18 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۷۵ 2000 BA19 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۷۶ 2000 BP20 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۷۷ 2000 BM22 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۷۸ 2000 BE25 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۷۹ 2000 BQ25 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۸۰ 2000 BJ27 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۸۱ 2000 BZ27 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۸۲ 2000 BQ28 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۸۳ 2000 BT33 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۶۷۱۸۴ 2000 CS4 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۸۵ 2000 CR6 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۸۶ 2000 CF25 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۸۷ 2000 CL27 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۸۸ 2000 CV28 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۸۹ 2000 CT30 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۹۰ 2000 CB32 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۹۱ 2000 CB38 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۹۲ 2000 CH49 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۹۳ 2000 CY57 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۹۴ 2000 CA61 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۹۵ 2000 CT66 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۹۶ 2000 CE75 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۹۷ 2000 CU79 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۹۸ 2000 CR91 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۱۹۹ 2000 CP96 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۰۰ 2000 CG97 ۱۲ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۰۱ 2000 CR103 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۰۲ 2000 CJ108 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۰۳ 2000 CQ124 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۰۴ 2000 DJ4 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۰۵ 2000 DB7 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۰۶ 2000 DU15 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۰۷ 2000 DJ19 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۰۸ 2000 DQ20 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۰۹ 2000 DN26 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۱۰ 2000 DF29 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۱۱ 2000 DT33 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۱۲ 2000 DY35 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۱۳ 2000 DN36 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۱۴ 2000 DC47 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۱۵ 2000 DL53 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۱۶ 2000 DU56 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۱۷ 2000 DL57 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۱۸ 2000 DF62 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۱۹ 2000 DE64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۰ 2000 DH67 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۱ 2000 DP73 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۲ 2000 DA75 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۳ 2000 DC81 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۴ 2000 DB95 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۵ 2000 DM101 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۶ 2000 DB102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۷ 2000 DV102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۸ 2000 DY107 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۹ 2000 DX108 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۶۷۲۲۹ 2000 EB ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۲۹ 2000 EH ۱ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۳۲ 2000 EB3 ۳ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۳۳ 2000 EP11 ۴ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۳۴ 2000 ED12 ۴ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۳۵ Fairbank ۵ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۳۶ 2000 EH19 ۵ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۳۷ 2000 EA24 ۸ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۳۸ 2000 ER26 ۸ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۳۹ 2000 ER30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۴۰ 2000 EF39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۴۱ 2000 EZ44 ۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۴۲ 2000 EG47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۴۳ 2000 ED57 ۸ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۴۴ 2000 EH58 ۸ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۴۵ 2000 EP60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۴۶ 2000 ED70 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۴۷ 2000 EA82 ۵ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۴۸ 2000 EY87 ۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۴۹ 2000 EJ96 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۵۰ 2000 EH97 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۵۱ 2000 EB103 ۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۵۲ 2000 ET104 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۵۳ 2000 EA106 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۵۴ 2000 EV108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۵۵ 2000 ET109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۵۶ 2000 EA113 ۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۵۷ 2000 EY117 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۵۸ 2000 EX119 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۵۹ 2000 EA121 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۶۰ 2000 EJ127 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۶۱ 2000 EO127 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۶۲ 2000 EU136 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۶۳ 2000 ER150 ۵ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۶۴ 2000 EM153 ۶ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۶۵ 2000 EX158 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۶۶ 2000 EC163 ۳ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۶۷ 2000 EE183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۶۸ 2000 EC184 ۵ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۶۹ 2000 FF5 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۷۰ 2000 FJ12 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۷۱ 2000 FW19 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۷۲ 2000 FQ27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۷۳ 2000 FZ32 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۷۴ 2000 FA41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۷۵ 2000 FU41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۷۶ 2000 FJ42 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۷۷ 2000 FT43 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۷۸ 2000 FF44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۷۹ 2000 FD45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۸۰ 2000 FL48 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۸۱ 2000 FV60 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۸۲ 2000 FR65 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۶۷۲۸۲ 2000 GN ۲ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۸۴ 2000 GD1 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۸۵ 2000 GH2 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۸۶ 2000 GT7 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۸۷ 2000 GP23 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۸۸ 2000 GN42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۸۹ 2000 GQ47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۹۰ 2000 GD54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۹۱ 2000 GN65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۹۲ 2000 