فهرست ستاره‌های دوشیزه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست ستاره‌های دوشیزه این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی دوشیزه است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
سماک اعزل α 67 116658 65474 13h 25m 11.60s ‏ 40.5″ 09′ ‎−11° 0.98 −3.55 262 B1V Spica Virginis, Azimech, Alarph
γ Vir A γ 29 110379 61941 12h 41m 40.00s ‏ 58.3″ 26′ ‎−01° 2.74 2.38 39 F0V+... Porrima, Arich; ستاره دوتایی
ε Vir ε 47 113226 63608 13h 02m 10.76s ‏ 32.8″ 57′ ‎+10° 2.85 0.37 102 G8IIIvar Vindemiatrix, Vindemiator, Almuredin, Alaraph, Provindemiator, Protrigetrix, Protrygetor
ζ Vir ζ 79 118098 66249 13h 34m 41.75s ‏ 45.4″ 35′ ‎−00° 3.38 1.62 73 A3V Heze
δ Vir δ 43 112300 63090 12h 55m 36.48s ‏ 51.4″ 23′ ‎+03° 3.39 −0.57 202 M3III Auva, Al Awwa, Minelauva
β Vir β 5 102870 57757 11h 50m 41.29s ‏ 55.4″ 45′ ‎+01° 3.59 3.40 36 F8V Zavijava, Zavijah, Zavyava, Zawijah, Alaraph, Minelauva
γ Vir B γ 29 110380 12h 41m 39.60s ‏ 58.0″ 26′ ‎−01° 3.68 component of γ Vir
109 Vir 109 130109 72220 14h 46m 14.99s ‏ 34.6″ 53′ ‎+01° 3.73 0.75 129 A0V
μ Vir μ 107 129502 71957 14h 43m 03.56s ‏ 26.7″ 39′ ‎−05° 3.87 2.51 61 F2III Rijl al Awwa
η Vir η 15 107259 60129 12h 19m 54.39s ‏ 00.3″ 40′ ‎−00° 3.89 −0.53 250 A2IV Zaniah
ν Vir ν 3 102212 57380 11h 45m 51.57s ‏ 47.3″ 31′ ‎+06° 4.04 −0.87 313 M0III
ι Vir ι 99 124850 69701 14h 16m 00.88s ‏ 58.3″ 59′ ‎−05° 4.07 2.42 70 F7V Syrma
ο Vir ο 9 104979 58948 12h 05m 12.67s ‏ 58.2″ 43′ ‎+08° 4.12 0.52 171 G8III
κ Vir κ 98 124294 69427 14h 12m 53.74s ‏ 26.6″ 16′ ‎−10° 4.18 0.00 223 K3III
τ Vir τ 93 122408 68520 14h 01m 38.78s ‏ 40.5″ 32′ ‎+01° 4.23 0.10 218 A3V
θ Vir θ 51 114330 64238 13h 09m 57.01s ‏ 20.1″ 32′ ‎−05° 4.38 −1.14 415 A1V
110 Vir 110 133165 73620 15h 02m 54.07s ‏ 28.6″ 05′ ‎+02° 4.39 0.64 183 K0III Khambalia (?)
λ Vir λ 100 125337 69974 14h 19m 06.60s ‏ 16.2″ 22′ ‎−13° 4.52 0.73 187 A1V Khambalia
