پرش به محتوا

فهرست عصرهای ژاپن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از فهرست دوره‌های ژاپن)
فهرست: گاه‌شماری میلادی نام عصر ژاپنی و معادل
گاه‌شماری میلادی کانجی روماجی نکته‌ها
دوره آسوکا (۵۳۸–۷۱۰)
۴۹۸ قدیمیترین تاریخی که ثبت شده شین-نِنگُو شناسایی می‌شوند. روش نِنگُو بطور غیررسمی به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود.
۶۴۵ 大化 تایکا امپراتور کوتوکو، ۶۵۴–۶۴۵.
۶۵۰ 白雉 هاکوچی همچنین دوره هاکوهو
۶۵۴ نامگذاری دوره به‌طور موقت در طی سال‌های ۶۵۴–۶۸۶ قطع شد: به "دوره غیر نِنگُو" در بخش زیر توجه کنید
۶۸۶ 朱鳥 شوچو همچنین سوچو، آکامیتوری یا آکامیدوری؛ تمو، ۶۸۶–۶۷۲.
۶۸۶ نامگذاری دوره به‌طور موقت در طی سال‌های ۶۸۶–۷۰۱ قطع شد: به "دوره غیر نِنگُو" در بخش زیر توجه کنید
۷۰۱ 大宝 تایهو همچنین دایهو؛ امپراتور مونمو، ۶۹۷–۷۰۷.
۷۰۴ 慶雲 کیوئون همچنین کیویون؛ امپراتریس گمه‌ای، ۷۰۷–۷۱۵.
۷۰۸ 和銅 وادو
دوره نارا (۷۱۰–۷۹۴)
۷۱۵ 霊亀 ریکی امپراتریس گنشو، ۷۱۵–۷۲۴.
۷۱۷ 養老 یورو
۷۲۴ 神亀 جینکی همچنین Shinki; امپراتور شومو، ۷۲۴–۷۴۹.
۷۲۹ 天平 تنپیو همچنین Tenbyō or Tenhei
۷۴۹ 天平感宝 تنپیو-کانپو همچنین Tenbyō-kanpō
۷۴۹ 天平勝宝 تنپیو-شوهو همچنین Tenbyō-shōbō or Tenpei-shōhō; امپراتریس کوکن، ۷۴۹–۷۵۸.
۷۵۷ 天平宝字 تنپیو-هوجی همچنین Tenbyō-hōji or Tenpei-hōji; امپراتور جوننین، ۷۵۸–۷۶۴;
۷۶۵ 天平神護 تنپیو-جینگو همچنین Tenbyō-jingo or Tenhei-jingo
۷۶۷ 神護景雲 جینگو-کیئون
۷۷۰ 宝亀 هوکی امپراتور کونین، ۷۷۰–۷۸۱.
۷۸۱ 天応 تن‌او امپراتور کامو، ۷۸۱–۸۰۶.
۷۸۲ 延暦 انریاکو


