فلسفه زبان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

فلسفهٔ زبان (به انگلیسی: Philosophy of language) از مهم‌ترین جریان‌های فلسفه تحلیلی است که عبارت است از این تفکر که معنا و محتوای الفاظ فلسفی با عمل زبانی تبیین می‌شوند و فیلسوف باید به استعمالات حقیقی واژه‌هایی که ملازم با مفاهیم فلسفی‌اند، توجه نماید.

تعریف[ویرایش]

آلستون، فلسفه زبان را شامل هر چیزی می‌داند که فیلسوفان از آن جهت که فیلسوف‌اند، به هنگام تفکر دربارهٔ زبان انجام می‌دهند. فلسفه زبان در واقع تلاشی است برای روشن کردن مفاهیمی اساسی که به هنگام تفکر دربارهٔ زبان انجام می‌دهیم.[۱]فلسفه زبان در واقع پژوهشی فلسفی در باب ماهیت زبان و چیستی آن، رابطه بین زبان، کاربران زبان و جهان است. فلسفه زبان دانشی متفاوت با زبان‌شناسی است هر چند که بایستی به مواردی توجه کند که زبان شناسان و علوم مضبوط مرتبط پدیدار می‌کنند.[۲]زمانی که واژه فلسفه زبان به کار گرفته می‌شود عمدتاً برای اشاره به جریان فلسفه تحلیلی در کشورهای آنگلوساکسون است که ریشه‌های اولیه آن در آلمان و اتریش ابتدای قرن بیستم است.[۳]

معنا و ارجاع[ویرایش]

نظریه‌ای فلسفی دربارهٔ معنا به ما می‌توضیح می‌دهد که چه چیز یک رشته از علائم و صوت‌ها را معنادار می‌کند و چگونه این رشته از اصوات و علائم، معنای مشخصی و متمایزی دارند. این نظریه فلسفی نیز باید توضیح دهد که چگونه انسان‌ها می‌توانند عبارت‌های معناداری را درست کنند و این کار را بدون کم‌ترین زحمتی انجام می‌دهند. یکی از تصورهای رایجی که در مورد معنا وجود دارد این است که معنای عبارت‌های زبانی به این خاطر است که آن‌ها چیزهایی را در جهان باز می‌نمایند. این نظریه، همان نظریه ارجاعی معناست که بر اساس فهم عرف شکل گرفته‌است.[۴]

نظریه ارجاعی[ویرایش]

اصطلاحات زبانی به این سبب معنای خود را دارند که بازنمایانندهٔ اشیاء هستند. معنای آن‌ها همان چیزی است که آن‌ها نشان می‌دهند. بر اساس نظریه ارجاعی، کلمات مانند بر چسب اند و مانند نشانه‌هایی هستند که برای نام‌گذاری، نشانه گذاری، بازنمایی، دلالت و ارجاع بکار می‌روند. مثلاً کلمه «سگ» به سگ‌ها دلالت می‌کند همان‌طور که در زبان فرانسوی واژه chien و واژه آلمانی Hund چنین کاری را انجام می‌دهند. در نظریه ارجاعی، معناداری تمام واژه‌ها بر اساس وجود پیوندی قراردادی میان آن‌ها و چیزها یا وضعیت امور در جهان توضیح داده می‌شود. دو انتقاد عمده بر این نظریه وارد شده‌است:

انتقاد یکم[ویرایش]

بر اساس انتقاد اول، نخست این که نام‌های چیزی‌های ناموجود به چیزی دلالت نمی‌کند. مثلاً پگاسوس (اسب بالدار) یا سیمرغ بر چیزی دلالت نمی‌کند و به چیزی ارجاع نمی‌کند چون در عالم واقع چیزی به نام اسب بالدار اصلاً وجود ندارد. ضمیرهای سور دار مانند «هیچ‌کس»، «هرکس» نیز بر چیزی دلالت و ارجاع نمی‌کند. دوم آن که صقات مانند چاقی و لاغری دارای مابازایی در خارج نیستند. سوم آن کلماتی هستند که شهودا اسم اند ولی نام اشیایی منفرد نیستند مانند «محض خاطر». چهارم کلماتی ماننده از، بسیار، آه و هی، که به نظر نمی‌رسد به نوعی از اشیاء اصلاً ارجاع بدهند.[۵]

انتقاد دوم[ویرایش]

بر اساس نظریه ارجاعی هر جمله‌ای فهرستی از یک سری نام است.

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

منابع[ویرایش]

In analytic philosophy, philosophy of language investigates the nature of language, the relations between language, language users, and the world.[1] Investigations may include inquiry into the nature of meaning, intentionality, reference, the constitution of sentences, concepts, learning, and thought.

