فهرست ستاره‌های آندرومدا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی زن برزنجیر است که به ترتیب روشنایی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α And α 21 358 677 00h 08m 23.17s ‏ 27.0″ 05′ ‎+29° 2.07 −0.30 97 B9p Alpheratz, Alpherat, Al'faret, Al'ferats, Sirrah, Sirah; ستاره دوتایی; α2 CVn variable, Vmax = +2.02m, Vmin = +2.06m, P = 0.966222 d
β And β 43 6860 5447 01h 09m 43.80s ‏ 15.0″ 37′ ‎+35° 2.07 −1.86 199 M0IIIvar Mirach, Merach, Mirac, Mirak, Mirakh, Merak, Mirar, Mirath, Mirax, El Mizar, Al Mizar; variable
γ1 And γ1 57 12533 9640 02h 03m 53.92s ‏ 47.5″ 19′ ‎+42° 2.10 −3.08 355 B8V Almach, Almaak, Alamak, Almak, Almaach, Alamac; سه‌ستاره
δ And δ 31 3627 3092 00h 39m 19.60s ‏ 40.4″ 51′ ‎+30° 3.27 0.81 101 K3III... Sadiradra, Saderazra, Sadir Elazra; spectroscopic binary; suspected variable
51 And 51 9927 7607 01h 37m 59.50s ‏ 42.6″ 37′ ‎+48° 3.59 −0.04 174 K3III υ Per; Anfal, El Enfal; چند ستاره
ο And ο 1 217675 113726 23h 01m 55.25s ‏ 33.5″ 19′ ‎+42° 3.62 −3.01 692 B6pv SB quadruple star system; γ Cas variable , Vmax = +3.58m, Vmin = +3.78m
λ And λ 16 222107 116584 23h 37m 33.71s ‏ 33.0″ 27′ ‎+46° 3.81 1.75 84 G8III-IV RS CVn variable, Vmax = ۳٫۶۹m, Vmin = ۳٫۹۷m, P = ۵۴٫۲۰ d
μ And μ 37 5448 4436 00h 56m 45.10s ‏ 57.3″ 29′ ‎+38° 3.86 0.75 136 A5V چند ستاره
ζ And ζ 34 4502 3693 00h 47m 20.39s ‏ 02.6″ 16′ ‎+24° 4.08 0.35 181 K1II β Lyr/RS CVn variable, Vmax = 3.92m, Vmin = 4.14m, P = 17.7695 d
υ And υ 50 9826 7513 01h 36m 47.98s ‏ 23.0″ 24′ ‎+41° 4.10 3.45 44 F8V has three planets (b, c, & d)
κ And κ 19 222439 116805 23h 40m 24.44s ‏ 02.3″ 20′ ‎+44° 4.15 0.57 170 B9IVn triple star
φ And φ 42 6811 5434 01h 09m 30.12s ‏ 30.6″ 14′ ‎+47° 4.26 −2.51 736 B7III Keun Nan Mun; emission-line star
ι And ι 17 222173 116631 23h 38m 08.18s ‏ 05.1″ 16′ ‎+43° 4.29 −1.65 502 B8V
π And π 29 3369 2912 00h 36m 52.84s ‏ 09.7″ 43′ ‎+33° 4.34 −2.18 656 B5V spectroscopic binary; suspected variable
ε And ε 30 3546 3031 00h 38m 33.50s ‏ 44.5″ 18′ ‎+29° 4.34 0.77 169 G5III...
