فهرست ستاره‌های ماکیان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی ماکیان است.

نام B F HD HIP RA Dec vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌نبدی یادداشت
ذنب α ۵۰ ۱۹۷۳۴۵ ۱۰۲۰۹۸ ۲۰h ۴۱m ۲۵٫۹۱s +۴۵° ۱۶′۴۹٫۲ ۱٫۲۵ −۸٫۷۳ ۳۲۲۸ A۲Ia Deneb el Adige, Deneb Cygni, Arided, Aridif, Arrioph, Gallina;اولین متغیر شناخته شده از گروه متغیرهای آلفا ماکیان
γ Cyg γ ۳۷ ۱۹۴۰۹۳ ۱۰۰۴۵۳ ۲۰h ۲۲m ۱۳٫۷۰s +۴۰° ۱۵′۲۴٫۱ ۲٫۲۳ −۶٫۱۲ ۱۵۲۳ F۸Ib Sadr, Sador, Sadir; ستاره متغیر
ε Cyg ε ۵۳ ۱۹۷۹۸۹ ۱۰۲۴۸۸ ۲۰h ۴۶m ۱۲٫۴۳s +۳۳° ۵۸′۱۰٫۰ ۲٫۴۸ ۰٫۷۶ ۷۲ K۰III Gienah, Gienah Cygni
δ Cyg δ ۱۸ ۱۸۶۸۸۲ ۹۷۱۶۵ ۱۹h ۴۴m ۵۸٫۴۴s +۴۵° ۰۷′۵۰٫۵ ۲٫۸۶ −۰٫۷۴ ۱۷۱ B۹٫۵III Ruc, Rukh, Urakhga, Al Fawaris; ستاره سه‌تایی
Albireo A β۱ ۶ ۱۸۳۹۱۲ ۹۵۹۴۷ ۱۹h ۳۰m ۴۳٫۲۹s +۲۷° ۵۷′۳۴٫۹ ۳٫۰۵ −۲٫۳۱ ۳۸۵ K۳II+... Al Minhar al Dajajah; prominent visual ستاره دوتایی with Albireo B; دوتایی طیفی
ζ Cyg ζ ۶۴ ۲۰۲۱۰۹ ۱۰۴۷۳۲ ۲۱h ۱۲m ۵۶٫۱۸s +۳۰° ۱۳′۳۷٫۵ ۳٫۲۱ −۰٫۱۲ ۱۵۱ G۸II SB چندستاره
ξ Cyg ξ ۶۲ ۲۰۰۹۰۵ ۱۰۴۰۶۰ ۲۱h ۰۴m ۵۵٫۸۶s +۴۳° ۵۵′۴۰٫۳ ۳٫۷۲ −۴٫۰۷ ۱۱۷۷ K۵Ibv SB
τ Cyg τ ۶۵ ۲۰۲۴۴۴ ۱۰۴۸۸۷ ۲۱h ۱۴m ۴۷٫۳۵s +۳۸° ۰۲′۳۹٫۶ ۳٫۷۴ ۲٫۱۴ ۶۸ F۱IV multiple star؛ متغیر
ι Cyg ι ۱۰ ۱۸۴۰۰۶ ۹۵۸۵۳ ۱۹h ۲۹m ۴۲٫۳۴s +۵۱° ۴۳′۴۶٫۱ ۳٫۷۶ ۰٫۸۹ ۱۲۲ A۵Vn
κ Cyg κ ۱ ۱۸۱۲۷۶ ۹۴۷۷۹ ۱۹h ۱۷m ۰۶٫۱۱s +۵۳° ۲۲′۰۵٫۴ ۳٫۸۰ ۰٫۹۱ ۱۲۳ K۰III variable
ο۱ Cyg ο۱ ۳۱ ۱۹۲۵۷۷ ۹۹۶۷۵ ۲۰h ۱۳m ۳۷٫۹۰s +۴۶° ۴۴′۲۸٫۸ ۳٫۸۰ −۴٫۲۹ ۱۳۵۳ K۲II+... V۶۹۵ Cyg; Algol variable
η Cyg η ۲۱ ۱۸۸۹۴۷ ۹۸۱۱۰ ۱۹h ۵۶m ۱۸٫۴۰s +۳۵° ۰۵′۰۰٫۶ ۳٫۸۹ ۰٫۷۴ ۱۳۹ K۰IIIvar multiple star
ν Cyg ν ۵۸ ۱۹۹۶۲۹ ۱۰۳۴۱۳ ۲۰h ۵۷m ۱۰٫۴۱s +۴۱° ۱۰′۰۱٫۹ ۳٫۹۴ −۱٫۲۵ ۳۵۶ A۱Vn
ο۲ Cyg ο۲ ۳۲ ۱۹۲۹۰۹ ۹۹۸۴۸ ۲۰h ۱۵m ۲۸٫۳۲s +۴۷° ۴۲′۵۱٫۱ ۳٫۹۶ −۳٫۷۰ ۱۱۰۹ K۳Ib-II comp V۱۴۸۸ Cyg; Algol variable
ρ Cyg ρ ۷۳ ۲۰۵۴۳۵ ۱۰۶۴۸۱ ۲۱h ۳۳m ۵۸٫۸۷s +۴۵° ۳۵′۳۱٫۴ ۳٫۹۸ ۱٫۰۷ ۱۲۴ G۸III متغیر
۴۱ Cyg ۴۱ ۱۹۵۲۹۵ ۱۰۱۰۷۶ ۲۰h ۲۹m ۲۳٫۷۳s +۳۰° ۲۲′۰۶٫۸ ۴٫۰۱ −۲٫۸۲ ۷۵۸ F۵II متغیر
۵۲ Cyg ۵۲ ۱۹۷۹۱۲ ۱۰۲۴۵۳ ۲۰h ۴۵m ۳۹٫۷۶s +۳۰° ۴۳′۱۰٫۸ ۴٫۲۲ ۰٫۲۲ ۲۰۶ K۰III ستاره دوتایی
σ Cyg σ ۶۷ ۲۰۲۸۵۰ ۱۰۵۱۰۲ ۲۱h ۱۷m ۲۴٫۹۵s +۳۹° ۲۳′۴۰٫۹ ۴٫۲۲ −۶٫۴۹ ۴۵۲۸ B۹Iab
π۲ Cyg π۲ ۸۱ ۲۰۷۳۳۰ ۱۰۷۵۳۳ ۲۱h ۴۶m ۴۷٫۶۱s +۴۹° ۱۸′۳۴٫۵ ۴٫۲۳ −۳٫۵۲ ۱۱۵۶ B۳III Pennae Caudalis, Sama al Azrak; spectroscopic binary
۳۳ Cyg ۳۳ ۱۹۲۶۹۶ ۹۹۶۵۵ ۲۰h ۱۳m ۲۳٫۸۰s +۵۶° ۳۴′۰۳٫۱ ۴٫۲۸ ۰٫۹۳ ۱۵۲ A۳IV-Vn متغیر
υ Cyg υ ۶۶ ۲۰۲۹۰۴ ۱۰۵۱۳۸ ۲۱h ۱۷m ۵۵٫۰۷s +۳۴° ۵۳′۴۸٫۸ ۴٫۴۱ −۲٫۸۰ ۹۰۱ B۲Vne emission-line star
۳۹ Cyg ۳۹ ۱۹۴۳۱۷ ۱۰۰۵۸۷ ۲۰h ۲۳m ۵۱٫۶۰s +۳۲° ۱۱′۲۴٫۷ ۴٫۴۳ −۰٫۰۴ ۲۵۵ K۳III
θ Cyg θ ۱۳ ۱۸۵۳۹۵ ۹۶۴۴۱ ۱۹h ۳۶m ۲۶٫۵۴s +۵۰° ۱۳′۱۳٫۷ ۴٫۴۹ ۳٫۱۴ ۶۱ F۴V ستاره سه‌تایی
μ۱ Cyg μ۱ ۷۸ ۲۰۶۸۲۶ ۱۰۷۳۱۰ ۲۱h ۴۴m ۰۸٫۴۰s +۲۸° ۴۴′۳۵٫۶ ۴٫۴۹ ۲٫۷۴ ۷۳ F۶V ستاره چندتایی
λ Cyg λ ۵۴ ۱۹۸۱۸۳ ۱۰۲۵۸۹ ۲۰h ۴۷m ۲۴٫۵۳s +۳۶° ۲۹′۲۶٫۷ ۴٫۵۳ −۲٫۶۲ ۸۷۹ B۶IV Be star
۶۳ Cyg f۲ ۶۳ ۲۰۱۲۵۱ ۱۰۴۱۹۴ ۲۱h ۰۶m ۳۶٫۰۹s +۴۷° ۳۸′۵۴٫۳ ۴٫۵۶ −۲٫۸۳ ۹۸۲ K۴II ستاره دوتایی
