فهرست ستاره‌های گرگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی گرگ است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Lup α 129056 71860 14h 41m 55.77s ‏ 17.3″ 23′ ‎−47° 2.30 −3.83 548 B1.5III Men, Kakkab
β Lup β 132058 73273 14h 58m 31.95s ‏ 01.9″ 08′ ‎−43° 2.68 −3.35 523 B2III Kekouan
γ Lup γ 138690 76297 15h 35m 08.46s ‏ 00.1″ 10′ ‎−41° 2.80 −3.40 567 B2IV Thusia, Thusia Therion, Thusia Theriou
δ Lup δ 136298 75141 15h 21m 22.34s ‏ 50.9″ 38′ ‎−40° 3.22 −2.75 510 B1.5IV Hilasmus
ε Lup ε 136504 75264 15h 22m 40.89s ‏ 22.5″ 41′ ‎−44° 3.37 −2.58 504 B2IV-V
ζ Lup ζ 134505 74395 15h 12m 17.20s ‏ 56.7″ 05′ ‎−52° 3.41 0.65 116 G8III
η Lup η 143118 78384 16h 00m 07.34s ‏ 47.9″ 23′ ‎−38° 3.42 −2.48 493 B2.5IV
ι Lup ι 125238 69996 14h 19m 24.23s ‏ 29.1″ 03′ ‎−46° 3.55 −1.61 352 B2.5IV
φ1 Lup φ1 136422 75177 15h 21m 48.44s ‏ 40.2″ 15′ ‎−36° 3.57 −1.43 326 K5III
κ1 Lup κ1 134481 74376 15h 11m 56.16s ‏ 15.7″ 44′ ‎−48° 3.88 0.14 182 B9V
π Lup π 133242 73807 15h 05m 07.11s ‏ 04.3″ 03′ ‎−47° 3.91 −2.01 497 B5
χ Lup χ 5 141556 77634 15h 50m 57.54s ‏ 37.6″ 37′ ‎−33° 3.97 −0.03 206 B9.5III-IV
ρ Lup ρ 128345 71536 14h 37m 53.25s ‏ 32.7″ 25′ ‎−49° 4.05 −0.84 310 B5V
λ Lup λ 133955 74117 15h 08m 50.63s ‏ 47.3″ 16′ ‎−45° 4.07 −1.41 406 B3V
θ Lup θ 144294 78918 16h 06m 35.56s ‏ 08.0″ 48′ ‎−36° 4.22 −1.28 411 B2.5Vn
μ Lup μ 135734 74911 15h 18m 32.05s ‏ 30.7″ 52′ ‎−47° 4.27 −0.48 291 B8V
ο Lup ο 130807 72683 14h 51m 38.32s ‏ 31.1″ 34′ ‎−43° 4.32 −1.16 408 B5IV
τ2 Lup τ2 126354 70576 14h 26m 10.80s ‏ 45.3″ 22′ ‎−45° 4.33 −0.59 314 A7:+...
ω Lup ω 139127 76552 15h 38m 03.32s ‏ 02.9″ 34′ ‎−42° 4.34 0.10 230 K4.5III
2 Lup f 2 135758 74857 15h 17m 49.84s ‏ 55.2″ 08′ ‎−30° 4.35 −0.53 308 K1II/III
σ Lup σ 127381 71121 14h 32m 37.08s ‏ 25.6″ 27′ ‎−50° 4.44 −1.79 574 B2III
φ2 Lup φ2 136664 75304 15h 23m 09.36s ‏ 30.4″ 51′ ‎−36° 4.54 −1.81 606 B4V
HD 138769 d 138769 76371 15h 35m 53.27s ‏ 30.0″ 57′ ‎−44° 4.55 −1.07 434 B3IVp
τ1 Lup τ1 126341 70574 14h 26m 08.24s ‏ 17.0″ 13′ ‎−45° 4.56 −2.95 1035 B2IV
HD 137058 k 137058 75501 15h 25m 20.25s ‏ 00.9″ 44′ ‎−38° 4.60 −0.70 374 A0V
HD 139664 g 139664 76829 15h 41m 11.52s ‏ 38.0″ 39′ ‎−44° 4.64 3.42 57 F5IV-V
ψ1 Lup ψ1 3 139521 76705 15h 39m 45.97s ‏ 42.8″ 24′ ‎−34° 4.66 0.28 245 G8/K0III
ψ2 Lup ψ2 4 140008 76945 15h 42m 41.04s ‏ 37.2″ 42′ ‎−34° 4.75 −0.67 396 B5V
125442 70104 14h 20m 42.55s ‏ 12.8″ 11′ ‎−45° 4.78 1.49 149 F0IV
