فهرست سیارک‌ها (۱۳۸۰۰۱–۱۳۹۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۳۸۰۰۱ - ۱۳۹۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۳۸۰۰۱ تا ۱۳۹۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۳۸۰۰۱ 2000 CV82 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۰۲ 2000 CN84 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۰۳ 2000 CK85 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۰۴ 2000 CW85 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۰۵ 2000 CT87 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۰۶ 2000 CV87 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۰۷ 2000 CN88 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۰۸ 2000 CT88 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۰۹ 2000 CX99 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۱۰ 2000 CG100 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۱۱ 2000 CO100 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۱۲ 2000 CC101 ۱۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۱۳ 2000 CN101 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۱۴ 2000 CN103 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۱۵ 2000 CT109 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۱۶ 2000 CQ111 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۱۷ 2000 CG113 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۱۸ 2000 CL113 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۱۹ 2000 CG117 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۲۰ 2000 CL118 ۱۱ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۲۱ 2000 CG121 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۲۲ 2000 CH121 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۲۳ 2000 CL126 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۲۴ 2000 CW131 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۲۵ 2000 CB134 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۲۵ 2000 DR ۲۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۲۷ 2000 DD1 ۲۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۲۸ 2000 DY1 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۲۹ 2000 DP2 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۳۰ 2000 DP4 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۳۱ 2000 DK9 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۳۲ 2000 DC11 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۳۳ 2000 DQ11 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۳۴ 2000 DQ16 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۳۵ 2000 DE17 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۳۶ 2000 DM17 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۳۷ 2000 DG18 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۳۸ 2000 DV18 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۳۹ 2000 DN19 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۴۰ 2000 DJ21 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۴۱ 2000 DN21 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۴۲ 2000 DW21 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۴۳ 2000 DT23 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۴۴ 2000 DW24 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۴۵ 2000 DD27 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۴۶ 2000 DQ27 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۴۷ 2000 DS30 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۴۸ 2000 DG32 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۴۹ 2000 DO33 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۵۰ 2000 DJ34 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۵۱ 2000 DM34 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۵۲ 2000 DB36 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۵۳ 2000 DL37 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۵۴ 2000 DC38 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۵۵ 2000 DM38 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۵۶ 2000 DN38 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۵۷ 2000 DQ38 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۵۸ 2000 DX38 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۵۹ 2000 DA39 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۶۰ 2000 DC39 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۶۱ 2000 DE39 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۶۲ 2000 DB42 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۶۳ 2000 DQ43 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۶۴ 2000 DD45 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۶۵ 2000 DB46 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۶۶ 2000 DO47 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۶۷ 2000 DX47 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۶۸ 2000 DE51 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۶۹ 2000 DY51 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۷۰ 2000 DA53 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۷۱ 2000 DH54 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۷۲ 2000 DY54 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۷۳ 2000 DJ56 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۷۴ 2000 DD57 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۷۵ 2000 DE57 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۷۶ 2000 DQ57 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۷۷ 2000 DV57 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۷۸ 2000 DQ58 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۷۹ 2000 DT58 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۸۰ 2000 DA59 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۸۱ 2000 DM60 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۸۲ 2000 DO61 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۸۳ 2000 DL62 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۸۴ 2000 DY62 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۸۵ 2000 DZ62 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۸۶ 2000 DD64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۸۷ 2000 DQ64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۸۸ 2000 DE66 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۸۹ 2000 DQ67 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۹۰ 2000 DS68 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۹۱ 2000 DC69 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۹۲ 2000 DY69 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۹۳ 2000 DF72 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۹۴ 2000 DR72 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۹۵ 2000 DK79 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۹۶ 2000 DL80 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۹۷ 2000 DZ80 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۹۸ 2000 DK81 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۰۹۹ 2000 DT83 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۰۰ 2000 DU84 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۰۱ 2000 DM86 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۰۲ 2000 DE90 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۰۳ 2000 DK90 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۰۴ 2000 DQ92 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۰۵ 2000 DS93 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۰۶ 2000 DB96 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۰۷ 2000 DL96 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۰۸ 2000 DC102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۰۹ 2000 DD102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۱۰ 2000 DW102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۱۱ 2000 DO106 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۱۲ 2000 DB107 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۱۳ 2000 DR110 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۱۴ 2000 DK115 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۱۵ 2000 DV116 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۸۱۱۵ 2000 EZ ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۱۷ 2000 EJ2 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۱۸ 2000 EA4 ۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۱۹ 2000 EO4 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۲۰ 2000 ED5 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۲۱ 2000 EK8 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۲۲ 2000 ER10 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۲۳ 2000 ES10 