فهرست ستاره‌های جوی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی جوی است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
آخرالنهر α 10144 7588 01h 37m 42.75s ‏ 12.0″ 14′ ‎−57° 0.45 −2.77 144 B3Vp هشتمین ستاره درخشان star
β Eri β 67 33111 23875 05h 07m 51.03s ‏ 10.5″ 05′ ‎−05° 2.78 0.60 89 A3IIIvar Cursa, Kursa, Dhalim
θ1 Eri θ1 18622 13847 02h 58m 15.72s ‏ 17.0″ 18′ ‎−40° 2.88 −0.59 161 A4III+... Acamar; ستاره دوتایی with θ2 Eri
γ Eri γ 34 25025 18543 03h 58m 01.73s ‏ 29.7″ 30′ ‎−13° 2.97 −1.19 221 M1IIIb Ca-1 Zaurak, Zaurac, Zaurack
δ Eri δ 23 23249 17378 03h 43m 14.96s ‏ 54.7″ 45′ ‎−09° 3.52 3.74 29 K0IV Rana
υ4 Eri υ4 41 27376 20042 04h 17m 53.62s ‏ 54.0″ 47′ ‎−33° 3.55 −0.14 178 B9V
φ Eri φ 14228 10602 02h 16m 30.50s ‏ 43.6″ 30′ ‎−51° 3.56 0.18 155 B8IV-V
χ Eri χ 11937 9007 01h 55m 56.83s ‏ 34.5″ 36′ ‎−51° 3.69 2.48 57 G5IV
τ4 Eri τ4 16 20720 15474 03h 19m 30.97s ‏ 28.6″ 45′ ‎−21° 3.70 −0.79 258 M3/M4III Liberfluus, Liberflux
ε Eri ε 18 22049 16537 03h 32m 56.42s ‏ 29.9″ 27′ ‎−09° 3.72 6.18 10 K2V Sadira, Al Sadirah; نهمین ستاره نزدیک star system; has a dust disk و یک سیاره دارد (b)
υ2 Eri υ2 52 29291 21393 04h 35m 33.07s ‏ 44.3″ 33′ ‎−30° 3.81 −0.22 209 G8III Beemin, Theemin
53 Eri l 53 29503 21594 04h 38m 10.87s ‏ 12.9″ 18′ ‎−14° 3.86 1.23 109 K1III Sceptrum
η Eri η 3 18322 13701 02h 56m 25.60s ‏ 51.4″ 53′ ‎−08° 3.89 0.83 133 K1III-IV Azha
ν Eri ν 48 29248 21444 04h 36m 19.14s ‏ 08.8″ 21′ ‎−03° 3.93 −2.34 586 B2III SB
43 Eri d 43 28028 20535 04h 24m 02.17s ‏ 01.2″ 01′ ‎−34° 3.97 −0.64 273 K4III
μ Eri μ 57 30211 22109 04h 45m 30.14s ‏ 16.6″ 15′ ‎−03° 4.01 −2.05 532 B5IV
ο1 Eri ο1 38 26574 19587 04h 11m 51.93s ‏ 16.0″ 50′ ‎−06° 4.04 1.11 125 F2II-III Beid
τ3 Eri τ3 11 18978 14146 03h 02m 23.59s ‏ 27.6″ 37′ ‎−23° 4.08 1.97 86 A4V
ι Eri ι 16815 12486 02h 40m 39.93s ‏ 19.1″ 51′ ‎−39° 4.11 0.86 145 K0III
HD 24160 g 24160 17874 03h 49m 27.28s ‏ 00.4″ 12′ ‎−36° 4.17 0.13 210 G8III
τ6 Eri τ6 27 23754 17651 03h 46m 50.99s ‏ 54.4″ 14′ ‎−23° 4.22 2.95 58 F3/F5V
κ Eri κ 15371 11407 02h 26m 59.10s ‏ 13.8″ 42′ ‎−47° 4.24 −1.81 528 B5IV
λ Eri λ 69 33328 23972 05h 09m 08.78s ‏ 14.7″ 45′ ‎−08° 4.25 −4.40 1753 B2IVn
82 Eri e 82 20794 15510 03h 19m 53.22s ‏ 17.6″ 04′ ‎−43° 4.26 5.35 20 G8V nearby
τ5 Eri τ5 19 22203 16611 03h 33m 47.25s ‏ 58.1″ 37′ ‎−21° 4.26 −0.53 296 B9V
HD 24071 f 24071 17797 03h 48m 35.82s ‏ 12.5″ 37′ ‎−37° 4.30 0.83 161 A+...