فهرست: گاه‌شماری میلادی نام عصر ژاپنی و معادل
گاه‌شماری میلادی کانجی روماجی نکته‌ها
دوره هی‌آن (۷۹۴–۱۱۹۲)
۸۰۶ 大同 دایدو امپراتور هی‌زی، ۸۰۶–۸۰۹;
۸۱۰ 弘仁 کونین امپراتور جونا، ۸۲۳–۸۳۳.
۸۲۴ 天長 تنچو امپراتور نینمیو، ۸۳۳–۸۵۰.
۸۳۴ 承和 جووا همچنین Shōwa یا Sōwa
۸۴۸ 嘉祥 کاشو همچنین کاجو؛ امپراتور مونتوکو، ۸۵۰–۸۵۸.
۸۵۱ 仁寿 نینجو
۸۵۴ 斉衡 سایکو
۸۵۷ 天安 تن‌آن همچنین Tennan; امپراتور سیوا، ۸۵۸–۸۷۶.
۸۵۹ 貞観 جوگان امپراتور یوزی، ۸۷۶–۸۸۴.
۸۷۷ 元慶 گانکئو همچنین Gankyō or Genkei; امپراتور کوکو، ۸۸۴–۸۸۷.
۸۸۵ 仁和 نیننا همچنین نینوا؛ امپراتور اودا، ۸۸۷–۸۹۷.
۸۸۹ 寛平 کانپیو همچنین Kanpei یا Kanbyō یا Kanbei یا Kanhei; امپراتور دایگو، ۸۸۷–۹۳۰.
۸۹۸ 昌泰 شوتای
۹۰۱ 延喜 انگی
۹۲۳ 延長 انچو امپراتور سوزاکو، ۹۳۰–۹۴۶.
۹۳۱ 承平 جوهی همچنین Shōhei
۹۳۸ 天慶 تنگیو همچنین تنکی یا تنکیو؛ امپراتور موراکامی، ۹۴۶–۹۶۷.
۹۴۷ 天暦 تنریاکو همچنین تنرکی
۹۵۷ 天徳 تنتوکو
۹۶۱ 応和 اووا
۹۶۴ 康保 کوهو امپراتور ری‌زی، ۹۶۷–۹۶۹.
۹۶۸ 安和 آننا همچنین آنوا؛ امپراتور آنیو، ۹۶۹–۹۸۴.
۹۷۰ 天禄 تنروکو
۹۷۳ 天延 تنئن
۹۷۶ 貞元 جوگن همچنین Teigen
۹۷۸ 天元 تنگن
۹۸۳ 永観 ایکان همچنین Yōkan; امپراتور کازان، ۹۸۴–۹۸۶.
۹۸۵ 寛和 کاننا همچنین کانوا؛ امپراتور ایچیجو، ۹۸۶–۱۰۱۱.
۹۸۷ 永延 ایئن همچنین یوئن
۹۸۸ 永祚 ایسو همچنین یوسو
۹۹۰ 正暦 شوریاکو همچنین Jōryaku or Shōreki
۹۹۵ 長徳 چوتوکو
۹۹۹ 長保 چوهو
۱۰۰۴ 寛弘 کانکو امپراتور سانجو، ۱۰۱۱–۱۰۱۶.[۱] ۱۵۴–۱۵۵.
۱۰۱۲ 長和 چووا امپراتور گو-ایچیجو، 1016–1036.[۲]
۱۰۱۷ 寛仁 کاننین
۱۰۲۱ 治安 جی‌آن همچنین Chian
۱۰۲۴ 万寿 مانجو
۱۰۲۸ 長元 چوگن امپراتور گو-سوزاکو، 1036–1045.[۳]
۱۰۳۷ 長暦 چوریاکو همچنین Chōreki
۱۰۴۰ 長久 چوکیو
۱۰۴۴ 寛徳 کانتوکو امپراتور گو-ریزی، 1045–1068.[۴]
