فهرست سیارک‌ها (۳۷۰۰۱–۳۸۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۳۷۰۰۱ - ۳۸۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۳۷۰۰۱ تا ۳۸۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۳۷۰۰۱ 2000 TL29 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۰۲ 2000 TP29 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۰۳ 2000 TF35 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۰۴ 2000 TN36 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۰۵ 2000 TO37 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۰۶ 2000 TS37 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۰۷ 2000 TY37 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۰۸ 2000 TB38 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۰۹ 2000 TC41 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۱۰ 2000 TW42 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۱۱ 2000 TZ48 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۱۲ 2000 TP51 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۱۳ 2000 TA54 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۱۴ 2000 TW55 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۱۵ 2000 TY55 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۱۶ 2000 TE57 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۱۷ 2000 TG57 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۱۸ 2000 TE60 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۱۹ 2000 TA61 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۲۰ 2000 TE68 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۲۱ 2000 UB1 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۲۲ Robertovittori ۲۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۲۳ 2000 UD2 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۲۴ 2000 UM5 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۲۵ 2000 US5 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۲۶ 2000 UF6 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۲۷ 2000 UO6 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۲۸ 2000 UR6 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۲۹ 2000 UZ6 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۳۰ 2000 UB7 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۳۱ 2000 UD8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۳۲ 2000 UL8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۳۳ 2000 UX8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۳۴ 2000 UC9 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۳۵ 2000 UQ10 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۳۶ 2000 UA20 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۳۷ 2000 UK21 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۳۸ 2000 UN21 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۳۹ 2000 UX21 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۴۰ 2000 UP22 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۴۱ 2000 UZ22 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۴۲ 2000 UN25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۴۳ 2000 US26 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۴۴ Papymarcel ۲۷ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۴۵ 2000 UG34 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۴۶ 2000 UP35 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۴۷ 2000 UU35 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۴۸ 2000 UZ36 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۴۹ 2000 UC38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۵۰ 2000 UW38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۵۱ 2000 UH39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۵۲ 2000 UO39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۵۳ 2000 UQ39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۵۴ 2000 UD40 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۵۵ 2000 UT40 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۵۶ 2000 UD42 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۵۷ 2000 UN42 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۵۸ 2000 US42 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۵۹ 2000 UO43 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۶۰ 2000 UK45 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۶۱ 2000 UL45 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۶۲ 2000 UR45 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۶۳ 2000 UX45 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۶۴ 2000 UO48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۶۵ 2000 UT48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۶۶ 2000 UJ49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۶۷ 2000 UW49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۶۸ 2000 UZ49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۶۹ 2000 UC50 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۷۰ 2000 UT51 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۷۱ 2000 UY51 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۷۲ 2000 UF52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۷۳ 2000 UH53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۷۴ 2000 UV53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۷۵ 2000 UC54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۷۶ 2000 UK54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۷۷ 2000 UK55 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۷۸ 2000 UZ57 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۷۹ 2000 UM58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۸۰ 2000 US58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۸۱ 2000 UW59 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۸۲ 2000 UH60 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۸۳ 2000 UK60 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۸۴ 2000 UD61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۸۵ 2000 UO63 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۸۶ 2000 UU63 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۸۷ 2000 UN67 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۸۸ 2000 UE70 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۸۹ 2000 UQ71 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۹۰ 2000 UB72 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۹۱ 2000 UK72 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۹۲ 2000 UG78 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۹۳ 2000 UE86 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۹۴ 2000 UD87 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۹۵ 2000 UR89 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۹۶ 2000 UY89 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۹۷ 2000 UM90 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۹۸ 2000 UL94 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۰۹۹ 2000 UM94 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۰۰ 2000 UH96 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۰۱ 2000 UO96 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۰۲ 2000 UW98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۰۳ 2000 UJ99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۰۴ 2000 UP99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۰۵ 2000 UA101 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۰۶ 2000 UC101 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۰۷ 2000 UK101 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۰۸ 2000 UG102 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۰۹ 2000 UZ102 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۱۰ 2000 UF103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۱۱ 2000 UP103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۱۲ 2000 UG104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۱۳ 2000 UK104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۱۴ 2000 UO104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۱۵ 2000 UE105 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۱۶ 2000 UG110 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۳۷۱۱۷ Narcissus ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۱۸ 2000 VW4 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۱۹ 