π Vir π 8 104321 58590 12h 00m 52.39s ‏ 51.8″ 36′ ‎+06° 4.65 −0.54 356 A5V
χ Vir χ 26 110014 61740 12h 39m 14.81s ‏ 43.8″ 59′ ‎−07° 4.66 −0.29 318 K2III
l Vir l 74 117675 66006 13h 31m 57.95s ‏ 20.6″ 15′ ‎−06° 4.68 −0.93 432 M3III
61 Vir 61 115617 64924 13h 18m 24.97s ‏ 31.0″ 18′ ‎−18° 4.74 5.09 28 G5V nearby star
69 Vir 69 116976 65639 13h 27m 27.24s ‏ 25.1″ 58′ ‎−15° 4.76 0.27 258 K1IIICN...
ψ Vir ψ 40 112142 62985 12h 54m 21.17s ‏ 20.2″ 32′ ‎−09° 4.77 −0.76 417 M3IIIvar
σ Vir σ 60 115521 64852 13h 17m 36.29s ‏ 11.4″ 28′ ‎+05° 4.78 −1.32 541 M2III
φ Vir φ 105 126868 70755 14h 28m 12.22s ‏ 40.6″ 13′ ‎−02° 4.81 1.72 135 G2III
ξ Vir ξ 2 102124 57328 11h 45m 17.00s ‏ 29.4″ 15′ ‎+08° 4.84 2.02 119 A4V
ρ Vir ρ 30 110411 61960 12h 41m 53.01s ‏ 09.0″ 14′ ‎+10° 4.88 2.04 120 A0V متغیر دلتا سپری
o Vir o 78 118022 66200 13h 34m 07.91s ‏ 32.5″ 39′ ‎+03° 4.92 1.17 183 A1p SrCrEu
123934 69269 14h 10m 50.48s ‏ 07.2″ 18′ ‎−16° 4.93 −1.17 542 M1III
89 Vir 89 120452 67494 13h 49m 52.34s ‏ 02.7″ 08′ ‎−18° 4.96 0.61 242 K0III
16 Vir c 16 107328 60172 12h 20m 21.15s ‏ 45.8″ 18′ ‎+03° 4.97 0.26 285 K1III
70 Vir 70 117176 65721 13h 28m 25.95s ‏ 48.7″ 46′ ‎+13° 4.97 3.68 59 G5V یک سیاره دارد (b)
124224 69389 14h 12m 15.83s ‏ 34.2″ 24′ ‎+02° 4.99 0.47 262 B9p Si
82 Vir m 82 119149 66803 13h 41m 36.83s ‏ 11.1″ 42′ ‎−08° 5.03 −0.70 457 M2III
53 Vir 53 114642 64407 13h 12m 03.48s ‏ 52.5″ 11′ ‎−16° 5.04 2.48 106 F6V
126248 70400 14h 24m 11.39s ‏ 12.4″ 49′ ‎+05° 5.10 1.77 151 A5V
υ Vir υ 102 125454 70012 14h 19m 32.55s ‏ 55.2″ 15′ ‎−02° 5.14 0.52 274 G9III
49 Vir 49 114038 64078 13h 07m 53.80s ‏ 25.4″ 44′ ‎−10° 5.15 0.29 306 K2III
90 Vir p 90 121299 67929 13h 54m 42.20s ‏ 11.1″ 30′ ‎−01° 5.16 0.70 254 K2III
59 Vir e 59 115383 64792 13h 16m 46.71s ‏ 25.3″ 25′ ‎+09° 5.19 3.92 59 G0Vs
57 Vir 57 115202 64725 13h 15m 58.58s ‏ 34.2″ 56′ ‎−19° 5.21 2.26 127 K1III
76 Vir h 76 117818 66098 13h 32m 58.09s ‏ 53.7″ 09′ ‎−10° 5.21 0.67 264 K0III
d2 Vir d2 32 110951 62267 12h 45m 37.12s ‏ 23.9″ 40′ ‎+07° 5.22 0.85 244 A8m
ω Vir ω 1 101153 56779 11h 38m 27.61s ‏ 03.4″ 08′ ‎+08° 5.24 −0.60 479 M4III
68 Vir i 68 116870 65581 13h 26m 43.24s ‏ 27.4″ 42′ ‎−12° 5.27 −0.68 505 K5III
