فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان همدان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.


استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت
همدان           ۴۲۷۶۷۵ ۱۶۷۴۵۹۵
همدان اسدآباد         ۲۵۱۶۷ ۱۰۴۵۶۶
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد       ۲۵۱۶۷ ۱۰۴۵۶۶
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان   ۱۶۱۷ ۶۸۳۵
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان آجین ۷۶۶ ۳۳۴۳
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان جعفرآباد ۴۳ ۱۹۵
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان حبشی ۱۷۱ ۶۴۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان ماوی ۵۳ ۲۶۶
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان منورتپه ۹۵ ۴۱۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان بیتروان ۱۳۰ ۵۳۷
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان پیریوسف ۱۰۶ ۴۴۱
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان کوانج ۵۹ ۲۳۱
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان سیردره (گاوگدار ۱۳۳ ۵۰۰
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   پیرسلمان صادق‌آباد ۶۱ ۲۵۵
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه   ۱۵۷۴ ۶۶۶۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه بیفانج ۵۹ ۲۳۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه چشمه قنداب ۶۹ ۳۰۵
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه پل شکسته ۹۷ ۳۹۷
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه گنبله ۱۰۹ ۴۴۱
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه لک لک ۲۵۵ ۱۰۹۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه نجف‌آباد ۲۹ ۱۴۲
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه نصرت‌آباد لک لک ۸۲ ۳۷۲
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه ولی‌آباد ۳۷ ۱۵۲
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه پیرشمس الدین ۹۹ ۴۸۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه دولت‌آباد ۵۲ ۲۱۶
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه سیف‌آباد ۷۴ ۳۰۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه علی‌آباد پیرشمس الدین ۲۲ ۹۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه قاسم‌آباد لک لک ۱۷۵ ۷۰۱
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   جلگه موسی‌آباد ۴۱۵ ۱۷۱۶
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی   ۲۱۵۵ ۹۳۶۷
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی اقاجان بلاغی ۶۵ ۲۷۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی امین‌آباد ۲۰ ۷۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی ایوراع ۸۶ ۴۰۰
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی چارق ۵۹ ۲۱۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی علی‌آباد ایوراع ۷۳ ۳۵۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی قره بلاغ ۱۳۸ ۵۹۲
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی چنارعلیا ۵۲۸ ۲۱۸۳
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی چشمه ولد ۱۴ ۵۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی سمیران ۵۰ ۲۲۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی کمک سفلی ۲۲۳ ۸۹۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی کمک علیا ۵۱ ۲۳۵
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی نعمت‌آباد ۵۳ ۲۳۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی سیاه‌گله ۶۱ ۲۸۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی اق بلاغ ۲۲ ۱۱۱
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی اهوتپه ۶۳ ۲۹۳
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی دوبراله ۶۱ ۲۸۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی سیاه‌کمر ۱۱ ۵۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی قمشانه ۲۴ ۹۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی قوچ تپه ۸۲ ۴۱۱
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی ملاولی ۳۷ ۱۶۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی پیرملو ۹۴ ۴۴۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی حسن‌آباد امام ۱۲۰ ۵۴۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی محمدآباد ۹۶ ۳۹۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی قادرآباد ۹۳ ۳۸۲
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی قراکند ۲۸ ۱۲۷
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   چهاردولی گل دره * *
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود   ۳۰۷۳ ۱۳۰۵۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود بوجین ۹۹ ۴۴۷
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود خاکریز ۲۸۲ ۱۲۵۳
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود لطیف ۳۷ ۱۶۰
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود احمدآباد ۱۳۵ ۵۹۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود ده نو ۱۷۳ ۷۱۰
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود گذرگجین ۲۷۸ ۱۲۲۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود النجه ۳۸ ۱۸۲
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود حسام‌آباد ۴۳۴ ۲۰۴۵
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود گنجه ۴۴ ۱۶۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود امین‌آباد ۱۳ ۵۳
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود بور ۴ ۲۷
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود چنارسفلی ۱۰۰۲ ۳۸۹۰
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود دهنوش ۶۴ ۲۷۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود سیراوند ۲۱۱ ۸۸۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود قاضی مردان ۴۵ ۲۳۲
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   دربندرود یوسف‌آباد ۲۱۴ ۸۹۶
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین   ۳۲۹۴ ۱۳۴۲۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین اشترجین ۱۱۰ ۵۳۱
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین بیاج ۲۶ ۱۱۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین ترخین‌آباد ۱۸۴ ۶۹۵
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین شهراب ۳۱ ۱۳۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین ملهمدره ۱۱۱ ۴۰۲
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین ایستگاه مخابراتی شهیدقندی ۴ ۱۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین بادخوره ۴۳۹ ۱۹۷۵
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین مزرعه بید ۴۶۰ ۱۸۴۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین جنت‌آباد ۶۲۳ ۲۴۶۰
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین خنداب ۲۵ ۱۱۱
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین قاسم‌آباد ۴ ۱۷
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین گوانلو ۱۵ ۶۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین ویرایی ۱۵۲ ۶۱۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین هودرج ۱۴۴ ۶۴۶
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین دهگلان ۶۱ ۲۳۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین شیلاندرسفلی ۱۵ ۷۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین هلورسفلی ۹۳ ۳۷۳
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین هلورعلیا ۵۶ ۲۳۳
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین نصرت‌آباد بهراز ۲۴۰ ۹۱۵
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   سیدجمال الدین وندرآباد ۵۰۱ ۱۹۶۰
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی   ۸۷۱ ۳۹۰۹
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی تختی‌آباد ۱۷ ۹۲
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی چهارچشمه ۳۰ ۱۴۴
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی حسین‌آباد ۴۶ ۲۲۳
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی طویلان سفلی ۲۲۴ ۱۰۸۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی گدارپهن ۶۵ ۳۱۷
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی میوله ۱۱۷ ۵۰۶
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی چشمه علی ۱۶ ۷۶
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی حیدرآباد ۱۰ ۳۸
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی ده بوره ۴۰ ۱۶۱
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی ده سفید ۶۷ ۲۶۵
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی رستم‌آباد ۳۳ ۱۳۶
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی کینی سایه ۱۰۳ ۴۱۳
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد   کلیایی طویلان علیا ۱۰۳ ۴۵۰
همدان اسدآباد مرکزی شهرستان اسدآباد اسدآباد     ۱۲۵۸۳ ۵۱۳۰۴
همدان بهار         ۲۹۳۴۵ ۱۲۱۵۹۰
همدان بهار لالجین       ۱۰۶۳۵ ۴۴۵۶۸
همدان بهار لالجین   سفالگران   ۲۴۶۹ ۱۰۵۸۷
همدان بهار لالجین   سفالگران دینارآباد ۴۹۱ ۲۱۴۲
همدان بهار لالجین   سفالگران گنج تپه ۴۳۷ ۱۷۷۹
همدان بهار لالجین   سفالگران جمشیدآباد ۴۹ ۱۸۸
همدان بهار لالجین   سفالگران چپق لو ۱۰۴ ۴۱۹
همدان بهار لالجین   سفالگران گنبدان ۲۴۹ ۱۲۳۳
همدان بهار لالجین   سفالگران میرزاحصاری ۱۰۹ ۵۴۲
همدان بهار لالجین   سفالگران تازه کند ۵۵۲ ۲۱۲۸
همدان بهار لالجین   سفالگران ساری قمیش ۴۰ ۱۶۶
همدان بهار لالجین   سفالگران هارون‌آباد ۱۹۲ ۹۷۱
همدان بهار لالجین   سفالگران دهنجرد ۲۴۶ ۱۰۱۹
همدان بهار لالجین   مهاجران   ۴۴۰۶ ۱۹۲۹۲
همدان بهار لالجین   مهاجران رایگان سفلی ۱۲۳ ۶۵۶
همدان بهار لالجین   مهاجران رایگان علیا ۸۸ ۳۸۷
همدان بهار لالجین   مهاجران مهاجران ۱۶۹۷ ۷۷۵۶
همدان بهار لالجین   مهاجران حسین‌آباد لتکا ۲۳۰ ۹۹۱
همدان بهار لالجین   مهاجران کوشک‌آباد ۳۶۸ ۱۶۱۸
همدان بهار لالجین   مهاجران راه هموار ۲۷۳ ۱۴۰۳
همدان بهار لالجین   مهاجران اقبلاغ لتگاه ۱۹۳ ۷۶۰
همدان بهار لالجین   مهاجران کارخانه قند ۴۶ ۱۶۹
همدان بهار لالجین   مهاجران لتگاه ۵۳۵ ۱۹۷۳
همدان بهار لالجین   مهاجران دستجرد (همدان) ۶۹۵ ۲۹۰۷
همدان بهار لالجین   مهاجران سلیمان‌آباد ۱۵۸ ۶۷۲
همدان بهار لالجین لالجین     ۳۷۶۰ ۱۴۶۸۹
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار       ۱۲۲۲۷ ۴۹۱۳۸
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود   ۳۲۸۶ ۱۳۲۴۳
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود چایان ۷۵ ۱۴۵
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود حسین‌آباد بهار ۸۱۰ ۳۳۰۰
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود رباط زعفرانی ۲۷۲ ۱۰۰۴
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود زاغه ۷۵۵ ۳۰۵۳
