فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان کرمان از کرمان تا ی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.

استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت


کرمان کرمان         ۱۶۶۷۴۰ ۶۵۴۰۵۲
کرمان کرمان شهداد       ۳۷۴۲ ۱۵۳۳۳
کرمان کرمان شهداد   اندوهجرد   ۲۲۶ ۹۱۵
کرمان کرمان شهداد   اندوهجرد پیرغیب بالا ۱۵ ۷۷
کرمان کرمان شهداد   اندوهجرد جهر ۱۱۳ ۴۵۸
کرمان کرمان شهداد   اندوهجرد دهنو * *
کرمان کرمان شهداد   اندوهجرد زوار ۲۳ ۹۵
کرمان کرمان شهداد   اندوهجرد کدرود۱ ۱۵ ۸۴
کرمان کرمان شهداد   اندوهجرد هنزا ۱۷ ۶۸
کرمان کرمان شهداد   اندوهجرد پشوییه ۴۰ ۱۲۳
کرمان کرمان شهداد   تکاب   ۱۱۲۷ ۴۸۶۸
کرمان کرمان شهداد   تکاب ابراهیم‌آباد ۶۵ ۳۱۳
کرمان کرمان شهداد   تکاب امیرآباد ۲۴ ۹۸
کرمان کرمان شهداد   تکاب حسین‌آباد غفوری ۱۱ ۴۴
کرمان کرمان شهداد   تکاب دولت‌آباد ۳۱ ۱۵۴
کرمان کرمان شهداد   تکاب ده سیف ۲۳ ۱۱۰
کرمان کرمان شهداد   تکاب زیارتگاه ۲۴ ۱۱۹
کرمان کرمان شهداد   تکاب شجاع‌آباد محمدعلی ۵۳ ۲۲۱
کرمان کرمان شهداد   تکاب شفیع‌آباد ۳۳ ۱۴۶
کرمان کرمان شهداد   تکاب شیرین‌آباد ۶ ۲۷
کرمان کرمان شهداد   تکاب علی‌آباد حجت ۲۴ ۱۱۴
کرمان کرمان شهداد   تکاب ملک‌آباد ۲۴ ۹۹
کرمان کرمان شهداد   تکاب مهدی‌آباد * *
کرمان کرمان شهداد   تکاب ولی‌آباد ۳۴ ۱۴۸
کرمان کرمان شهداد   تکاب کمپ کویری * *
کرمان کرمان شهداد   تکاب استحکام ۷۹ ۳۳۸
کرمان کرمان شهداد   تکاب اکبرآباد بحری ۳۴ ۱۱۸
کرمان کرمان شهداد   تکاب حجت‌آباد ۳۶ ۱۷۰
کرمان کرمان شهداد   تکاب ده خان ۳۰ ۱۲۵
کرمان کرمان شهداد   تکاب ده نو سالار ۶۳ ۲۸۴
کرمان کرمان شهداد   تکاب سالارآباد ۹۵ ۴۲۰
کرمان کرمان شهداد   تکاب شجاع‌آباد ۲۵ ۹۴
کرمان کرمان شهداد   تکاب شورآباد ۶۳ ۲۱۲
کرمان کرمان شهداد   تکاب رشیدآباد ۳۱ ۱۲۲
کرمان کرمان شهداد   تکاب رودخانه ۷۸ ۳۵۹
کرمان کرمان شهداد   تکاب علی‌آباد ۵۲ ۲۳۲
کرمان کرمان شهداد   تکاب کریم‌آباد ۹ ۵۲
کرمان کرمان شهداد   تکاب مختارآباد ۱۹ ۷۸
کرمان کرمان شهداد   تکاب تلمبه شماره ۱دادگاه انقلآب‌/موسسه کشت * *
کرمان کرمان شهداد   تکاب هاشم‌آباد ۱۳ ۴۹
کرمان کرمان شهداد   تکاب همت‌آباد سفلی ۵۷ ۲۴۷
کرمان کرمان شهداد   تکاب تلمبه شماره ۵دادگاه انقلاب * *
کرمان کرمان شهداد   تکاب تلمبه شماره ۲دادگاه انقلاب * *
کرمان کرمان شهداد   تکاب همت‌آباد علیا ۷۴ ۳۱۷
کرمان کرمان شهداد   تکاب تلمبه شهید طالبی ۱۱ ۴۸
کرمان کرمان شهداد   تکاب تلمبه حاج ملک * *
کرمان کرمان شهداد   سیرچ   ۶۷۶ ۲۶۰۰
کرمان کرمان شهداد   سیرچ باغ هوتک ۴۲ ۱۵۵
کرمان کرمان شهداد   سیرچ پشته * *
کرمان کرمان شهداد   سیرچ پوزه کوه ۸ ۳۲
کرمان کرمان شهداد   سیرچ فیض‌آباد ۱۱۳ ۴۵۳
کرمان کرمان شهداد   سیرچ کاظم‌آباد ۲۰ ۸۵
کرمان کرمان شهداد   سیرچ سربند * *
کرمان کرمان شهداد   سیرچ کناران ۵ ۱۸
کرمان کرمان شهداد   سیرچ سیرچ ۴۴۵ ۱۶۸۸
کرمان کرمان شهداد   سیرچ کشتوییه ۲۸ ۱۱۳
کرمان کرمان شهداد   سیرچ جنت‌آباد * *
کرمان کرمان شهداد   سیرچ درزوییه * *
کرمان کرمان شهداد   سیرچ مارگیری * *
کرمان کرمان شهداد   سیرچ موهوب * *
کرمان کرمان شهداد   سیرچ ناصرآباد ۷ ۲۲
کرمان کرمان شهداد شهداد     ۱۰۱۰ ۴۰۹۷
کرمان کرمان شهداد اندوهجرد     ۷۰۳ ۲۸۵۳
کرمان کرمان گلباف       ۳۱۱۷ ۱۲۹۷۹
کرمان کرمان گلباف   جوشان   ۵۹۷ ۲۵۸۳
کرمان کرمان گلباف   جوشان فندقاع ۳۴ ۱۱۷
کرمان کرمان گلباف   جوشان تیرکان * *
کرمان کرمان گلباف   جوشان زمان‌آباد ۳۲ ۱۴۹
کرمان کرمان گلباف   جوشان کارخانه اسفالت شهرداری * *
کرمان کرمان گلباف   جوشان شهرک ده ملک (روستای ده ملک) * *
کرمان کرمان گلباف   جوشان جوشان ۳۲۶ ۱۴۲۰
کرمان کرمان گلباف   جوشان دهوییه ۴۷ ۲۳۵
کرمان کرمان گلباف   جوشان حسن‌آباد ۲۱ ۹۵
کرمان کرمان گلباف   جوشان بندنو * *
کرمان کرمان گلباف   جوشان پشیشکوییه ۷ ۲۴
کرمان کرمان گلباف   جوشان ده قلی * *
کرمان کرمان گلباف   جوشان زاینده رود ۲۰ ۷۲
کرمان کرمان گلباف   جوشان سعدآباد ۲۳ ۸۱
کرمان کرمان گلباف   جوشان محسن‌آباد ۲۱ ۱۱۱
کرمان کرمان گلباف   جوشان ناصرآباد * *
کرمان کرمان گلباف   جوشان هشتادان ۵۸ ۲۴۲
کرمان کرمان گلباف   کشیت   ۴۸۱ ۲۰۵۵
کرمان کرمان گلباف   کشیت حرمک ۱۶۱ ۶۹۰
کرمان کرمان گلباف   کشیت ده حسنعلی ۴ ۸
کرمان کرمان گلباف   کشیت علی‌آباد ۵ ۱۸
کرمان کرمان گلباف   کشیت کشیت ۲۳۰ ۱۰۳۵
کرمان کرمان گلباف   کشیت نسک ۸۱ ۳۰۴
کرمان کرمان گلباف گلباف     ۲۰۳۹ ۸۳۴۱
کرمان کرمان ماهان       ۷۶۰۷ ۲۹۹۲۳
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان   ۶۳۷ ۲۴۴۹
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان امیرآباد ۱۰ ۲۹
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان تلمبه مستضعفین۱ * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان عبداله‌آباد * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان تلمبه مستضعفین۲ * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان قناتغستان ۲۴۹ ۹۰۲
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان تلمبه شمس * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان باغ سرکاراقا * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان موتوردانشجوها ۴ ۱۸
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان جوادآباد * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان تلمبه حاجی‌گرگی ۷ ۲۸
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان صمدانی * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان عباس‌آباد /عباس گاوی/ * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان تلمبه زنگی‌آباد ی ۸ ۳۴
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان تلمبه حسین ولی * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان تلمبه اصغرعبدالعلی * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان اسماعیل‌آباد ۱۴۹ ۵۹۱
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان تلمبه دباغها * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان تلمبه رضاخداداد * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان تلمبه مهدی سفیدکار * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان ده اقارضی * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان حجت‌آباد ۱۴۷ ۶۳۴
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان مزرعه حجت‌آباد برقراری ۹ ۳۸
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان ایستگاه تولیدبذرونهال منابع طبیع * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان گاوداری علی‌شفیعی ۷ ۲۳
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان گاوداری فرح بخش ۵ ۱۳
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان مجتمع گوشت صنعتی کرمان * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان شرکت صنایع لاستیک سازی کرمان * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان گاوداری حمیدفرحبخش ۴ ۸
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان گاوداری سیه کوه * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان معدن شن وماسه طلایی * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان معدن شن وماسه شماره ۲شهرداری * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان معدن شن وماسه مولایی وزنگی‌آباد ی * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان مرکزاصلاح نژادگاو * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان معدن شن وماسه فضل‌آباد * *
کرمان کرمان ماهان   قناتغستان گاوداری امین زاده * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان   ۸۸۶ ۳۳۶۴
کرمان کرمان ماهان   ماهان ابگرمو * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان احمدآباد کهنوج * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان امیرآباد * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان بی بی گرامیه * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان پاسگاه پلیس راه ۶ ۷
کرمان کرمان ماهان   ماهان ترجگان * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان چهارطقاری * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان حجت‌آباد کهنوج * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان حسین‌آباد مهدیقلی * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان خنگستان * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان دارستان * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان دره جا ۶ ۱۲
کرمان کرمان ماهان   ماهان دره گز * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان رحیم‌آباد * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان روغنوییه ۶ ۱۷
کرمان کرمان ماهان   ماهان رزکوه * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان زهرود * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان سکنج ۱۱۶ ۴۴۳
کرمان کرمان ماهان   ماهان عرب‌آباد ۵۴ ۱۸۵
کرمان کرمان ماهان   ماهان علی‌آباد * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان قدرت‌آباد * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان کاظم‌آباد * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان کریم‌آباد حاج علی ۷ ۲۹
کرمان کرمان ماهان   ماهان کریم‌آباد سردار ۴ ۱۳
کرمان کرمان ماهان   ماهان کشکوه * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان کهنوج ۳۳ ۸۹
کرمان کرمان ماهان   ماهان نعمت‌آباد ۱ * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان هنگ پایین * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان چشمه سرخ * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان زینل‌آباد دامداری سلمان ۷ ۳۶
کرمان کرمان ماهان   ماهان تلمبه بلبلوییه (جمال‌آباد) ۶ ۱۲
کرمان کرمان ماهان   ماهان تلمبه حاج حبیب ۱۱ ۲۶
کرمان کرمان ماهان   ماهان تلمبه کاراموزیان * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان تلمبه نجارزاده ۴ ۵
کرمان کرمان ماهان   ماهان تلمبه نوآب‌زاده ۴ ۲۴
کرمان کرمان ماهان   ماهان خلیل‌آباد ۴ ۱۶
