فهرست ستاره‌های جوی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی جوی است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
آخرالنهر α 10144 7588 01h 37m 42.75s −57° 14′12.0 0.45 −2.77 144 B3Vp هشتمین ستاره درخشان star
β Eri β 67 33111 23875 05h 07m 51.03s −05° 05′10.5 2.78 0.60 89 A3IIIvar Cursa, Kursa, Dhalim
θ1 Eri θ1 18622 13847 02h 58m 15.72s −40° 18′17.0 2.88 −0.59 161 A4III+... Acamar; ستاره دوتایی with θ2 Eri
γ Eri γ 34 25025 18543 03h 58m 01.73s −13° 30′29.7 2.97 −1.19 221 M1IIIb Ca-1 Zaurak, Zaurac, Zaurack
δ Eri δ 23 23249 17378 03h 43m 14.96s −09° 45′54.7 3.52 3.74 29 K0IV Rana
υ4 Eri υ4 41 27376 20042 04h 17m 53.62s −33° 47′54.0 3.55 −0.14 178 B9V
φ Eri φ 14228 10602 02h 16m 30.50s −51° 30′43.6 3.56 0.18 155 B8IV-V
χ Eri χ 11937 9007 01h 55m 56.83s −51° 36′34.5 3.69 2.48 57 G5IV
τ4 Eri τ4 16 20720 15474 03h 19m 30.97s −21° 45′28.6 3.70 −0.79 258 M3/M4III Liberfluus, Liberflux
ε Eri ε 18 22049 16537 03h 32m 56.42s −09° 27′29.9 3.72 6.18 10 K2V Sadira, Al Sadirah; نهمین ستاره نزدیک star system; has a dust disk و یک سیاره دارد (b)
υ2 Eri υ2 52 29291 21393 04h 35m 33.07s −30° 33′44.3 3.81 −0.22 209 G8III Beemin, Theemin
53 Eri l 53 29503 21594 04h 38m 10.87s −14° 18′12.9 3.86 1.23 109 K1III Sceptrum
η Eri η 3 18322 13701 02h 56m 25.60s −08° 53′51.4 3.89 0.83 133 K1III-IV Azha
ν Eri ν 48 29248 21444 04h 36m 19.14s −03° 21′08.8 3.93 −2.34 586 B2III SB
43 Eri d 43 28028 20535 04h 24m 02.17s −34° 01′01.2 3.97 −0.64 273 K4III
μ Eri μ 57 30211 22109 04h 45m 30.14s −03° 15′16.6 4.01 −2.05 532 B5IV
ο1 Eri ο1 38 26574 19587 04h 11m 51.93s −06° 50′16.0 4.04 1.11 125 F2II-III Beid
τ3 Eri τ3 11 18978 14146 03h 02m 23.59s −23° 37′27.6 4.08 1.97 86 A4V
ι Eri ι 16815 12486 02h 40m 39.93s −39° 51′19.1 4.11 0.86 145 K0III
HD 24160 g 24160 17874 03h 49m 27.28s −36° 12′00.4 4.17 0.13 210 G8III
τ6 Eri τ6 27 23754 17651 03h 46m 50.99s −23° 14′54.4 4.22 2.95 58 F3/F5V
κ Eri κ 15371 11407 02h 26m 59.10s −47° 42′13.8 4.24 −1.81 528 B5IV
λ Eri λ 69 33328 23972 05h 09m 08.78s −08° 45′14.7 4.25 −4.40 1753 B2IVn
82 Eri e 82 20794 15510 03h 19m 53.22s −43° 04′17.6 4.26 5.35 20 G8V nearby
τ5 Eri τ5 19 22203 16611 03h 33m 47.25s −21° 37′58.1 4.26 −0.53 296 B9V
HD 24071 f 24071 17797 03h 48m 35.82s −37° 37′12.5 4.30 0.83 161 A+...