2000 VQ6 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۲۰ 2000 VS6 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۲۱ 2000 VU7 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۲۲ 2000 VQ10 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۲۳ 2000 VW10 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۲۴ 2000 VH11 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۲۵ 2000 VP12 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۲۶ 2000 VX15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۲۷ 2000 VU17 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۲۸ 2000 VD22 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۲۹ 2000 VZ22 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۳۰ 2000 VS26 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۳۱ 2000 VW29 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۳۲ 2000 VB30 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۳۳ 2000 VD30 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۳۴ 2000 VA32 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۳۵ 2000 VO32 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۳۶ 2000 VA33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۳۷ 2000 VK33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۳۸ 2000 VT33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۳۹ 2000 VH38 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۴۰ 2000 VQ38 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۴۱ Povolny ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۴۲ 2000 VK41 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۴۳ 2000 VG44 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۴۴ 2000 VL44 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۴۵ 2000 VZ45 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۴۶ 2000 VD46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۴۷ 2000 VF48 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۴۸ 2000 VF49 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۴۹ 2000 VX52 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۵۰ 2000 VJ53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۵۱ 2000 VF55 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۵۲ 2000 VV56 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۵۳ 2000 VK57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۵۴ 2000 VZ58 ۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۵۵ 2000 VD59 ۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۵۶ 2000 VB60 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۵۷ 2000 VD61 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۵۸ 2000 VV61 ۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۵۸ 2000 WX ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۶۰ 2000 WR5 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۶۱ 2000 WE9 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۶۲ 2000 WV9 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۶۳ Huachucaclub ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۶۴ 2000 WT12 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۶۵ 2000 WS13 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۶۶ 2000 WB22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۶۷ 2000 WE22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۶۸ 2000 WL22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۶۹ 2000 WX22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۷۰ 2000 WY26 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۷۱ 2000 WO28 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۷۲ 2000 WQ32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۷۳ 2000 WW33 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۷۴ 2000 WE37 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۷۵ 2000 WJ40 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۷۶ 2000 WB42 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۷۷ 2000 WC43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۷۸ 2000 WD45 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۷۹ 2000 WW45 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۸۰ 2000 WE46 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۸۱ 2000 WS49 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۸۲ 2000 WW49 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۸۳ 2000 WH50 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۸۴ 2000 WC53 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۸۵ 2000 WJ58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۸۶ 2000 WC60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۸۷ 2000 WP60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۸۸ 2000 WE61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۸۹ 2000 WJ62 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۹۰ 2000 WC63 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۹۱ 2000 WP69 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۹۲ 2000 WL70 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۹۳ 2000 WF73 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۹۴ 2000 WG73 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۹۵ 2000 WD75 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۹۶ 2000 WR76 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۹۷ 2000 WR77 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۹۸ 2000 WH79 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۱۹۹ 2000 WV92 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۰۰ 2000 WC93 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۰۱ 2000 WS94 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۰۲ 2000 WK95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۰۳ 2000 WS98 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۰۴ 2000 WE100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۰۵ 2000 WD102 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۰۶ 2000 WQ102 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۰۷ 2000 WM103 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۰۸ 2000 WK104 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۰۹ 2000 WA108 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۱۰ 2000 WW113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۱۱ 2000 WK119 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۱۲ 2000 WO126 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۱۳ 2000 WD127 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۱۴ 2000 WG130 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۱۵ 2000 WU131 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۱۶ 2000 WZ132 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۱۷ 2000 WV135 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۱۸ 2000 WE137 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۱۹ 2000 WN137 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۲۰ 2000 WX138 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۲۱ 2000 WA142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۲۲ 2000 WB142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۲۳ 2000 WD142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۲۴ 2000 WH142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۲۵ 2000 WN142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۲۶ 2000 WQ142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۲۷ 2000 WW142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۲۸ 2000 WE146 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۲۹ 2000 WJ146 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۳۰ 2000 WA147 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۳۱ 2000 WW148 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۳۲ 2000 WS154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۳۳ 2000 WV154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۳۴ 2000 WY154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۳۵ 2000 WP155 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۳۶ 2000 WX161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۳۷ 2000 WZ161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۳۸ 2000 WY167 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۳۹ 2000 WB168 