π Lup π 133243 15h 05m 07.20s ‏ 04.0″ 03′ ‎−47° 4.82
HD 134687 e 134687 74449 15h 12m 49.60s ‏ 01.3″ 30′ ‎−44° 4.83 −0.89 454 B3IV
143699 78655 16h 03m 24.20s ‏ 08.9″ 36′ ‎−38° 4.90 −1.14 527 B6III/IV
1 Lup i 1 135153 74604 15h 14m 37.33s ‏ 08.9″ 31′ ‎−31° 4.91 −2.81 1140 F3III
ν1 Lup ν1 136351 75206 15h 22m 08.39s ‏ 38.9″ 55′ ‎−47° 4.99 2.32 111 F8V
143009 78323 15h 59m 30.30s ‏ 39.8″ 44′ ‎−41° 4.99 −0.34 380 G8III
133340 73826 15h 05m 19.15s ‏ 02.0″ 04′ ‎−41° 5.13 −0.13 367 G8III
ξ1 Lup ξ1 142629 78105 15h 56m 53.48s ‏ 57.7″ 57′ ‎−33° 5.14 1.21 199 A3V
135345 74707 15h 16m 04.03s ‏ 28.1″ 29′ ‎−41° 5.15 −2.83 1283 F:+...
HD 129893 b 129893 72290 14h 47m 01.31s ‏ 59.9″ 22′ ‎−52° 5.22 0.72 259 G6III
HD 139980 h 139980 76939 15h 42m 38.35s ‏ 29.6″ 25′ ‎−37° 5.23 0.63 271 G8/K0III
137709 75828 15h 29m 24.28s ‏ 57.7″ 43′ ‎−46° 5.26 −1.91 886 K4III
υ Lup υ 136933 75439 15h 24m 45.03s ‏ 36.5″ 42′ ‎−39° 5.36 0.00 384 Ap...
126983 70931 14h 30m 20.99s ‏ 08.1″ 31′ ‎−49° 5.38 1.21 222 A1V
HD 131562 c 131562 73095 14h 56m 17.23s ‏ 34.4″ 48′ ‎−52° 5.38 1.27 216 A2III
HD 128266 a 128266 71500 14h 37m 20.17s ‏ 00.3″ 08′ ‎−46° 5.39 −2.67 1336 K0III
138816 76397 15h 36m 12.14s ‏ 48.1″ 23′ ‎−44° 5.44 −1.09 659 M0III
132955 73624 15h 02m 59.29s ‏ 35.7″ 38′ ‎−32° 5.45 0.30 350 B3V
134270 74305 15h 11m 15.98s ‏ 45.7″ 20′ ‎−55° 5.45 −3.52 2025 G2Ib/II
137432 75647 15h 27m 18.14s ‏ 03.0″ 46′ ‎−36° 5.46 −0.08 418 B5V
126981 70915 14h 30m 08.66s ‏ 16.6″ 19′ ‎−45° 5.51 −0.31 477 B8Vn
125383 70054 14h 20m 09.71s ‏ 31.9″ 03′ ‎−43° 5.55 0.19 384 G8III
128068 71419 14h 36m 19.06s ‏ 43.8″ 14′ ‎−46° 5.55 −0.90 637 K3III
135876 74950 15h 18m 56.39s ‏ 17.4″ 47′ ‎−40° 5.59 −0.40 514 B9V
ξ2 Lup ξ2 142630 78106 15h 56m 54.11s ‏ 51.0″ 57′ ‎−33° 5.59 1.70 196 B9V
140784 77286 15h 46m 44.23s ‏ 56.6″ 40′ ‎−34° 5.61 0.23 388 B8V
131657 73111 14h 56m 32.08s ‏ 44.9″ 52′ ‎−47° 5.62 −0.80 626 B+...
ν2 Lup ν2 136352 75181 15h 21m 49.57s ‏ 01.1″ 19′ ‎−48° 5.65 4.83 47 G2V
κ2 Lup κ2 134482 74380 15h 11m 57.77s ‏ 36.9″ 44′ ‎−48° 5.70 1.84 193 A3IV
144415 78970 16h 07m 16.17s ‏ 19.9″ 45′ ‎−36° 5.72 2.14 170 F0/F2V
129858 72250 14h 46m 29.03s ‏ 27.9″ 26′ ‎−47° 5.74 0.65 340 A1V
133880 74066 15h 08m 12.15s ‏ 01.9″ 35′ ‎−40° 5.75 0.24 413 B8IV Si
133631 74006 15h 07m 25.93s ‏ 19.1″ 05′ ‎−49° 5.77 0.62 349 G8III
142691 78142 15h 57m 21.33s ‏ 07.1″ 11′ ‎−36° 5.78 −1.49 929 K0/K1III+..
