فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان لرستان از دورود تا ی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.

استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت


لرستان دورود         ۳۶۶۸۷ ۱۵۹۰۲۶
لرستان دورود سیلاخور       ۳۶۷۹ ۱۴۸۹۶
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان   ۲۰۵۵ ۸۲۸۸
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان احمدآباد ۷۹ ۲۸۸
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان حاجیآبادیاراحمدی ۱۲۲ ۴۷۶
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان عربان ۱۰۹ ۴۴۸
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان قلعه بهاالدین ۵۷ ۲۲۶
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان کارخانه سفیدکن ۱۵۵ ۶۳۹
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان یکدانگ ۹۹ ۴۰۶
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان افراونده ۱۴۲ ۵۶۷
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان بیاتان ۱۸۸ ۸۰۱
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان حشمت‌آباد ۲۶ ۱۲۰
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان بهزادآباد ۶۳ ۲۷۶
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان ده حاجی ۹۵ ۳۸۵
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان باباپشمان ۶۱ ۲۲۸
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان پهلوان کل ۱۴۴ ۵۵۱
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان حشوید ۴۶ ۲۱۰
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان حیدرآباد ۳۶ ۱۴۴
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان دوسر ۶۲ ۲۷۲
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان زرین خانی ۱۵ ۵۰
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان میدان ۱۱۲ ۴۲۱
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان پشته سفلی ۲۱ ۸۷
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان پشته علیا ۱۷ ۷۹
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان زیوه دار ۱۱ ۵۰
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان گاراژ ۹۸ ۳۷۵
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان نیله سفید ۴۹ ۲۰۰
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان زرگران علیا ۱۹۰ ۷۴۰
لرستان دورود سیلاخور   چالانچولان زرگران سفلی ۵۸ ۲۴۹
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور   ۱۳۴۷ ۵۵۱۴
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور دواریجان ۴۵ ۱۹۲
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور گوشه ۱۴۴ ۵۳۶
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور مروک ۵۳ ۲۰۳
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور دایی چی ۵۴ ۲۲۷
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور دوخواهران ۷ ۳۰
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور همیانه ۳۲ ۱۱۹
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور یزدگرد ۱۶ ۶۲
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور عالم‌آباد ۹۹ ۳۹۲
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور قاضی‌آباد ۹ ۳۷
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور کاغه ۲۰۳ ۸۵۹
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور کلنگانه ۱۵۷ ۶۰۶
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور ازنا ۱۲۹ ۴۶۳
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور پوش کشان ۹۱ ۴۲۴
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور جهان‌آباد ۲۲ ۹۵
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور دره تنگ / دهکله ۴۶ ۱۹۵
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور عزیزآباد ۷۲ ۳۲۵
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور علی‌آباد ۵ ۱۲
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور کول‌آباد ۴۷ ۲۵۳
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور لبان سفلی ۴۳ ۱۷۶
لرستان دورود سیلاخور   سیلاخور لبان علیا ۷۳ ۳۰۸
لرستان دورود سیلاخور چالانچولان     ۲۷۷ ۱۰۹۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود       ۳۳۰۰۸ ۱۴۴۱۳۰
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد   ۲۲۹۱ ۹۷۳۸
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد چمنار ۱۰۶ ۵۱۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد خان‌آباد /امام‌آباد ۷۹ ۳۶۷
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد درب آستانه ۵۰ ۲۴۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد دره اسبر ۵۳ ۲۷۱
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد رضور ۸۵ ۳۶۸
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد سراوند ۶۷ ۲۹۵
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد سیره سفلی ۱۳ ۹۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد سیره علیا ۵ ۲۵
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد ترشاب ۲۳۲ ۱۰۳۸
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد حشمت‌آباد ۱۶۸ ۷۳۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد گاوکشته ۹۲ ۴۰۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد اکبرآباد ۷۱ ۳۳۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد برزان ۸۹ ۳۶۰
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد بودینه ۱۹ ۷۶
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد تی دار / توت دار ۱۶ ۶۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد چغادون ۸۵ ۳۵۵
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد خرگوش خانی ۱۱ ۴۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد سرنجه ۳۸ ۱۵۶
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد سیزان ۴۹ ۲۳۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد گنداب ۴۴ ۱۹۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد بنک‌آباد ۲۱۷ ۹۹۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد ایستگاه راه‌آهن رودک * *
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد خانه‌های سازمانی صنایع دفاع / شهرک امام ۶۴۷ ۲۳۶۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   حشمت‌آباد صنایع دفاع/صنایع زرهی بنی هاشم ۵۲ ۱۹۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود   ۲۸۳۴ ۱۳۶۸۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود برآفتاب ۲۴ ۱۳۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود تی / تپه تی ۲۹ ۱۸۱
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود جله ۱۲ ۴۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود چم چیت ۸ ۳۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود چنار ۴۴ ۲۳۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود عمارت ۷۷ ۳۵۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود آب‌بید ۵ ۲۶
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود اندیکان ۱۰ ۵۰
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود راکن سفلی ۱۹ ۱۰۱
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود راکن علیا ۷ ۴۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود لنج‌آباد ۱۳ ۶۰
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود امیرآباد ۵ ۲۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود توت ۵۹ ۲۸۸
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود زیرتنگ ۱۲ ۶۱
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود ماسورابی ۱۵ ۶۶
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود امیرآباد ۸۳ ۴۷۷
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود چنارخاتون ۱۴ ۶۸