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود سیمین زاغه ۳۸۸ ۱۴۲۸
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود گوشلان ۵۹ ۲۷۷
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود حیدره دارامام ۱۷۹ ۶۶۷
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود نورآباد سیمینه ۹۸ ۴۳۴
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود فسیجان ۱۵۴ ۶۲۷
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود حصارقره باغی ۱۹۷ ۹۴۵
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   سیمینه رود وهنان ۲۹۹ ۱۳۶۳
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند   ۱۹۸۵ ۸۶۲۴
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند ابرومند ۴۱۹ ۱۶۳۷
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند آب‌باریک ۳۷ ۱۹۸
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند روان ۲۴۸ ۱۲۳۶
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند گنده جین ۲۰۰ ۹۲۳
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند اختاچی ۱۲۵ ۵۹۲
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند رسول‌آباد سفلی ۴۹۵ ۱۸۵۵
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند رسول‌آباد علیا ۵۰ ۲۲۸
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند چشمه کبود ۱۲ ۴۴
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند ده نو ۴۲ ۱۵۳
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند چوتاش ۱۹۵ ۹۷۸
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار   آبرومند سنگ سفید ۱۶۲ ۷۸۰
همدان بهار مرکزی شهرستان بهار بهار     ۶۹۵۶ ۲۷۲۷۱
همدان بهار صالح‌آباد       ۶۴۸۳ ۲۷۸۸۴
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران   ۲۰۷۱ ۹۴۰۹
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران حسن قشلاق ۲۹۹ ۱۳۲۲
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران خوشآب‌سفلی ۱۳۳ ۶۰۰
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران خوشآب‌علیا ۱۴۸ ۵۹۸
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران گوگ تپه ۶۵ ۲۹۵
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران لک ۶۸ ۲۹۵
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران میهمله سفلی ۸۹ ۴۱۲
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران میهمله علیا ۲۰۵ ۸۹۳
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران اکبرآباد ۱۸ ۸۰
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران حسن ابدال ۱۲۶ ۴۸۵
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران حسین‌آباد ۱۳۴ ۶۰۱
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران دربند ۵۹ ۲۵۷
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران اسلام‌آباد (دولت‌آباد) ۷۶ ۳۰۳
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران قره اغاج ۱۱۱ ۵۱۷
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران پرلوک ۳۸۱ ۲۰۲۷
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران جعفرآباد ۸۶ ۴۲۰
همدان بهار صالح‌آباد   دیمکاران قیدلی بلاغ ۷۳ ۳۰۴
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد   ۲۴۳۸ ۱۰۷۶۷
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد همه کسی ۵۷۴ ۲۴۳۶
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد جهادآباد ۱۷ ۸۹
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد باباعلی ۱۳۱ ۵۸۴
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد پهنه بر ۱۷۶ ۸۲۵
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد قشلاق همه کسی ۱۰۶ ۴۴۱
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد خلیل کرد ۱۹۶ ۷۳۰
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد ساربانلر ۱۰۴ ۴۲۱
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد گموش بلاغ ۷۹ ۳۱۹
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد اق کهریز ۱۲۰ ۵۵۲
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد مالک اشتر ۶۷۳ ۲۹۱۸
همدان بهار صالح‌آباد   صالح‌آباد کریم‌آباد ۲۶۲ ۱۴۵۲
همدان بهار صالح‌آباد صالح‌آباد     ۱۹۷۴ ۷۷۰۸
همدان تویسرکان         ۲۸۹۱۷ ۱۰۹۲۶۲
همدان تویسرکان قلقل رود       ۴۹۱۳ ۲۱۰۱۱
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود   ۱۴۶۹ ۶۲۲۱
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود برگچه ۵۱ ۲۲۱
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود جرا ۲۲۹ ۹۹۸
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود حاجی‌تو ۱۴۶ ۵۲۳
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود سادات‌آباد ۲۱ ۷۳
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود فتح‌آباد ۴۳ ۱۹۱
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود اکبرآباد ۲۵ ۱۱۱
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود برفیان ۴۵ ۱۷۷
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود چاشت خوره ۱۷۰ ۷۳۷
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود قاسم‌آباد ۱۲۵ ۵۷۸
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود گلیان ۳۴ ۱۵۱
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود منجان ۱۵۷ ۵۸۱
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود قلی لاله سفلی ۹۴ ۴۰۳
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود قلی لاله علیا ۱۰ ۴۲
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود سوتلق ۲۲۶ ۱۰۰۴
همدان تویسرکان قلقل رود   قلقل رود کریم‌آباد ۹۳ ۴۳۱
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود   ۶۹۶ ۲۷۳۳
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود احمدآباد ۶۶ ۳۱۷
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود بوستاندر * *
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود حمیل‌آباد ۶۵ ۲۶۲
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود درواز ۲۹ ۱۰۱
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود زاغه * *
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود میانده ۲۱۵ ۸۶۶
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود ابودردا ۱۲ ۵۵
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود باباکمال ۲۲۰ ۸۳۰
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود گل زرد ۲۹ ۱۰۳
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود هرهره ۹ ۴۰
همدان تویسرکان قلقل رود   کمال رود یعقوب‌آباد ۴۹ ۱۵۲
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود   ۲۳۰۵ ۱۰۴۴۹
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود قشلاق پوست شوران ۴۴ ۲۱۰
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود قصبستان ۸۱ ۳۲۶
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود کارخانه ۹۱ ۳۱۰
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود کمانکران ۹۱ ۳۸۵
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود معتصم‌آباد (جوادیه) ۵۷ ۲۶۵
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود لامیان ۵۳۹ ۲۳۲۱
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود باقرآباد ۱۰ ۴۸
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود علی‌آباد ۳۷ ۱۷۱
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود قلعه نو ۲۱۳ ۱۱۳۱
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود گاوکران ۲۳ ۱۴۴
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود مرادآباد ۱۳۷ ۶۲۷
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود کنجوران سفلی ۱۱۲ ۵۲۳
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود کنجوران علیا ۴۶ ۱۹۵
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود کنجوران وسطی ۱۵ ۷۱
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود ولاشجرد ۲۸۶ ۱۳۴۸
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود تقی‌آباد ۵۱ ۲۴۲
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود سازیان ۶۸ ۲۹۴
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود سگاوی ۷۲ ۲۶۱
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود شان‌آباد ۲۲۴ ۱۰۲۰
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود مین‌آباد ۵۶ ۲۹۴
همدان تویسرکان قلقل رود   میان رود هوش ۵۲ ۲۶۳
همدان تویسرکان قلقل رود فرسفج     ۴۴۳ ۱۶۰۸
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان       ۲۴۰۰۴ ۸۸۲۵۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی   ۴۱۳۹ ۱۵۶۹۹
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی ارتیمان ۶۹۴ ۲۶۵۵
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی امام زاده زید ۳۷۷ ۱۳۸۴
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی فرمانیه ۶ ۲۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی ریواسیجان ۸۲ ۲۹۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی گل‌آباد ۱۱۴ ۳۱۴
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی مبارک‌آباد ۱۷۶ ۶۲۳
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی دورودان /قلعه آجل بیگ / ۱۸ ۵۹
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی عین‌آباد (قلعه اقابیک) ۳۹۰ ۱۳۸۸
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی نجفیه ۹۹ ۳۰۶
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی روداور ۱۸۹ ۶۶۲
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی قلعه شیخ ۳۶ ۱۲۲
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی اریکان ۱۳۲ ۵۱۵
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی جعفریه ۴۶۲ ۱۷۷۴
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی دارانی سفلی ۱۴۴ ۶۰۷
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی دارانی علیا ۱۴۲ ۶۴۶
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی قلعه قاضی ۱۷۱ ۶۹۳
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی سهام‌آباد ۹۲ ۳۱۵
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی فریازان ۳۵۲ ۱۴۰۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی قلعه بختیار ۹ ۳۳
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی مالیچه ۱۴۷ ۵۸۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی محمودآباد ۱۷۸ ۷۲۰
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   حیقوق نبی نقده ۱۲۹ ۵۸۹
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود   ۳۱۹۸ ۱۲۲۲۰
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود ابرلاق سفلی ۳۸ ۱۳۶
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود ابرلاق علیا ۳۶ ۱۶۷
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود کندر ۳۰۲ ۱۲۸۹
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود کهنوش ۴۸۹ ۱۷۳۵
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود ورداوردسفلی ۵۴ ۱۸۵
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود ورداوردعلیا ۳۷۱ ۱۵۵۸