Gottlob Frege and Bertrand Russell were pivotal figures in analytic philosophy's "linguistic turn". These writers were followed by Ludwig Wittgenstein (Tractatus Logico-Philosophicus), the Vienna Circle as well as the logical positivists, and Willard Van Orman Quine.[2]

In continental philosophy, language is not studied as a separate discipline. Rather, it is an inextricable part of many other areas of thought, such as phenomenology, structural semiotics,[3] hermeneutics, existentialism, deconstruction and critical theory.

History

Ancient philosophy

In the West, inquiry into language stretches back to the 5th century BC with Socrates, Plato, Aristotle, and the Stoics.[4] Both in India and in Greece, linguistic speculation predates the emergence of grammatical traditions of systematic description of language, which emerged around the 5th century BC in India (see Yāska), and around the 3rd century BC in Greece (see Rhianus).[citation needed]

In the dialogue Cratylus, Plato considered the question of whether the names of things were determined by convention or by nature. He criticized conventionalism because it led to the bizarre consequence that anything can be conventionally denominated by any name. Hence, it cannot account for the correct or incorrect application of a name. He claimed that there was a natural correctness to names. To do this, he pointed out that compound words and phrases have a range of correctness. He also argued that primitive names had a natural correctness, because each phoneme represented basic ideas or sentiments. For example, for Plato the letter l and its sound represented the idea of softness. However, by the end of the Cronic, he had admitted that some social conventions were also involved, and that there were faults in the idea that phonemes had individual meanings.[5]

Aristotle interested himself with the issues of logic, categories, and meaning creation. He separated all things into categories of species and genus. He thought that the meaning of a predicate was established through an abstraction of the similarities between various individual things. This theory later came to be called nominalism.[6] However, since Aristotle took these similarities to be constituted by a real commonality of form, he is more often considered a proponent of "moderate realism".

The Stoic philosophers made important contributions to the analysis of grammar, distinguishing five parts of speech: nouns, verbs, appellatives (names or epithets), conjunctions and articles. They also developed a sophisticated doctrine of the lektón associated with each sign of a language, but distinct from both the sign itself and the thing to which it refers. This lektón was the meaning (or sense) of every term. The completelektón of a sentence is what we would now call its proposition.[7] Only propositions were considered "truth-bearers" or "truth-vehicles" (i.e., they could be called true or false) while sentences were simply their vehicles of expression. Different lektá could also express things besides propositions, such as commands, questions and exclamations.[8]

Medieval philosophy

Medieval philosophers were greatly interested in the subtleties of language and its usage. For many scholastics, this interest was provoked by the necessity of translating Greek texts into Latin. There were several noteworthy philosophers of language in the medieval period. According to Peter J. King, (although this has been disputed), Peter Abelard anticipated the modern ideas of sense and reference.[9] Also, William of Ockham's Summa Logicae brought forward one of the first serious proposals for codifying a mental language.[10]

The scholastics of the high medieval period, such as Ockham and John Duns Scotus, considered logic to be a scientia sermocinalis (science of language). The result of their studies was the elaboration of linguistic-philosophical notions whose complexity and subtlety has only recently come to be appreciated. Many of the most interesting problems of modern philosophy of language were anticipated by medieval thinkers. The phenomena of vagueness and ambiguity were analyzed intensely, and this led to an increasing interest in problems related to the use of syncategorematic words such as and, or, not, if, and every. The study of categorematic words (or terms) and their properties was also developed greatly.[11] One of the major developments of the scholastics in this area was the doctrine of the suppositio.[12] The suppositio of a term is the interpretation that is given of it in a specific context. It can be proper or improper (as when it is used in metaphor, metonyms and other figures of speech). A proper suppositio, in turn, can be either formal or material accordingly when it refers to its usual non-linguistic referent (as in "Charles is a man"), or to itself as a linguistic entity (as in "Charles has seven letters"). Such a classification scheme is the precursor of modern distinctions between use and mention, and between language and metalanguage.[12]

There is a tradition called speculative grammar which existed from the 11th to the 13th century. Leading scholars included, among others, Martin of Dacia and Thomas of Erfurt (see Modistae).

Modern philosophy

Linguists of the Renaissance and Baroque periods such as Johannes Goropius Becanus, Athanasius Kircher and John Wilkins were infatuated with the idea of a philosophical language reversing the confusion of tongues, influenced by the gradual discovery of Chinese characters and Egyptian hieroglyphs (Hieroglyphica). This thought parallels the idea that there might be a universal language of music.

European scholarship began to absorb the Indian linguistic tradition only from the mid-18th century, pioneered by Jean François Pons and Henry Thomas Colebrooke (the editio princeps of Varadarāja, a 17th-century Sanskrit grammarian, dating to 1849).

In the early 19th century, the Danish philosopher Søren Kierkegaard insisted that language ought to play a larger role in Western philosophy. He argues that philosophy has not sufficiently focused on the role language plays in cognition and that future philosophy ought to proceed with a conscious focus on language:

If the claim of philosophers to be unbiased were all it pretends to be, it would also have to take account of language and its whole significance in relation to speculative philosophy ... Language is partly something originally given, partly that which develops freely. And just as the individual can never reach the point at which he becomes absolutely independent ... so too with language.[13]

Contemporary philosophy

The phrase "linguistic turn" was used to describe the noteworthy emphasis that contemporary philosophers put upon language.

