فهرست روستاهای استان مرکزی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.

استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت
مرکزی           ۳۶۴۱۵۵ ۱۳۲۶۸۲۶
مرکزی اراک         ۱۶۵۹۵۵ ۶۰۲۹۷۱
مرکزی اراک خنداب       ۱۵۰۷۵ ۵۹۱۱۲
مرکزی اراک خنداب   اناج   ۳۱۲۹ ۱۱۷۰۶
مرکزی اراک خنداب   اناج قلعه ازرج ۱۴۷ ۵۵۲
مرکزی اراک خنداب   اناج مهرعلیا ۳۷۱ ۱۴۴۹
مرکزی اراک خنداب   اناج کوره زار ۱۵۲ ۶۶۲
مرکزی اراک خنداب   اناج گوشه سفلی ۳۸ ۱۸۱
مرکزی اراک خنداب   اناج گوشه علیا ۱۵۲ ۶۶۱
مرکزی اراک خنداب   اناج موک ۲۵ ۱۱۲
مرکزی اراک خنداب   اناج سهم‌آباد ۵۰ ۱۹۷
مرکزی اراک خنداب   اناج مانیزان ۳۳۱ ۱۲۶۵
مرکزی اراک خنداب   اناج کرکان ۴۲۴ ۱۴۳۷
مرکزی اراک خنداب   اناج اناج ۴۰۰ ۱۴۶۴
مرکزی اراک خنداب   اناج سناورد ۲۰۰ ۷۰۴
مرکزی اراک خنداب   اناج عباس‌آباد موقوفه ۱۶۹ ۵۹۰
مرکزی اراک خنداب   اناج مهرسفلی ۶۷۰ ۲۴۳۲
مرکزی اراک خنداب   خنداب   ۲۱۸۹ ۹۱۲۷
مرکزی اراک خنداب   خنداب احمدآباد ۴ ۱۶
مرکزی اراک خنداب   خنداب قشلاق قطب‌آباد ۳۱ ۱۲۴
مرکزی اراک خنداب   خنداب قشلاق گازران * *
مرکزی اراک خنداب   خنداب قمشلو ۶ ۲۶
مرکزی اراک خنداب   خنداب گازران ۴۲۵ ۱۵۰۷
مرکزی اراک خنداب   خنداب حاجی‌آباد ۲۶ ۱۰۳
مرکزی اراک خنداب   خنداب دارانجیر ۳۴ ۱۵۴
مرکزی اراک خنداب   خنداب سیردر ۳۳ ۱۵۸
مرکزی اراک خنداب   خنداب قالیباف ۱۵۳ ۶۹۰
مرکزی اراک خنداب   خنداب قزل قلعه ۲۵ ۱۲۷
مرکزی اراک خنداب   خنداب قشلاق عباس‌آباد ۲۲ ۸۶
مرکزی اراک خنداب   خنداب قشلاق عبدالکریم ۵۰ ۲۷۵
مرکزی اراک خنداب   خنداب محمدآباد ۲۳ ۱۰۱
مرکزی اراک خنداب   خنداب جوشیروان ۲۵۲ ۱۱۷۶
مرکزی اراک خنداب   خنداب ده نو ۱۷۱ ۶۷۳
مرکزی اراک خنداب   خنداب شاوه ۹۳ ۳۳۰
مرکزی اراک خنداب   خنداب بهارستان ۱۸ ۷۸
مرکزی اراک خنداب   خنداب دیزآباد ۳۲۰ ۱۳۷۸
مرکزی اراک خنداب   خنداب میثم‌آباد ۴۱ ۱۶۷
مرکزی اراک خنداب   خنداب فاراب ۳۸ ۱۳۷
مرکزی اراک خنداب   خنداب کرکانک ۳۱ ۱۴۴
مرکزی اراک خنداب   خنداب غینرجه ۱۹۹ ۸۰۱
مرکزی اراک خنداب   خنداب رازگردان ۹۹ ۴۴۰
مرکزی اراک خنداب   خنداب قلیچ تپه ۹۳ ۴۲۹
مرکزی اراک خنداب   دهچال   ۲۲۵۳ ۹۵۸۳
مرکزی اراک خنداب   دهچال امامزاده‌دهچال ۱۱۷ ۴۷۲
مرکزی اراک خنداب   دهچال حسین‌آباد موقوفه ۱۲۴ ۵۰۷
مرکزی اراک خنداب   دهچال ده چال ۲۵۹ ۱۰۶۳
مرکزی اراک خنداب   دهچال ابراهیم‌آباد ۶۹ ۳۰۲
مرکزی اراک خنداب   دهچال ثمردشت ۲۵ ۹۹
مرکزی اراک خنداب   دهچال علی‌آباد ۲۳۴ ۹۴۳
مرکزی اراک خنداب   دهچال قلعه اسدآباد ۱۸ ۶۷
مرکزی اراک خنداب   دهچال کمراب ۴۷ ۲۲۳
مرکزی اراک خنداب   دهچال گرماب ۱۰۶ ۴۰۴
مرکزی اراک خنداب   دهچال چخماق تپه ۲۳ ۱۰۸
مرکزی اراک خنداب   دهچال فوران ۳۵۶ ۱۵۷۳
مرکزی اراک خنداب   دهچال مجیدآباد ۴۷ ۲۱۵
مرکزی اراک خنداب   دهچال پیازآباد ۱۲ ۵۷
مرکزی اراک خنداب   دهچال قاسم‌آباد ۳۱۴ ۱۳۹۸
مرکزی اراک خنداب   دهچال نصیرآباد ۸۴ ۴۲۸
مرکزی اراک خنداب   دهچال چیزان ۱۸۴ ۸۰۳
مرکزی اراک خنداب   دهچال خلوزین ۴۵ ۱۹۱
مرکزی اراک خنداب   دهچال سیران ۱۵۷ ۵۸۰
مرکزی اراک خنداب   دهچال وزوانق ۳۲ ۱۵۰
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید   ۲۱۱۲ ۸۶۶۹
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید استوه ۶۲۳ ۲۳۶۳
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید طورگیر ۲۳۲ ۹۱۸
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید قلعه عباس‌آباد ۵۷ ۲۷۴
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید چالآب‌سفلی ۱۶ ۶۲
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید چالآب‌علیا ۶ ۳۱
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید حسینیه ۱۱۴ ۵۱۷
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید شرشره ۴۵ ۱۹۹
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید شهید ۸۸ ۴۳۹
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید گذردر ۷۳ ۳۰۳
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید اقداش ۶۳۰ ۲۵۳۵
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید الودر ۱۴۸ ۶۵۵
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید صالحی ۴۵ ۲۲۰
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید کله بید ۳۳ ۱۴۹
مرکزی اراک خنداب   سنگ سفید یحیی‌آباد * *
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان   ۳۶۰۵ ۱۳۰۴۵
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان ده سد ۲۵۸ ۸۴۳
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان ده شیرخان ۲۸۴ ۱۰۳۴
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان پلنگاب ۶ ۲۹
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان جاورسیان ۱۲۷۵ ۴۵۷۳
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان خانقاه علیا ۲۶۴ ۹۵۰
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان نوده ۱۴۹ ۶۳۷
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان ارجناوند ۸۴ ۳۵۹
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان ایجان ۳۳۲ ۱۱۶۱
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان قشلاق زیبا ۷ ۴۱
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان ادشته ۳۲۴ ۱۱۰۳
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان سوزان ۲۰۷ ۷۸۲
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان ایوندنو ۳۴ ۱۴۳
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان خارپهلو ۳۳ ۱۳۴
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان درمن ۳۴۵ ۱۲۳۸
مرکزی اراک خنداب   جاورسیان ایوندبالا * *
مرکزی اراک خنداب خنداب     ۱۷۸۷ ۶۹۸۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک       ۱۵۰۸۸۰ ۵۴۳۸۵۹
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد   ۱۴۱۲ ۴۶۸۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد امان‌آباد ۵۵۶ ۱۹۲۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد انجدان ۱۵۴ ۴۴۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد جمالکه ۸ ۱۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد حسن‌آباد ۳۶ ۱۲۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد رودباران ۵۸ ۱۶۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد زالو * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد ساق ۹ ۲۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد کاروانسرا ۸ ۲۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد گیلی ۹۷ ۲۸۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد انجیرک ۸۶ ۳۰۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد سوارآباد ۱۸۶ ۷۶۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امان‌آباد کودرز ۲۱۳ ۶۱۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امیریه   ۲۰۵۴ ۷۵۳۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امیریه هزاوه ۴۷۴ ۱۵۸۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امیریه داین ۱۱۰ ۴۴۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امیریه مرزیجران ۸۳۶ ۳۰۸۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امیریه مهرآباد ۱۸۳ ۶۳۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امیریه ساقی ۱۳۴ ۵۶۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امیریه شمس‌آباد ۸۰ ۳۶۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امیریه طرلان ۱۶۱ ۵۷۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   امیریه قزلیجه ۷۶ ۲۸۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   داودآباد   ۸۶۵ ۳۰۳۹
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   داودآباد ده نمک ۵۳۳ ۱۹۹۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   داودآباد خوشدون ۱۳۳ ۴۰۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   داودآباد ویسمه ۱۸۵ ۵۹۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   داودآباد شمس‌آباد ۱۴ ۴۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق   ۲۲۳۴ ۸۴۱۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق قلعه ارجناوند ۹۹ ۴۶۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق کلاغ نشین ۷۰ ۳۰۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق گمیز ۵ ۲۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق محمودیه ۴ ۱۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق سنقرآباد * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق فارسیجان ۱۲۲ ۳۹۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق کرکان پایین ۷۹ ۳۳۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق کرکان بالا ۲۶ ۷۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق ناحیه صنعتی شهید فروزان * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق بهادرستان ۱۱۶ ۴۷۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق ساروق ۶۴۷ ۲۱۸۹
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق طور ۲۱۲ ۸۴۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق قطاراغاج سفلی ۵۳ ۲۲۸
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق جام‌آباد ۴ ۱۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق جیریا ۷۴۶ ۲۸۴۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق گاوجلو ۳۲ ۱۴۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   ساروق لنجآب‌سفلی ۱۶ ۶۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده   ۲۵۴۳ ۸۷۲۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده قانیاروق پایین ۹ ۲۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده قانیاروق بالا ۱۶ ۵۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده کله نمک کور ۱۱۳ ۳۸۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده نمک کور ۲۳۲ ۸۱۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده رباط میل ۲۷۹ ۹۶۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده خانه میران ۳۳ ۱۰۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده ضامن جان ۴۸۶ ۱۶۳۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده عقیل‌آباد ۴۴۱ ۱۵۷۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده گردو * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده گوار ۷۸۴ ۲۶۸۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده نظم‌آباد ۱۳۹ ۴۵۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   سده خورزن علیا ۸ ۲۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد   ۱۶۴۵ ۶۰۰۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد خرم‌آباد ۲۱۳ ۷۶۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد ساکی سفلی ۵۶ ۲۰۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد ساکی علیا ۲۹ ۱۲۸
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد علیم‌آباد ۱۰۱ ۳۵۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد گل تپه ۲۳ ۱۰۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد ارکوین ۷۱ ۲۳۹
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد جمال‌آباد ۷۵ ۳۴۹
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد چنگزین ۲۲ ۸۹
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد دینه کبود ۱۲۵ ۴۳۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد شمس‌آباد ۲۴ ۷۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد نورعین ۳۲ ۱۰۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد نیستان ۲۱ ۷۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد بان ۱۸۸ ۶۹۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد قاسم‌آباد ۲۶۰ ۸۷۹