4 Vir A1 4 102510 57562 11h 47m 54.93s ‏ 45.1″ 14′ ‎+08° 5.31 1.46 192 A1
55 Vir 55 114946 64577 13h 14m 10.97s ‏ 52.8″ 55′ ‎−19° 5.31 2.38 126 G8III/IV
115478 64823 13h 17m 15.62s ‏ 32.3″ 40′ ‎+13° 5.33 0.53 298 K3III
84 Vir 84 119425 66936 13h 43m 03.88s ‏ 17.1″ 32′ ‎+03° 5.35 1.23 217 K1III
7 Vir b 7 104181 58510 11h 59m 56.92s ‏ 18.8″ 39′ ‎+03° 5.36 0.72 276 A1V
63 Vir 63 116292 65301 13h 23m 01.15s ‏ 06.7″ 44′ ‎−17° 5.36 0.40 320 K0III
87 Vir 87 120052 67288 13h 47m 25.35s ‏ 35.1″ 51′ ‎−17° 5.41 −1.04 635 M2III
106 Vir 106 126927 70794 14h 28m 41.73s ‏ 01.5″ 54′ ‎−06° 5.42 −0.41 479 K5III
95 Vir 95 123255 68940 14h 06m 42.91s ‏ 48.7″ 18′ ‎−09° 5.46 1.76 179 F2IV
21 Vir q 21 109309 61318 12h 33m 46.80s ‏ 07.5″ 27′ ‎−09° 5.48 0.96 261 A0V
86 Vir 86 119853 67172 13h 45m 56.33s ‏ 35.6″ 25′ ‎−12° 5.50 0.17 379 G8III
1 Ser M 1 132132 73193 14h 57m 33.22s ‏ 03.2″ 10′ ‎−00° 5.51 0.73 295 K1III
75 Vir 75 117789 66091 13h 32m 51.69s ‏ 46.8″ 21′ ‎−15° 5.52 −1.01 660 K1III
124683 69658 14h 15m 24.11s ‏ 02.4″ 12′ ‎−18° 5.53 1.01 261 A0V
104304 58576 12h 00m 44.37s ‏ 41.4″ 26′ ‎−10° 5.54 4.99 42 K0IV
83 Vir 83 119605 67057 13h 44m 29.82s ‏ 44.6″ 10′ ‎−16° 5.55 −1.34 780 G1IV/V
31 Vir d1 31 110423 61968 12h 41m 57.16s ‏ 23.9″ 48′ ‎+06° 5.57 1.20 244 A2V
g Vir g 114113 64122 13h 08m 32.49s ‏ 03.2″ 59′ ‎−08° 5.57 0.29 371 K3III
6 Vir A2 6 103484 58110 11h 55m 03.15s ‏ 38.1″ 26′ ‎+08° 5.58 2.02 168 K0III:
113415 63738 13h 03m 46.03s ‏ 00.6″ 35′ ‎−20° 5.58 3.29 93 F7V
102928 57791 11h 51m 02.23s ‏ 00.0″ 20′ ‎−05° 5.62 1.12 259 K0IV
115046 64607 13h 14m 31.24s ‏ 54.4″ 19′ ‎+11° 5.64 −0.32 507 M0III
33 Vir 33 111028 62325 12h 46m 22.38s ‏ 26.8″ 32′ ‎+09° 5.65 2.40 146 K1III-IV
71 Vir 71 117304 65790 13h 29m 13.04s ‏ 06.2″ 49′ ‎+10° 5.65 1.04 272 K0III
109896 61658 12h 38m 22.45s ‏ 16.9″ 51′ ‎+01° 5.68 −0.25 501 M3III
108 Vir 108 129956 72154 14h 45m 30.23s ‏ 02.2″ 43′ ‎+00° 5.68 −0.69 614 B9.5V
116160 65198 13h 21m 41.68s ‏ 14.5″ 05′ ‎+02° 5.69 1.62 213 A2V
80 Vir 80 118219 66320 13h 35m 31.29s ‏ 47.0″ 23′ ‎−05° 5.70 0.42 370 G6III
2 Ser 2 132933 73536 15h 01m 48.92s ‏ 24.9″ 08′ ‎−00° 5.71 −1.77 1022 M2III
11 Vir 11 105702 59309 12h 10m 03.51s ‏ 25.1″ 48′ ‎+05° 5.72 2.51 143 Am