۱۰۴۶ 永承 ایشو همچنین Eijō or Yōjō
۱۰۵۳ 天喜 تنگی همچنین Tenki
۱۰۵۸ 康平 کوهی
۱۰۶۵ 治暦 جیریاکو همچنین چیریاکو
۱۰۶۹ 延久 انکیو امپراتور گو-سانجو، 1068–1073.[۵]
۱۰۷۴ 承保 جوهو همچنین Shōhō or Shōho; امپراتور شیراکاوا، 1073–1086.[۶]
۱۰۷۷ 承暦 جوریاکو همچنین Shōryaku یا Shōreki
۱۰۸۱ 永保 ایهو (دوره) همچنین یوهو
۱۰۸۴ 応徳 اوتوکو
۱۰۸۷ 寛治 کانجی امپراتور هوریکاوا، 1087–1107.[۷]
۱۰۹۴ 嘉保 کاهُو
۱۰۹۶ 永長 ایچو همچنین یوچو
۱۰۹۷ 承徳 جوتوکو همچنین شوتوکو
۱۰۹۹ 康和 کووا
۱۱۰۴ 長治 چوجی
۱۱۰۶ 嘉承 کاجو همچنین Kashō or Kasō; امپراتور توبا، 1107–1123.[۸]
۱۱۰۸ 天仁 تننین
۱۱۱۰ 天永 تنئی همچنین Ten'yō
۱۱۱۳ 永久 ایکیو همچنین Yōkyū
۱۱۱۸ 元永 گنئی
۱۱۲۰ 保安 هوآن امپراتور سوتوکو، 1123–1142.[۹]
۱۱۲۴ 天治 تنجی همچنین Tenchi
۱۱۲۶ 大治 دایجی همچنین Taiji
۱۱۳۱ 天承 تنشو همچنین Tenjō
۱۱۳۲ 長承 چوشو همچنین Chōjō
۱۱۳۵ 保延 هوئن
۱۱۴۱ 永治 ایجی
۱۱۴۲ 康治 کوجی امپراتور کونوئه، 1142–1155.[۱۰]
۱۱۴۴ 天養 تنیو همچنین Tennyō
۱۱۴۵ 久安 کیوآن
۱۱۵۱ 仁平 نینپی همچنین Ninpyō or Ninbyō or Ninhyō or Ninhei
۱۱۵۴ 久寿 کیوجو امپراتور گو شیراکاوا، 1155–1158.[۱۱]
۱۱۵۶ 保元 هوگن همچنین Hogen; امپراتور نیجو، 1158–1165.[۱۲]
۱۱۵۹ 平治 هیجی همچنین Byōji
۱۱۶۰ 永暦 ایریاکو همچنین Yōryaku
۱۱۶۱ 応保 اوهو
۱۱۶۳ 長寛 چوکان همچنین Chōgan
۱۱۶۵ 永万 ائیمان همچنین Yōman; امپراتور روکوجو، 1165–1168.[۱۳]
۱۱۶۶ 仁安 نین‌آن همچنین Ninnan; امپراتور تاکاکورا، 1168–1180.[۱۳]
۱۱۶۹ 嘉応 کائو
۱۱۷۱ 承安 جوآن همچنین Shōan
۱۱۷۵ 安元 آنگن
۱۱۷۷ 治承 جیشو همچنین Jijō or Chishō; امپراتور آنتوکو، 1180–1185.[۱۴]
۱۱۸۱ 養和 یووا
۱۱۸۲ 寿永 جواِی امپراتور گو-توبا، 1183–1198.[۱۵]
۱۱۸۴ 元暦 گنریاکو
۱۱۸۵ 文治 بونجی همچنین Monchi
۱۱۹۰ 建久 کنکیو امپراتور تسوچیمیکادو، 1198–1210.[۱۶]

