فهرست ستاره‌های چلیپا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نام Designation مکان قدر فاصله (ly) رده بندی توضیحات
B F HD HIP RA میل vis. abs.
β Cru β 111123 62434 12h 47m 43.32s ‏ 19.4″ 41′ ‎−59° 1.25 −3.92 352 B0.5III Becrux, Mimosa; 20th brightest star; β Cep variable, Vmax = +1.23m, Vmin = +1.31m, P = 0.2365072 d
α1 Cru α1 108248 60718 12h 26m 35.94s ‏ 56.6″ 05′ ‎−63° 1.4 −3.6 321 B0.5IV Acrux; 23rd brightest star; multiple star, ستاره دوتایی
γ Cru A γ 108903 61084 12h 31m 09.93s ‏ 45.2″ 06′ ‎−57° 1.59 −0.56 88 M4III Gacrux; triple star; suspected variable
α2 Cru α2 108249 12h 26m 36.50s ‏ 58.0″ 05′ ‎−63° 2.09 −2.88 321 B1V component of the α Cru system
δ Cru δ 106490 59747 12h 15m 08.76s ‏ 56.0″ 44′ ‎−58° 2.79 −2.45 364 B2IV Decrux, Delcrux; β Cep variable; Vmax = +2.78m, Vmin = +2.84m, P = 0.151038 d
ε Cru ε 107446 60260 12h 21m 21.81s ‏ 04.9″ 24′ ‎−60° 3.59 −0.63 228 K3/K4III Juxta, Juxta Crucem; suspected variable
μ1 Cru μ1 112092 63003 12h 54m 35.66s ‏ 40.4″ 10′ ‎−57° 4.03 −1.29 377 B2IV-V ستاره دوتایی
ζ Cru ζ 106983 60009 12h 18m 26.29s ‏ 11.0″ 00′ ‎−64° 4.06 −1.16 361 B2.5V double star
η Cru η 105211 59072 12h 06m 52.85s ‏ 49.1″ 36′ ‎−64° 4.14 2.67 64 F2III double star
θ1 Cru θ1 104671 58758 12h 03m 01.70s ‏ 46.6″ 18′ ‎−63° 4.32 0.08 230 Am spectroscopic binary
110956 62327 12h 46m 22.75s ‏ 19.6″ 29′ ‎−56° 4.62 −0.80 396 B3V double star
λ Cru λ 112078 63007 12h 54m 39.22s ‏ 48.0″ 08′ ‎−59° 4.62 −0.59 360 B4Vn β Cep variable, ΔV = 0.02m, P = 0.3951 d
ι Cru ι 110829 62268 12h 45m 37.92s ‏ 52.2″ 58′ ‎−60° 4.69 1.78 125 K1III optical double
θ2 Cru θ2 104841 58867 12h 04m 19.24s ‏ 56.6″ 09′ ‎−63° 4.72 −2.10 753 B2IV spectroscopic binary; β Cep variable, Vmax = +4.70m, Vmin = +4.74m, P = 0.0889 d
256 Cru 256 108250 12h 26m 30.90s ‏ 21.0″ 07′ ‎−63° 4.86 B4IV probable optical double with the α Cru system
39 Cru 39 110335 61966 12h 41m 56.60s ‏ 08.9″ 41′ ‎−59° 4.91 −2.60 1035 B6IV رده‌بندی ستارگان
μ2 Cru μ2 112091 63005 12h 54m 36.92s ‏ 07.1″ 10′ ‎−57° 5.08 −0.14 361 B5Vne component of μ Cru system; γ Cas variable , Vmax = +4.99m, Vmin = +5.18m
BZ Cru 110432 62027 12h 42m 50.28s ‏ 31.0″ 03′ ‎−63° 5.27 −2.12 982 B2pe high-mass دوتایی پرتو ایکس; γ Cas variable, Vmax = +5.24m, Vmin = +5.45m
112244 63117 12h 55m 57.14s ‏ 08.9″ 50′ ‎−56° 5.34 −3.47 1884 O9Ib emission-line star
107696 60379 12h 22m 49.47s ‏ 34.0″ 40′ ‎−57° 5.38 0.28 342 B9V
BL Cru 108396 60781 12h 27m 28.88s ‏ 30.4″ 59′ ‎−58° 5.38 −0.82 566 M4/M5III semiregular variable, ΔV = 0.35m
103961 58379 11h 58m 15.25s ‏ 02.3″ 19′ ‎−56° 5.44 −1.00 633 B8III suspected variable