۴۷ Cyg A ۴۷ ۱۹۶۰۹۳ ۱۰۱۴۷۴ ۲۰h ۳۳m ۵۴٫۱۹s +۳۵° ۱۵′۰۳٫۱ ۴٫۶۱ −۲٫۶۶ ۹۲۹ K۲Ib comp V۲۱۲۵ Cyg; double star; pulsating variable
φ Cyg φ ۱۲ ۱۸۵۷۳۴ ۹۶۶۸۳ ۱۹h ۳۹m ۲۲٫۶۰s +۳۰° ۰۹′۱۱٫۶ ۴٫۶۸ ۰٫۲۵ ۲۵۱ G۸III-IV... spectroscopic binary
π۱ Cyg π۱ ۸۰ ۲۰۶۶۷۲ ۱۰۷۱۳۶ ۲۱h ۴۲m ۰۵٫۶۶s +۵۱° ۱۱′۲۲٫۷ ۴٫۶۹ −۳٫۸۷ ۱۶۸۰ B۳IV Azelfafage; spectroscopic binary
۸ Cyg ۸ ۱۸۴۱۷۱ ۹۶۰۵۲ ۱۹h ۳۱m ۴۶٫۳۲s +۳۴° ۲۷′۱۰٫۷ ۴٫۷۴ −۱٫۶۸ ۶۲۷ B۳IV
۵۹ Cyg f۱ ۵۹ ۲۰۰۱۲۰ ۱۰۳۶۳۲ ۲۰h ۵۹m ۴۹٫۵۵s +۴۷° ۳۱′۱۵٫۴ ۴٫۷۴ −۲٫۹۵ ۱۱۲۴ B۱ne V۸۳۲ Cyg; irregular variable
P Cyg P ۳۴ ۱۹۳۲۳۷ ۱۰۰۰۴۴ ۲۰h ۱۷m ۴۷٫۲۰s +۳۸° ۰۱′۵۸٫۶ ۴٫۷۷ −۶٫۶۵ ۶۲۶۹ B۲pe Nova Cygni ۱۶۰۰; فراغول; prototype of P Cyg variables
۳۰ Cyg ۳۰ ۱۹۲۵۱۴ ۹۹۶۳۹ ۲۰h ۱۳m ۱۸٫۰۴s +۴۶° ۴۸′۵۶٫۴ ۴٫۸۰ −۱٫۹۱ ۷۱۶ A۵IIIn variable
۵۷ Cyg ۵۷ ۱۹۹۰۸۱ ۱۰۳۰۸۹ ۲۰h ۵۳m ۱۴٫۷۵s +۴۴° ۲۳′۱۴٫۲ ۴٫۸۰ −۱٫۱۳ ۵۰۱ B۵V spectroscopic binary
۵۵ Cyg ۵۵ ۱۹۸۴۷۸ ۱۰۲۷۲۴ ۲۰h ۴۸m ۵۶٫۲۹s +۴۶° ۰۶′۵۰٫۹ ۴٫۸۱ −۴٫۳۸ ۲۲۴۸ B۳Ia emission-line star
۷۲ Cyg ۷۲ ۲۰۵۵۱۲ ۱۰۶۵۵۱ ۲۱h ۳۴m ۴۶٫۴۸s +۳۸° ۳۲′۰۱٫۸ ۴٫۸۷ ۰٫۴۰ ۲۵۵ K۱III
۱۵ Cyg ۱۵ ۱۸۶۶۷۵ ۹۷۱۱۸ ۱۹h ۴۴m ۱۶٫۵۵s +۳۷° ۲۱′۱۵٫۴ ۴٫۸۹ ۰٫۲۳ ۲۷۹ G۸III
ψ Cyg ψ ۲۴ ۱۸۹۰۳۷ ۹۸۰۵۵ ۱۹h ۵۵m ۳۷٫۸۲s +۵۲° ۲۶′۲۰٫۵ ۴٫۹۱ ۰٫۱۸ ۲۸۸ A۴Vn multiple star
۲۸ Cyg b۲ ۲۸ ۱۹۱۶۱۰ ۹۹۳۰۳ ۲۰h ۰۹m ۲۵٫۶۲s +۳۶° ۵۰′۲۲٫۵ ۴٫۹۳ −۲٫۱۸ ۸۶۰ B۲٫۵V emission-line star
۲۹ Cyg b۳ ۲۹ ۱۹۲۶۴۰ ۹۹۷۷۰ ۲۰h ۱۴m ۳۱٫۹۸s +۳۶° ۴۸′۲۲٫۱ ۴٫۹۳ ۱٫۸۶ ۱۳۴ A۲V V۱۶۴۴ Cyg; variable
T Cyg ۱۹۸۱۳۴ ۱۰۲۵۷۱ ۲۰h ۴۷m ۱۰٫۷۲s +۳۴° ۲۲′۲۶٫۸ ۴٫۹۳ −۰٫۵۱ ۳۹۹ K۳IIIvar triple star; variable
ω۱ Cyg ω۱ ۴۵ ۱۹۵۵۵۶ ۱۰۱۱۳۸ ۲۰h ۳۰m ۰۳٫۵۳s +۴۸° ۵۷′۰۵٫۶ ۴٫۹۴ −۲٫۱۹ ۸۶۹ B۲٫۵IV Ruchba; β Cep variable
۲۲ Cyg ۲۲ ۱۸۸۸۹۲ ۹۸۰۶۸ ۱۹h ۵۵m ۵۱٫۷۶s +۳۸° ۲۹′۱۲٫۱ ۴٫۹۵ −۲٫۸۹ ۱۲۰۳ B۵IV Mokhtarzada
۱۸۹۲۷۶ ۹۸۰۷۳ ۱۹h ۵۵m ۵۵٫۳۹s +۵۸° ۵۰′۴۵٫۷ ۴٫۹۸ −۲٫۲۷ ۹۱۸ K۵II-III
۲ Cyg ۲ ۱۸۲۵۶۸ ۹۵۳۷۲ ۱۹h ۲۴m ۰۷٫۵۷s +۲۹° ۳۷′۱۶٫۷ ۴٫۹۹ −۱٫۸۹ ۷۷۴ B۳IV double star
۱۷ Cyg ۱۷ ۱۸۷۰۱۳ ۹۷۲۹۵ ۱۹h ۴۶m ۲۵٫۵۸s +۳۳° ۴۳′۴۳٫۳ ۵٫۰۰ ۳٫۴۰ ۶۸
۲۰ Cyg d ۲۰ ۱۸۸۰۵۶ ۹۷۶۳۵ ۱۹h ۵۰m ۳۷٫۷۳s +۵۲° ۵۹′۱۷٫۴ ۵٫۰۳ ۱٫۱۸ ۱۹۲ K۳IIIvar variable
۶۸ Cyg A ۶۸ ۲۰۳۰۶۴ ۱۰۵۱۸۶ ۲۱h ۱۸m ۲۷٫۱۸s +۴۳° ۵۶′۴۵٫۵ ۵٫۰۴ rotating ellipsoidal variable
۷۴ Cyg ۷۴ ۲۰۵۸۳۵ ۱۰۶۷۱۱ ۲۱h ۳۶m ۵۶٫۹۸s +۴۰° ۲۴′۴۸٫۶ ۵٫۰۴ ۱٫۰۳ ۲۰۶ A۵V
۱۸۶۱۵۵ ۹۶۸۲۵ ۱۹h ۴۰m ۵۰٫۱۱s +۴۵° ۳۱′۲۸٫۷ ۵٫۰۶ ۱٫۶۲ ۱۵۹ F۵II variable
۲۶ Cyg e ۲۶ ۱۹۰۱۴۷ ۹۸۵۷۱ ۲۰h ۰۱m ۲۱٫۵۵s +۵۰° ۰۶′۱۶٫۸ ۵٫۰۶ −۰٫۵۴ ۴۲۹ K۱II-III multiple star
۵۶ Cyg ۵۶ ۱۹۸۶۳۹ ۱۰۲۸۴۳ ۲۰h ۵۰m ۰۴٫۸۳s +۴۴° ۰۳′۳۲٫۳ ۵٫۰۶ ۱٫۹۳ ۱۳۸ A۴me... double star
۷۵ Cyg ۷۵ ۲۰۶۳۳۰ ۱۰۶۹۹۹ ۲۱h ۴۰m ۱۱٫۰۶s +۴۳° ۱۶′۲۵٫۷ ۵٫۰۹ −۰٫۳۸ ۴۰۴ M۱IIIvar triple star; variable
Albireo B β۲ ۶ ۱۸۳۹۱۴ ۹۵۹۵۱ ۱۹h ۳۰m ۴۵٫۴۰s +۲۷° ۵۷′۵۵٫۰ ۵٫۱۲ −۰٫۱۹ ۳۷۶ B۸V component of the Albireo system; emission-line star
۲۳ Cyg ۲۳ ۱۸۸۶۶۵ ۹۷۸۷۰ ۱۹h ۵۳m ۱۷٫۳۷s +۵۷° ۳۱′۲۴٫۵ ۵٫۱۴ −۱٫۳۲ ۶۳۸ B۵V
۳۵ Cyg ۳۵ ۱۹۳۳۷۰ ۱۰۰۱۲۲ ۲۰h ۱۸m ۳۹٫۰۷s +۳۴° ۵۸′۵۸٫۰ ۵٫۱۴ −۳٫۸۰ ۲۰۰۰ F۵Ib spectroscopic binary