114780 64445 13h 12m 32.95s ‏ 22.2″ 33′ ‎+11° 5.76 −1.22 811 M0III
66 Vir 66 116568 65420 13h 24m 33.14s ‏ 50.1″ 09′ ‎−05° 5.76 3.37 98 F3V
44 Vir k 44 112846 63414 12h 59m 39.55s ‏ 43.0″ 48′ ‎−03° 5.79 0.99 298 A3V
114256 64179 13h 09m 12.42s ‏ 20.9″ 01′ ‎+10° 5.79 0.63 352 K0III
12 Vir 12 106251 59608 12h 13m 25.99s ‏ 44.5″ 15′ ‎+10° 5.85 2.37 162 A2m
CS Vir 125248 69929 14h 18m 38.30s ‏ 57.2″ 42′ ‎−18° 5.86 1.08 294 Ap Si(Cr) ستاره متغیر
25 Vir f 25 109704 61558 12h 36m 47.37s ‏ 54.7″ 49′ ‎−05° 5.88 1.69 224 A3V
65 Vir 65 116365 65323 13h 23m 18.91s ‏ 27.8″ 55′ ‎−04° 5.88 −1.88 1160 K3III
64 Vir 64 116235 65241 13h 22m 09.73s ‏ 17.5″ 09′ ‎+05° 5.89 1.87 208 A2m
124425 69493 14h 13m 40.67s ‏ 42.4″ 50′ ‎−00° 5.89 2.16 182 F7Vw
13 Vir 13 107070 60030 12h 18m 40.30s ‏ 13.7″ 47′ ‎−00° 5.90 0.90 326 A5Vn
92 Vir 92 121607 68092 13h 56m 27.89s ‏ 02.0″ 03′ ‎+01° 5.90 0.82 337 A8V
110646 62103 12h 43m 38.02s ‏ 36.5″ 34′ ‎−01° 5.91 1.68 229 G8IIIp
132525 73350 14h 59m 23.11s ‏ 04.0″ 34′ ‎+04° 5.91 −0.82 724 M1III
y Vir y 118054 66247 13h 34m 40.48s ‏ 51.5″ 12′ ‎−13° 5.92 −0.04 507 A0V
10 Vir 10 105639 59285 12h 09m 41.29s ‏ 54.0″ 53′ ‎+01° 5.95 1.34 273 K3III
108107 60595 12h 25m 11.80s ‏ 37.8″ 36′ ‎−11° 5.95 1.90 210 A1V
50 Vir 50 114287 64224 13h 09m 45.29s ‏ 45.5″ 19′ ‎−10° 5.95 −0.57 656 K5III
127167 70894 14h 29m 50.51s ‏ 44.1″ 49′ ‎+00° 5.96 1.55 249 A5IV
116831 65545 13h 26m 11.48s ‏ 32.9″ 11′ ‎−01° 5.97 1.59 245 A7III
46 Vir 46 112992 63494 13h 00m 35.96s ‏ 07.0″ 22′ ‎−03° 5.99 0.87 344 K2III
112131 62983 12h 54m 18.74s ‏ 54.9″ 38′ ‎−11° 6.00 1.88 218 A2V
120602 67545 13h 50m 24.67s ‏ 50.0″ 29′ ‎+05° 6.00 0.54 403 K0
73 Vir 73 117661 66015 13h 32m 02.87s ‏ 43.8″ 43′ ‎−18° 6.01 1.73 234 A7IV/V
127337 70949 14h 30m 45.39s ‏ 20.3″ 46′ ‎+04° 6.01 −1.59 1079 K4III
37 Vir 37 111765 62757 12h 51m 36.91s ‏ 24.3″ 03′ ‎+03° 6.02 −0.24 582 K4III:
120033 67271 13h 47m 13.40s ‏ 33.7″ 42′ ‎−09° 6.04 0.06 512 K5III
101933 57214 11h 43m 55.09s ‏ 37.4″ 40′ ‎−06° 6.05 0.69 385 G8III:
108985 61103 12h 31m 21.43s ‏ 15.4″ 36′ ‎+07° 6.05 −0.89 795 K5
129902 72122 14h 45m 11.74s ‏ 03.1″ 25′ ‎−01° 6.06 0.08 511 M1III
72 Vir 72 117436 65892 13h 30m 25.70s ‏ 13.1″ 28′ ‎−06° 6.10 2.43 177 F2V