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود ورداوردوسطی ۹۳ ۳۲۷
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود تیمیجان ۷۹ ۲۹۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود شهرستانه ۲۳۱ ۸۸۸
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود قلعه استیجان ۷۷ ۲۴۴
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود اشتران ۳۶۵ ۱۳۲۸
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود سیستانه ۵۶ ۱۶۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود حاجی‌آباد ۱۸۲ ۶۶۵
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود قلقل ۳۴۵ ۱۴۱۲
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود ابدالان ۱۱۱ ۴۳۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود ترمیانک ۱۱۳ ۴۷۵
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود سوری ۵۴ ۲۰۷
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود بهاراب ۷۲ ۲۳۹
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود گنبله ۹۲ ۳۵۶
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   خرم رود نجف‌آباد ۳۸ ۱۲۶
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   سیدشهاب   ۱۹۳۳ ۸۲۲۳
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   سیدشهاب اشترمل ۴۷۵ ۱۸۹۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   سیدشهاب بادامک ۱۸۴ ۷۲۸
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   سیدشهاب جیجان کوه ۳۲۳ ۱۴۵۰
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   سیدشهاب دولایی ۵۱ ۲۷۴
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   سیدشهاب خیرآباد ۷۷ ۲۶۷
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   سیدشهاب سنگ سفید ۵۸ ۲۱۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   سیدشهاب سیدشهاب ۶۴۹ ۲۹۳۳
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   سیدشهاب شوق‌آباد ۴۷ ۲۱۷
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   سیدشهاب پیرغیب ۶۹ ۲۵۲
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   کرزان رود   ۱۵۱۴ ۵۰۳۲
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   کرزان رود ارزووج ۵۴ ۱۶۹
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   کرزان رود باباپیرعلی ۲۲۳ ۷۴۴
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   کرزان رود بوجان ۱۱۸ ۳۹۴
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   کرزان رود سنجوزان ۹۳ ۳۱۰
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   کرزان رود قلعه نوروز ۸۵ ۳۱۱
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   کرزان رود گشانی ۲۲۹ ۸۰۹
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   کرزان رود باباپیر ۴۴۸ ۱۵۰۲
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   کرزان رود کرزان ۲۰۴ ۶۲۸
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان   کرزان رود کلنجان ۶۰ ۱۶۵
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان تویسرکان     ۱۱۸۰۲ ۴۲۵۲۰
همدان تویسرکان مرکزی شهرستان تویسرکان سرکان     ۱۴۱۸ ۴۵۵۷
همدان رزن         ۲۶۲۷۷ ۱۱۱۱۲۰
همدان رزن سردرود       ۸۶۴۶ ۳۸۷۱۹
همدان رزن سردرود   بغراطی   ۳۴۰۲ ۱۵۸۲۴
همدان رزن سردرود   بغراطی اورته قمیش ۱۸۴ ۸۳۴
همدان رزن سردرود   بغراطی چهاربلاغ ۱۸۰ ۸۲۱
همدان رزن سردرود   بغراطی قلعه جوق زمانی ۱۰۶ ۴۷۱
همدان رزن سردرود   بغراطی قینرجه ۵۸۲ ۲۲۳۳
همدان رزن سردرود   بغراطی یارمجه باغ ۱۳۸ ۶۸۸
همدان رزن سردرود   بغراطی بابانظر ۶۸۱ ۳۳۰۱
همدان رزن سردرود   بغراطی گندوز ۳۵۴ ۱۵۷۲
همدان رزن سردرود   بغراطی تپه دیبی ۱۸۶ ۱۰۳۳
همدان رزن سردرود   بغراطی چورمق ۴۰۳ ۱۸۳۴
همدان رزن سردرود   بغراطی قادرخلج ۲۶۵ ۱۳۰۸
همدان رزن سردرود   بغراطی قراکند ۱۷۱ ۹۶۲
همدان رزن سردرود   بغراطی قزل‌آباد * *
همدان رزن سردرود   بغراطی قلعه زندلیج ۹۴ ۴۴۴
همدان رزن سردرود   بغراطی مزرعه دیمور ۵۷ ۳۲۲
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی   ۲۰۰۹ ۸۶۹۴
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی پیله جین ۹۲ ۳۹۷
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی چایان ۲۴۵ ۱۱۰۹
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی قوزلیجه ۲۲ ۸۹
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی پاینده ۱۱۴ ۴۲۹
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی چال بقا ۵۷ ۲۷۸
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی خنجرآباد ۱۵۲ ۷۴۵
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی قرایلر ۶ ۳۲
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی گستر ۲۶ ۸۹
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی ویر ۱۴ ۵۳
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی جعفرآباد ۱۳۶ ۵۷۰
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی حسن‌آباد ۳۹ ۱۷۱
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی سرله ۲۰ ۱۰۸
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی قلعه شاطربالی ۲۰۳ ۸۰۰
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی قایش ۳۲۳ ۱۳۸۵
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی کل کبود ۱۳۰ ۵۳۴
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی تولکی تپه ۹۹ ۴۵۱
همدان رزن سردرود   سردرودسفلی سلطان‌آباد ۳۳۱ ۱۴۵۴
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا   ۲۴۷۸ ۱۱۳۵۴
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا اجاق ۱۲۱ ۶۲۱
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا آرپادره ۲۲۹ ۹۵۵
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا آقچه خرابه ۲۸ ۱۳۴
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا آقچه لوچه * *
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا امامزاده‌اسماعیل * *
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا چپقلو ۱۰۵ ۴۳۰
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا خورونده ۳۹۰ ۱۸۲۱
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا منصورآباد ۶۸ ۳۳۱
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا کهریزبقازی ۱۸۱ ۸۷۴
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا گاوسوار ۲۴۱ ۸۶۲
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا قره بلاغ ۱۶۷ ۸۴۴
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا تخت ۴۰۴ ۱۸۸۳
همدان رزن سردرود   سردرودعلیا ملابداغ ۵۴۰ ۲۵۸۹
همدان رزن سردرود دمق     ۷۵۷ ۲۸۴۷
همدان رزن قروه درجزین       ۹۸۴۲ ۳۹۸۵۲
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی   ۳۳۲۱ ۱۳۶۱۷
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی سایان ۲۲۲ ۹۶۶
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی مزرعه گیودره ۱۸۱ ۸۱۴
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی نوده ۶ ۲۴
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی نیر ۴۴۶ ۱۷۲۹
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی بهکندان ۲۴۱ ۱۰۱۰
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی پشتجین ۲۷۳ ۱۰۹۲
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی احمدآباد ۴۵ ۱۸۹
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی دولوجردین بالا ۲۰ ۷۹
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی رازین ۲۵ ۹۲
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی عمان ۴۸۰ ۱۹۳۶
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی کمندان ۶۷ ۲۹۸
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی نظام‌آباد ۳۶۲ ۱۴۰۸
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی حکان ۱۸۲ ۹۳۰
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی درجزین ۶۸۹ ۲۶۲۹
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی سیلک ۵۲ ۲۶۳
همدان رزن قروه درجزین   درجزین سفلی زاکان ۳۰ ۱۵۸
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا   ۴۰۶۵ ۱۶۹۰۰
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا شوند ۲۳۲ ۹۷۸
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا مزرعه صارم ۵۹ ۳۴۴
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا منوچهر ۱۱۶ ۶۲۲
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا چانگرین ۵۵۸ ۲۲۲۴
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا شنجور ۱۳۵ ۵۶۱
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا وسمق ۲۵۰ ۱۰۳۸
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا ولاشجرد ۲۰ ۸۷
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا پیربگ ۱۶ ۵۸
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا تموزان ۴۹ ۲۰۰
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا رکین ۶۲ ۲۸۳
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا سلیلک ۱۳ ۴۹
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا کاج ۲۹۲ ۱۱۱۴
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا سوزن ۴۲۲ ۱۵۵۵
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا مسینک ۱۵ ۷۶
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا پلیکان ۱۸ ۸۹
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا جاورسجین ۳۶ ۱۹۴
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا سنقرآباد ۲۹۴ ۱۲۵۳
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا قراقیه ۶۲ ۲۸۶
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا کرفس ۹۵۱ ۴۰۴۱
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا ینگجه کرفس ۴ ۱۵
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا سنگ گران کوه ۶۰ ۲۰۳
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا عین‌آباد ۳۴۵ ۱۴۰۱
همدان رزن قروه درجزین   درجزین علیا ناکین ۵۶ ۲۲۹
همدان رزن قروه درجزین قروه درجزین     ۲۴۵۶ ۹۳۳۵
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن       ۷۷۸۹ ۳۲۵۴۹
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان   ۱۳۴۰ ۵۶۰۵
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان جربانلو ۱۲۵ ۵۱۴
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان ساریجلو ۱۹۶ ۸۸۰
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان قزلجه خرقان ۷۳ ۳۲۳
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان خلج ۶۸ ۲۴۲
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان کاروانه ۳۵ ۱۰۳
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان گونلو ۱۱۶ ۴۵۲
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان لاله دان ۸۹ ۳۶۳
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان اغچه خرابه ۴۰ ۱۷۶
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان امیرآباد ۱۲۸ ۵۰۷
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان دورنیان ۷۶ ۳۴۹
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان سورتجین ۹۵ ۳۶۴
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان اق چای ۵۹ ۳۳۷
