پرش به محتوا

فهرست امپراتوران دودمان هان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

امپراتوری هان (۲۰۲ ق.م. -۲۲۰ م) دومین دودمان تاریخ چین پس از دودمان چه این بود که به دنبال آن نیز دورهٔ سه امپراتوری آمد. دودمان هان به دو دورهٔ هان غربی (۲۰۲ ق.م. -۹ م) و هان شرقی (۲۵ م. -۲۲۰ م) تقسیم می‌شود که بین این دو عصر، دورهٔ دودمان زین (۹–۲۳ میلادی) قرار دارد.

امپراتوران هان غربی (۲۰۲ پ.م. تا ۹ میلادی)

[ویرایش]
نام امپراتور نام شخصی نسبت خانوادگی دورهٔ حکومت
امپراتور همراه با
امپراتور گائوزو هان - لیو بانگ بنیانگذار دودمان ۲۰۲–۱۹۵ ق.م.
امپراتور هوی هان *تماماً با امپراتریس بیوه لو لیو یینگ پسر امپراتور گائوزو ۱۹۵–۱۸۸ ق.م.
امپراتور کیانشائو هان *تماماً با امپراتریس بیوه لو لیو گونگ پسر امپراتور هوی ۱۸۸–۱۸۴ ق.م.
امپراتور هئوشائو هان *تماماً با امپراتریس بیوه لو لیو هونگ پسر امپراتور هوی ۱۸۴–۱۸۰ ق.م.
امپراتور ون هان - لیو هنگ پسر امپراتور گائوزو ۱۸۰–۱۵۷ ق.م.
امپراتور جینگ هان - لیو چی پسر امپراتور ون ۱۵۷–۱۴۱ ق.م.
امپراتور وو هان - لیو چه پسر امپراتور جینگ ۱۴۱–۸۷ ق.م.
امپراتور ژائو هان *۸۷ تا ۸۶ با جین میدی

*۸۷ تا ۸۰ با شونگگوان جیه

*تماماً با هئو گوانگ

لیو فولینگ پسر امپراتور وو ۸۷–۷۴ ق.م.
مارکی هایهون *تماماً با هئو گوانگ لیو هه نوه امپراتور وو ۷۴ ق.م.
امپراتور شوان هان *۷۴ تا ۶۸ با هئو گوانگ

*تماماً با امپراتریس بیوه اعظم شانگگوان

لیو بینگ یی نوه امپراتور وو ۷۴–۴۹ ق.م.
امپراتور یوان هان - لیو شی پسر امپراتور شوان ۴۹–۳۳ ق.م.
امپراتور چنگ هان - لیو آئو پسر امپراتور یوان ۳۳–۷ ق.م.
امپراتور آی هان - لیو شین نوه امپراتور یوان ۷–۱ ق.م.
امپراتور پینگ هان *تماماً با وانگ مانگ لیو کان نوه امپراتور یوان ۱–۶ م.
روزی یینگ *تماماً با وانگ مانگ لیو یینگ نبیره امپراتور شوان ۶–۹ م.

امپراتوران دودمان زین (۹ تا ۲۳)

[ویرایش]
نام امپراتور نام شخصی نسبت خانوادگی دوره حکومت
وانگ مانگ پسردائی امپراتور چنگ هان ۹–۲۳ م.

امپراتوران دودمان هان شوان (۲۳ تا ۲۵)

[ویرایش]
نام امپراتور نام شخصی نسبت خانوادگی دوره حکومت
گنگشی امپراتور لیو شیو نوه ندیده امپراتور جینگ هان ۲۳–۲۵ م.

امپراتوران هان شرقی (۲۵ تا ۲۲۰)

[ویرایش]
نام امپراتور نام شخصی نسبت خانوادگی دوره حکومت
امپراتور همراه با
امپراتور گوانگ‌وو هان - لیو شیو نوه ندیده امپراتور جینگ هان ۲۵–۵۷ م.
امپراتور مینگ هان - لیو ژوآنگ پسر امپراتور گوانگ‌وو ۵۷–۷۵ م.
امپراتور ژانگ هان - لیو دا پسر امپراتور مینگ ۷۵–۸۸ م.
امپراتور هه هان * ۸۸ تا ۹۵ با امپراتریس بیوه دو لیو ژائو پسر امپراتور ژانگ ۸۸–۱۰۶ م.
امپراتور شانگ هان * تماما با امپراتریس بیوه دنگ لیو هونگ پسر امپراتور هه ۱۰۶ م.
امپراتور آن هان *۱۰۶ تا ۱۲۱ با امپراتریس بیوه دنگ لیو هو نوه امپراتور ژانگ ۱۰۶–۱۲۵ م.
مارکی بیشیانگ *تماماً با امپراتریس بیوه یان جی لیو یی نوه امپراتور ژانگ ۱۲۵ م.
امپراتور شون هان - لیو بائو پسر امپراتور آن ۱۲۵–۱۴۴ م.
امپراتور چونگ هان *تماما با امپراتریس بیوه لیانگ لیو بینگ پسر امپراتور شون ۱۴۴–۱۴۵ م.
امپراتور ژی هان *تماما با امپراتریس بیوه لیانگ لیو زوآن نبیره امپراتور ژانگ ۱۴۵–۱۴۶ م.
امپراتور هوان هان *۱۴۶ تا ۱۵۰ با امپراتریس بیوه لیانگ لیو ژی نتیجه امپراتور ژانگ ۱۴۶–۱۶۸ م.
امپراتور لینگ هان *۱۶۸ تا ۱۷۲ با امپراتریس بیوه دئو لیو هونگ نتیجه امپراتور ژانگ ۱۶۸–۱۸۹ م.
لیو بیان *تماماً با امپراتریس بیوه هه

*تماماً با هو جین

لیو بیان پسر امپراتور لینگ ۱۸۹ م.
امپراتور شیان هان *۱۸۹ تا ۱۹۲ با دونگ ژئو

*۱۹۲ تا ۱۹۶ با لی جوه

*۱۹۶ تا ۲۲۰ با سائو سائو

لیو شی پسر امپراتور لینگ ۱۸۹–۲۲۰ م.

منابع

[ویرایش]