54 Eri 54 29755 21763 04h 40m 26.49s ‏ 16.5″ 40′ ‎−19° 4.32 −0.90 361 M3/M4III
θ2 Eri θ2 18623 02h 58m 16.30s ‏ 16.0″ 18′ ‎−40° 4.35 binary star with θ1 Eri
ω Eri ω 61 31109 22701 04h 52m 53.68s ‏ 09.9″ 27′ ‎−05° 4.36 0.15 227 A9IV
π Eri π 26 23614 17593 03h 46m 08.50s ‏ 06.2″ 06′ ‎−12° 4.43 −1.49 497 M1III
40 Eri A ο2 40 26965 19849 04h 15m 17.64s ‏ 40.4″ 38′ ‎−07° 4.43 5.92 16 K1V Keid; nearby triple star
32 Eri A w 32 24554 18255 03h 54m 17.49s ‏ 17.0″ 57′ ‎−02° 4.46 −0.66 345 G8III double star
τ1 Eri τ1 1 17206 12843 02h 45m 05.98s ‏ 21.5″ 34′ ‎−18° 4.47 3.74 46 F5/F6V
υ1 Eri υ1 50 29085 21248 04h 33m 30.63s ‏ 57.0″ 45′ ‎−29° 4.49 1.58 124 K0III Theemin, Beemin
HD 22663 y 22663 16870 03h 37m 05.68s ‏ 28.2″ 16′ ‎−40° 4.57 0.43 219 K0III
HD 23319 h 23319 17351 03h 42m 50.12s ‏ 48.0″ 18′ ‎−37° 4.59 0.91 178 K2IIICN...
τ9 Eri τ9 36 25267 18673 03h 59m 55.48s ‏ 58.5″ 00′ ‎−24° 4.62 −0.41 331 Ap Si
τ8 Eri τ8 33 24587 18216 03h 53m 42.68s ‏ 44.0″ 36′ ‎−24° 4.64 −0.72 385 B5V
HD 24072 f 24072 03h 48m 35.90s ‏ 14.0″ 37′ ‎−37° 4.73
HD 16754 s 16754 12413 02h 39m 47.92s ‏ 29.9″ 53′ ‎−42° 4.74 1.74 130 A2V
17 Eri v 17 21790 16341 03h 30m 37.05s ‏ 30.6″ 04′ ‎−05° 4.74 −0.60 380 B9Vs
τ2 Eri τ2 2 17824 13288 02h 51m 02.35s ‏ 14.3″ 00′ ‎−21° 4.76 1.02 183 K0III Angetenar