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان بادکوه ۳۷ ۱۴۶
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان ماهنیان ۱۱۶ ۴۸۰
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان گرمک ۴۳ ۲۰۱
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   خرقان وهنده ۴۴ ۱۶۸
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن   ۳۵۷۸ ۱۵۵۵۴
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن تکیه ۸۳ ۳۴۸
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن خمایگان ۲۵۰ ۱۱۲۰
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن تازه کند ۶۱ ۲۶۷
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن ورقستان ۲۰۵ ۹۷۷
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن وفس ۹۶ ۴۵۶
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن فارسجین ۲۲۴ ۹۴۱
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن امتلر ۴۲۳ ۱۹۶۸
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن غلامعلی ۱۶ ۷۲
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن قان قانلو ۳۴ ۱۵۴
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن یوشانلو ۹۹ ۳۷۶
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن سیراب ۷۴ ۳۳۰
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن اقکند ۶۱ ۲۶۴
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن غازیاتان ۴۸ ۱۶۰
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن قاطراولن ۹ ۴۷
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن مادآباد ۲۳ ۱۱۸
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن نینج ۱۰۴ ۴۶۴
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن وروزین ۳۹ ۱۹۶
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن نوار ۳۹۳ ۱۵۷۴
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن ینگی قلعه ۱۱۱ ۴۶۸
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن امیریه ۷۲ ۲۹۳
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن خیرآباد ۵ ۲۱
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن کهارد ۳۰۱ ۱۴۱۱
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن آب‌باریک ۲۱۶ ۹۰۴
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن جامیشلو ۲۵۰ ۹۹۹
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن کلیجه ۴۲ ۱۷۱
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن   رزن هریان ۳۳۹ ۱۴۵۵
همدان رزن مرکزی شهرستان رزن رزن     ۲۸۷۱ ۱۱۳۹۰
همدان کبودرآهنگ         ۳۲۱۷۸ ۱۳۷۹۱۹
همدان کبودرآهنگ گل تپه       ۵۲۴۲ ۲۳۶۴۷
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر   ۱۴۸۶ ۶۸۷۲
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر چاله کند ۷۵ ۳۸۴
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر سراب ۲۰۳ ۸۹۶
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر سولیجه ۵۳ ۲۳۸
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر گزل ابدال ۱۴۴ ۷۱۱
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر علی‌صدر ۲۴۹ ۹۹۹
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر قلش باغی /قلیج باغی / ۱۰۹ ۵۳۳
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر خبرارخی ۱۸۸ ۹۴۹
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر اقچه قیه ۸۳ ۳۵۷
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر عظیم دره ۱۸ ۹۵
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر جین طراقیه ۷۰ ۳۱۲
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر حسن‌آباد ۳۱ ۱۵۲
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر خواجه کندی ۵۵ ۲۵۲
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر طراقیه ۱۳۱ ۶۷۲
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر کلب حصاری ۳۸ ۱۶۸
همدان کبودرآهنگ گل تپه   علی‌صدر حسن تیمور ۳۹ ۱۵۴
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه   ۱۲۷۲ ۵۷۴۱
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه آقا بلاغی ۶۲ ۲۹۰
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه قطارقویی ۲۲۲ ۱۰۰۰
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه کیتو ۷۹ ۳۱۳
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه گمین قلعه ۱۶۲ ۶۵۷
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه الان سفلی ۱۰۳ ۴۹۷
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه الان علیا ۵۵ ۳۰۰
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه سلیم سرایی ۱۸ ۸۴
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه سوباشی ۳۳۴ ۱۵۴۷
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه قباق تپه کرد ۱۴۲ ۶۲۸
همدان کبودرآهنگ گل تپه   گل تپه کسلانقیه ۹۵ ۴۲۵
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی   ۲۰۱۵ ۹۱۵۸
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی اقبلاغ مرشد ۱۲۵ ۶۰۷
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی ایلان لو ۷۸ ۴۱۰
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی علی‌آباد ۲۳ ۱۳۴
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی کهریزباباحسین ۸۴ ۳۸۱
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی کهنه حصار ۷۰ ۳۲۳
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی محمودآباد ۲۰ ۱۳۰
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی پیربادام ۱۰۷ ۴۶۷
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی جگنلو ۳۵ ۱۶۷
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی دارقشلاق ۵۷ ۲۶۶
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی دالیچو ۱۰۰ ۴۷۰
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی کلیک ۸۸ ۳۸۳
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی شیخ جراح ۲۱۲ ۱۰۷۴
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی قراتلو ۱۱۸ ۴۶۲
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی قرانقودره ۹۹ ۴۵۶
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی چورمق ۷۹ ۳۴۰
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی خالق وردی ۹۱ ۴۲۱
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی قهوردسفلی ۱۵۵ ۶۸۲
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی انصار ۳۱ ۱۳۹
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی مخور ۵۰ ۲۰۱
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی سرایجوق ۱۵۶ ۷۰۱
همدان کبودرآهنگ گل تپه   مهربان سفلی قهوردعلیا ۲۳۷ ۹۴۴
همدان کبودرآهنگ گل تپه گل تپه     ۴۶۹ ۱۸۷۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ       ۲۲۰۸۴ ۹۱۲۵۷
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو   ۳۶۱۴ ۱۵۵۴۳
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو بابان ۶۰۸ ۳۰۲۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو دولت‌آباد حاجیلو ۶ ۲۰
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو ساری بلاغ ۶ ۲۷
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو قزلجه ۲۱۵ ۹۴۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو قلی‌آباد ۶ ۲۴
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو نورآباد حاجیلو ۴۹۸ ۲۱۸۱
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو داق داق‌آباد ۱۱۷۴ ۴۸۷۹
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو پرورق ۳۰۸ ۱۳۲۱
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو رامیشان ۲۲۸ ۸۰۷
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   حاجی‌لو کردآباد ۵۶۵ ۲۳۱۲
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   راهب   ۵۷۸۰ ۲۲۶۲۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   راهب طاسران ۴۶۱ ۱۸۸۸
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   راهب قباق تپه ۸۸۹ ۳۶۵۳
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   راهب اق تپه ۴۴۵ ۱۹۳۷
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   راهب اورقین ۴۰۲ ۱۸۴۹
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   راهب دستجرد ۷۶۵ ۳۳۹۰
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   راهب امیرآباد ۵۵۸ ۲۳۳۳
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   راهب پایگاه هوایی نوژه ۲۲۶۰ ۷۵۷۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت   ۳۳۳۵ ۱۳۹۸۷
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت روعان ۴۸۸ ۲۰۵۹
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت حاتم‌آباد ۲۹۵ ۱۱۱۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت خلعت‌آباد ۲۰۰ ۹۷۷
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت عین‌آباد ۹۸ ۴۳۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت ویان ۸۷۱ ۳۸۷۰
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت کوریجان ۶۳۰ ۲۴۷۹
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت مزرعه مهدی‌آباد ۳۱۸ ۱۳۰۴
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت شاوه ۲۴۲ ۹۲۳
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت گنده جین ۵۴ ۱۹۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سبزدشت نوآباد ۱۳۹ ۶۲۷
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین   ۲۰۴۶ ۱۰۱۰۹
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین اوریاد ۶۲ ۲۹۰
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین زین‌آباد ۱۴۷ ۷۳۹
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین کندتپه ۶۹ ۳۳۷
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین گاوزبان ۹۲ ۴۶۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین واشور ۱۱۷ ۶۰۸
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین جزوان ۱۱۸ ۶۳۳
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین قورجینه ۱۹۵ ۱۰۹۵
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین وصله ۵۹ ۳۴۰
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین ولی محمد ۱۱۱ ۵۶۳
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین اق داش ۶۵ ۳۳۴
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین داس قلعه ۲۷۰ ۱۳۴۹
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین طاهرلو ۲۱۶ ۱۰۱۷
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین قزلجه ۶۸ ۲۹۳
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   کوهین کوهین ۴۵۷ ۲۰۴۵
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران   ۲۳۶۹ ۹۷۷۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران ایده لو ۴۷۳ ۱۸۰۳
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران ناصرآباد ۱۱۵ ۴۵۰
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران پیرانبار ۱۵۳ ۶۸۹
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران قراگل ۲۲۳ ۹۵۰