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود حسین‌آباد ۱۷ ۸۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود خسروآباد ۱۱۰ ۵۴۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود سندرکان ۸۵ ۴۱۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود شکرآباد ۲۶ ۱۲۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود فرمان‌آباد ۳۴ ۱۷۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود یوسف‌آباد ۴۸ ۲۲۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود باباخانی ۶۶ ۲۸۰
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود چقابدار ۷۳۴ ۳۴۰۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود داریاب ۴۰۸ ۱۹۹۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود سیاه‌کله ۵۶۴ ۲۷۸۱
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود گوشه پل ۹۰ ۳۹۷
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود حمزه علی ۷ ۲۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود پشت قلعه ۹۸ ۴۵۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود چشمه سرنجه ۱۰۲ ۴۷۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   دورود سرآب‌بیشه ۹ ۵۵
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان   ۴۲۸۷ ۲۰۱۷۵
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان ده نو ۳۴۱ ۱۵۲۱
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان ناصرالدین ۱۹۴۲ ۹۱۴۸
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان پیرآباد ۲۱۴ ۱۰۰۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان درمیان ۹۵ ۵۰۵
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان بابامحمد ۱۹ ۸۸
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان بهرام‌آباد سفلی ۶۳ ۳۲۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان بهرام‌آباد علیا ۱۸۷ ۹۲۶
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان تقی‌آباد ۲۵ ۱۲۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان تنوردر ۹۹ ۵۶۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان چقابهرام ۷۵ ۳۱۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان سنگر ۸۳ ۴۱۱
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان سیاول ۵۲ ۲۶۶
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان قلعه کامحمدرضا ۳۹ ۱۸۷
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان ژان ۳۳۴ ۱۵۲۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان برآفتآب‌دراز ۱۴ ۶۰
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان پاپیون * *
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان خانوردی ۲۳ ۱۲۷
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان دره هداوند ۵ ۲۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان دریژان پایین ۸۷ ۳۶۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان دریژان بالا ۷۲ ۲۹۵
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان گل گورچک ۹۱ ۴۶۹
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان لطیف‌آباد ۲۳ ۸۰
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان سابندان ۷۶ ۳۵۰
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان سوران ۱۰۷ ۵۱۵
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان باغ جمال ۱۸ ۵۷
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان بام سربالا ۱۴ ۵۰
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان چوبدرعلیا ۲۹ ۱۳۵
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان چوبدرپایین ۲۲ ۹۰
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان باغ علی‌سفلی ۶ ۲۵
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان باغ علی‌علیا ۱۱ ۵۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان زاغه ۱۴ ۷۲
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان شرشره ۲۲ ۱۰۶
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان قلعه جهانگیر ۲۰ ۸۴
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان کوشک ۲۰ ۷۷
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان میدانک ۲۰ ۱۱۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان ینگه حسین ۱۱ ۵۱
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود   ژان هاویلان ۱۲ ۶۳
لرستان دورود مرکزی شهرستان دورود دورود     ۲۳۵۹۶ ۱۰۰۵۲۸
لرستان سلسله         ۱۵۵۳۱ ۷۳۸۱۹
لرستان سلسله فیروزآباد       ۳۵۷۹ ۱۷۲۰۱
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد   ۲۳۹۰ ۱۱۵۰۳
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد بهارآباد ۱۲ ۵۲
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد ربیع‌آباد ۵۶ ۲۷۵
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد شیخ‌آباد زنگیوند ۲۰۸ ۱۰۳۱
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد میرآباد ۲۲ ۹۵
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد سیف‌آباد ۱۹ ۸۳
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد اسدآباد ۱۵ ۸۴
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد جعفرآباد ۲۰ ۹۴
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد اسدآباد وسطی ۱۶ ۶۲
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد اسدآباد علیا ۱۰ ۵۷
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد پیرمحمدشاه ۱۱۲ ۵۴۱
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد تملیه ۲۶۸ ۱۳۴۰
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد حاتم‌آباد ۴۹ ۲۲۴
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد درویش‌آباد ۵۲ ۲۵۸
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد امیرآباد ۶ ۳۲
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد مرادآباد ۲۲ ۸۳
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد اصلان شاهی ۱۵۶ ۷۱۸
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد بتکی ۷۵ ۳۵۷
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد کهریز ۷۵ ۳۱۷
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد محمدآباد ۱۰۵ ۴۸۰
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد ده حسنعلی ۱۲۲ ۵۵۲
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد چشمه علی‌اکبر ۵۰ ۲۶۳
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد آب‌باریک سفلی ۲۳ ۱۱۶
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد آب‌باریک علیا ۹۹ ۵۱۳
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد تیمورسوری سفلی ۲۳ ۹۹
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد تیمورسوری علیا ۴۹ ۲۳۱
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد جهان‌آباد ۲۴ ۱۲۵
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد ده اقا ۸۱ ۳۹۷
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد ژیریان ۴۸ ۲۴۴
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد گلستان ۱۰ ۵۵
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد پشتتنگ فیروزآباد ۱۷ ۹۱
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد پشت تنگ گل گل ۴ ۱۵
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد چاله چاله ۱۹ ۸۱
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد حسین‌آباد خیاط ۱۲ ۴۲
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد غلام‌آباد خیاط ۱۷ ۹۶
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد رومشته ۷۲ ۳۴۹
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد سرآب‌شیخ عالی ۹۵ ۴۸۰
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد کرکر ۸۹ ۴۲۰
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد رومشته مؤمن‌آباد ۳۰ ۱۷۴
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد هره باغ خیاط ۴۶ ۲۲۰
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد زیر تنگ خیاط ۴۷ ۲۴۵