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد گلشن‌آباد ۴۶ ۱۹۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد چشمه پهن ۲۰۹ ۷۶۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد سیرکند ۵۴ ۱۹۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد علی‌آباد ۲۰ ۷۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   شمس‌آباد گوشه ۷۶ ۲۹۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشک‌آباد   ۲۱۵۰ ۷۳۳۹
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشک‌آباد خیرآباد ۶۶۲ ۲۳۱۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشک‌آباد شانق ۶۰ ۲۴۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشک‌آباد میرآباد ۸ ۳۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشک‌آباد علی‌آباد ۴۱ ۱۶۸
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشک‌آباد شهسواران ۲۵۴ ۸۶۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشک‌آباد عمرآباد ۲۹۴ ۹۴۸
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشک‌آباد ابراهیم‌آباد ۵۴۲ ۱۷۳۸
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشک‌آباد چشمه خورزن ۱۲۴ ۳۴۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشک‌آباد سهل‌آباد ۱۶۵ ۶۹۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان   ۲۵۲۷ ۸۸۳۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان راهزان ۵۲ ۱۹۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان طرمزد ۱۲۹ ۴۲۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان گاوخانه ۱۲۴ ۵۰۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان مبارک‌آباد ۱۴ ۴۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان مرکز میوه وتره بار ۳۱ ۵۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان ازادمرزآباد ۶۳ ۲۱۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان گاوداری منصور * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان مرادآباد ۵۳ ۱۸۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان مشهدمیقان ۹۷ ۳۳۸
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان میقان ۱۲۷ ۳۹۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان مزرعه پزشکی * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان مرغداری اسدبیات * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان کارگاه ریخته گری * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان ایبک‌آباد ۲۰۷ ۷۲۸
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان سوسن‌آباد ۱۱۷ ۴۵۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان کوه مال * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان محمدیه ۱۸۳ ۶۵۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان حرآباد ۹۱ ۲۷۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان کمال‌آباد بالا ۱۶ ۵۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان کمال‌آباد پایین ۸۸ ۲۸۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان مصلح‌آباد ۱۵۹ ۴۵۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان ابراهیم‌آباد ۳۴ ۱۳۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان اسروان * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان دهلق ۳۰ ۱۱۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان فتح‌آباد * *
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان مسن‌آباد ۳۲ ۱۳۹
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان میچان ۲۶۹ ۹۲۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان نوازن ۷۰ ۲۴۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان وزیرآباد ۶۷ ۲۵۴
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان شهرک صنعتی ایبک‌آباد ۴ ۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان مشکان ۲۵ ۸۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   مشهدمیقان مشهدالکوبه ۴۳۵ ۱۶۵۸
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه   ۳۲۱۲ ۱۱۴۵۳
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه کارچان ۹۶۴ ۳۵۳۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه معصومیه ۶۲۵ ۲۱۰۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه قلعه نو ۲۳۱ ۷۸۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه حاجی‌آباد ۲۴۰ ۹۴۸
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه ملک‌آباد ۶۷۳ ۲۴۴۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه موت‌آباد ۱۷۵ ۵۵۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه احمدآباد ۱۶ ۶۸
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه بغدادی ۴۸ ۱۵۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه پادگان مالک اشتر ۶۴ ۲۳۱
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه چقا ۱۳ ۵۵
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه حسین‌آباد ۴۷ ۱۷۶
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه رسول‌آباد ۵ ۲۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک   معصومیه شهرجرد ۱۱۱ ۳۹۰
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک اراک ۱     ۳۹۸۶۳ ۱۴۲۰۵۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک اراک ۲     ۴۱۱۳۷ ۱۴۶۹۶۹
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک اراک ۳     ۴۰۵۹۷ ۱۴۹۳۱۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک سنجان     ۲۸۹۷ ۱۰۵۹۲
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک داودآباد     ۱۵۳۵ ۵۵۱۷
مرکزی اراک مرکزی شهرستان اراک کرهرود     ۶۲۰۹ ۲۳۳۹۹
مرکزی آشتیان         ۵۶۶۹ ۱۹۰۱۱
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان       ۵۶۶۹ ۱۹۰۱۱
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   سیاوشان   ۸۲۶ ۲۶۱۰
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   سیاوشان نورآباد ۴۲ ۱۲۱
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   سیاوشان نوده ۸۸ ۲۵۸
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   سیاوشان نجف‌آباد ۷۶ ۲۱۳
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   سیاوشان جعفرآباد ۵۸ ۱۶۰
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   سیاوشان چشمه اله وردی ۲۲ ۶۴
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   سیاوشان دستجرده ۱۰۰ ۲۷۱
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   سیاوشان سیاوشان ۲۸۵ ۸۲۶
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   سیاوشان فیض‌آباد ۱۵۵ ۶۹۷
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان   ۱۱۳۴ ۴۲۲۴
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان خورچه ۶۲ ۲۱۳
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان زرنوشه ۱۶۳ ۶۸۷
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان محسن‌آباد ۱۲۱ ۵۴۵
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان سعدآباد ۱۵ ۶۵
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان سقرجوق ۹۲ ۲۶۰
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان شوره بالا * *
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان شوره پایین ۵ ۱۳
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان موسی‌آباد ۸۲ ۳۳۶
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان نادرآباد ۱۳۵ ۵۰۸
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان اهو ۱۱۳ ۳۷۴
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان بن چنار ۹۸ ۴۱۳
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   گرکان گرکان ۲۴۵ ۷۹۹
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو   ۱۱۱۲ ۳۸۵۳
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو امیرآباد ۸ ۲۴
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو انانجرد ۶۳ ۱۷۷
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو دوگوش ۴ ۸
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو سعیدآباد ۵ ۲۰
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو صالح‌آباد ۱۰۴ ۳۵۹
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو کوشکک ۱۸ ۴۳
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو محمدآباد * *
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو بهارستان ۸۷ ۲۵۳
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو مزرعه نو ۲۲۵ ۶۷۹
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو خوراک‌آباد ۲۳ ۷۲
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو سرهرود ۷۳ ۲۸۶
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو کردیجان ۴۰۹ ۱۶۶۷
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو هزارآباد ۴۱ ۱۲۹
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان   مزرعه نو ورسان ۵۱ ۱۲۸
مرکزی آشتیان مرکزی شهرستان آشتیان آشتیان     ۲۵۹۷ ۸۳۲۴
مرکزی تفرش         ۱۴۳۱۳ ۴۶۶۸۰
مرکزی تفرش فراهان       ۶۶۶۶ ۲۲۷۴۲
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین   ۳۵۱۹ ۱۲۲۲۰
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین برزآباد ۷۱ ۱۸۵
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین جلال‌آباد ۳۷ ۹۷
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین حسین‌آباد ۵۴ ۱۳۸
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین خلت‌آباد ۹۱ ۲۶۹
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین مجدآباد کهنه ۱۸۴ ۵۳۸
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین نوده حاجی‌نبی ۱۸ ۵۷
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین علی‌آباد ۱۶ ۴۴
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین اهنگران ۱۲۷ ۳۹۸
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین حاتم‌آباد ۲۰ ۳۹
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین حلت‌آباد * *
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین عزیزآباد ۱۴۸ ۵۰۳
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین مجدآباد نو ۲۵ ۶۳
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین نظام‌آباد ۴۷ ۱۴۴
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین ولاشجرد ۲۹ ۹۲
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین غیاث‌آباد ۳۶۴ ۱۳۳۳
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین دولت‌آباد ۲۲ ۷۹
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین بورقان ۸۵ ۲۹۰
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین جونوش ۶۳ ۲۱۶
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین عراقیه ۱۲ ۳۰
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین مخلص‌آباد ۱۰۵ ۳۱۴
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین مشهدزلف‌آباد ۵۶ ۱۳۳
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین اشقل ۴۰ ۱۲۵
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین تبرته ۲۵۱ ۱۰۶۴
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین کودزر ۲۲۱ ۷۴۴
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین وروان ۳۴ ۱۲۱
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین دستجان ۳۶۵ ۱۲۶۳
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین زنگارک ۱۰۶ ۳۶۷
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین سقرجوقک ۲۵ ۹۱
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین اسفین ۳۹ ۱۲۸
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین شتریه ۱۶۷ ۶۲۰
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین شیرین‌آباد ۲۴۹ ۸۴۳
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین کمرک ۱۲ ۴۱
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین گازران ۵۲ ۲۰۹
