فهرست ستاره‌های خرگوش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فهرست ستارگان صورت فلکی خرگوش، از کتاب صورالکواکب اثر عبدالرحمان صوفی

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی خرگوش است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Lep α 11 36673 25985 05h 32m 43.81s ‏ 20.3″ 49′ ‎−17° 2.58 −5.40 1283 F0Ib ارنب
β Lep β 9 36079 25606 05h 28m 14.73s ‏ 33.2″ 45′ ‎−20° 2.81 −0.63 159 G5II Nihal, Nibal
ε Lep ε 2 32887 23685 05h 05m 27.65s ‏ 15.1″ 22′ ‎−22° 3.19 −1.02 227 K4III Sasin, Sasanka
μ Lep μ 5 33904 24305 05h 12m 55.87s ‏ 19.5″ 12′ ‎−16° 3.29 −0.47 184 B9IV: HgMn Neshmet, Khaemhet
ζ Lep ζ 14 38678 27288 05h 46m 57.35s ‏ 19.0″ 49′ ‎−14° 3.55 1.89 70 A2Vann has a possible کمربند سیارک‌ها
γ Lep A γ 13 38393 27072 05h 44m 27.97s ‏ 51.0″ 26′ ‎−22° 3.59 3.83 29 F7V ستاره دوتایی
η Lep η 16 40136 28103 05h 56m 24.32s ‏ 04.9″ 10′ ‎−14° 3.71 2.82 49 F1V
δ Lep δ 15 39364 27654 05h 51m 19.15s ‏ 39.0″ 52′ ‎−20° 3.76 1.08 112 G8III/IV
λ Lep λ 6 34816 24845 05h 19m 34.53s ‏ 36.4″ 10′ ‎−13° 4.29 −3.30 1076 B0.5IV
κ Lep κ 4 33949 24327 05h 13m 13.89s ‏ 28.6″ 56′ ‎−12° 4.36 −1.81 559 B7V
ι Lep ι 3 33802 24244 05h 12m 17.89s ‏ 08.9″ 52′ ‎−11° 4.45 0.11 241 B8V
θ Lep θ 18 41695 28910 06h 06m 09.33s ‏ 07.0″ 56′ ‎−14° 4.67 1.08 170 A0V
34968 24927 05h 20m 26.91s ‏ 23.1″ 14′ ‎−21° 4.70 −1.04 459 A0V
32309 23362 05h 01m 25.56s ‏ 06.8″ 03′ ‎−20° 4.91 0.88 209 B9V
17 Lep 17 41511 28816 06h 04m 59.13s ‏ 03.9″ 29′ ‎−16° 4.92 −2.66 1069 Ap shell
32436 23430 05h 02m 09.77s ‏ 29.4″ 16′ ‎−26° 5.01 0.65 242 K1III
41312 28675 06h 03m 15.56s ‏ 05.1″ 17′ ‎−26° 5.03 −0.35 388 K3II/IIICNv
34310 24505 05h 15m 24.37s ‏ 36.4″ 56′ ‎−26° 5.06 0.45 272 B9V
35162 25045 05h 21m 46.27s ‏ 22.6″ 46′ ‎−24° 5.06 0.28 294 A2/A3
8 Lep 8 35337 25202 05h 23m 30.16s ‏ 38.5″ 55′ ‎−13° 5.25 −3.47 1811 B2IV
19 Lep 19 42042 29048 06h 07m 41.63s ‏ 57.6″ 09′ ‎−19° 5.28 −1.41 710 M1III
ν Lep ν 7 34863 24873 05h 19m 59.03s ‏ 56.2″ 18′ ‎−12° 5.29 0.25 332 B7/B8V
41841 28943 06h 06m 32.10s ‏ 38.8″ 06′ ‎−23° 5.46 −0.36 475 A2V
34538 24679 05h 17m 40.25s ‏ 10.9″ 31′ ‎−13° 5.48 2.06 158 G8IV
39070 27517 05h 49m 36.55s ‏ 00.8″ 29′ ‎−14° 5.49 0.60 310 G8III
42301 29150 06h 08m 57.87s ‏ 38.2″ 25′ ‎−22° 5.49 1.02 255 A0V
10 Lep 10 36473 25853 05h 31m 07.62s ‏ 48.8″ 51′ ‎−20° 5.53 0.93 272 A0V
42341 29205 06h 09m 34.53s ‏ 04.9″ 35′ ‎−14° 5.56 1.49 212 K2III
33664 24169 05h 11m 22.85s ‏ 57.2″ 50′ ‎−11° 5.60 −0.08 447 M6.2III
32667 23554 05h 03m 53.26s ‏ 17.0″ 23′ ‎−24° 5.61 1.72 196 A2IV
39853 27938 05h 54m 43.59s ‏ 27.3″ 46′ ‎−11° 5.62 −1.18 746 K3 comp
35505 25280 05h 24m 28.47s ‏ 32.7″ 58′ ‎−16° 5.64 1.50 220 A0V
31925 23166 04h 59m 01.44s ‏ 34.8″ 22′ ‎−16° 5.65 2.47 141 F5V
32890 23668 05h 05m 16.19s ‏ 08.1″ 09′ ‎−26° 5.71 1.37 240 K2III
42443 29234 06h 09m 47.91s ‏ 28.2″ 46′ ‎−22° 5.71 2.04 176 F5V
42621 29294 06h 10m 34.69s ‏ 15.1″ 09′ ‎−27° 5.72 0.68 331 K1III