138505 76207 15h 34m 01.74s ‏ 58.9″ 03′ ‎−40° 5.82 −2.71 1655 M2III
126504 70663 14h 27m 12.30s ‏ 02.6″ 08′ ‎−46° 5.83 2.00 190 Am
133937 74100 15h 08m 39.21s ‏ 04.3″ 52′ ‎−42° 5.85 0.18 444 B7V
127501 71182 14h 33m 29.97s ‏ 46.1″ 40′ ‎−52° 5.86 0.76 341 K0III
127486 71184 14h 33m 32.47s ‏ 55.0″ 59′ ‎−54° 5.86 1.15 285 F6IV-V
143928 78747 16h 04m 36.91s ‏ 45.6″ 51′ ‎−37° 5.91 2.91 130 F3V
140285 77086 15h 44m 22.69s ‏ 08.5″ 49′ ‎−41° 5.93 0.18 461 A0V + B
135235 74696 15h 15m 53.66s ‏ 25.1″ 04′ ‎−48° 5.96 2.39 169 A3m
133652 73937 15h 06m 33.21s ‏ 06.3″ 55′ ‎−30° 5.97 1.06 312 Ap Si
134255 74224 15h 10m 07.34s ‏ 32.9″ 47′ ‎−38° 5.98 0.20 467 G6III
125869 70363 14h 23m 48.64s ‏ 34.4″ 10′ ‎−53° 5.99 0.85 348 K1III
143790 78665 16h 03m 34.38s ‏ 01.7″ 00′ ‎−32° 6.00 2.31 178 F5IV/V
140901 77358 15h 47m 29.41s ‏ 56.9″ 54′ ‎−37° 6.01 5.09 50 G6IV
125810 70325 14h 23m 20.26s ‏ 20.0″ 46′ ‎−50° 6.03 −0.93 803 K2III
142448 78046 15h 56m 06.84s ‏ 51.6″ 51′ ‎−39° 6.04 −0.40 632 B9V
135348 74716 15h 16m 10.47s ‏ 05.9″ 29′ ‎−43° 6.05 −1.14 893 B3IV
139271 76608 15h 38m 42.17s ‏ 39.9″ 07′ ‎−39° 6.05 −0.37 626 A4:m...
128582 71639 14h 39m 11.01s ‏ 02.2″ 35′ ‎−46° 6.06 3.28 117 F7V
129932 72308 14h 47m 12.59s ‏ 18.9″ 12′ ‎−52° 6.07 −3.28 2415 A1III/IV
134837 74479 15h 13m 07.68s ‏ 28.9″ 05′ ‎−36° 6.09 0.86 362 B8V
125721 70270 14h 22m 38.72s ‏ 11.4″ 19′ ‎−48° 6.10 −3.25 2415 B1III
132242 73354 14h 59m 27.20s ‏ 35.3″ 09′ ‎−43° 6.10 −2.61 1801 F5III
137465 75742 15h 28m 27.21s ‏ 52.5″ 35′ ‎−51° 6.10 −2.21 1495 G2Ib
143902 78726 16h 04m 17.84s ‏ 49.1″ 12′ ‎−33° 6.10 0.65 400 F3III
135896 74929 15h 18m 41.31s ‏ 33.6″ 12′ ‎−31° 6.18 −1.25 997 G6/G8III
136014 75003 15h 19m 31.78s ‏ 48.5″ 05′ ‎−37° 6.19 0.83 385 G8III/IV
136334 75164 15h 21m 35.31s ‏ 57.9″ 44′ ‎−40° 6.21 1.26 319 A1V
139599 76809 15h 40m 58.26s ‏ 09.6″ 44′ ‎−47° 6.21 −0.95 883 K5/M0III
142407 77985 15h 55m 30.52s ‏ 01.3″ 05′ ‎−31° 6.21 0.79 396 K4III
143248 78445 16h 00m 53.70s ‏ 08.0″ 26′ ‎−40° 6.21 0.93 370 A0V
137919 75915 15h 30m 21.31s ‏ 08.3″ 55′ ‎−41° 6.23 0.29 503 B9V
138204 76063 15h 32m 04.22s ‏ 20.5″ 37′ ‎−38° 6.23 2.58 175 A3III
138923 76395 15h 36m 11.38s ‏ 33.9″ 05′ ‎−33° 6.26 1.00 367 B8/B9V