کرمان کرمان ماهان   ماهان سلطان‌آباد * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان لنگر ۵۷۵ ۲۳۱۲
کرمان کرمان ماهان   ماهان نایی * *
کرمان کرمان ماهان   ماهان سعیدآباد ۴ ۱۰
کرمان کرمان ماهان   ماهان تلمبه احمدی * *
کرمان کرمان ماهان جوپار     ۱۰۵۴ ۳۸۳۰
کرمان کرمان ماهان ماهان     ۴۱۳۸ ۱۶۷۸۷
کرمان کرمان ماهان محی‌آباد     ۸۹۲ ۳۴۹۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان       ۱۴۲۸۱۵ ۵۵۷۲۳۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد   ۳۵۶۵ ۱۳۹۷۴
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد اکبرآباد ۱۳ ۵۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد باداموییه ۹۶ ۳۳۴
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد بوج ۳۲ ۱۳۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد چاه کهنوییه ۳۴ ۱۲۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد چشمه گز ۹۶ ۳۲۸
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد اکبرآباد ده باقر * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد ده نوییه ۳۵ ۱۱۸
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد شمس‌آباد ۱۸ ۵۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد مرغداری دوست محمدی ۲ * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد مرغداری رجبعلی‌پور * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد هنوج ۲۰ ۶۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه زارعین باداموییه * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه نخجیروان * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد شرکت عادلیان * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد روستای چهارده معصوم/الله‌آباد ۱۰۷ ۴۲۸
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد حجت‌آباد یزدیها ۱۱ ۵۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد مزرعه علی‌آباد ۴ ۱۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد معدن شن عادلیان * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد هوانیروز ۱۵۲۳ ۵۸۶۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه چشمه سنگی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه محمودشیخ شعاعی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه نوذری ۱۱ ۵۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد حسین‌آباد خان ۹ ۲۸
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد فتح‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد فردوسی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد کاظمیه * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد رعبه ۷ ۲۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه اصغربیجاری ۲ * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد موتورحسین دانشجو * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد چناروییه * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه صاحب الزمان * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه یوسفیان * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه یوسف اللهی ۴ ۱۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد مهدی‌آباد اسدی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه کفشگر ۵ ۲۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه یزدان‌آباد ۱۱ ۳۸
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد سعادت‌آباد ۲۳۸ ۹۱۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد کارخانه سیمان کرمان ۱۰ ۳۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد شرکت ملنتی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه ایرانمنش ۷ ۳۴
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه ابراهیم (درویش رضا) * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه احمد روحی وشرکا * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد حاجی‌آباد نظری /شهرک شهیدباهنر/ ۴۸۱ ۱۹۴۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد قایم‌آباد ۵۱۵ ۲۲۰۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد علی‌آباد ۱۰ ۴۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد باقرآباد ریگ ۲۰۹ ۸۲۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه چاوشیان * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد مهدی‌آباد /تلمبه حسن نفت ۴ ۱۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه رشکمی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه رضاآباد سالاری ۵ ۱۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه کارنما * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه حاج احمد جعفری * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه محمدحسن نظریان * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه مهدی نکویی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه هوشمند * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   اختیارآباد تلمبه قاسم گرگی ۴ ۱۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین   ۱۱۷۳ ۴۸۶۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین رباط ۴۲۳ ۱۷۵۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین استخروییه ۸۴ ۳۵۴
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین چناروییه * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین رضاآباد ۱۱ ۶۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین ابراهیم‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین احمدآباد ۱ * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین احمدآباد ۲ ۲۶ ۱۱۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین اسلام‌آباد دولت‌آباد ۲۰ ۹۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین اسماعیل‌آباد ۹ ۳۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین الله‌آباد چاروک * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین امیرآباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه ارتیس (مهدیه) ۱۶ ۹۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه ارگاسیا * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه اسلامی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه حاجی‌آباد ۱۶ ۶۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه رحمت‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه عادل خوشحالی ۷ ۴۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه قایم‌آباد ۵ ۲۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه گدآباد ۶ ۲۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه رشیدفرخی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه مهدی‌آباد سعدی ۴ ۲۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه ۱۷شهریور ۲۵ ۱۴۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین توکل‌آباد ازادی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین حجت‌آباد دق * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین دولت‌آباد ۱۴ ۶۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین دهوییه ۱۱ ۶۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین علی‌آباد رباط ۴ ۲۴
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین قندآباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین کریم‌آباد رباط ۱۴ ۷۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین مهدی‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه حیدری * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین تلمبه اسلام‌آباد خالصه * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین محمدآباد ۱۹ ۱۰۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین توکل‌آباد ۸ ۳۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین شهرک صنعتی شماره۲ کرمان ۴۵ ۱۶۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین سعدی ۳۷۷ ۱۳۸۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین کارخانه روغن * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   باغین مجتمع دارویی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان   ۱۸۶۸ ۶۸۴۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان اسحاق‌آباد ۱۳ ۴۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان خالی باغ * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان خیرآباد ۵ ۱۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان دوغ نان ۲۱ ۶۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده شیب سفلی ۱۲ ۴۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده شیب علیا ۲۷ ۱۰۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده صلاحی ۹ ۲۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان روحی‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان سرطاعونه ۴ ۱۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان سلطان‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان کرمانی ۱۰ ۲۸
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان میان نهر ۱۳ ۴۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان برسرخ ۸ ۱۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده خانی ۸ ۲۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده قاضی ۱۴ ۷۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان دهوسفلی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان زربیشه * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان فوسک ۴۱ ۱۲۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان گیشین ۵ ۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان نصرآباد ۶ ۲۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان نهضت‌آباد ۱۷ ۵۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده ملا * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان تقی‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان تلمبه درانی ۷ ۳۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان تیکدرپای سنگ ۲۴ ۸۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان تی جنگ ۴ ۱۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان جریسخان ۹ ۳۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان دران ۶۲ ۲۵۸