64 Eri 64 32045 23231 04h 59m 55.71s ‏ 13.9″ 32′ ‎−12° 4.78 0.03 291 F0V S Eri; variable
32 Eri B w 32 24555 03h 54m 17.50s ‏ 17.0″ 57′ ‎−02° 4.79 A2V component of the 32 Eri system
ζ Eri ζ 13 20320 15197 03h 15m 50.03s ‏ 11.4″ 49′ ‎−08° 4.80 1.97 120 A5m Zibal
ψ Eri ψ 65 32249 23364 05h 01m 26.34s ‏ 26.3″ 10′ ‎−07° 4.80 −2.54 956 B3V
15 Eri 15 20610 15382 03h 18m 22.10s ‏ 40.1″ 30′ ‎−22° 4.86 0.39 255 K0III
39 Eri A 39 26846 19777 04h 14m 23.69s ‏ 21.2″ 15′ ‎−10° 4.87 0.86 206 K3III
45 Eri 45 28749 21139 04h 31m 52.67s ‏ 38.4″ 02′ ‎−00° 4.91 −2.12 830 K3II-III
29573 21644 04h 38m 53.59s ‏ 23.1″ 07′ ‎−12° 4.99 0.77 227 A0V
60 Eri 60 30814 22479 04h 50m 11.59s ‏ 02.2″ 13′ ‎−16° 5.03 0.67 243 K0III
HD 10939 q2 10939 8241 01h 46m 06.14s ‏ 19.9″ 31′ ‎−53° 5.04 1.26 186 A1V
HD 24626 i 24626 18213 03h 53m 38.92s ‏ 56.3″ 43′ ‎−34° 5.11 −0.07 355 B6/B7V
68 Eri 68 33256 23941 05h 08m 43.67s ‏ 22.5″ 27′ ‎−04° 5.11 3.12 82 F2V
66 Eri 66 32964 23794 05h 06m 45.65s ‏ 18.6″ 39′ ‎−04° 5.12 0.45 280 B9.5V
18331 13717 02h 56m 37.45s ‏ 44.0″ 42′ ‎−03° 5.16 1.35 189 A3Vn
ξ Eri ξ 42 27861 20507 04h 23m 40.88s ‏ 43.2″ 44′ ‎−03° 5.17 1.14 208 A2V
47 Eri 47 29064 21296 04h 34m 11.64s ‏ 52.9″ 13′ ‎−08° 5.20 −1.76 805 M3III
18543 13874 02h 58m 42.09s ‏ 57.8″ 46′ ‎−02° 5.22 0.26 320 A2IV
51 Eri c 51 29391 21547 04h 37m 36.11s ‏ 24.2″ 28′ ‎−02° 5.22 2.85 97 F0V
19349 14456 03h 06m 33.49s ‏ 18.8″ 05′ ‎−06° 5.23 −0.84 534 M3III
20 Eri 20 22470 16803 03h 36m 17.39s ‏ 01.3″ 28′ ‎−17° 5.24 −0.57 473 B8/B9III
24 Eri 24 23363 17457 03h 44m 30.51s ‏ 47.1″ 09′ ‎−01° 5.24 −1.27 653 B7V
τ7 Eri τ7 28 23878 17717 03h 47m 39.62s ‏ 29.3″ 52′ ‎−23° 5.24 0.63 272 A1V
29065 21297 04h 34m 11.79s ‏ 11.9″ 58′ ‎−08° 5.24 −1.28 657 K4III
ρ3 Eri ρ3 10 19107 14293 03h 04m 16.48s ‏ 03.2″ 36′ ‎−07° 5.26 2.09 140 A8V
35 Eri 35 25340 18788 04h 01m 32.03s ‏ 58.7″ 32′ ‎−01° 5.28 −0.43 453 B5V
ρ2 Eri ρ2 9 18953 14168 03h 02m 42.26s ‏ 07.7″ 41′ ‎−07° 5.32 0.83 258 K0II-III
25457 18859 04h 02m 36.66s ‏ 05.9″ 16′ ‎−00° 5.38 3.96 63 F5V
27616 20264 04h 20m 39.00s ‏ 22.6″ 38′ ‎−20° 5.38 −0.38 462 A0V
63 Eri 63 32008 23221 04h 59m 50.44s ‏ 46.8″ 15′ ‎−10° 5.39 1.70 178 G4V
4 Eri 4 18454 13782 02h 57m 23.70s ‏ 43.5″ 51′ ‎−23° 5.44 2.00 159 A5IV/V
37 Eri 37 26409 19483 04h 10m 22.52s ‏ 25.8″ 55′ ‎−06° 5.44 0.13 377 G8III