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۲۴ 2000 EG11 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۲۵ 2000 EE12 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۲۶ 2000 EC13 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۲۷ 2000 EE14 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۲۸ 2000 ES14 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۲۹ 2000 EH17 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۳۰ 2000 EO18 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۳۱ 2000 ES20 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۳۲ 2000 EZ20 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۳۳ 2000 EY21 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۳۴ 2000 ET22 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۳۵ 2000 EV24 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۳۶ 2000 EE29 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۳۷ 2000 EW31 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۳۸ 2000 EQ32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۳۹ 2000 EV43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۴۰ 2000 EZ43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۴۱ 2000 EV45 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۴۲ 2000 EE50 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۴۳ 2000 EL54 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۴۴ 2000 EH56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۴۵ 2000 EO59 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۴۶ 2000 EW60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۴۷ 2000 ER61 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۴۸ 2000 EJ63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۴۹ 2000 EG64 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۵۰ 2000 EY64 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۵۱ 2000 EE66 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۵۲ 2000 EO68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۵۳ 2000 EW68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۵۴ 2000 EO69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۵۵ 2000 ES70 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۵۶ 2000 EE73 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۵۷ 2000 EJ77 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۵۸ 2000 ED82 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۵۹ 2000 EC85 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۶۰ 2000 ET87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۶۱ 2000 EB88 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۶۲ 2000 EH88 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۶۳ 2000 EK93 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۶۴ 2000 EG96 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۶۵ 2000 EM96 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۶۶ 2000 ER97 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۶۷ 2000 EP99 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۶۸ 2000 EK100 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۶۹ 2000 EN100 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۷۰ 2000 EP100 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۷۱ 2000 EK102 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۷۲ 2000 EU102 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۷۳ 2000 ET103 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۷۴ 2000 EV103 ۱۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۷۵ 2000 EE104 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۷۶ 2000 EM105 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۷۷ 2000 EP105 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۷۸ 2000 EK106 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۷۹ 2000 EY107 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۸۰ 2000 EN110 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۸۱ 2000 ET110 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۸۲ 2000 EC111 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۸۳ 2000 EF112 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۸۴ 2000 EQ112 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۸۵ 2000 EK113 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۸۶ 2000 EB115 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۸۷ 2000 EJ115 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۸۸ 2000 EV115 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۸۹ 2000 EZ115 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۹۰ 2000 EK118 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۹۱ 2000 EH119 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۹۲ 2000 EA120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۹۳ 2000 ER124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۹۴ 2000 EA127 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۹۵ 2000 EG128 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۹۶ 2000 ES129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۹۷ 2000 EG131 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۹۸ 2000 EV131 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۱۹۹ 2000 EJ132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۰۰ 2000 EW137 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۰۱ 2000 EZ137 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۰۲ 2000 EG139 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۰۳ 2000 EJ142 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۰۴ 2000 EY146 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۰۵ 2000 EZ148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۰۶ 2000 EJ149 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۰۷ 2000 EN149 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۰۸ 2000 EN162 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۰۹ 2000 EK163 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۱۰ 2000 EA166 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۱۱ 2000 EF167 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۱۲ 2000 EY172 ۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۱۳ 2000 EL174 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۱۴ 2000 EU178 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۱۵ 2000 EJ181 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۱۶ 2000 EG183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۱۷ 2000 EJ192 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۱۸ 2000 EW193 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۱۹ 2000 EF196 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۲۰ 2000 ET196 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۲۱ 2000 EC207 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۲۲ 2000 FU3 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۲۳ 2000 FK6 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۲۴ 2000 FB7 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۲۵ 2000 FR8 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۲۶ 2000 FV12 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۲۷ 2000 FK16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۲۸ 2000 FG17 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۲۹ 2000 FV18 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۳۰ 2000 FE19 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۳۱ 2000 FK20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۳۲ 2000 FV22 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۳۳ 2000 FM23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۳۴ 2000 FN23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۳۵ 2000 FV24 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۳۶ 2000 FA25 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۳۷ 2000 FQ28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۳۸ 2000 FQ30 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۳۹ 2000 FU32 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۴۰ 2000 FP33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۴۱ 2000 FS33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۴۲ 2000 FW33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۴۳ 2000 FQ35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۴۴ 2000 FJ38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۴۵ 2000 FG40 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۴۶ 2000 FZ46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۴۷ 2000 FN50 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۴۸ 2000 FP53 