106516 59750 12h 15m 10.54s ‏ 35.8″ 18′ ‎−10° 6.11 4.34 74 F5V
34 Vir 34 111164 62394 12h 47m 13.62s ‏ 29.3″ 57′ ‎+11° 6.11 1.75 243 A3V
38 Vir 38 111998 62875 12h 53m 11.31s ‏ 11.1″ 33′ ‎−03° 6.11 3.55 106 F5V
102634 57629 11h 49m 01.40s ‏ 07.2″ 19′ ‎−00° 6.15 3.48 111 F7V
124931 69747 14h 16m 30.18s ‏ 46.4″ 11′ ‎−03° 6.15 0.05 542 A1V
134047 74026 15h 07m 40.32s ‏ 53.1″ 29′ ‎+05° 6.16 0.09 534 K0III
101112 56756 11h 38m 09.87s ‏ 01.6″ 53′ ‎+08° 6.18 0.89 373 K1III
104055 58445 11h 59m 03.38s ‏ 50.2″ 31′ ‎+00° 6.18 −0.13 597 K2IV
117404 65862 13h 30m 00.08s ‏ 43.8″ 10′ ‎+07° 6.18 −0.78 803 K5
85 Vir 85 119786 67139 13h 45m 35.09s ‏ 02.7″ 46′ ‎−15° 6.18 1.10 339 A0V
125489 70022 14h 19m 40.97s ‏ 03.7″ 23′ ‎+00° 6.18 1.96 228 A7V
104 Vir 104 126722 70680 14h 27m 24.42s ‏ 12.7″ 07′ ‎−06° 6.18 1.88 236 A2IV
130970 72629 14h 51m 00.11s ‏ 27.0″ 15′ ‎−00° 6.18 0.46 454 K3III
109014 61134 12h 31m 38.74s ‏ 09.6″ 03′ ‎−05° 6.19 0.74 402 G9III:
121325 67953 13h 54m 58.30s ‏ 31.6″ 03′ ‎−08° 6.19 3.54 110 F8V+...
116061 65183 13h 21m 29.82s ‏ 21.4″ 29′ ‎−19° 6.21 1.47 289 A2/A3V
101154 56775 11h 38m 24.09s ‏ 09.4″ 26′ ‎−02° 6.22 0.93 373 G9III
27 Vir 27 110377 61937 12h 41m 34.46s ‏ 34.6″ 25′ ‎+10° 6.22 2.04 223 A7Vn
124990 69792 14h 17m 03.79s ‏ 08.5″ 35′ ‎−18° 6.22 0.87 382 K0III
108506 60813 12h 27m 51.60s ‏ 55.0″ 36′ ‎−04° 6.23 1.42 299 F2III
104625 58741 12h 02m 51.68s ‏ 01.2″ 41′ ‎−07° 6.24 −0.45 710 K5
122797 68707 14h 03m 55.76s ‏ 03.5″ 54′ ‎+04° 6.24 2.25 205 F4V
41 Vir 41 112097 62933 12h 53m 49.67s ‏ 06.6″ 25′ ‎+12° 6.25 2.32 199 A7III
126053 70319 14h 23m 15.15s ‏ 33.8″ 14′ ‎+01° 6.25 5.02 57 G1V
54 Vir 54 114846 64520 13h 13m 26.85s ‏ 35.0″ 49′ ‎−18° 6.26 −1.73 1294 A0V
115995 65119 13h 20m 41.61s ‏ 32.3″ 56′ ‎+02° 6.26 0.77 409 A3V
111199 62421 12h 47m 33.42s ‏ 05.9″ 18′ ‎−06° 6.27 2.16 216 F7V
122910 68776 14h 04m 37.45s ‏ 51.1″ 17′ ‎+02° 6.28 0.85 398 K0
20 Vir 20 109217 61246 12h 33m 02.91s ‏ 44.4″ 17′ ‎+10° 6.29 0.49 471 G8III
122703 68705 14h 03m 53.10s ‏ 17.8″ 25′ ‎−22° 6.30 1.86 252 F3IV
103313 58002 11h 53m 50.30s ‏ 07.6″ 33′ ‎+00° 6.31 0.71 430 F0V
111133 62376 12h 47m 02.29s ‏ 01.8″ 57′ ‎+05° 6.31 0.28 523 A0spe...