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده نوپرویز * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ساروج /ساواج / * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان مزارشاه ابراهیم * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان هفتادمیش ۷ ۲۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان باغ بادامی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان باغ پورزند * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان باغ حسین بک * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان پشت شیران ۴۶ ۱۵۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان تیزنگ ۱۴ ۳۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان تینون ۱۰ ۴۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان دانگ نیم ۲۴ ۶۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده کافی ۵ ۲۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان سراسیآب‌بالا ۱۷ ۶۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان سراسیآب‌پایین ۷ ۲۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان محمودآباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان باغ چشمه گو ۸ ۳۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده شیخ ۲ ۵ ۱۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان تلمبه شهید رجایی (پشته شیرانیها) ۵ ۲۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان انارستان ۴۲ ۱۵۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان باغ برزوییه ۱۳ ۴۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان بیدوییه ۱ ۱۷ ۴۴
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان سرچیت پایین * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان خرده دهقان ۲۰ ۳۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده لولو ۸۳ ۳۰۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان دهو ۵ ۲۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان سردهون * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان شانگستان ۵ ۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان کجه * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان وامق‌آباد ۵۹ ۱۶۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان هینمان ۲۴ ۹۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان سعیدی ۱۰۰۸ ۳۹۹۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان حجت‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان حسن‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان دارسینوییه ۱۱ ۳۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان درب اسیاب ۱۹ ۵۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان درب انارستان ۲۳ ۵۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان ده شعار * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان رودگز * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان سیمک ۸ ۱۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان عبدل‌آباد ۲۰ ۵۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان علی‌آباد رشیدفرخی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   درختنگان مجتمع پرورش مرغ گوشتی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد   ۲۶۶۰ ۱۱۴۳۸
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد ایستگاه تحقیقات پسته کرمان * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه ایران نژاد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه دهش ۸ ۳۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه زنگی‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه عباس اژدری وچیت ساز ۶۷ ۲۶۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه عباس مظفری * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه لبیبی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه مظهری * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه‌های ایرانمنش ۵ ۲۸
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه ۱ارجمند * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه یاسایی وشرکا ۱۳ ۵۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد شرکت مصالح ساختمانی مساک ۱۴ ۷۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد مرغداری ساعدی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد مرکزاموزش کشاورزی ۱۷ ۶۴
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه امانی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه حبیب اله اشرفی ۴ ۲۰
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه سرهنگ بهرمند * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه فتح‌آباد مهرابی ۵ ۲۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه حسین‌آباد ۲۰ ۸۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد سلطان‌آباد ۵ ۳۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد علی‌آباد جهر ۶ ۴۴
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد کهنوح مدیم ۱۹۴ ۸۵۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد میان دوکوه ۵ ۲۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد کرمان اهک ۵ ۱۴
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه کیانیان۲ ۵ ۲۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه سیدمهدی مهدوی ۲ ۹ ۴۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه سروشیان ۸ ۳۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه سیدحسین ترابی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد تلمبه ستوده ۲ ۵ ۲۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد شرکت پولی اتیلن ۵ ۱۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد کارخانه ایزوگام * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد کارخانه سنگبری * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد قارچ جوانه * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد شرف‌آباد ۱۳۱۵ ۵۶۹۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد شاهرخ‌آباد ۴۰۰ ۱۵۴۹
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد نصرت‌آباد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد زین‌آباد ۹ ۴۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   زنگی‌آباد حجت‌آباد ۵۱۰ ۲۲۴۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی   ۴۱۵ ۱۶۳۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی بلبلوییه * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی دستجرد ۵ ۱۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی ساختمان سیلو ۷ ۲۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی شن شویی جهاد * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی کهن یاور * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی اله‌آباد ۴ ۱۴
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی حسین‌آباد اخوند ۱۶ ۵۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی حسین‌آباد خان ۱۲۵ ۵۴۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی ده بالا ۷۱ ۲۳۲
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی ده قاسم خان * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی ده لبیبی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی کینگان ۳۹ ۱۴۱
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی گجگین ۶۲ ۲۴۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی معدن شن ایرانمنش * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی اسیآب‌یحیی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی مرغداری * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی تلمبه قایمیه هوشنگ پرنده افشار * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی ده خشک ۴ ۲۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی کارخانه خانه سازی کرمان ۴۰ ۱۷۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی مزرعه سیمرغ * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی تلمبه مهاجری ۲۲ ۱۰۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی تلمبه ماشااله خان * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان   سرآسیآب‌فرسنگی تلمبه بابایی * *
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان کرمان ۱     ۲۱۳۵۶ ۸۰۷۹۵
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان کرمان ۲     ۱۷۰۰۸ ۶۳۹۸۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان کرمان ۳     ۲۶۳۳۳ ۱۰۴۷۵۷
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان باغین     ۱۹۰۳ ۷۶۱۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان زنگی‌آباد     ۱۵۹۸ ۶۶۶۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان اختیارآباد     ۱۸۲۷ ۷۵۱۳
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان کرمان ۴     ۳۳۷۸۸ ۱۳۳۵۳۶
کرمان کرمان مرکزی شهرستان کرمان کرمان ۵     ۲۹۳۲۱ ۱۱۳۶۰۹
کرمان کرمان راین       ۳۵۱۳ ۱۳۹۰۳
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه   ۵۴۱ ۲۰۸۵
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه احمدآباد ۴۹ ۱۸۷
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه بیدشیرین ۲۱ ۸۶
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه خوروییه ۷ ۳۲
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه دشت شقین ۶ ۲۶
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه کدبک ۲۷ ۱۱۱
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه کمسرخ ۹ ۳۱
