فهرست ستاره‌های آتشدان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی آتشدان است .

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
Dist. (ly) رده بندی یاداشت
β Ara β 157244 85258 17h 25m 18.00s ‏ 47.4″ 31′ ‎−55° 2.84 −3.49 603 K3Ib-II Karnot Mizbeach, Karnothamizbeach
α Ara α 158427 85792 17h 31m 50.52s ‏ 33.5″ 52′ ‎−49° 2.84 −1.51 242 B2Vne Choo, Tchou; رده‌بندی ستارگان
ζ Ara ζ 152786 83081 16h 58m 37.23s ‏ 24.2″ 59′ ‎−55° 3.12 −3.11 574 K5III Tseen Yin, Korban
γ Ara γ 157246 85267 17h 25m 23.66s ‏ 39.7″ 22′ ‎−56° 3.31 −4.40 1136 B1Ib Zadok, Tzadok
δ Ara δ 158094 85727 17h 31m 05.98s ‏ 01.0″ 41′ ‎−60° 3.60 −0.19 187 B8V Tseen Yin
θ Ara θ 165024 88714 18h 06m 37.88s ‏ 29.2″ 05′ ‎−50° 3.65 −3.81 1012 B2Ib Tao Shou
η Ara η 151249 82363 16h 49m 47.11s ‏ 28.7″ 02′ ‎−59° 3.77 −1.14 313 K5III ستاره دوتایی
ε1 Ara ε1 152980 83153 16h 59m 35.05s ‏ 37.8″ 09′ ‎−53° 4.06 −0.79 304 K4III Tso Kang
σ Ara σ 159217 86092 17h 35m 39.61s ‏ 20.1″ 30′ ‎−46° 4.56 −0.80 385 A0V
λ Ara λ 160032 86486 17h 40m 23.73s ‏ 54.6″ 24′ ‎−49° 4.76 3.06 71 F3IV
μ Ara μ 160691 86796 17h 44m 08.72s ‏ 00.9″ 50′ ‎−51° 5.12 4.20 50 G3IV-V has four planets (b, c, d, & e)
κ Ara κ 157457 85312 17h 26m 00.03s ‏ 00.7″ 38′ ‎−50° 5.19 −0.24 398 K1III
ι Ara ι 157042 85079 17h 23m 16.08s ‏ 05.4″ 28′ ‎−47° 5.21 −1.51 721 B2IIIne γ Cas variable
π Ara π 159492 86305 17h 38m 05.57s ‏ 00.3″ 30′ ‎−54° 5.25 2.12 137 A7V
ε2 Ara ε2 153580 83431 17h 03m 08.71s ‏ 11.9″ 14′ ‎−53° 5.27 3.17 86 F6V
157661 85389 17h 26m 51.98s ‏ 34.7″ 50′ ‎−45° 5.28 −1.04 599 B8V
41 Ara 41 156274 84720 17h 19m 02.95s ‏ 11.4″ 38′ ‎−46° 5.47 5.75 29 G8V nearby ستاره دوتایی[۱]
152824 83057 16h 58m 17.95s ‏ 27.9″ 38′ ‎−50° 5.53 −0.50 523 B9IV
150898 82171 16h 47m 19.66s ‏ 29.0″ 20′ ‎−58° 5.55 −3.48 2090 B0Iab
150136 81702 16h 41m 20.42s ‏ 46.7″ 45′ ‎−48° 5.57 O5
150168 81733 16h 41m 40.23s ‏ 05.6″ 39′ ‎−49° 5.62 −4.38 3260 B1II
153053 83187 17h 00m 06.29s ‏ 49.2″ 35′ ‎−54° 5.64 2.12 165 A3V
ν1 Ara ν1, υ1 161783 87314 17h 50m 28.39s ‏ 44.6″ 36′ ‎−53° 5.68 −1.33 823 B2V + B3V V539 Arae; Algol variable
156838 85147 17h 24m 01.08s ‏ 50.9″ 51′ ‎−62° 5.69 −2.82 1638 B2IV
157753 85470 17h 27m 57.62s ‏ 49.3″ 17′ ‎−52° 5.72 0.81 312 K2III
153716 83535 17h 04m 24.73s ‏ 43.6″ 42′ ‎−57° 5.73 −1.00 723 B5IV
150745 82110 16h 46m 21.23s ‏ 12.8″ 30′ ‎−58° 5.74 −1.31 838 B2IV-V
156854 85068 17h 23m 07.11s ‏ 32.0″ 31′ ‎−56° 5.76 0.27 409 G8/K0III
156942 85169 17h 24m 18.80s ‏ 25.6″ 40′ ‎−60° 5.76 −0.92 706 B8Ib/II
160263 86552 17h 41m 16.23s ‏ 18.5″ 55′ ‎−46° 5.78 −0.75 660 A0V
156768 85049 17h 22m 55.23s ‏ 37.0″ 00′ ‎−58° 5.86 −1.05 786 G8Ib/II
154903 84248 17h 13m 18.11s ‏ 46.9″ 11′ ‎−67° 5.87 0.87 327 K0III-IV
159463 86248 17h 37m 27.31s ‏ 34.1″ 03′ ‎−50° 5.89 0.76 346 K0III-IV
157662 85409 17h 27m 12.46s ‏ 49.3″ 37′ ‎−50° 5.90 −2.65 1672 B9II
151967 82672 16h 54m 00.40s ‏ 33.2″ 54′ ‎−57° 5.91 −0.71 688 M0III
156091 84731 17h 19m 12.51s ‏ 40.5″ 41′ ‎−59° 5.93 −3.06 2050 K2IIICN...
