فهرست ستاره‌های ماهی زرین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی صورت فلکی است.

نام نامگذاری مکان قدر فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
B F HD HIP RA میل vis. abs.
α Dor α ۲۹۳۰۵ ۲۱۲۸۱ ۰۴h ۳۳m ۵۹٫۷۲s ‏ ۴۲٫۰″ ۰۲′ ‎−۵۵° ۳٫۳۰ −۰٫۳۶ ۱۷۶ A۰IIIp(Si) double star; α۲ CVn variable, Vmax = +۳٫۲۶m, Vmin = +۳٫۳۰m, P = ۲٫۹۵ d
β Dor β ۳۷۳۵۰ ۲۶۰۶۹ ۰۵h ۳۳m ۳۷٫۵۲s ‏ ۲۳٫۵″ ۲۹′ ‎−۶۲° ۳٫۷۶ −۳٫۷۶ ۱۰۳۸ F۴-G۴Ia-II متغیر دلتا قیفاووسی, Vmax = +۳٫۴۶m, Vmin = +۴٫۰۸m, P = ۹٫۸۴۲۶ d
γ Dor γ ۲۷۲۹۰ ۱۹۸۹۳ ۰۴h ۱۶m ۰۱٫۴۹s ‏ ۱۳٫۵″ ۲۹′ ‎−۵۱° ۴٫۲۶ ۲٫۷۲ ۶۶ F۰V-F۵V prototype of γ Dor variables, Vmax = +۴٫۲۳m, Vmin = +۴٫۲۷m
δ Dor δ ۳۹۰۱۴ ۲۷۱۰۰ ۰۵h ۴۴m ۴۶٫۴۲s ‏ ۰۷٫۹″ ۴۴′ ‎−۶۵° ۴٫۳۴ ۱٫۱۰ ۱۴۵ A۷V
۳۶ Dor ۴۰۴۰۹ ۲۷۸۹۰ ۰۵h ۵۴m ۰۵٫۹۰s ‏ ۲۷٫۷″ ۰۵′ ‎−۶۳° ۴٫۶۵ ۲٫۴۷ ۸۹ K۱III/IV [۱]
ζ Dor ζ ۳۳۲۶۲ ۲۳۶۹۳ ۰۵h ۰۵m ۳۰٫۶۹s ‏ ۲۲٫۸″ ۲۸′ ‎−۵۷° ۴٫۷۱ ۴٫۳۸ ۳۸ F۷V
θ Dor θ ۳۴۶۴۹ ۲۴۳۷۲ ۰۵h ۱۳m ۴۵٫۴۳s ‏ ۰۷٫۳″ ۱۱′ ‎−۶۷° ۴٫۸۱ −۱٫۳۱ ۵۴۶ K۲III
η۲ Dor η۲ ۴۳۴۵۵ ۲۹۳۵۳ ۰۶h ۱۱m ۱۵٫۰۲s ‏ ۲۲٫۹″ ۳۵′ ‎−۶۵° ۵٫۰۱ −۱٫۵۶ ۶۷۱ M۲٫۵III suspected variable
ν Dor ν ۴۳۱۰۷ ۲۹۱۳۴ ۰۶h ۰۸m ۴۴٫۳۴s ‏ ۳۶٫۴″ ۵۰′ ‎−۶۸° ۵٫۰۶ ۰٫۴۲ ۲۷۷ B۸V
ε Dor ε ۳۹۸۴۴ ۲۷۵۳۴ ۰۵h ۴۹m ۵۳٫۵۵s ‏ ۰۴٫۴″ ۵۴′ ‎−۶۶° ۵٫۱۰ −۰٫۸۸ ۵۱۲ B۶V suspected variable
λ Dor λ ۳۶۱۸۹ ۲۵۴۲۹ ۰۵h ۲۶m ۱۹٫۲۸s ‏ ۴۵٫۴″ ۵۴′ ‎−۵۸° ۵٫۱۴ −۰٫۶۴ ۴۶۷ G۶III