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد میرزاآباد خیاط ۱۲ ۴۶
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد سیل هابیل ۱۰۲ ۴۶۲
لرستان سلسله فیروزآباد   فیروزآباد کارخانه آسفالت فیروزآباد * *
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی   ۵۷۵ ۲۸۴۱
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی اسحاق‌آباد ۱۹ ۸۲
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی چم قبرستان ۱۸ ۹۳
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی چم گرگعلی ۱۴ ۷۶
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی چشمه طلا ۴۶ ۲۴۳
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی چم شاهی ۱۷ ۹۷
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی چم شته سفلی ۵ ۲۶
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی سرنجه قلایی ۳۴ ۱۶۱
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی شینه سفلی ۲۵ ۱۳۸
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی شینه علیا ۳۶ ۱۷۷
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی کلکستان * *
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی لعل‌آباد ۴۲ ۲۵۰
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی چال سوز / چال سبز ۸ ۴۷
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی چم سرخه * *
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی چم شته علیا * *
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی عدل‌آباد ۱۳۸ ۶۳۹
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی قنبرعلی‌علیا ۷ ۳۲
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی تک تکه * *
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی داربید سفلی ۲۴ ۱۰۳
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی داربید علیا ۵۸ ۲۵۵
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی ورنمه ۲۹ ۱۴۹
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی شاییله (شاهیلان) ۵ ۳۰
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی علی‌آباد برآفتاب(علی‌آباد میراخور) ۸ ۴۰
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی علی‌آباد برانازار/کاظم‌آباد ۱۱ ۴۲
لرستان سلسله فیروزآباد   قلایی داربید وسطی ۲۰ ۹۱
لرستان سلسله فیروزآباد فیروزآباد     ۶۱۴ ۲۸۵۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله       ۱۱۹۵۲ ۵۶۶۱۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب   ۱۰۵۳ ۵۴۸۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب اهنگران ۶۷ ۳۶۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب چیالکان ۲۰ ۱۲۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب حسین‌آباد ۱۳ ۵۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب دوآب‌علیشاهی * *
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب ده کدخدا * *
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب زورآباد * *
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب زیرطاق دوآب ۱۶ ۸۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب سرآب‌صیدعلی ۲۳ ۱۲۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب سرنجه ۱۲ ۶۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب عزیزآباد ۴ ۲۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب کبودبان ۱۴ ۶۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب محمدتیپ ۱۹ ۹۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب میوله سفلی ۹ ۳۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب علی‌آباد سفلی ۲۳ ۱۲۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب ابراهیم‌آباد ۸ ۳۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب علی‌آباد علیا ۱۲ ۴۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب مرکز ترویج و خدمات کشاورزی علی‌آباد * *
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب موسی‌آباد ۴ ۲۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب رضاآباد میان ولان ۵ ۲۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب ده سرخه ۱۴ ۷۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب موسی‌آباد ۱۰ ۵۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب مومن‌آباد ۷۹ ۳۹۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب میان ولان سفلی ۴ ۱۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب نجفقلی ۱۳ ۶۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب میان ولان علیا ۱۶ ۸۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب احمدآباد ۲۰ ۱۰۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب چقابل ۵ ۲۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب علی‌آباد ۵ ۳۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب دهنو ۳۶ ۱۹۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب هندی ۹۳ ۴۶۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب کرم‌آباد ۵ ۲۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب رضاآباد ۵۵ ۲۴۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب باباخانی ۱۲ ۶۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب میان ولان وسطی ۹ ۴۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب کرم جان‌آباد ۱۶ ۸۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب مرشدآباد ۱۹ ۹۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب ازادخانی ۱۰ ۶۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب اهنگری ۱۴ ۹۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب تترآباد ۲۳ ۱۲۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب ریگ سفید ۷ ۳۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب سالیانه ۱۰ ۵۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب شیخ‌آباد ۲۰ ۹۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب فیض‌آباد ۵۴ ۲۷۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب مرشدآباد ۱۰ ۴۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب نظرآباد ۲۱ ۱۱۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب علم‌آباد ۵۴ ۲۷۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب نیازآباد ۲۹ ۱۲۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب عالم‌آباد سفلی ۱۹ ۱۲۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب عالم‌آباد علیا ۳۰ ۱۶۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب کاظم‌آباد ۵۲ ۲۶۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب ده سفیدسالیانه ۴ ۲۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب میرزایی اهنگری ۲۴ ۱۴۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   دوآب حیدرآباد * *
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری   ۱۴۷۹ ۷۰۸۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری القاس‌آباد ۵۰ ۲۵۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری امامقلی ۹ ۴۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری امیرآباد ندر ۳۶ ۱۶۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری پیرکه علیا ۲۲ ۹۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری حسن‌آباد ۵ ۱۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری شاه‌آباد ۱۸ ۸۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری قادرآباد ۱۴ ۵۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری کرم‌آباد ۵۳ ۲۷۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری ملک‌آباد ۲۶ ۱۵۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری نقی‌آباد ندر ۴۴ ۱۹۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری فتح‌آباد ۱۵ ۶۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری طرهانی سفلی ۸۰ ۳۷۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری پیرکه سفلی ۸۸ ۴۲۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری بادامشیرین ۲۸ ۱۴۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری حاجی‌آباد ۸ ۳۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری حیدرآباد ساکی ۲۳ ۱۱۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری درویش‌آباد ۵ ۲۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری رضی‌آباد ۳۶ ۱۹۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری زیرگرسفلی * *