Language began to play a central role in Western philosophy in the early 20th century. One of the central figures involved in this development was the German philosopher Gottlob Frege, whose work on philosophical logic and the philosophy of language in the late 19th century influenced the work of 20th-century analytic philosophers Bertrand Russell and Ludwig Wittgenstein. The philosophy of language became so pervasive that for a time, in analytic philosophy circles, philosophy as a whole was understood to be a matter of philosophy of language.

In continental philosophy, the foundational work in the field was Ferdinand de Saussure's Cours de linguistique générale,[3] published posthumously in 1916.

Major topics and sub-fields

Communication

Secondly, this field of study seeks to better understand what speakers and listeners do with language in communication, and how it is used socially. Specific interests include the topics of language learning, language creation, and speech acts.

Thirdly, the question of how language relates to the minds of both the speaker and the interpreter is investigated. Of specific interest is the grounds for successful translation of words and concepts into their equivalents in another language.

Composition and parts

It has long been known that there are different parts of speech. One part of the common sentence is the lexical word, which is composed of nouns, verbs, and adjectives. A major question in the field – perhaps the single most important question for formalist and structuralist thinkers – is, "How does the meaning of a sentence emerge out of its parts?"

Example of a syntactic tree

Many aspects of the problem of the composition of sentences are addressed in the field of linguistics of syntax. Philosophical semantics tends to focus on the principle of compositionality to explain the relationship between meaningful parts and whole sentences. The principle of compositionality asserts that a sentence can be understood on the basis of the meaning of the parts of the sentence (i.e., words, morphemes) along with an understanding of its structure (i.e., syntax, logic).[14] Further, syntactic propositions are arranged into 'discourse' or 'narrative' structures, which also encode meanings through pragmatics like temporal relations and pronominals.[15]

It is possible to use the concept of functions to describe more than just how lexical meanings work: they can also be used to describe the meaning of a sentence. Take, for a moment, the sentence "The horse is red". We may consider "the horse" to be the product of a propositional function. A propositional function is an operation of language that takes an entity (in this case, the horse) as an input and outputs a semantic fact (i.e., the proposition that is represented by "The horse is red"). In other words, a propositional function is like an algorithm. The meaning of "red" in this case is whatever takes the entity "the horse" and turns it into the statement, "The horse is red."[16]

Linguists have developed at least two general methods of understanding the relationship between the parts of a linguistic string and how it is put together: syntactic and semantic trees. Syntactic trees draw upon the words of a sentence with the grammar of the sentence in mind. Semantic trees, on the other hand, focus upon the role of the meaning of the words and how those meanings combine to provide insight onto the genesis of semantic facts.

Mind and language

Innateness and learning

Some of the major issues at the intersection of philosophy of language and philosophy of mind are also dealt with in modern psycholinguistics. Some important questions are How much of language is innate? Is language acquisition a special faculty in the mind? What is the connection between thought and language?

There are three general perspectives on the issue of language learning. The first is the behaviorist perspective, which dictates that not only is the solid bulk of language learned, but it is learned via conditioning. The second is the hypothesis testing perspective, which understands the child's learning of syntactic rules and meanings to involve the postulation and testing of hypotheses, through the use of the general faculty of intelligence. The final candidate for explanation is the innatist perspective, which states that at least some of the syntactic settings are innate and hardwired, based on certain modules of the mind.[17][18]

There are varying notions of the structure of the brain when it comes to language. Connectionist models emphasize the idea that a person's lexicon and their thoughts operate in a kind of distributed, associative network.[19] Nativist models assert that there are specialized devices in the brain that are dedicated to language acquisition.[18] Computation models emphasize the notion of a representational language of thought and the logic-like, computational processing that the mind performs over them.[20] Emergentist models focus on the notion that natural faculties are a complex system that emerge from simpler biological parts. Reductionist models attempt to explain higher-level mental processes in terms of the basic low-level neurophysiological activity of the brain.[21]

Language and thought

An important problem which touches both philosophy of language and philosophy of mind is to what extent language influences thought and vice versa. There have been a number of different perspectives on this issue, each offering a number of insights and suggestions.