WZ Dor ۳۳۶۸۴ ۲۳۸۴۰ ۰۵h ۰۷m ۳۴٫۰۱s ‏ ۵۸٫۵″ ۲۳′ ‎−۶۳° ۵٫۱۹ −۱٫۲۳ ۶۲۷ M۳III semiregular variable, ΔV = ۰٫۱۲m, P = ۴۰ d
κ Dor κ ۳۰۴۷۸ ۲۲۰۴۰ ۰۴h ۴۴m ۲۱٫۱۲s ‏ ۵۸٫۲″ ۴۳′ ‎−۵۹° ۵٫۲۸ ۱٫۱۱ ۲۲۲ A۸/A۹III/IV
۲۸ Dor ۳۷۲۹۷ ۲۶۰۰۱ ۰۵h ۳۲m ۵۹٫۵۲s ‏ ۳۹٫۱″ ۱۳′ ‎−۶۴° ۵٫۳۴ ۱٫۰۸ ۲۳۲ G۸/K۰III ستاره دوتایی [۲]
π۲ Dor π۲ ۴۶۱۱۶ ۳۰۵۶۵ ۰۶h ۲۵m ۲۸٫۶۵s ‏ ۲۶٫۸″ ۴۱′ ‎−۶۹° ۵٫۳۷ ۰٫۸۱ ۲۶۶ G۸III
π۱ Dor π۱ ۴۵۶۶۹ ۳۰۳۲۱ ۰۶h ۲۲m ۳۸٫۲۳s ‏ ۰۲٫۹″ ۵۹′ ‎−۶۹° ۵٫۵۶ −۰٫۷۵ ۵۹۵ K۵III
آر ماهی زرین ۲۹۷۱۲ ۲۱۴۷۹ ۰۴h ۳۶m ۴۵٫۶۸s ‏ ۳۷٫۱″ ۰۴′ ‎−۶۲° ۵٫۵۹ ۱٫۶۱ ۲۰۳ M۸IIIe semiregular variable, Vmax = +۴٫۸m, Vmin = +۶٫۶m, P = ۳۳۸ d
η۱ Dor η۱ ۴۲۵۲۵ ۲۸۹۰۹ ۰۶h ۰۶m ۰۹٫۳۶s ‏ ۲۲٫۹″ ۰۲′ ‎−۶۶° ۵٫۷۲ ۰٫۶۸ ۳۳۲ A۰V
۳۶۵۸۴ ۲۵۴۸۲ ۰۵h ۲۶m ۵۹٫۸۲s ‏ ۲۱٫۰″ ۳۷′ ‎−۶۸° ۶٫۰۲ ۱٫۶۲ ۲۴۸ F۰IV/V double star
۲۷۶۰۴ ۲۰۱۰۹ ۰۴h ۱۸m ۳۹٫۹۸s ‏ ۳۷٫۰″ ۵۱′ ‎−۵۲° ۶٫۰۸ ۱٫۷۳ ۲۴۲ A۸V+... double star
۳۱۷۴۶ ۲۲۸۴۴ ۰۴h ۵۴m ۵۲٫۹۲s ‏ ۵۲٫۱″ ۳۲′ ‎−۵۸° ۶٫۱۱ ۳٫۶۶ ۱۰۱ F۳V
۳۶۸۷۶ ۲۵۷۸۱ ۰۵h ۳۰m ۱۵٫۸۷s ‏ ۴۰٫۲″ ۵۵′ ‎−۶۳° ۶٫۱۹ ۰٫۷۵ ۴۰۰ F۰IV double star
۲۸۲۵۵ ۲۰۵۵۲ ۰۴h ۲۴m ۱۲٫۳۲s ‏ ۱۶٫۲″ ۰۴′ ‎−۵۷° ۶٫۲۸ ۴٫۱۲ ۸۸ G۴V+... triple star
AZ Dor ۳۷۹۳۵ ۲۶۳۶۸ ۰۵h ۳۶m ۵۴٫۹۹s ‏ ۳۷٫۱″ ۳۳′ ‎−۶۶° ۶٫۲۸ −۰٫۸۲ ۸۵۶ B۹٫۵V رده‌بندی ستارگان; variable, Vmax = ۶٫۲۶m, Vmin = ۶٫۲۹m
۴۶۷۳۰ ۳۰۹۷۳ ۰۶h ۳۰m ۰۳٫۰۱s ‏ ۰۶٫۲″ ۳۴′ ‎−۶۵° ۶٫۲۸ ۱٫۳۴ ۳۱۷ F۰III
۳۷۵۰۱ ۲۶۱۹۰ ۰۵h ۳۴m ۵۷٫۴۴s ‏ ۳۳٫۵″ ۱۰′ ‎−۶۱° ۶٫۳۲ ۱٫۱۸ ۳۴۸ G۵IV
۳۰ Dor ۳۸۲۶۸ ۰۵h ۳۸m ۴۲٫۳۹۹s ‏ ۰۲٫۸۱″ ۰۶′ ‎−۶۹° ۹٫۵ ۹٫۶۳ ۶۵٫۱۹۹۷۲۳ e۳ WR Cluster of Stars RMC ۱۳۶