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه گروه ۱۰۷ ۴۵۳
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه پریواز * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه توتک سفلی ۷ ۳۲
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه توتک علیا ۶ ۲۵
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه جهادآباد ۶ ۲۷
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه حسین‌آباد ۱ ۶ ۱۹
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه دودانگه * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه دهنو ۴ ۱۳
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه سنجدبلندبالا علیا ۹ ۴۱
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه سنگزرد * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه سوراخ مار * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه علی‌آباد ۱۴ ۵۶
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه عنبروتک ۱۳ ۴۶
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه فتح‌آباد * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه قلعه حسین علی ۴ ۱۶
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه قلعه حیدر * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه قلعه چه ۱۲ ۵۳
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه بآب‌بیدوییه * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه بآب‌زنگی ۱۰ ۵۴
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه بآب‌گروییه ۷ ۲۱
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه برسوز ۹ ۳۹
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه بندرزیارتگاه ۵ ۱۵
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه حسین‌آباد ۲ * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه دودران ۳۷ ۱۵۲
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه دوزدوییه ۲۳ ۷۶
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه زیارتگاه ۳۰ ۱۲۲
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه صرفه ۱۲ ۴۴
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه قنات احمدیه * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه کوره گز * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه کهن دودران * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه گارچیدان * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه گشیگان ۲۵ ۷۱
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه گهوییه ۱۹ ۶۵
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه گیشگان بالا ۱۸ ۵۰
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه بآب‌گورک * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه سرخه‌ای * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه ده شاهوردی علیا * *
کرمان کرمان راین   حسین‌آباد گروه ده شاهوردی سفلی ۱۰ ۲۳
کرمان کرمان راین   راین   ۵۶۷ ۲۱۹۵
کرمان کرمان راین   راین توتک پیربادام * *
کرمان کرمان راین   راین چشمه‌ها * *
کرمان کرمان راین   راین خیچ ۸ ۳۴
کرمان کرمان راین   راین دشت بزنجون ۱۰ ۴۵
کرمان کرمان راین   راین قصرفلنج ۲۹ ۱۰۶
کرمان کرمان راین   راین قصرمیان ۱۷ ۷۳
کرمان کرمان راین   راین نی بید ۶ ۲۵
کرمان کرمان راین   راین بآب‌بینی ۵۶ ۲۰۱
کرمان کرمان راین   راین بهرامجرد ۶ ۲۲
کرمان کرمان راین   راین حکمت‌آباد بالا * *
کرمان کرمان راین   راین حکمت‌آباد پایین ۶ ۱۹
کرمان کرمان راین   راین حمیدیه ۴ ۲۱
کرمان کرمان راین   راین خالق‌آباد * *
کرمان کرمان راین   راین خیرآباد ۵ ۱۸
کرمان کرمان راین   راین ده میرزا ۴۴ ۱۶۹
کرمان کرمان راین   راین سنبل * *
کرمان کرمان راین   راین ظهرودبالا * *
کرمان کرمان راین   راین ظهرودپایین ۶ ۱۸
کرمان کرمان راین   راین عباس‌آباد ۱ ۱۴ ۵۳
کرمان کرمان راین   راین فیروزآباد ۵ ۱۳
کرمان کرمان راین   راین فیض‌آباد ۱۱ ۴۸
کرمان کرمان راین   راین کرچ * *
کرمان کرمان راین   راین گراغان * *
کرمان کرمان راین   راین محمدآباد ۴ ۸
کرمان کرمان راین   راین والی‌آباد * *
کرمان کرمان راین   راین احمدآباد ۲ ۴ ۱۴
کرمان کرمان راین   راین مظفرآباد ۲۱ ۷۱
کرمان کرمان راین   راین گاوداری امید * *
کرمان کرمان راین   راین عامریه ۵ ۱۴
کرمان کرمان راین   راین قهوه خانه علی‌فرامرزپور * *
کرمان کرمان راین   راین تلمبه علی‌عباسی * *
کرمان کرمان راین   راین نظام‌آباد * *
کرمان کرمان راین   راین شرکت شماره۳۲۲ محمدقاضی زاده * *
کرمان کرمان راین   راین نصرآباد * *
کرمان کرمان راین   راین تلمبه تهرودیها * *
کرمان کرمان راین   راین توکل‌آباد * *
کرمان کرمان راین   راین عسکرو * *
کرمان کرمان راین   راین تلمبه کشاورزی اکبرآباد ۷ ۲۹
کرمان کرمان راین   راین تلمبه محمدآباد * *
کرمان کرمان راین   راین تلمبه ۳۹۰اصغرآباد * *
کرمان کرمان راین   راین ده ملک ۵۱ ۲۳۳
کرمان کرمان راین   راین گزک ۱۶۸ ۶۲۲
کرمان کرمان راین   راین گودر ۳۳ ۱۶۴
کرمان کرمان راین   راین چشمه گزوییه * *
کرمان کرمان راین   راین تلمبه کشاورزی احمدزمانی * *
کرمان کرمان راین   راین تلمبه لنگریها * *
کرمان کرمان راین   راین تلمبه سعیدآباد قعرملکی * *
کرمان کرمان راین   راین تلمبه ماشااله عزیز * *
کرمان کرمان راین راین     ۲۴۰۵ ۹۶۲۳
کرمان کرمان چترود       ۵۹۴۶ ۲۴۶۷۸
کرمان کرمان چترود   کویرات   ۱۹۸۸ ۸۷۳۷
کرمان کرمان چترود   کویرات گورچوییه ۱۲۸ ۵۳۹
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه حجت‌آباد تیکدر ۱۲ ۴۰
کرمان کرمان چترود   کویرات تیکدر ۱۱۶ ۴۶۹
کرمان کرمان چترود   کویرات ده زیار ۵۷۴ ۲۲۲۴
کرمان کرمان چترود   کویرات لنجان * *
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه برق ۷ ۵۱
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه بهشت * *
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه ده زیار ۸ ۵۸
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه شاه مردان ۵ ۱۹
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه مهندس رضوی ۴ ۱۱
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه ارجمندی ۱۴ ۸۳
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه چترودیها ۲۳ ۱۳۱
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه حاج ملک ۹ ۴۵
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه رحمت‌آباد ۱۲ ۸۱
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه سرهنگ مهدوی ۸ ۴۵
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه سیدجوادوزیری * *
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه مومنایی * *
کرمان کرمان چترود   کویرات حسین‌آباد ۲ ۴ ۲۵
کرمان کرمان چترود   کویرات قوام‌آباد ۲۰۱ ۸۸۳
کرمان کرمان چترود   کویرات قهوه خانه سه راهی راور * *
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه سیدرضاامینایی (سعیدآباد) ۹ ۴۶
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه خانوکیها ۵ ۲۸
کرمان کرمان چترود   کویرات رحیم‌آباد ۴۴۶ ۲۰۱۳
کرمان کرمان چترود   کویرات ابزردو * *
کرمان کرمان چترود   کویرات احمدآباد ۱ ۵ ۲۰
کرمان کرمان چترود   کویرات باقرآباد ۱ * *
کرمان کرمان چترود   کویرات بی بی حیات ۵۸ ۲۲۸
کرمان کرمان چترود   کویرات چنارو ۱۰ ۳۳
کرمان کرمان چترود   کویرات ده جان * *
کرمان کرمان چترود   کویرات ده خمرودوییه * *
کرمان کرمان چترود   کویرات ده زیر ۵ ۱۵
کرمان کرمان چترود   کویرات ده عبدالله ۹ ۲۸
کرمان کرمان چترود   کویرات ششتوییه * *
کرمان کرمان چترود   کویرات کرشک ۴ ۱۸
کرمان کرمان چترود   کویرات کهن ۵ ۲۵
کرمان کرمان چترود   کویرات گودلاسیاه ۴ ۱۶
کرمان کرمان چترود   کویرات ماهرینو ۷ ۳۰
کرمان کرمان چترود   کویرات نجف‌آباد ۱ * *
کرمان کرمان چترود   کویرات هجگوییه /اجگوییه / ۱۱ ۴۴
کرمان کرمان چترود   کویرات امیرآباد * *
کرمان کرمان چترود   کویرات باقرآباد ۲ ۱۵ ۷۳
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه اسدآباد سرگرداسدی * *
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه حاجی‌رضایی رحیم‌آباد ۱۱ ۶۴
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه قاسم زنگی‌آباد ی ۲ * *
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه لیلاندآب‌نیل ۷ ۳۰
کرمان کرمان چترود   کویرات دشت زحمتکشان ۱۱۸ ۷۰۳
کرمان کرمان چترود   کویرات ده خان ۴ ۲۰
کرمان کرمان چترود   کویرات کریم‌آباد آب‌نیل ۷۴ ۳۱۱
کرمان کرمان چترود   کویرات کریم‌آباد گاوخانه ۹ ۴۲
کرمان کرمان چترود   کویرات مزرعه قاسم‌آباد ۸ ۵۲
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه علی‌نورنیارحیم‌آباد * *
کرمان کرمان چترود   کویرات تلمبه صالحی ده خان ۸ ۴۵
کرمان کرمان چترود   کویرات جنت‌آباد /مقبره سیدها/ * *
کرمان کرمان چترود   کویرات ده مرغو ۷ ۳۴
کرمان کرمان چترود   معزیه   ۱۷۶۸ ۶۶۶۹
کرمان کرمان چترود   معزیه بندر ۲۳ ۷۷
کرمان کرمان چترود   معزیه ده مسعود ۷ ۲۱
کرمان کرمان چترود   معزیه کهنوج معزآباد ۴۹ ۱۹۹
کرمان کرمان چترود   معزیه معزآباد ۱۷۰ ۶۸۳
کرمان کرمان چترود   معزیه سردر ۷۱ ۲۵۰
کرمان کرمان چترود   معزیه سراسیآب‌شش ۵۴۶ ۱۹۶۸
کرمان کرمان چترود   معزیه تلمبه جوادوزیری * *
کرمان کرمان چترود   معزیه تلمبه حاجی‌رمضانی * *
کرمان کرمان چترود   معزیه تلمبه سیدحسین حسینی نسب ۱۰ ۵۰
کرمان کرمان چترود   معزیه تلمبه کیخسرو * *
کرمان کرمان چترود   معزیه تلمبه گلستان * *
کرمان کرمان چترود   معزیه تلمبه منصوری ۱۱ ۷۰
کرمان کرمان چترود   معزیه تلمبه سردامنه * *
کرمان کرمان چترود   معزیه فخرآباد ۱ ۲۰ ۶۰
کرمان کرمان چترود   معزیه کنج ریگ * *
کرمان کرمان چترود   معزیه هوتک ۷۷۷ ۳۰۲۱
کرمان کرمان چترود   معزیه پاسیب ۲۸ ۸۶
کرمان کرمان چترود   معزیه کشیک ۴ ۱۱
کرمان کرمان چترود   معزیه کمونوییه * *
کرمان کرمان چترود   معزیه همقاوند ۳۶ ۸۴
کرمان کرمان چترود   معزیه تلمبه ابراهیم‌آباد هدایت * *
کرمان کرمان چترود چترود     ۱۳۷۸ ۵۶۶۰
کرمان کرمان چترود کاظم‌آباد     ۸۱۲ ۳۶۱۲
کرمان کوهبنان         ۶۳۴۸ ۲۴۴۶۵
کرمان کوهبنان طغرل الجرد       ۲۴۷۱ ۹۹۳۰
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   شعبجره   ۵۸۹ ۲۲۲۷