دوره کاماکورا[ویرایش]

نام دوره دوره استفاده طول مدت استفاده توضیح
امپراتور گو-توبا
後鳥羽天皇
(r. 1183–1198 CE)
بونجی (دوره ژاپنی)
文治
1185–1190 CE ۶ سال همچنین به عنوان مونچی ارائه شده است.
کنکیو
建久
1190–1199 CE ۱۰ سال استفاده توسط امپراتور تسوچی‌میکادو با عروجش به تخت سلطنت
امپراتور تسوچی‌میکادو[۱۷]
土御門天皇
(r. 1198–1210 CE)
شوجی (دوره)
正治
1199–1201 CE ۳ سال همچنین به عنوان شوچی ارائه شده است
کننین
建仁
1201–1204 CE ۴ سال
گنکیو
元久
1204–1206 CE ۳ سال
کنئیی
建永
1206–1207 CE ۲ سال همچنین به عنوان Ken'yō.
جوگن (دوره کاماکورا)
承元
1207–1211 CE ۵ سال همچنین به عنوان Shōgen. Usage continued by the امپراتور جونتوکو upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور جونتوکو[۱۸]
順徳天皇
(r. 1210–1221 CE)
کنریاکو
建暦
1211–1213 CE ۳ سال همچنین به عنوان Kenreki.
کنپو (دوره)
建保
1213–1219 CE ۷ سال همچنین به عنوان Kenhō.
جوکیو
承久
1219–1222 CE ۴ سال همچنین به عنوان Shōkyū. Usage continued by the امپراتور چوکیو and the امپراتور گو-هوریکاوا upon their asCE nsion to the throne.
امپراتور گو-هوریکاوا[۱۹]
後堀河天皇
(r. 1221–1232 CE)
جوئو (دوره کاماکورا)
貞応
1222–1224 CE ۳ سال همچنین به عنوان Teiō.
گن‌نین
元仁
1224–1225 CE ۲ سال
کاروکو
嘉禄
1225–1227 CE ۳ سال
آنتی (دوره کاماکورا)
安貞
1227–1229 CE ۳ سال همچنین به عنوان Anjō.
کانگی
寛喜
1229–1232 CE ۴ سال همچنین به عنوان Kanki.
جوئی (دوره کاماکورا)
貞永
1232–1233 CE ۲ سال همچنین به عنوان Teiei. Usage continued by the امپراتور شیجو upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور شیجو[۲۰]
四条天皇
(r. 1232–1242 CE)
تنپوکو
天福
1233–1234 CE ۲ سال همچنین به عنوان Tenfuku.
بونریاکو
文暦
1234–1235 CE ۲ سال همچنین به عنوان Monryaku and Monreki.
کاتی (دوره کاماکورا)
嘉禎
1235–1238 CE ۴ سال
ریاکونین
暦仁
1238–1239 CE ۲ سال همچنین به عنوان Rekinin.
انئو
延応
1239–1240 CE ۲ سال همچنین به عنوان Ennō.
نینجی
仁治
1240–1243 CE ۴ سال همچنین به عنوان Ninchi. Usage continued by the امپراتور گو-ساگا upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور گو-ساگا[۲۱]
後嵯峨天皇
(r. 1242–1246 CE)
کانگن
寛元
1243–1247 CE ۵ سال Usage continued by the امپراتور گو-فوکاکوسا upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور گو-فوکاکوسا[۲۲]
後深草天皇
(r. 1246–1260 CE)
هوجی (دوره)
宝治
1247–1249 CE ۳ سال
گنچو
建長
1249–1256 CE ۸ سال
کوگن
康元
1256–1257 CE ۲ سال
شوکا (دوره)
正嘉
1257–1259 CE ۳ سال
شوگن (دوره)
正元
1259–1260 CE ۲ سال Usage continued by the امپراتور کامه‌یاما upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور کامه‌یاما[۲۳]
亀山天皇
(r. 1260–1274 CE)
بونئو
文応
1260–1261 CE ۲ سال همچنین به عنوان Bunnō.
کوچو (دوره)
弘長
1261–1264 CE ۴ سال
بون‌ای
文永
1264–1275 CE ۱۲ سال Usage continued by the امپراتور گو-اودا upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور گو-اودا[۲۴]
後宇多天皇
(r. 1274–1287 CE)
کنجی (دوره)
建治
1275–1278 CE ۴ سال
کوآن (دوره)
弘安
1278–1288 CE ۱۱ سال Usage continued by the امپراتور فوشیمی upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور فوشیمی[۲۵]
伏見天皇
(r. 1287–1298 CE)
شوئو (دوره کاماکورا)
正応
1288–1293 CE ۶ سال
ای‌این
永仁
1293–1299 CE ۷ سال Usage continued by the امپراتور گو-فوشیمی upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور گو-فوشیمی[۲۶]
後伏見天皇
(r. 1298–1301 CE)
شوآن (دوره)
正安
1299–1302 CE ۴ سال Usage continued by the امپراتور گو-نیجو upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور گو-نیجو[۲۷]
後二条天皇
(r. 1301–1308 CE)
کنگن
乾元
1302–1303 CE ۲ سال
کاگن
嘉元
1303–1306 CE ۴ سال
توکوجی
徳治
1306–1308 CE ۳ سال Usage continued by the امپراتور هانازونو upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور هانازونو[۲۸]
花園天皇
(r. 1308–1318 CE)
انکیو (دوره کاماکورا)
延慶
1308–1311 CE ۴ سال همچنین به عنوان Engyō and Enkei.
اوچو
応長
1311–1312 CE ۲ سال
شووا (دوره کاماکورا)
正和
1312–1317 CE ۶ سال
بونپو
文保
1317–1319 CE ۳ سال همچنین به عنوان Bunhō. Usage continued by the امپراتور گودایگو upon his asCE nsion to the throne.
امپراتور گودایگو[۲۹]
後醍醐天皇
(r. 1318–1339 CE)
گنئو
元応
1319–1321 CE ۳ سال همچنین به عنوان Gennō.
گنکو
元亨
1321–1324 CE ۴ سال
شوچو (دوره)
正中
1324–1326 CE ۳ سال
کاریاکو
嘉暦
1326–1329 CE ۴ سال
گنتوکو
元徳
1329–1332 CE ۴ سال
گنکو (۳۴-۱۳۳۱)
元弘
1331–1334 CE ۴ سال

دربار جنوبی[ویرایش]

فهرست: گاه‌شماری میلادی نام عصر ژاپنی و معادل
گاه‌شماری میلادی کانجی روماجی نکته‌ها
دوره نان‌بوکو–چو (۱۳۳۴–۱۳۹۲)
*دوره نان‌بوکو–چو دربار جنوبی
۱۳۳۴ 建武 کنمو همچنین کنبو Kenbu
۱۳۳۶ 延元 انگن
۱۳۴۰ 興国 کوکوکو
۱۳۴۶ 正平 شوهی
۱۳۷۰ 建徳 کنتوکو
۱۳۷۲ 文中 بونچو
۱۳۷۵ 天授 تنجو
۱۳۸۱ 弘和 کووا
۱۳۸۴ 元中 گنچو سال نهم گنچو به سال سوم می‌توکو پس از اتحاد مجدد دو دربار شمالی و جنوبی تبدیل شد.