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران مبارک‌آباد ۵۷ ۲۱۴
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران اقچلو ۱۱۴ ۴۶۴
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران انجیرباغی ۵۲ ۲۲۴
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران اوچ تپه ۱۲ ۵۵
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران جیغی ۱۲۲ ۵۰۵
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران طاس تپه ۶۷ ۳۱۸
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران قرخ بلاغ ۱۳۸ ۵۲۴
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران احمدآباد ۱۲۴ ۶۱۰
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران حصارقوجه باغی ۲۰۹ ۹۱۵
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران دولی ۱۲۲ ۴۸۶
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ   سرداران سردارآباد ۳۸۸ ۱۵۶۹
همدان کبودرآهنگ مرکزی شهرستان کبودرآهنگ کبودراهنگ     ۴۹۴۰ ۱۹۲۱۶
همدان کبودرآهنگ شیرین سو       ۴۸۵۲ ۲۳۰۱۵
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو   ۲۱۲۹ ۱۰۳۲۲
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو باباخنجر ۳۳۶ ۱۶۶۹
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو حسین‌آباد باباخنجر ۸۱ ۴۱۷
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو بشیکتپه ۱۸۵ ۹۵۰
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو چهارطاق ۴۵ ۲۴۵
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو عبدل‌آباد ۸۷ ۴۳۵
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو نگارآباد ۱۳۵ ۶۶۷
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو اقکند ۲۵۳ ۱۲۸۶
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو باغچه ۸۷ ۳۸۹
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو صفاریز ۱۰۶ ۵۰۰
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو عبدالمومن ۲۱۵ ۱۰۰۸
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو قادرآباد ۱۰۷ ۵۱۹
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو کندبلاغی ۴۷ ۲۲۱
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو اقبلاغ اق داق ۲۳۹ ۱۰۳۳
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو چهارسوق ۱۰۹ ۵۳۹
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو شیربرات ۴۹ ۲۲۱
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   شیرین سو قطاراغاج ۴۸ ۲۲۳
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا   ۲۲۱۶ ۱۰۴۱۳
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا اوزن دره ۴۶۶ ۲۲۲۱
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا چالو ۲۸۴ ۱۱۷۳
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا مسجدین ۴۴۷ ۱۸۷۳
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا ایستی بلاغ ۵۲ ۲۸۴
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا اقداش ۵۱ ۲۵۲
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا باشقورتاران ۵۴ ۲۸۸
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا آب‌مشکین ۳۸۹ ۲۱۱۳
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا اکنلو ۳۳۴ ۱۴۸۷
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا سرخاب ۱۰۳ ۵۵۵
همدان کبودرآهنگ شیرین سو   مهربان علیا قوشجه ۳۶ ۱۶۷
همدان کبودرآهنگ شیرین سو شیرین سو     ۵۰۷ ۲۲۸۰
همدان ملایر         ۷۳۷۵۵ ۲۸۵۲۷۲
همدان ملایر جوکار       ۱۲۳۳۲ ۵۲۴۴۵
همدان ملایر جوکار   المهدی   ۲۸۶۰ ۱۲۰۸۱
همدان ملایر جوکار   المهدی علی‌آباد دمق ۱۴۹۳ ۶۶۷۳
همدان ملایر جوکار   المهدی ده نوعلی‌آباد ۳۳۴ ۱۴۱۷
همدان ملایر جوکار   المهدی قشلاق ده نو ۸۰ ۴۰۵
همدان ملایر جوکار   المهدی حسن‌آباد قوش بلاغ ۵۸ ۲۳۳
همدان ملایر جوکار   المهدی حسین‌آباد شاملو ۶۱۳ ۲۲۱۵
همدان ملایر جوکار   المهدی ده شاکر ۱۳۲ ۵۲۰
همدان ملایر جوکار   المهدی زمان‌آباد محمدآباد ۳۷ ۱۱۸
همدان ملایر جوکار   المهدی زیرابیه ۳۸ ۱۶۸
همدان ملایر جوکار   المهدی کوسج خلیل ۷۵ ۳۳۲
همدان ملایر جوکار   ترک شرقی   ۲۴۹۲ ۱۱۰۰۳
همدان ملایر جوکار   ترک شرقی دشت‌آباد ۱۳۷ ۶۲۱
همدان ملایر جوکار   ترک شرقی طجرعلوی ۱۶۴ ۶۶۳
همدان ملایر جوکار   ترک شرقی علوی ۵۷۶ ۲۵۰۹
همدان ملایر جوکار   ترک شرقی قشلاق قباد ۱۱ ۴۸
همدان ملایر جوکار   ترک شرقی موسی بلاغی (موسی خان بلاقی) ۹۸ ۴۵۴
همدان ملایر جوکار   ترک شرقی توتل ۱۰۳ ۴۲۳
همدان ملایر جوکار   ترک شرقی اوچ تپه ۲۸۱ ۱۳۸۰
همدان ملایر جوکار   ترک شرقی خردمند ۲۵۲ ۱۱۸۸
همدان ملایر جوکار   ترک شرقی اسلام‌آباد ۸۷۰ ۳۷۱۷
همدان ملایر جوکار   ترک غربی   ۲۸۳۲ ۱۲۳۶۷
همدان ملایر جوکار   ترک غربی الفاوت ۳۳۵ ۱۳۳۴
همدان ملایر جوکار   ترک غربی شادکندی ۶۴ ۲۹۳
همدان ملایر جوکار   ترک غربی قدیمی ۲۴ ۹۰
همدان ملایر جوکار   ترک غربی منگاوی ۴۵۹ ۱۹۳۴
همدان ملایر جوکار   ترک غربی ینگی کند(ده نواسداله خان) ۵۰۷ ۲۰۵۷
همدان ملایر جوکار   ترک غربی مکربی ۱۲ ۷۳
همدان ملایر جوکار   ترک غربی کمری ۴۸۱ ۲۳۸۹
همدان ملایر جوکار   ترک غربی اشاق قلعه ۵۳ ۲۴۸
همدان ملایر جوکار   ترک غربی چشمه پهن ۲۶ ۱۰۱
همدان ملایر جوکار   ترک غربی زاغه طاسبندی * *
همدان ملایر جوکار   ترک غربی زمان‌آباد ۲۷۰ ۱۳۰۷
همدان ملایر جوکار   ترک غربی طاسبندی ۱۳۰ ۵۵۴
همدان ملایر جوکار   ترک غربی نهنجه ۵۶ ۲۰۲
همدان ملایر جوکار   ترک غربی بوربور ۱۷۷ ۷۸۴
همدان ملایر جوکار   ترک غربی داییلر ۱۳ ۴۱
همدان ملایر جوکار   ترک غربی علیجوق ۴۴ ۱۷۱
همدان ملایر جوکار   ترک غربی کریم‌آباد ۱۲۷ ۵۷۳
همدان ملایر جوکار   ترک غربی گوجک ۱۸ ۸۰
همدان ملایر جوکار   ترک غربی محرا ۳۳ ۱۲۰
همدان ملایر جوکار   جوکار   ۱۴۷۴ ۶۱۰۰
همدان ملایر جوکار   جوکار بیش اغاج ۱۱ ۴۷
همدان ملایر جوکار   جوکار خدری ۱۱۲ ۴۹۶
همدان ملایر جوکار   جوکار قوزان ۸۸ ۳۸۳
همدان ملایر جوکار   جوکار کندهلان ۱۲۳ ۵۶۳
همدان ملایر جوکار   جوکار میرزاییه ۲۱ ۸۰
همدان ملایر جوکار   جوکار چشمه پهن ننج ۳۶ ۱۸۵
همدان ملایر جوکار   جوکار نصرت‌آباد ۲۱ ۸۹
همدان ملایر جوکار   جوکار سنگ سفیدننج ۴۹ ۲۵۴
همدان ملایر جوکار   جوکار ننج ۱۹۸ ۷۷۸
همدان ملایر جوکار   جوکار بابارود ۷۶ ۳۴۴
همدان ملایر جوکار   جوکار عشاق ۲۷۹ ۱۲۶۱
همدان ملایر جوکار   جوکار گل شیر(افسریه) ۴۱ ۱۳۷
همدان ملایر جوکار   جوکار پیرمیشان ۲۷ ۱۰۴
همدان ملایر جوکار   جوکار کسب ۳۶۹ ۱۲۹۸
همدان ملایر جوکار   جوکار مبارک‌آباد ۲۳ ۸۱
همدان ملایر جوکار ازندریان     ۲۱۲۶ ۸۶۸۵
همدان ملایر جوکار جوکار     ۵۴۸ ۲۲۰۹
همدان ملایر سامن       ۸۴۱۰ ۳۱۹۰۴
همدان ملایر سامن   اورزمان   ۱۶۲۳ ۶۳۳۷
همدان ملایر سامن   اورزمان ابدر ۲۰۲ ۸۱۵
همدان ملایر سامن   اورزمان اورزمان ۵۵۰ ۱۸۸۱
همدان ملایر سامن   اورزمان عباس‌آباد ۵ ۲۱
همدان ملایر سامن   اورزمان مهدی‌آباد ۵۴ ۱۸۲
همدان ملایر سامن   اورزمان دوریجان ۸۲ ۳۷۱
همدان ملایر سامن   اورزمان میانزولان ۵۱ ۱۸۸
همدان ملایر سامن   اورزمان دره امیدعلی ۷۰ ۳۰۸
همدان ملایر سامن   اورزمان دهلق ۳۶۵ ۱۵۸۶
همدان ملایر سامن   اورزمان لولوهر ۱۹۵ ۷۸۰
همدان ملایر سامن   اورزمان موداران ۴۹ ۲۰۵
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی   ۲۴۰۵ ۹۱۹۴
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی بلرتو ۱۰۱ ۴۳۴
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی جریا ۵۷ ۲۲۸
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی هزارجریب ۴۶ ۱۷۸
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی اسکنان ۹۷ ۴۵۳
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی جیجان رود ۷۰ ۲۷۴
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی ارته بلاغ ۵ ۲۲
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی حسن کوسج ۳۲ ۱۱۷
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی ده نواورزمان ۴۴۶ ۱۶۰۹
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی کلیل‌آباد ۱۴۱ ۵۴۳
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی ایرانه ۱۲ ۴۲
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی شریف‌آباد طجر ۵۰ ۱۷۶
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی مالیچه ۲۹ ۹۸
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی حسین‌آباد ناظم ۸۶۹ ۳۳۲۶
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی قلعه کرتیل‌آباد ۳۹ ۱۲۹
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی کرتیل‌آباد ۲۷۵ ۱۰۲۰
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی کهریزحسین‌آباد ناظم ۱۲۳ ۴۹۴
همدان ملایر سامن   حرم رودسفلی ناصح‌آباد ۱۳ ۵۱
همدان ملایر سامن   سامن   ۱۸۴۴ ۷۱۱۴
همدان ملایر سامن   سامن اردکلو ۲۲ ۵۰
همدان ملایر سامن   سامن پیرسواران ۲۷ ۷۸
همدان ملایر سامن   سامن حاجی‌خدر ۲۹ ۶۰
همدان ملایر سامن   سامن ضرب علی ۶۸ ۲۳۲
همدان ملایر سامن   سامن کهکدان ۶۱۱ ۲۳۸۲
همدان ملایر سامن   سامن واشان ۲۹۴ ۱۴۳۳
همدان ملایر سامن   سامن زرشگی ۳۲ ۸۸
همدان ملایر سامن   سامن کمربنه ۲۷ ۸۴
همدان ملایر سامن   سامن محمودآباد ۱۳ ۴۶
همدان ملایر سامن   سامن یونس ۱۱۹ ۳۷۰
همدان ملایر سامن   سامن امیرالامرا ۶۴ ۱۹۱
همدان ملایر سامن   سامن طجرسامن ۲۳۵ ۹۴۴
همدان ملایر سامن   سامن سرآب‌طجر ۲۱ ۶۱
همدان ملایر سامن   سامن فیروزآباد ۸ ۳۴
همدان ملایر سامن   سامن نازول ۱۰۸ ۴۱۷
همدان ملایر سامن   سامن نمازگاه ۱۴۶ ۵۸۴
همدان ملایر سامن   سامن هریرز ۲۰ ۶۰
همدان ملایر سامن   سفیدکوه   ۱۳۳۱ ۵۲۳۴
همدان ملایر سامن   سفیدکوه انوچ ۴۷۶ ۱۹۲۷
همدان ملایر سامن   سفیدکوه رحمن‌آباد انوچ ۱۰۸ ۳۹۹
همدان ملایر سامن   سفیدکوه زاغه انوچ ۳۹ ۱۲۵
همدان ملایر سامن   سفیدکوه قشلاق انوچ ۷۷ ۲۷۷
همدان ملایر سامن   سفیدکوه علی‌مرادخواه ۱۲۳ ۴۹۵
همدان ملایر سامن   سفیدکوه چشمه ساران ۴۳ ۱۵۱
همدان ملایر سامن   سفیدکوه گلدره انوچ ۴۷ ۱۸۹
همدان ملایر سامن   سفیدکوه انجیره ۴۱ ۱۹۰
همدان ملایر سامن   سفیدکوه بهاره ۳۷۷ ۱۴۸۱
همدان ملایر سامن سامن     ۱۲۰۷ ۴۰۲۵
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر       ۴۹۳۱۸ ۱۸۶۴۹۷
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان   ۲۱۹۸ ۸۳۲۴
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان بابلقانی ۳۳۲ ۱۳۱۳
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان خیرآباد ۹ ۲۹
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان قلعه باباخان ۱۳۱ ۴۰۳
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان کله بید ۱۹ ۷۰
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان گل گل ۶ ۱۶
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان گماسا ۲۲۵ ۹۲۵
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان توسک علیا ۱۴۹ ۶۲۸
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان کهریز ۵۱ ۱۸۸
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان مانیزان ۲۲۸ ۶۱۸
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان توسک سفلی ۱۶۳ ۶۹۸
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان جوزان ۷۴۰ ۲۸۵۴
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   جوزان قلعه جوزان ۱۴۵ ۵۸۲