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین اقازیارت ۹۹ ۴۰۲
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین امیرآباد ۲۲۲ ۹۵۴
مرکزی تفرش فراهان   فرمهین عباس‌آباد ۶۲ ۲۸۰
مرکزی تفرش فراهان   فشک   ۲۰۷۵ ۶۹۵۶
مرکزی تفرش فراهان   فشک تلخ اب ۸۲۸ ۳۱۰۰
مرکزی تفرش فراهان   فشک ارتگل ۴۱ ۱۳۳
مرکزی تفرش فراهان   فشک ایر ۴۸ ۱۷۵
مرکزی تفرش فراهان   فشک چاقر ۶۶ ۲۲۹
مرکزی تفرش فراهان   فشک قرمزچشمه ۴۳ ۱۱۴
مرکزی تفرش فراهان   فشک واشقان ۶۵ ۱۲۹
مرکزی تفرش فراهان   فشک ارزومند ۱۱۷ ۴۳۴
مرکزی تفرش فراهان   فشک کردآباد ۶ ۱۳
مرکزی تفرش فراهان   فشک کلا ۳۴ ۱۰۹
مرکزی تفرش فراهان   فشک خسروان علیا ۳۲ ۷۷
مرکزی تفرش فراهان   فشک فشک ۴۰۹ ۱۲۳۱
مرکزی تفرش فراهان   فشک خسروان سفلی ۴۵ ۱۵۷
مرکزی تفرش فراهان   فشک درمنک ۶۳ ۱۷۳
مرکزی تفرش فراهان   فشک کاظم‌آباد ۳۱ ۱۱۰
مرکزی تفرش فراهان   فشک گونه ۳۵ ۹۷
مرکزی تفرش فراهان   فشک ماستر ۲۱۲ ۶۷۵
مرکزی تفرش فراهان فرمهین     ۱۰۷۲ ۳۵۶۶
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش       ۷۶۴۷ ۲۳۹۳۸
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان   ۱۲۷۵ ۳۷۷۹
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان مزرعه ولی پور احمدی / شلانیور/ * *
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان کهک ۱۲۴ ۳۶۰
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان دادمرز ۵۳ ۱۴۳
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان کوهین ۹۲ ۲۳۱
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان الویجان ۴۱ ۱۲۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان طاد ۳۲ ۸۹
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان کوکان ۴۶ ۱۵۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان اسیآب‌جلال سفلی ۲۴ ۸۰
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان گندم گوه * *
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان بن نسا * *
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان زاغر ۲۳ ۴۵
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان سعیدیه ۲۵ ۶۹
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان دلارام ۳۰ ۶۸
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان نقوسان ۱۴۹ ۳۱۶
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان قلعه قدس ۲۰ ۴۵
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان معین‌آباد ۱۹ ۶۳
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان مبارک‌آباد ۵ ۱۹
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان دینجرد ۲۸ ۷۳
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان قزلجه ۱۳۴ ۵۸۸
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان بن درختان / مزرعه ابوترابی / * *
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان قلعه عمران * *
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان مزرعه مرغ مادر کشت وصنعت تفرش * *
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان قلعه منصوریه جدید ۴ ۱۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان بازرجان ۴۸ ۱۳۶
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان دادغان * *
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان بهاران ۴۹ ۱۴۷
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان مشهدبارزجان ۲۵ ۵۰
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان دربر ۲۶ ۹۳
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان زرجین ۸۳ ۲۳۱
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان عزالدین ۶۵ ۱۹۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان کریان ۸۸ ۳۲۰
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   بازرجان وایمند ۲۸ ۸۵
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار   ۱۱۳۳ ۳۶۵۶
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار احمدآباد ۷ ۳۱
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار جورقین ۵۵ ۱۸۰
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار شولک ۲۱ ۵۷
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار کهلوسفلی ۱۰۶ ۲۸۵
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار کهلوعلیا ۸۴ ۲۴۸
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار گزاوند ۵۱ ۲۰۵
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار گوجه گل ۸ ۲۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار قوشه خانی ۴۰ ۱۹۰
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار وسمق ۴۹ ۱۷۵
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار هفتیان ۳۱ ۱۱۰
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار احمدیه * *
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار طیرزآباد ۱۴ ۶۳
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار قره جاقیه ۴۴ ۱۲۹
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار قزلقاش ۲۶ ۱۰۷
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار کوره ۲۳ ۸۵
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار کوک سیگرد ۲۱ ۹۳
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار محمدآباد ۲۲ ۸۱
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار هفتان علیا ۹۵ ۳۳۶
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار بکلیک ۴۱ ۱۱۱
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار ثمردشت ۲۸ ۱۰۹
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار جفتان ۷۳ ۱۸۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار حشه ۱۱ ۳۸
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار دیزک ۲۲ ۶۵
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار فرک ۱۱۸ ۳۱۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار فسنگان ۸۰ ۲۵۴
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار فلوجرد ۲۵ ۸۱
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   رودبار نوبهار ۳۶ ۱۰۳
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   خرازان   ۴۶۷ ۱۱۰۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   خرازان ابره در ۱۰۱ ۲۱۵
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   خرازان خرازان ۲۴ ۴۷
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   خرازان دیزج ۳۲ ۸۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   خرازان سرآباد ان ۲۹ ۵۴
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   خرازان جلایر ۵۹ ۱۵۰
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   خرازان خانک ۹۲ ۲۴۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   خرازان فریسمانه ۴۱ ۱۰۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   خرازان گزیین * *
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   خرازان کندج ۸۸ ۲۰۹
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   کوه پناه   ۵۱۸ ۱۴۸۷
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   کوه پناه سفیدشبان ۳۶ ۱۴۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   کوه پناه قاسم‌آباد ۲۵ ۷۴
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   کوه پناه شهراب ۱۷۷ ۴۷۱
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   کوه پناه دارستان ۴۷ ۱۳۳
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   کوه پناه سربند ۵۵ ۱۵۵
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   کوه پناه سفیداب ۴۹ ۱۴۳
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   کوه پناه کنگران ۷۰ ۱۸۲
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش   کوه پناه کشه ۵۹ ۱۸۷
مرکزی تفرش مرکزی شهرستان تفرش تفرش     ۴۲۵۴ ۱۳۹۱۴
مرکزی خمین         ۲۹۸۸۸ ۱۰۸۸۴۰
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین       ۲۶۰۰۱ ۹۴۱۰۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور   ۱۱۸۷ ۴۸۷۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور علی‌آباد ۱۶ ۷۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور فرج‌آباد ۱۵۶ ۶۵۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور قره کهریز ۲۱۱ ۹۶۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور نورآباد ۴۴ ۱۶۷
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور خورزن ۹ ۴۸
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور دهنو ۳۱۳ ۱۲۰۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور عکس‌آباد ۴۷ ۱۷۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور اشناخور ۱۸۲ ۷۲۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور حسین‌آباد ۵۳ ۲۳۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور رضاآباد ۵۲ ۲۱۷
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور قلعه اشناخور ۵۶ ۲۲۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   آشناخور نصرآباد ۴۸ ۱۸۴
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو   ۱۴۰۰ ۴۷۴۸
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو امیرآباد ۳۶ ۱۳۱
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو سرطاق ۵۰ ۱۹۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو کارخانه صنایع نخ خمین * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو منصورخواجه ۶ ۲۷
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو نازی ۴۲ ۱۵۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو عاشقه ۱۹ ۶۹
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو فرفهان ۲۳۲ ۸۴۱
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو شهرک صنعتی خمین * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو مزرعه افرینش * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو اشیانه سفلی ۱۰ ۲۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو اشیانه علیا ۲۸ ۱۱۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو جوباده ۱۱ ۳۰
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو سیان علیا ۹۸ ۲۸۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو امامزاده‌ورچه ۱۰۹ ۳۴۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو خشتیجان ۳۲ ۱۰۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو سنجدک ۳۳ ۱۰۸
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو بلاورجان ۹۵ ۲۹۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو چنار ۱۱۸ ۳۵۱
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو چوگان ۶۹ ۲۳۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو رباطاغاج ۳۶ ۱۲۰
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو ماهورزان ۴۸ ۱۷۴
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو سیان سفلی ۱۱۷ ۴۲۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو پندرجان ۱۸ ۶۷
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو جهان قلعه ۶۲ ۲۴۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو خیزاب ۳۵ ۱۰۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   حمزه لو سرکوبه ۹۲ ۳۰۰
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق   ۱۶۲۰ ۶۰۳۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق برگله ۷ ۳۸
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق فرنام ۱۹ ۹۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق فرنق ۳۹۳ ۱۵۳۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق قلعه نو ۴۸ ۱۹۰
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق منظریه * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق حشمتیه ۲۴۴ ۷۵۷
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق دربندلران ۱۲۳ ۴۲۰