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۴۰ 2000 WP171 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۴۱ 2000 WS171 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۴۲ 2000 WE172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۴۳ 2000 WM174 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۴۴ 2000 WF175 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۴۵ 2000 WL179 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۴۶ 2000 WH180 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۴۷ 2000 WM181 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۴۸ 2000 WB182 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۴۹ 2000 WZ182 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۵۰ 2000 WX183 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۵۱ 2000 WX184 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۵۲ 2000 WR186 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۵۳ 2000 WN188 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۵۴ 2000 WO188 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۵۵ 2000 WX189 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۵۶ 2000 WX191 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۵۷ 2000 XM2 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۵۸ 2000 XT3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۵۹ 2000 XF4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۶۰ 2000 XR4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۶۱ 2000 XC5 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۶۲ 2000 XC9 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۶۳ 2000 XP12 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۶۴ 2000 XS16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۶۵ 2000 XT17 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۶۶ 2000 XG18 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۶۷ 2000 XJ23 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۶۸ 2000 XB24 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۶۹ 2000 XO24 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۷۰ 2000 XP32 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۷۱ 2000 XR34 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۷۲ 2000 XR39 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۷۳ 2000 XP40 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۷۴ 2000 XO42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۷۵ 2000 XF43 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۷۶ 2000 XL43 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۷۶ 2000 YJ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۷۸ 2000 YE7 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۷۹ Hukvaldy ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۸۰ 2000 YT19 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۸۱ 2000 YA61 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۸۲ 2000 YJ67 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۸۳ 2000 YA71 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۸۴ 2000 YG76 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۸۵ 2000 YJ78 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۸۶ 2000 YL101 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۸۷ 2000 YM101 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۸۸ 2000 YU121 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۸۹ 2000 YK124 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۹۰ 2000 YX135 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۳۷۲۹۱ 2001 AP26 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۳۷۲۹۲ 2001 AN34 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۳۷۲۹۳ 2001 AF43 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۳۷۲۹۴ 2001 BT44 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۳۷۲۹۵ 2001 BB46 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۳۷۲۹۶ 2001 BX54 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۳۷۲۹۷ 2001 BQ77 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۳۷۲۹۸ 2001 BU80 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۳۷۲۹۹ 2001 CN21 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۳۷۳۰۰ 2001 CW32 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۳۷۳۰۱ 2001 CA39 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۳۷۳۰۲ 2001 EG11 ۲ مارس ۲۰۰۱
۳۷۳۰۳ 2001 EF23 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۳۷۳۰۴ 2001 EW23 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۳۷۳۰۵ 2001 HF55 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۳۷۳۰۶ 2001 KW46 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۳۷۳۰۷ 2001 LG16 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۱
۳۷۳۰۸ 2001 OP16 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۷۳۰۹ 2001 OX62 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۷۳۱۰ 2001 OE107 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۷۳۱۱ 2001 PH28 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۱۲ 2001 PJ62 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۱۲ 2001 QC ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۱۲ 2001 QP ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۱۵ 2001 QQ16 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۱۶ 2001 QS28 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۱۷ 2001 QT31 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۱۸ 2001 QZ31 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۱۹ 2001 QL37 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۲۰ 2001 QF51 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۲۱ 2001 QX69 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۲۲ 2001 QM76 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۲۳ 2001 QY76 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۲۴ 2001 QN77 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۲۵ 2001 QG78 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۲۶ 2001 QA79 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۲۷ 2001 QG79 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۲۸ 2001 QN99 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۲۹ 2001 QW108 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۳۰ 2001 QN136 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۳۱ 2001 QY138 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۳۲ 2001 QJ140 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۳۳ 2001 QU178 ۲۷ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۳۴ 2001 QW197 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۳۵ 2001 QX268 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۷۳۳۵ 2001 RM ۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۳۷ 2001 RH72 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۳۸ 2001 RF93 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۳۹ 2001 RQ94 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۴۰ 2001 RY120 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۴۱ 2001 SO16 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۴۲ 2001 SA22 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۴۳ 2001 SG27 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۴۴ 2001 SS54 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۴۵ 2001 SV153 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۴۶ 2001 SU154 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۴۷ 2001 SB287 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۴۸ 2001 SH289 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۴۹ 2001 SV291 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۵۰ 2001 TU19 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۵۱ 2001 TE36 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۵۲ 2001 TW64 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۵۳ 2001 TG66 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۵۴ 2001 TN107 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۵۵ 2001 TQ116 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۵۶ 2001 TY187 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۵۷ 2001 TD196 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۵۸ 2001 UM10 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۵۹ 2001 UM17 