GR65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۹۳ 2000 GE66 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۹۴ 2000 GB74 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۹۵ 2000 GK77 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۹۶ 2000 GA80 ۱۳ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۹۷ 2000 GM89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۹۸ 2000 GD91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۲۹۹ 2000 GS95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۰۰ 2000 GA99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۰۱ 2000 GR114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۰۲ 2000 GU132 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۰۳ 2000 GR141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۰۴ 2000 GZ157 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۰۵ 2000 GD159 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۰۶ 2000 GP163 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۰۷ 2000 GA184 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۰۸ Oveges ۲۱ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۰۹ 2000 HO2 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۱۰ 2000 HO9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۱۱ 2000 HF12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۱۲ 2000 HN15 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۱۳ 2000 HG16 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۱۴ 2000 HX23 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۱۵ 2000 HR32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۱۶ 2000 HU37 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۱۷ 2000 HE43 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۱۸ 2000 HT50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۱۹ 2000 HC57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۲۰ 2000 HR60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۲۱ 2000 HN61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۲۲ 2000 HN62 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۲۳ 2000 HX65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۲۴ 2000 HC69 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۲۵ 2000 HU69 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۲۶ 2000 HX73 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۲۷ 2000 HD76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۲۸ 2000 HK77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۲۹ 2000 HV77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۳۰ 2000 HE79 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۳۱ 2000 HN79 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۳۲ 2000 HF81 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۳۳ 2000 HG103 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۶۷۳۳۴ 2000 JZ2 ۳ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۳۵ 2000 JC6 ۲ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۳۶ 2000 JG9 ۳ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۳۷ 2000 JJ11 ۳ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۳۸ 2000 JH12 ۵ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۳۹ 2000 JL16 ۵ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۴۰ 2000 JJ21 ۶ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۴۱ 2000 JR21 ۶ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۴۲ 2000 JA24 ۷ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۴۳ 2000 JL24 ۷ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۴۴ 2000 JD40 ۷ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۴۵ 2000 JR48 ۹ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۴۶ 2000 JB54 ۶ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۴۷ 2000 JQ62 ۹ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۴۸ 2000 JP65 ۶ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۴۹ 2000 JF66 ۶ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۵۰ 2000 JW66 ۱ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۵۱ 2000 JQ79 ۵ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۵۲ 2000 JN80 ۲ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۵۳ 2000 JW82 ۷ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۵۴ 2000 KM1 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۵۵ 2000 KM4 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۵۶ 2000 KD12 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۵۷ 2000 KS15 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۵۸ 2000 KU31 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۵۹ 2000 KU37 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۶۰ 2000 KU40 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۶۱ 2000 KQ42 ۳۱ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۶۲ 2000 KV70 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۶۳ 2000 KG71 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۶۴ 2000 KQ71 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۶۷۳۶۵ 2000 LA23 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۶۷۳۶۶ 2000 LV23 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۶۷۳۶۷ 2000 LY27 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۶۷۳۶۸ 2000 LH33 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۶۷۳۶۹ 2000 MF2 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۰
۶۷۳۷۰ 2000 NX2 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۷۱ 2000 NM5 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۷۲ 2000 NU12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۷۳ 2000 NS13 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۷۴ 2000 NE14 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۷۵ 2000 NQ19 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۷۶ 2000 NP28 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۷۷ 2000 OW1 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۷۸ 2000 OC3 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۷۹ 2000 OB6 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۸۰ 2000 OO6 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۸۱ 2000 OL8 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۸۲ 2000 OO15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۸۳ 2000 OQ15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۸۴ 2000 OK17 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۸۵ 2000 OU21 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۸۶ 2000 OO43 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۸۷ 2000 OS44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۸۸ 2000 OZ44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۸۹ 2000 OW45 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۹۰ 2000 OU47 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۹۱ 2000 OE48 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۹۲ 2000 OW57 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۹۳ 2000 OX58 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۹۴ 2000 OE61 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۶۷۳۹۴ 2000 PR ۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۳۹۶ 2000 PV2 ۲ اوت ۲۰۰۰
۶۷۳۹۷ 2000 PR4 ۳ اوت ۲۰۰۰