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۴۹ 2000 FL56 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۵۰ 2000 FS56 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۵۱ 2000 FH57 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۵۲ 2000 FM58 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۵۳ 2000 FB60 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۵۴ 2000 FD61 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۵۵ 2000 FJ69 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۵۶ 2000 FR69 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۵۷ 2000 FR70 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۸۲۵۸ 2000 GD2 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۵۹ 2000 GQ3 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۶۰ 2000 GS3 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۶۱ 2000 GR4 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۶۲ 2000 GM9 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۶۳ 2000 GW9 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۶۴ 2000 GQ11 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۶۵ 2000 GY13 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۶۶ 2000 GC14 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۶۷ 2000 GQ15 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۶۸ 2000 GR15 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۶۹ 2000 GY15 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۷۰ 2000 GZ15 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۷۱ 2000 GS16 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۷۲ 2000 GX17 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۷۳ 2000 GL19 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۷۴ 2000 GY19 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۷۵ 2000 GG20 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۷۶ 2000 GL21 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۷۷ 2000 GT23 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۷۸ 2000 GY23 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۷۹ 2000 GB24 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۸۰ 2000 GC24 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۸۱ 2000 GM25 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۸۲ 2000 GA30 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۸۳ 2000 GP30 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۸۴ 2000 GS30 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۸۵ 2000 GF31 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۸۶ 2000 GO32 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۸۷ 2000 GB33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۸۸ 2000 GH33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۸۹ 2000 GS33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۹۰ 2000 GW33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۹۱ 2000 GF34 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۹۲ 2000 GE37 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۹۳ 2000 GF37 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۹۴ 2000 GC38 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۹۵ 2000 GZ39 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۹۶ 2000 GE40 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۹۷ 2000 GQ41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۹۸ 2000 GG46 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۲۹۹ 2000 GH46 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۰۰ 2000 GX48 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۰۱ 2000 GO49 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۰۲ 2000 GH53 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۰۳ 2000 GB54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۰۴ 2000 GE55 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۰۵ 2000 GV57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۰۶ 2000 GK59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۰۷ 2000 GT59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۰۸ 2000 GN60 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۰۹ 2000 GY60 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۱۰ 2000 GH61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۱۱ 2000 GG63 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۱۲ 2000 GY63 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۱۳ 2000 GH69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۱۴ 2000 GG70 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۱۵ 2000 GQ71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۱۶ 2000 GG73 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۱۷ 2000 GN74 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۱۸ 2000 GZ74 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۱۹ 2000 GL77 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۲۰ 2000 GR79 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۲۱ 2000 GJ80 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۲۲ 2000 GP81 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۲۳ 2000 GT81 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۲۴ 2000 GC82 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۲۵ 2000 GO82 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۲۶ 2000 GX86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۲۷ 2000 GY89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۲۸ 2000 GC90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۲۹ 2000 GG90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۳۰ 2000 GE91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۳۱ 2000 GU93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۳۲ 2000 GJ94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۳۳ 2000 GK97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۳۴ 2000 GW98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۳۵ 2000 GW100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۳۶ 2000 GJ102 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۳۷ 2000 GS104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۳۸ 2000 GC105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۳۹ 2000 GT105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۴۰ 2000 GB110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۴۱ 2000 GD110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۴۲ 2000 GF110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۴۳ 2000 GF112 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۴۴ 2000 GN112 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۴۵ 2000 GW112 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۴۶ 2000 GL113 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۴۷ 2000 GB114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۴۸ 2000 GN114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۴۹ 2000 GK115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۵۰ 2000 GT115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۵۱ 2000 GF116 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۵۲ 2000 GS116 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۵۳ 2000 GX117 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۵۴ 2000 GF118 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۵۵ 2000 GH118 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۵۶ 2000 GW121 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۵۷ 2000 GB123 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۵۸ 2000 GL127 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۵۹ 2000 GX127 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۶۰ 2000 GA130 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۶۱ 2000 GZ131 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۶۲ 2000 GP132 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۶۳ 2000 GO137 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۶۴ 2000 GU138 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۶۵ 2000 GG139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۶۶ 2000 GH139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۶۷ 2000 GJ139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۶۸ 2000 GE140 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۶۹ 2000 GL140 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۷۰ 2000 GS143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۷۱ 2000 GK144 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۷۲ 2000 GN144 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۷۳ 2000 GQ150 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۷۴ 2000 