فهرست سیارک‌ها (۱۳۰۰۰۱–۱۳۱۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۳۰۰۰۱ - ۱۳۱۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۳۰۰۰۱ تا ۱۳۱۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۳۰۰۰۱ 1999 VC34 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۰۲ 1999 VR35 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۰۳ 1999 VB39 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۰۴ 1999 VN42 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۰۵ 1999 VE43 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۰۶ 1999 VB45 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۰۷ 1999 VC45 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۰۸ 1999 VU46 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۰۹ 1999 VH52 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۱۰ 1999 VR52 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۱۱ 1999 VP53 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۱۲ 1999 VR53 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۱۳ 1999 VB56 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۱۴ 1999 VZ56 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۱۵ 1999 VF57 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۱۶ 1999 VU59 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۱۷ 1999 VB66 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۱۸ 1999 VK67 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۱۹ 1999 VW68 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۲۰ 1999 VC69 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۲۱ 1999 VY74 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۲۲ 1999 VD77 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۲۳ 1999 VV77 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۲۴ 1999 VK80 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۲۵ 1999 VU80 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۲۶ 1999 VG84 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۲۷ 1999 VC88 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۲۸ 1999 VO90 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۲۹ 1999 VR93 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۳۰ 1999 VH95 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۳۱ 1999 VT96 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۳۲ 1999 VE98 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۳۳ 1999 VP98 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۳۴ 1999 VT99 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۳۵ 1999 VA123 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۳۶ 1999 VO125 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۳۷ 1999 VR125 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۳۸ 1999 VM127 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۳۹ 1999 VY136 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۴۰ 1999 VO137 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۴۱ 1999 VL140 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۴۲ 1999 VE147 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۴۳ 1999 VZ148 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۴۴ 1999 VK149 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۴۵ 1999 VZ157 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۴۶ 1999 VF159 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۴۷ 1999 VJ163 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۴۸ 1999 VG164 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۴۹ 1999 VU166 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۵۰ 1999 VL167 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۵۱ 1999 VK168 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۵۲ 1999 VO171 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۵۳ 1999 VW171 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۵۴ 1999 VM173 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۵۵ 1999 VY173 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۵۶ 1999 VA177 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۵۷ 1999 VA179 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۵۸ 1999 VN179 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۵۹ 1999 VT181 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۶۰ 1999 VO185 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۶۱ 1999 VR187 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۶۲ 1999 VU188 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۶۳ 1999 VZ191 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۶۴ 1999 VB192 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۶۵ 1999 VC192 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۶۶ 1999 VK193 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۶۷ 1999 VM194 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۶۸ 1999 VH196 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۶۹ 1999 VV196 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۷۰ 1999 VK197 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۷۱ 1999 VD198 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۷۲ 1999 VL198 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۷۳ 1999 VH204 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۷۴ 1999 VG205 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۷۵ 1999 VO217 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۷۶ 1999 VA224 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۷۷ 1999 VA225 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۷۸ 1999 WH2 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۷۹ 1999 WW2 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۸۰ 1999 WQ6 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۸۱ 1999 WM12 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۸۲ 1999 WP13 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۸۳ 1999 WV14 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۸۴ 1999 WM16 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۸۵ 1999 WX16 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۸۶ 1999 WW17 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۸۷ 1999 WA25 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۸۸ 1999 XQ3 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۸۹ 1999 XC5 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۹۰ 1999 XJ6 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۹۱ 1999 XC10 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۹۲ 1999 XD13 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۹۳ 1999 XP14 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۹۴ 1999 XW14 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۹۵ 1999 XR16 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۹۶ 1999 XJ19 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۹۷ 1999 XW20 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۹۸ 1999 XM21 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۹۹ 1999 XU22 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۰۰ 1999 XY28 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۰۱ 1999 XM29 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۰۲ 1999 XO30 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۰۳ 1999 XR30 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۰۴ 1999 XB41 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۰۵ 1999 XW42 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۰۶ 1999 XT47 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۰۷ 1999 XS51 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۰۸ 1999 XQ58 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۰۹ 1999 XC65 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۱۰ 1999 XQ65 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۱۱ 1999 XR67 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۱۲ 1999 XF70 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۱۳ 1999 XY72 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۱۴ 1999 XS73 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۱۵ 1999 XO78 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۱۶ 1999 XH79 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۱۷ 1999 XD80 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۱۸ 1999 XR80 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۱۹ 1999 XH81 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۲۰ 1999 XH84 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۲۱ 1999 XH86 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۲۲ 1999 XZ90 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۲۳ 