فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۰۱–۴۱۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۰۱ - ۴۱۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۴۰۰۰۱ تا ۴۱۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۴۰۰۰۱ 1998 HB88 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۰۲ 1998 HS89 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۰۳ 1998 HW92 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۰۴ 1998 HF94 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۰۵ 1998 HA96 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۰۶ 1998 HV101 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۰۷ 1998 HV102 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۰۸ 1998 HN111 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۰۹ 1998 HG119 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۱۰ 1998 HF122 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۱۱ 1998 HK123 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۱۲ 1998 HP123 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۱۳ 1998 HB124 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۱۴ 1998 HL124 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۱۵ 1998 HB125 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۱۶ 1998 HT127 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۱۷ 1998 HY127 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۱۸ 1998 HH134 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۱۹ 1998 HR136 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۲۰ 1998 HX136 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۲۱ 1998 HG137 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۲۲ 1998 HP146 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۲۳ 1998 HU148 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۲۴ 1998 HW148 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۲۵ 1998 HQ149 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۰۰۲۶ 1998 JF3 ۱ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۲۷ 1998 JH4 ۱۵ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۲۸ 1998 KO1 ۱۸ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۲۹ 1998 KG2 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۳۰ 1998 KL2 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۳۱ 1998 KP2 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۳۲ 1998 KD10 ۲۶ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۳۳ 1998 KX10 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۳۴ 1998 KB11 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۳۵ 1998 KO15 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۳۶ 1998 KT19 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۳۷ 1998 KS22 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۳۸ 1998 KT22 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۳۹ 1998 KW26 ۲۱ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۴۰ 1998 KC27 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۴۱ 1998 KK29 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۴۲ 1998 KM30 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۴۳ 1998 KV30 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۴۴ 1998 KH32 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۴۵ 1998 KZ33 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۴۶ 1998 KT34 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۴۷ 1998 KW34 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۴۸ 1998 KA36 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۴۹ 1998 KB37 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۵۰ 1998 KP37 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۵۱ 1998 KY37 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۵۲ 1998 KB38 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۵۳ 1998 KH41 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۵۴ 1998 KP42 ۲۷ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۵۵ 1998 KS43 ۲۴ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۵۶ 1998 KT44 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۵۷ 1998 KJ45 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۵۸ 1998 KL46 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۵۹ 1998 KR47 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۶۰ 1998 KC48 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۶۱ 1998 KQ48 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۶۲ 1998 KP49 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۶۳ 1998 KV49 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۶۴ 1998 KW50 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۶۵ 1998 KX50 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۶۶ 1998 KF51 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۶۷ 1998 KA54 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۶۸ 1998 KS54 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۶۹ 1998 KQ55 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۷۰ 1998 KG58 ۲۶ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۷۱ 1998 KL59 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۷۲ 1998 KZ59 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۷۳ 1998 KN60 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۷۴ 1998 KN63 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۷۵ 1998 KS63 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۰۰۷۵ 1998 LB ۲ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۷۷ 1998 MZ4 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۷۸ 1998 ML8 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۷۹ 1998 MD9 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۸۰ 1998 MY9 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۸۱ 1998 MG14 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۸۲ 1998 ML16 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۸۳ 1998 MS18 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۸۴ 1998 MS22 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۸۵ 1998 MW32 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۸۶ 1998 MK33 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۸۷ 1998 MU34 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۸۸ 1998 MJ37 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۸۹ 1998 MH40 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۹۰ 1998 MZ40 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۹۱ 1998 MH41 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۹۲ 1998 ME47 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۴۰۰۹۲ 1998 NH ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۰۰۹۲ 1998 NN ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۰۰۹۵ 1998 OV4 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۰۰۹۶ 1998 OR9 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۰۰۹۷ 1998 OB13 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۰۰۹۸ 1998 OW14 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۰۰۹۹ 1998 OB15 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۰۰۹۹ 1998 PV ۱۲ اوت ۱۹۹۸
۴۰۰۹۹ 1998 QX ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۰۲ 1998 QU1 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۰۳ 1998 QX3 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۰۴ 1998 QE4 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۰۵ 1998 QL4 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۰۶ Erben ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۰۷ 1998 QB7 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۰۸ 1998 QU7 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۰۹ 1998 QC8 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۱۰ 1998 QM9 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۱۱ 1998 QK12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۱۲ 1998 QM13 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۱۳ 1998 QZ13 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۱۴ 1998 QB15 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۱۵ 1998 QB19 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۱۶ 1998 QD19 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۱۷ 1998 QG21 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۱۸ 1998 QX22 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۱۹ 1998 QB23 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۲۰ 1998 QT23 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۲۱ 1998 QA29 ۱۸ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۲۲ 1998 QZ30 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۲۳ 1998 