۶۷۳۹۸ 2000 PA6 ۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۳۹۹ 2000 PJ6 ۳ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۰۰ 2000 PW9 ۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۰۱ 2000 PS21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۰۲ 2000 PK24 ۲ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۰۳ 2000 PB25 ۳ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۰۴ 2000 PG26 ۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۰۵ 2000 QC3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۰۶ 2000 QK3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۰۷ 2000 QG4 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۰۸ 2000 QS4 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۰۹ 2000 QC5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۱۰ 2000 QS19 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۱۱ 2000 QJ26 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۱۲ 2000 QF36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۱۳ 2000 QK50 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۱۴ 2000 QQ60 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۱۵ 2000 QY62 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۱۶ 2000 QW64 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۱۷ 2000 QF65 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۱۸ 2000 QS68 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۱۹ 2000 QE76 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۲۰ 2000 QU76 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۲۱ 2000 QX76 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۲۲ 2000 QZ83 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۲۳ 2000 QN88 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۲۴ 2000 QF92 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۲۵ 2000 QK92 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۲۶ 2000 QA98 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۲۷ 2000 QU100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۲۸ 2000 QA103 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۲۹ 2000 QJ105 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۳۰ 2000 QL105 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۳۱ 2000 QS108 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۳۲ 2000 QN112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۳۳ 2000 QZ112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۳۴ 2000 QZ119 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۳۵ 2000 QH121 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۳۶ 2000 QP121 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۳۷ 2000 QL122 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۳۸ 2000 QU123 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۳۹ 2000 QG126 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۴۰ 2000 QD137 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۴۱ 2000 QU139 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۴۲ 2000 QF149 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۴۳ 2000 QH149 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۴۴ 2000 QM149 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۴۵ 2000 QX149 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۴۶ 2000 QF151 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۴۷ 2000 QJ151 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۴۸ 2000 QC156 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۴۹ 2000 QQ166 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۵۰ 2000 QN167 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۵۱ 2000 QR168 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۵۲ 2000 QG170 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۵۳ 2000 QB172 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۵۴ 2000 QU174 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۵۵ 2000 QR176 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۵۶ 2000 QT179 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۵۷ 2000 QA181 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۵۸ 2000 QB181 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۵۹ 2000 QJ181 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۶۰ 2000 QS181 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۶۱ 2000 QY181 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۶۲ 2000 QW186 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۶۳ 2000 QM204 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۶۴ 2000 QX208 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۶۵ 2000 QL209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۶۶ 2000 QJ217 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۶۷ 2000 QZ228 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۶۸ 2000 QY229 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۶۷۴۶۸ 2000 RX ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۷۰ 2000 RQ3 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۷۱ 2000 RL4 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۷۲ 2000 RD6 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۷۳ 2000 RH6 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۷۴ 2000 RL7 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۷۵ 2000 RY7 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۷۶ 2000 RM9 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۷۷ 2000 RF10 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۷۸ 2000 RR10 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۷۹ 2000 RM11 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۸۰ 2000 RP11 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۸۱ 2000 RQ11 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۸۲ 2000 RC13 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۸۳ 2000 RC14 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۸۴ 2000 RO14 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۸۵ 2000 RU14 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۸۶ 2000 RD18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۸۷ 2000 RQ19 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۸۸ 2000 RM20 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۸۹ 2000 RG22 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۹۰ 2000 RN22 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۹۱ 2000 RF23 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۹۲ 2000 RT23 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۹۳ 2000 RR27 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۹۴ 2000 RL28 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۹۵ 2000 RW29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۹۶ 2000 RK31 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۹۷ 2000 RJ33 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۹۸ 2000 RW39 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۴۹۹ 2000 RV41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۰۰ 2000 RM43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۰۱ 2000 RU43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۰۲ 2000 RE44 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۰۳ 2000 RW44 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۰۴ 2000 RE45 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۰۵ 2000 RK47 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۰۶ 2000 RL47 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۰۷ 2000 RS49 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۰۸ 2000 RD50 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۰۹ 2000 RU50 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۱۰ 2000 RC53 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۱۱ 2000 RR55 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۱۲ 2000 RL56 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۱۳ 2000 RA60 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۱۴ 2000 RS60 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۱۵ 2000 RN62 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۱۶ 2000 RM65 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۱۷ 2000 RQ65 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۱۸ 2000 RS65 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۱۹ 2000 RN66 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۲۰ 2000 RU66 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۲۱ 2000 RN71 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۲۲ 2000 RB79 ۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۲۳ 2000 RV79 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۲۴ 2000 RC83 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۲۵ 2000 RW83 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۲۶ 2000 RJ84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۲۷ 2000 RR84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۲۸ 2000 RC87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۲۹ 2000 RQ90 