1999 XJ92 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۲۴ 1999 XJ105 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۲۵ 1999 XV105 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۲۶ 1999 XW106 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۲۷ 1999 XC110 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۲۸ 1999 XG118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۲۹ 1999 XS127 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۳۰ 1999 XB133 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۳۱ 1999 XC133 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۳۲ 1999 XQ133 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۳۳ 1999 XP134 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۳۴ 1999 XR135 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۳۵ 1999 XF136 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۳۶ 1999 XP137 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۳۷ 1999 XT137 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۳۸ 1999 XT145 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۳۹ 1999 XF148 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۴۰ 1999 XC150 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۴۱ 1999 XZ153 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۴۲ 1999 XP157 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۴۳ 1999 XC177 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۴۴ 1999 XQ182 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۴۵ 1999 XD186 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۴۶ 1999 XS191 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۴۷ 1999 XF199 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۴۸ 1999 XT202 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۴۹ 1999 XZ204 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۵۰ 1999 XJ206 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۵۱ 1999 XB209 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۵۲ 1999 XV213 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۵۳ 1999 XA217 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۵۴ 1999 XQ220 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۵۵ 1999 XD223 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۵۶ 1999 XS225 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۵۷ 1999 XL228 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۵۸ 1999 XD231 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۵۹ 1999 XH233 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۶۰ 1999 XP235 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۶۱ 1999 XG237 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۶۱ 1999 YM ۱۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۶۳ 1999 YX5 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۶۴ 1999 YW9 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۶۵ 1999 YV11 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۶۶ 1999 YL17 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۶۷ 1999 YV27 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۶۸ 1999 YX27 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۱۶۹ 2000 AG1 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۷۰ 2000 AL4 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۷۱ 2000 AS6 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۷۲ 2000 AU6 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۷۳ 2000 AU10 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۷۴ 2000 AO18 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۷۵ 2000 AL20 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۷۶ 2000 AO28 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۷۷ 2000 AH36 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۷۸ 2000 AD39 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۷۹ 2000 AC45 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۸۰ 2000 AP52 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۸۱ 2000 AZ52 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۸۲ 2000 AZ55 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۸۳ 2000 AS58 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۸۴ 2000 AA60 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۸۵ 2000 AE66 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۸۶ 2000 AE70 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۸۷ 2000 AJ83 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۸۸ 2000 AZ85 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۸۹ 2000 AY86 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۹۰ 2000 AG90 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۹۱ 2000 AS92 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۹۲ 2000 AB93 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۹۳ 2000 AM95 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۹۴ 2000 AZ128 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۹۵ 2000 AM129 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۹۶ 2000 AW133 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۹۷ 2000 AL152 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۹۸ 2000 AY152 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۱۹۹ 2000 AC161 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۰۰ 2000 AG167 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۰۱ 2000 AE170 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۰۲ 2000 AJ171 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۰۳ 2000 AT176 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۰۴ 2000 AZ176 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۰۵ 2000 AY181 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۰۶ 2000 AK201 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۰۷ 2000 AV205 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۰۸ 2000 AB211 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۰۹ 2000 AZ214 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۱۰ 2000 AX217 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۱۱ 2000 AF219 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۱۲ 2000 AD220 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۱۳ 2000 AX222 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۱۴ 2000 AC227 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۱۵ 2000 AK228 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۱۶ 2000 AC238 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۱۷ 2000 AA239 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۱۸ 2000 AG239 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۱۹ 2000 AG242 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۲۰ 2000 AM245 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۲۱ 2000 AG248 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۲۱ 2000 BM ۲۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۲۳ 2000 BA2 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۲۴ 2000 BL7 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۲۵ 2000 BW10 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۲۶ 2000 BT20 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۲۷ 2000 BC22 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۲۸ 2000 BV32 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۲۹ 2000 BV33 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۳۰ 2000 BN36 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۳۱ 2000 BS38 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۳۲ 2000 BC50 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۳۳ 2000 CJ8 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۳۴ 2000 CR13 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۳۵ 2000 CC24 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۳۶ 2000 CX24 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۳۷ 2000 CJ26 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۳۸ 2000 CK32 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۳۹ 2000 CU39 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۴۰ 2000 CD41 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۴۱ 2000 CE53 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۴۲ 2000 CR54 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۴۳ 2000 CA75 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۴۴ 2000 CD76 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۴۵ 2000 CO77 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۴۶ 2000 CN83 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۴۷ 2000 CE85 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۴۸ 