QC31 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۲۴ 1998 QN35 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۲۵ 1998 QU38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۲۶ 1998 QL40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۲۷ 1998 QD43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۲۸ 1998 QL43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۲۹ 1998 QY45 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۳۰ 1998 QV47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۳۱ 1998 QJ48 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۳۲ 1998 QL48 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۳۳ 1998 QF53 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۳۴ 1998 QO53 ۲۷ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۳۵ 1998 QS53 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۳۶ 1998 QS56 ۳۰ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۳۷ 1998 QO60 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۳۸ 1998 QF63 ۳۰ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۳۹ 1998 QL64 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۴۰ 1998 QQ68 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۴۱ 1998 QL70 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۴۲ 1998 QT70 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۴۳ 1998 QW70 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۴۴ 1998 QC71 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۴۵ 1998 QF71 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۴۶ 1998 QR71 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۴۷ 1998 QB72 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۴۸ 1998 QB73 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۴۹ 1998 QF74 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۵۰ 1998 QF75 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۵۱ 1998 QO75 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۵۲ 1998 QA77 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۵۳ 1998 QD79 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۵۴ 1998 QE83 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۵۵ 1998 QA84 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۵۶ 1998 QH86 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۵۷ 1998 QA88 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۵۸ 1998 QP88 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۵۹ 1998 QC90 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۰ 1998 QL91 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۱ 1998 QO91 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۲ 1998 QK95 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۳ 1998 QC96 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۴ 1998 QW99 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۵ 1998 QP102 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۶ 1998 QW102 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۷ 1998 QF103 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۸ 1998 QW104 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۹ 1998 QG105 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۴۰۱۶۹ 1998 RK ۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۶۹ 1998 RS ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۷۲ 1998 RQ6 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۷۳ 1998 RE7 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۷۴ 1998 RY12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۷۵ 1998 RE16 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۷۶ 1998 RH27 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۷۷ 1998 RU28 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۷۸ 1998 RU36 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۷۹ 1998 RM38 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۸۰ 1998 RR48 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۸۱ 1998 RN50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۸۲ 1998 RO55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۸۳ 1998 RP58 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۸۴ 1998 RQ58 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۸۵ 1998 RL60 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۸۶ 1998 RN60 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۸۷ 1998 RR61 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۸۸ 1998 RQ64 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۸۹ 1998 RR67 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۹۰ 1998 RL74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۹۱ 1998 RM75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۹۲ 1998 RV75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۹۳ 1998 RF77 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۹۴ 1998 RG78 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۹۵ 1998 RU78 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۹۶ 1998 RM80 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۹۷ 1998 RP80 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۹۸ 1998 SA1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۱۹۹ 1998 SE1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۰۰ 1998 SW9 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۰۱ 1998 SO13 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۰۲ 1998 SN26 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۰۳ 1998 SP27 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۰۴ 1998 SV27 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۰۵ 1998 SU30 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۰۶ Lhenice ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۰۷ 1998 SE44 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۰۸ 1998 SK53 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۰۹ 1998 SU55 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۱۰ 1998 SL56 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۱۱ 1998 SC57 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۱۲ 1998 SC58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۱۳ 1998 SQ58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۱۴ 1998 SR63 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۱۵ 1998 SZ69 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۱۶ 1998 SF79 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۱۷ 1998 SM87 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۱۸ 1998 SQ97 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۱۹ 1998 SX111 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۲۰ 1998 SH122 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۲۱ 1998 SG136 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۲۲ 1998 SJ137 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۲۳ 1998 SX142 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۲۴ 1998 SJ143 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۲۵ 1998 SX144 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۲۶ 1998 SA145 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۲۷ Tahiti ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۲۸ 1998 TR1 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۴۰۲۲۹ 1998 TO3 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۴۰۲۳۰ 1998 TJ6 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۴۰۲۳۱ 1998 TS6 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۴۰۲۳۱ 1998 UD ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۴۰۲۳۳ 1998 UH2 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۴۰۲۳۴ 1998 UG4 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۸
۴۰۲۳۵ 1998 UX7 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۴۰۲۳۶ 1998 UF33 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۴۰۲۳۷ 1998 VM6 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۳۸ 1998 VR13 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۳۹ 1998 VY16 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۴۰ 1998 VV37 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۴۱ 1998 VA46 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۴۲ 1998 VU46 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۴۳ 1998 WH1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۴۴ 1998 WP4 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۴۵ 1998 WO7 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۴۶ 1998 WV18 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۴۷ 1998 XK4 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۴۸ 1998 XF5 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۴۹ 1998 XM11 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۵۰ 1998 XG16 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۵۱ 1998 XK87 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۵۲ 1998 YE6 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۴۰۲۵۳ 1999 BB1 ۱۷ ژانویه ۱۹۹۹