Linguists Sapir and Whorf suggested that language limited the extent to which members of a "linguistic community" can think about certain subjects (a hypothesis paralleled in George Orwell's novel Nineteen Eighty-Four).[22] In other words, language was analytically prior to thought. Philosopher Michael Dummett is also a proponent of the "language-first" viewpoint.[23]

The stark opposite to the Sapir–Whorf position is the notion that thought (or, more broadly, mental content) has priority over language. The "knowledge-first" position can be found, for instance, in the work of Paul Grice.[23] Further, this view is closely associated with Jerry Fodor and his language of thought hypothesis. According to his argument, spoken and written language derive their intentionality and meaning from an internal language encoded in the mind.[24] The main argument in favor of such a view is that the structure of thoughts and the structure of language seem to share a compositional, systematic character. Another argument is that it is difficult to explain how signs and symbols on paper can represent anything meaningful unless some sort of meaning is infused into them by the contents of the mind. One of the main arguments against is that such levels of language can lead to an infinite regress.[24] In any case, many philosophers of mind and language, such as Ruth Millikan, Fred Dretske and Fodor, have recently turned their attention to explaining the meanings of mental contents and states directly.

Another tradition of philosophers has attempted to show that language and thought are coextensive – that there is no way of explaining one without the other. Donald Davidson, in his essay "Thought and Talk", argued that the notion of belief could only arise as a product of public linguistic interaction. Daniel Dennett holds a similar interpretationist view of propositional attitudes.[25] To an extent, the theoretical underpinnings to cognitive semantics (including the notion of semantic framing) suggest the influence of language upon thought.[26] However, the same tradition views meaning and grammar as a function of conceptualization, making it difficult to assess in any straightforward way.

Some thinkers, like the ancient sophist Gorgias, have questioned whether or not language was capable of capturing thought at all.

There are studies that prove that languages shape how people understand causality. Some of them were performed by Lera Boroditsky. For example, English speakers tend to say things like "John broke the vase" even for accidents. However, Spanish or Japanese speakers would be more likely to say "the vase broke itself." In studies conducted by Caitlin Fausey at Stanford University speakers of English, Spanish and Japanese watched videos of two people popping balloons, breaking eggs and spilling drinks either intentionally or accidentally. Later everyone was asked whether they could remember who did what. Spanish and Japanese speakers did not remember the agents of accidental events as well as did English speakers.[28]

Russian speakers, who make an extra distinction between light and dark blue in their language, are better able to visually discriminate shades of blue. The Piraha, a tribe in Brazil, whose language has only terms like few and many instead of numerals, are not able to keep track of exact quantities.[29]

In one study German and Spanish speakers were asked to describe objects having opposite gender assignment in those two languages. The descriptions they gave differed in a way predicted by grammatical gender. For example, when asked to describe a "key"—a word that is masculine in German and feminine in Spanish—the German speakers were more likely to use words like "hard," "heavy," "jagged," "metal," "serrated," and "useful," whereas Spanish speakers were more likely to say "golden," "intricate," "little," "lovely," "shiny," and "tiny." To describe a "bridge," which is feminine in German and masculine in Spanish, the German speakers said "beautiful," "elegant," "fragile," "peaceful," "pretty," and "slender," and the Spanish speakers said "big," "dangerous," "long," "strong," "sturdy," and "towering." This was the case even though all testing was done in English, a language without grammatical gender.[30]

In a series of studies conducted by Gary Lupyan, people were asked to look at a series of images of imaginary aliens.[31] Whether each alien was friendly or hostile was determined by certain subtle features but participants were not told what these were. They had to guess whether each alien was friendly or hostile, and after each response they were told if they were correct or not, helping them learn the subtle cues that distinguished friend from foe. A quarter of the participants were told in advance that the friendly aliens were called "leebish" and the hostile ones "grecious", while another quarter were told the opposite. For the rest, the aliens remained nameless. It was found that participants who were given names for the aliens learned to categorize the aliens far more quickly, reaching 80 per cent accuracy in less than half the time taken by those not told the names. By the end of the test, those told the names could correctly categorize 88 per cent of aliens, compared to just 80 per cent for the rest. It was concluded that naming objects helps us categorize and memorize them.

In another series of experiments [32] a group of people was asked to view furniture from an IKEA catalog. Half the time they were asked to label the object – whether it was a chair or lamp, for example – while the rest of the time they had to say whether or not they liked it. It was found that when asked to label items, people were later less likely to recall the specific details of products, such as whether a chair had arms or not. It was concluded that labeling objects helps our minds build a prototype of the typical object in the group at the expense of individual features.[33]

Meaning

The topic that has received the most attention in the philosophy of language has been the nature of meaning, to explain what "meaning" is, and what we mean when we talk about meaning. Within this area, issues include: the nature of synonymy, the origins of meaning itself, our apprehension of meaning, and the nature of composition (the question of how meaningful units of language are composed of smaller meaningful parts, and how the meaning of the whole is derived from the meaning of its parts).

There have been several distinctive explanations of what a linguistic "meaning" is. Each has been associated with its own body of literature.