۳۹۹۶۳ ۲۷۶۶۰ ۰۵h ۵۱m ۲۳٫۱۰s ‏ ۰۱٫۰″ ۰۲′ ‎−۶۴° ۶٫۳۵ −۱٫۳۲ ۱۱۱۶ G۸III
۳۱۷۵۴ ۲۲۷۳۷ ۰۴h ۵۳m ۳۰٫۴۹s ‏ ۳۱٫۶″ ۴۰′ ‎−۶۶° ۶٫۴۳ −۱٫۳۰ ۱۱۴۸ M۰/M۱III suspected variable
۲۴۸۶۳ ۱۸۲۷۵ ۰۳h ۵۴m ۳۳٫۹۴s ‏ ۲۵٫۲″ ۴۱′ ‎−۵۲° ۶٫۴۶ ۱٫۳۱ ۳۴۹ A۴V suspected variable
۳۰۶۱۰ ۲۲۰۸۱ ۰۴h ۴۴m ۵۷٫۹۱s ‏ ۴۶٫۹″ ۱۳′ ‎−۶۳° ۶٫۴۶ ۰٫۷۳ ۴۵۶ K۰/K۱III suspected variable
AB Dor ۳۶۷۰۵ ۲۵۶۴۷ ۰۵h ۲۸m ۴۴٫۸۳s ‏ ۵۴٫۹″ ۲۶′ ‎−۶۵° ۶٫۹۳ ۴۹ K۱IIIp... triple star system; FK Com variable, Vmax = +۶٫۷۷m, Vmin = +۶٫۹۸m; member of the ای‌بی ماهی طلایی moving group
HD ۳۰۱۷۷ ۳۰۱۷۷ ۲۱۸۵۰ ۰۴h ۴۱m ۵۴٫۳۷s ‏ ۱۴٫۷″ ۰۱′ ‎−۵۸° ۸٫۴۱ ۱۷۹ G۸V has a planet
S Dor ۳۵۳۴۳ ۰۵h ۱۸m ۱۴٫۳s ‏ ۵۹″ ۱۴′ ‎−۶۹° ۹٫۷۲ A۰-۵eq فراغول in the LMC; prototype of S Dor variables, Vmax = +۸٫۶m, Vmin = +۱۱٫۵m
HE ۰۴۳۷-۵۴۳۹ ۰۴h ۳۸m ۱۲٫۷۷s ‏ ۱۱٫۹″ ۳۳′ ‎−۵۴° ۱۶٫۳ BV hypervelocity star in the LMC
BB Dor ۰۵h ۲۹m ۲۸٫۶۶s ‏ ۴۶٫۵″ ۵۴′ ‎−۵۸° nova-like variable, Vmax = +۱۴٫۳m, Vmin = <+۱۸m
SN ۱۹۸۷A ۰۵h ۳۵m ۲۸٫۲۶s ‏ ۱۳٫۰″ ۱۶′ ‎−۶۹° Sm... ابرنواختر in the LMC, Vmax = +۴٫۷۵m

پانویس[ویرایش]

  1. The star number "۳۶" is not Flamsteed's, correctly designated as «۳۶G.Dor» (= ۳۴B.Dor).
  2. The star number "۲۸" is not Flamsteed's, correctly designated as «۲۸G.Dor» (= ۲۷B.Dor).

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Dorado». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۶ مه ۲۰۰۸.