فهرست دهستان‌های وس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دهستان‌های استان باداخس

استان باداخس در بخش خودمختار اکسترمادورا اسپانیا ۱۶۵ دهستان دارد.

فهرست[ویرایش]

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آسدرا ۸۹۷
آسوچال ۵٬۳۴۴
آهیینس ۱٬۱۵۸
آلانگه ۲٬۰۳۸
لا آلبوئرا ۱٬۷۹۹
آلبورکرکه ۵٬۶۲۲
آلکنچل ۲٬۰۴۲
آلکنرا ۷۳۷
آلخوسن ۲۶۰
آلمندرال ۱٬۴۰۴
آلمندرالخو ۳۰٬۷۸۴
آریو د سان سربان ۳٬۹۲۲
آتالایا ۳۵۳
آسواگا ۸٬۵۸۰
باداخس ۱۳۶٬۸۵۱
بارکارتا ۳٬۶۱۶
باترنو ۳۸۹
بنکرنسیا د لا سرنا ۹۸۰
برلانگا ۲٬۶۳۷
بینبنیدا ۲٬۳۵۰
بدنال د لا سیرا ۱٬۲۰۸
بورگوییس دل سرو ۳٬۲۴۳
کابسا دل بوئی ۵٬۹۵۷
کابسا لا باکا ۱٬۶۱۰
کالامنته ۶٬۱۳۶
کالرا د لن ۱٬۰۹۳
کالسادییا د لس بارس ۸۵۵
کامپاناریو ۵٬۷۲۳
کامپییو د یرنا ۱٬۷۳۱
کاپییا ۲۱۲
کارمنیتا ۶۳۹
ال کاراسکالخو ۷۵
کاساس د دن پدرو ۱٬۷۳۷
کاساس د رینا ۲۲۸
کاستیلبلانکو ۱٬۲۹۳
کاستوئرا ۶٬۹۸۹
لا کدسرا ۲٬۳۰۹
کردبییا د لاکارا ۱٬۰۲۶
لا کرنادا ۲٬۴۰۹
کرته د پلئاس ۱٬۲۹۷
کریستینا ۵۴۸
چلس ۱٬۳۳۲
دن آلبارو ۶۶۸
دن بنیتو ۳۲٬۰۲۳
انترین باخو ۶۳۹
اسپاراگالخو ۱٬۵۳۲
اسپاراگسا د لا سرنا ۱٬۱۲۹
اسپاراگسا د لارس ۱٬۱۰۷
فریا ۱٬۴۳۵
فرخنال د لا سیرا ۵٬۲۹۵
فوئنلابرادا د لس منتس ۲٬۰۴۶
فوئنته د کانتس ۵٬۰۵۹
فوئنته دل آرکو ۷۷۶
فوئنته دل ماستره ۶٬۸۱۹
فوئنتس د لن ۲٬۷۱۸
گارگالیگاس ۶۵۰
گاربایوئلا ۵۴۷
گارلیتس ۷۷۴
لا گاربییا ۲٬۵۹۹
گرانخا د ترهرمسا ۲٬۵۳۳
گوارنیا ۷٬۳۸۳
لا هابا ۱٬۴۷۱
هلچسا د لس منتس ۷۶۴
هررا دل دوکه ۳٬۸۳۶
هیگوئرا د لا سرنا ۱٬۲۰۸
هیگوئرا د یرنا ۴۲۲
هیگوئرا د بارگاس ۲٬۱۹۴
هیگوئرا لا رئال ۲٬۵۵۱
هینخسا دل بایه ۵۹۳
هرناچس ۳٬۸۳۲
خرس د لس کابایرس ۹٬۶۱۳
لا لاپا ۳۱۵
لبن ۲٬۶۶۶
یرا ۹۵۵
یرنا ۵٬۵۴۹
ماگاسلا ۶۶۶
ماگوییا ۱٬۱۲۰
مالکسینادو ۵۳۳
مالپارتیدا د لا سرنا ۷۶۵
مانچیتا ۷۵۴
مدیین ۲٬۳۷۸
مدینا د لاس ترس ۱٬۴۹۴
منگابریل ۴۵۰