133550 73901 15h 06m 13.95s ‏ 52.5″ 15′ ‎−36° 6.27 −1.84 1364 K5III
133220 73764 15h 04m 42.90s ‏ 40.5″ 51′ ‎−40° 6.29 −0.18 640 M6III
142542 78058 15h 56m 14.00s ‏ 09.2″ 47′ ‎−31° 6.29 2.77 165 F3/F5V
130073 72338 14h 47m 32.11s ‏ 24.4″ 33′ ‎−43° 6.30 −0.06 609 K1III
135730 74875 15h 18m 09.39s ‏ 40.1″ 03′ ‎−41° 6.30 1.78 262 Am
142889 78236 15h 58m 30.81s ‏ 13.8″ 30′ ‎−37° 6.31 −0.06 612 K0III
134597 74418 15h 12m 31.23s ‏ 08.0″ 13′ ‎−48° 6.32 0.52 471 K2III
143404 78486 16h 01m 19.55s ‏ 20.9″ 53′ ‎−31° 6.33 0.20 550 K4III
131923 73241 14h 58m 08.81s ‏ 43.9″ 51′ ‎−48° 6.34 4.39 80 G5V
139613 76739 15h 40m 15.56s ‏ 49.3″ 12′ ‎−31° 6.35 −0.10 635 K3III
138564 76234 15h 34m 20.87s ‏ 56.8″ 20′ ‎−39° 6.36 1.12 364 B9V
128617 71658 14h 39m 24.64s ‏ 18.1″ 03′ ‎−49° 6.37 2.64 182 F3IV
141832 77729 15h 52m 12.89s ‏ 10.8″ 53′ ‎−29° 6.39 1.86 263 K0III
126759 70809 14h 28m 51.93s ‏ 31.3″ 59′ ‎−47° 6.40 0.51 491 Ap...
133518 73966 15h 06m 55.97s ‏ 47.1″ 01′ ‎−52° 6.40 −1.07 1016 B3III
138395 76165 15h 33m 24.29s ‏ 26.5″ 29′ ‎−40° 6.40 0.04 610 K0III
125809 70320 14h 23m 15.36s ‏ 01.0″ 25′ ‎−47° 6.41 −3.57 3228 G5Ib
140861 77350 15h 47m 25.64s ‏ 38.8″ 11′ ‎−40° 6.41 0.89 414 G8III/IVp..
126093 70451 14h 24m 40.84s ‏ 39.7″ 18′ ‎−44° 6.43 0.53 494 K0/K1III
129624 72135 14h 45m 18.85s ‏ 53.6″ 18′ ‎−51° 6.44 −1.23 1116 K4III
134444 74336 15h 11m 34.82s ‏ 39.0″ 16′ ‎−45° 6.44 1.06 389 K1III
135468 74775 15h 16m 55.08s ‏ 08.3″ 12′ ‎−46° 6.44 2.81 174 F6V
137785 75818 15h 29m 19.30s ‏ 05.4″ 38′ ‎−38° 6.44 2.44 205 F2V
135430 74769 15h 16m 51.84s ‏ 52.2″ 51′ ‎−47° 6.46 0.27 565 G8III
133469 73850 15h 05m 33.90s ‏ 03.8″ 33′ ‎−30° 6.48 3.96 104 F6V
133399 73881 15h 06m 02.42s ‏ 00.1″ 53′ ‎−48° 6.48 −2.11 1707 B3V
128154 71494 14h 37m 12.43s ‏ 38.7″ 03′ ‎−53° 6.49 −0.20 710 K2/K3III
136607 75324 15h 23m 25.00s ‏ 25.4″ 08′ ‎−46° 6.49 0.58 495 G8III
138221 76048 15h 31m 50.24s ‏ 51.8″ 52′ ‎−32° 6.49 0.77 453 B6/B7V
GQ Lup 15h 49m 12.14s ‏ 04.0″ 39′ ‎−35° 11.40 400 K7V T Tau star؛ یک سیاره یا کوتوله قهوه‌ای دارد(b)
گرگ-تی‌آر-۳ 15h 30m 18.67s ‏ 46.5″ 28′ ‎−42° 17.4 5.2 8950 K1V یک سیاره دارد (b)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]