η And η 38 5516 4463 00h 57m 12.43s ‏ 03.9″ 25′ ‎+23° 4.40 0.04 243 G8III-IV spectroscopic binary
σ And σ 25 1404 1473 00h 18m 19.71s ‏ 07.2″ 47′ ‎+36° 4.51 1.33 141 A2V suspected variable
ν And ν 35 4727 3881 00h 49m 48.83s ‏ 44.2″ 04′ ‎+41° 4.53 −2.06 679 B5V SB spectroscopic binary
7 And 7 219080 114570 23h 12m 32.92s ‏ 21.5″ 24′ ‎+49° 4.53 2.58 80 F0V
θ And θ 24 1280 1366 00h 17m 05.54s ‏ 54.0″ 40′ ‎+38° 4.61 0.16 253 A2V suspected variable
3 And 3 218031 113919 23h 04m 10.83s ‏ 06.1″ 03′ ‎+50° 4.64 0.94 179 K0III
65 And 65 14872 11313 02h 25m 37.40s ‏ 43.2″ 16′ ‎+50° 4.73 −0.39 345 K4III triple star
58 And 58 13041 9977 02h 08m 29.15s ‏ 33.1″ 51′ ‎+37° 4.78 0.86 198 A5IV-V
8 And 8 219734 115022 23h 17m 44.62s ‏ 55.0″ 00′ ‎+49° 4.82 −1.69 655 M2III suspected variable
ω And ω 48 8799 6813 01h 27m 39.09s ‏ 25.0″ 24′ ‎+45° 4.83 2.57 92 F5IV
γ2 And γ2 57 12534 02h 03m 54.70s ‏ 51.0″ 19′ ‎+42° 4.84 component of the γ And system; spectroscopic binary
60 And b 60 13520 10340 02h 13m 13.34s ‏ 54.1″ 13′ ‎+44° 4.84 −1.32 556 K4III suspected variable
ξ And ξ 46 8207 6411 01h 22m 20.39s ‏ 43.5″ 31′ ‎+45° 4.87 0.98 195 K0III-IV Adhil
τ And τ 53 10205 7818 01h 40m 34.80s ‏ 37.6″ 34′ ‎+40° 4.96 −1.64 681 B8III suspected variable
10307 7918 01h 41m 46.52s ‏ 49.7″ 36′ ‎+42° 4.96 4.45 41 G2V
ψ And ψ 20 223047 117221 23h 46m 02.04s ‏ 13.0″ 25′ ‎+46° 4.97 −3.05 1309 G5Ib multiple star
22 And 22 571 841 00h 10m 19.24s ‏ 20.2″ 04′ ‎+46° 5.01 −2.44 1006 F2II
χ And χ 52 10072 7719 01h 39m 21.02s ‏ 10.1″ 23′ ‎+44° 5.01 0.66 242 G8III... Keun Nan Mun
41 And 41 6658 5317 01h 08m 00.72s ‏ 32.1″ 56′ ‎+43° 5.04 1.14 196 A3m
2 And 2 217782 113788 23h 02m 36.34s ‏ 28.1″ 45′ ‎+42° 5.09 −0.06 349 A3Vn multiple star
V428 And 3346 2900 00h 36m 46.47s ‏ 18.6″ 29′ ‎+44° 5.14 −1.38 656 K5III semiregular متغیر ΔV = 0.06m , has a possible planetary system
ρ And ρ 27 1671 1686 00h 21m 07.23s ‏ 07.3″ 58′ ‎+37° 5.16 1.71 160 F5III
2421 2225 00h 28m 13.59s ‏ 40.2″ 23′ ‎+44° 5.18 0.63 265 A2Vs spectroscopic binary