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا   ۲۱۰۶ ۸۲۵۱
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا محمدی (سلطانیه) ۳۴ ۱۵۲
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا شیرین‌آباد ۸۹ ۳۴۲
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا کرکان ۹۸ ۳۵۰
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا گلدسته ۲۵ ۹۵
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا نکیل‌آباد ۱۷ ۷۱
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا شوشاب ۱۱۹ ۵۱۸
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا شهرک صنعتی ملایر ۶ ۶
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا توچقاز ۵۷۳ ۲۰۹۰
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا گنبد ۵۲ ۲۰۱
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا مهرآباد ۱۷۶ ۶۹۶
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا حاجی‌آباد ۳۵۳ ۱۳۵۴
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا شریف‌آباد قوزان ۱۱۷ ۴۸۱
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا گلدره علیا * *
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا گلوشجرد ۳۵ ۱۷۷
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا یونجی ۲۹ ۱۲۸
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا احمدآباد ۶ ۲۶
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا حرم‌آباد ۲۹۳ ۱۱۸۰
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   حرم رودعلیا قلعه فتاحیه ۸۲ ۳۷۶
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران   ۲۴۴۵ ۸۸۸۳
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران ازناوله ۱۸۱ ۶۴۸
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران فروز ۱۳۱ ۴۵۶
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران مرویل ۱۰۱ ۳۹۲
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران عباسیه ۱۳۲ ۴۸۸
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران جوراب ۴۷۵ ۱۶۲۱
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران داویجان ۳۹۰ ۱۴۶۱
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران دارچم ۷ ۲۳
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران نامیله ۴۰۰ ۱۵۳۹
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران سیبدر ۶ ۱۵
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران رضوانکده ۴۹۵ ۱۸۸۵
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران علمدارسفلی ۵۶ ۱۷۶
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   موزاران علمدارعلیا ۷۱ ۱۷۹
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده   ۱۸۱۹ ۷۲۹۱
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده ازناو ۱۱۰۶ ۴۲۷۱
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده بابارییس ۱۴۱ ۵۹۲
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده پیرخداوردی ۲۹ ۱۱۹
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده سالوک ۲۶ ۱۱۷
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده قشلاق امیرآباد (قشلاق غلام) * *
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده گولوند ۲۲ ۱۱۲
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده محمودآباد ۸۰ ۳۴۱
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده مزرعه کشاورزیان * *
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده امامزاده‌عبداله (خان‌آباد) ۷۸ ۳۵۳
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده قجرآب‌سفلی ۱۳ ۵۰
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده قجرآب‌علیا ۴۵ ۱۸۸
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده قره تگینی ۷۵ ۲۶۳
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده قشلاق شیرازی ۲۷ ۱۵۵
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده ورچق ۱۳۳ ۵۶۵
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر   کوه سرده گنجاب ۴۱ ۱۵۸
همدان ملایر مرکزی شهرستان ملایر ملایر     ۴۰۷۵۰ ۱۵۳۷۴۸
همدان ملایر زند       ۳۶۹۵ ۱۴۴۲۶
همدان ملایر زند   کمازان سفلی   ۱۲۴۱ ۴۹۸۵
همدان ملایر زند   کمازان سفلی بیاتان سفلی ۱۴ ۴۶
همدان ملایر زند   کمازان سفلی بیاتان علیا ۲۸ ۷۸
همدان ملایر زند   کمازان سفلی بیدکرپه سفلی ۳۴ ۱۴۹
همدان ملایر زند   کمازان سفلی بیدکرپه علیا ۳۹ ۱۶۳
همدان ملایر زند   کمازان سفلی بیدکرپه وسطی ۲۴ ۷۳
همدان ملایر زند   کمازان سفلی پاتپه گونسبان ۳۷ ۱۱۴
همدان ملایر زند   کمازان سفلی امامزاده‌خاتون ۷۱ ۲۷۱
همدان ملایر زند   کمازان سفلی دره راست ۱۰ ۲۹
همدان ملایر زند   کمازان سفلی قلعه نوگونسبان ۷۱ ۳۰۰
همدان ملایر زند   کمازان سفلی ارگس سفلی ۳۱ ۱۵۴
همدان ملایر زند   کمازان سفلی ارگس علیا(قلعه رفیع) ۳۹ ۱۹۲
همدان ملایر زند   کمازان سفلی تله جردسفلی ۱۷ ۵۹
همدان ملایر زند   کمازان سفلی تله جردعلیا ۳۱ ۱۳۴
همدان ملایر زند   کمازان سفلی دره میانه سفلی ۳۳ ۱۵۱
همدان ملایر زند   کمازان سفلی دره میانه علیا ۹۹ ۴۲۰
همدان ملایر زند   کمازان سفلی علی‌آباد ۴ ۱۸
همدان ملایر زند   کمازان سفلی قشلاق محمدی ۱۳ ۷۵
همدان ملایر زند   کمازان سفلی دره چنار ۴۹ ۱۸۲
همدان ملایر زند   کمازان سفلی ملیان ۳۰ ۱۲۵
همدان ملایر زند   کمازان سفلی اشمیزان ۳۲ ۱۳۳
همدان ملایر زند   کمازان سفلی مهدویه (قلعه مهدی خان) ۴۶ ۲۲۹
همدان ملایر زند   کمازان سفلی پیهان ۱۴۶ ۵۸۳
همدان ملایر زند   کمازان سفلی مصلحان (قلعه خلیفه) ۱۶۲ ۶۰۹
همدان ملایر زند   کمازان سفلی طایمه ۱۳۶ ۵۲۰
همدان ملایر زند   کمازان سفلی کیکله ۴۵ ۱۷۸
همدان ملایر زند   کمازان علیا   ۱۱۲۹ ۴۴۳۴
همدان ملایر زند   کمازان علیا کمازان ۲۳۶ ۸۲۹
همدان ملایر زند   کمازان علیا گوشه کساوند ۱۰۳ ۳۷۴
همدان ملایر زند   کمازان علیا میشن ۲۶۰ ۱۰۶۶
همدان ملایر زند   کمازان علیا کساوند ۱۱۴ ۴۴۸
همدان ملایر زند   کمازان علیا نهندر ۳۲ ۱۰۸
همدان ملایر زند   کمازان علیا احمدیه (احمدروغنی) ۸۰ ۳۳۰
همدان ملایر زند   کمازان علیا ده میانه ۳۵ ۱۱۶
همدان ملایر زند   کمازان علیا سیاچقا ۲۸ ۱۱۷
همدان ملایر زند   کمازان علیا گنجدر ۳۴ ۱۴۶
همدان ملایر زند   کمازان علیا گلپرآباد ۱۰۵ ۵۳۴
همدان ملایر زند   کمازان علیا زنگنه سفلی ۱۰۲ ۳۶۶
همدان ملایر زند   کمازان وسطی   ۱۰۸۳ ۴۱۶۳
همدان ملایر زند   کمازان وسطی پیروز(پری) ۳۱۰ ۱۱۵۷
همدان ملایر زند   کمازان وسطی پریان ۳۷ ۱۴۸
همدان ملایر زند   کمازان وسطی بیغش ۱۹۲ ۶۷۶
همدان ملایر زند   کمازان وسطی سنگده ۸ ۳۲
همدان ملایر زند   کمازان وسطی گرجایی ۲۸۱ ۱۰۶۲
همدان ملایر زند   کمازان وسطی چشمه زورق ۴۷ ۲۱۰
همدان ملایر زند   کمازان وسطی چشمه علی‌محمد ۲۵ ۸۹
همدان ملایر زند   کمازان وسطی حمزه لوسفلی ۴۶ ۱۸۲
همدان ملایر زند   کمازان وسطی حمزه لوعلیا ۴۲ ۱۸۳
همدان ملایر زند   کمازان وسطی ده چانه ۹۵ ۴۲۴
همدان ملایر زند زنگنه     ۲۴۲ ۸۴۴
همدان نهاوند         ۴۶۲۸۳ ۱۷۸۶۸۳
همدان نهاوند خزل       ۷۴۹۰ ۳۰۹۰۳
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی   ۳۰۲۸ ۱۲۹۲۶
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی احمدآباد داریاب ۱۲ ۴۷
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی تاریک دره بالا ۹۹ ۴۴۱
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی تاریکدره پایین ۲۹ ۱۱۰
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی داریاب ۳۵ ۱۶۴
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی زرین باغ ۵۹ ۲۶۷
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی سیاه‌دره علیا ۱۹ ۸۱
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی شطزل ۲۳ ۱۰۲
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی قیلاب ۶ ۲۲
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی دارسیبه ۶۵ ۲۶۹
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی ابوالفتح‌آباد ۵ ۲۰
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی برجکی ۴۰ ۱۶۸
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی تپه یزدان ۲۷ ۱۲۰
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی چشمه ماهی ۷۹ ۴۰۲
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی چقاصراحی ۶۲ ۲۳۶
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی خم خسرو ۳۱ ۱۲۷
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی کنگاورکهنه ۸۵ ۳۳۵
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی کوتاه دره ۲۵ ۱۰۲
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی چمکبود ۵۴ ۱۹۵
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی دره میرزا ۸۱ ۳۴۹
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی گردیان ۱۴۵ ۶۰۲
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی گره چقا ۱۴۴ ۵۵۸
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی بره فراخ ۸۹ ۴۱۰
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی ده موسی ۱۸۳ ۸۷۴
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی عبدالملکی ۲۳۶ ۱۰۲۱
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی محمودیه ۱۷ ۹۱
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی حاجی‌آباد ۹ ۳۹
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی دهنوعبدالملکی ۲۳۱ ۹۳۳
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی زاپن ۴۵ ۲۲۰
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی فیروزآباد سفلی ۶۶ ۲۶۲
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی کهریزجمال ۹۱ ۳۸۲
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی احمدآباد علیا ۲۶ ۱۰۵
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی اکبرآباد ۱۵ ۶۰
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی شریف‌آباد ۱۷۳ ۷۰۱
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی کهریزسلیم ۱۹۴ ۷۸۶
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی کهریزصلاح الدین ۲۶۳ ۱۰۳۳
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی قشلاق نجف ۴۳ ۲۲۸
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی قشلاق ولی اله ۱۹ ۸۵
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی کرته وسج ۳۳ ۱۵۹
همدان نهاوند خزل   خزل شرقی وسج ۱۷۰ ۸۲۰
همدان نهاوند خزل   سلگی   ۳۳۹۳ ۱۳۹۲۳
همدان نهاوند خزل   سلگی جعفرآباد ۳۷ ۱۵۹
همدان نهاوند خزل   سلگی دولت‌آباد ۸ ۳۲
همدان نهاوند خزل   سلگی فارسبان ۳۲۳ ۱۲۲۸
همدان نهاوند خزل   سلگی کمال وند ۳۲ ۱۳۱
همدان نهاوند خزل   سلگی محمودوند ۸۲ ۳۷۰
همدان نهاوند خزل   سلگی حبیب‌آباد ۸۸ ۳۵۹
همدان نهاوند خزل   سلگی موسی‌آباد ۴۶ ۲۰۴
همدان نهاوند خزل   سلگی لیلی یادگار ۲۵۸ ۱۱۳۳
همدان نهاوند خزل   سلگی معتمدآباد ۳۳ ۱۲۵
همدان نهاوند خزل   سلگی رودباری ۱۷۹ ۷۹۶
همدان نهاوند خزل   سلگی شهرک ۷۰۴ ۲۹۳۱
همدان نهاوند خزل   سلگی هادی‌آباد ۸۸ ۳۵۲
همدان نهاوند خزل   سلگی حسین‌آباد سرکان ۲۵ ۱۰۸
همدان نهاوند خزل   سلگی گیوکی ۱۳۴ ۵۵۲
همدان نهاوند خزل   سلگی امیرآباد ۳۵ ۱۶۴
همدان نهاوند خزل   سلگی تپه علی ۳۲ ۱۴۵