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری سالاری ۲۱ ۸۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری سرابپاپی ۳۰ ۱۴۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری سیاهدول علیا ۱۵ ۶۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری عباس‌آباد ۵۹ ۳۱۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری علی‌آباد جوانمرد ۱۴۲ ۶۸۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری فرهادآباد ۱۹ ۱۲۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری قاسم‌آباد چشمه برقی ۱۶ ۱۰۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری نورآباد ندر ۳۲ ۹۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری ولی‌آباد ۱۴ ۷۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری حسین‌آباد ۳۲ ۱۲۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری جمشیدآباد ۴ ۲۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری چشمه برقی ۱۹ ۹۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری امیرسفلی ۱۶۵ ۷۷۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری امیرعلیا ۱۳۹ ۶۳۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری سرآب‌سرخه احمدآباد ۵۵ ۲۶۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری سرآب‌سرخه صادق‌آباد ۱۳ ۵۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری علی‌آباد ۱۳ ۵۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری نورآباد چشمه برقی ۷۹ ۴۰۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری صادق‌آباد ۱۲ ۵۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   قلعه مظفری پابرج ۳۸ ۱۹۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام   ۱۵۰۴ ۶۷۸۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام چشمه بید ۲۸ ۱۵۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام چشمه صالح ۱۰ ۴۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام چمتکله سفلی ۱۳ ۴۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام چمتکله علیا ۴۰ ۱۶۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام حسن‌آباد ۱۷ ۷۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام حیدرآباد ۲۰ ۸۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام دارماهی ۷۲ ۳۰۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام سرآب‌چنارسفلی ۵۱ ۲۱۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام سرآب‌چنارعلیا ۵۰ ۲۰۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام سرابسقا ۱۰۷ ۴۵۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام شترمل علیای رحمت ۳۹ ۱۶۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام گاپت * *
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام مرادآباد ۱۱ ۴۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام ایوان در ۱۷ ۱۰۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام بیدقطارسفلی ۶۰ ۲۲۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام بیدقطارعلیا ۱۰ ۶۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام چشمه سرده علیا ۳۲ ۱۳۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام چشمه شاه قلی ۵۸ ۲۴۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام سرابصندل ۱۴ ۵۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام سول مرجان ۱۹ ۹۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام کاکارضاامیدعلی ۱۵ ۸۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام کاکارضاسفلی ۲۱ ۱۱۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام کاکارضاعلیا ۱۲ ۶۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام کاکارضاوسطی ۶ ۳۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام کشورزه علیا ۳۳ ۱۵۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام ورنمد ۳۰ ۱۲۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام هموارکولیوند ۱۹ ۵۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام ازناوله گنجی * *
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام چولان ابی ۶ ۳۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام چولان دیم ۲۴ ۹۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام سرآب‌شهباز ۱۰ ۳۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام سلاحورزی ۷ ۳۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام کشورده سفلی ۱۸ ۸۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام سرآب‌سیاه‌پوش ۵۱ ۲۲۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام عادل‌آباد ۱۸ ۶۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام کمرسیاه ۳۰ ۱۵۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام بهداق (نورالهی) ۴۲ ۲۱۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام جعفرآباد ۱۲ ۶۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام جهان‌آباد ۱۶ ۶۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام حسین‌آباد ۲۰ ۸۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام خسروآباد * *
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام شیراوند/شیرآباد / ۶ ۲۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام فرج الهی ۱۳ ۶۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام کرم الهی ۱۳ ۷۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام کلاه هیل ۲۰ ۹۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام گل دولتشاهی(حاجی‌آباد) ۳۷ ۲۰۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام محمدحسنوند ۵ ۲۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام مشهدی حسین(میرزا آّباد) ۷ ۳۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام یاری‌آباد ۲۹ ۱۲۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام اسدآباد ۱۲ ۵۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام شاه رضاآباد ۱۸ ۶۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام بردبل ۲۷ ۱۳۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام پرسک ۹۰ ۴۳۶
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام چهارتخته ۴۰ ۱۹۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام سرآب‌هنام ۵۲ ۲۲۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام لمدر * *
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   هنام خسروآباد ۷۰ ۳۷۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند   ۱۸۸۳ ۸۹۵۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند محمدعلی‌آباد ۴۷ ۲۲۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند بساط‌آباد ۲۱ ۱۰۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند چراغ‌آباد علیا ۳۳ ۱۷۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند چراغ‌آباد سفلی ۲۲ ۱۲۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند ده رحم ۹۷ ۴۷۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند شاهپورآباد ۲۹ ۱۵۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند شکرآباد ۳۶ ۱۷۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند کریم‌آباد ۸ ۴۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند کلاه کج ۲۸ ۱۴۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند بمارشه ۴۶ ۲۴۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند کردآباد سفلی ۵ ۲۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند کردآباد علیا ۹ ۴۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند اکبرآباد ۲۳ ۱۰۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند حسین‌آباد هندی علیا ۴ ۱۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند امیرآباد حق ندر ۴۳ ۲۳۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند رحمت‌آباد ۷ ۳۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند رضاآباد ۸ ۳۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند عباس‌آباد ۱۶ ۶۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند عبدل‌آباد ۵ ۳۳