GA151 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۷۵ 2000 GS151 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۷۶ 2000 GV152 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۷۷ 2000 GX153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۷۸ 2000 GP154 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۷۹ 2000 GD157 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۸۰ 2000 GM157 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۸۱ 2000 GL162 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۸۲ 2000 GM162 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۸۳ 2000 GA163 ۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۸۴ 2000 GJ164 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۸۵ 2000 GZ168 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۸۶ 2000 GF169 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۸۷ 2000 GY172 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۸۸ 2000 GX173 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۸۹ 2000 GS174 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۹۰ 2000 GB175 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۹۱ 2000 GK177 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۹۱ 2000 HY ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۹۳ 2000 HF3 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۹۴ 2000 HA4 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۹۵ 2000 HD5 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۹۶ 2000 HV7 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۹۷ 2000 HB11 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۹۸ 2000 HG11 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۳۹۹ 2000 HK11 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۰۰ 2000 HL12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۰۱ 2000 HB13 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۰۲ 2000 HN14 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۰۳ 2000 HM21 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۰۴ 2000 HA24 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۰۵ 2000 HV24 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۰۶ 2000 HN27 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۰۷ 2000 HR27 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۰۸ 2000 HY28 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۰۹ 2000 HH30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۱۰ 2000 HV31 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۱۱ 2000 HY33 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۱۲ 2000 HD34 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۱۳ 2000 HW39 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۱۴ 2000 HY41 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۱۵ 2000 HM44 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۱۶ 2000 HB45 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۱۷ 2000 HN48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۱۸ 2000 HZ48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۱۹ 2000 HU56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۲۰ 2000 HA57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۲۱ 2000 HJ59 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۲۲ 2000 HP60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۲۳ 2000 HB64 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۲۴ 2000 HP66 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۲۵ 2000 HV68 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۲۶ 2000 HY69 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۲۷ 2000 HG75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۲۸ 2000 HG77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۲۹ 2000 HP77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۳۰ 2000 HS80 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۳۱ 2000 HZ81 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۳۲ 2000 HM82 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۳۳ 2000 HV82 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۳۴ 2000 HF83 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۳۵ 2000 HX87 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۳۶ 2000 HA89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۳۷ 2000 HN89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۳۸ 2000 HG95 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۳۹ 2000 HD98 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۴۰ 2000 HP99 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۴۱ 2000 HB100 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۴۲ 2000 HN103 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۴۳ 2000 HR104 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۸۴۴۴ 2000 JS1 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۴۵ 2000 JF2 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۴۶ 2000 JP4 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۴۷ 2000 JQ6 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۴۸ 2000 JV7 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۴۹ 2000 JF8 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۵۰ 2000 JQ8 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۵۱ 2000 JR9 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۵۲ 2000 JO10 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۵۳ 2000 JO11 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۵۴ 2000 JQ11 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۵۵ 2000 JQ13 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۵۶ 2000 JD21 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۵۷ 2000 JN23 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۵۸ 2000 JS24 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۵۹ 2000 JQ31 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۶۰ 2000 JP33 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۶۱ 2000 JA35 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۶۲ 2000 JO41 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۶۳ 2000 JV41 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۶۴ 2000 JJ42 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۶۵ 2000 JV42 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۶۶ 2000 JO43 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۶۷ 2000 JL44 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۶۸ 2000 JW44 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۶۹ 2000 JJ56 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۷۰ 2000 JF60 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۷۱ 2000 JC75 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۷۲ 2000 JB77 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۷۳ 2000 JT78 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۷۴ 2000 JP79 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۷۵ 2000 JD84 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۷۶ 2000 JJ85 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۷۷ 2000 JY86 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۷۸ 2000 JF87 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۷۹ 2000 KU2 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۸۰ 2000 KZ2 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۸۱ 2000 KD3 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۸۲ 2000 KR4 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۸۳ 2000 KT7 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۸۴ 2000 KD9 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۸۵ 2000 KY9 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۸۶ 2000 KH11 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۸۷ 2000 KF15 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۸۸ 2000 KY16 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۸۹ 2000 KL17 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۹۰ 2000 KK20 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۹۱ 2000 KE27 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۹۲ 2000 KF34 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۹۳ 2000 KQ35 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۹۴ 2000 KD37 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۹۵ 2000 KG37 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۹۶ 2000 KE38 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۹۷ 2000 KS42 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۹۸ 2000 KV42 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۴۹۹ 2000 KE43 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۰۰ 