104356 58603 12h 01m 01.75s ‏ 04.8″ 46′ ‎−01° 6.32 −0.05 614 G8III:
114203 64181 13h 09m 14.27s ‏ 17.2″ 32′ ‎−09° 6.32 0.86 403 K0
122577 68643 14h 03m 04.18s ‏ 01.2″ 22′ ‎−17° 6.32 0.46 484 K2/K3III
109860 61637 12h 38m 04.43s ‏ 56.9″ 16′ ‎+03° 6.33 −0.17 649 A1V
112495 63220 12h 57m 12.68s ‏ 00.9″ 04′ ‎−12° 6.33 −0.14 643 K5
120066 67246 13h 46m 57.42s ‏ 02.3″ 21′ ‎+06° 6.33 3.90 100 G0V
122837 68763 14h 04m 27.00s ‏ 18.0″ 58′ ‎−14° 6.35 0.54 472 K1III+...
108471 60804 12h 27m 42.07s ‏ 37.3″ 36′ ‎+08° 6.36 −0.35 718 G8III
115488 64838 13h 17m 29.89s ‏ 33.7″ 40′ ‎−00° 6.36 2.00 242 F0V
122106 68380 13h 59m 49.30s ‏ 58.7″ 32′ ‎−03° 6.36 1.91 253 F8V
124553 69564 14h 14m 21.49s ‏ 52.5″ 56′ ‎−05° 6.36 3.27 135 F9V
105089 59010 12h 05m 59.83s ‏ 53.6″ 07′ ‎−03° 6.37 0.45 498 G8III:
104755 58809 12h 03m 44.53s ‏ 28.6″ 33′ ‎+05° 6.39 2.32 213 F5
122815 68739 14h 04m 14.57s ‏ 53.0″ 22′ ‎−05° 6.39 1.61 295 K0
124681 69614 14h 14m 53.05s ‏ 09.4″ 20′ ‎+03° 6.41 −0.57 813 M4III
35 Vir 35 111239 62443 12h 47m 51.42s ‏ 21.8″ 34′ ‎+03° 6.42 0.19 574 M4III
117267 65796 13h 29m 14.94s ‏ 51.4″ 21′ ‎−01° 6.42 0.58 479 K0III
124115 69340 14h 11m 31.28s ‏ 44.4″ 21′ ‎+01° 6.42 3.11 150 F7V
125490 70038 14h 19m 53.25s ‏ 46.0″ 44′ ‎−06° 6.42 1.59 301 G5
116429 65381 13h 23m 57.11s ‏ 28.3″ 55′ ‎−20° 6.44 0.63 472 K1/K2III/IV
116594 65417 13h 24m 30.54s ‏ 54.3″ 25′ ‎+12° 6.44 0.35 538 K0III
124915 69727 14h 16m 21.41s ‏ 17.5″ 37′ ‎−06° 6.44 2.86 170 A9III
112048 62915 12h 53m 38.12s ‏ 28.2″ 13′ ‎−04° 6.45 1.36 339 K0
96 Vir 96 123630 69127 14h 09m 00.60s ‏ 04.6″ 20′ ‎−10° 6.45 0.30 554 G8III
128563 71510 14h 37m 28.49s ‏ 38.7″ 16′ ‎+02° 6.45 1.69 292 F8
17 Vir 17 107705 60353 12h 22m 32.14s ‏ 20.1″ 18′ ‎+05° 6.46 4.09 97 F8V
107794 60418 12h 23m 15.35s ‏ 28.0″ 58′ ‎−04° 6.47 0.75 455 K0
124973 69773 14h 16m 48.75s ‏ 04.0″ 53′ ‎−08° 6.47 0.41 532 K0
125184 69881 14h 18m 00.57s ‏ 30.5″ 32′ ‎−07° 6.47 3.89 107 F9V
111720 62743 12h 51m 22.93s ‏ 17.6″ 20′ ‎−10° 6.48 1.11 386 G8III
118266 66326 13h 35m 33.37s ‏ 18.3″ 12′ ‎+10° 6.48 1.46 329 K1III+...