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۳۰ 2000 RS90 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۳۱ 2000 RV92 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۳۲ 2000 RZ94 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۳۳ 2000 RD95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۳۴ 2000 RL95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۳۵ 2000 RY100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۳۶ 2000 RX104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۳۷ 2000 SL1 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۳۸ 2000 SC4 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۳۹ 2000 SK4 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۴۰ 2000 SX10 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۴۱ 2000 SO17 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۴۲ 2000 SR20 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۴۳ 2000 SB32 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۴۴ 2000 SQ34 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۴۵ 2000 ST35 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۴۶ 2000 SU38 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۴۷ 2000 SE43 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۴۸ 2000 SL47 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۴۹ 2000 SL51 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۵۰ 2000 SG56 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۵۱ 2000 SF57 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۵۲ 2000 SM63 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۵۳ 2000 SU64 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۵۴ 2000 ST67 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۵۵ 2000 SG69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۵۶ 2000 SO79 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۵۷ 2000 SP82 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۵۸ 2000 SP83 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۵۹ 2000 SV84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۶۰ 2000 SC85 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۶۱ 2000 SE85 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۶۲ 2000 SY86 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۶۳ 2000 SM87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۶۴ 2000 SS87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۶۵ 2000 SN88 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۶۶ 2000 SQ94 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۶۷ 2000 SV98 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۶۸ 2000 SL99 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۶۹ 2000 SN101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۷۰ 2000 SB102 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۷۱ 2000 SG102 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۷۲ 2000 SU106 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۷۳ 2000 SB111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۷۴ 2000 SL111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۷۵ 2000 SY111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۷۶ 2000 SA112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۷۷ 2000 SB112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۷۸ 2000 SO112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۷۹ 2000 SZ112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۸۰ 2000 SN117 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۸۱ 2000 SB119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۸۲ 2000 SN119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۸۳ 2000 SZ120 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۸۴ 2000 SB123 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۸۵ 2000 SP124 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۸۶ 2000 SH125 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۸۷ 2000 SK125 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۸۸ 2000 SS127 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۸۹ 2000 SL131 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۹۰ 2000 SU135 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۹۱ 2000 SM136 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۹۲ 2000 SD138 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۹۳ 2000 SK138 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۹۴ 2000 SC139 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۹۵ 2000 SQ139 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۹۶ 2000 SV139 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۹۷ 2000 SA141 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۹۸ 2000 SG141 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۵۹۹ 2000 SA145 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۰۰ 2000 ST146 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۰۱ 2000 SQ147 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۰۲ 2000 SR147 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۰۳ 2000 SR148 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۰۴ 2000 SV148 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۰۵ 2000 SE149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۰۶ 2000 SY150 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۰۷ 2000 SO151 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۰۸ 2000 SR154 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۰۹ 2000 SK156 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۱۰ 2000 SM160 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۱۱ 2000 SW160 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۱۲ 2000 SA161 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۱۳ 2000 SL162 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۱۴ 2000 SU162 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۱۵ 2000 SU166 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۱۶ 2000 SH168 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۱۷ 2000 ST168 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۱۸ 2000 SR169 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۱۹ 2000 SJ171 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۲۰ 2000 SW175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۲۱ 2000 SY175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۲۲ 2000 SJ176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۲۳ 2000 SK176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۲۴ 2000 SM177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۲۵ 2000 SA179 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۲۶ 2000 SP180 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۲۷ 2000 SW187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۲۸ 2000 ST188 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۲۹ 2000 SK193 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۳۰ 2000 SC200 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۳۱ 2000 ST202 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۳۲ 2000 SA206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۳۳ 2000 SA209 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۳۴ 2000 SP210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۳۵ 2000 SE211 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۳۶ 2000 SO211 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۳۷ 2000 SQ211 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۳۸ 2000 SH214 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۳۹ 2000 SE216 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۴۰ 2000 SW216 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۴۱ 2000 SA217 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۴۲ 2000 SJ217 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۴۳ 2000 SK218 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۴۴ 2000 SK220 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۴۵ 2000 SZ221 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۴۶ 2000 SD224 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۴۷ 