2000 KF51 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۰۱ 2000 KH52 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۰۲ 2000 KQ52 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۰۳ 2000 KC58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۰۴ 2000 KW62 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۰۵ 2000 KY63 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۰۶ 2000 KP64 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۰۷ 2000 KA68 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۰۸ 2000 KO69 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۰۹ 2000 KO72 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۱۰ 2000 KT73 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۱۱ 2000 KZ82 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۱۲ 2000 LE3 ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۸۵۱۳ 2000 LT6 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۸۵۱۴ 2000 LA10 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۸۵۱۵ 2000 LN24 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۸۵۱۶ 2000 LM32 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۸۵۱۷ 2000 LO32 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۸۵۱۸ 2000 NB7 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۱۹ 2000 NE12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۲۰ 2000 NK14 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۲۱ 2000 NL18 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۲۲ 2000 NW19 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۲۳ 2000 NL20 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۲۴ 2000 OJ8 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۲۵ 2000 OP8 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۲۶ 2000 OR8 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۲۷ 2000 OJ20 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۲۸ 2000 OX21 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۲۹ 2000 OB31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۳۰ 2000 OJ34 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۳۱ 2000 OC38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۳۲ 2000 OA40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۳۳ 2000 OF40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۳۴ 2000 OT41 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۳۵ 2000 OO57 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۳۶ 2000 OZ59 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۳۷ 2000 OK67 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۸۵۳۸ 2000 PL3 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۳۹ 2000 PB6 ۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۴۰ 2000 PZ14 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۴۱ 2000 PV20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۴۲ 2000 PK25 ۳ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۴۳ 2000 QR6 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۴۴ 2000 QY9 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۴۵ 2000 QD11 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۴۶ 2000 QM12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۴۷ 2000 QA15 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۴۸ 2000 QN16 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۴۹ 2000 QY21 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۵۰ 2000 QD31 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۵۱ 2000 QF32 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۵۲ 2000 QF33 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۵۳ 2000 QZ40 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۵۴ 2000 QN44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۵۵ 2000 QS44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۵۶ 2000 QC47 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۵۷ 2000 QS47 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۵۸ 2000 QP51 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۵۹ 2000 QZ56 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۶۰ 2000 QM59 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۶۱ 2000 QY66 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۶۲ 2000 QC68 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۶۳ 2000 QE69 ۲۷ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۶۴ 2000 QH74 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۶۵ 2000 QG76 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۶۶ 2000 QS78 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۶۷ 2000 QU79 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۶۸ 2000 QK81 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۶۹ 2000 QQ81 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۷۰ 2000 QS84 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۷۱ 2000 QY87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۷۲ 2000 QV92 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۷۳ 2000 QB107 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۷۴ 2000 QS109 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۷۵ 2000 QG114 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۷۶ 2000 QU114 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۷۷ 2000 QX122 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۷۸ 2000 QL124 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۷۹ 2000 QA132 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۸۰ 2000 QC132 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۸۱ 2000 QQ133 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۸۲ 2000 QP134 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۸۳ 2000 QF136 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۸۴ 2000 QC139 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۸۵ 2000 QG140 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۸۶ 2000 QL142 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۸۷ 2000 QF143 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۸۸ 2000 QY146 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۸۹ 2000 QC154 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۹۰ 2000 QN154 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۹۱ 2000 QB156 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۹۲ 2000 QD160 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۹۳ 2000 QH160 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۹۴ 2000 QM160 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۹۵ 2000 QD161 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۹۶ 2000 QL161 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۹۷ 2000 QZ161 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۹۸ 2000 QV164 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۵۹۹ 2000 QO166 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۰۰ 2000 QJ174 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۰۱ 2000 QK175 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۰۲ 2000 QY176 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۰۳ 2000 QG177 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۰۴ 2000 QO177 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۰۵ 2000 QW177 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۰۶ 2000 QR179 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۰۷ 2000 QF184 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۰۸ 2000 QX184 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۰۹ 2000 QH188 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۱۰ 2000 QY188 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۱۱ 2000 QJ189 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۱۲ 2000 QM194 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۱۳ 2000 QV196 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۱۴ 2000 QO197 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۱۵ 2000 QY197 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۱۶ 2000 QZ204 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۱۷ 2000 QP205 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۱۸ 2000 QZ209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۱۹ 2000 QL211 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۰ 2000 QD220 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۱ 2000 QQ221 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۲ 2000 QU221 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۳ 2000 QQ225 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۴ 2000 QX226 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۵ 