26326 19398 04h 09m 17.84s ‏ 09.2″ 23′ ‎−16° 5.45 −1.29 726 B5IV
29613 21685 04h 39m 19.64s ‏ 32.0″ 21′ ‎−14° 5.46 1.54 199 K0III
30 Eri 30 24388 18141 03h 52m 41.65s ‏ 40.5″ 21′ ‎−05° 5.48 −0.46 502 B8+...
58 Eri 58 30495 22263 04h 47m 36.21s ‏ 05.5″ 56′ ‎−16° 5.49 4.87 43 G3V
20894 15643 03h 21m 24.03s ‏ 06.3″ 38′ ‎−23° 5.50 −0.05 421 G8III
62 Eri b 62 31512 22958 04h 56m 24.19s ‏ 16.9″ 10′ ‎−05° 5.50 −1.28 739 B6V
HD 10647 q1 10647 7978 01h 42m 29.15s ‏ 26.1″ 44′ ‎−53° 5.52 4.32 57 F8V has a planet (b)
22 Eri 22 22920 17167 03h 40m 38.33s ‏ 38.5″ 12′ ‎−05° 5.53 −1.25 739 B9IIIp Si
30127 22028 04h 44m 07.95s ‏ 59.6″ 39′ ‎−18° 5.53 0.75 295 A1V
5 Eri 5 18633 13951 02h 59m 41.16s ‏ 53.6″ 27′ ‎−02° 5.56 0.51 334 B9.5V
22409 16780 03h 35m 57.65s ‏ 38.3″ 11′ ‎−11° 5.56 0.23 379 G7III:
25 Eri 25 23413 17506 03h 44m 56.46s ‏ 48.2″ 17′ ‎−00° 5.56 0.40 351 K4III
29737 21743 04h 40m 06.85s ‏ 56.7″ 28′ ‎−24° 5.56 0.63 315 G6/G8III
21688 16263 03h 29m 36.02s ‏ 29.1″ 40′ ‎−12° 5.57 0.02 420 A5III/IV
23281 17395 03h 43m 33.84s ‏ 08.2″ 29′ ‎−10° 5.59 2.43 140 A5m
25945 19095 04h 05m 37.30s ‏ 07.3″ 39′ ‎−27° 5.59 2.41 141 F0IV/V
25165 18647 03h 59m 30.13s ‏ 27.6″ 34′ ‎−12° 5.61 −1.57 891 K4III
28497 20922 04h 29m 06.93s ‏ 54.1″ 02′ ‎−13° 5.61 −2.81 1575 B2V:ne
25723 19011 04h 04m 22.71s ‏ 32.4″ 47′ ‎−12° 5.62 0.17 401 K1III
24744 18262 03h 54m 23.18s ‏ 25.3″ 21′ ‎−40° 5.70 −0.30 516 K0III...
26464 19511 04h 10m 47.74s ‏ 11.4″ 49′ ‎−08° 5.70 0.71 324 G9III:
46 Eri 46 29009 21278 04h 33m 54.73s ‏ 20.0″ 44′ ‎−06° 5.71 −1.18 780 B9p Si
31414 22860 04h 55m 06.82s ‏ 26.3″ 44′ ‎−16° 5.71 −0.11 476 G8/K0III
R Eri 31444 22881 04h 55m 18.64s ‏ 04.3″ 25′ ‎−16° 5.71 0.98 288 G6/G8III variable
20631 15411 03h 18m 41.07s ‏ 34.7″ 33′ ‎−18° 5.72 2.90 119 F3V
30238 22086 04h 45m 04.15s ‏ 00.0″ 17′ ‎−21° 5.72 −0.70 627 K4III
21530 16142 03h 28m 00.95s ‏ 11.4″ 17′ ‎−11° 5.74 0.65 340 K2III
ρ1 Eri ρ1 8 18784 14060 03h 01m 09.97s ‏ 46.2″ 39′ ‎−07° 5.75 0.90 304 K0II
HD 10360 p 10360 7751 01h 39m 47.24s ‏ 47.2″ 11′ ‎−56° 5.76 6.21 27 K0V ستاره دوتایی با HD 10361
HD 10361 p 10361 01h 39m 47.80s ‏ 41.0″ 11′ ‎−56° 5.76 K5V ستاره دوتایی با HD 10360
21882 16285 03h 29m 55.19s ‏ 03.3″ 38′ ‎−42° 5.76 1.79 203 A5V
28843 21192 04h 32m 37.54s ‏ 34.2″ 12′ ‎−03° 5.76 0.17 428 B9III