دربار شمالی[ویرایش]

فهرست: گاه‌شماری میلادی نام عصر ژاپنی و معادل
گاه‌شماری میلادی کانجی روماجی نکته‌ها
*دوره نان‌بوکو–چو دربار شمالی
۱۳۳۲ 正慶 شوکیو همچنین Shōkyō
۱۳۳۴ 建武 کنمو همچنین کنبو
۱۳۳۸ 暦応 ریاکوئو همچنین Rekiō
۱۳۴۲ 康永 کوئی
۱۳۴۵ 貞和 جووا همچنینتی‌وا Teiwa
۱۳۵۰ 観応 کاننو همچنین کان‌ئو Kan'ō
۱۳۵۲ 文和 بوننا همچنین بونوا Bunwa
۱۳۵۶ 延文 انبون (دوره)
۱۳۶۱ 康安 کوآن
۱۳۶۲ 貞治 جوجی همچنین Teiji
۱۳۶۸ 応安 اوآن
۱۳۷۵ 永和 ایوا
۱۳۷۹ 康暦 کوریاکو
۱۳۸۱ 永徳 ایتوکو
۱۳۸۴ 至徳 شیتوکو
۱۳۸۷ 嘉慶 کاکی (دوره) همچنین کاکیو Kakyō
۱۳۸۹ 康応 کوئو
۱۳۹۰ 明徳 می‌توکو در سال ۱۳۹۲ دو دربار رقیب در دوره می‌توکو دوباره با هم متحد شدند و سال نهم گنجو با آشتی دو دربار به سال سوم می‌توکو تبدیل شد.

دوره موروماچی[ویرایش]

دوره موروماچی (۱۳۹۲–۱۵۷۳)
فهرست: گاه‌شماری میلادی نام عصر ژاپنی و معادل
گاه‌شماری میلادی کانجی روماجی نکته‌
۱۳۹۴ 応永 اوئی (دوره) امپراتور شوکو، 1412–1428.[۳۰]
۱۴۲۸ 正長 شوچو امپراتور گو-هانزونو، 1428–1464.[۳۱]
۱۴۲۹ 永享 ایکیو همچنین Eikō
۱۴۴۱ 嘉吉 کاکیتسو همچنین Kakichi
۱۴۴۴ 文安 بون‌آن همچنین Bunnan
۱۴۴۹ 宝徳 هوتوکو
۱۴۵۲ 享徳 کیوتوکو
۱۴۵۵ 康正 کوشو (دوره)
۱۴۵۷ 長禄 چوروکو
۱۴۶۰ 寛正 کانشو امپراتور گو-تسوتشیمیکادو، 1464–1500.[۳۲]
۱۴۶۶ 文正 بونشو (دوره) همچنین Monshō
۱۴۶۷ 応仁 اونین
۱۴۶۹ 文明 بونمئی
۱۴۸۷ 長享 چوکیو
۱۴۸۹ 延徳 انتوکو (دوره)
۱۴۹۲ 明応 میئو امپراتور گو-کاشیوابارا، 1500–1526.[۳۳]
۱۵۰۱ 文亀 بونکی
۱۵۰۴ 永正 ایشو
۱۵۲۱ 大永 دایئی امپراتور گو-نارا، 1526–1557.[۳۴]
۱۵۲۸ 享禄 کیوروکو
۱۵۳۲ 天文 تنبون همچنین تنمون
۱۵۵۵ 弘治 کوجی امپراتور اوگیماچی، 1557–1586.[۳۵]
۱۵۵۸ 永禄 ایروکو
۱۵۷۰ 元亀 گنکی

دوره آزوچی–مومویاما[ویرایش]