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۶۰ 2001 UZ24 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۶۱ 2001 UW46 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۶۲ 2001 UM65 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۶۳ 2001 UU94 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۶۴ 2001 UW118 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۶۵ 2001 UG153 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۶۶ 2001 UZ157 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۷۳۶۶ 2001 VC ۶ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۶۶ 2001 VR ۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۶۶ 2001 VV ۶ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۷۰ 2001 VM9 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۷۱ 2001 VR27 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۷۲ 2001 VF33 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۷۳ 2001 VM34 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۷۴ 2001 VA37 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۷۵ 2001 VY39 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۷۶ 2001 VD42 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۷۷ 2001 VP46 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۷۸ 2001 VU76 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۷۹ 2001 VP92 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۸۰ 2001 VF94 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۸۱ 2001 VZ119 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۸۲ 2001 VR120 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۸۳ 2001 VM122 ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۸۴ 2001 WU1 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۸۵ 2001 WP27 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۸۶ 2001 WG29 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۸۷ 2001 WT29 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۸۸ 2001 WJ36 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۸۹ 2001 WR38 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۹۰ 2001 WL49 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۹۱ Ebre ۱ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۹۲ Yukiniall ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۹۳ 2001 XF24 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۹۴ 2001 XK24 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۹۵ 2001 XJ30 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۹۶ 2001 XM42 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۹۷ 2001 XP47 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۹۸ 2001 XY49 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۳۹۹ 2001 XO61 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۰۰ 2001 XG67 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۰۱ 2001 XK74 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۰۲ 2001 XB98 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۰۳ 2001 XV98 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۰۴ 2001 XF99 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۰۵ 2001 XT100 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۰۶ 2001 XG103 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۰۷ 2001 XT113 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۰۸ 2001 XY114 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۰۹ 2001 XW115 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۱۰ 2001 XQ118 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۱۱ 2001 XH152 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۱۲ 2001 XG183 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۱۳ 2001 XB184 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۱۴ 2001 XN191 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۱۵ 2001 XQ196 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۱۶ 2001 XR196 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۱۷ 2001 XB197 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۱۸ 2001 XD199 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۱۹ 2001 XT199 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۲۰ 2001 XT215 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۲۱ 2001 XC217 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۲۲ 2001 XF241 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۲۳ 2001 XV251 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۲۴ 2001 YA3 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۲۵ 2001 YM3 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۲۶ 2001 YU69 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۲۷ 2001 YJ82 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۲۸ 2001 YX91 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۲۹ 2001 YE105 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۳۰ 2001 YN119 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۳۷۴۳۱ 2002 AT7 ۴ ژانویه ۲۰۰۲
۳۷۴۳۲ Piszkesteto ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۳۷۴۳۳ 2002 AA19 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۳۷۴۳۴ 2002 AQ25 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۳۷۴۳۴ 2111 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 2201 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 2576 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 2599 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 2610 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 2612 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 2700 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 2722 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 2788 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 2793 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 3056 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 4067 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 4162 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 4218 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 4235 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 4257 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۳۴ 4280 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ Spirit ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 4311 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 4636 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 4727 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 4790 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 4793 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 5008 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6037 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6102 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6112 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6293 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6338 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6352 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6618 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6727 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6753 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6782 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6833 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 6834 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 7082 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 7613 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 9066 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۷۴۵۲ 9618 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۷۴۷۵ 1038 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۷۶ 1107 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۷۷ 1110 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۷۸ 1120 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۷۹ 1130 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۸۰ 1149 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۸۱ 1209 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۸۲ 2114 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۸۳ 2125 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۸۴ 2174 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۸۵ 2211 