۲۵ Cyg ۲۵ ۱۸۹۶۸۷ ۹۸۴۲۵ ۱۹h ۵۹m ۵۵٫۲۰s +۳۷° ۰۲′۳۴٫۴ ۵٫۱۵ −۳٫۲۷ ۱۵۷۵ B۳IV emission-line star
۴ Cyg ۴ ۱۸۳۰۵۶ ۹۵۵۵۶ ۱۹h ۲۶m ۰۹٫۱۲s +۳۶° ۱۹′۰۴٫۳ ۵٫۱۷ −۱٫۳۴ ۶۵۳ B۹sp... V۱۷۴۱ Cyg; spectroscopic binary
۱۸۵۳۵۱ ۹۶۴۵۹ ۱۹h ۳۶m ۳۸٫۰۵s +۴۴° ۴۱′۴۲٫۷ ۵٫۱۷ ۲٫۱۳ ۱۳۲ K۰III
۱۹ Cyg ۱۹ ۱۸۷۸۴۹ ۹۷۶۳۰ ۱۹h ۵۰m ۳۳٫۹۹s +۳۸° ۴۳′۱۹٫۸ ۵٫۱۸ −۱٫۲۹ ۶۴۲ M۲IIIa V۱۵۰۹ Cyg; variable
۶۱ Cyg A ۶۱ ۲۰۱۰۹۱ ۱۰۴۲۱۴ ۲۱h ۰۶m ۵۰٫۸۴s +۳۸° ۴۴′۲۹٫۴ ۵٫۲۰ ۷٫۴۹ ۱۱ K۵V ۱۴th nearest star system
۷۱ Cyg g ۷۱ ۲۰۴۷۷۱ ۱۰۶۰۹۳ ۲۱h ۲۹m ۲۶٫۹۱s +۴۶° ۳۲′۲۵٫۲ ۵٫۲۲ ۱٫۰۴ ۲۲۴ K۰III
۱۹۳۰۹۲ ۹۹۹۶۸ ۲۰h ۱۶m ۵۵٫۲۸s +۴۰° ۲۱′۵۴٫۳ ۵٫۲۷ −۲٫۱۶ ۱۰۰۰ K۵II variable
۲۰۴۴۱۱ ۱۰۵۸۹۸ ۲۱h ۲۶m ۵۱٫۵۷s +۴۸° ۵۰′۰۶٫۴ ۵٫۲۹ −۰٫۱۰ ۳۸۹ A۶pe... α CVn variable
۷۰ Cyg ۷۰ ۲۰۴۴۰۳ ۱۰۵۹۴۲ ۲۱h ۲۷m ۲۱٫۳۶s +۳۷° ۰۷′۰۰٫۵ ۵٫۳۰ −۳٫۳۸ ۱۷۷۲ B۳V
۱۸۴۸۷۵ ۹۶۲۸۸ ۱۹h ۳۴m ۴۱٫۲۶s +۴۲° ۲۴′۴۵٫۳ ۵٫۳۴ −۰٫۶۴ ۵۱۲ A۲V
۲۷ Cyg b۱ ۲۷ ۱۹۱۰۲۶ ۹۹۰۳۱ ۲۰h ۰۶m ۲۱٫۹۳s +۳۵° ۵۸′۲۴٫۷ ۵٫۳۸ ۳٫۴۶ ۷۹ K۰IV V۲۰۰۸ Cyg; RS CVn variable
۶۰ Cyg ۶۰ ۲۰۰۳۱۰ ۱۰۳۷۳۲ ۲۱h ۰۱m ۱۰٫۹۲s +۴۶° ۰۹′۲۰٫۸ ۵٫۳۸ −۲٫۷۳ ۱۳۶۴ B۱V V۱۹۳۱ Cyg; ستاره دوتایی
۹ Cyg ۹ ۱۸۴۷۵۹ ۹۶۳۰۲ ۱۹h ۳۴m ۵۰٫۹۲s +۲۹° ۲۷′۴۶٫۵ ۵٫۳۹ −۰٫۷۰ ۵۳۸ A۰V+... spectroscopic binary
۱۴ Cyg ۱۴ ۱۸۵۸۷۲ ۹۶۶۹۳ ۱۹h ۳۹m ۲۶٫۴۷s +۴۲° ۴۹′۰۵٫۶ ۵٫۴۱ −۱٫۲۰ ۶۸۵ B۹III
۵۱ Cyg ۵۱ ۱۹۷۵۱۱ ۱۰۲۱۷۷ ۲۰h ۴۲m ۱۲٫۶۳s +۵۰° ۲۰′۲۴٫۱ ۵٫۴۱ −۱٫۸۵ ۹۲۴ B۲V multiple star
ω۲ Cyg ω۲ ۴۶ ۱۹۵۷۷۴ ۱۰۱۲۴۳ ۲۰h ۳۱m ۱۸٫۸۱s +۴۹° ۱۳′۱۳٫۳ ۵٫۴۴ −۰٫۰۳ ۴۰۴ M۲III Ruchba, Rukbat al Dajajah, Al Rukbah al Dajajah; double star
۱۸۹۱۷۸ ۹۸۱۹۴ ۱۹h ۵۷m ۱۳٫۸۶s +۴۰° ۲۲′۰۴٫۲ ۵٫۴۶ −۲٫۹۰ ۱۵۳۱ B۵V double star
۱۹۹۱۰۱ ۱۰۳۱۴۵ ۲۰h ۵۳m ۵۳٫۹۱s +۳۳° ۲۶′۱۶٫۱ ۵٫۴۷ −۰٫۸۹ ۶۰۹ K۵III
۱۹۹۰۹۸ ۱۰۳۰۹۴ ۲۰h ۵۳m ۱۸٫۵۶s +۴۵° ۱۰′۵۴٫۱ ۵٫۴۸ −۱٫۳۱ ۷۴۴ K۰II
۱۸۹۳۹۵ ۹۸۳۲۵ ۱۹h ۵۸m ۳۷٫۹۶s +۳۰° ۵۹′۰۱٫۲ ۵٫۵۱ −۰٫۶۰ ۵۴۴ B۹Vn
۲۰۶۷۴۹ ۱۰۷۲۳۵ ۲۱h ۴۳m ۰۶٫۴۸s +۴۱° ۰۹′۱۸٫۰ ۵٫۵۱ −۰٫۷۷ ۵۸۷ M۲III
۴۹ Cyg ۴۹ ۱۹۷۱۷۷ ۱۰۲۰۶۶ ۲۰h ۴۱m ۰۲٫۵۴s +۳۲° ۱۸′۲۶٫۳ ۵٫۵۳ −۱٫۴۳ ۸۰۵ G۸IIb
۱۸۴۲۹۳ ۹۶۰۱۴ ۱۹h ۳۱m ۱۹٫۳۶s +۵۰° ۱۸′۲۳٫۷ ۵٫۵۵ −۰٫۲۲ ۴۶۵ K۱III
۱۹۹۸۷۰ ۱۰۳۵۱۹ ۲۰h ۵۸m ۱۹٫۳۸s +۴۴° ۲۸′۱۷٫۵ ۵٫۵۵ ۱٫۰۰ ۲۶۵ G۸III
۲۰۹۵۱۵ ۱۰۸۸۴۵ ۲۲h ۰۲m ۵۶٫۶۸s +۴۴° ۳۸′۵۹٫۸ ۵٫۵۷ −۰٫۴۸ ۵۲۹ A۰IV
۳۶ Cyg ۳۶ ۱۹۳۳۶۹ ۱۰۰۱۰۸ ۲۰h ۱۸m ۲۸٫۶۳s +۳۶° ۵۹′۵۹٫۱ ۵٫۵۸ ۱٫۷۰ ۱۹۵ A۲V
۱۹۴۱۵۲ ۱۰۰۴۳۷ ۲۰h ۲۲m ۰۵٫۳۵s +۴۵° ۴۷′۴۱٫۶ ۵٫۵۸ ۰٫۰۶ ۴۱۵ K۰IIIvar
۱۹۹۹۵۵ ۱۰۳۵۳۰ ۲۰h ۵۸m ۳۰٫۰۳s +۵۰° ۲۷′۴۲٫۴ ۵٫۵۹ −۲٫۳۵ ۱۲۶۴ B۵Vn
۲۰۴۱۵۳ ۱۰۵۷۶۹ ۲۱h ۲۵m ۱۹٫۳۹s +۴۶° ۴۲′۵۱٫۲ ۵٫۵۹ ۲٫۹۱ ۱۱۲ F۰V
۱۸۸۲۰۹ ۹۷۷۵۷ ۱۹h ۵۱m ۵۹٫۰۷s +۴۷° ۰۱′۳۸٫۵ ۵٫۶۰ −۷٫۶۹ ۱۴۸۱۸ O۹٫۵Ia
۱۹۸۳۴۵ ۱۰۲۶۳۵ ۲۰h ۴۷m ۴۹٫۲۹s +۴۷° ۴۹′۵۴٫۹ ۵٫۶۰ −۰٫۴۹ ۵۳۸ K۵III
V۳۸۹ Cyg ۲۰۱۴۳۳ ۱۰۴۳۷۱ ۲۱h ۰۸m ۳۸٫۸۷s +۳۰° ۱۲′۲۰٫۵ ۵٫۶۰ −۰٫۰۷ ۴۴۴ B۹V multiple; variable
۱۹۰۶۰۳ ۹۸۸۶۳ ۲۰h ۰۴m ۳۶٫۱۸s +۳۲° ۱۳′۰۷٫۰ ۵٫۶۲ −۷٫۴۸ ۱۳۵۸۳ B۱٫۵Ia comp
۴۰ Cyg ۴۰ ۱۹۵۰۵۰ ۱۰۰۹۰۷ ۲۰h ۲۷m ۳۴٫۲۷s +۳۸° ۲۶′۲۵٫۹ ۵٫۶۳ ۱٫۰۴ ۲۷۰ A۳V
V۳۸۰ Cyg ۱۸۷۸۷۹ ۹۷۶۳۴ ۱۹h ۵۰m ۳۷٫۳۳s +۴۰° ۳۵′۵۹٫۲ ۵٫۶۸ −۳٫۸۰ ۲۵۶۷ B۱III Algol variable
۱۹۶۸۵۲ ۱۰۱۸۹۹ ۲۰h ۳۸m ۵۹٫۵۴s +۳۰° ۲۰′۰۳٫۹ ۵٫۶۸ ۰٫۳۱ ۳۸۶ K۲III