همدان نهاوند خزل   سلگی شیراوند ۲۵۲ ۹۹۶
همدان نهاوند خزل   سلگی رزینی ۸۰۶ ۳۲۹۴
همدان نهاوند خزل   سلگی عباس‌آباد ۱۰۰ ۳۶۸
همدان نهاوند خزل   سلگی لیلاس ۱۰۱ ۳۵۸
همدان نهاوند خزل   سلگی امین‌آباد ۱۳ ۴۳
همدان نهاوند خزل   سلگی علی‌آباد ۱۷ ۷۵
همدان نهاوند خزل فیروزان     ۱۰۶۹ ۴۰۵۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند       ۳۰۸۶۴ ۱۱۶۰۹۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان   ۴۰۰۸ ۱۵۳۲۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان تازه نآب‌سفلی ۳۳ ۱۲۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان تازه نآب‌علیا ۷۹ ۲۹۶
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان تازه نآب‌محمدباقر ۴ ۱۸
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان تازه نآب‌وسطی ۶۱ ۲۳۵
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان راوندعلیا ۲۷ ۱۲۳
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان راوندوسطی ۱۱ ۴۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان قشلاق بابارستم ۲۶ ۱۰۵
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان محمدیه سفلی ۱۷ ۷۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان محمدیه علیا ۳۷ ۱۲۹
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان تکه ۱۷۵ ۶۷۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان دره ابراهیم ۱۳۱ ۴۷۳
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان قلعه ذراتی ۲۸ ۱۰۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان رودحسن سفلی ۲۰ ۷۳
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان رودحسن علیا ۱۰۴ ۳۸۹
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان شعبان ۴۸۵ ۱۷۵۶
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان امیرآباد ۱۱۴ ۴۳۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان بابارستم ۳۰۰ ۱۱۳۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان خواجه حسینی ۱۱ ۴۰
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان کوهانی ۶۸۷ ۲۵۲۸
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان باغکوه * *
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان بانسره ۸۹ ۳۹۳
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان برجک ۶۹ ۳۰۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان خیرقلی ۹ ۳۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان چشمه کبود ۷ ۲۵
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان عشوند ۱۴۰ ۶۱۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان قلعه باروداب ۱۴ ۴۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان گورجیو ۱۳ ۵۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان دهنوسفلی ۱۱۹ ۴۷۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان دهنوعلیا ۱۲۴ ۴۷۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان رضی‌آباد ۱۰۴ ۴۰۵
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان مرادآباد ۱۱۵ ۴۶۹
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان جهان‌آباد ۵۳۲ ۲۰۲۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان زمان‌آباد ۷۶ ۲۶۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   شعبان فیازمان ۲۴۶ ۹۹۰
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام   ۳۶۰۳ ۱۳۹۵۶
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام ده سرخه ۹۶ ۴۷۶
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام سیاه‌دره ۵۶ ۲۶۰
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام شادمانه ۳۱ ۱۲۹
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام طایمه ۱۶۲ ۶۷۳
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام ملوسان ۱۲۵ ۶۰۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام سعدوقاص ۱۷۱ ۷۲۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام فیروزآباد طایمه ۷۲ ۲۵۸
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام گوشه سعدوقاص ۱۷۱ ۶۵۳
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام میانگران ۳۳ ۱۲۹
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام حسین‌آباد چولک ۶۳ ۲۶۵
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام دهقان‌آباد چولک ۱۳۰ ۵۰۸
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام علمدار ۶۲ ۲۲۵
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام لواشان ۶۰ ۲۵۳
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام وهمان ۱۸۰ ۶۱۵
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام ده فول ۷۳۷ ۲۵۸۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام فهرومند ۱۳۸ ۵۱۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام چولک اصلی ۱۵۱ ۵۶۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام چولک قپانوری ۱۳۲ ۴۵۶
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام صادق‌آباد قپانوری ۱۶۴ ۵۹۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام محمدآباد چولک ۴۸ ۱۷۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام ده بوره ۲۰۷ ۸۰۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام قشلاق دهفول ۲۴ ۱۱۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام کفراج ۴۲۱ ۱۶۷۰
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   طریق الاسلام دوچشمه ۱۶۹ ۷۱۰
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب   ۳۸۳۴ ۱۴۵۹۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب سفیدخانه ۲۰۷ ۷۴۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب میلاب ۱۸۱ ۶۵۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب بشیرآباد ۲۴ ۱۲۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب سهران ۲۱۳ ۸۵۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب گاماسب ۲۳۱ ۱۰۲۸
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب بدیع‌آباد ۳۳ ۱۰۸
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب گوشه بدیع الزمان ۱۳۶ ۴۵۲
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب حسین‌آباد ۱۱۱ ۴۰۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب وشت ۶۲ ۲۳۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب پنبه در ۳۳ ۱۵۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب ده چقایی ۱۴۲ ۵۴۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب کرک ۶۵ ۲۹۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب نثار ۱۵۸ ۵۷۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب گل حیدر ۱۷۰ ۶۸۰
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب وراینه ۳۹۱ ۱۵۵۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب بیان ۴۱۳ ۱۴۷۹
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب ده حیدر ۱۸۱ ۶۷۴
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب زارع‌آباد ۱۵۹ ۵۸۱
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب سرخ کند ۴۴ ۱۷۷
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب قلعه قباد ۲۸۸ ۱۰۲۶
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب گردچم ۳۸ ۱۲۹
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب محمودآباد ۱۱۱ ۴۱۶
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند   گاماسیاب باباقاسم ۴۴۳ ۱۷۲۳
همدان نهاوند مرکزی شهرستان نهاوند نهاوند     ۱۹۴۱۹ ۷۲۲۱۸
همدان نهاوند زرین‌دشت       ۳۶۲۵ ۱۴۴۳۵
همدان نهاوند زرین‌دشت   فضل   ۱۰۶۸ ۴۲۶۸
همدان نهاوند زرین‌دشت   فضل بندامان ۵۵ ۲۰۰
همدان نهاوند زرین‌دشت   فضل زرامین سفلی ۴۲۸ ۱۶۲۵
همدان نهاوند زرین‌دشت   فضل زرامین علیا ۱۳۵ ۵۷۳
همدان نهاوند زرین‌دشت   فضل سردوران ۸۸ ۳۴۹
همدان نهاوند زرین‌دشت   فضل درانه ۵۴ ۲۰۵
همدان نهاوند زرین‌دشت   فضل عسگرآباد ۱۲۴ ۵۴۶
همدان نهاوند زرین‌دشت   فضل اکبرآباد ۲۹ ۱۲۷
همدان نهاوند زرین‌دشت   فضل عنبرقنبر ۱۵۵ ۶۴۳
همدان نهاوند زرین‌دشت   گرین   ۱۸۲۹ ۷۴۳۸
همدان نهاوند زرین‌دشت   گرین توانه ۷۴۶ ۲۹۹۲
همدان نهاوند زرین‌دشت   گرین لیلان ۱۱۶ ۵۱۳
همدان نهاوند زرین‌دشت   گرین ولی سیراب ۶۲ ۲۲۹
همدان نهاوند زرین‌دشت   گرین ازنهری ۲۴۵ ۱۰۶۶
همدان نهاوند زرین‌دشت   گرین بالاجوب ۹۳ ۳۸۸
همدان نهاوند زرین‌دشت   گرین چناری ۱۴۶ ۵۷۴
همدان نهاوند زرین‌دشت   گرین گنبدکبود ۴۲۱ ۱۶۷۶
همدان نهاوند زرین‌دشت برزول     ۷۲۸ ۲۷۲۹
همدان نهاوند گیان       ۴۳۰۴ ۱۷۲۵۳
همدان نهاوند گیان   سراب   ۱۵۹۱ ۶۴۸۶
همدان نهاوند گیان   سراب اسدآباد ۸۰ ۳۸۹
همدان نهاوند گیان   سراب ظفرآباد ۱۴۹ ۶۴۳
همدان نهاوند گیان   سراب گیل‌آباد ۵۱۴ ۱۸۷۸
همدان نهاوند گیان   سراب مهان‌آباد ۱۰۴ ۴۱۸
همدان نهاوند گیان   سراب میان‌آباد ۴۹۷ ۲۱۳۹
همدان نهاوند گیان   سراب ورازانه ۲۴۷ ۱۰۱۹
همدان نهاوند گیان   گیان   ۷۱۴ ۲۷۰۵
همدان نهاوند گیان   گیان چناران ۴۳ ۱۶۳
همدان نهاوند گیان   گیان حسین‌آباد گیان ۲۲۷ ۷۲۸
همدان نهاوند گیان   گیان کرک سفلی ۱۳۶ ۵۸۹
همدان نهاوند گیان   گیان حاجی‌آباد کرک ۵۷ ۲۳۱
همدان نهاوند گیان   گیان سرخلیجه ۴۸ ۱۹۹
همدان نهاوند گیان   گیان کرک علیا ۲۰۳ ۷۹۵
همدان نهاوند گیان گیان     ۱۹۹۹ ۸۰۶۲
همدان همدان         ۱۶۵۷۵۳ ۶۲۶۱۸۳
همدان همدان شرا       ۵۷۹۳ ۲۵۵۰۹
همدان همدان شرا   جیحون دشت   ۱۹۴۶ ۸۷۱۹
همدان همدان شرا   جیحون دشت احمدآباد ۱۷۶ ۷۸۶
همدان همدان شرا   جیحون دشت امیرآباد کرد ۸۰ ۳۳۲
همدان همدان شرا   جیحون دشت امامزاده‌پیرنهان ۱۵۵ ۷۲۳
همدان همدان شرا   جیحون دشت جیهون‌آباد ۲۶۴ ۱۰۷۷
همدان همدان شرا   جیحون دشت یکله ۲۰۳ ۹۴۰
همدان همدان شرا   جیحون دشت اقدره ۱۶ ۶۵
همدان همدان شرا   جیحون دشت بویاقچی ۳۴ ۱۷۹
همدان همدان شرا   جیحون دشت رزج ۶۷ ۳۳۵
همدان همدان شرا   جیحون دشت هیزج ۲۱۰ ۹۴۳
همدان همدان شرا   جیحون دشت دیزج ۸۹ ۴۰۷
همدان همدان شرا   جیحون دشت شیرین‌آباد ۱۴۵ ۷۰۸
همدان همدان شرا   جیحون دشت طاحون‌آباد ۲۳ ۶۹
همدان همدان شرا   جیحون دشت گنبدچای ۱۳۹ ۵۶۸
همدان همدان شرا   جیحون دشت برکت‌آباد ۲۸ ۱۳۱
همدان همدان شرا   جیحون دشت دشته ۳۱۷ ۱۴۵۶
همدان همدان شرا   چاه دشت   ۱۴۸۱ ۶۷۰۸
همدان همدان شرا   چاه دشت ایده لو ۱۴ ۶۶
همدان همدان شرا   چاه دشت حاجی‌مقصود ۲۱ ۷۳
همدان همدان شرا   چاه دشت بزینه جرد ۱۳ ۵۶
همدان همدان شرا   چاه دشت نوده ۶۳ ۲۳۱
همدان همدان شرا   چاه دشت همه کسی ۲۰۰ ۹۰۵
همدان همدان شرا   چاه دشت بیوک‌آباد ۳۲۶ ۱۴۰۸
همدان همدان شرا   چاه دشت قپچاق ۴۱ ۱۸۱
همدان همدان شرا   چاه دشت یسرلو ۲۳۱ ۱۱۷۲
همدان همدان شرا   چاه دشت سماوک ۲۹ ۱۵۷
همدان همدان شرا   چاه دشت میلاجرد ۱۰۹ ۴۹۳
همدان همدان شرا   چاه دشت حسن‌آباد * *
همدان همدان شرا   چاه دشت قرخلر ۴۳۱ ۱۹۶۲
همدان همدان شرا   شوردشت   ۱۷۵۰ ۷۶۷۵
همدان همدان شرا   شوردشت خیرآباد ۱۲۴ ۶۵۴
همدان همدان شرا   شوردشت فیروزآباد ۱۵ ۶۷
همدان همدان شرا   شوردشت قشلاق سفلی ۲۵ ۹۷
همدان همدان شرا   شوردشت قشلاق علیا ۳۷ ۱۷۶
همدان همدان شرا   شوردشت قوزلیجه ۲۰ ۷۰
همدان همدان شرا   شوردشت مسلم‌آباد ۱۴۰ ۶۰۱