2000 SM225 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۴۸ 2000 SD226 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۴۹ 2000 SS227 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۵۰ 2000 SM228 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۵۱ 2000 SG231 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۵۲ 2000 SX233 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۵۳ 2000 SU235 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۵۴ 2000 SK237 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۵۵ 2000 SE239 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۵۶ 2000 SX243 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۵۷ 2000 SF255 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۵۸ 2000 SQ258 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۵۹ 2000 SA261 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۶۰ 2000 SH261 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۶۱ 2000 SL261 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۶۲ 2000 SF268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۶۳ 2000 SG268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۶۴ 2000 SJ269 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۶۵ 2000 SX271 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۶۶ 2000 SZ272 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۶۷ 2000 SK274 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۶۸ 2000 SU274 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۶۹ 2000 SC275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۷۰ 2000 SL275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۷۱ 2000 SS275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۷۲ 2000 SA277 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۷۳ 2000 SD278 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۷۴ 2000 SH278 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۷۵ 2000 SE280 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۷۶ 2000 SP285 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۷۷ 2000 SF286 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۷۸ 2000 SQ287 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۷۹ 2000 SR289 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۸۰ 2000 SU292 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۸۱ 2000 SH293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۸۲ 2000 SQ295 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۸۳ 2000 SW298 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۸۴ 2000 SX298 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۸۵ 2000 SK299 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۸۶ 2000 SN300 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۸۷ 2000 SO304 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۸۸ 2000 SX304 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۸۹ 2000 SN307 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۹۰ 2000 SH309 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۹۱ 2000 SS310 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۹۲ 2000 SX320 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۹۳ 2000 SW323 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۹۴ 2000 SD333 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۹۵ 2000 SH336 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۹۶ 2000 SJ348 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۹۷ 2000 SW352 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۹۸ 2000 SW354 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۶۹۹ 2000 ST369 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۶۷۷۰۰ 2000 TZ9 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۰۱ 2000 TP10 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۰۲ 2000 TD14 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۰۳ 2000 TU15 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۰۴ 2000 TS21 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۰۵ 2000 TY21 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۰۶ 2000 TR26 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۰۷ 2000 TD28 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۰۸ 2000 TO34 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۰۹ 2000 TE40 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۱۰ 2000 TO67 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۱۰ 2000 UB ۱۸ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۱۰ 2000 UG ۲۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۱۳ 2000 UF1 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۱۴ 2000 UC2 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۱۵ 2000 UM3 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۱۶ 2000 UQ7 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۱۷ 2000 UA8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۱۸ 2000 UQ9 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۱۹ 2000 UY10 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۲۰ 2000 UQ11 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۲۱ 2000 US14 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۲۲ 2000 UE15 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۲۳ 2000 UQ15 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۲۴ 2000 UP16 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۲۵ 2000 UU16 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۲۶ 2000 UP17 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۲۷ 2000 UH23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۲۸ 2000 UN23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۲۹ 2000 UQ23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۳۰ 2000 UX23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۳۱ 2000 UJ25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۳۲ 2000 UA26 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۳۳ 2000 UC26 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۳۴ 2000 UE26 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۳۵ 2000 UH26 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۳۶ 2000 UD28 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۳۷ 2000 UN28 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۳۸ 2000 UB29 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۳۹ 2000 UV29 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۴۰ 2000 UJ30 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۴۱ 2000 UZ33 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۴۲ 2000 UP34 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۴۳ 2000 UK35 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۴۴ 2000 UE38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۴۵ 2000 UT39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۴۶ 2000 UG40 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۴۷ 2000 UF43 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۴۸ 2000 UJ45 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۴۹ 2000 UZ46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۵۰ 2000 UN47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۵۱ 2000 UF48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۵۲ 2000 UK48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۵۳ 2000 UQ48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۵۴ 2000 UF49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۵۵ 2000 US49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۵۶ 2000 UP50 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۵۷ 2000 UA52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۵۸ 2000 UF55 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۵۹ 2000 UW55 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۶۰ 2000 UY57 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۶۱ 2000 UM60 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۶۲ 2000 UA61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۶۳ 2000 UU61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۶۴ 2000 UH62 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۶۵ 