2000 CV90 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۴۹ 2000 CS106 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۵۰ 2000 CD116 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۵۱ 2000 CM118 ۱۱ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۵۲ 2000 CN135 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۵۳ 2000 DV2 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۵۴ 2000 DJ14 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۵۵ 2000 DQ18 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۵۶ 2000 DG24 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۵۷ 2000 DB31 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۵۸ 2000 DL33 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۵۹ 2000 DV33 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۶۰ 2000 DP38 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۶۱ 2000 DV38 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۶۲ 2000 DY39 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۶۳ 2000 DP42 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۶۴ 2000 DZ44 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۶۵ 2000 DB48 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۶۶ 2000 DF50 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۶۷ 2000 DK53 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۶۸ 2000 DP54 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۶۹ 2000 DU54 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۷۰ 2000 DZ54 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۷۱ 2000 DJ60 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۷۲ 2000 DY60 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۷۳ 2000 DV64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۷۴ 2000 DT65 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۷۵ 2000 DD70 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۷۶ 2000 DY76 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۷۷ 2000 DT79 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۷۸ 2000 DZ82 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۷۹ 2000 DO87 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۸۰ 2000 DJ103 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۰۲۸۰ 2000 EM ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۸۲ 2000 EZ2 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۸۳ 2000 EB8 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۸۴ 2000 EL17 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۸۵ 2000 EW18 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۸۶ 2000 EN22 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۸۷ 2000 EW27 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۸۸ 2000 ED35 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۸۹ 2000 EX35 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۹۰ 2000 EO39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۹۱ 2000 ES39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۹۲ 2000 ER41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۹۳ 2000 EH44 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۹۴ 2000 EA59 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۹۵ 2000 EF60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۹۶ 2000 EF62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۹۷ 2000 ET62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۹۸ 2000 EA68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۲۹۹ 2000 EQ68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۰۰ 2000 EV69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۰۱ 2000 EP71 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۰۲ 2000 EH78 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۰۳ 2000 EO79 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۰۴ 2000 EY82 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۰۵ 2000 EW88 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۰۶ 2000 EN96 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۰۷ 2000 EP102 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۰۸ 2000 EZ102 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۰۹ 2000 EM103 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۱۰ 2000 EP103 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۱۱ 2000 EW105 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۱۲ 2000 EX107 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۱۳ 2000 EM120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۱۴ 2000 EU121 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۱۵ 2000 EV122 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۱۶ 2000 EK123 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۱۷ 2000 EK124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۱۸ 2000 EO130 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۱۹ 2000 EX140 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۲۰ 2000 EL141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۲۱ 2000 EW163 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۲۲ 2000 EO166 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۲۳ 2000 ED169 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۲۴ 2000 EC170 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۲۵ 2000 EV178 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۲۶ 2000 EJ183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۲۷ 2000 EU189 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۲۸ 2000 FT6 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۲۹ 2000 FG11 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۳۰ 2000 FK11 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۳۱ 2000 FJ14 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۳۲ 2000 FC23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۳۳ 2000 FT23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۳۴ 2000 FD24 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۳۵ 2000 FZ26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۳۶ 2000 FU27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۳۷ 2000 FR29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۳۸ 2000 FO34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۳۹ 2000 FC39 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۴۰ 2000 FU43 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۴۱ 2000 FU47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۴۲ 2000 FK53 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۴۳ 2000 FB56 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۴۴ 2000 FL57 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۴۵ 2000 FQ57 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۴۶ 2000 FA61 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۴۷ 2000 FV63 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۴۸ 2000 FJ72 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۴۹ 2000 FC73 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۳۰۳۵۰ 2000 GS4 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۵۱ 2000 GQ16 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۵۲ 2000 GU19 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۵۳ 2000 GD21 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۵۴ 2000 GF25 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۵۵ 2000 GG35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۵۶ 2000 GW43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۵۷ 2000 GD47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۵۸ 2000 GT61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۵۹ 2000 GQ65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۶۰ 2000 GW70 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۶۱ 2000 GN86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۶۲ 2000 GY87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۶۳ 2000 GH93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۶۴ 2000 GJ97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۶۵ 2000 GV100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۶۶ 2000 GT116 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۶۷ 2000 GS118 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۶۸ 2000 GF121 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۶۹ 2000 GZ124 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۷۰ 2000 GP129 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۷۱ 2000 GZ147 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۷۲ 2000 GP149 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۷۳ 2000 GU156 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۷۴ 