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   شعبجره احمدی ۹ ۲۸
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   شعبجره سلطان‌آباد * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   شعبجره شعب جره ۴۳۷ ۱۶۸۹
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   شعبجره مغیث‌آباد ۶ ۲۰
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   شعبجره مزرعه جوادالایمه عباس‌آباد * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   شعبجره گیوران ۴ ۱۶
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   شعبجره خرم‌آباد * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   شعبجره ریزوییه ۱۳ ۴۵
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   شعبجره محمدآباد ۱۱۵ ۴۱۷
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد   ۳۲۷ ۱۲۰۰
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد بآب‌بلوچی * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد بآب‌عبدان ۴۶ ۱۸۲
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد رشک سفلی ۱۸ ۷۱
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد رشک علیا ۵۹ ۱۷۶
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد رشک وسطی ۵۱ ۱۹۷
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد رودشور * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد سبتک ۳۰ ۱۱۹
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد سیدآباد * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد نجف‌آباد ۲۱ ۸۴
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد هزارگز ۶ ۲۱
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد همت‌آباد ۵ ۱۷
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد دهنه گودو * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد تنگلو * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد چشمه پودنه‌ای * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد چشمه قلقلی * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد خانمکان /جنت مکان / ۵۸ ۲۳۸
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد دراب * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد درزرد * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد درزردالو * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد ده احمدحاجی * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد سفیدار * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد عباس‌آباد ۲ * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد کریم‌آباد * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد گزگونو * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد معدن گچ * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد درسنجدو * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد دونگر * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد گودشیرو * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد در هفت‌کوه * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد   طغرل الجرد آب‌لیشو * *
کرمان کوهبنان طغرل الجرد کیانشهر     ۱۵۵۵ ۶۵۰۳
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان       ۳۸۷۷ ۱۴۵۳۵
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور   ۷۷۴ ۲۷۸۳
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور استاج ۶ ۲۱
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور بآب‌گسک ۲۶ ۱۱۱
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور باغ سیاه * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور درزگون * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور گور ۴۱۸ ۱۵۱۹
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور افزار ۶۹ ۲۱۷
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور بندر * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور پوزه لخر * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور چشمه محمدی * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور دره هود ۸ ۲۳
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ده اقارضا * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ده سیدها ۵ ۲۳
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ده کرنگ * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور رشیدآباد ۱۵ ۲۹
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ساوند * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور سلطان‌آباد * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور شورک وسطی ۴ ۷
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور کتی شور * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ده شوراخوند ۹ ۲۵
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور مرغداری قنبرتقی زاده * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ندیدگان * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ده قطبی * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ده علی ۵ ۱۳
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ده خواجه ۱۹ ۶۷
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ابکریک ۵ ۲۱
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور تیتوبالا * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور حسین‌آباد ۴ * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور دراب ۵ ۲۴
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور درچنار ۴ ۱۶
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ده بابا * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور ده جوری * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور دهنوخان * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور عباس‌آباد ۱۹ ۷۲
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور کاروانگاه ۲۱ ۶۵
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور کموخشک ۱۶ ۷۱
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور گازکهن ۱۱ ۴۰
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور گردوکج * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور گزمان * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور گنداب ۱۲ ۴۳
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور گودتمورو * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور گودشور * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور گیتری ۴۳ ۱۷۸
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور دهنوقلندر ۶ ۱۹
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور تیتوپایین ۹ ۳۵
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   جور درمورین ۳ * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت   ۴۸۰ ۱۶۴۰
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت بیدان خواجه ۲۲ ۷۷
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت حسین‌آباد ۱ ۵ ۱۰
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت دارستان * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت دراب * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت درخم ۵ ۱۴
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت سبلوییه ۵ ۱۵
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت سبلا * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت حسین‌آباد ۲ * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت ده شیب ۴ ۱۷
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت ده میان * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت دهنوحاجی‌آباد * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت دهنوده علی * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت دهنوکهن ۴ ۱۱
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت زنگی‌آباد * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت شکرآباد ۲۶ ۹۰
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت فتح‌آباد ۲۸ ۱۲۰
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت فیدکوییه ۱۲ ۲۷
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت کهن ۵۹ ۱۹۰
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت گراکوییه ۱۳ ۵۰
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت مگسو * *
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت رتک ۴۶ ۱۲۱
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان   خرمدشت قریه علی ۲۳۷ ۸۲۸
کرمان کوهبنان مرکزی شهرستان کوهبنان کوهبنان     ۲۶۲۳ ۱۰۱۱۲
کرمان کهنوج         ۲۱۷۸۰ ۱۰۲۲۶۹
کرمان کهنوج فاریاب       ۶۷۵۱ ۳۱۶۰۵
کرمان کهنوج فاریاب   حور   ۳۲۵۶ ۱۴۹۲۰
کرمان کهنوج فاریاب   حور چاله ۱۵ ۵۵
کرمان کهنوج فاریاب   حور زهمکان ۲۰۹ ۸۴۷
کرمان کهنوج فاریاب   حور علی‌ظهوران ۳۹ ۱۷۳
کرمان کهنوج فاریاب   حور ماران ۱۷ ۶۷
کرمان کهنوج فاریاب   حور مغنر ۷ ۲۸
کرمان کهنوج فاریاب   حور گیشو ۴ ۲۰
کرمان کهنوج فاریاب   حور آب‌باد ۵۲ ۲۱۹
کرمان کهنوج فاریاب   حور بق کرته ۲۰ ۷۹
کرمان کهنوج فاریاب   حور دهنه ابشوییه ۷۶ ۲۸۶
کرمان کهنوج فاریاب   حور موردان ۲۲۰ ۸۳۱
کرمان کهنوج فاریاب   حور سرنی اشوب ۱۲۷ ۵۴۷
کرمان کهنوج فاریاب   حور پشته مازج ۱۷ ۷۳
کرمان کهنوج فاریاب   حور سرگز دهنو ۴۷ ۱۹۷
کرمان کهنوج فاریاب   حور گیودختر ۲۴ ۱۰۶
کرمان کهنوج فاریاب   حور سرتنگ دره‌ای ۹ ۵۷
کرمان کهنوج فاریاب   حور لایی سران * *
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای اسلام‌آباد حور ۹۰ ۴۴۰
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورچاه بگی حور ۱۱۳ ۶۴۳
کرمان کهنوج فاریاب   حور حجازی ۴۳ ۲۰۰
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای حورعلیا ۸۰ ۴۰۶
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای خشک اوری حور ۲۳ ۱۰۹
کرمان کهنوج فاریاب   حور نارمند ۳۷ ۱۹۳
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتوراسفندی حور ۳۷ ۱۶۴