همدان همدان شرا   شوردشت مهاجرآباد ۱۱ ۵۸
همدان همدان شرا   شوردشت آب‌انبار ۱۴ ۶۱
همدان همدان شرا   شوردشت احمدآباد تپه ۱۲۹ ۶۱۵
همدان همدان شرا   شوردشت راهجرد ۱۰۲ ۵۱۲
همدان همدان شرا   شوردشت عبدالرحیم ۵۳۴ ۲۱۵۶
همدان همدان شرا   شوردشت ورکش ۱۶ ۶۲
همدان همدان شرا   شوردشت دولت‌آباد ۱۸ ۶۶
همدان همدان شرا   شوردشت خماجین ۷۰ ۳۴۰
همدان همدان شرا   شوردشت کوزره ۴۹۵ ۲۱۴۰
همدان همدان شرا قهاوند     ۶۱۶ ۲۴۰۷
همدان همدان فامنین       ۹۹۲۸ ۴۰۵۴۱
همدان همدان فامنین   پیشخور   ۱۱۴۱ ۴۳۲۷
همدان همدان فامنین   پیشخور بازران ۳۳ ۱۱۶
همدان همدان فامنین   پیشخور چپقلو ۷۱ ۲۵۴
همدان همدان فامنین   پیشخور باباحصاری ۳۲ ۱۲۵
همدان همدان فامنین   پیشخور زاغلیجه ۲۸ ۹۵
همدان همدان فامنین   پیشخور کوی بلاغ ۹ ۲۴
همدان همدان فامنین   پیشخور گل خندان ۳۴ ۷۹
همدان همدان فامنین   پیشخور مبارکین ۴۲ ۱۴۹
همدان همدان فامنین   پیشخور معدن کوه ۲۳ ۷۶
همدان همدان فامنین   پیشخور صادق لو ۳۳ ۱۴۵
همدان همدان فامنین   پیشخور یارمقیه ۱۰ ۳۳
همدان همدان فامنین   پیشخور ازناو ۴ ۲۴
همدان همدان فامنین   پیشخور پاوان ۷۸ ۲۶۹
همدان همدان فامنین   پیشخور تجرک ۴۱ ۱۵۳
همدان همدان فامنین   پیشخور قمشانه ۵۱ ۲۷۶
همدان همدان فامنین   پیشخور خیمه گاه ۶ ۱۷
همدان همدان فامنین   پیشخور رضاباغی ۲۵ ۸۲
همدان همدان فامنین   پیشخور صیدآباد ۲۲ ۸۶
همدان همدان فامنین   پیشخور قره دای ۵۲ ۲۵۴
همدان همدان فامنین   پیشخور قشلاق ۲۳ ۷۷
همدان همدان فامنین   پیشخور قلقل‌آباد ۲۵ ۱۰۱
همدان همدان فامنین   پیشخور مرغ‌آباد ۵۲ ۲۱۶
همدان همدان فامنین   پیشخور اقاج ۷۲ ۲۸۶
همدان همدان فامنین   پیشخور خواجه حصار ۱۱ ۵۰
همدان همدان فامنین   پیشخور وزندان ۲۵ ۹۵
همدان همدان فامنین   پیشخور اجرلو ۸۴ ۳۰۴
همدان همدان فامنین   پیشخور باغچه غاز ۶ ۴۵
همدان همدان فامنین   پیشخور بزچلو * *
همدان همدان فامنین   پیشخور ده قره چای ۴۲ ۱۶۹
همدان همدان فامنین   پیشخور عمرآباد ۳۸ ۱۵۵
همدان همدان فامنین   پیشخور قبان قلی ۷ ۱۸
همدان همدان فامنین   پیشخور ینگجه ۱۶۰ ۵۴۶
همدان همدان فامنین   خرم دشت   ۳۳۰۸ ۱۴۰۵۰
همدان همدان فامنین   خرم دشت سراوک ۳۶۴ ۱۴۷۴
همدان همدان فامنین   خرم دشت فیض‌آباد ۵۷۶ ۲۴۲۷
همدان همدان فامنین   خرم دشت نگارخاتون ۴۲۵ ۱۹۱۱
همدان همدان فامنین   خرم دشت ابراهیم‌آباد ۷۰ ۳۲۳
همدان همدان فامنین   خرم دشت تاوه ۳۰۳ ۱۱۸۲
همدان همدان فامنین   خرم دشت حاجی‌آباد ۱۱۹ ۴۴۲
همدان همدان فامنین   خرم دشت سناج ۱۷۸ ۷۴۶
همدان همدان فامنین   خرم دشت طواله ۳۲ ۱۳۴
همدان همدان فامنین   خرم دشت جهان‌آباد ۲۸۱ ۱۲۴۳
همدان همدان فامنین   خرم دشت سرای ۳۸ ۱۹۲
همدان همدان فامنین   خرم دشت امین‌آباد ۵۱ ۲۶۱
همدان همدان فامنین   خرم دشت امیرآباد علی‌نور ۲۳۰ ۹۶۸
همدان همدان فامنین   خرم دشت زرقان ۲۷۵ ۱۰۷۹
همدان همدان فامنین   خرم دشت خوش‌آباد ۱۵۳ ۶۵۵
همدان همدان فامنین   خرم دشت نصیرآباد ۲۱۳ ۱۰۱۳
همدان همدان فامنین   مفتح   ۱۸۴۵ ۸۱۴۵
همدان همدان فامنین   مفتح حسام‌آباد ۳۳ ۱۵۶
همدان همدان فامنین   مفتح دهلق ۲۳۵ ۱۰۹۸
همدان همدان فامنین   مفتح اکله ۹۹ ۴۱۳
همدان همدان فامنین   مفتح کله سر ۱۰۶ ۴۳۴
همدان همدان فامنین   مفتح چاه‌بهار * *
همدان همدان فامنین   مفتح زرق ۳۸ ۲۰۵
همدان همدان فامنین   مفتح قیه باغی * *
همدان همدان فامنین   مفتح اصله ۵۴۹ ۲۲۶۰
همدان همدان فامنین   مفتح خماجین ۳۵ ۱۶۶
همدان همدان فامنین   مفتح قزل‌آباد ۲۵۲ ۱۱۰۲
همدان همدان فامنین   مفتح قوشیجه ۲۶ ۱۰۷
همدان همدان فامنین   مفتح راستگویان ۸۲ ۳۹۳
همدان همدان فامنین   مفتح طمچی ۸۵ ۳۹۰
همدان همدان فامنین   مفتح قلعه جوق ۲۶۸ ۱۲۷۱
همدان همدان فامنین   مفتح قزل حصار ۳۳ ۱۳۴
همدان همدان فامنین فامنین     ۳۶۳۴ ۱۴۰۱۹
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان       ۱۵۰۰۳۲ ۵۶۰۱۳۳
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   ابرو   ۱۴۸۶ ۶۳۲۹
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   ابرو چشین ۳۶۰ ۱۴۴۷
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   ابرو چشمه ملک ۶۵ ۲۵۲
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   ابرو سیلوار ۱۰۴ ۳۷۳
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   ابرو ابرو ۷۷۳ ۳۴۸۶
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   ابرو خاکو ۱۱۲ ۴۴۸
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   ابرو سیمین ابرو ۷۲ ۳۲۳
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه شرقی   ۱۷۱۹ ۶۴۴۸
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه شرقی تفریجان ۶۰۹ ۲۱۳۴
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه شرقی سداکباتان ۷ ۲۰۷
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه شرقی شمس‌آباد ۲۹ ۱۰۱
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه شرقی علی‌آباد ورکانه ۴۶ ۱۶۲
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه شرقی یلفان ۱۷۴ ۵۳۶
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه شرقی ارزان فود ۶۴۵ ۲۴۰۶
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه شرقی تکمه داش ۱۳ ۵۴
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه شرقی ورکانه ۱۹۶ ۸۴۸
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی   ۴۵۲۳ ۱۷۲۷۶
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی یکن‌آباد ۶۹۱ ۲۸۲۴
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی شرکت مرغ همدان * *
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی انصارالامام ۷۵۱ ۲۷۴۲
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی چشمه قصابان ۱۵۱ ۶۰۸
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی پادگان همدان ۱۷۴ ۷۴۵
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی مهدی‌آباد ۳۲۰ ۱۳۰۳
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی حیدره پشتشهر ۳۵۲ ۱۲۳۲
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی سلولان ۸۳۰ ۳۱۱۸
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی توییجین ۴۲۷ ۱۴۹۶
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی موییجین ۴۳۴ ۱۷۵۹
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   الوندکوه غربی وفرجین ۳۹۲ ۱۴۴۵
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان   ۳۱۴۶ ۱۱۹۰۹
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان سبزآباد ۲۳ ۸۹
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان اقداش ۱۷ ۸۷
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان مرتع بلاغ ۱۷ ۷۵
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان گورگز ۴۷ ۲۱۱
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان اغجه سیدان * *
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان باغچه ۶۴ ۲۹۷
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان سرخ‌آباد ۳۵۰ ۱۴۱۴
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان سنگستان ۳۳۶ ۱۱۲۷
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان پهن‌آباد ۳۷ ۱۶۳
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان شورین ۱۰۳۴ ۳۸۷۰
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان ابشینه ۳۷۲ ۱۳۵۶
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان ضیاالدین * *
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان کنجینه ۲۰۶ ۷۶۰
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان یگانه ۱۱۵ ۴۲۷
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان ایوک ۹۳ ۳۶۱
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان کردبلاغ * *
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان مهبار ۶۸ ۳۰۶
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان پل شکسته ۵ ۱۱
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان ده دلیان ۸۷ ۳۳۹
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان دینگله کهریز ۱۲۱ ۴۶۰
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان شیرآباد ۲۶ ۱۱۲
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   سنگستان عربلو ۱۲۳ ۴۳۰
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد   ۸۹۳ ۳۹۱۶
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد قلی کندی ۱۷ ۹۰
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد حاجی‌آباد * *
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد سردره * *
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد سیاه‌کمر * *
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد گنبد ۴۲۰ ۱۸۴۴
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد معروف * *
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد اق تپه ۱۰ ۵۰
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد حیران ۱۲۴ ۵۱۳
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد نشر ۱۰۷ ۴۴۵
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد ابهندو ۴۴ ۲۲۳
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد بارابند ۶۲ ۲۵۹
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد کورکهریز ۹۶ ۴۴۳
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   گنبد رحیم‌آباد ۷ ۳۴
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه   ۵۶۲۴ ۲۲۸۱۳
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه امزاجرد ۷۴۹ ۲۹۱۶
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه بهرام‌آباد ۵۴ ۲۲۰
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه اولیایی ۶ ۲۴
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه علی‌آباد اق حصار ۵۵ ۲۵۷
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه نهران ۳۸ ۱۶۴
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه قشلاق گمار ۱۰ ۵۲
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه شهرک صنعتی بوعلی ۲۹ ۷۸
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه ده پیاز ۹۰۲ ۴۰۷۸
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه حسن‌آباد شورین ۴۳۵ ۱۶۹۰
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه رباط شورین ۲۰۱ ۹۶۸
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه گراچقا ۵۶۱ ۲۲۵۲
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه علی‌آباد پشتشهر ۱۱۳۷ ۴۴۵۳
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان   هگمتانه قاسم‌آباد ۱۴۴۷ ۵۶۶۱
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان مریانج     ۲۵۱۸ ۹۴۴۲
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان همدان ۱     ۳۱۸۵۵ ۱۰۷۵۱۴
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان همدان ۲     ۳۸۵۷۳ ۱۳۷۷۹۸
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان جورقان     ۲۳۱۱ ۸۸۵۱
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان همدان ۳     ۲۷۴۶۷ ۱۰۹۴۷۰
همدان همدان مرکزی شهرستان همدان همدان ۴     ۲۹۹۱۷ ۱۱۸۳۶۷

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]