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق امیریه /زرشک / ۸۹ ۳۸۷
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق عباس‌آباد ۱۵ ۵۸
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق قلعه فرهادیه ۵ ۱۹
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق حسن فلک * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق حسین‌آباد بوجه * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق ریحان سفلی ۲۲۶ ۸۰۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق ریحان علیا ۱۲۴ ۴۵۷
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق قیاپا ۱۶ ۵۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق محمودآباد * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق سکانه ۶۳ ۲۲۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق بیلاق ۲۳ ۷۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق پشتکوه ۷۸ ۳۶۰
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق شمس‌آباد ۵ ۱۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق گوشه محمدمالک ۱۰۱ ۳۹۸
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق نصرتیه * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   رستاق نهشهر ۳۵ ۱۳۱
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان   ۲۷۶۷ ۹۳۰۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان گلدشت ۵۷۵ ۱۹۷۱
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان قاسم‌آباد ۳۷ ۱۲۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان قلته * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان ازنوجان ۲۹۳ ۸۶۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان زورقان ۴۷ ۱۳۷
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان حاجی‌آباد ۱۱ ۴۰
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان خراوند ۱۶۲ ۵۵۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان قلعه یوجان ۴۸ ۱۵۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان مجدیان ۱۳ ۳۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان واپیله ۲۵ ۶۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان میشیجان سفلی ۷۶ ۲۶۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان حیدرآباد ۱۷ ۵۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان امامزاده‌یوجان ۹۱ ۲۷۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان جعفرآباد ۶۱ ۱۹۹
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان قلعه محمدآباد * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان محمودآباد ۶ ۲۷
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان ورآباد ۲۷۱ ۸۸۱
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان دیوکن ۲۳ ۷۴
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان سیدآباد ۳۶ ۱۲۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان ارزقان ۴ ۱۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان اکبرآباد ۱۱ ۳۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان حسین‌آباد سادات ۱۱ ۴۰
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان رازان ۱۰۳ ۳۵۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان تانجران ۱۰۸ ۴۱۴
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان قلعه افشار ۳۲ ۱۲۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان میشیجان علیا ۲۶۳ ۹۵۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان پایین وند ۱۹۷ ۷۴۸
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   صالحان خوگان ۲۴۴ ۷۷۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن   ۱۶۲۸ ۵۱۱۶
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن جلماجردجدید ۲۶۷ ۷۹۸
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن قوچستان * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن قیدو ۱۰۰ ۳۰۱
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن مزاین ۸۹ ۲۷۱
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن امین‌آباد ۱۳ ۴۴
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن بهدشت ۵۳ ۱۶۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن شهرمیزان ۴۳ ۱۳۲
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن رباطمراد ۵۵۵ ۱۷۳۸
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن فشارود ۴۲ ۱۲۱
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن قلعه محمدبیگ ۵ ۱۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن میان رودان ۲۰ ۶۱
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن نفیس ۲۶ ۷۳
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن یمن ۵۸ ۱۷۵
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن استخرمیان صحرا * *
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن اسدآباد ۵۷ ۱۷۴
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن چشمه سفید ۱۱ ۲۹
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن رشیدآباد ۷۸ ۲۹۰
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن علی‌آباد ۱۵ ۳۹
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن رباط ارجمند / رباط کفسان/ ۴۳ ۱۴۴
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن فتح‌آباد ۱۴ ۴۷
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین   گله زن کفسان ۱۳۵ ۴۸۴
مرکزی خمین مرکزی شهرستان خمین خمین     ۱۷۳۹۹ ۶۴۰۳۱
مرکزی خمین کمره       ۳۸۸۷ ۱۴۷۳۴
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه   ۱۷۶۳ ۶۸۵۲
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه اشمسیان ۴۵ ۱۶۷
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه برجک ۷۸ ۲۷۵
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه خلیل‌آباد ۱۵۰ ۵۳۴
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه کاظم‌آباد ۴۲ ۱۶۶
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه لوزدر ۴ ۱۰
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه مزرعه نو ۲۲ ۹۶
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه مهرآباد ۳۰ ۱۰۶
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه امامزاده‌عبدالله ۴ ۱۲
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه برفیان ۶۱ ۲۰۹
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه پلولی ۸ ۳۰
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه دره ۲۲ ۹۷
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه جوادیه ۱۶۲ ۵۷۴
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه ده ملا ۵ ۱۵
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه مهدی‌آباد ۱۹ ۵۵
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه قلعه حاجی‌شفیع ۱۲ ۳۱
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه کمانکش ۳۱ ۱۰۹
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه مزرعه قاسم ۵۱ ۲۰۱
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه دمنی ۲۰۰ ۷۸۴
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه فرقس ۷۶ ۳۰۴
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه قلعه بابو ۹۳ ۴۱۴
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه چهارچشمه ۲۰۹ ۸۳۱
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه چقاسیف الدین ۲۲۱ ۸۵۴
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه دره گرم ۴۲ ۲۲۶
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه سوکقزقان ۱۳۹ ۶۰۴
مرکزی خمین کمره   چهارچشمه مکان ۳۷ ۱۴۸
مرکزی خمین کمره   خرم دشت   ۱۷۰۸ ۶۳۶۰
مرکزی خمین کمره   خرم دشت اندرپا ۴۸ ۱۴۴
مرکزی خمین کمره   خرم دشت دره شور ۱۸ ۵۸
مرکزی خمین کمره   خرم دشت مزارع ۹ ۳۵
مرکزی خمین کمره   خرم دشت ورچه ۲۶۰ ۸۴۶
مرکزی خمین کمره   خرم دشت کندها ۲۱ ۹۱
مرکزی خمین کمره   خرم دشت میبران ۴ ۱۱
مرکزی خمین کمره   خرم دشت اسفنجه ۵۳ ۲۰۸
مرکزی خمین کمره   خرم دشت تهیق ۱۲ ۴۹
مرکزی خمین کمره   خرم دشت حاجی‌آباد ۱۴ ۵۶
مرکزی خمین کمره   خرم دشت دانیان ۳۷ ۱۱۴
مرکزی خمین کمره   خرم دشت داودآباد ۵۳ ۱۸۳
مرکزی خمین کمره   خرم دشت فیضی حسن ۱۳ ۵۰
مرکزی خمین کمره   خرم دشت محمدآباد ۴۶ ۱۸۴
مرکزی خمین کمره   خرم دشت مزرعه حسین‌آباد علیا * *
مرکزی خمین کمره   خرم دشت مزرعه حسین سفلی * *
مرکزی خمین کمره   خرم دشت خیرآباد ۳۸ ۱۶۸
مرکزی خمین کمره   خرم دشت حاجی‌آباد ۱۰ ۴۰
مرکزی خمین کمره   خرم دشت کوکه ۷۷ ۲۸۶
مرکزی خمین کمره   خرم دشت چشمه اقا * *
مرکزی خمین کمره   خرم دشت استهلک ۹ ۴۱
مرکزی خمین کمره   خرم دشت مینودشت /لیلیان / ۱۹۳ ۷۸۲
مرکزی خمین کمره   خرم دشت رباطسفلی ۱۶ ۸۱
مرکزی خمین کمره   خرم دشت رباط علیا ۱۴ ۶۷
مرکزی خمین کمره   خرم دشت چهارطاق ۱۴۵ ۵۴۳
مرکزی خمین کمره   خرم دشت محمدیه ۱۲۴ ۴۹۴
مرکزی خمین کمره   خرم دشت طیب‌آباد ۱۰۸ ۴۲۸
مرکزی خمین کمره   خرم دشت علی‌آباد ۵۶ ۲۳۴
مرکزی خمین کمره   خرم دشت کجارستان ۶۹ ۲۸۱
مرکزی خمین کمره   خرم دشت لکان ۲۵۶ ۸۷۰
مرکزی خمین کمره قورچی باشی     ۴۱۶ ۱۵۲۲
مرکزی دلیجان         ۱۲۵۷۸ ۴۳۳۸۸
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان       ۱۲۵۷۸ ۴۳۳۸۸
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک   ۹۲۵ ۳۳۳۲
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک راوه ۳۶۶ ۱۵۱۰
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک کهک ۴۰ ۱۱۶
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک دودهک ۲۳۷ ۸۴۹
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک سیاه‌کوه سفلی * *
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک قوچک ۲۶ ۱۳۱
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک بهاریه ۶ ۹
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک چنارستان ۴۱ ۱۱۶
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک راونج ۱۹۷ ۵۶۲
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک ابوالسحق * *
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک گرگان ۷ ۱۳
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دودهک محسن‌آباد * *
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان   ۸۸۲ ۲۵۱۸
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان رباط ترک ۱۳۲ ۳۴۸
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان هستیجان ۹۹ ۳۰۷
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان فرنق ۳۷ ۱۲۰
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان دوریدان ۲۱ ۵۲
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان قالهر ۲۹۰ ۸۹۴
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان توت ۱۹ ۷۲
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان چهارباغ * *
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان درب جوقا ۴۳ ۱۳۹
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان دوزیا ۷ ۲۰
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان سینقان ۱۳۶ ۲۹۸
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   هستیجان شانق ۲۸ ۹۱
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان محمودآباد * *
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   دهستان هستیجان مزوش ۶۵ ۱۶۵
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جاسب   ۵۵۲ ۱۳۷۳
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جاسب بیجگان ۱۳۵ ۳۲۶
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جاسب وسقونقان ۸۸ ۲۲۶
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جاسب شرکت درناجوجه * *
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جاسب زر ۶۲ ۱۶۴