54 Eri 54 29755 21763 04h 40m 26.49s −19° 40′16.5 4.32 −0.90 361 M3/M4III
θ2 Eri θ2 18623 02h 58m 16.30s −40° 18′16.0 4.35 binary star with θ1 Eri
ω Eri ω 61 31109 22701 04h 52m 53.68s −05° 27′09.9 4.36 0.15 227 A9IV
π Eri π 26 23614 17593 03h 46m 08.50s −12° 06′06.2 4.43 −1.49 497 M1III
40 Eri A ο2 40 26965 19849 04h 15m 17.64s −07° 38′40.4 4.43 5.92 16 K1V Keid; nearby triple star
32 Eri A w 32 24554 18255 03h 54m 17.49s −02° 57′17.0 4.46 −0.66 345 G8III double star
τ1 Eri τ1 1 17206 12843 02h 45m 05.98s −18° 34′21.5 4.47 3.74 46 F5/F6V
υ1 Eri υ1 50 29085 21248 04h 33m 30.63s −29° 45′57.0 4.49 1.58 124 K0III Theemin, Beemin
HD 22663 y 22663 16870 03h 37m 05.68s −40° 16′28.2 4.57 0.43 219 K0III
HD 23319 h 23319 17351 03h 42m 50.12s −37° 18′48.0 4.59 0.91 178 K2IIICN...
τ9 Eri τ9 36 25267 18673 03h 59m 55.48s −24° 00′58.5 4.62 −0.41 331 Ap Si
τ8 Eri τ8 33 24587 18216 03h 53m 42.68s −24° 36′44.0 4.64 −0.72 385 B5V
HD 24072 f 24072 03h 48m 35.90s −37° 37′14.0 4.73
HD 16754 s 16754 12413 02h 39m 47.92s −42° 53′29.9 4.74 1.74 130 A2V
17 Eri v 17 21790 16341 03h 30m 37.05s −05° 04′30.6 4.74 −0.60 380 B9Vs
τ2 Eri τ2 2 17824 13288 02h 51m 02.35s −21° 00′14.3 4.76 1.02 183 K0III Angetenar
64 Eri 64 32045 23231 04h 59m 55.71s −12° 32′13.9 4.78 0.03 291 F0V S Eri; variable
32 Eri B w 32 24555 03h 54m 17.50s −02° 57′17.0 4.79 A2V component of the 32 Eri system
ζ Eri ζ 13 20320 15197 03h 15m 50.03s −08° 49′11.4 4.80 1.97 120 A5m Zibal
ψ Eri ψ 65 32249 23364 05h 01m 26.34s −07° 10′26.3 4.80 −2.54 956 B3V
15 Eri 15 20610 15382 03h 18m 22.10s −22° 30′40.1 4.86 0.39 255 K0III
39 Eri A 39 26846 19777 04h 14m 23.69s −10° 15′21.2 4.87 0.86 206 K3III
45 Eri 45 28749 21139 04h 31m 52.67s −00° 02′38.4 4.91 −2.12 830 K3II-III
29573 21644 04h 38m 53.59s −12° 07′23.1 4.99 0.77 227 A0V
60 Eri 60 30814 22479 04h 50m 11.59s −16° 13′02.2 5.03 0.67 243 K0III
HD 10939 q2 10939 8241 01h 46m 06.14s −53° 31′19.9 5.04 1.26 186 A1V
HD 24626 i 24626 18213 03h 53m 38.92s −34° 43′56.3 5.11 −0.07 355 B6/B7V
68 Eri 68 33256 23941 05h 08m 43.67s −04° 27′22.5 5.11 3.12 82 F2V
66 Eri 66 32964 23794 05h 06m 45.65s −04° 39′18.6 5.12 0.45 280 B9.5V
18331 13717 02h 56m 37.45s −03° 42′44.0 5.16 1.35 189 A3Vn
ξ Eri ξ 42 27861 20507 04h 23m 40.88s −03° 44′43.2 5.17 1.14 208 A2V
47 Eri 47 29064 21296 04h 34m 11.64s −08° 13′52.9 5.20 −1.76 805 M3III