فهرست: گاه‌شماری میلادی نام عصر ژاپنی و معادل
گاه‌شماری میلادی کانجی روماجی نکته‌ها
دوره آزوچی–مومویاما (۱۵۷۳–۱۶۰۳)
۱۵۷۳ 天正 تنشو امپراتور گو-یوزی، 1586–1611.[۳۶]
۱۵۹۲ 文禄 بونروکو
۱۵۹۶ 慶長 کیچو همچنین Kyōchō; امپراتور گومیزونو، 1611–1629.[۳۷]

دوره ادو[ویرایش]

فهرست: گاه‌شماری میلادی نام عصر ژاپنی و معادل
گاه‌شماری میلادی کانجی روماجی نکته‌ها
دوره ادو (۱۶۰۳–۱۸۶۷)
۱۶۱۵ 元和 گننا همچنین Genwa
۱۶۲۴ 寛永 کانئی امپراتریس میشو، ۱۶۲۹–۱۶۴۳;[۳۸] امپراتور گو-کومیو، 1643–1654.[۳۹]
۱۶۴۴ 正保 شوهو
۱۶۴۸ 慶安 کی‌آن همچنین Kyōan
۱۶۵۲ 承応 جوئو همچنین Shōō; امپراتور گو-سای، ۱۶۵۵–۱۶۶۳.[۴۰]
۱۶۵۵ 明暦 می‌رکی همچنین Myōryaku or Meiryaku
۱۶۵۸ 万治 مانجی
۱۶۶۱ 寛文 کانبون امپراتور ریگن، 1663–1687.[۴۱]
۱۶۷۳ 延宝 انپو همچنین Enhō
۱۶۸۱ 天和 تننا همچنین Tenwa
۱۶۸۴ 貞享 جوکیو (دوره ادو) امپراتور هیگاشی‌یاما، 1687–1709.[۴۲]
۱۶۸۸ 元禄 گنروکو
۱۷۰۴ 宝永 هوئی امپراتور ناکامیکادو، 1709–1735.[۴۳]
۱۷۱۱ 正徳 شوتوکو
۱۷۱۶ 享保 کیوهو امپراتور ساکوراماچی، 1735–1747.[۴۴]
۱۷۳۶ 元文 گنبون
۱۷۴۱ 寛保 کانپو همچنین Kanhō
۱۷۴۴ 延享 انکیو امپراتور موموزونو، 1747–1762.[۴۵]
۱۷۴۸ 寛延 کانئن
۱۷۵۱ 宝暦 هوره‌کی همچنین Hōryaku; امپراتریس گو-ساکوراماچی، 1762–1771.[۴۶]
۱۷۶۴ 明和 میوا امپراتور گو-موموزونو، 1771–1779.[۴۷]
۱۷۷۲ 安永 آنئی امپراتور کوکاکو، 1780–1817.[۴۸]
۱۷۸۱ 天明 تنمی
۱۷۸۹ 寛政 کانسی
۱۸۰۱ 享和 کیووا
۱۸۰۴ 文化 بونکا امپراتور نینکو، 1817–1846.[۴۹]
۱۸۱۸ 文政 بونسی
۱۸۳۰ 天保 تنپو همچنین Tenhō
۱۸۴۴ 弘化 کوکا امپراتور کومی، ۱۸۴۶–۱۸۶۷.
۱۸۴۸ 嘉永 کائیی
۱۸۵۴ 安政 آنسِی
۱۸۶۰ 万延 مانئن
۱۸۶۱ 文久 بونکیو
۱۸۶۴ 元治 گنجی
۱۸۶۵ 慶応 کیئو

ژاپن نوین[ویرایش]

گاه‌شماری میلادی کانجی روماجی نکته‌ها
ژاپن نوین (۱۸۶۸–تاکنون)
۱۸۶۸ 明治 دوره میجی امپراتور میجی، ۱۸۶۸–۱۹۱۲.
۱۹۱۲ 大正 عصر تایشو امپراتور تایشو، ۱۹۱۲–۱۹۲۶.
۱۹۲۶ 昭和 دوره شووا هیروهیتو، ۱۹۲۶–۱۹۸۹.
۱۹۸۹ 平成 دوره هیسه‌ای آکی‌هیتو، ۱۹۸۹–۲۰۱۹
۲۰۱۹ 令和 دوره ریوا ناروهیتو، ۲۰۱۹–تا به حال.