104078 58450 11h 59m 09.38s ‏ 33.5″ 28′ ‎−10° 6.49 −0.62 860 K2
94 Vir 94 123177 68888 14h 06m 17.77s ‏ 30.0″ 53′ ‎−08° 6.54 1.37 352 A0
48 Vir 48 113459 63750 13h 03m 54.44s ‏ 47.0″ 39′ ‎−03° 6.62 1.14 408 F0V
S Vir 117833 13h 33m 00.70s ‏ 42.0″ 11′ ‎−07° 6.68 ستاره متغیر
62 Vir 62 115903 65074 13h 20m 20.05s ‏ 14.8″ 18′ ‎−11° 6.73 1.17 422 K0
28 Vir 28 110418 61969 12h 41m 57.68s ‏ 00.7″ 30′ ‎−07° 6.81 −0.64 1006 K5
56 Vir 56 115062 64625 13h 14m 45.13s ‏ 13.0″ 22′ ‎−10° 6.95 0.41 661 K5
77 Vir 77 117878 66131 13h 33m 24.56s ‏ 21.4″ 37′ ‎−07° 7.02 2.64 245 F0
R Vir 109914 61667 12h 38m 30.00s ‏ 18.0″ 59′ ‎+06° 7.08 −2.19 2326 M4.5IIIe ستاره متغیر
اچ‌دی ۱۰۶۲۵۲ 106252 59610 12h 13m 29.51s ‏ 29.9″ 02′ ‎+10° 7.36 4.49 122 G0V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۱۴۷۸۳ 114783 64457 13h 12m 43.79s ‏ 54.1″ 15′ ‎−02° 7.57 6.02 67 K0 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۰۷۱۴۸ 107148 60081 12h 19m 13.49s ‏ 11.2″ 19′ ‎−03° 8.02 4.47 167 G5 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۳۰۳۲۲ 130322 72339 14h 47m 32.73s ‏ 53.3″ 16′ ‎−00° 8.05 5.68 97 K0III یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۰۲۱۹۵ 102195 57370 11h 45m 42.29s ‏ 17.3″ 49′ ‎+02° 8.06 5.75 95 K0 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۲۵۶۱۲ 125612 70123 14h 20m 53.51s ‏ 53.5″ 28′ ‎−17° 8.33 4.72 172 G3V یک سیاره دارد (b)
EQ Vir 9.31 nearby ستاره شراره‌دار
DT Vir 9.31 nearby variable star
روس ۱۲۸ 11.12 10.92 FI Vir; 11th closest star system, flare star
ولف ۴۲۴ 12.41 14.3 nearby ستاره دوتایی, flare star
FL Vir 13.30 nearby flare star
پی‌اس‌آر بی۱۲۵۷+۱۲ 980 millisecond pulsar, has 3 planets (A, B, & C)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.