157819 85520 17h 28m 38.91s ‏ 10.8″ 10′ ‎−55° 5.93 −1.27 898 G8II/III
152527 82902 16h 56m 28.80s ‏ 01.1″ 17′ ‎−52° 5.94 1.01 315 A0III
155035 84105 17h 11m 38.67s ‏ 24.2″ 52′ ‎−48° 5.94 −1.09 830 M1/M2III
150576 81966 16h 44m 39.75s ‏ 08.2″ 09′ ‎−53° 5.96 −0.66 688 G8III
153221 83216 17h 00m 26.98s ‏ 51.2″ 38′ ‎−48° 5.98 0.60 389 G5IV
152082 82806 16h 55m 24.68s ‏ 10.7″ 16′ ‎−63° 5.99 0.30 448 A0III
158220 85751 17h 31m 23.28s ‏ 15.4″ 55′ ‎−56° 5.99 −3.10 2145 B7II/III
158476 85788 17h 31m 49.10s ‏ 12.4″ 02′ ‎−46° 6.04 −2.91 2012 F8/G0Ib
153791 83481 17h 03m 41.68s ‏ 38.1″ 09′ ‎−47° 6.07 −0.33 620 A2/A3V
155341 84311 17h 14m 13.40s ‏ 18.6″ 53′ ‎−56° 6.08 −1.90 1283 M1/2II/III+A
159018 86064 17h 35m 19.91s ‏ 10.4″ 21′ ‎−53° 6.09 −1.50 1072 B9III
161420 87174 17h 48m 38.08s ‏ 06.6″ 24′ ‎−55° 6.09 2.55 166 A9IV
ν2 Ara ν2, υ2 161917 87379 17h 51m 11.03s ‏ 49.0″ 07′ ‎−53° 6.09 0.13 508 B9.5III/IV
162123 87404 17h 51m 44.55s ‏ 02.5″ 36′ ‎−45° 6.09 −0.51 682 G6III
165493 88859 18h 08m 30.11s ‏ 01.1″ 46′ ‎−45° 6.13 −0.86 815 B7/B8II
149485 81507 16h 38m 52.71s ‏ 25.1″ 59′ ‎−60° 6.16 0.08 537 B8Vn
149837 81657 16h 40m 50.41s ‏ 46.6″ 26′ ‎−60° 6.17 3.73 100 F2III-IV
157599 85393 17h 26m 56.35s ‏ 55.6″ 56′ ‎−51° 6.17 0.26 495 B8/B9V
150421 81847 16h 43m 03.57s ‏ 13.0″ 04′ ‎−46° 6.22 F5Iab
157524 85480 17h 28m 07.88s ‏ 10.3″ 02′ ‎−63° 6.22 −0.68 782 B7/B8V
153261 83323 17h 01m 47.39s ‏ 29.6″ 57′ ‎−58° 6.26 −2.96 2280 B2IVne
158895 86088 17h 35m 35.00s ‏ 45.9″ 50′ ‎−59° 6.26 −1.90 1399 B5II/III
163071 87928 17h 57m 42.74s ‏ 46.4″ 53′ ‎−56° 6.26 −1.74 1299 B4III
156331 84759 17h 19m 30.51s ‏ 49.3″ 03′ ‎−50° 6.27 2.54 182 F2III
160342 86628 17h 42m 03.62s ‏ 38.4″ 30′ ‎−50° 6.28 −2.01 1482 M3III
149989 81650 16h 40m 44.39s ‏ 42.9″ 28′ ‎−51° 6.30 2.86 159 A9V
152478 82868 16h 56m 08.85s ‏ 29.2″ 40′ ‎−50° 6.30 −0.51 751 B3Vnpe
158907 85975 17h 34m 16.89s ‏ 36.8″ 31′ ‎−48° 6.32 0.52 470 G6/G8III
154555 83984 17h 10m 06.28s ‏ 31.6″ 40′ ‎−61° 6.37 −1.87 1449 B8II/III
153201 83269 17h 01m 07.03s ‏ 18.1″ 33′ ‎−56° 6.40 −1.40 1181 Ap...
153370 83321 17h 01m 46.36s ‏ 51.3″ 07′ ‎−51° 6.43 1.45 323 A7V
151566 82418 16h 50m 36.09s ‏ 41.8″ 02′ ‎−50° 6.45 2.07 245 A5+...
164896 88675 18h 06m 09.21s ‏ 38.0″ 44′ ‎−51° 6.46 −1.89 1523 A2III
150897 82091 16h 46m 06.38s ‏ 54.9″ 31′ ‎−46° 6.47 0.78 448 A1V
152220 82723 16h 54m 31.55s ‏ 38.8″ 42′ ‎−49° 6.49 −1.68 1405 K1II
155951 84700 17h 18m 51.78s ‏ 28.3″ 52′ ‎−62° 6.50 0.39 542 K1III
R Ara 149730 81589 16h 39m 44.74s ‏ 39.8″ 59′ ‎−56° 6.73 2.20 262 B9IV/V Algol variable
HD 154857 154857 84069 17h 11m 15.72s ‏ 50.9″ 40′ ‎−56° 7.25 3.07 223 G5V has a planet (b)
گلیز ۶۷۴ 85523 17h 28m 39.95s ‏ 42.7″ 53′ ‎−46° 9.36 11.08 15 M2.5 has a planet (b)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]