18543 13874 02h 58m 42.09s −02° 46′57.8 5.22 0.26 320 A2IV
51 Eri c 51 29391 21547 04h 37m 36.11s −02° 28′24.2 5.22 2.85 97 F0V
19349 14456 03h 06m 33.49s −06° 05′18.8 5.23 −0.84 534 M3III
20 Eri 20 22470 16803 03h 36m 17.39s −17° 28′01.3 5.24 −0.57 473 B8/B9III
24 Eri 24 23363 17457 03h 44m 30.51s −01° 09′47.1 5.24 −1.27 653 B7V
τ7 Eri τ7 28 23878 17717 03h 47m 39.62s −23° 52′29.3 5.24 0.63 272 A1V
29065 21297 04h 34m 11.79s −08° 58′11.9 5.24 −1.28 657 K4III
ρ3 Eri ρ3 10 19107 14293 03h 04m 16.48s −07° 36′03.2 5.26 2.09 140 A8V
35 Eri 35 25340 18788 04h 01m 32.03s −01° 32′58.7 5.28 −0.43 453 B5V
ρ2 Eri ρ2 9 18953 14168 03h 02m 42.26s −07° 41′07.7 5.32 0.83 258 K0II-III
25457 18859 04h 02m 36.66s −00° 16′05.9 5.38 3.96 63 F5V
27616 20264 04h 20m 39.00s −20° 38′22.6 5.38 −0.38 462 A0V
63 Eri 63 32008 23221 04h 59m 50.44s −10° 15′46.8 5.39 1.70 178 G4V
4 Eri 4 18454 13782 02h 57m 23.70s −23° 51′43.5 5.44 2.00 159 A5IV/V
37 Eri 37 26409 19483 04h 10m 22.52s −06° 55′25.8 5.44 0.13 377 G8III
26326 19398 04h 09m 17.84s −16° 23′09.2 5.45 −1.29 726 B5IV
29613 21685 04h 39m 19.64s −14° 21′32.0 5.46 1.54 199 K0III
30 Eri 30 24388 18141 03h 52m 41.65s −05° 21′40.5 5.48 −0.46 502 B8+...
58 Eri 58 30495 22263 04h 47m 36.21s −16° 56′05.5 5.49 4.87 43 G3V
20894 15643 03h 21m 24.03s −23° 38′06.3 5.50 −0.05 421 G8III
62 Eri b 62 31512 22958 04h 56m 24.19s −05° 10′16.9 5.50 −1.28 739 B6V
HD 10647 q1 10647 7978 01h 42m 29.15s −53° 44′26.1 5.52 4.32 57 F8V has a planet (b)
22 Eri 22 22920 17167 03h 40m 38.33s −05° 12′38.5 5.53 −1.25 739 B9IIIp Si
30127 22028 04h 44m 07.95s −18° 39′59.6 5.53 0.75 295 A1V
5 Eri 5 18633 13951 02h 59m 41.16s −02° 27′53.6 5.56 0.51 334 B9.5V
22409 16780 03h 35m 57.65s −11° 11′38.3 5.56 0.23 379 G7III:
25 Eri 25 23413 17506 03h 44m 56.46s −00° 17′48.2 5.56 0.40 351 K4III
29737 21743 04h 40m 06.85s −24° 28′56.7 5.56 0.63 315 G6/G8III
21688 16263 03h 29m 36.02s −12° 40′29.1 5.57 0.02 420 A5III/IV
23281 17395 03h 43m 33.84s −10° 29′08.2 5.59 2.43 140 A5m
25945 19095 04h 05m 37.30s −27° 39′07.3 5.59 2.41 141 F0IV/V
25165 18647 03h 59m 30.13s −12° 34′27.6 5.61 −1.57 891 K4III
28497 20922 04h 29m 06.93s −13° 02′54.1 5.61 −2.81 1575 B2V:ne
25723 19011 04h 04m 22.71s −12° 47′32.4 5.62 0.17 401 K1III
24744 18262 03h 54m 23.18s −40° 21′25.3 5.70 −0.30 516 K0III...