۴۰۲۵۴ 1999 BB26 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
۴۰۲۵۵ 1999 CN4 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۴۰۲۵۶ 1999 CM6 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۴۰۲۵۷ 1999 CZ56 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۴۰۲۵۸ 1999 CF61 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۴۰۲۵۹ 1999 CZ85 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۴۰۲۶۰ 1999 CU98 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۴۰۲۶۱ 1999 CD117 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۴۰۲۶۲ 1999 CF156 ۷ فوریه ۱۹۹۹
۴۰۲۶۳ 1999 FQ5 ۱۸ مارس ۱۹۹۹
۴۰۲۶۴ 1999 FJ7 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۴۰۲۶۵ 1999 FQ22 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۴۰۲۶۵ 1999 GS ۵ آوریل ۱۹۹۹
۴۰۲۶۷ 1999 GJ4 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۴۰۲۶۸ 1999 GU8 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۴۰۲۶۹ 1999 GP25 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۴۰۲۶۹ 1999 JE ۶ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۶۹ 1999 JT ۴ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۷۲ 1999 JA7 ۸ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۷۳ 1999 JS7 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۷۴ 1999 JT14 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۷۵ 1999 JW15 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۷۶ 1999 JR19 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۷۷ 1999 JL30 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۷۸ 1999 JC34 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۷۹ 1999 JD35 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۸۰ 1999 JV44 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۸۱ 1999 JY47 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۸۲ 1999 JD48 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۸۳ 1999 JO50 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۸۴ 1999 JE52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۸۵ 1999 JT52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۸۶ 1999 JN53 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۸۷ 1999 JS61 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۸۸ 1999 JP64 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۸۹ 1999 JS64 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۹۰ 1999 JV64 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۹۱ 1999 JX71 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۹۲ 1999 JD72 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۹۳ 1999 JG73 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۹۴ 1999 JT73 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۹۵ 1999 JX73 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۹۶ 1999 JE74 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۹۷ 1999 JJ74 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۹۸ 1999 JD81 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۴۰۲۹۹ 1999 JN90 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۰۰ 1999 JT93 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۰۱ 1999 JU93 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۰۲ 1999 JD98 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۰۳ 1999 JU98 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۰۴ 1999 JX104 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۰۵ 1999 JP111 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۰۶ 1999 JN112 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۰۷ 1999 JN115 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۰۸ 1999 JV120 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۰۹ 1999 JH131 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۱۰ 1999 KU4 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۱۱ 1999 KH13 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۱۲ 1999 KZ13 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۱۳ 1999 KV14 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۱۴ 1999 KR16 ۱۶ مه ۱۹۹۹
۴۰۳۱۴ 1999 LS ۴ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۱۶ 1999 LU4 ۷ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۱۷ 1999 LO7 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۱۸ 1999 LQ9 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۱۹ 1999 LR11 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۲۰ 1999 LP14 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۲۱ 1999 LA21 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۲۲ 1999 LU23 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۲۳ 1999 LF25 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۲۴ 1999 LY30 ۱۲ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۲۵ 1999 LW33 ۱۱ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۲۵ 1999 MA ۱۸ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۲۵ 1999 MB ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۲۸ Dow ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۲۸ 1999 ML ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۳۰ 1999 MN1 ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۳۱ 1999 MS1 ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹
۴۰۳۳۱ 1999 NK ۶ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۳۳ 1999 NO1 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۳۴ 1999 NS4 ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۳۵ 1999 NJ5 ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۳۶ 1999 NG6 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۳۷ 1999 NN7 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۳۸ 1999 NB8 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۳۹ 1999 NF8 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۴۰ 1999 NR8 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۴۱ 1999 NU8 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۴۲ 1999 NB9 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۴۳ 1999 NH9 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۴۴ 1999 NN9 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۴۵ 1999 NT9 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۴۶ 1999 ND10 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۴۷ 1999 NH10 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۴۸ 1999 NO10 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۴۹ 1999 NF11 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۵۰ 1999 NO11 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۵۱ 1999 NZ11 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۵۲ 1999 ND12 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۵۳ 1999 NB13 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۵۴ 1999 NQ15 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۵۵ 1999 NH17 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۵۶ 1999 NZ17 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۵۷ 1999 NM18 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۵۸ 1999 ND19 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۵۹ 1999 NT20 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۶۰ 1999 NE21 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۶۱ 1999 NG21 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۶۲ 1999 NY21 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۶۳ 1999 NM23 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۶۴ 1999 ND24 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۶۵ 1999 NE26 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۶۶ 1999 NF27 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۶۷ 1999 NA28 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۶۸ 1999 NS28 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۶۹ 1999 NY28 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۷۰ 1999 NZ28 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۷۱ 1999 NF30 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۷۲ 1999 NG34 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۷۳ 1999 NF36 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۷۴ 1999 NG36 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۷۵ 1999 NO36 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۷۶ 1999 NF37 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۷۷ 