فهرست ستاره‌های ماهی زرین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی صورت فلکی است.

نام نامگذاری مکان قدر فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
B F HD HIP RA میل vis. abs.
α Dor α ۲۹۳۰۵ ۲۱۲۸۱ ۰۴h ۳۳m ۵۹٫۷۲s ‏ ۴۲٫۰″ ۰۲′ ‎−۵۵° ۳٫۳۰ −۰٫۳۶ ۱۷۶ A۰IIIp(Si) double star; α۲ CVn variable, Vmax = +۳٫۲۶m, Vmin = +۳٫۳۰m, P = ۲٫۹۵ d
β Dor β ۳۷۳۵۰ ۲۶۰۶۹ ۰۵h ۳۳m ۳۷٫۵۲s ‏ ۲۳٫۵″ ۲۹′ ‎−۶۲° ۳٫۷۶ −۳٫۷۶ ۱۰۳۸ F۴-G۴Ia-II متغیر دلتا قیفاووسی, Vmax = +۳٫۴۶m, Vmin = +۴٫۰۸m, P = ۹٫۸۴۲۶ d
γ Dor γ ۲۷۲۹۰ ۱۹۸۹۳ ۰۴h ۱۶m ۰۱٫۴۹s ‏ ۱۳٫۵″ ۲۹′ ‎−۵۱° ۴٫۲۶ ۲٫۷۲ ۶۶ F۰V-F۵V prototype of γ Dor variables, Vmax = +۴٫۲۳m, Vmin = +۴٫۲۷m
δ Dor δ ۳۹۰۱۴ ۲۷۱۰۰ ۰۵h ۴۴m ۴۶٫۴۲s ‏ ۰۷٫۹″ ۴۴′ ‎−۶۵° ۴٫۳۴ ۱٫۱۰ ۱۴۵ A۷V
۳۶ Dor ۴۰۴۰۹ ۲۷۸۹۰ ۰۵h ۵۴m ۰۵٫۹۰s ‏ ۲۷٫۷″ ۰۵′ ‎−۶۳° ۴٫۶۵ ۲٫۴۷ ۸۹ K۱III/IV [۱]
ζ Dor ζ ۳۳۲۶۲ ۲۳۶۹۳ ۰۵h ۰۵m ۳۰٫۶۹s ‏ ۲۲٫۸″ ۲۸′ ‎−۵۷° ۴٫۷۱ ۴٫۳۸ ۳۸ F۷V
θ Dor θ ۳۴۶۴۹ ۲۴۳۷۲ ۰۵h ۱۳m ۴۵٫۴۳s ‏ ۰۷٫۳″ ۱۱′ ‎−۶۷° ۴٫۸۱ −۱٫۳۱ ۵۴۶ K۲III
η۲ Dor η۲ ۴۳۴۵۵ ۲۹۳۵۳ ۰۶h ۱۱m ۱۵٫۰۲s ‏ ۲۲٫۹″ ۳۵′ ‎−۶۵° ۵٫۰۱ −۱٫۵۶ ۶۷۱ M۲٫۵III suspected variable
ν Dor ν ۴۳۱۰۷ ۲۹۱۳۴ ۰۶h ۰۸m ۴۴٫۳۴s ‏ ۳۶٫۴″ ۵۰′ ‎−۶۸° ۵٫۰۶ ۰٫۴۲ ۲۷۷ B۸V
ε Dor ε ۳۹۸۴۴ ۲۷۵۳۴ ۰۵h ۴۹m ۵۳٫۵۵s ‏ ۰۴٫۴″ ۵۴′ ‎−۶۶° ۵٫۱۰ −۰٫۸۸ ۵۱۲ B۶V suspected variable
λ Dor λ ۳۶۱۸۹ ۲۵۴۲۹ ۰۵h ۲۶m ۱۹٫۲۸s ‏ ۴۵٫۴″ ۵۴′ ‎−۵۸° ۵٫۱۴ −۰٫۶۴ ۴۶۷ G۶III