2000 GB164 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۷۵ 2000 GX170 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۷۶ 2000 GJ178 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۷۷ 2000 GJ183 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۷۷ 2000 HR ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۷۹ 2000 HO15 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۸۰ 2000 HN33 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۸۱ 2000 HR35 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۸۲ 2000 HW60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۸۳ 2000 HA61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۸۴ 2000 HB77 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۰۳۸۵ 2000 JS29 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۰۳۸۶ 2000 JY33 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۰۳۸۷ 2000 JJ40 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۰۳۸۸ 2000 JY66 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۳۰۳۸۹ 2000 JH70 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۳۰۳۹۰ 2000 JW70 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۳۰۳۹۱ 2000 JG81 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۰۳۹۲ 2000 KM60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۳۰۳۹۳ 2000 KV67 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۱۳۰۳۹۴ 2000 LL14 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۰۳۹۵ 2000 LX25 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۰۳۹۶ 2000 LD31 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۰۳۹۷ 2000 LB32 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۰۳۹۸ 2000 NR8 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۳۹۹ 2000 NG13 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۰۰ 2000 NP13 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۰۱ 2000 NX18 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۰۲ 2000 OP6 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۰۳ 2000 OZ13 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۰۴ 2000 OQ16 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۰۵ 2000 OO17 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۰۶ 2000 OF25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۰۷ 2000 OV29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۰۸ 2000 ON32 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۰۹ 2000 OB33 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۱۰ 2000 OW40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۱۱ 2000 OU44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۱۲ 2000 OT45 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۱۳ 2000 OO47 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۱۴ 2000 OU51 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۱۵ 2000 OH57 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۱۶ 2000 OJ58 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۱۷ 2000 OR58 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۱۸ 2000 OV60 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۰۴۱۸ 2000 PP ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۲۰ 2000 PB10 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۲۱ 2000 PN11 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۲۲ 2000 PZ15 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۲۳ 2000 PA16 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۲۴ 2000 PV18 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۲۵ 2000 PF19 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۲۶ 2000 PT21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۲۷ 2000 PU21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۲۸ 2000 PF22 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۲۹ 2000 PY22 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۳۰ 2000 PM24 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۳۱ 2000 PQ24 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۳۲ 2000 QM4 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۳۳ 2000 QO9 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۳۴ 2000 QU11 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۳۵ 2000 QB12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۳۶ 2000 QY13 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۳۷ 2000 QJ15 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۳۸ 2000 QS17 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۳۹ 2000 QO18 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۴۰ 2000 QW18 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۴۱ 2000 QQ20 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۴۲ 2000 QL24 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۴۳ 2000 QC26 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۴۴ 2000 QJ29 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۴۵ 2000 QV31 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۴۶ 2000 QO36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۴۷ 2000 QZ42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۴۸ 2000 QP43 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۴۹ 2000 QY48 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۵۰ 2000 QP50 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۵۱ 2000 QE56 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۵۲ 2000 QX56 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۵۳ 2000 QT59 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۵۴ 2000 QK61 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۵۵ 2000 QD63 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۵۶ 2000 QE63 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۵۷ 2000 QZ65 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۵۸ 2000 QG66 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۵۹ 2000 QZ66 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۶۰ 2000 QL67 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۶۱ 2000 QR71 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۶۲ 2000 QU73 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۶۳ 2000 QR74 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۶۴ 2000 QU77 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۶۵ 2000 QF78 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۶۶ 2000 QL78 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۶۷ 2000 QO78 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۶۸ 2000 QQ79 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۶۹ 2000 QQ80 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۷۰ 2000 QM82 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۷۱ 2000 QJ85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۷۲ 2000 QM85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۷۳ 2000 QJ86 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۷۴ 2000 QU87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۷۵ 2000 QC90 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۷۶ 2000 QZ93 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۷۷ 2000 QK94 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۷۸ 2000 QY95 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۷۹ 2000 QB97 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۸۰ 2000 QE97 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۸۱ 2000 QQ97 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۸۲ 2000 QX97 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۸۳ 2000 QX100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۸۴ 2000 QY101 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۸۵ 2000 QN103 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۸۶ 2000 QA106 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۸۷ 2000 QJ112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۸۸ 2000 QS112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۸۹ 2000 QN113 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۹۰ 2000 QY116 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۹۱ 2000 QT117 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۹۲ 2000 QT118 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۹۳ 2000 QV118 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۹۴ 2000 QH120 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۹۵ 2000 QX126 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۹۶ 2000 QT127 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۹۷ 2000 QY127 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۹۸ 2000 QW128 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۴۹۹ 2000 QB129 