64 And 64 14770 11220 02h 24m 24.89s ‏ 23.9″ 00′ ‎+50° 5.19 −0.11 375 G8III
28 And 28 2628 2355 00h 30m 07.34s ‏ 06.1″ 45′ ‎+29° 5.20 1.43 185 A7III GN And; low-amplitude δ Sct variable, Vmax = +5.18m, Vmin = +5.22m, P = 0.0689797 d
14 And 14 221345 116076 23h 31m 17.20s ‏ 11.0″ 14′ ‎+39° 5.22 0.80 249 K0III suspected variable
49 And A 49 9057 6999 01h 30m 06.10s ‏ 26.6″ 00′ ‎+47° 5.27 0.53 290 K0III
32 And 32 3817 3231 00h 41m 07.20s ‏ 31.2″ 27′ ‎+39° 5.30 0.18 344 G8III
4 And 4 218452 114200 23h 07m 39.28s ‏ 14.3″ 23′ ‎+46° 5.30 0.20 342 K5III ستاره دوتایی
6 Per 6 13530 10366 02h 13m 36.02s ‏ 58.4″ 03′ ‎+51° 5.31 1.38 199 G8III:var spectroscopic binary; suspected variable
62 And c 62 14212 10819 02h 19m 16.85s ‏ 48.0″ 22′ ‎+47° 5.31 0.84 255 A1V
18 And 18 222304 116709 23h 39m 08.35s ‏ 18.3″ 28′ ‎+50° 5.35 −0.04 390 B9V
55 And 55 11428 8814 01h 53m 17.35s ‏ 47.3″ 43′ ‎+40° 5.42 −0.67 540 K1III ستاره دوتایی
11 And 11 219945 115152 23h 19m 29.79s ‏ 30.7″ 37′ ‎+48° 5.44 0.43 328 K0III
3421 2942 00h 37m 21.23s ‏ 58.2″ 23′ ‎+35° 5.45 −2.03 1022 G5III
36 And 36 5286 4288 00h 54m 58.02s ‏ 42.4″ 37′ ‎+23° 5.46 2.51 127 K1IV suspected variable
15 And 15 221756 116354 23h 34m 37.55s ‏ 11.6″ 14′ ‎+40° 5.55 1.28 233 A1III V340 And; low-amplitude متغیر دلتا سپری، ΔV = 0.007m
63 And 63 14392 10944 02h 20m 58.17s ‏ 05.5″ 09′ ‎+50° 5.57 0.38 356 B9p Si PZ And; α2 CVn variable, ΔV = 0.045m
47 And 47 8374 6514 01h 23m 40.56s ‏ 54.0″ 42′ ‎+37° 5.60 1.54 211 A1m
10204 7825 01h 40m 39.56s ‏ 51.9″ 17′ ‎+43° 5.63 1.05 268 A9IV:
44 And 44 6920 5493 01h 10m 18.85s ‏ 53.7″ 04′ ‎+42° 5.67 2.06 172 F8V
5 And 5 218470 114210 23h 07m 45.25s ‏ 43.6″ 17′ ‎+49° 5.68 3.02 111 F5V
5788 4675 01h 00m 03.55s ‏ 47.9″ 42′ ‎+44° 5.69 0.14 420 A2Vn ستاره دوتایی
56 And 56 11749 9021 01h 56m 09.23s ‏ 06.5″ 15′ ‎+37° 5.69 0.73 320 G8III... چند ستاره
23 And 23 905 1086 00h 13m 30.94s ‏ 08.6″ 02′ ‎+41° 5.71 2.99 114 F0IV
16028 12072 02h 35m 38.74s ‏ 44.2″ 18′ ‎+37° 5.72 −0.86 676 K4III سه ستاره