1999 NM39 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۷۸ 1999 NW40 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۷۹ 1999 NG41 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۸۰ 1999 NX42 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۸۱ 1999 NK44 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۸۲ 1999 NK47 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۸۳ 1999 NW47 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۸۴ 1999 NC49 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۸۵ 1999 NE49 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۸۶ 1999 NK49 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۸۷ 1999 NL49 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۸۸ 1999 NY49 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۸۹ 1999 ND50 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۹۰ 1999 NR51 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۹۱ 1999 NR52 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۹۲ 1999 NS53 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۹۳ 1999 NW53 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۹۴ 1999 NX53 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۹۵ 1999 NP54 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۹۶ 1999 NT54 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۹۷ 1999 NY55 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۹۸ 1999 NL57 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۳۹۹ 1999 NW63 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۴۰۰ 1999 NJ64 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۴۰۱ 1999 NS64 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۴۰۲ 1999 NY64 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۴۰۳ 1999 NJ65 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۴۰۳ 1999 OB ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۴۰۳ 1999 OU ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۴۰۶ 1999 OR1 ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۹
۴۰۴۰۷ 1999 QT2 ۳۱ اوت ۱۹۹۹
۴۰۴۰۸ 1999 RO2 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۰۹ Taichikato ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۱۰ Prihoda ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۱۱ 1999 RM3 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۱۲ 1999 RE9 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۱۳ 1999 RS10 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۱۴ 1999 RP11 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۱۵ 1999 RB13 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۱۶ 1999 RO14 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۱۷ 1999 RD16 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۱۸ 1999 RK19 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۱۹ 1999 RV20 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۲۰ 1999 RJ21 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۲۱ 1999 RZ22 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۲۲ 1999 RF23 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۲۳ 1999 RJ23 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۲۴ 1999 RB24 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۲۵ 1999 RQ25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۲۶ 1999 RV25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۲۷ 1999 RN26 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۲۸ 1999 RZ26 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۲۹ 1999 RL27 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۳۰ 1999 RL28 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۳۱ 1999 RK29 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۳۲ 1999 RW29 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۳۳ 1999 RQ30 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۳۴ 1999 RH32 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۳۵ 1999 RL32 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۳۶ Sylviecoyaud ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۳۷ 1999 RU33 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۳۸ 1999 RV33 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۳۹ 1999 RF34 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۴۰ Dobrovsky ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۴۱ Jungmann ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۴۲ 1999 RO35 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۴۳ 1999 RU35 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۴۴ Palacky ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۴۵ 1999 RY35 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۴۶ 1999 RN36 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۴۷ 1999 RC37 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۴۸ 1999 RT37 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۴۹ 1999 RV37 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۵۰ 1999 RX37 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۵۱ 1999 RD38 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۵۲ 1999 RV38 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۵۳ 1999 RX38 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۵۴ 1999 RY39 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۵۵ 1999 RC40 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۵۶ 1999 RV41 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۵۷ Williamkuhn ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۵۸ 1999 RH43 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۵۹ Rektorys ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۶۰ 1999 RV43 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۶۱ 1999 RW43 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۶۲ 1999 RC44 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۶۳ 1999 RE44 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۶۴ 1999 RM44 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۶۵ 1999 RQ44 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۶۶ 1999 RU44 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۶۷ 1999 RE46 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۶۸ 1999 RF46 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۶۹ 1999 RM47 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۷۰ 1999 RN47 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۷۱ 1999 RX47 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۷۲ 1999 RU49 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۷۳ 1999 RR50 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۷۴ 1999 RG51 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۷۵ 1999 RE53 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۷۶ 1999 RH53 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۷۷ 1999 RS54 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۷۸ 1999 RT54 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۷۹ 1999 RQ60 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۸۰ 1999 RK61 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۸۱ 1999 RQ61 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۸۲ 1999 RA62 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۸۳ 1999 RE62 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۸۴ 1999 RA63 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۸۵ 1999 RY63 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۸۶ 1999 RJ64 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۸۷ 1999 RP66 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۸۸ 1999 RV66 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۸۹ 1999 RH67 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۹۰ 1999 RY67 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۹۱ 1999 RJ68 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۹۲ 1999 RO69 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۹۳ 1999 RD71 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۹۴ 1999 RG72 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۹۵ 1999 RQ74 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۹۶ 1999 RD76 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۹۷ 1999 RR78 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۹۸ 1999 RG80 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۴۹۹ 1999 RK81 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۰۰ 1999 RE82 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۰۱ 1999 RM82 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۰۲ 1999 RT82 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۰۳ 