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جاسب کروگان ۶۵ ۱۸۲
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جاسب واران ۱۱۴ ۲۵۷
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جاسب وشتگان ۳۲ ۹۰
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جاسب هرازیجان ۵۴ ۱۲۰
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جوشق   ۶۱۴ ۱۸۰۵
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جوشق خاوه ۳۰۶ ۹۶۳
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جوشق جوشق ۵۱ ۱۶۷
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جوشق ریجان ۵۰ ۱۶۱
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جوشق بهار ۷۳ ۱۸۳
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جوشق مهدی‌آباد ۶۸ ۱۳۴
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جوشق لاران ۵۸ ۱۸۸
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جوشق احمدآباد * *
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جوشق محمدآباد ۵ ۵
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان   جوشق نصرت‌آباد * *
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان دلیجان     ۸۷۷۹ ۳۱۸۵۲
مرکزی دلیجان مرکزی شهرستان دلیجان نراق     ۸۲۶ ۲۵۰۸
مرکزی زرندیه         ۱۵۱۷۴ ۵۷۵۵۰
مرکزی زرندیه خرقان       ۲۷۲۶ ۹۲۷۶
مرکزی زرندیه خرقان   الویر   ۱۰۴۶ ۳۱۸۷
مرکزی زرندیه خرقان   الویر افتابرو ۲۳ ۸۷
مرکزی زرندیه خرقان   الویر الویر ۱۶۷ ۴۳۵
مرکزی زرندیه خرقان   الویر موسی‌آباد ۲۲ ۷۹
مرکزی زرندیه خرقان   الویر میل ۷۶ ۲۷۶
مرکزی زرندیه خرقان   الویر ازبیزان ۱۳۴ ۴۵۴
مرکزی زرندیه خرقان   الویر بره موم ۲۱ ۶۹
مرکزی زرندیه خرقان   الویر چلسبان ۱۶۹ ۵۵۷
مرکزی زرندیه خرقان   الویر عباس‌آباد ۱۳۰ ۴۲۴
مرکزی زرندیه خرقان   الویر بلوبند ۵۳ ۱۴۴
مرکزی زرندیه خرقان   الویر بندامیر ۴۴ ۱۳۲
مرکزی زرندیه خرقان   الویر وسمق ۱۲۳ ۲۹۲
مرکزی زرندیه خرقان   الویر ویدر ۸۴ ۲۳۸
مرکزی زرندیه خرقان   علیشار   ۶۲۶ ۲۳۴۹
مرکزی زرندیه خرقان   علیشار علی‌شار ۴۰۱ ۱۴۸۷
مرکزی زرندیه خرقان   علیشار اختاج ۵ ۱۹
مرکزی زرندیه خرقان   علیشار امیرآباد ۵۴ ۲۲۸
مرکزی زرندیه خرقان   علیشار گرگ باغی ۵۲ ۲۲۱
مرکزی زرندیه خرقان   علیشار ورامه ۸۲ ۲۷۷
مرکزی زرندیه خرقان   علیشار ورچند ۳۲ ۱۱۷
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج   ۹۱۶ ۳۳۱۴
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج چناقچی سفلی ۸۹ ۳۷۷
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج چناقچی علیا ۷۴ ۲۶۲
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج چهارحد ۴۸ ۱۹۳
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج لار ۵۱ ۱۴۹
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج مصرقان ۱۴۳ ۴۵۲
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج تیره ۴۸ ۲۱۶
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج اجان ۷۲ ۲۴۶
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج بریه ۹ ۴۴
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج حصار ۲۳ ۶۵
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج دوزج ۴۶ ۱۲۰
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج عین‌آباد ۶۶ ۱۷۴
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج کبودکمر ۱۷۱ ۷۲۹
مرکزی زرندیه خرقان   دوزج منجینقان ۷۶ ۲۸۷
مرکزی زرندیه خرقان رازقان     ۱۳۸ ۴۲۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه       ۱۲۴۴۸ ۴۸۲۷۴
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد   ۲۱۸۳ ۸۳۲۷
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد ابراهیم‌آباد ۵ ۲۲
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد اغذی گنگ ۷۳ ۲۹۱
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد احمدآباد قرانطه * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد اسماعیل‌آباد ۲۶ ۱۱۴
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد گوی چشمه ۸ ۳۹
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد جیران بلاغی * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد حاجی‌آباد ۹ ۳۱
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد حسن‌آباد قره دربند ۱۰ ۵۱
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد مقدادیه ۱۰ ۴۵
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد سلیمانیه * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد خرم‌آباد لاقو ۱۲ ۵۴
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد رحمت‌آباد ۱۱۲ ۴۲۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد شیرعلی‌بیگلو ۷ ۲۴
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد شیرین قویی * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد عباس‌آباد قره اغاج ۴ ۱۷
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد قزل چشمه * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد قشلاق قره زاغه ۱۳ ۴۴
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد قشلاق نظرلو * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد قلیچ * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد قشلاق موسی لو ۱۸ ۶۰
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد یحیی‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد احمدآباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد تقلیدآباد ۲۵۱ ۱۰۲۳
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد شرکت قشلاق مهر ۴ ۱۱
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد شکرآباد ۴۱ ۱۵۳
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد عباس‌آباد پیازی ۷۵ ۳۰۳
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد نجف‌آباد ۳۷ ۱۶۴
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد رضی‌آباد ۱۶۳ ۵۹۲
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد علی‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد قاسم‌آباد علیا ۱۷۷ ۵۸۷
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد مظفرآباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد نصیرآباد ۱۱۷ ۴۶۳
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد حسن‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد حکیم‌آباد ۳۱۹ ۱۲۲۸
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد دستجرد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد شورک‌آباد ۱۲ ۳۸
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد موسی‌آباد ۷۱ ۲۸۱
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد احمدآباد ۴ ۱۳
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد حاجی‌آباد معمار * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد ریزاب * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد شمس‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد صدرآباد ۳۵۲ ۱۳۰۲
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد مزرعه شورچه ۵ ۱۷
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد مقصودآباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد مهدی‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد مرغداری و باغ پسته مهدی هاشمی * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد بربر ۱۳۴ ۵۲۳
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد جعفرآباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد زمان‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد شمس‌آباد معتمد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد کریم‌آباد ۵۶ ۲۲۱
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد کشت وصنعت علوی ۶ ۲۷
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد کشت وصنعت دشت زرین * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد موتورصادق خان * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد مهدی‌آباد کشاورز * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد موتورمنصورآباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   حکیم‌آباد مزرعه توکلیان ۱۰ ۳۳
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود   ۲۱۰۴ ۹۴۳۱
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود بیدلو ۴۳ ۲۱۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود بیلفتو ۱۷ ۸۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود خشکرود ۱۲۴۹ ۶۰۵۹
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود شوربلاغ ۵ ۲۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود قشلاق بشیر * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود قشلاق سبزعلی ۸ ۴۴
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود قشلاق سردار * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود قشلاق یوسفعلی * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود ازادکین ۴۸ ۱۳۲
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود اصفهانک ۱۰ ۳۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود حسین‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود ورده ۱۶۳ ۵۶۲
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود هبران ۱۳ ۳۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود امانیه ۳۲ ۱۱۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود سیدآباد ۲۳ ۵۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود علی‌آباد ۶ ۲۳
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود کوشکک ۲۶ ۷۸
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود لالکان ۱۱ ۲۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود طراقان ۲۱ ۷۹
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود کارخانه لیکا * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود مزرعه موسی خان * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود ملارد ۲۲ ۹۵
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود کارخانه پودرسنگ شادی * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود کارخانه شاهین سما * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود ایستگاه گاز جعفرآباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود حسین‌آباد ۳۹۲ ۱۶۸۸
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   خشک رود پروین‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور   ۲۳۴ ۸۵۴
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور الوندآباد ۱۰ ۴۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور پیک ۶۱ ۲۱۴
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور حشامیه /یشاویه / * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور سلطان‌آباد ۴۶ ۱۵۷
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور سلطان احمدلو ۴۸ ۱۷۳
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور سلمان‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور شیرین بلاغ ۴ ۱۸
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور قاسم‌آباد سفلی ۷ ۳۷
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور راسفیجان * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور علی‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور عباس‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور زالوبلاغی * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور حاجی‌بلاغی * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور خرم‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور دربند گویلاغ ۴ ۱۶