13 And 13 220885 115755 23h 27m 07.33s ‏ 43.1″ 54′ ‎+42° 5.75 0.97 294 B9III V388 And; α2 CVn variable, Vmax = +5.73m, Vmin = +5.77m
12 And 12 220117 115280 23h 20m 53.17s ‏ 56.9″ 10′ ‎+38° 5.77 2.63 138 F5V سه ستاره
1632 1657 00h 20m 45.54s ‏ 40.4″ 54′ ‎+32° 5.79 −0.69 646 K5III
45 And 45 7019 5550 01h 11m 10.29s ‏ 26.9″ 43′ ‎+37° 5.80 −1.44 916 B7III-IV ستاره دوتایی
14622 11090 02h 22m 50.36s ‏ 47.5″ 23′ ‎+41° 5.81 2.44 154 F0III-IV ستاره دوتایی نوری
10 And 10 219981 115191 23h 19m 52.38s ‏ 40.9″ 04′ ‎+42° 5.81 −0.30 542 M0III
222109 116582 23h 37m 32.03s ‏ 44.5″ 25′ ‎+44° 5.81 −1.20 823 B8V ستاره دوتایی
224635 118281 23h 59m 29.33s ‏ 26.9″ 43′ ‎+33° 5.81 3.50 95 F8 چند ستاره
OU And 223460 117503 23h 49m 40.96s ‏ 31.4″ 25′ ‎+36° 5.86 0.21 440 G1IIIe FK Com variable, ΔV = 0.036m
1439 1493 00h 18m 38.22s ‏ 02.0″ 31′ ‎+31° 5.88 −0.23 543 A0IV
2767 2475 00h 31m 25.61s ‏ 54.1″ 34′ ‎+33° 5.88 0.10 467 K1III... binary star
1606 1630 00h 20m 24.39s ‏ 08.2″ 56′ ‎+30° 5.89 −0.37 582 B7V suspected variable
11727 9001 01h 55m 54.47s ‏ 40.1″ 16′ ‎+37° 5.89 −1.52 991 K5III optical component of 56 And
KK And 9531 7321 01h 34m 16.60s ‏ 13.9″ 14′ ‎+37° 5.90 0.50 392 B8Vp(Si) α2 CVn متغیر، ΔV = 0.012m, P = 0.6684 d
16176 12181 02h 36m 57.08s ‏ 02.3″ 44′ ‎+38° 5.91 2.24 177 F5V
6 And 6 218804 114430 23h 10m 27.36s ‏ 41.1″ 32′ ‎+43° 5.91 3.65 92 F5IV
10975 8423 01h 48m 38.84s ‏ 10.6″ 57′ ‎+37° 5.94 1.06 308 K0III
39 And 39 6116 4903 01h 02m 54.28s ‏ 42.7″ 20′ ‎+41° 5.95 0.84 344 A5m ستاره دوتایی
8671 6711 01h 26m 18.60s ‏ 28.4″ 27′ ‎+43° 5.98 2.90 135 F7V
9 And 9 219815 115065 23h 18m 23.33s ‏ 25.3″ 46′ ‎+41° 5.98 0.17 472 A7m AN And; β Lyr variable, Vmax = +6.0m, Vmin = +6.16m, P = 3.2195665 d
5608 4552 00h 58m 14.19s ‏ 03.8″ 57′ ‎+33° 5.99 2.17 190 K0
224165 117956 23h 55m 33.48s ‏ 21.0″ 21′ ‎+47° 6.01 −2.46 1614 G8Ib
224342 118071 23h 57m 03.63s ‏ 29.7″ 39′ ‎+42° 6.01 −2.22 1442 F8III
4335 3604 00h 46m 10.80s ‏ 41.4″ 51′ ‎+44° 6.03 0.32 452 B9.5IIIMNp.