۱۹۷۳۹۲ ۱۰۲۱۵۵ ۲۰h ۴۱m ۵۶٫۵۰s +۴۱° ۴۳′۰۰٫۷ ۵٫۶۸ −۱٫۸۴ ۱۰۴۲ B۸II-III
۱۹۹۴۷۸ ۱۰۳۳۱۲ ۲۰h ۵۵m ۴۹٫۸۱s +۴۷° ۲۵′۰۳٫۶ ۵٫۶۸ −۶٫۶۰ ۹۳۱۴ B۸Ia
۲۰۳۶۴۴ ۱۰۵۴۹۷ ۲۱h ۲۲m ۰۰٫۳۸s +۴۹° ۲۳′۱۹٫۳ ۵٫۶۸ ۰٫۶۶ ۳۲۸ K۰III
۷۹ Cyg ۷۹ ۲۰۶۷۷۴ ۱۰۷۲۵۳ ۲۱h ۴۳m ۲۵٫۶۳s +۳۸° ۱۷′۰۱٫۰ ۵٫۶۹ ۱٫۰۸ ۲۷۲ A۰V
۱۹۲۷۸۷ ۹۹۸۴۱ ۲۰h ۱۵m ۲۳٫۷۹s +۳۳° ۴۳′۴۵٫۷ ۵٫۷۰ ۰٫۸۸ ۳۰۰ K۰III
۱۸۴۹۶۰ ۹۶۲۵۸ ۱۹h ۳۴m ۱۹٫۷۶s +۵۱° ۱۴′۱۳٫۵ ۵٫۷۱ ۳٫۶۷ ۸۳ F۷V
۷ Cyg ۷ ۱۸۳۵۳۴ ۹۵۶۵۶ ۱۹h ۲۷m ۲۵٫۹۷s +۵۲° ۱۹′۱۳٫۸ ۵٫۷۳ ۰٫۵۱ ۳۶۱ A۱V
Gl ۷۷۷ ۱۹۰۳۶۰ ۹۸۷۶۷ ۲۰h ۰۳m ۳۶٫۹۵s +۲۹° ۵۳′۵۳٫۱ ۵٫۷۳ ۴٫۷۲ ۵۲ G۶IV+... binary star; has two planets (b & c)
۴۳ Cyg ۴۳ ۱۹۵۰۶۸ ۱۰۰۸۵۹ ۲۰h ۲۷m ۰۲٫۲۱s +۴۹° ۲۲′۵۹٫۶ ۵٫۷۳ ۲٫۸۵ ۱۲۳ F۰V:
۷۷ Cyg ۷۷ ۲۰۶۶۴۴ ۱۰۷۱۶۲ ۲۱h ۴۲m ۲۲٫۹۴s +۴۱° ۰۴′۳۷٫۳ ۵٫۷۳ ۰٫۴۴ ۳۷۲ A۰V
۲۰۱۸۳۴ ۱۰۴۵۱۶ ۲۱h ۱۰m ۱۵٫۵۵s +۵۳° ۳۳′۴۷٫۲ ۵٫۷۵ ۰٫۱۵ ۴۳۱ B۹III
۲۰۳۲۴۵ ۱۰۵۲۸۲ ۲۱h ۱۹m ۲۸٫۷۴s +۴۹° ۳۰′۳۷٫۰ ۵٫۷۵ −۰٫۳۳ ۵۳۶ B۶V
۲۰۴۴۸۵ ۱۰۶۰۰۳ ۲۱h ۲۸m ۰۸٫۱۶s +۳۲° ۱۳′۳۰٫۵ ۵٫۷۵ ۲٫۵۰ ۱۴۵ F۰V
۱۹۳۵۹۲ ۱۰۰۰۹۷ ۲۰h ۱۸m ۲۴٫۷۶s +۵۵° ۲۳′۴۹٫۸ ۵٫۷۶ ۱٫۰۱ ۲۹۱ A۲Vs
DT Cyg ۲۰۱۰۷۸ ۱۰۴۱۸۵ ۲۱h ۰۶m ۳۰٫۲۴s +۳۱° ۱۱′۰۴٫۸ ۵٫۷۷ −۳٫۰۵ ۱۸۹۵ F۷٫۵Ib-IIv متغیر دلتا قیفاووسی
۲۰۵۳۱۴ ۱۰۶۳۹۳ ۲۱h ۳۲m ۵۶٫۵۸s +۴۹° ۵۸′۳۹٫۴ ۵٫۷۷ −۰٫۰۵ ۴۷۵ A۰V
۱۹۶۱۷۸ ۱۰۱۴۷۵ ۲۰h ۳۳m ۵۴٫۸۴s +۴۶° ۴۱′۳۷٫۹ ۵٫۷۸ −۰٫۰۶ ۴۸۱ B۹sp...
۱۸۸۶۵۰ ۹۷۹۸۵ ۱۹h ۵۴m ۴۸٫۲۴s +۳۶° ۵۹′۴۴٫۴ ۵٫۷۹ −۲٫۵۸ ۱۵۳۸ Fp
۲۰۹۴۱۹ ۱۰۸۷۵۸ ۲۲h ۰۱m ۵۰٫۵۸s +۵۲° ۵۲′۵۶٫۱ ۵٫۷۹ −۱٫۷۷ ۱۰۵۸ B۵III
۴۹ Cyg ۴۹ ۱۹۷۱۷۸ ۲۰h ۴۱m ۰۲٫۶۰s +۳۲° ۱۸′۲۸٫۰ ۵٫۸۰
۱۹۱۱۹۵ ۹۹۰۲۶ ۲۰h ۰۶m ۱۳٫۶۴s +۵۳° ۰۹′۵۴٫۲ ۵٫۸۱ ۳٫۰۰ ۱۱۹ F۵V
۱۸۷۲۳۵ ۹۷۳۷۶ ۱۹h ۴۷m ۲۷٫۷۸s +۳۸° ۲۴′۲۷٫۴ ۵٫۸۳ −۰٫۰۵ ۴۸۹ B۸Vn
۱۹۳۳۲۲ ۱۰۰۰۶۹ ۲۰h ۱۸m ۰۶٫۹۹s +۴۰° ۴۳′۵۵٫۶ ۵٫۸۳ −۲٫۵۶ ۱۵۵۲ O۹V
۱۹۹۶۱۱ ۱۰۳۳۵۹ ۲۰h ۵۶m ۲۵٫۴۴s +۵۰° ۴۳′۴۳٫۱ ۵٫۸۳ ۲٫۲۰ ۱۷۴ F۰III
۱۷۹۹۵۷ ۹۴۳۳۶ ۱۹h ۱۲m ۰۵٫۲۲s +۴۹° ۵۱′۱۵٫۳ ۵٫۸۵ ۳٫۸۷ ۸۱ G۴V+...
۱۸۶۶۱۹ ۹۷۰۸۱ ۱۹h ۴۳m ۴۵٫۰۸s +۴۱° ۴۶′۲۳٫۱ ۵٫۸۶ −۰٫۵۷ ۶۳۱ M۰III
۱۹۲۹۸۵ ۹۹۸۸۹ ۲۰h ۱۶m ۰۰٫۶۱s +۴۵° ۳۴′۴۶٫۸ ۵٫۸۷ ۳٫۱۸ ۱۱۳ F۵V:
۱۹۴۳۳۵ ۱۰۰۵۷۴ ۲۰h ۲۳m ۴۴٫۳۷s +۳۷° ۲۸′۳۵٫۲ ۵٫۸۷ −۱٫۳۲ ۸۹۳ B۲Vne
۱۷۹۰۹۴ ۹۴۰۱۳ ۱۹h ۰۸m ۲۵٫۸۸s +۵۲° ۲۵′۳۳٫۱ ۵٫۸۸ ۱٫۶۵ ۲۲۹ K۱IV
۱۸۵۹۱۲ ۹۶۶۲۰ ۱۹h ۳۸m ۴۱٫۱۵s +۵۴° ۵۸′۲۴٫۲ ۵٫۸۹ ۲٫۸۹ ۱۳۰ F۶Vasv
۱۹۵۵۵۴ ۱۰۱۰۸۴ ۲۰h ۲۹m ۲۷٫۱۱s +۵۶° ۰۴′۰۵٫۴ ۵٫۸۹ −۱٫۳۰ ۸۹۶ B۹Vn
۲۰۳۱۵۶ ۱۰۵۲۶۹ ۲۱h ۱۹m ۲۲٫۱۸s +۳۸° ۱۴′۱۴٫۹ ۵٫۸۹ −۴٫۲۷ ۳۵۰۵ F۲Ib
۴۲ Cyg ۴۲ ۱۹۵۳۲۴ ۱۰۱۰۶۷ ۲۰h ۲۹m ۲۰٫۳۹s +۳۶° ۲۷′۱۷٫۰ ۵٫۹۰ −۲٫۶۷ ۱۶۸۹ A۱Ib
۱۸۸۲۵۲ ۹۷۷۷۴ ۱۹h ۵۲m ۰۷٫۱۷s +۴۷° ۵۵′۵۴٫۵ ۵٫۹۱ −۳٫۴۹ ۲۴۷۰ B۲III
۱۸۹۶۸۴ ۹۸۳۸۳ ۱۹h ۵۹m ۲۰٫۴۲s +۴۵° ۴۶′۲۱٫۳ ۵٫۹۲ ۰٫۱۲ ۴۷۲ A۵III
۱۹۹۶۱۲ ۱۰۳۳۶۰ ۲۰h ۵۶m ۲۵٫۸۹s +۴۹° ۱۱′۴۵٫۰ ۵٫۹۲ −۲٫۰۴ ۱۲۷۳ G۸II-III
۱۸۶۳۷۷ ۹۶۹۷۷ ۱۹h ۴۲m ۴۴٫۶۰s +۳۲° ۲۵′۳۶٫۳ ۵٫۹۳ −۳٫۲۶ ۲۲۴۸ A۵III
۲۰۰۸۱۷ ۱۰۳۹۵۶ ۲۱h ۰۳m ۴۷٫۵۸s +۵۳° ۱۷′۰۹٫۰ ۵٫۹۳ ۰٫۴۶ ۴۰۵ K۰III
۶۹ Cyg ۶۹ ۲۰۴۱۷۲ ۱۰۵۸۱۱ ۲۱h ۲۵m ۴۷٫۰۲s +۳۶° ۴۰′۰۲٫۷ ۵٫۹۳ −۳٫۷۱ ۲۷۶۳ B۰Ib
۱۹۴۱۹۳ ۱۰۰۵۰۱ ۲۰h ۲۲m ۴۵٫۲۹s +۴۱° ۰۱′۳۴٫۱ ۵٫۹۵ −۱٫۱۵ ۸۵۶ M۰III
۱۹۹۵۷۹ ۱۰۳۳۷۱ ۲۰h ۵۶m ۳۴٫۷۸s +۴۴° ۵۵′۲۹٫۰ ۵٫۹۶ −۴٫۴۴ ۳۹۲۸ O۶...