26464 19511 04h 10m 47.74s −08° 49′11.4 5.70 0.71 324 G9III:
46 Eri 46 29009 21278 04h 33m 54.73s −06° 44′20.0 5.71 −1.18 780 B9p Si
31414 22860 04h 55m 06.82s −16° 44′26.3 5.71 −0.11 476 G8/K0III
R Eri 31444 22881 04h 55m 18.64s −16° 25′04.3 5.71 0.98 288 G6/G8III variable
20631 15411 03h 18m 41.07s −18° 33′34.7 5.72 2.90 119 F3V
30238 22086 04h 45m 04.15s −21° 17′00.0 5.72 −0.70 627 K4III
21530 16142 03h 28m 00.95s −11° 17′11.4 5.74 0.65 340 K2III
ρ1 Eri ρ1 8 18784 14060 03h 01m 09.97s −07° 39′46.2 5.75 0.90 304 K0II
HD 10360 p 10360 7751 01h 39m 47.24s −56° 11′47.2 5.76 6.21 27 K0V ستاره دوتایی با HD 10361
HD 10361 p 10361 01h 39m 47.80s −56° 11′41.0 5.76 K5V ستاره دوتایی با HD 10360
21882 16285 03h 29m 55.19s −42° 38′03.3 5.76 1.79 203 A5V
28843 21192 04h 32m 37.54s −03° 12′34.2 5.76 0.17 428 B9III
59 Eri 59 30606 22325 04h 48m 32.53s −16° 19′46.5 5.76 2.67 135 F8V
30562 22336 04h 48m 36.20s −05° 40′24.4 5.77 3.65 86 F8V
56 Eri 56 30076 22024 04h 44m 05.32s −08° 30′12.9 5.78 −2.29 1342 B2Ve
26591 19571 04h 11m 36.18s −20° 21′22.6 5.80 1.38 250 A1V + (F/G)
33224 23916 05h 08m 20.19s −08° 39′55.0 5.80 −1.04 760 B8V
19141 14187 03h 02m 55.84s −46° 58′30.2 5.81 −1.20 821 K2/K3III
23978 17798 03h 48m 35.72s −20° 54′10.6 5.81 −1.22 830 K5III
27881 20465 04h 23m 05.66s −24° 53′31.6 5.81 0.09 454 K5III
6 Eri 6 18535 13835 02h 58m 05.69s −23° 36′22.1 5.82 −0.69 653 K2III
18885 14110 03h 01m 56.09s −09° 57′41.0 5.84 1.15 282 G6III:
25069 18606 03h 58m 52.42s −05° 28′10.3 5.85 2.65 142 G9V
HD 27563 d 27563 20271 04h 20m 42.83s −07° 35′33.0 5.85 −0.98 756 B5III
22675 16989 03h 38m 29.25s −07° 23′30.2 5.86 0.47 390 G5III:
27611 20341 04h 21m 27.05s −00° 05′52.3 5.86 0.08 467 K2
32393 23475 05h 02m 45.37s −04° 12′36.5 5.86 0.96 311 K3
14943 11102 02h 22m 54.65s −51° 05′32.2 5.90 1.96 200 A5V
23887 17805 03h 48m 38.92s +00° 13′40.3 5.91 0.00 495 K3III
20121 14913 03h 12m 25.68s −44° 25′10.8 5.92 2.71 143 F3V+...