1999 RA83 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۰۴ 1999 RC84 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۰۵ 1999 RJ84 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۰۶ 1999 RB86 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۰۷ 1999 RK86 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۰۸ 1999 RU86 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۰۹ 1999 RJ87 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۱۰ 1999 RU87 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۱۱ 1999 RE88 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۱۲ 1999 RP88 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۱۳ 1999 RS88 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۱۴ 1999 RC89 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۱۵ 1999 RE89 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۱۶ 1999 RY89 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۱۷ 1999 RA92 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۱۸ 1999 RZ93 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۱۹ 1999 RQ94 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۲۰ 1999 RG95 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۲۱ 1999 RL95 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۲۲ 1999 RT95 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۲۳ 1999 RX95 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۲۴ 1999 RA96 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۲۵ 1999 RO96 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۲۶ 1999 RV96 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۲۷ 1999 RS98 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۲۸ 1999 RT98 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۲۹ 1999 RC99 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۳۰ 1999 RE99 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۳۱ 1999 RB100 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۳۲ 1999 RY100 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۳۳ 1999 RH102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۳۴ 1999 RT102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۳۵ 1999 RG103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۳۶ 1999 RL103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۳۷ 1999 RT103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۳۸ 1999 RV103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۳۹ 1999 RL104 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۴۰ 1999 RZ104 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۴۱ 1999 RE106 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۴۲ 1999 RS106 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۴۳ 1999 RZ107 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۴۴ 1999 RA108 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۴۵ 1999 RO109 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۴۶ 1999 RY109 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۴۷ 1999 RH111 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۴۸ 1999 RK112 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۴۹ 1999 RP112 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۵۰ 1999 RM113 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۵۱ 1999 RS113 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۵۲ 1999 RX114 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۵۳ 1999 RE115 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۵۴ 1999 RG115 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۵۵ 1999 RM115 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۵۶ 1999 RS115 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۵۷ 1999 RX116 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۵۸ 1999 RE118 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۵۹ 1999 RO118 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۶۰ 1999 RQ118 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۶۱ 1999 RR118 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۶۲ 1999 RB121 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۶۳ 1999 RZ122 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۶۴ 1999 RZ123 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۶۵ 1999 RD124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۶۶ 1999 RE124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۶۷ 1999 RB126 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۶۸ 1999 RF126 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۶۹ 1999 RH128 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۷۰ 1999 RV128 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۷۱ 1999 RD129 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۷۲ 1999 RP129 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۷۳ 1999 RE130 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۷۴ 1999 RO130 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۷۵ 1999 RS130 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۷۶ 1999 RM133 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۷۷ 1999 RQ134 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۷۸ 1999 RT134 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۷۹ 1999 RJ135 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۸۰ 1999 RN135 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۸۱ 1999 RK136 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۸۲ 1999 RC137 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۸۳ 1999 RR137 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۸۴ 1999 RJ140 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۸۵ 1999 RL140 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۸۶ 1999 RZ140 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۸۷ 1999 RB141 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۸۸ 1999 RF141 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۸۹ 1999 RP141 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۹۰ 1999 RQ141 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۹۱ 1999 RR142 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۹۲ 1999 RM143 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۹۳ 1999 RZ144 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۹۴ 1999 RW146 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۹۵ 1999 RY146 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۹۶ 1999 RA148 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۹۷ 1999 RG149 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۹۸ 1999 RM149 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۵۹۹ 1999 RX150 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۰۰ 1999 RZ150 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۰۱ 1999 RQ151 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۰۲ 1999 RO152 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۰۳ 1999 RD154 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۰۴ 1999 RO154 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۰۵ 1999 RA155 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۰۶ 1999 RR157 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۰۷ 1999 RH158 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۰۸ 1999 RS159 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۰۹ 1999 RD160 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۱۰ 1999 RF160 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۱۱ 1999 RS160 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۱۲ 1999 RM162 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۱۳ 1999 RR162 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۱۴ 1999 RW162 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۱۵ 1999 RD163 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۱۶ 1999 RW163 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۱۷ 1999 RZ163 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۱۸ 1999 RG164 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۱۹ 1999 RQ165 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۲۰ 1999 RH168 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۲۱ 1999 RG169 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۲۲ 1999 RY169 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۲۳ 1999 RO170 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۲۴ 1999 RJ171 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۲۵ 1999 RJ172 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۲۶ 1999 RP172 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۲۷ 