Other theories exist to discuss non-linguistic meaning (i.e., meaning as conveyed by body language, meanings as consequences, etc.).[47]

Reference

Investigations into how language interacts with the world are called theories of reference. Gottlob Frege was an advocate of a mediated reference theory. Frege divided the semantic content of every expression, including sentences, into two components: sense and reference. The sense of a sentence is the thought that it expresses. Such a thought is abstract, universal and objective. The sense of any sub-sentential expression consists in its contribution to the thought that its embedding sentence expresses. Senses determine reference and are also the modes of presentation of the objects to which expressions refer. Referents are the objects in the world that words pick out. The senses of sentences are thoughts, while their referents are truth values (true or false). The referents of sentences embedded in propositional attitude ascriptions and other opaque contexts are their usual senses.[48]

Bertrand Russell, in his later writings and for reasons related to his theory of acquaintance in epistemology, held that the only directly referential expressions are, what he called, "logically proper names". Logically proper names are such terms as I, now, here and other indexicals.[49][50] He viewed proper names of the sort described above as "abbreviated definite descriptions" (see Theory of descriptions). Hence Donald J. Trump may be an abbreviation for "the current President of the United States and husband of Melania Trump." Definite descriptions are denoting phrases (see "On Denoting") which are analyzed by Russell into existentially quantified logical constructions. Such phrases denote in the sense that there is an object that satisfies the description. However, such objects are not to be considered meaningful on their own, but have meaning only in the proposition expressed by the sentences of which they are a part. Hence, they are not directly referential in the same way as logically proper names, for Russell.[51][52]

On Frege's account, any referring expression has a sense as well as a referent. Such a "mediated reference" view has certain theoretical advantages over Mill's view. For example, co-referential names, such as Samuel Clemens and Mark Twain, cause problems for a directly referential view because it is possible for someone to hear "Mark Twain is Samuel Clemens" and be surprised – thus, their cognitive content seems different.

Despite the differences between the views of Frege and Russell, they are generally lumped together as descriptivists about proper names. Such descriptivism was criticized in Saul Kripke's Naming and Necessity.

Kripke put forth what has come to be known as "the modal argument" (or "argument from rigidity"). Consider the name Aristotle and the descriptions "the greatest student of Plato", "the founder of logic" and "the teacher of Alexander". Aristotle obviously satisfies all of the descriptions (and many of the others we commonly associate with him), but it is not necessarily true that if Aristotle existed then Aristotle was any one, or all, of these descriptions. Aristotle may well have existed without doing any single one of the things for which he is known to posterity. He may have existed and not have become known to posterity at all or he may have died in infancy. Suppose that Aristotle is associated by Mary with the description "the last great philosopher of antiquity" and (the actual) Aristotle died in infancy. Then Mary's description would seem to refer to Plato. But this is deeply counterintuitive. Hence, names are rigid designators, according to Kripke. That is, they refer to the same individual in every possible world in which that individual exists. In the same work, Kripke articulated several other arguments against "Frege–Russell" descriptivism[43] (see also Kripke's causal theory of reference).

It is worth noting that the whole philosophical enterprise of studying reference has been critiqued by linguist Noam Chomsky in various works.[53][54]

Social interaction and language

A common claim is that language is governed by social conventions. Questions inevitably arise on surrounding topics. One question is, "What exactly is a convention, and how do we study it?", and second, "To what extent do conventions even matter in the study of language?" David Kellogg Lewis proposed a worthy reply to the first question by expounding the view that a convention is a rationally self-perpetuating regularity in behavior. However, this view seems to compete to some extent with the Gricean view of speaker's meaning, requiring either one (or both) to be weakened if both are to be taken as true.[23]

Some have questioned whether or not conventions are relevant to the study of meaning at all. Noam Chomsky proposed that the study of language could be done in terms of the I-Language, or internal language of persons. If this is so, then it undermines the pursuit of explanations in terms of conventions, and relegates such explanations to the domain of "meta-semantics". Metasemantics is a term used by philosopher of language Robert Stainton to describe all those fields that attempt to explain how semantic facts arise.[16] One fruitful source of research involves investigation into the social conditions that give rise to, or are associated with, meanings and languages. Etymology (the study of the origins of words) and stylistics (philosophical argumentation over what makes "good grammar", relative to a particular language) are two other examples of fields that are taken to be meta-semantic.

Not surprisingly, many separate (but related) fields have investigated the topic of linguistic convention within their own research paradigms. The presumptions that prop up each theoretical view are of interest to the philosopher of language. For instance, one of the major fields of sociology, symbolic interactionism, is based on the insight that human social organization is based almost entirely on the use of meanings.[55] In consequence, any explanation of a social structure (like an institution) would need to account for the shared meanings which create and sustain the structure.

Rhetoric is the study of the particular words that people use to achieve the proper emotional and rational effect in the listener, be it to persuade, provoke, endear, or teach. Some relevant applications of the field include the examination of propaganda and didacticism, the examination of the purposes of swearing and pejoratives (especially how it influences the behavior of others, and defines relationships), or the effects of gendered language. It can also be used to study linguistic transparency (or speaking in an accessible manner), as well as performative utterances and the various tasks that language can perform (called "speech acts"). It also has applications to the study and interpretation of law, and helps give insight to the logical concept of the domain of discourse.