W Cyg ۲۰۵۷۳۰ ۱۰۶۶۴۲ ۲۱h ۳۶m ۰۲٫۴۴s +۴۵° ۲۲′۲۸٫۵ ۵٫۹۶ −۰٫۴۳ ۶۱۷ M۴IIIe-M۶e semiregular variable
۱۹۷۱۳۹ ۱۰۱۹۸۶ ۲۰h ۴۰m ۰۳٫۲۲s +۴۳° ۲۷′۳۲٫۵ ۵٫۹۷ ۰٫۱۷ ۴۷۰ K۲III
V۴۶۰ Cyg ۲۰۶۵۷۰ ۱۰۷۱۲۹ ۲۱h ۴۲m ۰۱٫۰۸s +۳۵° ۳۰′۳۶٫۷ ۵٫۹۸ −۲٫۹۶ ۲۰۰۰ C۶٫۳ ستاره کربنی; variable
۱۶ Cyg A c ۱۶ ۱۸۶۴۰۸ ۹۶۸۹۵ ۱۹h ۴۱m ۴۹٫۰۹s +۵۰° ۳۱′۳۱٫۶ ۵٫۹۹ ۴٫۳۲ ۷۰ G۲V triple star system
۱۸۴۷۸۶ ۹۶۱۹۸ ۱۹h ۳۳m ۴۱٫۶۰s +۴۹° ۱۵′۴۴٫۴ ۶٫۰۰ −۲٫۲۶ ۱۴۶۲ M۴٫۵III
۱۹۲۴۳۹ ۹۹۵۷۹ ۲۰h ۱۲m ۳۱٫۷۳s +۵۱° ۲۷′۴۹٫۰ ۶٫۰۱ ۰٫۵۰ ۴۱۲ K۱III:
۲۰۰۲۵۳ ۱۰۳۷۳۴ ۲۱h ۰۱m ۱۲٫۸۷s +۳۶° ۰۱′۳۳٫۷ ۶٫۰۱ −۰٫۵۱ ۶۵۷ G۵III
۲۰۴۴۲۸ ۱۰۵۸۹۱ ۲۱h ۲۶m ۴۴٫۹۵s +۵۲° ۵۳′۵۴٫۷ ۶٫۰۱ ۰٫۳۵ ۴۴۲ B۶V
۱۸۱۰۹۶ ۹۴۷۵۵ ۱۹h ۱۶m ۵۱٫۳۹s +۴۶° ۵۹′۵۴٫۲ ۶٫۰۲ ۲٫۸۸ ۱۳۸ F۶IV:
۱۹۷۱۲۰ ۱۰۲۰۳۳ ۲۰h ۴۰m ۳۶٫۲۶s +۲۹° ۴۸′۱۹٫۶ ۶٫۰۲ ۱٫۴۵ ۲۶۷ A۲V
۲۰۴۹۶۵ ۱۰۶۱۷۱ ۲۱h ۳۰m ۲۰٫۳۱s +۵۲° ۵۷′۲۸٫۶ ۶٫۰۲ ۰٫۱۸ ۴۷۹ A۳V
۱۱ Cyg ۱۱ ۱۸۵۰۳۷ ۹۶۳۸۷ ۱۹h ۳۵m ۴۸٫۳۰s +۳۶° ۵۶′۴۰٫۴ ۶٫۰۳ −۰٫۷۴ ۷۳۸ B۸Vn
۱۸۹۰۶۶ ۹۸۱۴۳ ۱۹h ۵۶m ۴۴٫۱۴s +۳۶° ۱۵′۰۲٫۲ ۶٫۰۳ −۱٫۶۴ ۱۱۱۳ B۵IV
۱۸۶۵۶۸ ۹۷۰۸۷ ۱۹h ۴۳m ۵۱٫۴۵s +۳۴° ۰۹′۴۵٫۸ ۶٫۰۴ −۱٫۱۷ ۹۰۱ B۸III
۶۱ Cyg B ۶۱ ۲۰۱۰۹۲ ۱۰۴۲۱۷ ۲۱h ۰۶m ۵۲٫۱۹s +۳۸° ۴۴′۰۳٫۹ ۶٫۰۵ ۸٫۳۳ ۱۱ K۷V component of the ۶۱ Cyg system
۲۰۳۴۳۹ ۱۰۵۴۳۲ ۲۱h ۲۱m ۲۱٫۹۳s +۳۲° ۳۶′۴۶٫۰ ۶٫۰۵ −۰٫۲۹ ۶۰۵ A۱V
۱۸۸۷۹۳ ۹۷۸۹۲ ۱۹h ۵۳m ۳۵٫۳۸s +۵۹° ۴۲′۳۰٫۷ ۶٫۰۶ ۰٫۹۷ ۳۳۹ A۳V
۱۹۷۰۱۸ ۱۰۱۹۴۹ ۲۰h ۳۹m ۳۳٫۳۱s +۴۰° ۳۴′۴۶٫۸ ۶٫۰۷ −۱٫۱۳ ۸۹۸ B۶IIIp Mn
۲۰۲۲۴۰ ۱۰۴۷۶۵ ۲۱h ۱۳m ۲۶٫۴۳s +۳۶° ۳۷′۵۹٫۷ ۶٫۰۷ −۲٫۶۲ ۱۷۸۱ F۰III
۲۰۳۶۳۰ ۱۰۵۵۵۸ ۲۱h ۲۲m ۴۲٫۰۳s +۳۰° ۱۸′۳۵٫۵ ۶٫۰۷ ۰٫۷۷ ۳۷۴ K۱III
۷۶ Cyg ۷۶ ۲۰۶۵۳۸ ۱۰۷۰۹۷ ۲۱h ۴۱m ۳۴٫۲۷s +۴۰° ۴۸′۱۹٫۲ ۶٫۰۷ ۰٫۳۴ ۴۵۵ A۲V
۱۸۶۴۴۰ ۹۷۰۲۸ ۱۹h ۴۳m ۰۹٫۶۰s +۳۰° ۴۰′۴۰٫۴ ۶٫۰۸ ۱٫۰۱ ۳۳۷ A۱V
μ۲ Cyg μ۲ ۷۸ ۲۰۶۸۲۷ ۲۱h ۴۴m ۰۸٫۳۰s +۲۸° ۴۴′۳۵٫۰ ۶٫۰۸
۱۹۴۰۹۷ ۱۰۰۴۸۶ ۲۰h ۲۲m ۳۷٫۳۱s +۳۱° ۱۵′۵۴٫۱ ۶٫۰۹ −۰٫۲۶ ۶۰۷
۱۸۵۸۳۷ ۹۶۷۲۴ ۱۹h ۳۹m ۴۴٫۹۲s +۳۳° ۵۸′۴۴٫۱ ۶٫۱۰ ۰٫۲۹ ۴۷۴ A۳IV
۱۸۹۱۲۷ ۹۸۰۴۴ ۱۹h ۵۵m ۲۲٫۰۴s +۵۸° ۱۵′۰۱٫۴ ۶٫۱۰ ۰٫۳۴ ۴۶۲ G۹III
۲۰۰۵۷۷ ۱۰۳۸۹۴ ۲۱h ۰۳m ۰۴٫۸۳s +۳۸° ۳۹′۲۶٫۷ ۶٫۱۰ −۰٫۴۱ ۶۵۵ G۸III
۲۰۶۷۳۱ ۱۰۷۱۸۶ ۲۱h ۴۲m ۳۸٫۸۱s +۴۹° ۳۶′۰۱٫۰ ۶٫۱۰ −۱٫۰۳ ۸۶۹ G۸II
۲۰۷۵۱۶ ۱۰۷۶۶۴ ۲۱h ۴۸m ۲۹٫۳۴s +۳۸° ۳۸′۵۴٫۹ ۶٫۱۰ ۰٫۲۰ ۴۹۳ B۸V
۲۰۶۶۳۲ ۱۰۷۱۴۰ ۲۱h ۴۲m ۰۸٫۳۵s +۴۵° ۴۵′۵۶٫۷ ۶٫۱۱ −۰٫۴۷ ۶۷۶ M۴٫۵
۱۸۷۶۳۸ ۹۷۵۳۸ ۱۹h ۴۹m ۲۷٫۵۰s +۳۸° ۴۲′۳۶٫۶ ۶٫۱۲ −۰٫۵۳ ۶۹۷ G۶III
۱۹۱۲۴۳ ۹۹۱۴۵ ۲۰h ۰۷m ۴۱٫۴۴s +۳۴° ۲۵′۲۲٫۵ ۶٫۱۲ −۲٫۸۳ ۲۰۱۲ B۵Ib
۲۰۲۹۲۳ ۱۰۵۰۶۴ ۲۱h ۱۷m ۰۲٫۰۲s +۵۳° ۵۹′۵۱٫۴ ۶٫۱۲ ۰٫۶۷ ۴۰۱ A۱V
۱۸۷۸۸۰ ۹۷۶۵۱ ۱۹h ۵۰m ۴۶٫۸۷s +۳۷° ۴۹′۳۴٫۷ ۶٫۱۳ −۳٫۹۶ ۳۳۹۶ M۳III
۱۸۸۱۴۹ ۹۷۷۸۹ ۱۹h ۵۲m ۱۶٫۴۰s +۳۶° ۲۵′۵۶٫۲ ۶٫۱۳ −۰٫۶۵ ۷۳۹ K۴III
۱۹۲۵۳۵ ۹۹۶۸۵ ۲۰h ۱۳m ۴۲٫۸۲s +۴۳° ۲۲′۴۴٫۴ ۶٫۱۳ −۰٫۶۴ ۷۳۸ K۴III
۱۸۶۹۲۷ ۹۷۲۴۲ ۱۹h ۴۵m ۵۱٫۳۵s +۳۵° ۰۰′۴۶٫۰ ۶٫۱۴ ۰٫۵۷ ۴۲۴ A۲V+...