13594 10403 02h 14m 02.53s ‏ 03.8″ 29′ ‎+47° 6.05 2.96 135 F5V
3883 3269 00h 41m 35.98s ‏ 44.6″ 37′ ‎+24° 6.06 0.30 462 A7m suspected variable
166 544 00h 06m 36.53s ‏ 19.0″ 01′ ‎+29° 6.07 5.39 45 K0V suspected variable
5118 4185 00h 53m 28.22s ‏ 05.9″ 25′ ‎+37° 6.07 0.77 374 K3III:
221293 116030 23h 30m 39.54s ‏ 44.0″ 39′ ‎+38° 6.07 −0.33 621 G9III
223229 117340 23h 47m 33.05s ‏ 57.3″ 49′ ‎+46° 6.08 −1.96 1320 B3IV suspected variable
225239 394 00h 04m 53.21s ‏ 34.4″ 39′ ‎+34° 6.09 3.26 120 G2V
59 And A 59 13294 10176 02h 10m 52.83s ‏ 22.5″ 02′ ‎+39° 6.09 1.56 263 B9V ستاره دوتایی
26 And 26 1438 1501 00h 18m 42.15s ‏ 28.1″ 47′ ‎+43° 6.10 −0.53 692 B8V ستاره دوتایی
5526 4501 00h 57m 39.64s ‏ 21.8″ 50′ ‎+45° 6.10 0.45 439 K2III
225218 365 00h 04m 36.60s ‏ 33.2″ 05′ ‎+42° 6.11 −2.45 1680 B9III ستاره دوتایی
7647 5993 01h 17m 05.05s ‏ 07.5″ 54′ ‎+44° 6.11 −0.18 590 K5
1185 1302 00h 16m 21.50s ‏ 42.4″ 35′ ‎+43° 6.12 1.28 303 A2V ستاره دوتایی
218416 114162 23h 07m 10.05s ‏ 59.6″ 48′ ‎+52° 6.12 0.55 423 K0III
GO And 4778 3919 00h 50m 18.21s ‏ 08.1″ 00′ ‎+45° 6.13 1.34 296 A0p... α2 CVn متغیر، ΔV = 0.03m, P = 2.156 d
7158 5650 01h 12m 34.06s ‏ 14.9″ 20′ ‎+45° 6.13 −0.52 698 M1III
66 And 66 15138 11465 02h 27m 51.75s ‏ 12.7″ 34′ ‎+50° 6.16 2.54 173 F4V دوتایی طیفی
14372 10924 02h 20m 41.50s ‏ 39.0″ 18′ ‎+47° 6.17 −0.87 836 B5V
743 967 00h 11m 59.03s ‏ 08.5″ 09′ ‎+48° 6.18 0.05 550 K4III
3411 2926 00h 37m 07.20s ‏ 51.3″ 00′ ‎+24° 6.18 1.13 334 K2III
221776 116365 23h 34m 46.73s ‏ 26.3″ 01′ ‎+38° 6.18 −0.41 678 K5 ستاره دوتایی
16327 12287 02h 38m 17.86s ‏ 36.6″ 43′ ‎+37° 6.19 1.60 270 F6III سه ستاره
221246 115996 23h 30m 07.39s ‏ 59.3″ 07′ ‎+49° 6.19 −0.91 856 K5III عضو خوشه ستاره‌ای ان‌جی‌سی ۷۶۸۶
OP And 9746 7493 01h 36m 27.21s ‏ 22.2″ 43′ ‎+48° 6.20 0.65 420 K1III: BY Dra variable, ΔV = ۰٫۰۹m
400 699 00h 08m 41.02s ‏ 38.7″ 37′ ‎+36° 6.21 3.61 108 F8IV
14213 10814 02h 19m 10.84s ‏ 20.2″ 28′ ‎+46° 6.21 0.50 452 A4V
952 1123 00h 14m 02.29s ‏ 21.9″ 12′ ‎+33° 6.22 1.45 293 A1V
895 1076 00h 13m 23.93s ‏ 15.4″ 59′ ‎+26° 6.24 0.78 403 G0III triple star
222451 116824 23h 40m 40.47s ‏ 14.6″ 43′ ‎+36° 6.24 3.01 144 F1V