2000 UM62 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۶۶ 2000 UH65 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۶۷ 2000 UC66 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۶۸ 2000 UY66 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۶۹ 2000 UG67 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۷۰ 2000 UD72 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۷۱ 2000 UJ74 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۷۲ 2000 UZ77 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۷۳ 2000 UM79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۷۴ 2000 UO79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۷۵ 2000 US80 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۷۶ 2000 UX80 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۷۷ 2000 UH81 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۷۸ 2000 UT81 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۷۹ 2000 UU81 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۸۰ 2000 US84 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۸۱ 2000 UC85 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۸۲ 2000 UW85 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۸۳ 2000 UJ89 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۸۴ 2000 UV89 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۸۵ 2000 UM91 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۸۶ 2000 UX94 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۸۷ 2000 UD95 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۸۸ 2000 UR95 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۸۹ 2000 UD97 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۹۰ 2000 UG100 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۹۱ 2000 UP100 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۹۲ 2000 UD102 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۹۳ 2000 UE102 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۹۴ 2000 UZ103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۹۵ 2000 UC104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۹۶ 2000 UP104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۹۷ 2000 UT106 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۹۸ 2000 UD109 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۷۹۹ 2000 UT109 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۸۰۰ 2000 UZ109 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۸۰۱ 2000 UC110 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۶۷۸۰۲ 2000 VB4 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۰۳ 2000 VX7 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۰۴ 2000 VE11 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۰۵ 2000 VF15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۰۶ 2000 VZ15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۰۷ 2000 VE16 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۰۸ 2000 VL16 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۰۹ 2000 VS18 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۱۰ 2000 VY22 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۱۱ 2000 VL23 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۱۲ 2000 VF24 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۱۳ 2000 VN24 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۱۴ 2000 VL26 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۱۵ 2000 VB27 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۱۶ 2000 VZ28 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۱۷ 2000 VR30 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۱۸ 2000 VJ32 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۱۹ 2000 VP32 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۲۰ 2000 VS32 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۲۱ 2000 VT32 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۲۲ 2000 VN33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۲۳ 2000 VU33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۲۴ 2000 VB39 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۲۵ 2000 VF43 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۲۶ 2000 VN44 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۲۷ 2000 VK46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۲۸ 2000 VX46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۲۹ 2000 VP49 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۳۰ 2000 VF50 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۳۱ 2000 VV50 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۳۲ 2000 VZ50 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۳۳ 2000 VC53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۳۴ 2000 VV53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۳۵ 2000 VY53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۳۶ 2000 VP55 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۳۷ 2000 VQ55 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۳۸ 2000 VP56 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۳۹ 2000 VS57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۴۰ 2000 VZ60 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۴۱ 2000 VR61 ۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۴۲ 2000 VY61 ۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۴۲ 2000 WL ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۴۴ 2000 WQ4 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۴۵ 2000 WM5 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۴۶ 2000 WU5 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۴۷ 2000 WX6 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۴۸ 2000 WB7 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۴۹ 2000 WH7 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۵۰ 2000 WS7 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۵۱ 2000 WN8 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۵۲ 2000 WT8 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۵۳ Iwamura ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۵۴ 2000 WF12 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۵۵ 2000 WO13 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۵۶ 2000 WL15 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۵۷ 2000 WQ18 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۵۸ 2000 WX20 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۵۹ 2000 WZ21 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۶۰ 2000 WP22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۶۱ 2000 WT22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۶۲ 2000 WU22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۶۳ 2000 WZ22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۶۴ 2000 WD23 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۶۵ 2000 WG23 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۶۶ 2000 WK23 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۶۷ 2000 WL23 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۶۸ 2000 WY30 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۶۹ 2000 WP31 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۷۰ 2000 WG32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۷۱ 2000 WV33 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۷۲ 2000 WH34 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۷۳ 2000 WL34 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۷۴ 2000 WA36 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۷۵ 2000 WX36 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۷۶ 2000 WH37 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۷۷ 2000 WQ40 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۷۸ 2000 WR40 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۷۹ 2000 WJ43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۸۰ 2000 WJ47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۸۱ 2000 WO47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۸۲ 2000 WR47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۸۳ 2000 WA50 