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۰۰ 2000 QR134 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۰۱ 2000 QK136 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۰۲ 2000 QR138 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۰۳ 2000 QC140 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۰۴ 2000 QL140 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۰۵ 2000 QQ141 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۰۶ 2000 QN144 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۰۷ 2000 QS144 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۰۸ 2000 QG145 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۰۹ 2000 QK145 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۱۰ 2000 QS151 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۱۱ 2000 QG152 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۱۲ 2000 QS154 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۱۳ 2000 QG159 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۱۴ 2000 QR163 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۱۵ 2000 QC165 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۱۶ 2000 QJ166 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۱۷ 2000 QW168 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۱۸ 2000 QN169 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۱۹ 2000 QQ172 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۲۰ 2000 QO175 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۲۱ 2000 QV180 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۲۲ 2000 QC182 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۲۳ 2000 QX183 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۲۴ 2000 QB189 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۲۵ 2000 QX191 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۲۶ 2000 QQ194 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۲۷ 2000 QW198 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۲۸ 2000 QY199 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۲۹ 2000 QY200 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۳۰ 2000 QK201 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۳۱ 2000 QY201 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۳۲ 2000 QB202 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۳۳ 2000 QK204 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۳۴ 2000 QX204 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۳۵ 2000 QU207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۳۶ 2000 QV208 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۳۷ 2000 QV210 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۳۸ 2000 QC213 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۳۹ 2000 QG213 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۴۰ 2000 QJ213 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۴۱ 2000 QJ215 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۴۲ 2000 QZ215 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۴۳ 2000 QH216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۴۴ 2000 QP221 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۴۵ 2000 QK223 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۴۶ 2000 QW227 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۴۷ 2000 QX229 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۴۸ 2000 QL230 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۰۵۴۸ 2000 RT ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۵۰ 2000 RO1 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۵۱ 2000 RV4 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۵۲ 2000 RX13 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۵۳ 2000 RV14 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۵۴ 2000 RT18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۵۵ 2000 RR23 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۵۶ 2000 RE30 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۵۷ 2000 RB31 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۵۸ 2000 RE31 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۵۹ 2000 RJ31 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۶۰ 2000 RL32 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۶۱ 2000 RW32 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۶۲ 2000 RE33 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۶۳ 2000 RE35 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۶۴ 2000 RC38 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۶۵ 2000 RH38 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۶۶ 2000 RW38 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۶۷ 2000 RV39 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۶۸ 2000 RN41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۶۹ 2000 RD44 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۷۰ 2000 RR45 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۷۱ 2000 RJ46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۷۲ 2000 RF48 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۷۳ 2000 RZ55 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۷۴ 2000 RF60 ۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۷۵ 2000 RV67 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۷۶ 2000 RK68 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۷۷ 2000 RK69 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۷۸ 2000 RO69 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۷۹ 2000 RX69 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۸۰ 2000 RO71 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۸۱ 2000 RQ71 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۸۲ 2000 RH75 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۸۳ 2000 RS75 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۸۴ 2000 RA77 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۸۵ 2000 RU77 ۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۸۶ 2000 RG78 ۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۸۷ 2000 RT80 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۸۸ 2000 RD83 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۸۹ 2000 RD85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۹۰ 2000 RG87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۹۱ 2000 RM87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۹۲ 2000 RT87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۹۳ 2000 RX88 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۹۴ 2000 RA90 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۹۵ 2000 RP90 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۹۶ 2000 RV91 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۹۷ 2000 RT93 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۹۸ 2000 RH94 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۵۹۹ 2000 RF95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۰۰ 2000 RU96 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۰۰ 2000 SD ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۰۲ 2000 SE4 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۰۳ 2000 SE7 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۰۴ 2000 SH10 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۰۵ 2000 SH14 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۰۶ 2000 SV14 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۰۷ 2000 SY14 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۰۸ 2000 SV17 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۰۹ 2000 SE19 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۱۰ 2000 SK22 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۱۱ 2000 SP23 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۱۲ 2000 SQ24 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۱۳ 2000 SG29 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۱۴ 2000 SW29 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۱۵ 2000 SX33 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۱۶ 2000 SX34 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۱۷ 2000 SQ36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۱۸ 2000 SU36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۱۹ 2000 SY36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۲۰ 2000 SJ38 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۲۱ 2000 SV39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۲۲ 2000 SM41 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۲۳ 2000 SP41 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۲۴ 2000 SC43 