فهرست ستاره‌های خرگوش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
فهرست ستارگان صورت فلکی خرگوش، از کتاب صورالکواکب اثر عبدالرحمان صوفی

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی خرگوش است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Lep α 11 36673 25985 05h 32m 43.81s ‏ 20.3″ 49′ ‎−17° 2.58 −5.40 1283 F0Ib ارنب
β Lep β 9 36079 25606 05h 28m 14.73s ‏ 33.2″ 45′ ‎−20° 2.81 −0.63 159 G5II Nihal, Nibal
ε Lep ε 2 32887 23685 05h 05m 27.65s ‏ 15.1″ 22′ ‎−22° 3.19 −1.02 227 K4III Sasin, Sasanka
μ Lep μ 5 33904 24305 05h 12m 55.87s ‏ 19.5″ 12′ ‎−16° 3.29 −0.47 184 B9IV: HgMn Neshmet, Khaemhet
ζ Lep ζ 14 38678 27288 05h 46m 57.35s ‏ 19.0″ 49′ ‎−14° 3.55 1.89 70 A2Vann has a possible کمربند سیارک‌ها
γ Lep A γ 13 38393 27072 05h 44m 27.97s ‏ 51.0″ 26′ ‎−22° 3.59 3.83 29 F7V ستاره دوتایی
η Lep η 16 40136 28103 05h 56m 24.32s ‏ 04.9″ 10′ ‎−14° 3.71 2.82 49 F1V
δ Lep δ 15 39364 27654 05h 51m 19.15s ‏ 39.0″ 52′ ‎−20° 3.76 1.08 112 G8III/IV
λ Lep λ 6 34816 24845 05h 19m 34.53s ‏ 36.4″ 10′ ‎−13° 4.29 −3.30 1076 B0.5IV
κ Lep κ 4 33949 24327 05h 13m 13.89s ‏ 28.6″ 56′ ‎−12° 4.36 −1.81 559 B7V
ι Lep ι 3 33802 24244 05h 12m 17.89s ‏ 08.9″ 52′ ‎−11° 4.45 0.11 241 B8V
θ Lep θ 18 41695 28910 06h 06m 09.33s ‏ 07.0″ 56′ ‎−14° 4.67 1.08 170 A0V
34968 24927 05h 20m 26.91s ‏ 23.1″ 14′ ‎−21° 4.70 −1.04 459 A0V
32309 23362 05h 01m 25.56s ‏ 06.8″ 03′ ‎−20° 4.91 0.88 209 B9V
17 Lep 17 41511 28816 06h 04m 59.13s ‏ 03.9″ 29′ ‎−16° 4.92 −2.66 1069 Ap shell
32436 23430 05h 02m 09.77s ‏ 29.4″ 16′ ‎−26° 5.01 0.65 242 K1III
41312 28675 06h 03m 15.56s ‏ 05.1″ 17′ ‎−26° 5.03 −0.35 388 K3II/IIICNv
34310 24505 05h 15m 24.37s ‏ 36.4″ 56′ ‎−26° 5.06 0.45 272 B9V
35162 25045 05h 21m 46.27s ‏ 22.6″ 46′ ‎−24° 5.06 0.28 294 A2/A3
8 Lep 8 35337 25202 05h 23m 30.16s ‏ 38.5″ 55′ ‎−13° 5.25 −3.47 1811 B2IV
19 Lep 19 42042 29048 06h 07m 41.63s ‏ 57.6″ 09′ ‎−19° 5.28 −1.41 710 M1III
ν Lep ν 7 34863 24873 05h 19m 59.03s ‏ 56.2″ 18′ ‎−12° 5.29 0.25 332 B7/B8V
41841 28943 06h 06m 32.10s ‏ 38.8″ 06′ ‎−23° 5.46 −0.36 475 A2V
34538 24679 05h 17m 40.25s ‏ 10.9″ 31′ ‎−13° 5.48 2.06 158 G8IV
39070 27517 05h 49m 36.55s ‏ 00.8″ 29′ ‎−14° 5.49 0.60 310 G8III
42301 29150 06h 08m 57.87s ‏ 38.2″ 25′ ‎−22° 5.49 1.02 255 A0V
10 Lep 10 36473 25853 05h 31m 07.62s ‏ 48.8″ 51′ ‎−20° 5.53 0.93 272 A0V
42341 29205 06h 09m 34.53s ‏ 04.9″ 35′ ‎−14° 5.56 1.49 212 K2III
33664 24169 05h 11m 22.85s ‏ 57.2″ 50′ ‎−11° 5.60 −0.08 447 M6.2III
32667 23554 05h 03m 53.26s ‏ 17.0″ 23′ ‎−24° 5.61 1.72 196 A2IV
39853 27938 05h 54m 43.59s ‏ 27.3″ 46′ ‎−11° 5.62 −1.18 746 K3 comp
35505 25280 05h 24m 28.47s ‏ 32.7″ 58′ ‎−16° 5.64 1.50 220 A0V
31925 23166 04h 59m 01.44s ‏ 34.8″ 22′ ‎−16° 5.65 2.47 141 F5V
32890 23668 05h 05m 16.19s ‏ 08.1″ 09′ ‎−26° 5.71 1.37 240 K2III
42443 29234 06h 09m 47.91s ‏ 28.2″ 46′ ‎−22° 5.71 2.04 176 F5V
42621 29294 06h 10m 34.69s ‏ 15.1″ 09′ ‎−27° 5.72 0.68 331 K1III