WZ Dor ۳۳۶۸۴ ۲۳۸۴۰ ۰۵h ۰۷m ۳۴٫۰۱s ‏ ۵۸٫۵″ ۲۳′ ‎−۶۳° ۵٫۱۹ −۱٫۲۳ ۶۲۷ M۳III semiregular variable, ΔV = ۰٫۱۲m, P = ۴۰ d
κ Dor κ ۳۰۴۷۸ ۲۲۰۴۰ ۰۴h ۴۴m ۲۱٫۱۲s ‏ ۵۸٫۲″ ۴۳′ ‎−۵۹° ۵٫۲۸ ۱٫۱۱ ۲۲۲ A۸/A۹III/IV
۲۸ Dor ۳۷۲۹۷ ۲۶۰۰۱ ۰۵h ۳۲m ۵۹٫۵۲s ‏ ۳۹٫۱″ ۱۳′ ‎−۶۴° ۵٫۳۴ ۱٫۰۸ ۲۳۲ G۸/K۰III ستاره دوتایی [۲]
π۲ Dor π۲ ۴۶۱۱۶ ۳۰۵۶۵ ۰۶h ۲۵m ۲۸٫۶۵s ‏ ۲۶٫۸″ ۴۱′ ‎−۶۹° ۵٫۳۷ ۰٫۸۱ ۲۶۶ G۸III
π۱ Dor π۱ ۴۵۶۶۹ ۳۰۳۲۱ ۰۶h ۲۲m ۳۸٫۲۳s ‏ ۰۲٫۹″ ۵۹′ ‎−۶۹° ۵٫۵۶ −۰٫۷۵ ۵۹۵ K۵III
آر ماهی زرین ۲۹۷۱۲ ۲۱۴۷۹ ۰۴h ۳۶m ۴۵٫۶۸s ‏ ۳۷٫۱″ ۰۴′ ‎−۶۲° ۵٫۵۹ ۱٫۶۱ ۲۰۳ M۸IIIe semiregular variable, Vmax = +۴٫۸m, Vmin = +۶٫۶m, P = ۳۳۸ d
η۱ Dor η۱ ۴۲۵۲۵ ۲۸۹۰۹ ۰۶h ۰۶m ۰۹٫۳۶s ‏ ۲۲٫۹″ ۰۲′ ‎−۶۶° ۵٫۷۲ ۰٫۶۸ ۳۳۲ A۰V
۳۶۵۸۴ ۲۵۴۸۲ ۰۵h ۲۶m ۵۹٫۸۲s ‏ ۲۱٫۰″ ۳۷′ ‎−۶۸° ۶٫۰۲ ۱٫۶۲ ۲۴۸ F۰IV/V double star
۲۷۶۰۴ ۲۰۱۰۹ ۰۴h ۱۸m ۳۹٫۹۸s ‏ ۳۷٫۰″ ۵۱′ ‎−۵۲° ۶٫۰۸ ۱٫۷۳ ۲۴۲ A۸V+... double star
۳۱۷۴۶ ۲۲۸۴۴ ۰۴h ۵۴m ۵۲٫۹۲s ‏ ۵۲٫۱″ ۳۲′ ‎−۵۸° ۶٫۱۱ ۳٫۶۶ ۱۰۱ F۳V
۳۶۸۷۶ ۲۵۷۸۱ ۰۵h ۳۰m ۱۵٫۸۷s ‏ ۴۰٫۲″ ۵۵′ ‎−۶۳° ۶٫۱۹ ۰٫۷۵ ۴۰۰ F۰IV double star
۲۸۲۵۵ ۲۰۵۵۲ ۰۴h ۲۴m ۱۲٫۳۲s ‏ ۱۶٫۲″ ۰۴′ ‎−۵۷° ۶٫۲۸ ۴٫۱۲ ۸۸ G۴V+... triple star
AZ Dor ۳۷۹۳۵ ۲۶۳۶۸ ۰۵h ۳۶m ۵۴٫۹۹s ‏ ۳۷٫۱″ ۳۳′ ‎−۶۶° ۶٫۲۸ −۰٫۸۲ ۸۵۶ B۹٫۵V رده‌بندی ستارگان; variable, Vmax = ۶٫۲۶m, Vmin = ۶٫۲۹m
۴۶۷۳۰ ۳۰۹۷۳ ۰۶h ۳۰m ۰۳٫۰۱s ‏ ۰۶٫۲″ ۳۴′ ‎−۶۵° ۶٫۲۸ ۱٫۳۴ ۳۱۷ F۰III
۳۷۵۰۱ ۲۶۱۹۰ ۰۵h ۳۴m ۵۷٫۴۴s ‏ ۳۳٫۵″ ۱۰′ ‎−۶۱° ۶٫۳۲ ۱٫۱۸ ۳۴۸ G۵IV
۳۰ Dor ۳۸۲۶۸ ۰۵h ۳۸m ۴۲٫۳۹۹s ‏ ۰۲٫۸۱″ ۰۶′ ‎−۶۹° ۹٫۵ ۹٫۶۳ ۶۵٫۱۹۹۷۲۳ e۳ WR Cluster of Stars RMC ۱۳۶