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند کرم‌آباد حق ندر ۴۴ ۲۰۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند گریران سفلی ۸۵ ۳۹۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند گریران علیا ۵۴ ۲۷۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند گل زرد ۵۳ ۲۵۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند مصدق‌آباد ۱۸ ۷۹
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند میان خران ۴۰ ۱۸۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند ناصروند ۴۴ ۲۱۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند جمشیدآباد ۲۲ ۱۰۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند ملک‌آباد ۲۲ ۱۱۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند تیمورآباد ۱۳ ۵۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند درتنگ سفلی ۱۸۱ ۷۹۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند درتنگ علیا ۹۴ ۴۷۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند دکاموندسفلی ۶۴ ۲۷۷
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند دکاموندعلیا ۱۵۸ ۷۷۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند مقصودآباد ۱۹ ۹۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند الماس‌آباد ۴۱ ۱۷۵
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند جوادآباد ۲۹ ۱۳۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند چناره سفلی ۱۵ ۶۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند چناره علیا ۴۹ ۲۲۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند حسین‌آباد امیری ۲۰ ۱۰۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند حیدرآباد چناره ۳۱ ۱۳۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند صالح‌آباد ۵۸ ۲۸۲
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند صالح‌آباد امیدعلی ۳۴ ۱۷۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند گرکان سفلی ۹۸ ۴۷۰
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند گرکان علیا ۷۳ ۳۰۴
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند ناصروندرحیمی ۲۳ ۱۰۱
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله   یوسف وند نامدار ۱۴ ۵۸
لرستان سلسله مرکزی شهرستان سلسله الشتر     ۶۰۳۳ ۲۸۳۰۶
لرستان کوهدشت         ۴۳۱۵۹ ۲۰۹۸۲۱
لرستان کوهدشت رومشکان       ۷۴۲۳ ۳۵۵۹۵
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی   ۴۰۵۵ ۱۹۴۱۸
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی حسین‌آباد ۷۳ ۳۵۱
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی رومیانی ۶۹۱ ۳۳۶۰
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی عالی‌آباد نظرعلیوند ۲۵۵ ۱۱۷۵
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی اقاجان ۴۶۷ ۲۳۵۸
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی چقاپورعالی‌آباد ۱۲۹ ۶۵۹
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی مهکی ۲۲۳ ۱۲۰۵
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی رحمن‌آباد زاغه لال وند ۱۳۸ ۶۷۳
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی خیردرار (دوراهی بازوند) ۳۰۶ ۱۴۸۳
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی کهریزگیژیان ۳۱۸ ۱۴۷۵
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی گلستانه ۲۲۷ ۱۰۰۸
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی عبدل بیگی محمدی ۴۳ ۲۰۵
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی بازوندی ۲۸۴ ۱۲۱۳
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی رشنوده ۳۴۸ ۱۶۳۸
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی رنگین بان ۳۲۴ ۱۵۵۱
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی لالوند ۱۷۷ ۸۵۲
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان شرقی محمدآباد گراوند ۵۲ ۲۱۲
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی   ۲۳۳۱ ۱۱۳۷۶
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی ولی عصر / سوری ۸۲۷ ۳۷۱۷
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی توحیدسوری ۳۱ ۱۴۸
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی اسدآباد ۱۸۰ ۸۹۷
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی سفیدخانی جدید ۵۸ ۲۷۳
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی عزیزآباد ۱۳۰ ۶۲۶
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی چغاسبزخدانظر ۱۰۰ ۴۹۶
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی پاپی‌آباد کلیوند ۱۱ ۵۶
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی پادروندسفلی ۱۳۹ ۷۱۴
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی پادروندوسطی ۱۰۴ ۵۶۰
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی پادروندعلیا ۱۲۱ ۶۴۵
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی شیراوند ۵۷ ۲۸۷
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی مرادآباد ۱۲۴ ۶۱۰
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی موسی‌آباد سفلی ۱۰۲ ۴۹۲
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی موسی‌آباد علیا ۱۳۹ ۷۱۵
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی نسارخاصی‌آباد ۱۰۹ ۵۵۸
لرستان کوهدشت رومشکان   رومشکان غربی رماوندی سفلی ۹۹ ۵۸۲
لرستان کوهدشت رومشکان چقابل     ۱۰۳۷ ۴۸۰۱
لرستان کوهدشت طرهان       ۳۴۵۸ ۱۷۶۴۸
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی   ۱۰۶۸ ۵۵۳۱
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی باپیر ولی اله / پشت تنگ وسطی ۱۱۲ ۵۶۶
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی باویله ۴۷ ۲۶۳
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی پشت تنگ سفلی رحیم خان ۲۴ ۱۲۶
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی پشت تنگ سفلی صیدرضا ۳۶ ۱۸۰
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی مراد خان / پشت تنگ وسطی ۸۲ ۴۲۷
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی ملک علی‌/ پشت تنگ سفلی ۲۲ ۱۳۵
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی میره و احمد / پشت تنگ علیا ۷۱ ۳۷۵
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی اولاد نقی‌آباد ۳۸ ۲۰۳
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی دم روستان ۳۰۹ ۱۵۶۸
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی گرآب‌کوچک ۱۱۹ ۶۰۶
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی اسدآباد ۳۴ ۱۸۲
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی رییس وند ۱۰۴ ۵۴۸
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان شرقی کل سرخ عیدی ۷۰ ۳۵۲
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی   ۱۷۰۳ ۸۸۴۷
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی صیدکریم کوشکی ۲۰۵ ۱۰۵۲
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی تنگ کبود ۱۲۴ ۶۳۰
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی محمدزکی کوشکی/چاه شوره سفلی ۳۲ ۱۷۵