59 Eri 59 30606 22325 04h 48m 32.53s ‏ 46.5″ 19′ ‎−16° 5.76 2.67 135 F8V
30562 22336 04h 48m 36.20s ‏ 24.4″ 40′ ‎−05° 5.77 3.65 86 F8V
56 Eri 56 30076 22024 04h 44m 05.32s ‏ 12.9″ 30′ ‎−08° 5.78 −2.29 1342 B2Ve
26591 19571 04h 11m 36.18s ‏ 22.6″ 21′ ‎−20° 5.80 1.38 250 A1V + (F/G)
33224 23916 05h 08m 20.19s ‏ 55.0″ 39′ ‎−08° 5.80 −1.04 760 B8V
19141 14187 03h 02m 55.84s ‏ 30.2″ 58′ ‎−46° 5.81 −1.20 821 K2/K3III
23978 17798 03h 48m 35.72s ‏ 10.6″ 54′ ‎−20° 5.81 −1.22 830 K5III
27881 20465 04h 23m 05.66s ‏ 31.6″ 53′ ‎−24° 5.81 0.09 454 K5III
6 Eri 6 18535 13835 02h 58m 05.69s ‏ 22.1″ 36′ ‎−23° 5.82 −0.69 653 K2III
18885 14110 03h 01m 56.09s ‏ 41.0″ 57′ ‎−09° 5.84 1.15 282 G6III:
25069 18606 03h 58m 52.42s ‏ 10.3″ 28′ ‎−05° 5.85 2.65 142 G9V
HD 27563 d 27563 20271 04h 20m 42.83s ‏ 33.0″ 35′ ‎−07° 5.85 −0.98 756 B5III
22675 16989 03h 38m 29.25s ‏ 30.2″ 23′ ‎−07° 5.86 0.47 390 G5III:
27611 20341 04h 21m 27.05s ‏ 52.3″ 05′ ‎−00° 5.86 0.08 467 K2
32393 23475 05h 02m 45.37s ‏ 36.5″ 12′ ‎−04° 5.86 0.96 311 K3
14943 11102 02h 22m 54.65s ‏ 32.2″ 05′ ‎−51° 5.90 1.96 200 A5V
23887 17805 03h 48m 38.92s ‏ 40.3″ 13′ ‎+00° 5.91 0.00 495 K3III
20121 14913 03h 12m 25.68s ‏ 10.8″ 25′ ‎−44° 5.92 2.71 143 F3V+...
18071 13479 02h 53m 35.27s ‏ 34.0″ 22′ ‎−22° 5.93 1.08 304 G8/K0III
25371 18723 04h 00m 40.62s ‏ 26.6″ 29′ ‎−30° 5.93 0.72 359 A1V
27179 19996 04h 17m 19.23s ‏ 19.8″ 28′ ‎−06° 5.95 −0.19 551 G8III:
28479 20892 04h 28m 39.01s ‏ 31.0″ 27′ ‎−19° 5.95 0.97 323 K2III
28776 21042 04h 30m 40.33s ‏ 12.9″ 39′ ‎−35° 5.95 0.70 365 K0II
21 Eri 21 22713 17027 03h 39m 01.13s ‏ 32.5″ 37′ ‎−05° 5.97 3.24 115 K1V
55 Eri A 55 30020 21986 04h 43m 34.73s ‏ 39.3″ 47′ ‎−08° 5.98 0.51 405 F4IIIp (Sr)
24712 18339 03h 55m 16.17s ‏ 56.6″ 05′ ‎−12° 5.99 2.54 160 Ap SrEu(Cr)
27362 20075 04h 18m 16.07s ‏ 55.1″ 42′ ‎−20° 6.00 −1.53 1045 M4III
21665 16266 03h 29m 39.19s ‏ 15.3″ 48′ ‎−06° 6.01 0.71 374 G5
17925 13402 02h 52m 31.89s ‏ 09.3″ 46′ ‎−12° 6.05 5.97 34 K1V
28970 21239 04h 33m 22.09s ‏ 07.5″ 47′ ‎−10° 6.06 −1.25 945 K0
19836 14819 03h 11m 18.78s ‏ 41.6″ 48′ ‎−03° 6.08 −0.82 784 M1III
27710 20347 04h 21m 31.29s ‏ 42.4″ 43′ ‎−25° 6.08 2.40 177 F2V
17006 12611 02h 42m 08.44s ‏ 27.2″ 31′ ‎−46° 6.09 3.03 133 G8IV
27411 20106 04h 18m 37.46s ‏ 11.4″ 58′ ‎−22° 6.09 1.27 300 A3m...