Literary theory is a discipline that some literary theorists claim overlaps with the philosophy of language. It emphasizes the methods that readers and critics use in understanding a text. This field, an outgrowth of the study of how to properly interpret messages, is unsurprisingly closely tied to the ancient discipline of hermeneutics.

Truth

Finally, philosophers of language investigate how language and meaning relate to truth and the reality being referred to. They tend to be less interested in which sentences are actually true, and more in what kinds of meanings can be true or false. A truth-oriented philosopher of language might wonder whether or not a meaningless sentence can be true or false, or whether or not sentences can express propositions about things that do not exist, rather than the way sentences are used.[citation needed]

Language and continental philosophy

In continental philosophy, language is not studied as a separate discipline, as it is in analytic philosophy. Rather, it is an inextricable part of many other areas of thought, such as phenomenology, structural semiotics,[3] hermeneutics, existentialism, structuralism, deconstruction and critical theory. The idea of language is often related to that of logic in its Greek sense as "logos", meaning discourse or dialectic. Language and concepts are also seen as having been formed by history and politics, or even by historical philosophy itself.

The field of hermeneutics, and the theory of interpretation in general, has played a significant role in 20th century continental philosophy of language and ontology beginning with Martin Heidegger. Heidegger combines phenomenology with the hermeneutics of Wilhelm Dilthey. Heidegger believed language was one of the most important concepts for Dasein. Heidegger believed that language today is worn out because of overuse of important words, and would be inadequate for in-depth study of Being (Sein). For example, Sein (being), the word itself, is saturated with multiple meanings. Thus, he invented new vocabulary and linguistic styles, based on Ancient Greek and Germanic etymological word relations, to disambiguate commonly used words. He avoided words like consciousness, ego, human, nature, etc. and instead talked holistically of Being-in-the-world, Dasein.

With such new concepts as Being-in-the-world, Heidegger constructs his theory of language, centered on speech. He believed speech (talking, listening, silence) was the most essential and pure form of language. Heidegger claims writing is only a supplement to speech, because even a reader constructs or contributes one's own "talk" while reading. The most important feature of language is its projectivity, the idea that language is prior to human speech. This means that when one is "thrown" into the world, his existence is characterized from the beginning by a certain pre-comprehension of the world. However, it is only after naming, or "articulation of intelligibility", can one have primary access to Dasein and Being-in-the-World.[56]

Hans-Georg Gadamer expanded on these ideas of Heidegger and proposed a complete hermeneutic ontology. In Truth and Method, Gadamer describes language as "the medium in which substantive understanding and agreement take place between two people."[57] In addition, Gadamer claims that the world is linguistically constituted, and cannot exist apart from language. For example, monuments and statues cannot communicate without the aid of language. Gadamer also claims that every language constitutes a world-view, because the linguistic nature of the world frees each individual from an objective environment: "... the fact that we have a world at all depends upon [language] and presents itself in it. The world as world exists for man as for no other creature in the world."[57]

Paul Ricœur, on the other hand, proposed a hermeneutics which, reconnecting with the original Greek sense of the term, emphasized the discovery of hidden meanings in the equivocal terms (or "symbols") of ordinary language. Other philosophers who have worked in this tradition include Luigi Pareyson and Jacques Derrida.[58]

Semiotics is the study of the transmission, reception and meaning of signs and symbols in general. In this field, human language (both natural and artificial) is just one among many ways that humans (and other conscious beings) are able to communicate. It allows them to take advantage of and effectively manipulate the external world in order to create meaning for themselves and transmit this meaning to others. Every object, every person, every event, and every force communicates (or signifies) continuously. The ringing of a telephone for example, is the telephone. The smoke that I see on the horizon is the sign that there is a fire. The smoke signifies. The things of the world, in this vision, seem to be labeled precisely for intelligent beings who only need to interpret them in the way that humans do. Everything has meaning. True communication, including the use of human language, however, requires someone (a sender) who sends a message, or text, in some code to someone else (a receiver). Language is studied only insofar as it is one of these forms (the most sophisticated form) of communication. Some important figures in the history of semiotics, are Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, and Roman Jakobson. In modern times, its best-known figures include Umberto Eco, A. J. Greimas, Louis Hjelmslev, and Tullio De Mauro.[58] Investigations on signs in non-human communications are subject to biosemiotics, a field founded in the late 20th century by Thomas Sebeok and Thure von Uexküll.

