فهرست ستاره‌های گیسو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی کبوتر است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
β Com β 43 114710 64394 13h 11m 52.92s ‏ 33.7″ 52′ ‎+27° 4.23 4.42 30 G0V
α Com A α 42 114378 64241 13h 09m 59.55s ‏ 44.8″ 31′ ‎+17° 4.32 3.54 47 F5V Diadem, Al Dafirah; ستاره دوتایی
γ Com γ 15 108381 60742 12h 26m 56.33s ‏ 07.0″ 16′ ‎+28° 4.35 0.76 170 K2IIICN+...
11 Com 11 107383 60202 12h 20m 43.09s ‏ 33.6″ 47′ ‎+17° 4.72 −0.50 361 G8III
36 Com 36 112769 63355 12h 58m 55.47s ‏ 33.7″ 24′ ‎+17° 4.76 −0.05 299 M0III
12 Com A 12 107700 60351 12h 22m 30.32s ‏ 46.3″ 50′ ‎+25° 4.78 0.16 273 F8:p... ستاره دوتایی
23 Com 23 109485 61394 12h 34m 51.12s ‏ 45.1″ 37′ ‎+22° 4.80 −0.44 365 A0IV
41 Com 41 113996 64022 13h 07m 10.71s ‏ 29.7″ 37′ ‎+27° 4.80 −0.04 303 K5III
37 Com 37 112989 63462 13h 00m 16.49s ‏ 06.1″ 47′ ‎+30° 4.88 −2.32 898 K1IIIp
35 Com 35 112033 62886 12h 53m 17.77s ‏ 42.1″ 14′ ‎+21° 4.89 −0.10 324 G8III
14 Com 14 108283 60697 12h 26m 24.07s ‏ 05.7″ 16′ ‎+27° 4.92 0.30 273 F0p
7 Com 7 106714 59847 12h 16m 20.56s ‏ 43.5″ 56′ ‎+23° 4.93 0.52 248 K0III
31 Com 31 111812 62763 12h 51m 41.93s ‏ 26.6″ 32′ ‎+27° 4.93 0.06 307 G0III
16 Com 16 108382 60746 12h 26m 59.30s ‏ 32.6″ 49′ ‎+26° 4.98 0.29 282 A4V
106760 59856 12h 16m 30.17s ‏ 42.5″ 03′ ‎+33° 4.99 0.13 306 K1III
24 Com A 24 109511 61418 12h 35m 07.76s ‏ 37.2″ 22′ ‎+18° 5.03 −1.34 614 K2III ستاره دوتایی
6 Com 6 106661 59819 12h 16m 00.23s ‏ 56.9″ 53′ ‎+14° 5.09 1.18 198 A3V
27 Com 27 111067 62356 12h 46m 38.75s ‏ 39.5″ 34′ ‎+16° 5.12 0.15 322 K3III
13 Com 13 107966 60514 12h 24m 18.54s ‏ 55.0″ 05′ ‎+26° 5.17 0.47 284 A3V
α Com B α 42 114379 13h 09m 59.30s ‏ 46.0″ 31′ ‎+17° 5.22 component of the α Com system
17 Com 17 108662 60904 12h 28m 54.72s ‏ 46.4″ 54′ ‎+25° 5.29 0.70 270 A0p
18 Com 18 108722 60941 12h 29m 27.05s ‏ 32.1″ 06′ ‎+24° 5.47 1.36 216 F5III
21 Com 21 108945 61071 12h 31m 00.57s ‏ 01.9″ 34′ ‎+24° 5.47 0.57 311 A2pvar
26 Com 26 110024 61724 12h 39m 07.36s ‏ 45.3″ 03′ ‎+21° 5.49 0.77 286 G9III
107325 60170 12h 20m 19.72s ‏ 11.1″ 37′ ‎+26° 5.52 2.11 157 K2III-IV
40 Com 40 113866 63950 13h 06m 22.58s ‏ 58.6″ 36′ ‎+22° 5.53 −0.69 572 M5III
5 Com 5 106057 59501 12h 12m 09.30s ‏ 31.6″ 32′ ‎+20° 5.60 −0.26 484 K0II-III
4 Com 4 105981 59468 12h 11m 51.20s ‏ 13.3″ 52′ ‎+25° 5.66 −1.22 774 K4III
20 Com 20 108765 60957 12h 29m 43.22s ‏ 46.3″ 53′ ‎+20° 5.68 1.22 254 A3V
25 Com 25 109742 61571 12h 36m 58.35s ‏ 22.5″ 05′ ‎+17° 5.70 −0.31 518 K5III
106887 59923 12h 17m 30.60s ‏ 13.6″ 56′ ‎+28° 5.71 2.07 174 A4m
29 Com 29 111397 62541 12h 48m 54.20s ‏ 21.5″ 07′ ‎+14° 5.71 0.25 402 A1V
116706 65466 13h 25m 06.68s ‏ 16.0″ 51′ ‎+23° 5.75 1.29 254 A3IV
30 Com 30 111469 62576 12h 49m 17.51s ‏ 08.4″ 33′ ‎+27° 5.76 0.75 327 A2V
109519 61420 12h 35m 08.15s ‏ 53.2″ 52′ ‎+21° 5.86 −0.65 652 K1III
2 Com 2 104827 58858 12h 04m 16.58s ‏ 33.0″ 27′ ‎+21° 5.89 0.68 359 F0IV-V