دوره‌های غیر نِنگُو[ویرایش]

 • سلطنت امپراتور جینمو ۶۶۰–۵۸۱ پیش از میلاد
 • سلطنت امپراتور Suizei, 581–548 BC
 • سلطنت امپراتور Annei, 548–510 BC
 • سلطنت امپراتور Itoku, 510–475 BC
 • سلطنت امپراتور Kōshō, 475–392 BC
 • سلطنت امپراتور Kōan, 392–290 BC
 • سلطنت امپراتور Kōrei, 290–214 BC
 • سلطنت امپراتور Kōgen, 214–157 BC
 • سلطنت امپراتور Kaika, 157–97 BC
 • سلطنت امپراتور، ۹۷–۲۹ Sujin پیش از میلاد
 • سلطنت امپراتور Suinin, 29 BC–AD ۷۱
 • سلطنت امپراتور Keikō, ۷۱–۱۳۱ بعد از میلاد
 • سلطنت امپراتور Seimu, ۱۳۱–۱۹۲
 • سلطنت امپراتور Chūai, ۱۹۲–۲۰۱
 • سلطنت امپراتور Jingū, ۲۰۱–۲۷۰
 • سلطنت امپراتور Ōjin, ۲۷۰–۳۱۳
 • سلطنت امپراتور Nintoku, ۳۱۳–۴۰۰
 • سلطنت امپراتور Richū, ۴۰۰–۴۰۶
 • سلطنت امپراتور Hanzei, 406–412
 • سلطنت امپراتور Ingyō, ۴۱۲–۴۵۴
 • سلطنت امپراتور Ankō, ۴۵۴–۴۵۷
 • سلطنت امپراتور Yūryaku, 457–480
 • سلطنت امپراتور Seinei, 480–485
 • سلطنت امپراتور Kenzō, ۴۸۵–۴۸۸
 • سلطنت امپراتور Ninken, 488–499
 • سلطنت امپراتور Buretsu, 499–507
 • سلطنت امپراتور Keitai, 507–534
 • سلطنت امپراتور Ankan, 534–536
 • سلطنت امپراتور Senka, 536–540
 • سلطنت امپراتور Kinmei, 540–572
 • سلطنت امپراتور Bidatsu, 572–586
 • سلطنت امپراتور Yōmei, 586–588
 • سلطنت امپراتور Sushun, 588–593
 • سلطنت امپراتور Suiko, 593–629[۵۰]
 • سلطنت امپراتور جومی، ۶۲۹–۶۴۵

منابع[ویرایش]