1999 RJ173 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۲۸ 1999 RV173 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۲۹ 1999 RX173 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۳۰ 1999 RA174 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۳۱ 1999 RX174 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۳۲ 1999 RJ175 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۳۳ 1999 RR177 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۳۴ 1999 RH178 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۳۵ 1999 RV179 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۳۶ 1999 RW179 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۳۷ 1999 RP180 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۳۸ 1999 RS180 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۳۹ 1999 RW180 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۴۰ 1999 RQ181 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۴۱ 1999 RV181 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۴۲ 1999 RW181 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۴۳ 1999 RG182 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۴۴ 1999 RH183 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۴۵ 1999 RS183 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۴۶ 1999 RV184 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۴۷ 1999 RD185 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۴۸ 1999 RO185 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۴۹ 1999 RY186 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۵۰ 1999 RS187 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۵۱ 1999 RJ189 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۵۲ 1999 RP189 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۵۳ 1999 RS190 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۵۴ 1999 RH191 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۵۵ 1999 RM191 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۵۶ 1999 RY191 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۵۷ 1999 RE192 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۵۸ 1999 RD193 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۵۹ 1999 RK193 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۶۰ 1999 RH194 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۶۱ 1999 RS194 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۶۲ 1999 RD195 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۶۳ 1999 RR195 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۶۴ 1999 RF196 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۶۵ 1999 RE197 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۶۶ 1999 RS197 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۶۷ 1999 RB200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۶۸ 1999 RX200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۶۹ 1999 RN201 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۷۰ 1999 RW201 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۷۱ 1999 RE202 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۷۲ 1999 RJ202 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۷۳ 1999 RL203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۷۴ 1999 RX203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۷۵ 1999 RU205 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۷۶ 1999 RN206 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۷۷ 1999 RP206 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۷۸ 1999 RY206 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۷۹ 1999 RO207 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۸۰ 1999 RY209 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۸۱ 1999 RL211 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۸۲ 1999 RM211 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۸۳ 1999 RB213 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۸۴ Vanhoeck ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۸۵ 1999 RL217 ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۸۶ 1999 RD220 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۸۷ 1999 RS220 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۸۸ 1999 RL223 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۸۹ 1999 RG224 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۹۰ 1999 RV225 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۹۱ 1999 RH227 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۹۲ 1999 RE228 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۹۳ 1999 RX229 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۹۴ 1999 RY230 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۹۵ 1999 RA231 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۹۶ 1999 RU231 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۹۷ 1999 RZ231 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۹۸ 1999 RT232 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۶۹۹ 1999 RB235 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۰۰ 1999 RF235 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۰۱ 1999 RG235 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۰۲ 1999 RH236 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۰۳ 1999 RR237 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۰۴ 1999 RB238 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۰۵ 1999 RG239 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۰۶ 1999 RO240 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۰۷ 1999 RV240 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۰۸ 1999 RR242 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۰۹ 1999 RW242 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۱۰ 1999 RS245 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۱۱ 1999 RU245 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۱۲ 1999 RB246 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۱۳ 1999 RT248 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۱۴ 1999 RS252 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۱۵ 1999 RX253 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۱۵ 1999 SL ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۱۷ 1999 SC2 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۱۸ 1999 SU2 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۱۹ 1999 SZ2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۲۰ 1999 SL6 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۲۱ 1999 SM6 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۲۲ 1999 SO6 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۲۳ 1999 SF7 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۲۴ 1999 SY8 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۲۵ 1999 SP9 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۲۶ 1999 SG11 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۲۷ 1999 SQ11 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۲۸ 1999 SS11 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۲۹ 1999 SJ12 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۳۰ 1999 SY12 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۳۱ 1999 SB13 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۳۲ 1999 SC13 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۳۳ 1999 SM17 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۳۴ 1999 SB19 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۳۵ 1999 SU19 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۳۶ 1999 SD20 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۳۷ 1999 SE20 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۳۸ 1999 SG20 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۳۹ 1999 SX25 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۴۰ 1999 SF27 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۴۰۷۴۰ 1999 TD ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۴۰ 1999 TK ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۴۰ 1999 TL ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۴۴ 1999 TG1 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۴۵ 1999 TN2 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۴۶ 1999 TP2 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۴۷ 1999 TK5 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۴۸ 1999 TO5 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۴۹ 1999 TP6 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۵۰ 1999 TA7 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۵۱ 1999 TD7 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۵۲ 