2000 QL244 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۶ 2000 QM248 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۷ 2000 QK250 ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۸ 2000 QM251 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۸ 2000 RR ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۲۸ 2000 RU ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۳۱ 2000 RE8 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۳۲ 2000 RS14 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۳۳ 2000 RD15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۳۴ 2000 RW15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۳۵ 2000 RP17 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۳۶ 2000 RJ18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۳۷ 2000 RN20 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۳۸ 2000 RF24 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۳۹ 2000 RH24 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۴۰ 2000 RO26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۴۱ 2000 RH27 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۴۲ 2000 RV27 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۴۳ 2000 RH29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۴۴ 2000 RQ30 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۴۵ 2000 RQ31 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۴۶ 2000 RK34 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۴۷ 2000 RK39 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۴۸ 2000 RL39 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۴۹ 2000 RZ39 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۵۰ 2000 RY53 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۵۱ 2000 RQ59 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۵۲ 2000 RR63 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۵۳ 2000 RT76 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۵۴ 2000 RP77 ۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۵۵ 2000 RG81 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۵۶ 2000 RQ81 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۵۷ 2000 RU81 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۵۸ 2000 RA84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۵۹ 2000 RQ88 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۶۰ 2000 RR88 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۶۱ 2000 RH89 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۶۲ 2000 RV89 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۶۳ 2000 RE91 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۶۴ 2000 RK93 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۶۵ 2000 RE96 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۶۶ 2000 RX96 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۶۷ 2000 RZ99 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۶۸ 2000 RB103 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۶۹ 2000 RJ104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۷۰ 2000 RH106 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۷۱ 2000 SY3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۷۲ 2000 SL4 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۷۳ 2000 SH6 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۷۴ 2000 SJ6 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۷۵ 2000 SU8 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۷۶ 2000 SZ15 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۷۷ 2000 SU16 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۷۸ 2000 SS23 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۷۹ 2000 SD30 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۸۰ 2000 SN31 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۸۱ 2000 SX32 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۸۲ 2000 SJ34 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۸۳ 2000 SS35 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۸۴ 2000 SS40 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۸۵ 2000 SM45 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۸۶ 2000 SK50 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۸۷ 2000 SJ51 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۸۸ 2000 SE53 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۸۹ 2000 SW55 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۹۰ 2000 SY56 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۹۱ 2000 SP57 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۹۲ 2000 SV58 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۹۳ 2000 ST59 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۹۴ 2000 SV59 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۹۵ 2000 SD60 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۹۶ 2000 SB69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۹۷ 2000 ST69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۹۸ 2000 SQ76 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۶۹۹ 2000 SL77 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۰۰ 2000 SD79 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۰۱ 2000 SJ80 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۰۲ 2000 SW85 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۰۳ 2000 SK89 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۰۴ 2000 SO90 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۰۵ 2000 SU90 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۰۶ 2000 SR92 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۰۷ 2000 SP95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۰۸ 2000 SW95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۰۹ 2000 SJ101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۱۰ 2000 SE103 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۱۱ 2000 SN104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۱۲ 2000 SJ105 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۱۳ 2000 SK117 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۱۴ 2000 SC126 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۱۵ 2000 SK129 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۱۶ 2000 SU130 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۱۷ 2000 SB135 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۱۸ 2000 SW139 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۱۹ 2000 SB144 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۲۰ 2000 SV156 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۲۱ 2000 SY156 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۲۲ 2000 SA157 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۲۳ 2000 SY158 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۲۴ 2000 SZ164 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۲۵ 2000 SF175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۲۶ 2000 SY176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۲۷ 2000 SU180 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۲۸ 2000 SO186 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۲۹ 2000 SB187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۳۰ 2000 SP187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۳۱ 2000 SE191 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۳۲ 2000 SG191 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۳۳ 2000 SB195 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۳۴ 2000 SG195 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۳۵ 2000 SR199 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۳۶ 2000 SV199 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۳۷ 2000 SX201 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۳۸ 2000 SZ203 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۳۹ 2000 SF206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۴۰ 2000 SB209 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۴۱ 2000 SE213 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۴۲ 2000 SR223 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۴۳ 2000 SC225 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۴۴ 2000 SB235 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۴۵ 2000 SM235 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۴۶ 2000 SD246 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۴۷ 2000 SR246 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۴۸ 2000 SU246 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۴۹ 2000 SD253 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۵۰ 2000 SH253 