Problems in the philosophy of language

Formal versus informal approaches

Another of the questions that has divided philosophers of language is the extent to which formal logic can be used as an effective tool in the analysis and understanding of natural languages. While most philosophers, including Gottlob Frege, Alfred Tarski and Rudolf Carnap, have been more or less skeptical about formalizing natural languages, many of them developed formal languages for use in the sciences or formalized parts of natural language for investigation. Some of the most prominent members of this tradition of formal semantics include Tarski, Carnap, Richard Montague and Donald Davidson.[59]

On the other side of the divide, and especially prominent in the 1950s and '60s, were the so-called "ordinary language philosophers". Philosophers such as P. F. Strawson, John Langshaw Austin and Gilbert Ryle stressed the importance of studying natural language without regard to the truth-conditions of sentences and the references of terms. They did not believe that the social and practical dimensions of linguistic meaning could be captured by any attempts at formalization using the tools of logic. Logic is one thing and language is something entirely different. What is important is not expressions themselves but what people use them to do in communication.[60]

Hence, Austin developed a theory of speech acts, which described the kinds of things which can be done with a sentence (assertion, command, inquiry, exclamation) in different contexts of use on different occasions.[61] Strawson argued that the truth-table semantics of the logical connectives (e.g., , and ) do not capture the meanings of their natural language counterparts ("and", "or" and "if-then").[62] While the "ordinary language" movement basically died out in the 1970s, its influence was crucial to the development of the fields of speech-act theory and the study of pragmatics. Many of its ideas have been absorbed by theorists such as Kent Bach, Robert Brandom, Paul Horwich and Stephen Neale.[39] In recent work, the division between semantics and pragmatics has become a lively topic of discussion at the interface of philosophy and linguistics, for instance in work by Sperber and Wilson, Carston and Levinson.[63][64][65]

While keeping these traditions in mind, the question of whether or not there is any grounds for conflict between the formal and informal approaches is far from being decided. Some theorists, like Paul Grice, have been skeptical of any claims that there is a substantial conflict between logic and natural language.[66]

Problem of universals and composition

One debate that has captured the interest of many philosophers is the debate over the meaning of universals. One might ask, for example, "When people say the word rocks, what is it that the word represents?" Two different answers have emerged to this question. Some have said that the expression stands for some real, abstract universal out in the world called "rocks". Others have said that the word stands for some collection of particular, individual rocks that we associate with merely a nomenclature. The former position has been called philosophical realism, and the latter nominalism.[67]

The issue here can be explicated if we examine the proposition "Socrates is a Man".

From the radical realist's perspective, the connection between S and M is a connection between two abstract entities. There is an entity, "man", and an entity, "Socrates". These two things connect in some way or overlap.

From a nominalist's perspective, the connection between S and M is the connection between a particular entity (Socrates) and a vast collection of particular things (men). To say that Socrates is a man is to say that Socrates is a part of the class of "men". Another perspective is to consider "man" to be a property of the entity, "Socrates".

There is a third way, between nominalism and radical realism, usually called "moderate realism" and attributed to Aristotle and Thomas Aquinas. Moderate realists hold that "man" refers to a real essence or form that is really present and identical in Socrates and all other men, but "man" does not exist as a separate and distinct entity. This is a realist position, because "Man" is real, insofar as it really exists in all men; but it is a moderate realism, because "Man" is not an entity separate from the men it informs.

Nature of language

Many philosophical discussions of language begin by clarifying terminology. One item which has undergone significant scrutiny is the idea of language itself. Those philosophers who have set themselves to the task ask two important questions: "What is language in general?" and "What is a particular, individual language?"

Some semiotic outlooks have stressed that language is the mere manipulation and use of symbols in order to draw attention to signified content. If this were so, then humans would not be the sole possessors of language skills.[58] On the other hand, many works by linguist Noam Chomsky have emphasized the role of syntax as a characteristic of any language.[68]

More puzzling is the question of what it is that distinguishes one particular language from another. What is it that makes "English" English? What's the difference between Spanish and French? Chomsky has indicated that the search for what it means to be a language must begin with the study of the internal language of persons, or I-languages, which are based upon certain rules (or principles and parameters) which generate grammars. This view is supported in part by the conviction that there is no clear, general, and principled difference between one language and the next, and which may apply across the field of all languages. Other attempts, which he dubs E-languages, have tried to explain a language as usage within a specific speech community with a specific set of well-formed utterances in mind (markedly associated with linguists like Bloomfield).[69]

Translation and interpretation

Translation and interpretation are two other problems that philosophers of language have attempted to confront. In the 1950s, W.V. Quine argued for the indeterminacy of meaning and reference based on the principle of radical translation. In Word and Object, Quine asks readers to imagine a situation in which they are confronted with a previously undocumented, group of indigenous people where they must attempt to make sense of the utterances and gestures that its members make. This is the situation of radical translation.[70]

He claimed that, in such a situation, it is impossible in principle to be absolutely certain of the meaning or reference that a speaker of the indigenous peoples language attaches to an utterance. For example, if a speaker sees a rabbit and says "gavagai", is she referring to the whole rabbit, to the rabbit's tail, or to a temporal part of the rabbit. All that can be done is to examine the utterance as a part of the overall linguistic behaviour of the individual, and then use these observations to interpret the meaning of all other utterances. From this basis, one can form a manual of translation. But, since reference is indeterminate, there will be many such manuals, no one of which is more correct than the others. For Quine, as for Wittgenstein and Austin, meaning is not something that is associated with a single word or sentence, but is rather something that, if it can be attributed at all, can only be attributed to a whole language.[70] The resulting view is called semantic holism.