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۸۴ 2000 WR50 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۸۵ 2000 WB51 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۸۶ 2000 WQ58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۸۷ 2000 WA59 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۸۸ 2000 WR59 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۸۹ 2000 WT60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۹۰ 2000 WK61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۹۱ 2000 WR61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۹۲ 2000 WS61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۹۳ 2000 WY61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۹۴ 2000 WX69 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۹۵ 2000 WY70 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۹۶ 2000 WZ73 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۹۷ 2000 WK75 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۹۸ 2000 WV87 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۸۹۹ 2000 WB88 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۰۰ 2000 WG90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۰۱ 2000 WP90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۰۲ 2000 WY92 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۰۳ 2000 WV94 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۰۴ 2000 WJ96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۰۵ 2000 WN96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۰۶ 2000 WD97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۰۷ 2000 WL97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۰۸ 2000 WF98 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۰۹ 2000 WJ98 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۱۰ 2000 WC100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۱۱ 2000 WN100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۱۲ 2000 WA101 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۱۳ 2000 WC103 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۱۴ 2000 WJ104 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۱۵ 2000 WG105 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۱۶ 2000 WU105 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۱۷ 2000 WU109 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۱۸ 2000 WW109 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۱۹ 2000 WW111 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۲۰ 2000 WB113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۲۱ 2000 WG113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۲۲ 2000 WN113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۲۳ 2000 WR113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۲۴ 2000 WJ115 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۲۵ 2000 WA116 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۲۶ 2000 WN118 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۲۷ 2000 WB120 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۲۸ 2000 WH122 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۲۹ 2000 WL122 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۳۰ 2000 WP122 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۳۱ 2000 WD123 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۳۲ 2000 WX125 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۳۳ 2000 WR127 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۳۴ 2000 WY133 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۳۵ 2000 WU134 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۳۶ 2000 WP135 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۳۷ 2000 WT137 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۳۸ 2000 WV137 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۳۹ 2000 WO142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۴۰ 2000 WT143 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۴۱ 2000 WX143 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۴۲ 2000 WX144 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۴۳ 2000 WP151 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۴۴ 2000 WB152 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۴۵ 2000 WW152 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۴۶ 2000 WH153 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۴۷ 2000 WR153 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۴۸ 2000 WV156 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۴۹ 2000 WY159 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۵۰ 2000 WX160 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۵۱ 2000 WB161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۵۲ 2000 WH166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۵۳ 2000 WN166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۵۴ 2000 WW166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۵۵ 2000 WT167 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۵۶ 2000 WW167 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۵۷ 2000 WX168 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۵۸ 2000 WK170 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۵۹ 2000 WB171 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۶۰ 2000 WB173 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۶۱ 2000 WO173 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۶۲ 2000 WG175 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۶۳ 2000 WX176 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۶۴ 2000 WJ178 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۶۵ 2000 WX181 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۶۶ 2000 WZ183 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۶۷ 2000 WB188 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۶۸ 2000 WN190 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۶۹ 2000 WO191 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۷۰ 2000 WW195 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۷۱ 2000 XP1 ۳ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۷۲ 2000 XC4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۷۳ 2000 XV5 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۷۴ 2000 XP6 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۷۵ 2000 XW6 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۷۶ 2000 XA7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۷۷ 2000 XZ7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۷۸ 2000 XE10 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۷۹ Michelory ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۸۰ 2000 XU10 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۸۱ 2000 XM12 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۸۲ 2000 XH16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۸۳ 2000 XY16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۸۴ 2000 XC17 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۸۵ 2000 XD17 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۸۶ 2000 XJ17 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۸۷ 2000 XX18 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۸۸ 2000 XM19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۸۹ 2000 XV20 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۹۰ 2000 XA21 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۹۱ 2000 XE21 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۹۲ 2000 XU22 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۹۳ 2000 XD24 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۹۴ 2000 XX24 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۹۵ 2000 XU25 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۹۶ 2000 XX28 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۹۷ 2000 XA29 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۹۸ 2000 XQ31 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۷۹۹۹ 2000 XC32 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۶۸۰۰۰ 2000 XM32 ۴ دسامبر ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]