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۵۱ 2000 SC259 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۵۲ 2000 SP259 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۵۳ 2000 SP270 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۵۴ 2000 SA272 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۵۵ 2000 SL272 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۵۶ 2000 SC273 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۵۷ 2000 SR280 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۵۸ 2000 SS280 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۵۹ 2000 SK281 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۶۰ 2000 SO283 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۶۱ 2000 SN286 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۶۲ 2000 SR287 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۶۳ 2000 SX290 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۶۴ 2000 SP292 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۶۵ 2000 SD306 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۶۶ 2000 SL308 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۶۷ 2000 ST313 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۶۸ 2000 SM314 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۶۹ 2000 SP314 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۷۰ 2000 SK315 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۷۱ 2000 SP316 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۷۲ 2000 SH317 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۷۳ 2000 SS318 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۷۴ 2000 SJ320 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۷۵ 2000 SA328 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۷۶ 2000 SH328 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۷۷ 2000 SX330 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۷۸ 2000 ST334 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۷۹ 2000 SL335 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۸۰ 2000 SR338 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۸۱ 2000 SH339 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۸۲ 2000 SV344 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۸۳ 2000 SJ349 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۸۴ 2000 SN350 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۸۵ 2000 SA351 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۸۶ 2000 SL355 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۸۷ 2000 SJ358 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۸۸ 2000 SQ359 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۸۹ 2000 SU362 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۹۰ 2000 SZ362 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۹۱ 2000 SK363 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۹۲ 2000 SP365 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۹۳ 2000 SV368 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۹۴ 2000 TU2 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۹۵ 2000 TB4 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۹۶ 2000 TV6 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۹۷ 2000 TR9 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۹۸ 2000 TA13 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۷۹۹ 2000 TT15 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۰۰ 2000 TZ19 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۰۱ 2000 TJ26 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۰۲ 2000 TL27 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۰۳ 2000 TT34 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۰۴ 2000 TG36 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۰۵ 2000 TE39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۰۶ 2000 TK39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۰۷ 2000 TA43 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۰۸ 2000 TD43 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۰۹ 2000 TF43 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۱۰ 2000 TB50 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۱۱ 2000 TW50 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۱۲ 2000 TY54 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۱۳ 2000 TO56 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۱۴ 2000 TD58 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۱۵ 2000 TQ64 ۷ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۱۶ 2000 TG65 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۱۷ 2000 UR8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۱۸ 2000 UK15 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۱۹ 2000 UL22 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۲۰ 2000 UN22 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۲۱ 2000 UM23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۲۲ 2000 UR23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۲۳ 2000 UR24 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۲۴ 2000 UK28 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۲۵ 2000 UR31 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۲۶ 2000 UY42 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۲۷ 2000 UB44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۲۸ 2000 UD52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۲۹ 2000 UL58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۳۰ 2000 UJ62 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۳۱ 2000 UD68 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۳۲ 2000 UX88 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۳۳ 2000 UE91 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۳۴ 2000 UQ92 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۳۵ 2000 UZ97 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۳۶ 2000 UW100 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۳۷ 2000 UC109 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۳۸ 2000 VL3 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۳۹ 2000 VA10 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۴۰ 2000 VB10 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۴۱ 2000 VT15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۴۲ 2000 VN22 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۴۳ 2000 VF39 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۴۴ 2000 VC41 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۴۵ 2000 VV57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۴۶ 2000 VJ61 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۴۷ 2000 VE62 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۴۸ 2000 WD1 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۴۹ 2000 WL3 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۵۰ 2000 WR6 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۵۱ 2000 WW7 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۵۲ 2000 WN10 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۵۳ 2000 WN13 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۵۴ 2000 WK17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۵۵ 2000 WU28 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۵۶ 2000 WT34 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۵۷ 2000 WC47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۵۸ 2000 WE62 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۵۹ 2000 WN63 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۶۰ 2000 WO77 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۶۱ 2000 WO87 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۶۲ 2000 WP113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۶۳ 2000 WO119 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۶۴ 2000 WM143 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۶۵ 2000 WP159 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۶۶ 2000 WO163 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۶۷ 2000 XD5 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۶۸ 2000 XR15 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۶۹ 2000 XL16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۷۰ 2000 XP16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۷۱ 2000 XG17 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۷۲ 2000 XU31 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۷۳ 2000 XV34 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۷۴ 2000 XN35 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۷۵ 2000 XF37 