۱۸۷۳۷۲ ۹۷۳۷۲ ۱۹h ۴۷m ۲۶٫۸۵s +۴۷° ۵۴′۲۷٫۶ ۶٫۱۴ −۱٫۷۴ ۱۲۳۰ M۲III
۱۸۹۷۷۵ ۹۸۳۷۹ ۱۹h ۵۹m ۱۵٫۳۴s +۵۲° ۰۳′۲۰٫۵ ۶٫۱۴ −۰٫۷۲ ۷۶۹ B۵III
۱۹۰۹۶۴ ۹۸۹۱۵ ۲۰h ۰۵m ۰۶٫۷۲s +۵۱° ۵۰′۲۱٫۶ ۶٫۱۴ −۰٫۶۴ ۷۴۱ M۱IIIa
۱۹۵۹۶۴ ۱۰۱۲۸۵ ۲۰h ۳۱m ۴۶٫۵۲s +۵۶° ۴۶′۴۷٫۵ ۶٫۱۴ −۰٫۸۷ ۸۲۱ K۵III
۲۰۳۰۹۶ ۱۰۵۲۲۹ ۲۱h ۱۸m ۵۵٫۳۳s +۴۱° ۰۲′۲۵٫۹ ۶٫۱۵ −۲٫۴۳ ۱۶۹۸ A۵IV
۱۸۹۲۹۶ ۹۸۱۱۱ ۱۹h ۵۶m ۱۹٫۰۲s +۵۶° ۴۱′۱۳٫۱ ۶٫۱۶ ۱٫۵۰ ۲۷۹ A۴Vn
۱۹۰۷۸۱ ۹۸۸۵۸ ۲۰h ۰۴m ۲۸٫۷۹s +۴۸° ۱۳′۴۶٫۸ ۶٫۱۶ −۰٫۰۹ ۵۷۹ A۲IV
۲۰۶۰۴۰ ۱۰۶۷۷۱ ۲۱h ۳۷m ۳۸٫۸۱s +۵۴° ۰۲′۳۱٫۹ ۶٫۱۶ −۰٫۳۳ ۶۴۷ K۱III
۲۰۶۵۰۹ ۱۰۷۰۴۱ ۲۱h ۴۰m ۴۳٫۳۰s +۵۴° ۵۲′۱۹٫۷ ۶٫۱۶ −۰٫۵۱ ۷۰۳ K۰III
۱۸۶۱۲۱ ۹۶۸۰۵ ۱۹h ۴۰m ۴۱٫۱۵s +۴۳° ۰۴′۴۰٫۲ ۶٫۱۷ −۱٫۹۹ ۱۳۹۹ M۲III
۱۹۹۸۹۲ ۱۰۳۵۳۲ ۲۰h ۵۸m ۳۰٫۹۴s +۴۱° ۵۶′۲۳٫۷ ۶٫۱۷ ۰٫۴۰ ۴۶۵ B۷III
۲۰۲۸۶۲ ۱۰۵۱۰۱ ۲۱h ۱۷m ۲۳٫۱۸s +۴۲° ۴۱′۰۰٫۸ ۶٫۱۷ −۱٫۵۷ ۱۱۵۲ B۷Vn
۲۰۵۱۱۴ ۱۰۶۲۶۷ ۲۱h ۳۱m ۲۷٫۴۶s +۵۲° ۳۷′۱۱٫۵ ۶٫۱۷ −۱٫۵۶ ۱۱۴۸ G۲Ib+...
۲۰۵۵۵۱ ۱۰۶۵۱۸ ۲۱h ۳۴m ۲۷٫۴۶s +۵۱° ۴۱′۵۴٫۵ ۶٫۱۷ −۲٫۳۲ ۱۶۳۰ B۹III
۱۸۷۰۳۸ ۹۷۳۰۷ ۱۹h ۴۶m ۳۵٫۰۴s +۳۲° ۵۳′۱۹٫۰ ۶٫۱۸ ۰٫۹۲ ۳۶۷
۱۹۰۷۷۱ ۹۸۹۲۱ ۲۰h ۰۵m ۰۹٫۵۹s +۳۸° ۲۸′۴۱٫۵ ۶٫۱۸ ۴٫۸۰ ۶۲ G۵IV
۲۰۰۵۲۷ ۱۰۳۸۲۸ ۲۱h ۰۲m ۲۴٫۲۰s +۴۴° ۴۷′۲۷٫۶ ۶٫۱۸ −۱٫۷۱ ۱۲۳۵ M۳Ib-II:
۲۰۲۳۱۴ ۱۰۴۸۲۲ ۲۱h ۱۴m ۱۰٫۲۸s +۲۹° ۵۴′۰۳٫۵ ۶٫۱۸ −۳٫۱۸ ۲۴۳۳ G۲Ib
۱۹۱۰۹۶ ۹۸۹۴۶ ۲۰h ۰۵m ۲۱٫۵۰s +۵۶° ۲۰′۲۸٫۴ ۶٫۱۹ ۲٫۶۰ ۱۷۰ F۴V
۱۹۶۳۷۹ ۱۰۱۵۵۶ ۲۰h ۳۴m ۵۰٫۴۱s +۵۱° ۵۱′۱۵٫۲ ۶٫۱۹ −۵٫۵۴ ۷۲۴۴ A۹II
CP Cyg ۲۰۵۹۳۹ ۱۰۶۷۵۲ ۲۱h ۳۷m ۲۷٫۸۸s +۴۴° ۴۱′۴۷٫۸ ۶٫۱۹ −۰٫۳۵ ۶۶۱ A۷III variable
۱۹۴۲۲۰ ۱۰۰۵۱۵ ۲۰h ۲۲m ۵۵٫۴۹s +۴۲° ۵۹′۰۰٫۴ ۶٫۲۰ ۱٫۱۷ ۳۳۱ K۰IIIvar
۱۹۵۸۲۰ ۱۰۱۲۴۵ ۲۰h ۳۱m ۲۱٫۱۱s +۵۲° ۱۸′۳۳٫۷ ۶٫۲۰ ۱٫۰۶ ۳۴۸ K۰III
۲۰۷۸۵۷ ۱۰۷۸۵۶ ۲۱h ۵۱m ۰۴٫۹۷s +۳۹° ۳۲′۱۱٫۹ ۶٫۲۰ −۱٫۳۹ ۱۰۷۲ B۹p HgMn
۴۴ Cyg ۴۴ ۱۹۵۵۹۳ ۱۰۱۲۱۴ ۲۰h ۳۰m ۵۹٫۲۳s +۳۶° ۵۶′۰۹٫۱ ۶٫۲۱ −۲٫۲۲ ۱۵۸۳ F۵Iab
۱۹۶۶۴۲ ۱۰۱۷۵۶ ۲۰h ۳۷m ۲۳٫۵۷s +۳۸° ۱۹′۴۳٫۶ ۶٫۲۱ ۱٫۱۹ ۳۲۸ K۰III
۱۸۶۳۰۷ ۹۶۹۰۷ ۱۹h ۴۱m ۵۷٫۶۳s +۴۰° ۱۵′۱۴٫۶ ۶٫۲۲ ۱٫۶۲ ۲۷۲ A۶V
۱۸۸۰۷۴ ۹۷۷۰۰ ۱۹h ۵۱m ۱۹٫۳۷s +۴۷° ۲۲′۳۷٫۹ ۶٫۲۲ ۲٫۱۲ ۲۱۵ F۲V
۱۹۳۷۰۲ ۱۰۰۲۶۸ ۲۰h ۲۰m ۱۵٫۲۲s +۳۹° ۲۴′۱۱٫۸ ۶٫۲۲ ۱٫۰۳ ۳۵۵ A۱V
۱۸۱۹۶۰ ۹۴۹۷۴ ۱۹h ۱۹m ۳۶٫۴۲s +۵۴° ۲۲′۳۳٫۸ ۶٫۲۳ ۰٫۵۳ ۴۵۰ A۱V
۱۸۹۹۴۲ ۹۸۵۶۳ ۲۰h ۰۱m ۱۵٫۲۸s +۳۷° ۰۵′۵۵٫۹ ۶٫۲۳ −۱٫۲۱ ۱۰۰۳ K۰III
۱۹۳۹۴۴ ۱۰۰۲۹۵ ۲۰h ۲۰m ۳۰٫۶۴s +۵۳° ۳۵′۴۴٫۵ ۶٫۲۳ −۲٫۲۶ ۱۶۳۰
۲۰۲۷۲۰ ۱۰۵۰۳۴ ۲۱h ۱۶m ۲۹٫۶۲s +۴۲° ۱۵′۰۶٫۶ ۶٫۲۳ −۰٫۸۹ ۸۶۵
۱۸۵۹۵۵ ۹۶۷۰۶ ۱۹h ۳۹m ۳۴٫۵۳s +۴۵° ۵۷′۲۶٫۶ ۶٫۲۵ ۰٫۷۹ ۴۰۲ K۰III
۱۶ Cyg c ۱۶ ۱۸۶۴۲۷ ۹۶۹۰۱ ۱۹h ۴۱m ۵۲٫۱۰s +۵۰° ۳۱′۰۴٫۵ ۶٫۲۵ ۴٫۶۰ ۷۰ G۵V component of the ۱۶ Cyg system; has a planet (b)
۲۰۷۴۴۶ ۱۰۷۶۳۷ ۲۱h ۴۸m ۰۸٫۴۱s +۳۶° ۳۴′۴۹٫۵ ۶٫۲۵ −۰٫۴۱ ۷۰۱
۱۸۳۹۸۶ ۹۵۹۵۳ ۱۹h ۳۰m ۴۶٫۸۳s +۳۶° ۱۳′۴۲٫۷ ۶٫۲۶ −۰٫۵۷ ۷۵۸ B۹٫۵III
۱۹۸۵۱۳ ۱۰۲۷۱۲ ۲۰h ۴۸m ۴۲٫۷۴s +۵۱° ۵۴′۳۷٫۲ ۶٫۲۶ −۰٫۶۷ ۷۹۱ B۸np