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی محمدعلی‌کوشکی/چاه شوره وسطی ۳۹ ۲۲۲
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی چاپیت سفلی / چقا پیت سفلی ۲۲۱ ۱۱۰۴
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی چاپیت علیا / چقاپیت علیا ۱۶۴ ۸۶۷
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی چاه خیره / چشمه خمینی ۹۹ ۵۴۴
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی چاه درازرضا ۱۳ ۶۲
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی خانگه ۲۲ ۱۰۶
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی صیدحسین کوشکی/چاه شوره علیا ۵۶ ۳۰۷
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی قلندر ۴۱ ۱۹۹
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی حیدرعلی ۶۳ ۳۲۱
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی لطیف ۷۸ ۳۵۶
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی محمدکریم کوشکی ۵۲ ۲۴۷
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی چشمه سفید ۲۵۲ ۱۳۷۶
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی زوله ۵۲ ۲۸۷
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی قبله ۱۴۶ ۷۵۰
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی چم چل ۵ ۳۲
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی کول بادام نورمراد ۱۰ ۴۶
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی کول بادام یاور ۲۲ ۱۲۳
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی گل نظر / میدا ۴ ۱۸
لرستان کوهدشت طرهان   طرهان غربی وزم * *
لرستان کوهدشت طرهان گراب     ۶۸۷ ۳۲۷۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت       ۲۵۳۶۴ ۱۲۱۷۷۵
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی   ۳۴۴۵ ۱۶۹۲۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی امار ۷۳ ۳۵۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چشمه بارانی/پشت باغ ضرونی ۹۳ ۴۲۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چمچقا ۱۸ ۷۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی حسن بگی ریکا ۱۰ ۵۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی تنگ دارآب‌ریکا ۹۱ ۴۴۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی کره میان رودضرونی ۲۳ ۱۲۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی گنجینه ضرونی ۴۴ ۲۲۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی میانرودضرونی ۴۰ ۱۸۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی پاپل مادیان رود ۱۵ ۸۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چمکبودسفلی * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چمکبودعلیا ۲۰ ۸۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چمکبودوسطی ۵ ۳۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چنارپایین / چنارسفلی آزادبخت ۸۱ ۴۹۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چناربالا/ چنارعلیا آزادبخت ۶۵ ۳۳۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی ساری کوچکه ۳۱ ۱۴۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی سه اسیاب ۴۸ ۲۳۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی سرچشمه ضرونی ۶۳ ۲۵۵
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی ساری میری ۸۳ ۴۱۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی گل زردپایین ۱۴ ۸۵
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی برافتآب‌سیدمحمد ۸۰ ۴۰۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چناردم چهرقرعلیوند ۴۴۰ ۲۲۳۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چهارقلعه بارانی ۹ ۴۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چهارقلعه سادات ۱۵ ۱۰۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چهارقلعه سفلی ۲۸ ۱۷۵
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چهارقلعه علیا ۱۴ ۷۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی ذالیاب ۸۴ ۴۰۵
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی ذق ۷۵ ۴۰۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی کیله ۱۶۵ ۸۷۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چهارقلعه وسطی ۴ ۲۷
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی سرخ دم خوشناموند ۴۵۲ ۲۱۴۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی عبدولی ذالیاب ۴ ۱۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی گل زردبالا ۹ ۴۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی آب‌باریکی ۳۵۸ ۱۶۴۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی آزاد بخت کره پا ۸۷ ۴۲۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی حاجی‌مراد ۱۰ ۴۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چیاسوره شیخ احمد ۳۲ ۱۶۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی چشمه میرزاحسین ۱۹ ۹۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی داودرشید ۱۵۳ ۷۲۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی ده خسرو ۲۲ ۱۰۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی تنگ گراز / رشید ۶۹ ۳۶۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی قبرموسی ۱۵۰ ۶۹۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی شاه نظر میریان ۳۲ ۱۷۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی سیمرغ طلایی / گاوداری ۲۰۰۰ قطعه‌ای * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی شهرک صنعتی کوهدشت * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی اداره غله کوهدشت * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی شرکت طلوع گاز * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی باباقلی ۸۳ ۴۲۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی تنگقلعه ۱۱ ۷۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی کل گاوراه ۲۹ ۱۴۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی باغ زال ۲۲ ۳۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت جنوبی شهرک امام خمینی ۱۶۵ ۷۶۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی   ۱۳۷۷ ۷۱۸۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی جعفرخان زیتون / زیتون وزره زرد ۲۰ ۵۷
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی چم آستان / چم آسین ۳۲ ۱۵۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی خاص علی‌/ باغ بالا ۲۶ ۱۰۷
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی قاسم بیگی / علیداد ۱۳ ۷۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی گردلمهر ۲۳ ۱۲۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی کوردشت علیا / کنی سرده ۱۴ ۷۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی دم قلعه ۹ ۵۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی خدارحم زیتون ۱۴ ۶۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی چنارمدوی پایین ۱۷ ۱۰۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی نیله ۵۲ ۲۳۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی چم سیل / سرخ مهر ۴۳ ۲۲۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی کسعلی‌میرزایی / غلامعلی ۱۰ ۵۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی فتح اله‌آباد / کوره دشت سفلی ۷۶ ۴۴۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی علیمحمد زیتون ۸ ۳۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی چنارمدوی بالا ۳۲ ۱۶۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی قلعه دوستان ۱۴ ۶۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سیردرپایین ۱۰ ۶۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی چشمه دارا / شرفعلی ۸ ۵۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی دارسیدگل / علی‌حسین‌آباد ۵۸ ۳۳۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی گل اغه مرده ۲۷ ۱۱۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سفید قله ضرونی/مرادعل ۲۲ ۱۰۷