38206 26966 05h 43m 21.66s ‏ 26.8″ 33′ ‎−18° 5.73 1.53 226 A0V
1 Lep 1 32503 23474 05h 02m 44.94s ‏ 42.3″ 47′ ‎−22° 5.74 −0.29 524 K1IV
41933 28984 06h 06m 57.52s ‏ 44.2″ 48′ ‎−21° 5.74 −1.54 931 M3II/III
35736 25397 05h 25m 59.82s ‏ 43.3″ 41′ ‎−19° 5.78 2.61 140 F5V
39190 27533 05h 49m 53.51s ‏ 18.9″ 58′ ‎−22° 5.87 −0.49 610 A1V
12 Lep 12 38090 26865 05h 42m 13.96s ‏ 25.5″ 22′ ‎−22° 5.88 −0.97 765 A2/A3V
40151 28085 05h 56m 14.20s ‏ 24.2″ 50′ ‎−22° 5.95 1.19 292 K0/K1III
34721 24786 05h 18m 50.24s ‏ 48.7″ 07′ ‎−18° 5.96 3.98 81 G0V
33093 23831 05h 07m 24.88s ‏ 27.6″ 29′ ‎−12° 5.97 3.17 118 G2V
32996 23777 05h 06m 36.73s ‏ 21.6″ 07′ ‎−13° 6.04 0.81 363 B9.5/A0IV
40972 28520 06h 01m 13.11s ‏ 03.8″ 25′ ‎−25° 6.04 0.81 363 A0V
35991 25532 05h 27m 36.49s ‏ 32.8″ 22′ ‎−21° 6.08 0.75 380 K0III
42729 29347 06h 11m 13.66s ‏ 55.6″ 28′ ‎−26° 6.08 −0.50 675 B9.5IV/V
37306 26395 05h 37m 08.76s ‏ 31.7″ 46′ ‎−11° 6.10 2.00 215 A2V
38054 26866 05h 42m 14.49s ‏ 49.4″ 31′ ‎−17° 6.15 −0.16 597 K3III
γ Lep B γ 13 38392 05h 44m 26.50s ‏ 18.0″ 25′ ‎−22° 6.15 همدم γ Lep
39385 27670 05h 51m 28.62s ‏ 36.6″ 55′ ‎−22° 6.16 0.49 443 K0IIICN...
38713 27308 05h 47m 07.81s ‏ 17.0″ 14′ ‎−16° 6.18 −0.36 664 G8III
41125 28622 06h 02m 33.81s ‏ 49.9″ 29′ ‎−14° 6.20 0.58 434 K0III
40745 28434 06h 00m 17.66s ‏ 59.7″ 53′ ‎−12° 6.21 2.32 195 F2IV
34045 24394 05h 13m 59.94s ‏ 24.7″ 36′ ‎−14° 6.22 1.84 245 A9II/III
37971 26821 05h 41m 41.51s ‏ 33.0″ 43′ ‎−16° 6.22 −1.65 1221 B4/B5III
42486 29233 06h 09m 47.16s ‏ 04.0″ 42′ ‎−26° 6.27 0.64 435 G8/K0III
35850 25486 05h 27m 04.75s ‏ 03.0″ 54′ ‎−11° 6.30 4.16 87 F7V:
33162 23874 05h 07m 49.82s ‏ 32.8″ 35′ ‎−12° 6.33 −0.52 763 M1III
38382 27075 05h 44m 28.41s ‏ 36.0″ 07′ ‎−20° 6.34 4.30 83 F8/G0V
42327 29178 06h 09m 20.20s ‏ 34.8″ 07′ ‎−18° 6.36 0.86 410 B9Vn...
34798 24825 05h 19m 17.44s ‏ 11.8″ 31′ ‎−18° 6.37 −0.56 791 B5IV/V
40235 28118 05h 56m 34.43s ‏ 55.4″ 12′ ‎−23° 6.37 0.44 499 K0III
33238 23908 05h 08m 13.26s ‏ 43.3″ 05′ ‎−15° 6.38 −0.31 710 K1III + F/G
33667 24114 05h 10m 44.59s ‏ 37.9″ 54′ ‎−25° 6.40 −0.33 724 K1III/IV
37643 26602 05h 39m 16.23s ‏ 57.9″ 50′ ‎−17° 6.40 −1.61 1304 B4
32612 23551 05h 03m 52.12s ‏ 12.9″ 22′ ‎−14° 6.42 −1.62 1320 B2IV
34318 24560 05h 16m 10.56s ‏ 09.2″ 21′ ‎−11° 6.45 −0.60 838 G0
33095 23818 05h 07m 09.78s ‏ 33.1″ 23′ ‎−19° 6.47 3.58 123 G2V
35137 25059 05h 21m 55.31s ‏ 13.1″ 36′ ‎−17° 6.47 0.72 461 K0III
35386 25180 05h 23m 11.98s ‏ 19.8″ 42′ ‎−26° 6.49 2.89 171 F6V
S Lep 41698 28874 06h 05m 45.54s ‏ 43.9″ 11′ ‎−24° 6.74 −0.46 898 M5III
R Lep 31996 04h 59m 36.50s ‏ 21.0″ 48′ ‎−14° 7.71 Hind's Crimson Star; ستاره کربنی
اچ‌دی ۳۳۲۸۳ 33283 23889 05h 08m 01.01s ‏ 50.9″ 47′ ‎−26° 8.05 3.36 282 G4V یک سیاره دارد(b)
Gl 229 42581 29295 06h 10m 34.62s ‏ 52.7″ 51′ ‎−21° 8.14 9.33 19 M1/M2V nearby ستاره شراره‌دار;یک کوتوله قهوه‌ای دارد

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]