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۲۵ 2000 SJ44 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۲۶ 2000 SO49 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۲۷ 2000 SB53 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۲۸ 2000 SG54 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۲۹ 2000 SX55 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۳۰ 2000 SB57 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۳۱ 2000 SD57 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۳۲ 2000 SN57 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۳۳ 2000 SA59 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۳۴ 2000 SP61 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۳۵ 2000 SB63 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۳۶ 2000 SC64 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۳۷ 2000 SQ64 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۳۸ 2000 SC66 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۳۹ 2000 SQ66 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۴۰ 2000 SN67 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۴۱ 2000 SP68 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۴۲ 2000 SE70 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۴۳ 2000 SD71 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۴۴ 2000 SU71 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۴۵ 2000 SC73 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۴۶ 2000 SW74 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۴۷ 2000 SG75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۴۸ 2000 SW76 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۴۹ 2000 SR81 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۵۰ 2000 SB83 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۵۱ 2000 SA86 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۵۲ 2000 SG86 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۵۳ 2000 SO88 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۵۴ 2000 SN94 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۵۵ 2000 ST95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۵۶ 2000 SD97 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۵۷ 2000 SH97 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۵۸ 2000 SQ98 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۵۹ 2000 SY98 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۶۰ 2000 SR101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۶۱ 2000 SG103 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۶۲ 2000 SM104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۶۳ 2000 SY104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۶۴ 2000 SZ106 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۶۵ 2000 SD107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۶۶ 2000 SH109 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۶۷ 2000 ST109 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۶۸ 2000 SE111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۶۹ 2000 SF111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۷۰ 2000 ST111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۷۱ 2000 SH113 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۷۲ 2000 SC114 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۷۳ 2000 SU114 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۷۴ 2000 SB116 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۷۵ 2000 SF117 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۷۶ 2000 SH117 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۷۷ 2000 ST117 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۷۸ 2000 SS118 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۷۹ 2000 SD119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۸۰ 2000 SK119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۸۱ 2000 SK121 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۸۲ 2000 SM122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۸۳ 2000 SV123 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۸۴ 2000 SH126 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۸۵ 2000 SP127 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۸۶ 2000 SR128 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۸۷ 2000 SZ131 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۸۸ 2000 SR136 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۸۹ 2000 SM138 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۹۰ 2000 SO140 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۹۱ 2000 SW145 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۹۲ 2000 SK148 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۹۳ 2000 SB149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۹۴ 2000 SO149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۹۵ 2000 SJ150 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۹۶ 2000 SK152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۹۷ 2000 SP153 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۹۸ 2000 SW153 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۶۹۹ 2000 SG156 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۰۰ 2000 SA160 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۰۱ 2000 SG168 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۰۲ 2000 ST169 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۰۳ 2000 SH170 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۰۴ 2000 SH176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۰۵ 2000 SF178 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۰۶ 2000 SP179 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۰۷ 2000 ST179 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۰۸ 2000 SE186 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۰۹ 2000 SR186 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۱۰ 2000 SN187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۱۱ 2000 SR191 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۱۲ 2000 SP193 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۱۳ 2000 SQ195 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۱۴ 2000 SR198 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۱۵ 2000 SV203 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۱۶ 2000 SL206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۱۷ 2000 SN207 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۱۸ 2000 SM209 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۱۹ 2000 SZ210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۲۰ 2000 SQ212 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۲۱ 2000 SB213 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۲۲ 2000 SS214 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۲۳ 2000 SO216 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۲۴ 2000 SH218 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۲۵ 2000 SJ218 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۲۶ 2000 SE223 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۲۷ 2000 SM223 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۲۸ 2000 SJ224 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۲۹ 2000 SK227 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۳۰ 2000 SO227 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۳۱ 2000 SF230 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۳۲ 2000 SQ230 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۳۳ 2000 SU231 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۳۴ 2000 SW233 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۳۵ 2000 SC236 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۳۶ 2000 ST241 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۳۷ 2000 SU241 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۳۸ 2000 SJ246 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۳۹ 2000 SK247 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۴۰ 2000 SH251 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۴۱ 2000 SZ253 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۴۲ 2000 SA256 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۴۳ 2000 SQ256 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۴۴ 2000 SH259 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۴۵ 2000 ST259 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۴۶ 2000 SF260 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۴۷ 2000 SV260 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۴۸ 2000 ST264 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۴۹ 2000 SP265 