29063 21298 04h 34m 14.21s ‏ 15.8″ 50′ ‎−06° 6.09 0.11 513 K2III
12042 9085 01h 56m 59.66s ‏ 00.7″ 46′ ‎−51° 6.10 4.00 86 F8V
7 Eri 7 18760 14040 03h 00m 50.88s ‏ 43.1″ 52′ ‎−02° 6.11 −0.79 782 M2III
28312 20765 04h 26m 56.93s ‏ 52.6″ 04′ ‎−24° 6.11 0.88 362 A3V
29610 21718 04h 39m 47.21s ‏ 08.8″ 03′ ‎−01° 6.11 −0.13 578 K0
21899 16310 03h 30m 13.59s ‏ 10.3″ 22′ ‎−41° 6.12 3.46 111 F7V
25803 19037 04h 04m 40.89s ‏ 54.6″ 22′ ‎−20° 6.12 0.43 448 K1II
29184 21363 04h 35m 00.65s ‏ 17.5″ 55′ ‎−19° 6.12 1.09 330 K2IIICN...
18557 13883 02h 58m 47.31s ‏ 35.3″ 46′ ‎−09° 6.14 1.37 293 A2m
14 Eri 14 20395 15244 03h 16m 35.77s ‏ 17.1″ 09′ ‎−09° 6.14 3.44 113 F1V
27536 20263 04h 20m 38.59s ‏ 45.1″ 14′ ‎−06° 6.15 2.15 206 G8IV:
31726 23060 04h 57m 44.69s ‏ 54.8″ 13′ ‎−14° 6.15 −1.27 994 B2V
20319 15203 03h 16m 00.85s ‏ 07.3″ 55′ ‎−05° 6.17 −0.21 616 B9V
Gl 86 13445 10138 02h 10m 25.93s ‏ 25.4″ 49′ ‎−50° 6.17 5.98 36 K1V یک کوتوله سفید به همراه یک سیاره دارد (b)
24832 18455 03h 56m 37.90s ‏ 03.1″ 45′ ‎−09° 6.18 1.05 346 F1V
30422 22192 04h 46m 25.75s ‏ 15.0″ 05′ ‎−28° 6.18 2.38 187 A2IV/V
22799 17057 03h 39m 25.42s ‏ 13.3″ 26′ ‎−10° 6.19 0.88 376 G5
18894 14124 03h 02m 09.23s ‏ 39.1″ 29′ ‎−06° 6.20 3.64 106 G0IV-V
21019 15776 03h 23m 17.70s ‏ 36.8″ 47′ ‎−07° 6.20 3.36 120 G2V
23958 17734 03h 47m 49.60s ‏ 21.0″ 06′ ‎−36° 6.21 0.16 529 B8V
24497 18173 03h 53m 12.93s ‏ 04.0″ 26′ ‎−18° 6.21 −0.44 698 K0/K1III+..
22798 17086 03h 39m 38.35s ‏ 34.2″ 23′ ‎−03° 6.22 1.16 335 G5
28625 20997 04h 30m 09.99s ‏ 32.5″ 35′ ‎−13° 6.22 0.61 432 K0III
32147 23311 05h 00m 48.68s ‏ 03.5″ 45′ ‎−05° 6.22 6.49 29 K3V
19887 14814 03h 11m 16.74s ‏ 29.8″ 01′ ‎−16° 6.25 0.16 539 K2III
22243 16677 03h 34m 37.46s ‏ 05.8″ 52′ ‎−09° 6.25 0.24 518 A2V
28763 21110 04h 31m 25.86s ‏ 38.8″ 38′ ‎−13° 6.25 0.81 400 A2/A3V
25910 19121 04h 05m 56.49s ‏ 21.9″ 51′ ‎−08° 6.27 1.71 266 A3V
30743 22439 04h 49m 42.32s ‏ 09.3″ 46′ ‎−13° 6.27 3.53 115 F3/F5V
29435 21486 04h 36m 50.94s ‏ 00.5″ 43′ ‎−30° 6.28 0.87 394 Ap...
