فهرست ستاره‌های تلسکوپ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی تلسکوپ است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Tel α 169467 90422 18h 26m 58.43s ‏ 06.0″ 58′ ‎−45° 3.49 −0.93 249 B3IV
ζ Tel ζ 169767 90568 18h 28m 49.74s ‏ 12.1″ 04′ ‎−49° 4.10 1.14 127 G8/K0III
ε Tel ε 166063 89112 18h 11m 13.78s ‏ 15.6″ 57′ ‎−45° 4.52 −0.97 409 G5III
λ Tel λ 175510 93148 18h 58m 27.76s ‏ 19.0″ 56′ ‎−52° 4.85 −1.21 531 A0V
ι Tel ι 184127 96341 19h 35m 12.99s ‏ 56.8″ 05′ ‎−48° 4.88 −0.55 398 G9III
δ1 Tel δ1 170465 90830 18h 31m 45.44s ‏ 53.1″ 54′ ‎−45° 4.92 −2.02 795 B6IV
ξ Tel ξ 190421 99120 20h 07m 23.17s ‏ 50.9″ 52′ ‎−52° 4.93 −3.00 1254 M1II متغیر نامنظم
η Tel η 181296 95261 19h 22m 51.18s ‏ 25.4″ 25′ ‎−54° 5.03 1.64 155 A0Vn
δ2 Tel δ2 170523 90853 18h 32m 01.94s ‏ 26.5″ 45′ ‎−45° 5.07 −2.60 1116 B3III
ρ Tel ρ 177171 93815 19h 06m 19.92s ‏ 26.3″ 20′ ‎−52° 5.17 1.57 171 F7V
κ Tel κ 174295 92646 18h 52m 39.61s ‏ 25.7″ 06′ ‎−52° 5.18 0.41 293 G8/K0III
ν Tel ν 186543 97421 19h 48m 01.10s ‏ 44.2″ 21′ ‎−56° 5.33 1.75 170 A9Vn
167128 89605 18h 17m 07.54s ‏ 24.0″ 01′ ‎−56° 5.36 −1.43 743 B3IIIpe
179886 94712 19h 16m 21.74s ‏ 57.8″ 27′ ‎−45° 5.38 −0.69 534 K3III
169405 90414 18h 26m 54.01s ‏ 01.6″ 07′ ‎−48° 5.44 −0.61 529 K0/K1III+..
174387 92630 18h 52m 27.21s ‏ 42.4″ 35′ ‎−46° 5.51 −1.83 956 M0III
183806 96178 19h 33m 21.63s ‏ 18.1″ 16′ ‎−45° 5.59 −0.04 436 A0p
191829 99747 20h 14m 19.01s ‏ 44.3″ 26′ ‎−52° 5.65 −1.59 916 K4III
170069 90662 18h 29m 55.92s ‏ 13.8″ 13′ ‎−47° 5.69 −0.61 594 K2III
182509 95690 19h 27m 48.12s ‏ 31.1″ 19′ ‎−54° 5.70 −0.55 579 K4III
183552 96141 19h 32m 53.79s ‏ 08.2″ 11′ ‎−53° 5.76 0.29 405 Am
187420 97816 19h 52m 37.70s ‏ 15.7″ 58′ ‎−54° 5.76 0.58 354 G8/K0III
173791 92367 18h 49m 27.28s ‏ 36.9″ 48′ ‎−45° 5.80 0.20 430 G6IV
171819 91461 18h 39m 14.27s ‏ 35.3″ 54′ ‎−47° 5.84 0.82 329 A3V
187086 97598 19h 50m 14.05s ‏ 26.5″ 33′ ‎−47° 5.91 −1.76 1116 M1III
176664 93624 19h 03m 57.52s ‏ 05.7″ 01′ ‎−51° 5.93 1.17 292 K0/K1III