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی دم دره هومیان ۴۰ ۱۷۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی چال آب‌مرادعلی ۴۹ ۲۵۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی دره خوشی ۲۴ ۱۳۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی چیابله ۱۸ ۱۰۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سرآب‌هومیان / شهرک سرآب‌هومیان ۳۰ ۱۷۷
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی چیابله پایین ۱۱ ۵۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی چشمه کبود ۲۷ ۱۴۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سیردربالا ۱۸ ۱۱۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سلنجه ضرونی / علی‌حسین ۷ ۴۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سیروله ضرون ۱۲ ۶۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سید احمد شاه / چشمه کبود ۲۲ ۱۲۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی جعفرآباد / جافرخان ۶۵ ۳۴۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سی گرنورمحمد * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی تکیه اولاد قباد ۵۳ ۲۸۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سررگ / سید احمدبگ ۵ ۳۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی شیخ عالی ۸ ۴۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سی گر عظیم خان ۶ ۲۷
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی خاص مراد ۷ ۳۷
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی علی‌عبدال * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی قاسمبگی * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی زخلی تیره / میرزا رحیم ۶ ۲۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی دول قبرستان ۶۲ ۳۷۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی میان مله عباس‌آباد ۳۱ ۱۶۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی آب‌چی ۲۲ ۱۰۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی پیره بر ۱۰ ۴۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی ورپل * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی کلک میروک / میرزا علی‌اشرف * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی پشت کیوبادام ۲۰ ۸۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی باباعلی ۵ ۲۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی درکه سید علی‌رضا * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی بانه ۴ ۲۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی بادره علیا ۵ ۲۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی بادره سفلی ۴ ۲۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی درزمستانی گدارکه ۱۳ ۷۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی پشت کیو وره زرد ۷ ۳۵
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی دارابی ۴ ۲۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی دالاببالا ۱۰ ۶۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سرخ دم لکی ۱۶ ۹۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی سرکوره اولاد قباد / سرکوره نورخدا ۴۸ ۲۵۵
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی نامجو ۵۷ ۳۵۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی هرین خلیفه ۸۱ ۳۲۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی گدارپهن ۶ ۴۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی قلعه شاماش * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی آب‌گرمه ۱۳ ۴۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی طرح پرواربندی گوساله * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی پرواربندی ۴۰۰ رأس گوساله * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی دامداری گوسفند حیدربگ شهبازی * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   کوه دشت شمالی مرغداری شاه عباس کونانی * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل   ۲۴۵۵ ۱۲۱۵۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل چال بردین ۶ ۳۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل فرخ‌آباد علیا ۴۴ ۲۳۷
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل فرخ‌آباد سفلی ۶۹ ۳۵۵
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل قلاچک ۴ ۲۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کمره میشنان ۸۸ ۳۹۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کمره هاشم بگ ۱۵ ۸۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل هاشم بگ ۲۲۵ ۱۲۱۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل ابوالوفا ۱۰۰ ۴۱۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کبوده ابوالوفا ۲۵۳ ۱۱۸۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل پمپبنزین زانوگه * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل سفیدخانی ۶۴ ۳۳۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کمربله ۴۲ ۲۱۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل اشتره گل گل ۲۶۹ ۱۳۴۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل سپیده گل گل ۲۰۱ ۱۰۴۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل اواره ۱۰ ۶۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل ضرونی همت بیگ ۱۱ ۵۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل پشتتنگپریان ۳۰ ۱۴۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل زرده سوار ۱۱ ۵۸
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کوتوله باباکرم ۵۱ ۲۳۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل پریان الله مراد ۹۸ ۴۸۷
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کوتوله عزیزخان ۳۴ ۱۶۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل میناپریان ۲۶ ۱۱۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل هفتچشمه ۱۴۱ ۶۶۹
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کوتوله حسن ۱۴ ۶۴
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل پشته ساری ۶۵ ۳۰۲
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل دالابپایین ۳۸ ۱۸۶
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل شیراوندگندابه ۱۵۳ ۷۸۱
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل شیراوند ناوه / ناوه شیراوند ۹۷ ۴۷۵
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کمیر مالمیر ۱۲۵ ۵۹۳
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل مرغداری و نهالستان ملکشاهی * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل اکبرآباد ۱۵۹ ۸۲۰
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل چیاسی / گاوداری امرایی * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل شرکت تعاونی عشایری محمد رسول ا.. * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کارخانه ذرت خشک کنی نعمتی * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کارخانه آرد * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل کارخانه یخ کوهدشت * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل مجتمع تفریحی و پذیرایی آناهیتا * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل باغ شیروان نادری * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت   گل گل شرکت قطعه گستر عادل * *
لرستان کوهدشت مرکزی شهرستان کوهدشت کوهدشت     ۱۸۰۸۷ ۸۵۵۱۹
لرستان کوهدشت کونانی       ۴۳۰۵ ۲۱۷۸۶
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ   ۱۲۰۷ ۶۴۴۴
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ چم برزو ۷۱ ۴۱۰