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورچاه دوکهور ۴۵ ۱۹۹
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای حسین‌آباد حور ۲۷ ۱۱۴
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای سلیمان‌آباد حور ۳۹ ۱۹۱
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورعباس‌آباد ۱۲ ۵۳
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای لردآباد حور ۶ ۲۶
کرمان کهنوج فاریاب   حور مرادآباد ۶۶ ۳۰۸
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهزاربوته حور ۱۰۸ ۵۱۸
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورسهرابی حور ۵۱ ۲۳۵
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای منتل‌آباد ۱۰ ۴۵
کرمان کهنوج فاریاب   حور باغ ملی حور ۴۵ ۲۰۷
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای پاریک امیری ۱۰۰ ۵۰۳
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای چاه خشک حور * *
کرمان کهنوج فاریاب   حور چاه دکان ۲۷ ۱۳۹
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورسرکندری حور ۲۱۸ ۱۰۰۲
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورعباس‌آباد بالاحور ۴۰ ۱۸۴
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورعلی‌آباد حور ۵۱ ۲۴۱
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای مستضعفین حور ۱۵ ۷۹
کرمان کهنوج فاریاب   حور ساردوییه/بلوچستانی ۴۴ ۲۰۴
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتوررسول‌آباد حور ۸ ۳۷
کرمان کهنوج فاریاب   حور پاریگ طریقی ۳۹ ۱۹۳
کرمان کهنوج فاریاب   حور پاسفید ۱۰۷ ۵۰۴
کرمان کهنوج فاریاب   حور تلمبه جاودانی ۷۲ ۳۲۹
کرمان کهنوج فاریاب   حور تلمبه رحمت اله شریفی ۲۰ ۱۰۹
کرمان کهنوج فاریاب   حور تلمبه ملک دلداری ۲۵ ۸۹
کرمان کهنوج فاریاب   حور چاه زیارت ۱۱۰ ۴۹۶
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای زنجیری حور ۱۳۱ ۶۸۰
کرمان کهنوج فاریاب   حور اسلام‌آباد چاه نارنج ۲۰۰ ۸۷۲
کرمان کهنوج فاریاب   حور تلمبه زاغی ارزینی ۵۵ ۲۸۲
کرمان کهنوج فاریاب   حور تلمبه شاهپوری ۸ ۳۷
کرمان کهنوج فاریاب   حور چاه نارنج ۸۵ ۳۹۲
کرمان کهنوج فاریاب   حور حیدرآباد چاه نارنج ۱۶۹ ۸۳۵
کرمان کهنوج فاریاب   حور موتورهای بهزادی گودری حیدرآباد ۱۲ ۵۰
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد   ۱۱۴۳ ۵۳۵۳
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه باقرمحمدی فاریاب ۲۵ ۱۱۸
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه منصوربراهویی ۴۰ ۱۹۹
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه چنگیزمالکی فاریاب * *
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه ده علوی فاریاب * *
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد موتورعلیرضاهاشمی فاریاب ۴ ۲۷
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه محمدبسطی پورفاریاب ۳۳ ۱۶۷
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد چاه بیدبزرگ ۲۶ ۱۰۹
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد چاه بیدکوچک ۴ ۲۳
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد حرمه بزرگ * *
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد زنگاروییه ۱۱ ۴۲
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد شریک‌آباد میلوییه ۳۷ ۱۶۳
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد شورانی ۳۲ ۱۶۷
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد قوچان حرمه * *
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه قاسم تاجیک قنبرآباد ۶ ۳۰
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد موتورحسن تاجیک ۱۴ ۶۸
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد موتوررمضان تاجیک گاوچاه ۲۶ ۱۳۹
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد حسین‌آباد حرمه ۱۱ ۴۵
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه هشت عامری * *
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه مالکی رامسرفاریاب ۲۷ ۱۶۸
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه مالکی پاتم فاریاب ۷ ۳۶
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه عشایری شمشیرسلاجقه ۱۴ ۸۶
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه عشایری امان اله یزدانیان ۲۱ ۹۶
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد موتورمشاع یک ریحان‌آباد ۴۰ ۱۹۵
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد موتورپمپ عشایری پورامیری ۲۲ ۱۱۹
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه‌های پاریک فاریاب ۲۱ ۸۳
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه پنجشنبه تاجیک * *
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد دادالهی ۹ ۵۴
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه دادمرادروی دل فاریاب ۱۹ ۸۴
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد سوهتال ۲۱ ۷۸
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد کهور دراز ۲۶ ۱۲۴
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه یداله تاجیک ریحان‌آباد ۱۱ ۳۸
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه ۲۲بهمن دره شور ۶ ۳۱
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد چاه زیارت دانیال ۲۶ ۱۱۶
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد چاه عبدل فاریاب ۳۸ ۱۵۴
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد حسین‌آباد سرگل ۴۱ ۲۲۰
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد شارب ماء ۳۰ ۱۴۶
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه رمضان چوپانزاده ۱۸ ۱۰۷
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد خشکار ۴۷ ۲۲۲
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه دکترپلاشی فاریاب ۴ ۲۰
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه غلامرضامحمدی ۱۵ ۷۴
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه ابراهیم گداری ۱۴ ۸۴
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد اسلام‌آباد درویش خانکا ۹ ۴۰
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد پاچیل ۴ ۲۰
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه جلال براهویی فاریاب ۴۰ ۱۷۵
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد آدوری ۵۲ ۲۵۸
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد پاگدار ۴۳ ۱۷۵
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد پشته قلعه ۴۰ ۱۹۶
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه آب‌برخشوییه ۳۸ ۱۷۰
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد تلمبه ملاموس * *
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد دره شور ۱۰۸ ۴۲۷
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد دهنو * *
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد سرشک ۲۱ ۶۹
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد عباس‌آباد ۸ ۳۴
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد لاچ‌آباد ۱۶ ۷۰
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد موسسه کشاورزی ودامداری گارم * *
کرمان کهنوج فاریاب   کلاشگرد موسسه کشاورزی ودام داری حمیدآباد * *
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه   ۱۳۸۱ ۶۸۲۴
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه بلوچ‌آباد سرگریچ ۴۳ ۲۱۶
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه چاه شهم سرگریچ * *
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه درش نمو ۳۱ ۱۶۱
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه موتورهای سردگ سرگریج ۴۹ ۲۵۲
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه سه چاه ۱۷ ۷۳
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه تلمبه عشایری محمدی سردک ۱۹۴ ۹۷۲
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه کناررشکی ۵۲ ۲۹۲
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه تلمبه احمدآباد سرگریچ ۲۱ ۱۱۰
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه موتورهای شهیدآباد شورسرگریج ۸۹ ۴۱۰
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه کریم‌آباد سرگریچ ۱۶ ۷۵
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه موتورهای چاه زیارت شیخ مختارسرگریج * *
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه تلمبه مختارکهورآباد ی ۲۰ ۹۳
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه گلدسته ۹۴ ۴۹۸
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه مهروییه بالا ۵۹ ۳۱۵
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه تلمبه ابراهیم‌آباد سالاری ۱۵ ۷۸
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه عباس‌آباد سرگریچ ۲۱ ۹۱
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه تلمبه عشایری مرادیاسرسرگریج ۳۵ ۱۷۵
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه حسین‌آباد سرگریج ۴۳ ۱۶۸
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه حسن‌آباد ۸۷ ۴۲۴
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه باغ پشمرکی ۱۴۱ ۶۶۹
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه تلمبه قلندری ۲۱ ۱۱۲
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه سبزان ۶۴ ۲۸۶
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه مقرب ۹۹ ۴۴۹
کرمان کهنوج فاریاب   مهروییه مهروییه پایین ۱۶۷ ۸۹۱
کرمان کهنوج فاریاب فاریاب     ۹۷۱ ۴۵۰۸
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج       ۱۵۰۲۹ ۷۰۶۶۴
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه   ۲۱۸۰ ۱۰۴۹۱
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه بن گود ۱۲ ۶۰
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه تلمبه مستضعفین چاه ریگان ۳۷ ۱۹۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه چاه ریگان وزیری ۵۳ ۲۴۳
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه چاه گز ۱۵۵ ۷۶۱
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه دره رود * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه تلمبه عشایری کرامت وشرکا ۱۵ ۸۰