1999 TO7 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۵۳ 1999 TK8 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۵۴ 1999 TM8 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۵۵ 1999 TO8 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۵۶ 1999 TQ8 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۵۷ 1999 TS8 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۵۸ 1999 TT8 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۵۹ 1999 TY9 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۶۰ 1999 TH11 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۶۱ 1999 TT13 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۶۲ 1999 TL14 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۶۳ 1999 TS14 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۶۴ Gerhardiser ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۶۵ 1999 TF16 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۶۶ 1999 TB17 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۶۷ 1999 TC17 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۶۸ 1999 TZ17 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۶۹ 1999 TJ18 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۷۰ 1999 TV18 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۷۱ 1999 TP19 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۷۲ 1999 TY19 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۷۳ 1999 TZ19 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۷۴ 1999 TH20 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۷۵ 1999 TO20 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۷۶ 1999 TA21 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۷۷ 1999 TM25 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۷۸ 1999 TV25 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۷۹ 1999 TY25 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۸۰ 1999 TB26 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۸۱ 1999 TN26 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۸۲ 1999 TX26 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۸۳ 1999 TT28 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۸۴ 1999 TV28 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۸۵ 1999 TA29 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۸۶ 1999 TR30 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۸۷ 1999 TV30 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۸۸ 1999 TK31 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۸۹ 1999 TW31 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۹۰ 1999 TP32 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۹۱ 1999 TO33 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۹۲ 1999 TY33 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۹۳ 1999 TZ33 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۹۴ 1999 TD36 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۹۵ 1999 TF36 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۹۶ 1999 TT36 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۹۷ 1999 TM37 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۹۸ 1999 TV37 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۷۹۹ 1999 TW37 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۰۰ 1999 TD38 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۰۱ 1999 TN38 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۰۲ 1999 TL39 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۰۳ 1999 TX39 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۰۴ 1999 TQ40 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۰۵ 1999 TW41 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۰۶ 1999 TX41 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۰۷ 1999 TQ48 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۰۸ 1999 TB53 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۰۹ 1999 TZ57 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۱۰ 1999 TK63 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۱۱ 1999 TL63 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۱۲ 1999 TV63 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۱۳ 1999 TJ66 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۱۴ 1999 TY69 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۱۵ 1999 TY77 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۱۶ 1999 TX78 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۱۷ 1999 TT79 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۱۸ 1999 TR80 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۱۹ 1999 TT80 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۲۰ 1999 TY89 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۲۱ 1999 TD90 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۲۲ 1999 TM90 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۲۳ 1999 TU90 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۲۴ 1999 TV90 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۲۵ 1999 TZ90 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۲۶ 1999 TP91 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۲۷ 1999 TT92 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۲۸ 1999 TM93 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۲۹ 1999 TT93 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۳۰ 1999 TV93 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۳۱ 1999 TU94 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۳۲ 1999 TH95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۳۳ 1999 TJ95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۳۴ 1999 TL95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۳۵ 1999 TM95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۳۶ 1999 TQ95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۳۷ 1999 TX95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۳۸ 1999 TY95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۳۹ 1999 TH96 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۴۰ 1999 TS96 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۴۱ 1999 TQ98 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۴۲ 1999 TX98 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۴۳ 1999 TD99 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۴۴ 1999 TS101 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۴۵ 1999 TL102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۴۶ 1999 TN102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۴۷ 1999 TU102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۴۸ 1999 TZ102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۴۹ 1999 TG103 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۵۰ 1999 TR104 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۵۱ 1999 TZ104 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۵۲ 1999 TX105 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۵۳ 1999 TA106 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۵۴ 1999 TU107 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۵۵ 1999 TG108 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۵۶ 1999 TP108 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۵۷ 1999 TP110 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۵۸ 1999 TR110 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۵۹ 1999 TX111 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۶۰ 1999 TQ113 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۶۱ 1999 TR113 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۶۲ 1999 TB114 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۶۳ 1999 TL115 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۶۴ 1999 TO115 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۶۵ 1999 TH116 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۶۶ 1999 TU117 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۶۷ 1999 TD118 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۶۸ 1999 TM118 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۶۹ 1999 TN118 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۷۰ 1999 TQ119 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۷۱ 1999 TS120 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۷۲ 1999 TB121 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۷۳ 1999 TL121 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۷۴ 1999 TL122 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۷۵ 1999 TA123 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۷۶ 1999 TH123 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۷۷ 