114326 64226 13h 09m 47.89s ‏ 55.1″ 50′ ‎+16° 5.91 −0.85 733 K5III
38 Com 38 113095 63533 13h 01m 09.62s ‏ 23.5″ 07′ ‎+17° 5.97 0.52 400 K0III
39 Com 39 113848 63948 13h 06m 21.28s ‏ 12.6″ 09′ ‎+21° 6.00 2.51 163 F4V
105805 59364 12h 10m 46.10s ‏ 53.5″ 16′ ‎+27° 6.01 1.14 308 A4Vn
108123 60599 12h 25m 15.07s ‏ 34.7″ 55′ ‎+23° 6.03 0.11 497 K0III
114889 64496 13h 13m 12.54s ‏ 37.7″ 43′ ‎+18° 6.10 1.30 297 G8III
117876 66086 13h 32m 48.17s ‏ 50.0″ 20′ ‎+24° 6.11 0.32 470 G8III
107326 60168 12h 20m 17.84s ‏ 06.6″ 00′ ‎+26° 6.16 2.25 198 F0IV
113022 63497 13h 00m 38.86s ‏ 22.3″ 22′ ‎+18° 6.20 3.14 133 F6Vs
114092 64077 13h 07m 53.66s ‏ 22.0″ 33′ ‎+27° 6.20 0.82 389 K4III
107655 60327 12h 22m 10.86s ‏ 26.0″ 46′ ‎+24° 6.21 1.20 327 A0V
107054 60018 12h 18m 31.57s ‏ 57.6″ 14′ ‎+30° 6.23 2.51 181 A9.5III
8 Com 8 107168 60087 12h 19m 19.20s ‏ 04.9″ 02′ ‎+23° 6.26 1.55 285 A8m
22 Com 22 109307 61295 12h 33m 34.23s ‏ 58.8″ 16′ ‎+24° 6.28 1.15 346 A4V
111395 62523 12h 48m 47.26s ‏ 25.7″ 50′ ‎+24° 6.29 5.12 56 G7V
111893 62825 12h 52m 27.52s ‏ 21.1″ 07′ ‎+16° 6.29 1.05 364 A7V
114724 64417 13h 12m 08.42s ‏ 29.3″ 15′ ‎+24° 6.31 0.32 513 K1III
107398 60197 12h 20m 41.37s ‏ 17.4″ 03′ ‎+27° 6.32 1.49 301 F3V + F3V
32 Com 32 111862 62807 12h 52m 12.26s ‏ 26.2″ 04′ ‎+17° 6.32 −2.43 1831 M0III
106926 59941 12h 17m 44.24s ‏ 41.3″ 08′ ‎+15° 6.36 0.30 532 K4III
9 Com 9 107213 60098 12h 19m 29.66s ‏ 26.0″ 09′ ‎+28° 6.38 2.90 162 F8Vs
109996 61719 12h 39m 02.21s ‏ 34.4″ 39′ ‎+22° 6.39 1.15 364 K1III
3 Com 3 105778 59352 12h 10m 31.64s ‏ 33.4″ 48′ ‎+16° 6.40 −0.81 903 A4V
108007 60525 12h 24m 26.81s ‏ 56.7″ 34′ ‎+25° 6.41 1.46 319 F0V
112060 62904 12h 53m 32.20s ‏ 53.4″ 28′ ‎+19° 6.42 3.20 144 G5IV
111591 62653 12h 50m 17.23s ‏ 48.8″ 51′ ‎+22° 6.43 0.80 435 K0III
115365 64779 13h 16m 32.33s ‏ 06.8″ 47′ ‎+19° 6.43 1.76 280 F0V
107131 60066 12h 19m 02.03s ‏ 30.1″ 00′ ‎+26° 6.44 2.03 248 Am
115319 64751 13h 16m 14.35s ‏ 06.2″ 03′ ‎+19° 6.46 1.59 307 G8III
106022 59489 12h 12m 00.97s ‏ 11.3″ 32′ ‎+28° 6.47 1.94 263 F5V
107415 60210 12h 20m 48.75s ‏ 27.5″ 32′ ‎+15° 6.47 0.64 479 K0
28 Com 28 111308 62478 12h 48m 14.36s ‏ 11.2″ 33′ ‎+13° 6.47 0.99 407 A1V
115404 64797 13h 16m 50.67s ‏ 04.1″ 01′ ‎+17° 6.49 6.24 37 K2V
1 Com 1 104452 58661 12h 01m 44.30s ‏ 39.6″ 05′ ‎+22° 6.57 0.61 507 G0II
24 Com B 24 109510 61415 12h 35m 06.35s ‏ 37.3″ 22′ ‎+18° 6.57 −2.96 2629 A7m component of the 24 Com system
17 Com 17 108651 60891 12h 28m 44.58s ‏ 57.7″ 53′ ‎+25° 6.63 2.14 258 A0p
10 Com 10 107276 60123 12h 19m 50.63s ‏ 51.8″ 27′ ‎+28° 6.64 1.85 296 Am
HD 114762 114762 7.30 91 یک سیاره دارد (b)
12 Com B 12 107701 12h 22m 32.30s ‏ 06.0″ 51′ ‎+25° 8.60 component of the 12 Com system
HD 108874 108874 8.76 223 دو سیاره دارد(b & c)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منبع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.