مریدا ۵۰٬۷۸۰
میراندییا ۱٬۳۵۸
منستریو ۴٬۶۱۰
منتملین ۱٬۶۵۲
منتروبیو د لا سرنا ۲٬۹۲۰
منتیخو ۱۵٬۴۵۳
لا مرا ۷۸۶
لا نابا د سانتیاگو ۱٬۱۴۶
نابالبییار د پلا ۴٬۸۷۰
نگالس ۷۵۶
اولیبا د لا فرنترا ۵٬۸۸۱
اولیبا د مریدا ۱٬۹۶۳
اولیبنسا ۱۰٬۷۶۲
اوریانا د لا سیرا ۳۴۰
اوریانا لا بیخا ۳٬۲۷۸
پالماس ۷۲۶
لا پارا ۱٬۴۱۶
پنیالسردو ۱٬۴۶۳
پرالدا دل ساوسخو ۶۳۴
پوئبلا د آلکسر ۱٬۴۱۴
پوئبلا د لا کالسادا ۵٬۵۲۷
پوئبلا د لا رینا ۹۰۷
پوئبلا د اوباندو ۲٬۰۴۵
پوئبلا د سانچو پرس ۲٬۸۹۱
پوئبلا دل ماستره ۹۰۶
پوئبلا دل پریر ۵۶۵
پوئبلنوئبو دل گوادیانا ۱٬۹۸۷
کینتانا د لا سرنا ۵٬۱۵۰
رینا ۲۱۷
رنا ۶۵۷
رتامال د یرنا ۵۲۸
ریبرا دل فرسنو ۳٬۳۹۸
ریسکو ۲۱۹
لا رکا د لا سیرا ۱٬۵۹۰
سالبالن ۲٬۱۷۷
سالباتیرا د لس بارس ۱٬۹۲۷
سان پدرو د مریدا ۸۲۹
سان بیسنته د آلکانتارا ۵٬۹۰۸
سانکتی سپیریتوس ۲۸۷
سانتا آمالیا ۴٬۳۹۸
سانتا مارتا ۴٬۱۵۷
لس سانتس د مایمنا ۷٬۸۹۹
سگورا د لن ۲٬۲۹۷
سیروئلا ۲٬۳۹۱
سلانا د لس بارس ۲٬۷۵۰
تالاروبیاس ۳٬۶۰۹
تالابرا لا رئال ۵٬۲۵۵
تالیگا ۷۳۸
تامورخو ۲۷۶
تره د میگوئل سسمرو ۱٬۲۷۴
ترمایر ۱٬۰۴۴
ترمخیا ۲٬۰۹۱
تراسیرا ۷۱۸
تروخییانس ۱٬۳۷۹
اوساگره ۲٬۰۷۲
بالدکابایرس ۱٬۳۸۴
بالدلاکالسادا ۲٬۵۹۹
بالدترس ۱٬۳۷۹
بالنسیا د لاس ترس ۸۱۱
بالنسیا دل ممبوئی ۷۹۳
بالنسیا دل بنتسو ۲٬۳۰۷
بالبرده د بورگوییس ۳۷۲
بالبرده د لگانس ۳٬۸۰۴
بالبرده د یرنا ۸۰۳
بالبرده د مریدا ۱٬۱۳۸
بایه د لا سرنا ۱٬۵۳۲
بایه د ماتامرس ۴۹۱
بایه د سانتا آنا ۱٬۲۲۰
بییافرانکا د لس بارس ۱۲٬۵۶۸
بییاگارسیا د لا تره ۱٬۰۲۳
بییاگنسالو ۱٬۴۱۰
بییالبا د لس بارس ۱٬۶۹۶
بییانوئبا د لا سرنا ۲۴٬۱۹۱
بییانوئبا دل فرسنو ۳٬۴۹۷
بییار د رنا ۱٬۶۲۷
بییار دل ری ۲٬۳۲۲
بییارتا د لس منتس ۶۴۵
سافرا ۱۵٬۳۷۳
ساهینس ۳٬۰۲۶
سالامئا د لا سرنا ۴٬۵۵۴
لا سارسا ۳٬۶۱۹
سارسا کاپییا ۴۸۳

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون[ویرایش]