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۵۰ 2000 SV267 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۵۱ 2000 SH274 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۵۲ 2000 SP274 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۵۳ 2000 SA275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۵۴ 2000 SV275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۵۵ 2000 SX275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۵۶ 2000 SB276 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۵۷ 2000 SL277 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۵۸ 2000 SM277 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۵۹ 2000 SX278 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۶۰ 2000 SD279 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۶۱ 2000 SW281 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۶۲ 2000 SV285 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۶۳ 2000 SV288 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۶۴ 2000 SM298 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۶۵ 2000 SX299 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۶۶ 2000 SJ301 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۶۷ 2000 SR307 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۶۸ 2000 SV308 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۶۹ 2000 SA314 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۷۰ 2000 SS321 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۷۱ 2000 SU324 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۷۲ 2000 SD326 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۷۳ 2000 SH326 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۷۴ 2000 SX329 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۷۵ 2000 SB335 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۷۶ 2000 SB348 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۷۷ 2000 SA364 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۷۸ 2000 SX369 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۷۹ 2000 TQ1 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۸۰ 2000 TH3 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۸۱ 2000 TF4 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۸۲ 2000 TH6 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۸۳ 2000 TD11 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۸۴ 2000 TF11 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۸۵ 2000 TM12 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۸۶ 2000 TH16 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۸۷ 2000 TE17 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۸۸ 2000 TY18 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۸۹ 2000 TT19 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۹۰ 2000 TW20 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۹۱ 2000 TQ26 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۹۲ 2000 TW27 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۹۳ 2000 TL31 ۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۹۴ 2000 TH34 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۹۵ 2000 TS38 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۹۶ 2000 TQ39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۹۷ 2000 TW39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۹۸ 2000 TQ41 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۷۹۹ 2000 TL43 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۰۰ 2000 TT45 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۰۱ 2000 TO49 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۰۲ 2000 TX51 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۰۳ 2000 TS52 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۰۴ 2000 TE55 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۰۵ 2000 TU62 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۰۶ 2000 TB66 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۰۷ 2000 TY67 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۰۷ 2000 UU ۲۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۰۹ 2000 UJ5 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۱۰ 2000 UN5 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۱۱ 2000 UH6 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۱۲ 2000 UP6 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۱۳ 2000 UM8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۱۴ 2000 UW8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۱۵ 2000 UD9 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۱۶ 2000 UJ9 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۱۷ 2000 UU9 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۱۸ 2000 UM13 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۱۹ 2000 UQ14 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۲۰ 2000 UH17 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۲۱ 2000 UT19 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۲۲ 2000 UD20 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۲۳ 2000 UJ22 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۲۴ 2000 UQ25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۲۵ 2000 UV25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۲۶ 2000 UT28 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۲۷ 2000 UB34 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۲۸ 2000 UL36 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۲۹ 2000 UX36 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۳۰ 2000 UJ40 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۳۱ 2000 UL43 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۳۲ 2000 UG44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۳۳ 2000 UH44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۳۴ 2000 US44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۳۵ 2000 US46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۳۶ 2000 UJ47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۳۷ 2000 UU47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۳۸ 2000 UY47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۳۹ 2000 UY50 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۴۰ 2000 UN51 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۴۱ 2000 UG52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۴۲ 2000 UY54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۴۳ 2000 UP60 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۴۴ 2000 UL61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۴۵ 2000 UQ62 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۴۶ 2000 UL63 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۴۷ 2000 UB64 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۴۸ 2000 UF64 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۴۹ 2000 UU64 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۵۰ 2000 UU66 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۵۱ 2000 UO68 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۵۲ 2000 UR68 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۵۳ 2000 UW68 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۵۴ 2000 UD73 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۵۵ 2000 UX73 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۵۶ 2000 UZ73 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۵۷ 2000 UV77 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۵۸ 2000 UJ79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۵۹ 2000 UO81 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۶۰ 2000 UY82 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۶۱ 2000 UH85 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۶۲ 2000 US86 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۶۳ 2000 UB103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۶۴ 2000 UD103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۶۵ 2000 UJ107 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۶۶ 2000 UO109 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۶۷ 2000 US110 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۶۷ 2000 VZ ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۶۹ 2000 VH1 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۷۰ 2000 VK1 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۷۱ 2000 VG2 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۷۲ 2000 VQ2 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۷۳ 2000 VR2 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۷۴ 2000 VK3 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۷۵ 2000 VN3 