19210 14355 03h 05m 11.26s ‏ 27.5″ 16′ ‎−08° 6.30 0.72 425 K0
20356 15230 03h 16m 21.71s ‏ 49.5″ 43′ ‎−05° 6.30 −1.25 1055 K5
17943 13421 02h 52m 50.67s ‏ 28.8″ 26′ ‎−09° 6.31 1.30 328 A7IV
21473 16015 03h 26m 11.77s ‏ 13.2″ 38′ ‎−41° 6.33 0.67 441 A1V
25944 19111 04h 05m 46.73s ‏ 45.1″ 30′ ‎−20° 6.34 1.44 311 G8/K0III
29227 21428 04h 36m 01.67s ‏ 41.8″ 36′ ‎−03° 6.34 −0.80 874 B7III
17098 12708 02h 43m 20.22s ‏ 40.6″ 31′ ‎−40° 6.35 0.22 548 B9V
22905 17136 03h 40m 11.44s ‏ 35.4″ 13′ ‎−15° 6.35 −0.13 644 G8/K0III+..
17864 13271 02h 50m 47.77s ‏ 55.9″ 55′ ‎−39° 6.36 1.36 325 A0V
19850 14797 03h 11m 05.27s ‏ 51.5″ 15′ ‎−13° 6.36 −1.14 1032 F6III
25700 18990 04h 04m 08.65s ‏ 18.9″ 35′ ‎−16° 6.36 0.65 453 K2/K3III/IV
27490 20138 04h 19m 02.89s ‏ 16.7″ 54′ ‎−33° 6.36 1.04 379 A+...
11965 9022 01h 56m 09.40s ‏ 11.3″ 50′ ‎−49° 6.37 −0.08 635 B8/B9V
19826 14757 03h 10m 35.35s ‏ 19.0″ 44′ ‎−23° 6.37 1.74 274 K0III
24834 18428 03h 56m 27.66s ‏ 51.1″ 35′ ‎−13° 6.37 −4.09 4025 M1III
29163 21324 04h 34m 38.13s ‏ 26.0″ 02′ ‎−24° 6.37 0.76 432 K1III
27941 20467 04h 23m 07.76s ‏ 41.4″ 32′ ‎−35° 6.38 −0.68 840 K1III
26625 19601 04h 12m 00.26s ‏ 28.6″ 16′ ‎−17° 6.41 1.30 343 K0III
26575 19509 04h 10m 45.89s ‏ 25.4″ 16′ ‎−35° 6.43 −1.37 1185 K2IIIp...
12894 9685 02h 04m 35.04s ‏ 53.9″ 52′ ‎−54° 6.45 3.08 154 F2V
23508 17436 03h 44m 06.36s ‏ 36.3″ 39′ ‎−40° 6.45 1.61 303 K1III
26584 19590 04h 11m 56.10s ‏ 15.0″ 50′ ‎−08° 6.45 0.37 535 G5
26739 19725 04h 13m 38.15s ‏ 59.0″ 08′ ‎−01° 6.45 −1.71 1399 B5IV
27660 20360 04h 21m 37.51s ‏ 02.9″ 17′ ‎−06° 6.45 0.53 498 A0
17438 13008 02h 47m 11.14s ‏ 08.4″ 29′ ‎−22° 6.47 3.56 125 F2V
24098 17950 03h 50m 16.10s ‏ 21.5″ 31′ ‎−01° 6.47 3.20 147 F2
25631 18926 04h 03m 24.75s ‏ 37.7″ 08′ ‎−20° 6.47 −0.87 956 B3V
17390 12964 02h 46m 45.06s ‏ 22.4″ 38′ ‎−21° 6.48 3.21 147 F3IV/V
22379 16779 03h 35m 57.25s ‏ 29.8″ 07′ ‎−05° 6.49 −0.40 780 K0
23010 17214 03h 41m 13.75s ‏ 09.0″ 48′ ‎−11° 6.49 1.67 300 F2III
55 Eri B 55 30021 04h 43m 35.10s ‏ 46.0″ 47′ ‎−08° 6.70 component of the 55 Eri system
40 Eri B ο2 40 26976 04h 15m 29.30s ‏ 41.0″ 36′ ‎−07° 9.50 11.01 16 DA VII component of the 40 Eri system; کوتوله سفید
HD 28185 28185 20723 04h 26m 26.32s ‏ 03.0″ 33′ ‎−10° 7.81 4.82 128 G5 یک سیاره دارد (b)
EF Eri 03h 14m 13.03s ‏ 41.4″ 35′ ‎−22° 13.7 AM Her variable; Vmax = 14.5m Vmin = <17.5

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]