 1. Brown, p. 307, p. 307, در گوگل بوکس; Varley, p. 195; Titsingh, pp. 154-155., p. 154, در گوگل بوکس
 2. Brown, pp. 307-310, p. 307, در گوگل بوکس; Varley, pp. 195–196; Titsingh, pp. 156-160., p. 156, در گوگل بوکس
 3. Brown, pp. 310-311, p. 310, در گوگل بوکس; Varley, p. 197; Titsingh, pp. 160-162., p. 160, در گوگل بوکس
 4. Brown, pp. 311-314, p. 311, در گوگل بوکس; Varley, pp. 197–198; Titsingh, pp. 162-166., p. 162, در گوگل بوکس
 5. Brown, pp. 314-315, p. 314, در گوگل بوکس; Varley, pp. 198–199; Titsingh, pp. 166-168., p. 166, در گوگل بوکس
 6. Brown, pp. 315-317, p. 315, در گوگل بوکس; Varley, pp. 199–202; Titsingh, pp. 169-171., p. 169, در گوگل بوکس
 7. Brown, pp. 317-320, p. 317, در گوگل بوکس; Varley, p. 202; Titsingh, pp. 172-178., p. 172, در گوگل بوکس
 8. Brown, pp. 320-322, p. 320, در گوگل بوکس; Varley, pp. 203–204; Titsingh, pp. 178-181., p. 178, در گوگل بوکس
 9. Brown, pp. 322-324, p. 322, در گوگل بوکس; Varley, pp. 204–205; Titsingh, pp. 181-185., p. 181, در گوگل بوکس
 10. Brown, pp. 324-326, p. 324, در گوگل بوکس; Varley, p. 205; Titsingh, pp. 186-188., p. 186, در گوگل بوکس
 11. Brown, pp. 326-327, p. 326, در گوگل بوکس; Varley, pp. 205–208; Titsingh, pp. 188-190., p. 188, در گوگل بوکس188–190.
 12. Brown, pp. 327-329, p. 327, در گوگل بوکس; Varley, pp. 208–212; Titsingh, pp. 191-194., p. 191, در گوگل بوکس
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ Brown, pp. 329-330, p. 329, در گوگل بوکس; Varley, p. 212; Titsingh, pp. 194-195., p. 194, در گوگل بوکس
 14. Brown, pp. 333-334, p. 333, در گوگل بوکس; Varley, pp. 214–215; Titsingh, pp. 20-207., p. 200, در گوگل بوکس
 15. Brown, pp. 334-339, p. 334, در گوگل بوکس; Varley, pp. 215–220; Titsingh, pp. 207-221., p. 207, در گوگل بوکس
 16. Brown, pp. 339-341, p. 339, در گوگل بوکس; Varley, pp 220; Titsingh, pp. 221-230., p. 221, در گوگل بوکس
 17. Brown & Ishida (1979) pp. 339–341; Varley (1980), p.  220; Titsingh (1834) pp. 221–230
 18. Brown & Ishida (1979) pp. 341–343; Varley (1980), pp.  221–223; Titsingh (1834) pp. 230–238
 19. Brown & Ishida (1979) pp. 344–349; Varley (1980), pp.  226–227; Titsingh (1834) pp. 238–241
 20. Varley (1980), p.  227; Titsingh (1834) pp. 242–245
 21. Varley (1980), pp.  228–231; Titsingh (1834) pp. 245–247
 22. Varley (1980), pp.  231–232; Titsingh (1834) pp. 248–253
 23. Varley (1980), pp.  232–233; Titsingh (1834) pp. 253–261
 24. Varley (1980), pp.  233–237; Titsingh (1834) pp. 262–269
 25. Varley (1980), pp.  237–238; Titsingh (1834) pp. 269–274
 26. Varley (1980), pp.  238–239; Titsingh (1834) pp. 274–275
 27. Varley (1980), p.  239; Titsingh (1834) pp. 275–278
 28. Varley (1980), pp.  239–241; Titsingh (1834) pp. 278–281
 29. Varley (1980), pp.  241–269; Titsingh (1834) pp. 281–286, 290–294
 30. Titsingh, pp. 327-331., p. 327, در گوگل بوکس
 31. Titsingh, pp. 331-351., p. 331, در گوگل بوکس
 32. Titsingh, pp. 352-364., p. 352, در گوگل بوکس
 33. Titsingh, pp. 364-372., p. 364, در گوگل بوکس
 34. Titsingh, pp. 372-382., p. 372, در گوگل بوکس
 35. Titsingh, pp. 382-402., p. 382, در گوگل بوکس
 36. Titsingh, pp. 402-409., p. 402, در گوگل بوکس
 37. Titsingh, pp. 410-411., p. 411, در گوگل بوکس
 38. Titsingh, pp. 411-412., p. 411, در گوگل بوکس
 39. Titsingh, pp. 412-413., p. 412, در گوگل بوکس
 40. Titsingh, p. 413., p. 413, در گوگل بوکس
 41. Titsingh, pp. 414-415., p. 414, در گوگل بوکس
 42. Titsingh, pp. 415-416., p. 415, در گوگل بوکس
 43. Titsingh, pp. 416-417., p. 416, در گوگل بوکس
 44. Titsingh, pp. 417-418., p. 417, در گوگل بوکس
 45. Titsingh, pp. 418-419., p. 418, در گوگل بوکس
 46. Titsingh, p. 419., p. 419, در گوگل بوکس
 47. Titsingh, pp. 419-420., p. 419, در گوگل بوکس
 48. Titsingh, pp. 420-421., p. 420, در گوگل بوکس
 49. Titsingh, p. 421., p. 421, در گوگل بوکس
 50. National Diet Library (NDL) website explains that "Japan organized its first calendar in the 12th year of Suiko (604)", which was a pre-nengō time frame; Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Jikkan Jūnishi" in Japan Encyclopedia, p. 420, p. 420, در گوگل بوکس; n.b. , Louis-Frédéric is pseudonym of Louis-Frédéric Nussbaum, see Deutsche Nationalbibliothek Authority File بایگانی‌شده در ۲۴ مه ۲۰۱۲ توسط Archive.today