1999 TF124 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۷۸ 1999 TU124 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۷۹ 1999 TX124 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۸۰ 1999 TA125 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۸۱ 1999 TY125 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۸۲ 1999 TZ125 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۸۳ 1999 TB126 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۸۴ 1999 TC126 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۸۵ 1999 TS126 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۸۶ 1999 TE127 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۸۷ 1999 TG128 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۸۸ 1999 TW131 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۸۹ 1999 TY132 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۹۰ 1999 TE133 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۹۱ 1999 TH136 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۹۲ 1999 TY136 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۹۳ 1999 TL138 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۹۴ 1999 TQ138 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۹۵ 1999 TZ140 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۹۶ 1999 TO141 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۹۷ 1999 TG142 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۹۸ 1999 TP142 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۸۹۹ 1999 TR142 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۰۰ 1999 TV142 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۰۱ 1999 TG143 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۰۲ 1999 TY143 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۰۳ 1999 TB144 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۰۴ 1999 TC144 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۰۵ 1999 TE148 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۰۶ 1999 TN148 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۰۷ 1999 TF149 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۰۸ 1999 TW151 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۰۹ 1999 TR152 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۱۰ 1999 TS152 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۱۱ 1999 TU152 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۱۲ 1999 TX152 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۱۳ 1999 TZ152 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۱۴ 1999 TH155 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۱۵ 1999 TT155 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۱۶ 1999 TE156 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۱۷ 1999 TW156 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۱۸ 1999 TG158 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۱۹ 1999 TF162 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۲۰ 1999 TD171 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۲۱ 1999 TR171 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۲۲ 1999 TH172 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۲۳ 1999 TB173 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۲۴ 1999 TB174 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۲۵ 1999 TL174 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۲۶ 1999 TQ177 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۲۷ 1999 TZ185 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۲۸ 1999 TB187 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۲۹ 1999 TB188 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۳۰ 1999 TJ189 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۳۱ 1999 TX189 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۳۲ 1999 TF191 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۳۳ 1999 TP192 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۳۴ 1999 TJ194 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۳۵ 1999 TO195 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۳۶ 1999 TP200 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۳۷ 1999 TQ200 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۳۸ 1999 TO205 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۳۹ 1999 TU209 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۴۰ 1999 TZ209 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۴۱ 1999 TS211 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۴۲ 1999 TZ212 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۴۳ 1999 TT213 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۴۴ 1999 TJ216 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۴۵ 1999 TX216 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۴۶ 1999 TK217 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۴۷ 1999 TJ218 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۴۸ 1999 TH228 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۴۹ 1999 TQ228 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۵۰ 1999 TQ229 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۵۱ 1999 TO230 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۵۲ 1999 TD231 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۵۳ 1999 TB237 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۵۴ 1999 TQ238 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۵۵ 1999 TQ241 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۵۶ 1999 TZ241 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۵۷ 1999 TR242 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۵۸ 1999 TV242 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۵۹ 1999 TB243 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۶۰ 1999 TL244 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۶۱ 1999 TV247 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۶۲ 1999 TW247 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۶۳ 1999 TZ247 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۶۴ 1999 TE248 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۶۵ 1999 TH249 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۶۶ 1999 TM250 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۶۷ 1999 TC251 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۶۸ 1999 TO254 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۶۹ 1999 TR258 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۷۰ 1999 TK261 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۷۱ 1999 TY264 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۷۲ 1999 TL267 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۷۳ 1999 TL269 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۷۴ 1999 TS269 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۷۵ 1999 TU269 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۷۶ 1999 TV272 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۷۷ 1999 TD279 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۷۸ 1999 TN279 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۷۹ 1999 TL280 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۰ 1999 TO282 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۱ 1999 TL284 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۲ 1999 TR285 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۳ 1999 TB286 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۴ 1999 TL288 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۵ 1999 TM288 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۶ 1999 TY292 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۷ 1999 TJ293 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۸ 1999 TN311 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۸ 1999 UO ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۸۸ 1999 UW ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۹۱ 1999 UA1 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۹۲ 1999 UL1 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۹۳ 1999 UF2 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۹۴ Tekaridake ۲۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۹۵ 1999 UC4 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۹۶ 1999 UO5 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۹۷ 1999 UE6 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۹۸ 1999 US7 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۰۹۹۹ 1999 UU8 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۰۰ 1999 UB9 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]