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور سهیل نجف‌آباد ۸ ۳۴
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور فرج‌آباد ۲۸ ۹۷
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور نوروزآباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور نظام‌آباد * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه   رودشور کارخانه پودررنگ * *
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه زاویه     ۱۶۲۴ ۶۱۴۱
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه مامونیه     ۴۶۷۲ ۱۷۳۳۷
مرکزی زرندیه مرکزی شهرستان زرندیه پرندک     ۱۶۳۱ ۶۱۸۴
مرکزی ساوه         ۶۳۶۷۲ ۲۳۵۸۴۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه       ۵۷۲۰۲ ۲۱۵۴۱۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی   ۵۵۶ ۱۵۳۷
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی ده اقا ۱۴ ۲۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی نشوه ۳۲ ۹۴
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی اکبرآباد نیوشت ۱۱ ۵۴
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی عزیزآباد ۱۱ ۴۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی نیوشت ۸۱ ۲۰۱
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی یکه باغ سفلی ۶ ۱۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی چنار ۱۳ ۵۹
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی امامزاده‌خورق ۹ ۲۲
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی مجتمع مشاعهای دشت لویین ۱۹ ۶۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی اسمعیل‌آباد ۸ ۲۷
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی حقانیه ۲۳ ۸۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی زمان‌آباد ۹ ۱۷
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی سماوک ۵ ۹
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی شاهسون کندی سفلی ۳۳ ۷۴
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی شاهسون کندی علیا * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی قلعه اقدره ۱۲ ۱۵
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی ارجرود ۱۵ ۴۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی اشیانک ۱۳ ۳۲
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی بندنقین ۲۱ ۶۲
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی پلنگ‌آباد ۲۱ ۵۱
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی جمشیدآباد ۱۴ ۳۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی چهل گزی * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی رازین ۳۳ ۹۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی سوسن نقین ۴۴ ۱۲۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی سولاب ۴ ۵
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی صفی‌آباد ۲۰ ۴۵
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی علی‌گلی * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی قارلوق * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی قیاجیک ۱۱ ۴۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی قیطانیه ۵۳ ۱۶۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی ورکبارسفلی ۷ ۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی یلداش‌آباد * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی شرکت سپیدگچ ساوه * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی مرغداری رحیم جعفری * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی شرکت ماگما * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی شرکت نرم کوبان * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   شاهسونکندی شرکت سنگرگچ * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید   ۲۷۲۱ ۱۱۴۹۴
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید عباس‌آباد نارباغی * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید انجیلاوندعلیا ۳۹ ۱۲۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید ایستگاه کوه پنک ۷ ۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید تخته چمن * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید قشلاق انجیلاوندسفلی ۲۱ ۷۷
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید اردوگاه افغانی ۶۴۹ ۳۷۲۷
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید مزرعه سه چاه ۴ ۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید مزرعه اجاق * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید قراقیه * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید احمدآباد شادجرد ۷ ۲۴
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید باغ شیخ ۲۳۱ ۱۰۰۲
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید بلاغ ۱۱ ۵۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید خرم‌آباد ۸ ۳۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید رضاآباد ۵۲ ۲۱۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید سینک ۲۱ ۱۰۱
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید طرازناهید ۵۹۰ ۲۳۹۱
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید قلعه عبداله ۱۲ ۵۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید جعفرآباد ۲۵ ۸۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید شهرصنعتی کاوه ۷۷۳ ۲۵۵۴
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید احمدآباد ۲۳۶ ۹۴۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید سرشکاف ۴ ۱۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید کشکول‌آباد * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید گچکون * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید گرگ انبان * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید مزرعه اسلام‌آباد * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید والمان ۴ ۴
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   طرازناهید شرکت گل نما ۱۵ ۵۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای   ۲۲۷۷ ۹۹۵۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای اوه ۸۴۳ ۳۵۵۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای مزرعه حسین‌آباد * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای اندیس ۱۳۹ ۴۸۹
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای اوجان ۱۴۹ ۶۶۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای صالح‌آباد ۵۶ ۲۴۲
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای صفی‌آباد ۵ ۱۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای مزرعه بانک کشاورزی ۱۸ ۷۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای اکبرآباد ۷۰ ۳۰۷
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای چی چی‌آباد ۴ ۱۵
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای سراسیاب * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای صیدآباد ۱۱ ۶۴
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای قره چای ۱۷۰ ۸۵۴
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای قلعه شیرخان ۸۵ ۴۳۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای قلندریه ۶ ۳۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای مجیدآباد * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای مرادخانلی ۳۰ ۱۴۵
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای استوج ۵۹ ۲۶۹
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای سیف‌آباد ۹۷ ۴۲۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای عباس‌آباد ۹۷ ۴۴۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای قشلاق حسین‌آباد ۱۴ ۵۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای امام‌آباد ۷۷ ۳۵۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای هریسان ۱۶۸ ۶۸۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای غازم‌آباد ۵۱ ۲۳۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای حصارقلیج ۴۹ ۲۳۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای طرخوران ۱۷ ۸۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای قلعه عزیزخان * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای دالستان ۵۱ ۲۳۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   قره چای کوره‌های اجرپزی خرم‌آباد * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک   ۳۴۲۷ ۱۳۴۱۷
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک انجیرلو * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک قوچ امام ۳۰ ۱۱۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک نورعلی‌بیک ۳۸۲ ۱۳۹۹
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک مجتمع کارخانجات رنگرز * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک باغ شادی ۱۹ ۴۲
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک چرمک ۱۷ ۵۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک دینارآباد ۴ ۱۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک سقانلیق ۲۰۷ ۸۲۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک سلی جرد ۲۲ ۴۹
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک قلعک * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک یولاق ۱۴ ۴۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک حسن‌آباد بند ۱۲ ۴۹
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک علی‌آباد بند ۴ ۱۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک قشلاق سیاله ۹ ۳۲
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک گزوار * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک مرق ۸۰ ۲۳۷
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک مرق کان ۶۰ ۱۷۱
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک قشلاق قیوجیک ۲۱ ۱۱۸
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک بندچای ۱۱۴ ۴۱۰
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک اسیابک بند ۱۰۳ ۴۱۲
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک قردین ۲۹۴ ۱۰۹۲
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک قیزقلعه ۵ ۲۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک یل‌آباد ۹۳۷ ۳۸۳۷
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک سرخه ده ۶۳ ۲۶۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک گوهرآباد * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک لالایین ۱۰۰ ۴۰۳
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک محمودآباد ۱۱۳ ۴۶۵
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک ملک‌آباد ۶ ۳۲
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک هلول ۷۵ ۳۵۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک الوسجرد ۴۱۳ ۱۵۹۴
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک حسن‌آباد شیرمحمد * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک قشلاق چلبلو ۸۹ ۳۹۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک مزرعه برکه * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک شرفلو ۱۱۴ ۵۰۵
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک یوسف‌آباد ۱۰۸ ۴۳۶
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه   نورعلی‌بیک موتورآب‌هفت‌نفره * *
مرکزی ساوه مرکزی شهرستان ساوه ساوه     ۴۸۲۲۱ ۱۷۹۰۰۹
مرکزی ساوه نوبران       ۶۴۷۰ ۲۰۴۳۰
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز   ۱۵۶۴ ۴۷۱۲
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز بادام چالق ۹۱ ۲۷۳