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۷۶ 2000 VU4 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۷۷ 2000 VT7 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۷۸ 2000 VM13 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۷۹ 2000 VP13 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۸۰ 2000 VV13 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۸۱ 2000 VX13 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۸۲ 2000 VN15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۸۳ 2000 VU15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۸۴ 2000 VY17 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۸۵ 2000 VV21 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۸۶ 2000 VO22 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۸۷ 2000 VB23 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۸۸ 2000 VU23 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۸۹ 2000 VX23 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۹۰ 2000 VE24 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۹۱ 2000 VP24 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۹۲ 2000 VV24 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۹۳ 2000 VA27 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۹۴ 2000 VC28 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۹۵ 2000 VM28 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۹۶ 2000 VY28 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۹۷ 2000 VS30 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۹۸ 2000 VQ31 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۸۹۹ 2000 VG32 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۰۰ 2000 VH32 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۰۱ 2000 VB33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۰۲ 2000 VW33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۰۳ 2000 VE35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۰۴ 2000 VH39 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۰۵ 2000 VO39 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۰۶ 2000 VD42 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۰۷ 2000 VQ44 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۰۸ 2000 VH45 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۰۹ 2000 VG46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۱۰ 2000 VU53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۱۱ 2000 VK54 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۱۲ 2000 VJ56 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۱۳ 2000 VX62 ۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۱۳ 2000 WY ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۱۵ 2000 WO2 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۱۶ 2000 WY4 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۱۷ 2000 WE8 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۱۸ 2000 WP8 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۱۹ 2000 WU8 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۲۰ 2000 WL11 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۲۱ 2000 WF15 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۲۲ 2000 WK15 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۲۳ 2000 WB16 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۲۴ 2000 WH17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۲۵ 2000 WY17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۲۶ 2000 WF19 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۲۷ 2000 WM22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۲۸ 2000 WN25 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۲۹ 2000 WA26 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۳۰ 2000 WR26 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۳۱ 2000 WF29 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۳۲ 2000 WP29 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۳۳ 2000 WL31 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۳۴ 2000 WA32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۳۵ 2000 WL35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۳۶ 2000 WD40 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۳۷ 2000 WM40 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۳۸ 2000 WK41 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۳۹ 2000 WR41 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۴۰ 2000 WE43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۴۱ 2000 WY43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۴۲ 2000 WB50 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۴۳ 2000 WY51 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۴۴ 2000 WK54 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۴۵ 2000 WC55 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۴۶ 2000 WT61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۴۷ 2000 WP62 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۴۸ 2000 WM66 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۴۹ 2000 WQ66 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۵۰ 2000 WS72 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۵۱ 2000 WQ74 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۵۲ 2000 WB76 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۵۳ 2000 WT79 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۵۴ 2000 WL81 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۵۵ 2000 WT90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۵۶ 2000 WE95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۵۷ 2000 WS95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۵۸ 2000 WD96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۵۹ 2000 WF96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۶۰ 2000 WS97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۶۱ 2000 WV98 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۶۲ 2000 WX98 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۶۳ 2000 WD101 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۶۴ 2000 WW101 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۶۵ 2000 WK106 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۶۶ 2000 WA112 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۶۷ 2000 WX112 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۶۸ 2000 WC113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۶۹ 2000 WC114 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۷۰ 2000 WD114 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۷۱ 2000 WP114 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۷۲ 2000 WB116 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۷۳ 2000 WS116 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۷۴ 2000 WX116 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۷۵ 2000 WB118 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۷۶ 2000 WW118 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۷۷ 2000 WO123 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۷۸ 2000 WN125 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۷۹ 2000 WF126 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۸۰ 2000 WJ126 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۸۱ 2000 WX126 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۸۲ 2000 WH130 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۸۳ 2000 WM130 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۸۴ 2000 WA133 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۸۵ 2000 WX133 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۸۶ 2000 WD138 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۸۷ 2000 WO140 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۸۸ 2000 WT141 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۸۹ 2000 WL142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۹۰ 2000 WF153 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۹۱ 2000 WC158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۹۲ 2000 WT159 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۹۳ 2000 WZ159 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۹۴ 2000 WA162 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۹۵ 2000 WZ166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۹۶ 2000 WE167 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۹۷ 2000 WS167 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۹۸ 2000 WY170 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۰۹۹۹ 2000 WU172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۰۰ 2000 WL178 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]