224906 137 00h 01m 43.85s ‏ 01.7″ 22′ ‎+42° 6.25 −1.80 1331 B9IIIp Mn
11613 8922 01h 54m 53.75s ‏ 07.9″ 42′ ‎+40° 6.25 1.13 345 K2
220105 115261 23h 20m 44.11s ‏ 58.5″ 06′ ‎+44° 6.25 1.73 261 A5Vn ستاره دوتایی
221661 116292 23h 33m 42.99s ‏ 29.1″ 03′ ‎+45° 6.25 0.12 548 G8II
2942 2583 00h 32m 49.09s ‏ 48.8″ 16′ ‎+28° 6.26 0.47 469 G8II ستاره سه تایی
8774 6776 01h 27m 06.21s ‏ 39.3″ 22′ ‎+34° 6.27 3.12 139 F7IVsvar
2507 2270 00h 28m 56.67s ‏ 58.9″ 53′ ‎+36° 6.28 0.51 464 G5III
8375 6512 01h 23m 37.31s ‏ 44.2″ 14′ ‎+34° 6.28 2.43 192 G8IV
11624 8930 01h 54m 57.63s ‏ 42.0″ 07′ ‎+37° 6.28 0.25 525 K0 عضو خوشه ستاره‌آی ان‌جی‌سی ۷۵۲
7758 6087 01h 18m 10.14s ‏ 11.0″ 25′ ‎+47° 6.29 −2.07 1531 K0
16350 12305 02h 38m 27.94s ‏ 21.0″ 05′ ‎+38° 6.29 −0.47 734 B9.5V
219962 115171 23h 19m 41.37s ‏ 51.1″ 22′ ‎+48° 6.29 0.47 475 K1III
217314 113501 22h 59m 10.37s ‏ 16.0″ 39′ ‎+52° 6.31 −0.26 672 K2
10597 8127 01h 44m 26.53s ‏ 23.2″ 08′ ‎+46° 6.32 0.23 540 K5III
219290 114714 23h 14m 14.34s ‏ 04.5″ 37′ ‎+50° 6.32 0.82 411 A0V
10486 8044 01h 43m 16.39s ‏ 21.5″ 19′ ‎+45° 6.33 2.61 181 K2IV
10874 8370 01h 47m 48.00s ‏ 47.6″ 13′ ‎+46° 6.33 2.50 190 F6V
1075 1208 00h 15m 06.93s ‏ 08.7″ 32′ ‎+31° 6.34 −1.70 1320 K5
اچ‌دی ۸۶۷۳ 8673 6702 01h 26m 08.62s ‏ 47.7″ 34′ ‎+34° 6.34 3.43 125 F7V یک سیاره یا کوتوله قهوه‌ای دارد(b)
1083 1215 00h 15m 10.55s ‏ 00.5″ 17′ ‎+27° 6.35 0.84 412 A1Vn ستاره دوتایی
1527 1575 00h 19m 41.58s ‏ 46.2″ 43′ ‎+40° 6.35 0.25 541 K1III
221970 116505 23h 36m 30.52s ‏ 15.1″ 54′ ‎+32° 6.35 1.92 251 F6V
CG And 224801 63 00h 00m 43.62s ‏ 12.0″ 15′ ‎+45° 6.36 −0.23 678 B9p SiEu α2 CVn variable, Vmax = +6.32m, Vmin = +6.42m, P = 3.73975 d
16004 12057 02h 35m 27.89s ‏ 52.1″ 39′ ‎+39° 6.36 0.11 580 B9MNp... سه ستاره
13818 10562 02h 15m 57.69s ‏ 43.4″ 48′ ‎+47° 6.37 0.61 462 G9III-IV
LN And 217811 113802 23h 02m 45.15s ‏ 31.6″ 03′ ‎+44° 6.37 −1.42 1177 B2V ستاره دوتایی؛ short-period β Cep variable, Vmax = 6.38m, Vmin = ?m, P = 0.0196 d
V385 And 220524 115530 23h 24m 08.88s ‏ 46.3″ 36′ ‎+41° 6.37 −1.55 1249 M0 متغیر نامنظم، Vmax = +6.36m, Vmin = +6.47m
GY And 9996 7651 01h 38m 31.84s ‏ 58.9″ 23′ ‎+45° 6.38 0.66 455 B9Vp (Cr-Eu) پرومتیم lines; α2 CVn variable, Vmax = +6.27m, Vmin = +6.41m