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه بن گودشماره ۲ ۴۲ ۱۸۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه کارگاه راهسازی * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه چاه ریگان وزیری ۱ ۲۹ ۱۴۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه تلمبه عشایرسلیمانی ۶۲ ۲۴۲
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه چاه ریگان لورکها ۱۲۸ ۷۴۲
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه چاه مرید ۳۵۳ ۱۶۲۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه ده حوت شماره ۱ ۱۴ ۶۳
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه دیوان مرادعلیا ۱۶ ۵۶
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه کواران * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه کهورمیری ۴۴ ۲۳۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه ده حوت ۱۷۸ ۹۴۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه ده زرد ۸۸ ۴۵۱
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه چاه حاجی ۱۵۵ ۶۶۷
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه چاه زیارت ۱ ۱۲۴ ۵۸۲
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه سفیدمراد ۱۵۸ ۶۲۷
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه کهورآباد سهرابی ۹۲ ۵۴۴
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه پای کوه سفید ۲۰ ۸۱
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه شیخ‌آباد چاه حاجی ۸۸ ۳۴۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه دیوان مرادسفلی * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه تاج‌آباد ۲۲ ۱۰۱
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه دوچاهی ۵۰ ۲۳۱
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه کهورآباد چاه چوپان ۲ ۱۴۳ ۷۶۳
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه تاج‌آباد ۱ * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه تاج‌آباد ۲ ۳۳ ۱۸۴
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه چاه زیارت ۲ ۱۷ ۱۰۰
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه حوراب ۲۳ ۹۷
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   حومه تلمبه عشایرمنظری توکلی ۱۹ ۸۷
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان   ۴۵۷۱ ۲۱۶۰۲
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان ده پیش علیا ۱۰۷ ۵۷۶
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان سعیدآباد ۷۸ ۳۹۳
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان سهران علیا سهرون بالا ۷۳ ۳۰۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان سهران وسطی ۱۳۸ ۶۳۶
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان مرادآباد ۵۵ ۲۶۲
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان توکل‌آباد ۱۲۰ ۵۲۴
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان چناران ۱۹ ۷۸
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان حجت‌آباد ۱۴۷ ۷۲۰
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان ده پیش سفلی ۸۹ ۴۷۳
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان سهران سفلی سهرون پایین ۳۹ ۱۸۰
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان شریک‌آباد علیا ۵ ۱۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان شهرک صنعتی کهنوج * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان بلوچ‌آباد ۴۳ ۲۰۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان تلمبه عشایری مرادعلی‌دادی وشرکای ۱۹ ۸۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان دهنومحمدخان ۷ ۳۳
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان شاداب ۳۳ ۱۶۴
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان قوچ‌آباد محمدخان ۶۳ ۲۹۸
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان گهرک ۵۶ ۲۷۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان لنگ‌آباد ۱۰۷ ۵۲۱
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان مقدارآباد * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان تلمبه عشایری محمدرضاخانی ۵۳ ۲۶۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان نصرت‌آباد * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان تلمبه مشاع شماره ۳ * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان پایگاه عشایری ۴۱ ۲۰۴
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان تم گوران ۸۰ ۳۴۴
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان انجیرک * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان پلکی ۲۷ ۱۳۸
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان تهمینه ۳۵ ۱۸۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان دمیلک * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان عوض‌آباد ۱۳۷ ۶۵۸
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان نورآباد ۲ ۴ ۱۰
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان تلمبه رضامیرانی ۱۴ ۵۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان چکری ۷۷ ۳۴۷
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان کهورنارنجک ۱۲۵ ۶۵۲
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان گلستان ۱۵۰ ۷۳۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان بیرآباد ۱۰ ۶۱
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان اختیارآباد دوزیارتی ۲۵ ۱۱۱
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان محمودآباد ازلی ۵۱ ۲۳۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان پشته دول‌آباد ۳۴ ۱۳۸
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان تلمبه حسن رامشکی ۹ ۳۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان غدیردراز ۶۶ ۲۷۶
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان غدیرزیر ۴ ۲۰
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان زه ۲۲۵ ۱۰۹۸
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان نورآباد ۱ ۱۷۶ ۹۲۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان لوک پاجدید ۹۹ ۴۷۶
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان شعبه شرکت نفت کهنوج * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان تلمبه گلشن ۷۹ ۳۱۳
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان دول‌آباد ۱۲۰ ۵۵۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان ریگ زردان ۱۰۴ ۵۰۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان زیری ۱۷۰ ۷۱۰
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان سرریگ ۱۷۲ ۷۸۷
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان لوک پا ۳۰ ۹۳
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان احمدآباد سهل آور ۱۰۴ ۴۳۶
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان رضاآباد ۱ ۱۵۳ ۶۵۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان سهل اور ۱۶۷ ۷۸۱
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان شریک‌آباد ۴۳ ۲۳۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان تلمبه احمدحیدری ۱۱ ۵۰
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان روستای شهیدکیوان میرشکاری ۳۳ ۱۳۶
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان رزان * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان رشگورد ۱۶۲ ۷۵۶
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان کوتک پایین ۲۴۵ ۱۱۴۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان گروک * *
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان کنارکج ۷ ۲۳
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان کوتک وسط ۱۸۸ ۹۶۵
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان موتور چاه غافل ۱۱ ۶۲
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج   نخلستان کوتک بالاشماره ۱ ۱۲۰ ۵۸۹
کرمان کهنوج مرکزی شهرستان کهنوج کهنوج     ۸۲۷۸ ۳۸۵۷۱
کرمان منوجان         ۱۳۳۶۱ ۶۳۲۷۰
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان       ۸۰۱۹ ۳۸۷۰۹
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه   ۴۳۸۷ ۲۱۹۸۱
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه تیاب/زیارت ۸ ۲۵
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه چاه حسن ۱۷۴ ۸۵۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه چاه حسن علیا/چاه حسن عشایری ۱۷۰ ۸۴۳
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه درودان * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه موتورشیرعلی‌ابراهیمی ۵۴ ۲۴۵
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه بک هو * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه چاه حسن/دشت عباس/ ۶۴ ۲۹۵
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه روستای چغوکی ۱۷۶ ۹۴۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه موتورشعبان بهمن نژاد ۴۱ ۲۷۵
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه موتورشنبه راهی زاده ۱۶ ۹۰
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه موتورعلی‌امیری * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه نازی‌آباد ۵۸ ۲۸۳
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه چغوکی علیا ۲۱۰ ۱۰۹۴
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه طالقان ۱۸۰ ۸۴۹
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه قدیرپور ۱۳۹ ۶۷۶
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه جنت‌آباد ۳۰ ۱۴۳
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه چاه اموزی ۲۹۵ ۱۴۷۱
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه ریگ زرریز ۱۵۸ ۷۷۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه چاه نارنج ۷۶ ۴۱۶
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه جنگل‌آباد ۲۰ ۹۶
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه حسین‌آباد ۳۵۵ ۱۷۲۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه مرادآباد ۱۴۶ ۷۶۵