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۸۶ 2282 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۸۷ 3150 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۸۸ 3203 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۸۹ 4396 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۷۴۹۰ 1082 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۴۹۱ 1112 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۴۹۲ 1115 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۴۹۳ 1171 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۴۹۴ 1174 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۴۹۵ 1226 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۴۹۶ 1287 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۴۹۷ 1330 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۴۹۸ 1507 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۴۹۹ 2033 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۰۰ 2118 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۰۱ 2130 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۰۲ 2257 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۰۳ 2288 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۰۴ 3052 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۰۵ 3062 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۰۶ 3107 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۰۷ 3141 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۰۸ 3190 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۰۹ 3192 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۱۰ 3235 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۱۱ 3303 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۱۲ 4197 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۱۳ 5068 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۷۵۱۴ 1118 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۱۵ 2008 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۱۶ 2027 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۱۷ 2134 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۱۸ 2410 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۱۹ Amphios ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۲۰ 3193 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۲۱ 3280 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۲۲ 3367 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۲۳ 4076 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۲۴ 4375 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۲۵ 5127 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۲۶ 5721 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۷۵۲۷ 1971 UJ1 ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۳۷۵۲۷ 1975 SX ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۳۷۵۲۹ 1977 EL8 ۱۲ مارس ۱۹۷۷
۳۷۵۳۰ 1977 RP7 ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۷۵۳۱ 1978 VF7 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۷۵۳۲ 1978 VL8 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۳۷۵۳۳ 1979 MX8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۳۷۵۳۴ 1980 FL4 ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۳۷۵۳۴ 1981 DP ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۷۵۳۶ 1981 EM2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۳۷ 1981 EP2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۳۸ 1981 EK3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۳۹ 1981 EY4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۴۰ 1981 ES7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۴۱ 1981 EW7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۴۲ 1981 EJ8 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۴۳ 1981 ER8 ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۴۴ 1981 EY16 ۶ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۴۵ 1981 EA18 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۴۶ 1981 ET20 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۴۷ 1981 EH22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۴۸ 1981 EO30 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۴۹ 1981 ET30 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۵۰ 1981 EE31 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۵۱ 1981 EY34 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۵۲ 1981 EU39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۵۳ 1981 EN43 ۳ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۵۴ 1981 ET44 ۷ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۵۵ 1981 EG47 ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۵۵۶ Svyaztie ۲۸ اوت ۱۹۸۲
۳۷۵۵۶ 1984 JR ۹ مه ۱۹۸۴
۳۷۵۵۸ 1984 SG6 ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۷۵۵۸ 1985 UR ۲۰ اکتبر ۱۹۸۵
۳۷۵۶۰ 1986 QK3 ۲۹ اوت ۱۹۸۶
۳۷۵۶۰ 1988 CR ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۳۷۵۶۰ 1988 MA ۱۶ ژوئن ۱۹۸۸
۳۷۵۶۳ 1988 SG2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۷۵۶۴ 1988 TR3 ۱۳ اکتبر ۱۹۸۸
۳۷۵۶۵ 1988 VL3 ۳ نوامبر ۱۹۸۸
۳۷۵۶۶ 1989 GY1 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۳۷۵۶۷ 1989 SC3 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۳۷۵۶۷ 1989 TP ۴ اکتبر ۱۹۸۹
۳۷۵۶۷ 1989 UG ۲۳ اکتبر ۱۹۸۹
۳۷۵۷۰ 1989 UD1 ۲۵ اکتبر ۱۹۸۹
۳۷۵۷۱ 1989 UE1 ۲۵ اکتبر ۱۹۸۹
۳۷۵۷۲ 1989 UC5 ۳۰ اکتبر ۱۹۸۹
۳۷۵۷۳ Enricocaruso ۲۳ اکتبر ۱۹۸۹
۳۷۵۷۴ 1990 QE6 ۲۵ اوت ۱۹۹۰
۳۷۵۷۵ 1990 QD7 ۲۰ اوت ۱۹۹۰
۳۷۵۷۶ 1990 QW9 ۲۴ اوت ۱۹۹۰
۳۷۵۷۶ 1990 RG ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۷۵۷۸ 1990 RY2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۷۵۷۹ 1990 SO7 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۷۵۸۰ 1990 SH8 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۷۵۸۱ 1990 SU15 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۰
۳۷۵۸۲ Faraday ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۳۷۵۸۳ 1990 TH8 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰
۳۷۵۸۴ Schleiden ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۳۷۵۸۵ 1990 VQ8 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۳۷۵۸۶ 1991 BP2 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۱
۳۷۵۸۷ 1991 CK3 ۱۴ فوریه ۱۹۹۱
۳۷۵۸۸ Lynnecox ۱۵ آوریل ۱۹۹۱
۳۷۵۸۹ 1991 NN9 ۹ ژوئیه ۱۹۹۱
۳۷۵۹۰ 1991 RA14 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۳۷۵۹۱ 1991 TD4 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۱
۳۷۵۹۲ 1991 TG7 ۳ اکتبر ۱۹۹۱
۳۷۵۹۲ 1991 UJ ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱
۳۷۵۹۴ 1991 UJ1 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۱
۳۷۵۹۵ 1991 UZ1 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۱
۳۷۵۹۶ 1991 VV6 ۹ نوامبر ۱۹۹۱
۳۷۵۹۷ 1992 EH10 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۷۵۹۸ 1992 EL17 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۷۵۹۹ 1992 EH18 ۳ مارس ۱۹۹۲
۳۷۶۰۰ 1992 EO20 ۲ مارس ۱۹۹۲
۳۷۶۰۱ Vicjen ۳ آوریل ۱۹۹۲
۳۷۶۰۲ 1992 HD1 ۲۴ آوریل ۱۹۹۲
۳۷۶۰۳ 1992 HG1 ۲۴ آوریل ۱۹۹۲
۳۷۶۰۴ 1992 OQ1 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۲
۳۷۶۰۵ 1992 PN2 ۲ اوت ۱۹۹۲
۳۷۶۰۶ 1992 RX4 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۷۶۰۷ 1992 RO7 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۷۶۰۸ Lons ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۳۷۶۰۹ 1992 WS4 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲
۳۷۶۱۰ 1993 FP7 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۳۷۶۱۱ 1993 FR29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۳۷۶۱۲ 1993 FJ37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۷۶۱۳ 1993 FE40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۷۶۱۴ 1993 FT47 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۷۶۱۵ 1993 FX50 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۷۶۱۶ 1993 FK82 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۳۷۶۱۷ 1993 NN1 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۷۶۱۸ 1993 OD3 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۷۶۱۹ 1993 OJ6 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۳۷۶۲۰ 1993 QA3 ۱۶ اوت ۱۹۹۳
۳۷۶۲۱ 1993 QT4 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۳۷۶۲۲ 1993 QO8 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۳۷۶۲۳ Valmiera ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۷۶۲۴ 1993 RT8 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۷۶۲۵ 1993 SR1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۷۶۲۶ 1993 SG2 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳
۳۷۶۲۶ 1993 TD ۱۱ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۲۸ 1993 TK17 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۲۹ 1993 TX19 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۰ 1993 TM20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۱ 1993 TT27 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۲ 1993 TT37 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۳ 1993 TG39 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۳ 1993 UZ ۱۹ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۵ 1993 UJ1 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۶ 1993 UQ4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۷ 1993 UZ5 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۷ 1993 VB ۶ نوامبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۹ 1993 VR1 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۳
۳۷۶۳۹ 1993 WF ۲۰ نوامبر ۱۹۹۳
۳۷۶۴۱ 1994 AO3 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۴
۳۷۶۴۲ 1994 AA6 ۶ ژانویه ۱۹۹۴
۳۷۶۴۳ 1994 AX6 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۳۷۶۴۴ 1994 BN3 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۳۷۶۴۵ 1994 CM13 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۳۷۶۴۶ 1994 CS13 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۳۷۶۴۷ 1994 ES3 ۱۵ مارس ۱۹۹۴
۳۷۶۴۸ 1994 EV6 ۹ مارس ۱۹۹۴
۳۷۶۴۸ 1994 FC ۱۹ مارس ۱۹۹۴
۳۷۶۴۸ 1994 FP ۲۱ مارس ۱۹۹۴
۳۷۶۴۸ 1994 GX ۳ آوریل ۱۹۹۴
۳۷۶۵۲ 1994 JS1 ۴ مه ۱۹۹۴
۳۷۶۵۳ 1994 JJ4 ۳ مه ۱۹۹۴
۳۷۶۵۴ 1994 JQ6 ۴ مه ۱۹۹۴
۳۷۶۵۵ Illapa ۱ اوت ۱۹۹۴
۳۷۶۵۶ 1994 PP6 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۷۶۵۷ 1994 PX14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۷۶۵۸ 1994 PK18 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۷۶۵۹ 1994 PM20 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۷۶۶۰ 1994 PG22 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۷۶۶۱ 1994 PJ26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۷۶۶۲ 1994 PT26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۷۶۶۳ 1994 PT32 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۳۷۶۶۴ 1994 PF39 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۳۷۶۶۵ 1994 RH17 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۳۷۶۶۶ 1994 SV7 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۳۷۶۶۷ 1994 SZ7 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۳۷۶۶۸ 1994 SX9 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۳۷۶۶۹ 1994 TH1 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۳۷۶۷۰ 1994 TW12 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۴
۳۷۶۷۱ 1994 UY11 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۳۷۶۷۱ 1994 VC ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۳۷۶۷۳ 1994 WR5 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۳۷۶۷۴ 1994 XH3 ۲ دسامبر ۱۹۹۴
۳۷۶۷۵ 1995 AJ1 ۶ ژانویه ۱۹۹۵
۳۷۶۷۶ 1995 BV11 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۳۷۶۷۷ 1995 CA1 ۳ فوریه ۱۹۹۵
۳۷۶۷۸ McClure ۳ فوریه ۱۹۹۵
۳۷۶۷۹ 1995 DH5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۵
۳۷۶۸۰ 1995 FD2 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۳۷۶۸۱ 1995 FB7 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۳۷۶۸۲ 1995 GZ6 ۴ آوریل ۱۹۹۵
۳۷۶۸۲ 1995 KK ۱۹ مه ۱۹۹۵
۳۷۶۸۲ 1995 NE ۱ ژوئیه ۱۹۹۵
۳۷۶۸۵ 1995 OU2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۳۷۶۸۶ 1995 OR3 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۳۷۶۸۷ Chunghikoh ۳۰ اوت ۱۹۹۵
۳۷۶۸۸ 1995 ST17 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۷۶۸۹ 1995 SH70 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۳۷۶۹۰ 1995 UV16 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۳۷۶۹۱ 1995 UN74 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۳۷۶۹۲ Loribragg ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵
۳۷۶۹۳ 1995 VQ1 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۳۷۶۹۴ 1995 WC6 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۵
۳۷۶۹۵ 1995 WT10 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۳۷۶۹۶ 1995 WE27 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۳۷۶۹۷ 1995 YW4 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۳۷۶۹۸ 1995 YL8 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۳۷۶۹۹ Santini-Aichl ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۳۷۷۰۰ 1996 AL3 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۶
۳۷۷۰۱ 1996 AR8 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۳۷۷۰۲ 1996 BB9 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۶
۳۷۷۰۳ 1996 CD1 ۱۱ فوریه ۱۹۹۶
۳۷۷۰۴ 1996 EK9 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۳۷۷۰۵ 1996 GD20 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۳۷۷۰۵ 1996 RN ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۰۷ 1996 RK3 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۰۸ 1996 RX3 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۰۹ 1996 RL4 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۱۰ 1996 RD12 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۱۱ 1996 RP12 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۱۲ 1996 RD14 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۱۳ 1996 RY22 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۱۴ 1996 RK29 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۱۵ 1996 RN31 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۱۶ 1996 RP32 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۱۷ 1996 RQ33 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۱۸ 1996 SR4 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۱۹ 1996 SG6 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۲۰ 1996 SH7 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۲۱ 1996 TX8 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۲۲ 1996 TC13 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۲۳ 1996 TX28 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۲۴ 1996 TP30 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۲۵ 1996 TA35 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۲۶ 1996 TK36 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۲۷ 1996 TE39 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۲۸ 1996 TG39 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۲۹ Akiratakao ۱۴ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۳۰ 1996 TA55 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۳۱ 1996 TY64 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۳۲ 1996 TY68 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۳۳ 1996 UD1 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۳۴ 1996 UR3 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۶
۳۷۷۳۴ 1996 VL ۱ نوامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۳۶ Jandl ۱۵ نوامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۳۷ 1996 VS13 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۳۸ 1996 VM14 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۳۹ 1996 VC15 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۴۰ 1996 VU29 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۴۱ 1996 WR1 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۴۲ 1996 WB2 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۴۲ 1996 XQ ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۴۴ 1996 XU14 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۴۵ 1996 XD22 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۴۶ 1996 XD32 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۴۶ 1996 YS ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۳۷۷۴۸ 1997 AF2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۳۷۷۴۹ 1997 AG18 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۷
۳۷۷۴۹ 1997 BZ ۱۹ ژانویه ۱۹۹۷
۳۷۷۵۱ 1997 CH1 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۳۷۷۵۲ 1997 CR12 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۳۷۷۵۳ 1997 CO13 ۷ فوریه ۱۹۹۷
۳۷۷۵۴ 1997 CX15 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۳۷۷۵۴ 1997 EA ۱ مارس ۱۹۹۷
۳۷۷۵۶ 1997 EH11 ۳ مارس ۱۹۹۷