13013 9983 02h 08m 33.55s ‏ 34.4″ 27′ ‎+44° 6.38 0.78 430 G8III
218365 114152 23h 07m 04.99s ‏ 11.3″ 38′ ‎+35° 6.38 −0.08 638 K0
9712 7444 01h 35m 52.46s ‏ 35.1″ 04′ ‎+41° 6.39 1.01 388 K1III
8801 6794 01h 27m 26.67s ‏ 04.0″ 06′ ‎+41° 6.42 2.69 182 Am... δ Scuti variable, Vmax = +6.48m, Vmin = +6.51m
217731 113750 23h 02m 11.32s ‏ 22.4″ 34′ ‎+44° 6.43 1.22 359 K0
222641 116941 23h 42m 14.68s ‏ 30.3″ 59′ ‎+44° 6.43 −0.48 786 K5III suspected variable
7853 6140 01h 18m 47.02s ‏ 10.7″ 23′ ‎+37° 6.44 0.71 456 A5m double star
14221 10830 02h 19m 22.77s ‏ 19.0″ 57′ ‎+48° 6.44 2.39 210 F4V
219668 114981 23h 17m 16.59s ‏ 51.5″ 09′ ‎+45° 6.44 2.10 241 K0IV
6114 4911 01h 03m 01.47s ‏ 34.3″ 22′ ‎+47° 6.46 1.39 337 A9V ستاره دوتایی
11884 9163 01h 57m 59.23s ‏ 43.9″ 05′ ‎+47° 6.48 −1.24 1140 K0
ET And 219749 115036 23h 17m 55.99s ‏ 20.2″ 29′ ‎+45° 6.48 0.36 545 B9Vp(Si) α2 CVn variable, Vmax = +6.48m, Vmin = +6.50m, P = 2.604 d
222399 116781 23h 40m 02.82s ‏ 10.2″ 39′ ‎+37° 6.49 1.74 291 F2IV ستاره دوتایی
800 1009 00h 12m 34.08s ‏ 26.1″ 42′ ‎+44° 6.50 0.50 517 K0
59 And B 59 13295 10180 02h 10m 53.67s ‏ 36.0″ 02′ ‎+39° 6.82 −1.76 1698 A1Vn component of the 59 And system
R And 1967 00h 24m 02.00s ‏ 38.0″ 34′ ‎+38° 7.39 Mira variable, Vmax = +5.8m, Vmin = +14.9m, P = 409.33 d
Groombridge 34 1326 1475 00h 18m 22.9s ‏ 22.0″ 01′ ‎+44° 8.01 11.62 M6Ve + M1Ve 16th closest star system, binary; both components GQ And and GX And ستاره شراره‌دارs, Vmax = +12.2m, Vmin = +12.8m، Vmax = +9.45m, Vmin = +9.63m
Z And 221650 116287 23h 33m 39.95s ‏ 05.9″ 49′ ‎+48° 10.53 1393 M2III + B1eq prototype of Z And variables, Vmax = +8.0m, Vmin = +12.4m
اچ‌ای‌تی-پی-۶ 23h 39m 05.81s ‏ 57.5″ 27′ ‎+42° 10.54 4.03 650 F has a transiting planet HAT-P-6b
دبلیوای‌اس‌پی-۱ 00h 20m 40s ‏ 24″ 59′ ‎+31° 11.79 1000 F7V has a transiting planet (b)
روس ۲۴۸ 23h 41m 54.7s ‏ 30″ 10′ ‎+44° 12.29 10.32 M5.5v HH And; 8th closest star system, flare star
S And 00h 42m 44s ‏ 00″ 16′ ‎+41° 2.5‎×۱۰۶ Ia SN ۱۸۸۵; type Ia supernova in the کهکشان زن برزنجیر، Vmax = +5.8m, Vmin = <+16m

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]