38206 26966 05h 43m 21.66s ‏ 26.8″ 33′ ‎−18° 5.73 1.53 226 A0V
1 Lep 1 32503 23474 05h 02m 44.94s ‏ 42.3″ 47′ ‎−22° 5.74 −0.29 524 K1IV
41933 28984 06h 06m 57.52s ‏ 44.2″ 48′ ‎−21° 5.74 −1.54 931 M3II/III
35736 25397 05h 25m 59.82s ‏ 43.3″ 41′ ‎−19° 5.78 2.61 140 F5V
39190 27533 05h 49m 53.51s ‏ 18.9″ 58′ ‎−22° 5.87 −0.49 610 A1V
12 Lep 12 38090 26865 05h 42m 13.96s ‏ 25.5″ 22′ ‎−22° 5.88 −0.97 765 A2/A3V
40151 28085 05h 56m 14.20s ‏ 24.2″ 50′ ‎−22° 5.95 1.19 292 K0/K1III
34721 24786 05h 18m 50.24s ‏ 48.7″ 07′ ‎−18° 5.96 3.98 81 G0V
33093 23831 05h 07m 24.88s ‏ 27.6″ 29′ ‎−12° 5.97 3.17 118 G2V
32996 23777 05h 06m 36.73s ‏ 21.6″ 07′ ‎−13° 6.04 0.81 363 B9.5/A0IV
40972 28520 06h 01m 13.11s ‏ 03.8″ 25′ ‎−25° 6.04 0.81 363 A0V
35991 25532 05h 27m 36.49s ‏ 32.8″ 22′ ‎−21° 6.08 0.75 380 K0III
42729 29347 06h 11m 13.66s ‏ 55.6″ 28′ ‎−26° 6.08 −0.50 675 B9.5IV/V
37306 26395 05h 37m 08.76s ‏ 31.7″ 46′ ‎−11° 6.10 2.00 215 A2V
38054 26866 05h 42m 14.49s ‏ 49.4″ 31′ ‎−17° 6.15 −0.16 597 K3III
γ Lep B γ 13 38392 05h 44m 26.50s ‏ 18.0″ 25′ ‎−22° 6.15 همدم γ Lep
39385 27670 05h 51m 28.62s ‏ 36.6″ 55′ ‎−22° 6.16 0.49 443 K0IIICN...
38713 27308 05h 47m 07.81s ‏ 17.0″ 14′ ‎−16° 6.18 −0.36 664 G8III
41125 28622 06h 02m 33.81s ‏ 49.9″ 29′ ‎−14° 6.20 0.58 434 K0III
40745 28434 06h 00m 17.66s ‏ 59.7″ 53′ ‎−12° 6.21 2.32 195 F2IV
34045 24394 05h 13m 59.94s ‏ 24.7″ 36′ ‎−14° 6.22 1.84 245 A9II/III
37971 26821 05h 41m 41.51s ‏ 33.0″ 43′ ‎−16° 6.22 −1.65 1221 B4/B5III
42486 29233 06h 09m 47.16s ‏ 04.0″ 42′ ‎−26° 6.27 0.64 435 G8/K0III
35850 25486 05h 27m 04.75s ‏ 03.0″ 54′ ‎−11° 6.30 4.16 87 F7V:
33162 23874 05h 07m 49.82s ‏ 32.8″ 35′ ‎−12° 6.33 −0.52 763 M1III
38382 27075 05h 44m 28.41s ‏ 36.0″ 07′ ‎−20° 6.34 4.30 83 F8/G0V
42327 29178 06h 09m 20.20s ‏ 34.8″ 07′ ‎−18° 6.36 0.86 410 B9Vn...
34798 24825 05h 19m 17.44s ‏ 11.8″ 31′ ‎−18° 6.37 −0.56 791 B5IV/V
40235 28118 05h 56m 34.43s ‏ 55.4″ 12′ ‎−23° 6.37 0.44 499 K0III
33238 23908 05h 08m 13.26s ‏ 43.3″ 05′ ‎−15° 6.38 −0.31 710 K1III + F/G
33667 24114 05h 10m 44.59s ‏ 37.9″ 54′ ‎−25° 6.40 −0.33 724 K1III/IV
37643 26602 05h 39m 16.23s ‏ 57.9″ 50′ ‎−17° 6.40 −1.61 1304 B4
32612 23551 05h 03m 52.12s ‏ 12.9″ 22′ ‎−14° 6.42 −1.62 1320 B2IV
34318 24560 05h 16m 10.56s ‏ 09.2″ 21′ ‎−11° 6.45 −0.60 838 G0
33095 23818 05h 07m 09.78s ‏ 33.1″ 23′ ‎−19° 6.47 3.58 123 G2V
35137 25059 05h 21m 55.31s ‏ 13.1″ 36′ ‎−17° 6.47 0.72 461 K0III
35386 25180 05h 23m 11.98s ‏ 19.8″ 42′ ‎−26° 6.49 2.89 171 F6V
S Lep 41698 28874 06h 05m 45.54s ‏ 43.9″ 11′ ‎−24° 6.74 −0.46 898 M5III
R Lep 31996 04h 59m 36.50s ‏ 21.0″ 48′ ‎−14° 7.71 Hind's Crimson Star; ستاره کربنی
اچ‌دی ۳۳۲۸۳ 33283 23889 05h 08m 01.01s ‏ 50.9″ 47′ ‎−26° 8.05 3.36 282 G4V یک سیاره دارد(b)
Gl 229 42581 29295 06h 10m 34.62s ‏ 52.7″ 51′ ‎−21° 8.14 9.33 19 M1/M2V nearby ستاره شراره‌دار;یک کوتوله قهوه‌ای دارد

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]