18071 13479 02h 53m 35.27s −22° 22′34.0 5.93 1.08 304 G8/K0III
25371 18723 04h 00m 40.62s −30° 29′26.6 5.93 0.72 359 A1V
27179 19996 04h 17m 19.23s −06° 28′19.8 5.95 −0.19 551 G8III:
28479 20892 04h 28m 39.01s −19° 27′31.0 5.95 0.97 323 K2III
28776 21042 04h 30m 40.33s −35° 39′12.9 5.95 0.70 365 K0II
21 Eri 21 22713 17027 03h 39m 01.13s −05° 37′32.5 5.97 3.24 115 K1V
55 Eri A 55 30020 21986 04h 43m 34.73s −08° 47′39.3 5.98 0.51 405 F4IIIp (Sr)
24712 18339 03h 55m 16.17s −12° 05′56.6 5.99 2.54 160 Ap SrEu(Cr)
27362 20075 04h 18m 16.07s −20° 42′55.1 6.00 −1.53 1045 M4III
21665 16266 03h 29m 39.19s −06° 48′15.3 6.01 0.71 374 G5
17925 13402 02h 52m 31.89s −12° 46′09.3 6.05 5.97 34 K1V
28970 21239 04h 33m 22.09s −10° 47′07.5 6.06 −1.25 945 K0
19836 14819 03h 11m 18.78s −03° 48′41.6 6.08 −0.82 784 M1III
27710 20347 04h 21m 31.29s −25° 43′42.4 6.08 2.40 177 F2V
17006 12611 02h 42m 08.44s −46° 31′27.2 6.09 3.03 133 G8IV
27411 20106 04h 18m 37.46s −22° 58′11.4 6.09 1.27 300 A3m...
29063 21298 04h 34m 14.21s −06° 50′15.8 6.09 0.11 513 K2III
12042 9085 01h 56m 59.66s −51° 46′00.7 6.10 4.00 86 F8V
7 Eri 7 18760 14040 03h 00m 50.88s −02° 52′43.1 6.11 −0.79 782 M2III
28312 20765 04h 26m 56.93s −24° 04′52.6 6.11 0.88 362 A3V
29610 21718 04h 39m 47.21s −01° 03′08.8 6.11 −0.13 578 K0
21899 16310 03h 30m 13.59s −41° 22′10.3 6.12 3.46 111 F7V
25803 19037 04h 04m 40.89s −20° 22′54.6 6.12 0.43 448 K1II
29184 21363 04h 35m 00.65s −19° 55′17.5 6.12 1.09 330 K2IIICN...
18557 13883 02h 58m 47.31s −09° 46′35.3 6.14 1.37 293 A2m
14 Eri 14 20395 15244 03h 16m 35.77s −09° 09′17.1 6.14 3.44 113 F1V
27536 20263 04h 20m 38.59s −06° 14′45.1 6.15 2.15 206 G8IV:
31726 23060 04h 57m 44.69s −14° 13′54.8 6.15 −1.27 994 B2V
20319 15203 03h 16m 00.85s −05° 55′07.3 6.17 −0.21 616 B9V
Gl 86 13445 10138 02h 10m 25.93s −50° 49′25.4 6.17 5.98 36 K1V یک کوتوله سفید به همراه یک سیاره دارد (b)
24832 18455 03h 56m 37.90s −09° 45′03.1 6.18 1.05 346 F1V
30422 22192 04h 46m 25.75s −28° 05′15.0 6.18 2.38 187 A2IV/V
22799 17057 03h 39m 25.42s −10° 26′13.3 6.19 0.88 376 G5
18894 14124 03h 02m 09.23s −06° 29′39.1 6.20 3.64 106 G0IV-V
21019 15776 03h 23m 17.70s −07° 47′36.8 6.20 3.36 120 G2V
23958 17734 03h 47m 49.60s −36° 06′21.0 6.21 0.16 529 B8V
24497 18173 03h 53m 12.93s −18° 26′04.0 6.21 −0.44 698 K0/K1III+..
22798 17086 03h 39m 38.35s −03° 23′34.2 6.22 1.16 335 G5
28625 20997 04h 30m 09.99s −13° 35′32.5 6.22 0.61 432 K0III
32147 23311 05h 00m 48.68s −05° 45′03.5 6.22 6.49 29 K3V
19887 14814 03h 11m 16.74s −16° 01′29.8 6.25 0.16 539 K2III
22243 16677 03h 34m 37.46s −09° 52′05.8 6.25 0.24 518 A2V
28763 21110 04h 31m 25.86s −13° 38′38.8 6.25 0.81 400 A2/A3V
25910 19121 04h 05m 56.49s −08° 51′21.9 6.27 1.71 266 A3V
30743 22439 04h 49m 42.32s −13° 46′09.3 6.27 3.53 115 F3/F5V
29435 21486 04h 36m 50.94s −30° 43′00.5 6.28 0.87 394 Ap...