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز چمران ۱۲۴ ۴۴۱
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز ساریقاش ۱۱ ۳۷
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز کشکور ۴ ۱۷
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز لویین * *
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز اتلن ۶ ۱۵
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز اردمین ۸۴ ۱۹۹
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز اسکین ۷ ۳۰
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز زمبر ۲۱ ۷۶
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز سنگک ۱۱۳ ۳۰۴
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز قزل قاش ۵ ۱۴
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز یاری‌آباد * *
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز بیوران ۱۰۴ ۳۰۹
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز میچک ۳۴ ۶۷
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز اکبرآباد قوشچی ۱۱ ۵۲
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز علی‌درزی ۲۳ ۸۸
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز بالقلو ۳۹۶ ۱۳۳۱
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز کهک ۱۰۴ ۲۸۸
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز اق کهریز ۴۵ ۱۴۱
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز غازم‌آباد ۱۱۲ ۳۵۴
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز پیمان ۴۶ ۱۳۰
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز دولت‌آباد ۳۷ ۸۱
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز کله‌دشت ۷۹ ۱۹۶
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز مر ۵۱ ۱۳۹
مرکزی ساوه نوبران   آق کهریز ویسمان ۵۰ ۱۱۸
مرکزی ساوه نوبران   بیات   ۱۶۴۷ ۵۵۰۲
مرکزی ساوه نوبران   بیات تجره ۴۷ ۱۴۲
مرکزی ساوه نوبران   بیات مراغه ۱۵۷ ۳۹۸
مرکزی ساوه نوبران   بیات دمورچی ۵۱ ۱۲۸
مرکزی ساوه نوبران   بیات کردخوردسفلی ۱۹ ۷۸
مرکزی ساوه نوبران   بیات کردخوردعلیا ۲۵ ۵۹
مرکزی ساوه نوبران   بیات میمه ۲۸ ۵۸
مرکزی ساوه نوبران   بیات اراقلعه ۳۶ ۱۱۸
مرکزی ساوه نوبران   بیات استیجک ۳۱ ۶۱
مرکزی ساوه نوبران   بیات طاهره خاتون ۱۰۵ ۲۵۹
مرکزی ساوه نوبران   بیات قلعه احمدبیک ۳۹ ۸۱
مرکزی ساوه نوبران   بیات قلعه تین ۴۰ ۹۹
مرکزی ساوه نوبران   بیات مزلقان ۸۱ ۲۰۷
مرکزی ساوه نوبران   بیات مسلم‌آباد ۳۷ ۹۸
مرکزی ساوه نوبران   بیات شرکت تسداک * *
مرکزی ساوه نوبران   بیات کارخانه شن ارا * *
مرکزی ساوه نوبران   بیات گچ و بلور ساوه * *
مرکزی ساوه نوبران   بیات باغچه غاز ۲۳ ۹۳
مرکزی ساوه نوبران   بیات ابراهیم‌آباد ۱۱ ۳۷
مرکزی ساوه نوبران   بیات کردک ۱۳ ۴۷
مرکزی ساوه نوبران   بیات توحیدلو ۲۹ ۱۲۰
مرکزی ساوه نوبران   بیات خرم‌آباد ۱۹ ۵۸
مرکزی ساوه نوبران   بیات دربند ۸۲ ۲۵۹
مرکزی ساوه نوبران   بیات دوروزان ۳۷ ۱۳۲
مرکزی ساوه نوبران   بیات فستق ۶۷ ۱۶۷
مرکزی ساوه نوبران   بیات مزرعه ترشک * *
مرکزی ساوه نوبران   بیات اقگل * *
مرکزی ساوه نوبران   بیات تیمورقاش ۱۸ ۷۲
مرکزی ساوه نوبران   بیات دروازه * *
مرکزی ساوه نوبران   بیات ستق ۳۱۴ ۱۴۸۸
مرکزی ساوه نوبران   بیات مچینک ۳۸ ۱۲۱
مرکزی ساوه نوبران   بیات اقچه قلعه ۱۵۰ ۵۸۴
مرکزی ساوه نوبران   بیات بابک لو * *
مرکزی ساوه نوبران   بیات جمیل‌آباد * *
مرکزی ساوه نوبران   بیات دخان ۲۸ ۱۰۴
مرکزی ساوه نوبران   بیات قوچ بلاغی ۵ ۱۵
مرکزی ساوه نوبران   بیات گوجه منار ۱۳ ۵۷
مرکزی ساوه نوبران   بیات چاه بار ۱۳ ۴۶
مرکزی ساوه نوبران   بیات خلیفه کندی ۷۹ ۲۷۰
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه   ۱۴۵۳ ۳۸۹۱
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه اق قلعه ۳۰ ۶۹
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه جعفرآباد * *
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه سنگستان ۱۶ ۳۶
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه کمالو ۳۴ ۸۶
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه ینگی قلعه ۳۹ ۹۹
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه جوشقان ۱۴۲ ۳۶۶
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه جل اکبر ۷۶ ۱۵۵
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه اقداش ۶۷ ۱۵۷
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه حریقان ۲۸ ۸۱
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه ورکبارعلیا ۳۴ ۹۲
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه سامان ۱۶۶ ۳۷۸
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه قرمزین ۸۲ ۱۸۴
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه بایخان * *
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه چال فخره ۲۹ ۶۵
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه حمیدیه ۷۴ ۲۰۵
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه خانقاه ۸۴ ۲۱۵
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه ساری سفلی ۱۹ ۵۵
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه یاتان ۲۱۸ ۷۶۴
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه کره بر ۸۷ ۲۱۷
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه مقصودآباد ۹۲ ۲۴۹
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه شادباغی ۳۴ ۱۱۴
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه قارلق ۵۷ ۱۴۳
مرکزی ساوه نوبران   کوهپایه گزل دره ۴۱ ۱۴۵
مرکزی ساوه نوبران غرق‌آباد     ۱۲۲۹ ۴۳۹۴
مرکزی ساوه نوبران نوبران     ۵۷۷ ۱۹۳۱
مرکزی شازند         ۳۱۲۲۸ ۱۱۸۷۸۹
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند       ۱۶۴۵۶ ۶۱۶۳۲
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه   ۱۸۹۶ ۷۱۲۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه ضیاآباد ۱۴۱ ۶۲۱
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه نورآباد ۱۱۶ ۴۳۸
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه برج چشمه محمود ۲۸ ۱۳۴
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه پلنگدر ۳۳ ۱۷۲
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه اردوگاه امیرکبیر / باغک خراجی / * *
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه برج ۵۰ ۲۰۳
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه عضدیه ۱۲۸ ۴۰۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه قلعه عباس‌آباد ۱۸۳ ۶۷۷
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه پرکله ۷۲ ۲۹۳
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه ظهیرآباد استانه ۲۰۳ ۱۰۰۱
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه قلعه بالمان ۱۲۹ ۴۸۹
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه پاکل ۲۲۴ ۷۲۱
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه سرسختی بالا ۲۵۹ ۷۲۶
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   آستانه قلعه اقاحمید ۳۲۹ ۱۲۴۴
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز   ۶۶۲۷ ۲۵۰۴۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز اکبرآباد ۴۷۵ ۱۶۹۴
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز ده پول ۷۷ ۲۸۸
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز سرسختی پایین ۲۷۸ ۱۱۷۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز سورانه ۲۱۲ ۷۸۶
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز غینر ۴۸۲ ۱۸۲۱
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز ورقا ۶۱ ۲۱۳
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز باغ برافتاب ۳۹۳ ۱۵۵۶
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز رشان ۹۱ ۳۹۸
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز واشه ۲۵۲ ۱۰۰۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز جمال‌آباد ۱۵۷ ۵۸۸
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز علی‌آباد ۷۷ ۲۹۶
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز قدمگاه ۵۹۲ ۲۰۱۲
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز بازنه ۹۸۸ ۳۹۰۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز مجتمع صنعتی بازنه ۵ ۱۱
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز قلعه دیزیجان ۷۸ ۳۰۹
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز تجره ۱۶۵ ۶۰۳
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز دستجرده ۱۴۸ ۷۰۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز عمارت ۱۴۶ ۴۵۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز قلعه پسی جان ۱۰۳ ۴۱۵
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز هفته ۶۹۱ ۲۶۸۱
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز چناس ۹۲ ۳۵۲
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز حصارمحمدیه ۳۳۶ ۱۱۶۱
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز عنبرته ۲۱۳ ۸۲۳
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز کرک ۱۶۳ ۶۲۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز ابباریک ۹۱ ۲۹۱
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز تکیه ۳۸ ۱۶۲
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز معدن کرک ۵ ۵
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   قره کهریز موچان ۲۱۸ ۷۳۵
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار   ۷۲۷ ۳۱۵۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار تخمار ۳۱ ۹۳
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار روغنی ۹۴ ۴۳۰
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار جلال‌آباد ۱۶ ۷۱
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار ده احمد ۴۴ ۱۷۲
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار زنگدر ۷۸ ۳۴۴
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار شرف‌آباد * *
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار حسین‌آباد ۱۱۲ ۴۸۲
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار ارتلق‌آباد * *
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار گورچک ۳۶ ۱۶۳
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار وناوی ۲۴ ۱۲۳
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار چقاپهنه ۳۰ ۱۲۹
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار قاقان ۱۰۸ ۴۷۸
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار حاجی‌آباد ۱۰۲ ۴۱۲
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار کپر ۲۰ ۱۱۸
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند   کوهسار محمودآباد ۲۷ ۱۱۷
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند آستانه     ۱۹۴۱ ۶۹۶۹
مرکزی شازند مرکزی شهرستان شازند شازند     ۵۲۶۵ ۱۹۳۵۳
مرکزی شازند سربند       ۳۶۶۴ ۱۴۴۹۲
مرکزی شازند سربند   هندودر   ۲۰۵۰ ۸۶۰۸
مرکزی شازند سربند   هندودر اغچه بلاغ ۲۶ ۹۶
مرکزی شازند سربند   هندودر اقبلاغ سادات ۶۳ ۲۸۳
مرکزی شازند سربند   هندودر حاج یوسف ۲۴ ۸۶
مرکزی شازند سربند   هندودر ده داود ۷۹ ۲۸۳
مرکزی شازند سربند   هندودر ده کوثر ۶۴ ۲۷۷
مرکزی شازند سربند   هندودر ده مهدی ۴۴ ۱۹۹
مرکزی شازند سربند   هندودر قرینه دره ۳۰ ۱۲۸
مرکزی شازند سربند   هندودر ملاباقرعلیا ۴۴ ۱۳۴
مرکزی شازند سربند   هندودر چال هما ۹۳ ۴۰۵
مرکزی شازند سربند   هندودر ده اقا ۱۹ ۱۱۲
مرکزی شازند سربند   هندودر ده حسین ۲۰ ۷۰
مرکزی شازند سربند   هندودر سیاه‌سلطان ۱۹ ۱۰۱
مرکزی شازند سربند   هندودر علی‌قورچی ۷۶ ۳۳۷
مرکزی شازند سربند   هندودر قاییدان ۸۵ ۴۲۳
مرکزی شازند سربند   هندودر قشلاق ۲۴ ۱۳۸
مرکزی شازند سربند   هندودر اسکندرلو ۱۸ ۷۱
مرکزی شازند سربند   هندودر خمستان ۱۰ ۲۹