۳۹۹۶۳ ۲۷۶۶۰ ۰۵h ۵۱m ۲۳٫۱۰s ‏ ۰۱٫۰″ ۰۲′ ‎−۶۴° ۶٫۳۵ −۱٫۳۲ ۱۱۱۶ G۸III
۳۱۷۵۴ ۲۲۷۳۷ ۰۴h ۵۳m ۳۰٫۴۹s ‏ ۳۱٫۶″ ۴۰′ ‎−۶۶° ۶٫۴۳ −۱٫۳۰ ۱۱۴۸ M۰/M۱III suspected variable
۲۴۸۶۳ ۱۸۲۷۵ ۰۳h ۵۴m ۳۳٫۹۴s ‏ ۲۵٫۲″ ۴۱′ ‎−۵۲° ۶٫۴۶ ۱٫۳۱ ۳۴۹ A۴V suspected variable
۳۰۶۱۰ ۲۲۰۸۱ ۰۴h ۴۴m ۵۷٫۹۱s ‏ ۴۶٫۹″ ۱۳′ ‎−۶۳° ۶٫۴۶ ۰٫۷۳ ۴۵۶ K۰/K۱III suspected variable
AB Dor ۳۶۷۰۵ ۲۵۶۴۷ ۰۵h ۲۸m ۴۴٫۸۳s ‏ ۵۴٫۹″ ۲۶′ ‎−۶۵° ۶٫۹۳ ۴۹ K۱IIIp... triple star system; FK Com variable, Vmax = +۶٫۷۷m, Vmin = +۶٫۹۸m; member of the ای‌بی ماهی طلایی moving group
HD ۳۰۱۷۷ ۳۰۱۷۷ ۲۱۸۵۰ ۰۴h ۴۱m ۵۴٫۳۷s ‏ ۱۴٫۷″ ۰۱′ ‎−۵۸° ۸٫۴۱ ۱۷۹ G۸V has a planet
S Dor ۳۵۳۴۳ ۰۵h ۱۸m ۱۴٫۳s ‏ ۵۹″ ۱۴′ ‎−۶۹° ۹٫۷۲ A۰-۵eq فراغول in the LMC; prototype of S Dor variables, Vmax = +۸٫۶m, Vmin = +۱۱٫۵m
HE ۰۴۳۷-۵۴۳۹ ۰۴h ۳۸m ۱۲٫۷۷s ‏ ۱۱٫۹″ ۳۳′ ‎−۵۴° ۱۶٫۳ BV hypervelocity star in the LMC
BB Dor ۰۵h ۲۹m ۲۸٫۶۶s ‏ ۴۶٫۵″ ۵۴′ ‎−۵۸° nova-like variable, Vmax = +۱۴٫۳m, Vmin = <+۱۸m
SN ۱۹۸۷A ۰۵h ۳۵m ۲۸٫۲۶s ‏ ۱۳٫۰″ ۱۶′ ‎−۶۹° Sm... ابرنواختر in the LMC, Vmax = +۴٫۷۵m

پانویس[ویرایش]

  1. The star number "۳۶" is not Flamsteed's, correctly designated as «۳۶G.Dor» (= ۳۴B.Dor).
  2. The star number "۲۸" is not Flamsteed's, correctly designated as «۲۸G.Dor» (= ۲۷B.Dor).

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Dorado». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۶ مه ۲۰۰۸.