19210 14355 03h 05m 11.26s −08° 16′27.5 6.30 0.72 425 K0
20356 15230 03h 16m 21.71s −05° 43′49.5 6.30 −1.25 1055 K5
17943 13421 02h 52m 50.67s −09° 26′28.8 6.31 1.30 328 A7IV
21473 16015 03h 26m 11.77s −41° 38′13.2 6.33 0.67 441 A1V
25944 19111 04h 05m 46.73s −20° 30′45.1 6.34 1.44 311 G8/K0III
29227 21428 04h 36m 01.67s −03° 36′41.8 6.34 −0.80 874 B7III
17098 12708 02h 43m 20.22s −40° 31′40.6 6.35 0.22 548 B9V
22905 17136 03h 40m 11.44s −15° 13′35.4 6.35 −0.13 644 G8/K0III+..
17864 13271 02h 50m 47.77s −39° 55′55.9 6.36 1.36 325 A0V
19850 14797 03h 11m 05.27s −13° 15′51.5 6.36 −1.14 1032 F6III
25700 18990 04h 04m 08.65s −16° 35′18.9 6.36 0.65 453 K2/K3III/IV
27490 20138 04h 19m 02.89s −33° 54′16.7 6.36 1.04 379 A+...
11965 9022 01h 56m 09.40s −49° 50′11.3 6.37 −0.08 635 B8/B9V
19826 14757 03h 10m 35.35s −23° 44′19.0 6.37 1.74 274 K0III
24834 18428 03h 56m 27.66s −13° 35′51.1 6.37 −4.09 4025 M1III
29163 21324 04h 34m 38.13s −24° 02′26.0 6.37 0.76 432 K1III
27941 20467 04h 23m 07.76s −35° 32′41.4 6.38 −0.68 840 K1III
26625 19601 04h 12m 00.26s −17° 16′28.6 6.41 1.30 343 K0III
26575 19509 04h 10m 45.89s −35° 16′25.4 6.43 −1.37 1185 K2IIIp...
12894 9685 02h 04m 35.04s −54° 52′53.9 6.45 3.08 154 F2V
23508 17436 03h 44m 06.36s −40° 39′36.3 6.45 1.61 303 K1III
26584 19590 04h 11m 56.10s −08° 50′15.0 6.45 0.37 535 G5
26739 19725 04h 13m 38.15s −01° 08′59.0 6.45 −1.71 1399 B5IV
27660 20360 04h 21m 37.51s −06° 17′02.9 6.45 0.53 498 A0
17438 13008 02h 47m 11.14s −22° 29′08.4 6.47 3.56 125 F2V
24098 17950 03h 50m 16.10s −01° 31′21.5 6.47 3.20 147 F2
25631 18926 04h 03m 24.75s −20° 08′37.7 6.47 −0.87 956 B3V
17390 12964 02h 46m 45.06s −21° 38′22.4 6.48 3.21 147 F3IV/V
22379 16779 03h 35m 57.25s −05° 07′29.8 6.49 −0.40 780 K0
23010 17214 03h 41m 13.75s −11° 48′09.0 6.49 1.67 300 F2III
55 Eri B 55 30021 04h 43m 35.10s −08° 47′46.0 6.70 component of the 55 Eri system
40 Eri B ο2 40 26976 04h 15m 29.30s −07° 36′41.0 9.50 11.01 16 DA VII component of the 40 Eri system; کوتوله سفید
HD 28185 28185 20723 04h 26m 26.32s −10° 33′03.0 7.81 4.82 128 G5 یک سیاره دارد (b)
EF Eri 03h 14m 13.03s −22° 35′41.4 13.7 AM Her variable; Vmax = 14.5m Vmin = <17.5

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]