۳۷۷۵۷ 1997 EG26 ۴ مارس ۱۹۹۷
۳۷۷۵۸ 1997 EB36 ۴ مارس ۱۹۹۷
۳۷۷۵۹ 1997 EL36 ۴ مارس ۱۹۹۷
۳۷۷۶۰ 1997 EG41 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۳۷۷۶۱ 1997 EN51 ۵ مارس ۱۹۹۷
۳۷۷۶۲ 1997 GU1 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۶۳ 1997 GB3 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۶۴ 1997 GT3 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۶۵ 1997 GF11 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۶۶ 1997 GM11 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۶۷ 1997 GP16 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۶۸ 1997 GV16 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۶۹ 1997 GJ18 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۷۰ 1997 GQ21 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۷۱ 1997 GQ22 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۷۲ 1997 GF23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۷۳ 1997 GY24 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۷۴ 1997 GC25 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۷۵ 1997 GY26 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۷۶ 1997 GW28 ۸ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۷۷ 1997 GE32 ۱۲ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۷۸ 1997 HE2 ۲۹ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۷۹ 1997 HE10 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۸۰ 1997 HO11 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۸۱ 1997 HB13 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۳۷۷۸۲ Jacquespiccard ۳ مه ۱۹۹۷
۳۷۷۸۳ 1997 MP2 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۳۷۷۸۴ 1997 SY2 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۸۵ 1997 SL15 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۸۶ Tokikonaruko ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۸۷ 1997 SX24 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۸۸ Suchan ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۸۹ 1997 UL16 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۳۷۷۹۰ 1997 UX26 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۳۷۷۹۱ 1997 VB4 ۷ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۹۲ 1997 VQ7 ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۹۲ 1997 WE ۱۸ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۹۴ 1997 WP7 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۹۵ 1997 WC8 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۹۶ 1997 WK13 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۹۷ 1997 WU15 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۹۸ 1997 WU24 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۷۹۹ 1997 WC31 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۰۰ 1997 WW36 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۰۱ 1997 WO47 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۰۲ 1997 XD11 ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۰۲ 1997 YY ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۰۴ 1997 YE4 ۲۳ دسامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۰۵ 1997 YM10 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۰۶ 1997 YQ11 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۰۷ 1997 YZ12 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۰۸ 1997 YL14 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۰۹ 1997 YU15 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۱۰ 1997 YP17 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۳۷۸۱۱ 1998 AR4 ۶ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۱۲ 1998 AB6 ۸ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۱۳ 1998 AM6 ۴ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۱۴ 1998 AT6 ۴ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۱۵ 1998 BK1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۱۶ 1998 BT2 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۱۷ 1998 BV2 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۱۸ 1998 BC5 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۱۹ 1998 BE5 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۲۰ 1998 BL8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۲۱ 1998 BM8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۲۲ 1998 BQ8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۲۳ 1998 BS8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۲۴ 1998 BU14 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۲۵ 1998 BM17 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۲۶ 1998 BS24 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۲۷ 1998 BR32 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۲۸ 1998 BK33 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۲۹ 1998 BQ33 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۳۰ 1998 BX33 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۳۱ 1998 BH36 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۳۲ 1998 BA38 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۳۳ 1998 BL39 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۳۴ 1998 BG41 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۳۵ 1998 BC44 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۳۶ 1998 BD44 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۳۷۸۳۷ 1998 CA2 ۹ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۳۷ 1998 DF ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۳۹ 1998 DX1 ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۴۰ 1998 DA3 ۲۰ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۴۱ 1998 DQ4 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۴۲ 1998 DT4 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۴۳ 1998 DA6 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۴۴ 1998 DD6 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۴۵ 1998 DF6 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۴۶ 1998 DV6 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۴۷ 1998 DH9 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۴۸ 1998 DB14 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۴۹ 1998 DP16 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۵۰ 1998 DX21 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۵۱ 1998 DH26 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۵۲ 1998 DG32 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۵۳ 1998 DB35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۳۷۸۵۴ 1998 EY11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۵۵ 1998 EE12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۵۶ 1998 EV12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۵۷ 1998 EV14 ۵ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۵۸ 1998 EX15 ۳ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۵۹ Bobkoff ۲۳ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۶۰ 1998 FP4 ۲۳ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۶۱ 1998 FA5 ۲۳ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۶۲ 1998 FR5 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۶۳ 1998 FB7 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۶۴ 1998 FJ10 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۶۵ 1998 FS15 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۶۶ 1998 FU15 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۶۷ 1998 FO16 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۶۸ 1998 FH18 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۶۹ 1998 FN21 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۷۰ 1998 FJ23 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۷۱ 1998 FB28 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۷۲ 1998 FW28 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۷۳ 1998 FM29 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۷۴ 1998 FX29 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۷۵ 1998 FV34 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۷۶ 1998 FY37 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۷۷ 1998 FX41 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۷۸ 1998 FG43 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۷۹ 1998 FB47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۸۰ 1998 FP47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۸۱ 