۱۸۰۷۵۶ ۹۴۶۲۳ ۱۹h ۱۵m ۱۹٫۱۸s +۵۰° ۰۴′۱۶٫۰ ۶٫۲۷ ۱٫۱۶ ۳۴۲ G۸III
۲۰۵۳۴۹ ۱۰۶۴۲۰ ۲۱h ۳۳m ۱۷٫۸۹s +۴۵° ۵۱′۱۴٫۵ ۶٫۲۷ −۲٫۰۵ ۱۵۰۲ K۱Ibvar
۱۸۶۸۱۵ ۹۷۰۷۰ ۱۹h ۴۳m ۳۹٫۴۹s +۵۷° ۰۲′۳۳٫۶ ۶٫۲۸ ۱٫۸۳ ۲۵۳ K۲III
۱۹۲۹۳۴ ۹۹۸۹۳ ۲۰h ۱۶m ۰۳٫۴۳s +۳۸° ۵۳′۵۳٫۱ ۶٫۲۸ ۰٫۷۸ ۴۱۰ A۱V
۱۸۶۷۶۰ ۹۷۰۳۳ ۱۹h ۴۳m ۱۴٫۲۸s +۵۸° ۰۱′۰۰٫۳ ۶٫۲۹ ۳٫۰۲ ۱۴۷ G۰V
۱۹۸۳۸۷ ۱۰۲۶۴۲ ۲۰h ۴۷m ۵۲٫۸۹s +۵۲° ۲۴′۲۷٫۳ ۶٫۲۹ ۳٫۱۸ ۱۳۷ K۰V:
۱۸۸۴۳۹ ۹۷۸۴۵ ۱۹h ۵۳m ۰۱٫۲۵s +۴۷° ۴۸′۲۷٫۹ ۶٫۳۰ −۳٫۵۳ ۳۰۱۹ B۰٫۵IIIn
۱۹۸۱۵۱ ۱۰۲۵۳۰ ۲۰h ۴۶m ۳۸٫۶۱s +۴۶° ۳۱′۵۴٫۲ ۶٫۳۰ ۰٫۷۹ ۴۱۳ A۳V
۱۸۱۵۹۷ ۹۴۸۹۰ ۱۹h ۱۸m ۳۷٫۸۵s +۴۹° ۳۴′۰۹٫۶ ۶٫۳۲ ۰٫۸۱ ۴۱۳ K۱III
۱۹۳۲۱۷ ۱۰۰۰۱۶ ۲۰h ۱۷m ۲۹٫۰۵s +۴۲° ۴۳′۱۹٫۴ ۶٫۳۲ −۲٫۴۹ ۱۸۸۴ K۴II:
۴۸ Cyg ۴۸ ۱۹۶۶۰۶ ۱۰۱۷۶۵ ۲۰h ۳۷m ۳۱٫۷۷s +۳۱° ۳۴′۲۱٫۱ ۶٫۳۲ −۰٫۵۸ ۷۸۴ B۸IIIn
۲۰۰۷۵۳ ۱۰۳۹۴۹ ۲۱h ۰۳m ۴۳٫۵۰s +۴۶° ۵۱′۴۷٫۸ ۶٫۳۲ ۱٫۷۹ ۲۶۳ F۰IVn
۱۸۹۴۳۲ ۹۸۳۲۰ ۱۹h ۵۸m ۳۴٫۳۵s +۳۸° ۰۶′۲۰٫۵ ۶٫۳۳ −۲٫۳۳ ۱۷۶۲ B۵IV
۱۹۸۶۲۵ ۱۰۲۸۲۷ ۲۰h ۴۹m ۵۴٫۶۴s +۴۶° ۳۹′۴۰٫۸ ۶٫۳۳ −۰٫۹۲ ۹۱۸ B۴V
۱۹۸۱۸۱ ۱۰۲۴۹۹ ۲۰h ۴۶m ۲۱٫۲۸s +۵۲° ۵۹′۴۴٫۰ ۶٫۳۴ ۰٫۷۲ ۴۳۴
۲۰۰۷۲۳ ۱۰۳۹۶۳ ۲۱h ۰۳m ۵۲٫۱۴s +۴۱° ۳۷′۴۱٫۹ ۶٫۳۴ ۱٫۳۱ ۳۳۰ F۳IV
۱۹۳۴۶۹ ۱۰۰۱۵۵ ۲۰h ۱۸m ۵۷٫۵۴s +۳۹° ۰۰′۱۵٫۱ ۶٫۳۵ −۲٫۹۸ ۲۳۹۷ K۵Ib
۱۸۶۷۷۶ ۹۷۱۵۱ ۱۹h ۴۴m ۴۹٫۰۹s +۴۰° ۴۳′۰۰٫۷ ۶٫۳۶ −۰٫۸۶ ۹۰۶ M۳III
۱۹۲۹۸۳ ۹۹۸۷۰ ۲۰h ۱۵m ۴۳٫۲۴s +۵۰° ۱۳′۵۸٫۳ ۶٫۳۶ ۱٫۱۸ ۳۵۵ A۲Vn
۱۹۸۹۷۶ ۱۰۳۰۷۹ ۲۰h ۵۳m ۰۷٫۳۷s +۲۹° ۳۸′۵۷٫۳ ۶٫۳۶ ۰٫۷۸ ۴۲۷
۲۰۲۷۱۰ ۱۰۵۰۱۷ ۲۱h ۱۶m ۱۷٫۱۲s +۴۴° ۱۴′۱۷٫۵ ۶٫۳۶ −۲٫۰۰ ۱۵۳۱ K۰III+...
۲۰۵۶۸۸ ۱۰۶۶۶۱ ۲۱h ۳۶m ۱۴٫۰۲s +۳۰° ۰۳′۱۹٫۰ ۶٫۳۶ ۱٫۱۶ ۳۵۷ G۸III-IV
۱۸۴۳۹۸ ۹۶۰۰۳ ۱۹h ۳۱m ۱۳٫۵۶s +۵۵° ۴۳′۵۴٫۸ ۶٫۳۷ −۱٫۱۷ ۱۰۵۲ K۲II-IIIcomp
۱۸۶۵۰۶ ۹۷۰۲۹ ۱۹h ۴۳m ۱۰٫۷۶s +۳۸° ۴۰′۱۸٫۲ ۶٫۳۷ −۱٫۸۶ ۱۴۴۲
۲۰۰۷۴۰ ۱۰۳۹۲۹ ۲۱h ۰۳m ۲۶٫۰۳s +۵۰° ۲۱′۰۶٫۵ ۶٫۳۷ ۰٫۹۹ ۳۸۸
۱۸۶۹۰۱ ۹۷۲۲۸ ۱۹h ۴۵m ۳۹٫۶۵s +۳۶° ۰۵′۲۷٫۶ ۶٫۳۸ −۲٫۴۳ ۱۸۸۴ B۹٫۵V
۱۹۴۰۶۹ ۱۰۰۴۳۴ ۲۰h ۲۲m ۰۳٫۰۶s +۴۱° ۰۷′۵۵٫۷ ۶٫۳۸ −۲٫۰۱ ۱۵۵۲ G۵II+...
۱۹۵۰۶۶ ۱۰۰۸۰۸ ۲۰h ۲۶m ۲۳٫۴۶s +۵۶° ۳۸′۱۹٫۲ ۶٫۳۸ ۰٫۲۶ ۵۴۷ B۹V
۱۸۵۱۱۴ ۹۶۳۱۶ ۱۹h ۳۵m ۰۱٫۲۳s +۵۲° ۳۰′۰۷٫۶ ۶٫۳۹ ۱٫۱۴ ۳۶۵
۱۸۶۷۰۲ ۹۷۱۴۲ ۱۹h ۴۴m ۳۸٫۱۷s +۳۴° ۲۴′۵۱٫۰ ۶٫۳۹ −۰٫۶۴ ۸۳۰ M۱III
۱۹۰۲۲۷ ۹۸۷۰۱ ۲۰h ۰۲m ۴۸٫۸۱s +۳۱° ۵۷′۳۱٫۷ ۶٫۳۹ −۱٫۳۱ ۱۱۲۸ K۱III
۱۹۴۹۵۱ ۱۰۰۸۶۶ ۲۰h ۲۷m ۰۷٫۷۷s +۳۴° ۱۹′۴۴٫۷ ۶٫۳۹ −۳٫۰۱ ۲۴۷۰ F۱II
۲۰۳۴۵۴ ۱۰۵۴۰۶ ۲۱h ۲۱m ۰۱٫۴۴s +۴۰° ۲۰′۴۴٫۱ ۶٫۳۹ ۴٫۲۷ ۸۷ F۸V
۲۰۷۱۱۹ ۱۰۷۳۹۸ ۲۱h ۴۵m ۱۲٫۴۰s +۵۲° ۱۶′۰۳٫۳ ۶٫۴۰ −۳٫۲۰ ۲۷۱۷ K۵Ib
۱۹۸۲۳۷ ۱۰۲۵۸۵ ۲۰h ۴۷m ۲۰٫۷۷s +۴۵° ۳۴′۴۸٫۰ ۶٫۴۱ −۱٫۶۱ ۱۳۰۹ K۳III
۱۸۶۵۳۲ ۹۶۹۱۹ ۱۹h ۴۲m ۰۴٫۱۳s +۵۵° ۲۷′۴۷٫۹ ۶٫۴۲ −۰٫۴۴ ۷۶۷ M۵IIIa
۱۸۷۴۵۹ ۹۷۴۸۵ ۱۹h ۴۸m ۵۰٫۶۰s +۳۳° ۲۶′۱۴٫۳ ۶٫۴۲ −۲٫۷۴ ۲۲۱۸ B۰٫۵Ibvar
۱۹۸۸۲۰ ۱۰۲۹۹۳ ۲۰h ۵۲m ۰۰٫۳۹s +۳۲° ۵۰′۵۶٫۱ ۶٫۴۲ −۲٫۴۷ ۱۹۵۲ B۳III
۱۸۵۲۶۸ ۹۶۵۰۳ ۱۹h ۳۷m ۰۹٫۶۲s +۲۹° ۲۰′۰۱٫۴ ۶٫۴۳ −۰٫۷۱ ۸۷۴ B۵V
۱۹۵۵۰۶ ۱۰۱۱۳۳ ۲۰h ۲۹m ۵۹٫۸۷s +۴۵° ۵۵′۴۱٫۵ ۶٫۴۳ ۰٫۹۱ ۴۱۵ K۲+...