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه چیل دهنو ۱۲۰ ۶۲۱
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه دهنو ۲۰۵ ۱۱۰۳
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه شهرک امام خمینی ۱۸۹ ۹۱۲
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه جگستان * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه عباس‌آباد ۲ ۱۱۹ ۷۵۵
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه کهنک ۲۱ ۱۱۳
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه موتوراحمدحافظی ۱۵ ۸۵
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه نهضت‌آباد ۸۹ ۴۴۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه مهاجرین استیج ۴۶ ۲۵۱
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه گزهک ۱۱۸ ۴۲۰
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه اسلام‌آباد (۱) ۲۳ ۱۰۲
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه دهندر ۷۹ ۲۹۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه سرخشک ۸ ۳۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه مغ محمد ۳۲ ۱۲۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه بازگیر ۱۳ ۶۱
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه تم زردان ۵۸ ۲۵۳
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه نورودبار ۱۱ ۵۱
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه خسروآباد ۷۰ ۲۷۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه شکرآباد ۹۱ ۴۵۵
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه گنج‌آباد ۷۹ ۴۰۶
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه یوسف‌آباد ۹۳ ۴۶۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه چاه شور علیا ۲۵ ۱۱۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه اسلام‌آباد (۲) ۳۲ ۱۷۲
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه محمدآباد ۲۰۲ ۱۱۳۲
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه موتوررضابراندیش ۴ ۳۱
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه موتورابراهیم حیدری * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه موتورکمیته امدادامام خمینی ۱۱ ۶۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه چاه شورسفلی ۲۴ ۱۱۲
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه بنکرم ۸ ۵۴
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه تلهز * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه تیاب ۳۲ ۲۰۰
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه تیپوزک * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه دراشکوت ۶ ۳۳
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه سرگرو ۲۴ ۱۳۲
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه سونگان ۴ ۲۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه کلاتون * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه گل مندان * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه گیمرد ۱۳ ۵۵
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه نودزو ۴ ۱۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه آب‌دمیل ۴ ۲۳
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه بن هور ۱۵ ۶۹
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   قلعه جهادآباد ۱۱۵ ۵۲۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران   ۴۸۹ ۲۱۱۰
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران نیزن ۳۲ ۱۲۴
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران بنک ۷۴ ۳۱۳
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران دورکان پایین ۵ ۲۱
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران دورکان بالا ۱۰ ۴۱
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران درچلیتی * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران کهورلوت ۹ ۲۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران ابنما ۱۰ ۶۴
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران گشمیران ۱۰۶ ۴۲۱
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران مریچ ۷ ۳۹
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران دهندرمیگ ۵ ۲۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران ابگل ۳۰ ۱۰۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران پشت سر ۳۹ ۱۸۹
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران سکوکان ۳۵ ۱۳۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران نورآباد ۶۴ ۲۹۶
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران مرز ۵۰ ۲۴۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   کشمیران درکزبلوک ۱۲ ۴۶
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد   ۶۴۲ ۲۵۰۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد آباد بی بی ۷۴ ۲۹۹
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد تجدانو ۲۱۹ ۸۸۵
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد چاه شاهی ۲۶۷ ۹۵۴
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد روضه ارم ۳۲ ۱۵۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد موتوراحمدنظری * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد موتورتعاونی بخشداری ۹ ۳۴
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد موتورحسین غلام صادقی * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد موتورحسین سهرابی * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد موتورمهیاصادقی ۴ ۱۲
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد موتورحسن جداوی * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد موتورشنبه صادقی * *
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد گدارتخت ۱۷ ۷۷
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد موتورغلام عزیزی ۸ ۳۸
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان   نورآباد بن گجگ ۷ ۳۶
کرمان منوجان مرکزی شهرستان منوجان منوجان     ۲۵۰۱ ۱۲۱۱۰
کرمان منوجان آسمینون       ۵۳۴۲ ۲۴۵۶۱
کرمان منوجان آسمینون   بجگان   ۱۴۶۵ ۶۵۴۵
کرمان منوجان آسمینون   بجگان غریب‌آباد ۸۵ ۳۲۵
کرمان منوجان آسمینون   بجگان چاه نر ۹ ۵۱
کرمان منوجان آسمینون   بجگان ده میان ۶۷ ۲۸۶
کرمان منوجان آسمینون   بجگان سکنان ۱۹ ۹۱
کرمان منوجان آسمینون   بجگان شهیدآباد ۲۱ ۶۲
کرمان منوجان آسمینون   بجگان کیگین ۸ ۳۶
کرمان منوجان آسمینون   بجگان کرماهی ۶۱ ۲۱۷
کرمان منوجان آسمینون   بجگان بجگان ۵۵۳ ۲۶۰۲
کرمان منوجان آسمینون   بجگان پاتک بجگان ۴۵۱ ۲۰۱۹
کرمان منوجان آسمینون   بجگان کنگه ۸ ۵۱
کرمان منوجان آسمینون   بجگان کینان ۲۱ ۸۹
کرمان منوجان آسمینون   بجگان گیرکن ۴۲ ۲۲۵
کرمان منوجان آسمینون   بجگان روستای ابوالفضل بن مغ ۱۲۰ ۴۹۱
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان   ۲۰۱۴ ۹۴۷۶
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان ده کهان ۲۳۵ ۱۱۰۳
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان موتورمیرشکاری ۲۶۲ ۱۱۲۴
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان موتورسرحدی ۲۵۸ ۱۱۴۴
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان آب‌باریک ۵۷ ۲۳۸
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان زمین بندآباد باریک ۵۹ ۲۷۵
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان تلمبه عشایری یداله وشرکا ۵۰ ۲۲۴
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان دهاران ۵ ۳۰
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان میجان ۶ ۲۵
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان دهاران زمین بند ۵۴ ۲۹۳
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان بارگاه ۱۵۱ ۷۵۹
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان سورگ چرمیل * *
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان ده سگی ۴۲ ۱۸۴
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان زیارت علی * *
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان ماهکی * *
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان نامحرم ۳۴ ۱۹۱
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان روستای بندکو ۱۳۰ ۵۹۰
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان دولاب ۴۷ ۲۳۷
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان ریگ‌آباد ۲۲ ۱۰۶
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان کنارنر * *
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان موتورغلامرضاازادی ۱۹ ۹۰
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان موتوردادشاه ۱۶ ۹۱
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان موتوررجب ۳۶ ۱۸۸
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان موتورنصری ۴۸ ۲۴۴
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان نوهنی * *
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان چاهک ۱۸ ۸۲
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان انارو * *
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان چرمیل (۲) ۱۵ ۶۸
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان سنگ شکن ۴۹ ۲۴۵
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان دهنه خارگان ۴ ۲۳
کرمان منوجان آسمینون   ده کهان سرراس ۳۸۹ ۱۸۸۳
کرمان منوجان آسمینون   نودژ   ۶۵۳ ۳۰۳۰
کرمان منوجان آسمینون   نودژ لاریان ۳۰۰ ۱۳۵۶
کرمان منوجان آسمینون   نودژ خالق‌آباد ۱۴۷ ۷۳۸
کرمان منوجان آسمینون   نودژ اسمینون ۳۹ ۱۷۴
کرمان منوجان آسمینون   نودژ حرربندو * *
کرمان منوجان آسمینون   نودژ حوروییه ۱۴ ۷۴
کرمان منوجان آسمینون   نودژ دهنه نودژ ۶۶ ۲۹۷
کرمان منوجان آسمینون   نودژ موتورحسین سالاری ۱۳ ۵۰
کرمان منوجان آسمینون   نودژ موتورپیردادخودستان ۵۱ ۲۳۸
کرمان منوجان آسمینون   نودژ روستای هوروییه ۲۰ ۷۷
کرمان منوجان آسمینون نودژ     ۱۲۱۰ ۵۵۱۰

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]