1998 FL48 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۸۲ 1998 FE49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۸۳ 1998 FA51 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۸۴ 1998 FH54 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۸۵ 1998 FG56 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۸۶ 1998 FH56 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۸۷ 1998 FQ58 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۸۸ 1998 FG59 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۸۹ 1998 FW59 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۹۰ 1998 FY59 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۹۱ 1998 FY60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۹۲ 1998 FA61 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۹۳ 1998 FR61 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۹۴ 1998 FE62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۹۵ 1998 FJ62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۹۶ 1998 FV62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۹۷ 1998 FP64 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۹۸ 1998 FG65 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۸۹۹ 1998 FZ65 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۰۰ 1998 FF66 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۰۱ 1998 FW66 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۰۲ 1998 FH67 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۰۳ 1998 FU67 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۰۴ 1998 FU68 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۰۵ 1998 FU70 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۰۶ 1998 FR73 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۰۷ 1998 FD76 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۰۸ 1998 FA78 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۰۹ 1998 FT79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۱۰ 1998 FS84 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۱۱ 1998 FA85 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۱۲ 1998 FG90 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۱۳ 1998 FO90 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۱۴ 1998 FK94 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۱۵ 1998 FK101 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۱۶ 1998 FN101 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۱۷ 1998 FJ103 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۱۸ 1998 FD104 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۱۹ 1998 FO104 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۲۰ 1998 FC109 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۲۱ 1998 FM109 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۲۲ 1998 FQ109 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۲۳ 1998 FD113 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۲۴ 1998 FB114 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۲۵ 1998 FL114 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۲۶ 1998 FX114 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۲۷ 1998 FS115 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۲۸ 1998 FO121 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۲۹ 1998 FY122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۳۰ 1998 FG123 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۳۱ 1998 FG125 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۳۲ 1998 FF129 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۳۳ 1998 FM140 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۳۴ 1998 FO141 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۳۷۹۳۴ 1998 GW ۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۳۶ 1998 GH1 ۴ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۳۷ 1998 GA9 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۳۸ 1998 GH9 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۳۹ Hasler ۱۶ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۴۰ 1998 HA4 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۴۱ 1998 HS6 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۴۲ 1998 HY8 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۴۳ 1998 HF18 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۴۴ 1998 HK19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۴۵ 1998 HP19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۴۶ 1998 HH20 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۴۷ 1998 HJ20 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۴۸ 1998 HN23 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۴۹ 1998 HD29 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۵۰ 1998 HU33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۵۱ 1998 HE42 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۵۲ 1998 HW45 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۵۳ 1998 HX46 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۵۴ 1998 HF47 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۵۵ 1998 HK50 ۲۹ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۵۶ 1998 HO53 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۵۷ 1998 HJ54 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۵۸ 1998 HR57 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۵۹ 1998 HM62 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۶۰ 1998 HP64 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۶۱ 1998 HG71 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۶۲ 1998 HW74 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۶۳ 1998 HF79 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۶۴ 1998 HR84 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۶۵ 1998 HH89 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۶۶ 1998 HO90 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۶۷ 1998 HG93 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۶۸ 1998 HB94 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۶۹ 1998 HW97 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۷۰ 1998 HG100 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۷۱ 1998 HS102 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۷۲ 1998 HJ105 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۷۳ 1998 HG106 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۷۴ 1998 HE115 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۷۵ 1998 HB118 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۷۶ 1998 HC118 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۷۷ 1998 HC123 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۷۸ 1998 HR124 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۷۹ 1998 HG125 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۸۰ 1998 HH126 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۸۱ 1998 HD130 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۸۲ 1998 HB132 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۸۳ 1998 HB136 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۸۴ 1998 HA138 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۸۵ 1998 HF144 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۸۶ 1998 HQ144 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۸۷ 1998 HO145 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۸۸ 1998 HB153 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۸۹ 1998 HZ153 ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۳۷۹۹۰ 1998 KN4 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۳۷۹۹۱ 1998 KZ5 ۲۴ مه ۱۹۹۸
۳۷۹۹۲ 1998 KP6 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۳۷۹۹۳ 1998 KM8 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۳۷۹۹۴ 1998 KV12 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۳۷۹۹۵ 1998 KG24 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۳۷۹۹۶ 1998 KE27 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۳۷۹۹۷ 1998 KW30 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۳۷۹۹۸ 1998 KF34 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۳۷۹۹۹ 1998 KL34 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۳۸۰۰۰ 1998 KK35 ۲۲ مه ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]