۱۸۵۴۳۵ ۹۶۵۴۶ ۱۹h ۳۷m ۴۰٫۸۲s +۳۵° ۰۱′۲۱٫۲ ۶٫۴۴ −۲٫۱۱ ۱۶۷۲
۱۸۹۳۷۷ ۹۸۲۵۳ ۱۹h ۵۷m ۵۶٫۱۲s +۴۲° ۱۵′۳۸٫۹ ۶٫۴۴ −۱٫۵۱ ۱۲۶۸ A۳V
۱۹۴۸۸۲ ۱۰۰۷۱۴ ۲۰h ۲۵m ۰۵٫۰۰s +۵۹° ۳۶′۰۰٫۴ ۶٫۴۴ −۰٫۸۸ ۹۴۸ A۳III
۲۰۷۰۸۸ ۱۰۷۴۴۵ ۲۱h ۴۵m ۴۴٫۴۵s +۳۵° ۵۱′۲۶٫۲ ۶٫۴۴ ۰٫۵۱ ۴۹۹ G۸III
۱۹۷۱۰۱ ۱۰۱۹۰۰ ۲۰h ۳۹m ۰۰٫۱۹s +۵۶° ۰۰′۱۷٫۸ ۶٫۴۵ ۰٫۸۸ ۴۲۴ F۲Vn
۲۰۲۶۵۴ ۱۰۴۹۶۲ ۲۱h ۱۵m ۳۷٫۱۸s +۴۷° ۵۸′۲۶٫۴ ۶٫۴۵ −۱٫۹۴ ۱۵۵۲ B۴IV
۲۰۳۳۵۸ ۱۰۵۳۹۰ ۲۱h ۲۰m ۵۰٫۰۱s +۳۲° ۲۷′۰۸٫۴ ۶٫۴۵ ۲٫۱۳ ۲۳۹ G۸IV
۱۸۹۲۵۳ ۹۸۱۴۶ ۱۹h ۵۶m ۴۵٫۱۶s +۵۰° ۵۴′۰۹٫۰ ۶٫۴۶ ۱٫۳۰ ۳۵۰ A۱V
۱۹۳۵۳۶ ۱۰۰۱۴۲ ۲۰h ۱۸m ۴۹٫۶۷s +۴۶° ۱۹′۲۰٫۰ ۶٫۴۶ −۳٫۰۹ ۲۶۵۰ B۲V
۲۰۱۸۳۶ ۱۰۴۵۳۷ ۲۱h ۱۰m ۳۰٫۹۶s +۴۷° ۴۱′۳۲٫۰ ۶٫۴۶ −۱٫۸۶ ۱۵۰۲ B۶IV
۲۰۳۸۵۷ ۱۰۵۶۳۷ ۲۱h ۲۳m ۴۸٫۳۹s +۳۷° ۲۱′۰۵٫۴ ۶٫۴۶ −۰٫۷۹ ۹۲۱
۱۸۵۲۶۴ ۹۶۳۹۶ ۱۹h ۳۵m ۵۵٫۹۵s +۵۰° ۱۴′۱۸٫۷ ۶٫۴۷ ۰٫۱۱ ۶۰۹ G۹III
۱۸۵۶۵۷ ۹۶۵۷۲ ۱۹h ۳۷m ۵۶٫۶۸s +۴۹° ۱۷′۰۲٫۶ ۶٫۴۷ ۰٫۵۳ ۵۰۳ G۶V
۱۹۲۵۳۸ ۹۹۷۱۹ ۲۰h ۱۴m ۰۴٫۸۷s +۳۶° ۳۶′۱۷٫۶ ۶٫۴۷ −۰٫۹۸ ۱۰۰۹ A۰V
۱۹۲۹۸۷ ۹۹۹۲۹ ۲۰h ۱۶m ۲۸٫۱۵s +۳۷° ۰۳′۲۳٫۰ ۶٫۴۷ −۱٫۲۵ ۱۱۴۰ B۶III
۱۹۵۶۹۰ ۱۰۱۲۶۸ ۲۰h ۳۱m ۳۶٫۲۷s +۳۴° ۱۹′۴۹٫۸ ۶٫۴۷ ۳٫۲۰ ۱۴۷
۲۰۰۰۳۰ ۱۰۳۵۹۶ ۲۰h ۵۹m ۲۴٫۶۱s +۴۲° ۱۹′۲۸٫۰ ۶٫۴۷ −۰٫۳۹ ۷۶۷
ماکیان ایکس ۱۹۷۵۷۲ ۱۰۲۲۷۶ ۲۰h ۴۳m ۲۴٫۲۰s +۳۵° ۳۵′۱۶٫۱ ۶٫۴۸ −۲٫۶۸ ۲۲۱۸ G۸Ib Cepheid variable
۲۰۷۶۷۳ ۱۰۷۷۴۹ ۲۱h ۴۹m ۴۰٫۱۰s +۴۱° ۰۸′۵۵٫۷ ۶٫۴۸ −۵٫۶۲ ۸۵۷۹ A۲Ib
۱۹۱۸۹۲ ۹۹۲۹۴ ۲۰h ۰۹m ۲۲٫۳۷s +۵۶° ۰۱′۳۶٫۷ ۶٫۴۹ −۱٫۴۱ ۱۲۴۰
۱۹۳۷۲۲ ۱۰۰۲۵۰ ۲۰h ۱۹m ۵۶٫۰۴s +۴۶° ۵۰′۱۴٫۳ ۶٫۴۹ −۱٫۳۸ ۱۲۲۱ B۹p Si
۱۹۴۶۶۸ ۱۰۰۶۵۱ ۲۰h ۲۴m ۳۲٫۳۶s +۵۳° ۳۳′۰۶٫۹ ۶٫۴۹ −۱٫۷۷ ۱۴۶۲ B۹٫۵III
۱۹۶۱۳۴ ۱۰۱۴۶۷ ۲۰h ۳۳m ۴۸٫۵۶s +۴۱° ۴۶′۲۲٫۲ ۶٫۵۰ ۱٫۵۶ ۳۱۷ K۰III-IV
۱۹۸۶۲۴ ۱۰۲۸۰۴ ۲۰h ۴۹m ۳۷٫۶۹s +۵۰° ۰۷′۳۷٫۵ ۶٫۵۰ −۱٫۳۲ ۱۱۹۴ F۷V: comp
۲۰۰۴۶۵ ۱۰۳۸۲۲ ۲۱h ۰۲m ۲۰٫۹۶s +۳۹° ۳۰′۳۲٫۵ ۶٫۵۰ −۱٫۶۸ ۱۴۱۱ A۱V comp
۲۰۰۵۹۵ ۱۰۳۸۷۱ ۲۱h ۰۲m ۴۸٫۶۲s +۴۵° ۵۰′۵۶٫۰ ۶٫۵۰ −۱٫۵۹ ۱۳۵۳ B۳Vn
HD ۱۸۵۲۶۹ ۱۸۵۲۶۹ ۹۶۵۰۷ ۱۹h ۳۷m ۱۱٫۷۴s +۲۸° ۲۹′۵۹٫۵ ۶٫۶۷ ۳٫۲۹ ۱۵۵ G۰IV has a planet (b)
HD ۱۸۷۱۲۳ ۱۸۷۱۲۳ ۹۷۳۳۶ ۱۹h ۴۶m ۵۸٫۱۱s +۳۴° ۲۵′۱۰٫۳ ۷٫۸۶ ۴٫۴۶ ۱۶۳ has two planets (b & c)
χ Cyg χ ۱۸۷۷۹۶ ۹۷۶۲۹ ۱۹h ۵۰m ۳۳٫۹۴s +۳۲° ۵۴′۵۰٫۹ ۷٫۹۱ ۲٫۷۸ ۳۴۶ S۷٬۱e: Mira variable; Vmax = ۳٫۶۲m, Vmin = ۱۵٫۰۰m
R Cyg ۱۸۵۴۵۶ ۱۹h ۳۶m ۴۹٫۳۰s +۵۰° ۱۱′۵۹٫۰ ۸٫۱۵ S... Mira variable
RT Cyg ۱۸۶۶۸۶ ۹۷۰۶۸ ۱۹h ۴۳m ۳۷٫۹۰s +۴۸° ۴۶′۳۹٫۰ ۸٫۴۵ −۱٫۸۵ ۳۷۴۹ M۳e Mira variable
U Cyg ۱۹۳۶۸۰ ۱۰۰۲۱۹ ۲۰h ۱۹m ۳۶٫۴۰s +۴۷° ۵۳′۳۸٫۰ ۸٫۷۷ −۱٫۰۰ ۲۹۳۸ R.... Mira variable
ماکیان ایکس یک ۱۸۵۴۵۶ ۹۸۲۹۸ ۱۹h ۳۶m ۴۹٫۳۰s +۵۰° ۱۱′۵۹٫۰ ۸٫۹۵ −۲٫۲۳ >۶۰۰۰ O۹٫۷Iab دوتایی پرتو ایکس نامزد سیاهچاله
۴۷ Cyg B ۴۷ ۱۹۶۰۹۴ ۲۰h ۳۳m ۵۲٫۵۰s +۳۵° ۱۳′۰۷٫۰ ۹٫۴۰ K۲Ib+... component of ۴۷ Cyg system
V۱۵۰۰ Cyg ۲۱h ۱۱m ۳۶٫۶۱s +۴۸° ۰۹′۰۱٫۹ ۱۷٫۱ نواختر Cygni ۱۹۷۵; Vmax = ۲٫۰m
V۴۷۶ Cyg ۱۹h ۵۸m ۲۴٫۵۷s +۵۳° ۳۷′۰۷٫۱ Nova Cygni ۱۹۲۰; Vmax = ۲٫۰m
WR ۱۳۶ ۱۹۲۱۶۳ ۲۰h ۱۲m ۰۶٫۵۴۲۱s +۳۸° ۲۱′۱۷٫۷۷۹ ۷٫۴۸ ۷٫۴۷ WN۶ Wolf-Rayet Star
HAT-P-۷ ۱۹h ۲۸m ۵۹s +۴۷° ۵۸′۱۰ ۱۰٫۵ ۱۰۴۰ has a transiting planet (b)
V۱۶۶۸ Cyg ۲۱h ۴۲m ۳۵٫۲۲s +۴۴° ۰۱′۵۴٫۹ Nova Cygni ۱۹۷۸; Vmax = ۶٫۰m
AFGL ۲۵۹۱ ۲۰h ۲۹m ۲۴٫۹s +۴۰° ۱۱′۲۱ ۴۴ ۳۲۶۱٫۶ associated Rfn Nebula
V۱۹۷۴ Cyg ۲۰h ۳۰m ۳۱٫۶۶s +۵۲° ۳۷′۵۰٫۸ Nova Cygni ۱۹۹۲; Vmax = ۴٫۵m

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]