177406 93862 19h 06m 55.60s ‏ 56.8″ 17′ ‎−48° 5.95 0.80 349 A0V
167257 89597 18h 17m 00.92s ‏ 05.7″ 04′ ‎−51° 6.06 0.85 359 B9V
166006 89096 18h 11m 04.41s ‏ 47.0″ 30′ ‎−47° 6.07 0.18 490 K1III-IV
178845 94398 19h 12m 46.10s ‏ 10.7″ 29′ ‎−50° 6.12 0.39 457 G8III
192886 100184 20h 19m 17.68s ‏ 47.4″ 34′ ‎−47° 6.13 3.78 96 F5V
182893 95866 19h 29m 52.59s ‏ 29.7″ 26′ ‎−55° 6.14 0.93 359 K0/K1III
174500 92669 18h 52m 59.90s ‏ 10.9″ 35′ ‎−46° 6.17 −0.79 803 A1IV/V
174474 92676 18h 53m 02.36s ‏ 38.6″ 21′ ‎−48° 6.17 1.43 290 A2V
189080 98482 20h 00m 25.40s ‏ 03.4″ 21′ ‎−49° 6.18 1.35 302 K0III
170873 91062 18h 34m 31.13s ‏ 29.1″ 53′ ‎−52° 6.21 0.08 550 K2III
173047 92072 18h 45m 55.99s ‏ 21.6″ 52′ ‎−50° 6.24 −1.64 1226 B8/B9II
185139 96721 19h 39m 41.80s ‏ 42.8″ 16′ ‎−45° 6.24 1.25 324 Am
185075 96781 19h 40m 18.64s ‏ 03.9″ 25′ ‎−54° 6.24 0.97 370 K0III
190422 99137 20h 07m 35.07s ‏ 58.0″ 00′ ‎−55° 6.26 4.43 76 F8V
193307 100412 20h 21m 41.36s ‏ 55.7″ 59′ ‎−49° 6.26 3.71 106 G2IV-V
186756 97491 19h 48m 55.07s ‏ 16.8″ 53′ ‎−52° 6.27 −0.64 786 K1III
193002 100300 20h 20m 32.30s ‏ 02.9″ 03′ ‎−55° 6.27 −0.71 811 M0/M1III
192827 100151 20h 18m 55.97s ‏ 38.8″ 42′ ‎−47° 6.28 −0.30 675 M1III
177365 93860 19h 06m 54.81s ‏ 23.0″ 19′ ‎−50° 6.29 0.28 520 B9V
μ Tel μ 183028 95932 19h 30m 34.57s ‏ 36.1″ 06′ ‎−55° 6.29 3.47 120 F5V
174430 92687 18h 53m 12.00s ‏ 53.1″ 55′ ‎−51° 6.30 −2.45 1831 B4III
180134 94858 19h 18m 09.76s ‏ 12.8″ 23′ ‎−53° 6.36 3.07 149 F7V
181295 95239 19h 22m 37.68s ‏ 52.5″ 13′ ‎−51° 6.42 2.16 232 F0V
177693 94054 19h 08m 52.27s ‏ 12.5″ 43′ ‎−55° 6.44 0.97 405 K1IV
168871 90223 18h 24m 33.11s ‏ 09.0″ 39′ ‎−49° 6.45 4.20 92 G2V
190879 99270 20h 09m 03.81s ‏ 04.0″ 04′ ‎−47° 6.46 0.39 533 K5III
172223 91662 18h 41m 30.69s ‏ 39.9″ 05′ ‎−48° 6.47 0.78 447 K3III
190580 99188 20h 08m 09.57s ‏ 39.9″ 34′ ‎−52° 6.47 2.66 188 G3V
191732 99666 20h 13m 32.38s ‏ 47.3″ 42′ ‎−47° 6.47 0.77 449 K2III
187421 97819 19h 52m 39.11s ‏ 35.2″ 58′ ‎−54° 6.50 1.86 276 A2V

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]