فهرست دهستان‌های بالادولید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دهستان‌های استان بالادولید

استان بالادولید در بخش خودمختار کاستیا-لئون اسپانیا ۲۲۵ دهستان دارد.

فهرست[ویرایش]

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آدالیا ۸۲
آگواسال ۲۸
آگویلار د کامپس ۳۶۲
آلاخس ۱۵۳۹
آلکاسارن ۶۹۱
آلدئا د سان میگوئل ۲۱۹
آلدئامایر د سان مارتین ۱۵۸۲
آلمنارا د آداخا ۴۰
آموسکییو ۱۶۸
آریو د لا انکمیندا ۴۴۹۴
آتاکینس ۸۵۰
باهابن ۱۹۵
بارسیال د لا لما ۱۵۴
باروئلو دل بایه ۷۵
بسییا د بالدرادوئی ۳۹۳
بنافارسس ۱۰۴
برسرو ۲۶۷
برسروئلو ۴۳
بروئسس ۱۱۳
ببادییا دل کامپو ۳۹۵
بسیگاس ۱۳۳
بکس د دوئرو ۸۰
بسییو ۱۸۸۴
بلانیس د کامپس ۳۸۰
براهخس د مدینا ۱۶۹
بوستییو د چابس ۸۸
کابسن د پیسوئرگا ۱۹۳۶
کابسن د بالدرادوئی ۵۰
کابرس دل منته ۸۸
کامپاسپرو ۱۴۲۷
ال کامپییو ۲۴۸
کامپردندو ۲۰۲
کانالخاس د پنیافیل ۲۸۹
کانییاس د اسگوئبا ۱۲۹
کارپیو ۱۱۵۲
کاساسلا د آرین ۳۳۹
کاسترخن د ترابانکس ۲۵۲
کاسترییو د دوئرو ۱۸۹
کاستریی تخریگو ۲۴۳
کاستربل ۸۱
کاستردسا ۲۳۸
کاسترممبیبره ۸۴
کاسترمنته ۴۲۰
کاسترنوئبو د اسگوئبا ۳۳۲
کاسترنونیو ۱۰۵۶
کاسترپنس ۱۷۸
کاستربرده د سراتو ۲۶۶
سینس د کامپس ۲۶۸
سربییگو د لا کروس ۱۴۶
سیگالس ۳۱۶۶
سیگونیوئلا ۳۶۸
سیسترنیگا ۴۳۷۸
کخسس د ایسکار ۱۵۱
کخسس دل منته ۹۰۷
کرکس ۲۴۸
کرالس د دوئرو ۱۲۹
کوبییاس د سانتا مارتا ۲۸۹
کوئنکا د کامپس ۲۷۶
کوریل د دوئرو ۱۱۴
انسیناس د اسگوئبا ۳۵۰
اسگوئبییاس د اسگوئبا ۳۸۶
فمبییدا ۲۶۰
فمپدراسا ۱۴۵
فنتیهیوئلو ۳۹
فرسنو ال بیخو ۱۲۲۹
فوئنسالدانیا ۱۰۷۴
فوئنته ال سل ۲۸۵
فوئنت لمدو ۶۰
گایگس د هرنیخا ۱۴۹
گاتن د کامپس ۴۱
خریا ۴۹۵
هرین د کامپس ۲۰۲
هرنییس د ارسما ۱۸۳
ایسکار ۶۳۲۰
لاگونا د دوئرو ۱۹۲۵۸
لانگایو ۴۳۳
یانو د اولمدو ۸۹
لمبیخو ۲۵۲
مانسانییو ۵۴
مارسالس ۷۳
ماتاپسوئلس ۹۸۸
ماتییا د لس کانیس ۱۱۱
مایرگا ۱۷۳۰
مدینا د ریسکو ۴۸۶۴
مدینا دل کامپو ۲۰۱۰۲
مخسس ۴۷۳
ملگار د آباخو ۱۷۵
ملگار د آریبا ۳۰۶
مخادس ۲۷۳۷
مناستریو د بگا ۱۰۸
منتئالگره د کامپس ۱۵۶
منتمایر د پیلییا ۱۰۳۶
مرال د لا رینا ۲۲۳
مرالخا د لاس پانادراس ۳۳
مرالس د کامپس ۱۹۵
متا دل مارکس ۴۵۵
موسینتس ۶۲۴
لا مودارا ۲۵۲
موریل ۲۱۵
نابا دل ری ۲۱۹۸
نوئبا بییا د لاس ترس ۴۱۸
اولیبارس د دوئرو ۳۲۳
اولمدو ۳۳۴۰
اولمس د اسگوئبا ۲۰۲
اولمس د پنیافیل ۸۷
پالاسوئلو د بدیخا ۲۶۰
لا پارییا ۶۳۵
لا پدراخا د پرتییو ۱۱۰۶
پدراخاس د سان استبان ۳۲۳۹
پدرسا دل ری ۲۳۷
پنیافیل ۵۲۲۵
پنیافلر د هرنیخا ۴۴۰