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۷۶ 2000 XA45 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۷۷ 2000 XG47 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۷۸ 2000 YE1 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۷۹ 2000 YQ2 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۸۰ 2000 YK6 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۸۱ 2000 YD9 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۸۲ 2000 YZ9 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۸۳ 2000 YL29 ۲۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۸۴ 2000 YQ37 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۸۵ 2000 YR41 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۸۶ 2000 YJ46 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۸۷ 2000 YE50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۸۸ 2000 YQ52 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۸۹ 2000 YY55 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۹۰ 2000 YD61 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۹۱ 2000 YY61 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۹۲ 2000 YM64 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۹۳ 2000 YH66 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۹۴ 2000 YW67 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۹۵ 2000 YL74 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۹۶ 2000 YN74 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۹۷ 2000 YV77 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۹۸ 2000 YU87 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۸۹۹ 2000 YD95 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۰۰ 2000 YW97 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۰۱ 2000 YU98 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۰۲ 2000 YO102 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۰۳ 2000 YA107 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۰۴ 2000 YO108 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۰۵ 2000 YK110 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۰۶ 2000 YO118 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۰۷ 2000 YB129 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۰۸ 2000 YG130 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۰۹ 2000 YO135 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۱۰ 2000 YE136 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۸۹۱۱ 2001 AE2 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۱۲ 2001 AD4 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۱۳ 2001 AJ11 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۱۴ 2001 AB12 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۱۵ 2001 AW13 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۱۶ 2001 AS14 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۱۷ 2001 AZ19 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۱۸ 2001 AJ22 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۱۹ 2001 AU23 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۲۰ 2001 AE24 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۲۱ 2001 AR24 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۲۲ 2001 AY39 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۲۳ 2001 AS40 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۲۴ 2001 AV40 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۲۵ 2001 AU43 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۲۵ 2001 BA ۱۶ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۲۵ 2001 BR ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۲۸ 2001 BP1 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۲۹ 2001 BU1 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۳۰ 2001 BQ3 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۳۱ 2001 BJ4 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۳۲ 2001 BB8 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۳۳ 2001 BT8 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۳۴ 2001 BW8 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۳۵ 2001 BH12 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۳۶ 2001 BK13 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۳۷ 2001 BK16 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۳۸ 2001 BJ18 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۳۹ 2001 BE20 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۴۰ 2001 BO23 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۴۱ 2001 BU28 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۴۲ 2001 BP29 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۴۳ 2001 BT30 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۴۴ 2001 BF31 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۴۵ 2001 BZ37 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۴۶ 2001 BA39 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۴۷ 2001 BA40 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۴۸ 2001 BR47 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۴۹ 2001 BS58 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۵۰ 2001 BR61 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۵۱ 2001 BV62 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۵۲ 2001 BP63 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۵۳ 2001 BW68 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۵۴ 2001 BD73 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۵۵ 2001 BX73 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۵۶ 2001 BK78 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۵۷ 2001 BT79 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۵۸ 2001 BZ79 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۵۹ 2001 CZ2 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۶۰ 2001 CQ3 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۶۱ 2001 CJ5 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۶۲ 2001 CP7 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۶۳ 2001 CA9 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۶۴ 2001 CL9 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۶۵ 2001 CD17 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۶۶ 2001 CS17 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۶۷ 2001 CN18 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۶۸ 2001 CT18 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۶۹ 2001 CZ18 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۷۰ 2001 CV19 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۷۱ 2001 CB21 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۷۲ 2001 CO21 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۷۳ 2001 CZ22 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۷۴ 2001 CX24 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۷۵ 2001 CT25 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۷۶ 2001 CJ26 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۷۷ 2001 CY31 ۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۷۸ 2001 CD32 ۱۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۷۹ 2001 CM32 ۱۴ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۸۰ 2001 CY36 ۱۴ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۸۱ 2001 CE47 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۸۲ 2001 CS49 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۸۳ 2001 DX4 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۸۴ 2001 DY6 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۸۵ 2001 DP7 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۸۶ 2001 DB12 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۸۷ 2001 DN12 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۸۸ 2001 DQ12 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۸۹ 2001 DK14 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۹۰ 2001 DV14 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۹۱ 2001 DF16 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۹۲ 2001 DS16 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۹۳ 2001 DQ19 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۹۴ 2001 DY20 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۹۵ 2001 DR22 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۹۶ 2001 DT22 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۹۷ 2001 DA24 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۹۸ 2001 DX26 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۸۹۹۹ 2001 DU27 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۹۰۰۰ 2001 DA28 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱

منابع[ویرایش]