مرکزی شازند سربند   هندودر خنا دره سفلی ۳۰ ۱۱۸
مرکزی شازند سربند   هندودر خنا دره علیا ۴۲ ۱۴۳
مرکزی شازند سربند   هندودر ده اصغر ۲۷ ۹۸
مرکزی شازند سربند   هندودر ده خرابه کند ۱۰ ۴۶
مرکزی شازند سربند   هندودر روشت ۳۳ ۱۲۵
مرکزی شازند سربند   هندودر سارجلو ۱۹ ۹۵
مرکزی شازند سربند   هندودر گل بداق ۱۷ ۴۷
مرکزی شازند سربند   هندودر گل زردمالمیر ۳۹ ۱۱۰
مرکزی شازند سربند   هندودر مروار ۶۴ ۲۱۶
مرکزی شازند سربند   هندودر وزمستان علیا ۵۰ ۱۶۷
مرکزی شازند سربند   هندودر ارکلو ۲۹ ۱۰۷
مرکزی شازند سربند   هندودر ایمانلو ۳۸ ۱۶۱
مرکزی شازند سربند   هندودر بهرام‌آباد ۹ ۵۱
مرکزی شازند سربند   هندودر چم رحیم ۱۵ ۶۵
مرکزی شازند سربند   هندودر ده زمان ۱۹ ۹۵
مرکزی شازند سربند   هندودر ده گلشن ۴۰ ۱۸۴
مرکزی شازند سربند   هندودر فاقرلو ۲۳ ۸۹
مرکزی شازند سربند   هندودر فیزیانه سفلی ۶۰ ۲۵۴
مرکزی شازند سربند   هندودر قلعه نو ۵۰ ۲۲۶
مرکزی شازند سربند   هندودر کارخانه ۱۳ ۵۱
مرکزی شازند سربند   هندودر گچلو ۳۵ ۱۶۹
مرکزی شازند سربند   هندودر چنارستان ۱۳۰ ۵۴۱
مرکزی شازند سربند   هندودر خلیفه بلاغی ۵۹ ۲۸۱
مرکزی شازند سربند   هندودر ده میرقاسم ۱۹ ۸۱
مرکزی شازند سربند   هندودر کهنه حصار ۸۳ ۴۱۹
مرکزی شازند سربند   هندودر گزطاف سفلی ۴ ۱۶
مرکزی شازند سربند   هندودر گزطاف علیا ۱۵ ۸۳
مرکزی شازند سربند   هندودر لوزدرسفلی ۷ ۲۵
مرکزی شازند سربند   هندودر مصرلو ۱۶ ۸۲
مرکزی شازند سربند   هندودر نظام‌آباد ۵ ۳۵
مرکزی شازند سربند   هندودر اق بلاغ فرج بیک * *
مرکزی شازند سربند   هندودر باجگیران ۲۸ ۹۷
مرکزی شازند سربند   هندودر حسن‌آباد ۹ ۵۰
مرکزی شازند سربند   هندودر خلج علیا ۱۴ ۵۴
مرکزی شازند سربند   هندودر دواب ۱۲ ۳۷
مرکزی شازند سربند   هندودر ده سلمان ۴۵ ۱۹۶
مرکزی شازند سربند   هندودر عزت‌آباد ۴ ۱۵
مرکزی شازند سربند   هندودر کمال صالح ۸ ۳۷
مرکزی شازند سربند   هندودر لوزدرعلیا ۱۳۶ ۵۳۹
مرکزی شازند سربند   هندودر لوزدروسطی ۲۱ ۶۹
مرکزی شازند سربند   هندودر محمودآباد ۱۶ ۷۴
مرکزی شازند سربند   هندودر ملحمدر ۱۷ ۷۹
مرکزی شازند سربند   مالمیر   ۱۰۹۱ ۴۰۲۱
مرکزی شازند سربند   مالمیر اقاجکندی ۴۶ ۱۸۸
مرکزی شازند سربند   مالمیر بن گنبد ۱۹ ۶۷
مرکزی شازند سربند   مالمیر تواندشتسفلی ۴ ۱۴
مرکزی شازند سربند   مالمیر تواندشتعلیا ۱۰۱ ۳۳۶
مرکزی شازند سربند   مالمیر مالمیر ۲۱۱ ۶۹۰
مرکزی شازند سربند   مالمیر برج عباس خان ۸ ۲۸
مرکزی شازند سربند   مالمیر تپه ۶ ۱۸
مرکزی شازند سربند   مالمیر حشیان ۶۹ ۲۸۳
مرکزی شازند سربند   مالمیر خشکه درمالمیر ۵۳ ۲۰۵
مرکزی شازند سربند   مالمیر خلج مالمیر ۵۷ ۱۹۸
مرکزی شازند سربند   مالمیر ده خداکرم * *
مرکزی شازند سربند   مالمیر ده عبداله ۱۳ ۵۰
مرکزی شازند سربند   مالمیر ده علیخان ۲۷ ۸۹
مرکزی شازند سربند   مالمیر ده علی‌مراد ۴۱ ۱۵۱
مرکزی شازند سربند   مالمیر ده مولا ۳۲ ۱۰۵
مرکزی شازند سربند   مالمیر زاغه اکبرآباد ۲۳ ۱۰۴
مرکزی شازند سربند   مالمیر قره داش ۱۰ ۳۳
مرکزی شازند سربند   مالمیر آب‌بخشان ۳۶ ۱۲۷
مرکزی شازند سربند   مالمیر اق بلاق محمدحسین خان ۵۰ ۱۸۱
مرکزی شازند سربند   مالمیر تلخستان ۵۱ ۱۸۳
مرکزی شازند سربند   مالمیر حاجی‌بیگ ۷۸ ۳۴۰
مرکزی شازند سربند   مالمیر گل زردعبدی ۱۱۷ ۴۲۷
مرکزی شازند سربند   مالمیر نیازاغه ۳۷ ۱۹۳
مرکزی شازند سربند هندودر     ۵۲۳ ۱۸۶۳
مرکزی شازند زالیان       ۱۱۱۰۸ ۴۲۶۶۵
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب   ۷۳۶۵ ۲۷۸۴۶
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب لنجرود ۵۳۶ ۲۰۱۷
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب الرج ۱۲۲ ۵۷۰
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب سرچال ۱۳۹ ۶۱۳
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب سنگر ۲۶ ۱۰۱
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب سوارآباد سفلی ۸۰ ۳۳۲
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب میان رود ۴۳ ۱۸۰
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب نبی در ۲۴ ۱۱۸
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب بصری ۳۱۱ ۱۰۳۴
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب حسین‌آباد ۲۹ ۹۳
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب مهدی‌آباد ۵۴ ۲۶۹
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب حصار ۷۳۸ ۲۷۲۵
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب فر ۲۹۶ ۱۰۴۲
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب اسکان ۱۴۹ ۴۶۹
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب بانه ۱۸ ۶۸
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب پتروشیمی ۱۲ ۴۲
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب جزنق ۱۲۲ ۴۰۵
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب قلعه گاوگدار ۴۲ ۱۵۱
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب کیشان ۹۴ ۳۲۶
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب مزرعه کیشان ۴۵ ۱۳۰
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب خسبیجان ۱۴۷ ۵۴۳
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب کلاهدوز ۱۰۴ ۴۱۷
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب تحتمحل ۲۱۳ ۸۰۱
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب حمریان ۲۶ ۹۲
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب مهاجران خاک ۶۱ ۲۱۰
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب مهاجران کمر ۴۵ ۱۶۰
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب مهاجران ابوالحسن ۷ ۲۷
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب حسن‌آباد ۸۴ ۳۳۲
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب مهاجران ۲۸۹۴ ۱۱۱۰۹
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب البرز ۶۸ ۱۹۸
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب حک سفلی ۱۲۵ ۴۴۹
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب حک علیا ۹۹ ۳۷۳
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب چشمه سار ۷۱ ۲۹۴
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب قلعه کوکبیه * *
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب حسن‌آباد * *
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب کزاز ۵۳۶ ۲۱۴۸
مرکزی شازند زالیان   پل دوآب کارخانه صنعتی قیدار * *
مرکزی شازند زالیان   زالیان   ۷۷۱ ۲۹۱۱
مرکزی شازند زالیان   زالیان ادینه مسجدبالا ۱۷ ۳۵
مرکزی شازند زالیان   زالیان ادینه مسجدپایین ۳۰ ۱۰۵
مرکزی شازند زالیان   زالیان باقرآباد ۱۲ ۳۲
مرکزی شازند زالیان   زالیان برج بالان ۲۵ ۱۰۴
مرکزی شازند زالیان   زالیان برج عیوض * *
مرکزی شازند زالیان   زالیان چهارچریک ۸۱ ۲۸۸
مرکزی شازند زالیان   زالیان حصاردره ۲۳ ۷۶
مرکزی شازند زالیان   زالیان دره پیری ۲۶ ۷۱
مرکزی شازند زالیان   زالیان ده ذوالفقار ۱۹ ۷۶
مرکزی شازند زالیان   زالیان رضاآباد ۲۴ ۹۰
مرکزی شازند زالیان   زالیان صادق‌آباد ۵۶ ۱۸۷
مرکزی شازند زالیان   زالیان علی‌آباد * *
مرکزی شازند زالیان   زالیان کله چوب ۲۴ ۹۲
مرکزی شازند زالیان   زالیان نجف‌آباد ۴۳ ۱۳۹
مرکزی شازند زالیان   زالیان بیاتان سوخته ۳۶ ۱۲۴
مرکزی شازند زالیان   زالیان دوجفت ۵۴ ۲۶۴
مرکزی شازند زالیان   زالیان ده کایید ۸۷ ۳۴۰
مرکزی شازند زالیان   زالیان رستمراه ۲۲ ۹۴
مرکزی شازند زالیان   زالیان زالیان ۱۳۷ ۵۸۰
مرکزی شازند زالیان   زالیان سرکمری ۲۰ ۷۳
مرکزی شازند زالیان   زالیان قمارخان ۱۶ ۶۶
مرکزی شازند زالیان   زالیان گونستان ۱۴ ۶۰
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان   ۲۴۰۱ ۹۷۴۱
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان تاج دولتشاه ۳۱ ۸۸
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان چقاسیاه ۱۰۰ ۳۴۳
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان سوارآباد علیا ۱۳ ۳۰
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان کتیران پایین ۵۲ ۱۸۶
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان کتیران بالا ۶۵ ۲۴۷
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان کوس علی ۶۲ ۲۳۳
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان مرواریددره ۱۳۱ ۴۹۷
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان کله نهرمیان ۵۴ ۲۲۵
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان نهرمیان ۴۲۴ ۱۶۵۰
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان پلیس راه * *
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان خیرآباد /خرخ/پ ۹۳ ۴۶۹
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان ظهیرآباد نهرمیان ۵۶ ۲۴۹
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان قره بنیاد ۱۷۷ ۷۶۱
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان قوش تپه ۱۱۴ ۴۵۴
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان بهمنی ۱۳۱ ۶۲۹
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان جلایر ۳۰۲ ۱۳۵۹
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان سنگ سفید ۱۰۱ ۴۳۱
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان قلعه چی پایین ۴۵ ۱۶۶
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان قلعه چی بالا ۱۲۱ ۴۷۸
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان گل زردقلعه ۲۲۲ ۸۱۸
مرکزی شازند زالیان   نهرمیان مزرعه خاتون ۱۰۶ ۴۲۷
مرکزی شازند زالیان توره     ۵۷۱ ۲۱۶۷
مرکزی کمیجان         ۱۱۵۳۹ ۴۵۲۹۶
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان       ۶۹۷۳ ۲۶۷۴۹
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان   ۲۳۵۸ ۹۰۷۴
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان ذادوق‌آباد ۲۱ ۷۲
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان فتح‌آباد ۱۱۹ ۴۴۰
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان فضل‌آباد ۱۶۱ ۵۹۳
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان تکیه ۱۹ ۵۹
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان وفس ۵۰۹ ۱۶۰۷
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان خمارباغی ۲۱۵ ۸۷۲
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان راستگردان ۲۸ ۱۱۶
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان کلوان ۱۹۳ ۸۴۷
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان اسفندان ۳۲۱ ۱۳۹۴
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان چابار ۴۴ ۱۴۱
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان دره سبز ۴۲ ۱۴۹
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان کوت‌آباد ۸۲ ۳۵۷
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان سوسن‌آباد ۱۶ ۵۶
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان چلبی ۲۶۵ ۱۰۸۲
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان یاسبلاغ ۲۲۰ ۹۰۳
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   اسفندان یساول ۱۰۳ ۳۸۶
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین   ۲۶۱۱ ۱۰۳۱۷
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین خنجین ۷۴۱ ۲۹۰۹
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین فردقان ۱۱۵ ۴۷۳
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین رکین ۱۰۴ ۴۴۹
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین ملک باغی ۸ ۳۱
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین زنجیران ۴۷ ۱۶۲
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین سلیم‌آباد ۲۶۴ ۱۰۲۰
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین ضیاآباد ۷۸ ۳۳۹
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین ونک ۶۳ ۲۴۴
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین هفته خانک ۳۹ ۱۷۷
مرکزی کمیجان مرکزی شهرستان کمیجان   خنجین چوگان ۲۷ ۱۱۴