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ چم لتور ۳۱ ۱۷۲
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ چم میربیگ ۳۵ ۲۱۲
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ چقاسبزنقدعلی ۴۵ ۲۷۸
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ رودبارحسین بیگ ۲۵ ۱۶۱
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ سرگندآب‌سفلی ۲۰ ۱۱۵
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ سیاه‌کمره زالی ۳۸ ۲۰۷
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ قبرمحمدمراد ۲۴ ۱۵۲
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ کاکاوند ۱۸ ۱۰۱
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ پرچه سرخه ۱۵ ۸۸
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ چله بان ۱۳۰ ۶۷۵
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ چاه قاضی / حاجی‌علی ۳۶ ۱۸۶
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ شاهیوند علی‌مراد ۷ ۳۳
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ عادل / کله گاوراه ۱۷ ۷۷
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ گری اسلام‌آباد ۱۰ ۶۴
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ کلک ۸ ۴۶
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ کلارچه شوره ۲۷ ۱۲۱
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ مله چه شوره ۱۷ ۸۳
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ کول نبی صحرا ۱۲ ۷۳
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ آب‌باریک / میر ۶ ۴۰
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ درویشان سربیشه ۲۰ ۱۰۷
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ احمدخان / دم تنگ ۹ ۵۰
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ ده برادر ۵۴ ۲۴۹
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ تازه‌آباد ۳۷ ۱۷۲
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ اولاد دربندکبود ۴۸ ۲۵۴
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ ده علی‌قلی ۳۵ ۱۸۳
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ سرخه لیژه کرمعلی‌/ ده کرمعلی ۷۷ ۴۱۸
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ گرخشاب ۱۲۷ ۶۹۰
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ ده منتعلی ۳۵ ۱۹۶
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ رماوند پیروز علی‌/ چم چراغ ۵ ۴۰
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ نام کول / عبدالعلی‌کریمی ۱۵۱ ۷۲۴
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ عالین‌آباد ۱۲ ۶۰
لرستان کوهدشت کونانی   زیرتنگ

" | جهانگیر
"

۵ ۷
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی   ۲۳۶۴ ۱۱۵۹۶
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی بساط بیگی ۵۴۶ ۲۶۷۶
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی حیدرخانی ۲۷۸ ۱۳۱۵
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی علی‌عسگر / منار ۲۵ ۱۲۷
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی باباگردعلی ۳۰۴ ۱۳۹۴
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی باغ پای استان ۱۷ ۷۹
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی پای استان ۵۳ ۲۵۹
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی پشم ۴۱ ۲۲۱
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی خسروآباد ۱۳۰ ۶۷۲
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی چشمه میرزا ۲۹ ۱۵۱
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی کتکن ۱۲۶ ۶۳۸
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی مرادعلی ۷۳ ۳۷۰
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی یوسف‌آباد ۱۷ ۹۸
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی خیاران ۹ ۴۵
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی صفرآباد ۳۵ ۱۶۶
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی بهرام بیگ ۱۳۹ ۷۰۳
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی شورابه سفلی ۲ ۴۰ ۱۹۲
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی شورابه وسطی ۳۵ ۱۸۱
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی شورابه کریم خان ۱۰۸ ۵۰۱
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی شورابه سفلی ۱ ۱۱۷ ۵۶۷
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی شورابه وسطی شاهمراد ۱۶ ۷۶
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی توه خشکه ۲۲۲ ۱۱۵۳
لرستان کوهدشت کونانی   کونانی شکرگراوند ۴ ۱۲
لرستان کوهدشت کونانی کونانی     ۷۳۴ ۳۷۴۶
لرستان کوهدشت درب گنبد       ۲۶۰۹ ۱۳۰۱۷
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران   ۱۰۰۵ ۵۰۱۲
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران بره ترک ۳۲ ۱۶۱
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران بره جولا ۲۱ ۱۱۴
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران بره خیره ۳۳ ۱۵۳
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران بره سیداحمد ۲۲ ۱۲۳
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران بلوران ۲۹۲ ۱۳۳۴
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران گنجعلی‌سفلی / بلین ۱۹ ۹۵
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران گنج علی ۱۷ ۷۶
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران بره انار ۳۲ ۱۸۲
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران بره شیخ عالی ۲۶ ۱۴۲
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران سرناوه چنگیزی/ رشنو ۱۳ ۷۵
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران خیران بره ۵۳ ۲۹۶
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران سیاه‌چشمه ۱۶۷ ۹۱۴
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران کاظم‌آباد / چنارگره ۲۰ ۱۱۲
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران چشمه سفید ۷ ۳۰
لرستان کوهدشت درب گنبد   بلوران بره کلک ۲۵۱ ۱۲۰۵
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد   ۱۱۵۳ ۵۸۸۶
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد چم کوشک طولابی ۱۳۴ ۵۸۵
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد چروگره ۳۸ ۱۸۱
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد دارسره باوینه ۲۹ ۱۳۶
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد شرشره ۱۴۱ ۷۱۰
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد گرمه خانی ۵۹ ۲۹۳
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد سیاه‌پله سفلی * *
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد سیاه‌پله امید علی‌/ سه نی ۷ ۳۴
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد آقاباباشیراوند / شیراوند علیا ۱۲۴ ۶۲۴
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد باغله علیا ۴۱ ۲۲۰
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد چمدیلاوندسفلی ۲۴ ۱۳۷
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد چمدیلاوندعلیا ۶۶ ۳۳۰
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد کلالی / باغ کلایی ۱۶ ۷۹
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد کوچکه شیراوند / شیراوند سفلی ۱۶۷ ۹۰۹
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد باغله سفلی ۴۴ ۲۲۰
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد اسیاوله ۱۴ ۸۲
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد چم زرشک ۲۱ ۱۳۵
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد چم قلعه ۱۰۵ ۵۳۷
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد چم سنگر / سرسنگر ۷۳ ۴۰۹
لرستان کوهدشت درب گنبد   درب گنبد گمبله / گومله ۴۸ ۲۵۹
لرستان کوهدشت درب گنبد درب گنبد     ۴۵۱ ۲۱۱۹

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]