35 Cru 35 108968 61136 12h 31m 40.34s ‏ 26.1″ 25′ ‎−59° 5.49 −3.07 1680 F5Ib-G0p BG Cru; متغیر دلتا قیفاووسی, Vmax = +5.34m, Vmin = +5.58m, P = 3.3428 d
103884 58326 11h 57m 40.04s ‏ 55.4″ 26′ ‎−62° 5.59 −0.73 598 B3V suspected variable
104035 58427 11h 58m 47.67s ‏ 22.4″ 20′ ‎−64° 5.59 −4.11 2835 A3Ib
DS Cru 111613 62732 12h 51m 17.98s ‏ 47.2″ 19′ ‎−60° 5.71 −4.10 2991 A2Iab emission-line star; α Cyg variable, Vmax = +5.79m, Vmin = +5.84m
111904 62894 12h 53m 21.90s ‏ 42.6″ 19′ ‎−60° 5.75 −4.71 4025 B9Ia suspected variable
108732 60969 12h 29m 54.19s ‏ 29.9″ 31′ ‎−56° 5.78 −0.40 562 M1III suspected variable
κ Cru κ 111973 62931 12h 53m 48.92s ‏ 34.5″ 22′ ‎−60° 5.89 B5Ia member of the Jewel Box خوشه ستاره‌ای (note that κ Cru usually refers to the cluster itself)
106068 59517 12h 12m 21.99s ‏ 02.8″ 57′ ‎−62° 5.91 −4.96 4866 B9Ia
107543 60308 12h 21m 57.44s ‏ 27.8″ 22′ ‎−56° 5.91 −2.73 1743 K4III + (F)
104933 58921 12h 04m 57.25s ‏ 05.7″ 58′ ‎−60° 5.95 −0.59 661 M2III suspected variable
109000 61158 12h 31m 56.15s ‏ 21.2″ 30′ ‎−63° 5.96 1.62 240 A8III
110506 62058 12h 43m 09.21s ‏ 34.3″ 10′ ‎−56° 5.99 0.47 414 B9Vn
108355 60771 12h 27m 24.85s ‏ 20.3″ 47′ ‎−63° 6.02 −0.50 657 B8IV
108501 60851 12h 28m 19.31s ‏ 27.5″ 20′ ‎−64° 6.05 1.11 317 A0Vn
110461 62026 12h 42m 49.80s ‏ 49.1″ 56′ ‎−55° 6.06 0.77 372 B9V
105841 59396 12h 11m 05.25s ‏ 38.6″ 16′ ‎−61° 6.08 1.34 290 F0III
108570 60870 12h 28m 33.84s ‏ 26.2″ 24′ ‎−56° 6.15 3.02 138 K0/K1III
104430 58642 12h 01m 29.26s ‏ 13.5″ 30′ ‎−57° 6.16 1.28 309 A1V
DL Cru 106343 59678 12h 14m 16.93s ‏ 30.7″ 24′ ‎−64° 6.20 B1.5Ia α Cyg variable; Vmax = +6.24m, Vmin = +6.28m
108530 60861 12h 28m 25.71s ‏ 41.4″ 47′ ‎−61° 6.21 0.31 494 K2III
105437 59200 12h 08m 24.74s ‏ 49.7″ 50′ ‎−60° 6.22 −2.89 2159 K3/K4II
109492 61443 12h 35m 29.79s ‏ 29.0″ 50′ ‎−61° 6.22 2.89 151 G4IV
104900 58901 12h 04m 45.29s ‏ 11.7″ 15′ ‎−59° 6.30 1.12 354 B9Vn
104111 58469 11h 59m 25.63s ‏ 51.4″ 49′ ‎−62° 6.34 A9Ib-II
108395 60780 12h 27m 28.84s ‏ 59.3″ 18′ ‎−58° 6.35 −0.79 874 K4III
110532 62084 12h 43m 28.40s ‏ 09.9″ 54′ ‎−58° 6.41 −0.14 667 K0/K1III double star
γ Cru B γ 108925 12h 31m 16.70s ‏ 52.0″ 04′ ‎−57° 6.42 component of the γ Cru system
R Cru 107805 60455 12h 23m 37.69s ‏ 44.9″ 37′ ‎−61° 6.90 508 F7Ib/II Cepheid variable, Vmax = +6.40m, Vmin = +7.23m, P = 5.82575 d
HD 108147 108147 60644 12h 25m 46.27s ‏ 19.5″ 01′ ‎−64° 6.99 126 F9V has a planet

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Crux». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۸ مه ۲۰۰۸.