پسکرا د دوئرو ۵۶۲
پینیا د اسگوئبا ۳۸۷
پینیل د آباخو ۲۱۲
پینیل د آریبا ۱۴۵
پیس ۷۸۵
پرتییو ۲۵۳۶
پسال د گاییناس ۴۹۸
پسالدس ۵۱۲
پسوئلو د لا اوردن ۷۳
پوراس ۶۴
کینتانییا د آریبا ۲۲۰
کینتانییا د اونسیمو ۱۱۲۳
کینتانییا د تریگوئرس ۱۱۷
کینتانییا دل ملار ۸۴
رابانو ۲۵۸
رامیرو ۷۴
رندو د اسگوئبا ۱۲۰۱
رالس د کامپس ۲۵۴
ربلادییو ۱۰۴
رتوراس ۳۱
روبی د براکامنته ۳۱۴
روئدا ۱۴۳۴
سالیسس د مایرگا ۱۹۶
سالبادر د ساپاردیل ۱۹۰
سان سبریان د ماسته ۲۰۴
سان یرنته ۱۹۷
سان مارتین د بالبنی ۱۰۴
سان میگوئل دل آریو ۷۹۰
سان میگوئل دل پینو ۲۳۲
سان پابلو د لا مرالخا ۱۷۵
سان پدرو د لاتارس ۶۳۸
سان پلایو ۴۳
سان رمان د هرنیخا ۴۲۶
سان سالبادر ۴۴
سان بیسنته دل پالاسیو ۲۳۷
سانتا ئوفمیا دل آریو ۱۳۱
سانترباس د کامپس ۱۵۹
سانتیبانیس د بالکربا ۲۰۵
سانتبنیا د پیسوئرگا ۲۵۵۷
ساردن د دوئرو ۶۶۱
لا سکا ۱۰۴۷
سرادا ۱۰۷۹
سیته ایگلسیاس د ترابانکس ۵۹۱
سیمانکاس ۴۰۰۹
تاماریس د کامپس ۱۰۹
تیدرا ۴۰۳
تردهومس ۵۲۸
تردسییاس ۸۰۶۷
تره د اسگوئبا ۱۰۱
تره د پنیافیل ۴۸
ترسییا د لا آبادسا ۳۵۵
ترسییا د لا اوردن ۳۵۲
ترسییا د لا تره ۳۶
ترلباتند ۵۷۲
ترسکارسلا ۱۶۸
تراسپیندو ۸۶۳
تریگوئرس دل بایه ۳۱۱
تودلا د دوئرو ۶۷۶۲
لا اونین د کامپس ۳۲۶
اورنس د کاسترپنس ۱۵۱
اوروئنیا ۲۲۵
بالبوئنا د دوئرو ۵۲۲
بالدئارکس د لا بگا ۱۲۸
بالدنبرو د لس بایس ۲۲۹
بالدستییاس ۱۵۸۴
بالدونکییو ۲۲۳
بایادلید ۳۱۸۵۷۶
بالریا لا بوئنا ۶۴۳
بالبرده د کامپس ۱۱۶
بگا د رویپنس ۱۲۴
بگا د بالدترنکو ۱۷۰
بلاسکالبارو ۱۹۰
بلییا ۱۵۰
بییسا ۱۷۱
بنتسا د لا کوئستا ۱۵۰
بیانا د سگا ۱۶۲۸
بییابانیس ۴۷۸
بییاباروس د کامپس ۴۱
بییابراخیما ۱۱۷۴
بییاکارالن ۱۰۳
بییاسید د کامپس ۱۱۳
بییاکو ۱۲۴
بییافرادس د کامپس ۱۰۶
بییافرانکا د دوئرو ۳۵۲
بییافرچس ۵۱۶
بییافوئرته ۱۴۳
بییاگارسیا د کامپس ۴۲۶
بییاگمس لا نوئبا ۹۰
بییالان د کامپس ۵۵
بییالار د لس کمونرس ۴۸۶
بییالبا د لا لما ۴۶
بییالبا د لس آلکرس ۵۶۶
بییالباربا ۱۶۲
بییالن د کامپس ۲۰۰۸
بییاموریل د کامپس ۸۳
بییان د تردسییاس ۱۸۰
بییانوبلا ۱۱۲۹
بییانوئبا د دوئرو ۱۰۲۷
بییانوئبا د لا کندسا ۴۰
بییانوئبا د لس کابایرس ۲۵۵
بییانوئبا د لس اینفانتس ۱۴۱
بییانوئبا د سان مانسیو ۱۰۲
بییاردفرادس ۲۴۰
بییارمنترو د اسگوئبا ۱۲۳
بییاسکسمیر ۱۲۰
بییاباکرین ۲۰۷
بییابیید ۶۸
بییابرده د مدینا ۵۷۶
بییابیسنسیو د لس کابایرس ۳۲۱
بیلریا ۳۸۲
اوامبا ۳۷۵
ساراتان ۱۷۲۷
لا سارسا ۱۵۱

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون[ویرایش]