Inspired by Quine's discussion, Donald Davidson extended the idea of radical translation to the interpretation of utterances and behavior within a single linguistic community. He dubbed this notion radical interpretation. He suggested that the meaning that any individual ascribed to a sentence could only be determined by attributing meanings to many, perhaps all, of the individual's assertions, as well as their mental states and attitudes.[37]

Vagueness

One issue that has troubled philosophers of language and logic is the problem of the vagueness of words. The specific instances of vagueness that most interest philosophers of language are those where the existence of "borderline cases" makes it seemingly impossible to say whether a predicate is true or false. Classic examples are "is tall" or "is bald", where it cannot be said that some borderline case (some given person) is tall or not-tall. In consequence, vagueness gives rise to the paradox of the heap. Many theorists have attempted to solve the paradox by way of n-valued logics, such as fuzzy logic, which have radically departed from classical two-valued logics.[71]

References

 1. ^ "Philosophy of language". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2018-11-14.
 2. ^ "Philosophy of Language". Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 2019-09-22.
 3. ^ a b c David Kreps, Bergson, Complexity and Creative Emergence, Springer, 2015, p. 92.
 4. ^ Blackburn, S. "History of the Philosophy of Language". In Oxford Companion to Philosophy. ed. Ted Honderich. Oxford: Oxford University Press. 1995. ISBN 0-19-866132-0
 5. ^ Plato, Cratylus (c. 360 BCE). Series: Cambridge Studies in the Dialogues of Plato. Trans. David Sedley. Cambridge: University of Cambridge Press. 2003. ISBN 978-0-521-58492-0 also available from Project Gutenberg.
 6. ^ Steven K. Strange, (1992) Porphyry: On Aristotle, Categories. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 0-8014-2816-5.
 7. ^ Eco, Umberto (1986). Semiotics and the Philosophy of Language. Indiana University Press. ISBN 9780253203984.
 8. ^ Mates, B. (1953) Stoic Logic. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-02368-4
 9. ^ King, Peter. Peter Abelard. Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/abelard/#4
 10. ^ Chalmers, D. (1999) "Is there Synonymy in Occam's Mental Language?". Published in The Cambridge Companion to Ockham, edited by Paul Vincent Spade. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-58244-5
 11. ^ Marconi, D. "Storia della Filosofia del Linguaggio". In L'Enciclopedia Garzantina della Filosofia. ed. Gianni Vattimo. Milan: Garzanti Editori. 1981. ISBN 88-11-50515-1
 12. ^ a b Kretzmann, N., Anthony Kenny & Jan Pinborg. (1982) Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22605-8
 13. ^ Søren Kierkegaard (1813–1855). In Cloeren, H. Language and Thought. Berlin: Walter de Gruyter, 1988.
 14. ^ Pagin, P. "Are Holism and Compositionality Compatible?" In Olismo. ed. Massimo dell'Utri. Macerata: Quodlibet. 2002. ISBN 88-86570-85-6
 15. ^ Syntax: An Introduction, Volume 1 Talmy GivónJohn Benjamins Publishing, 2001
 16. ^ a b Stainton, Robert J. (1996). Philosophical perspectives on language. Peterborough, Ont., Broadview Press.
 17. ^ Fodor, Jerry A. (1983). The Modularity of Mind: An Essay in Faculty Psychology. The MIT Press. ISBN 0-262-56025-9.
 18. ^ a b Pinker, S. (1994) L'Istinto del Linguaggio. Original title: The Language Instinct. 1997. Milan: Arnaldo Mondadori Editori. ISBN 88-04-45350-8
 19. ^ Churchland, P. (1995) Engine of Reason, Seat of the Soul: A Philosophical Journey Into the Brain. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 20. ^ Fodor, J and E. Lepore. (1999) "All at Sea in Semantic Space: Churchland on Meaning Similarity." Journal of Philosophy 96, 381–403.
 21. ^ Hofstadter, D.R. (1979) Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. New York: Random House. ISBN 0-394-74502-7
 22. ^ Kay, P. and W. Kempton. 1984. "What is the Sapir-Whorf Hypothesis?" American Anthropologist 86(1): 65–79.
 23. ^ a b c Bunnin, Nicholas; Tsui-James, E. P. The Blackwell Companion to Philosophy. Oxford: Blackwell. pp. 97, 120–121.
 24. ^ a b Fodor, J. The Language of Thought, Harvard University Press, 1975, ISBN 0-674-51030-5.
 25. ^ Gozzano, S. "Olismo, Razionalità e Interpretazione". In Olismo ed. Massimo dell'Utri. 2002. Macerata: Quodlibet. ISBN 88-86570-85-6
 26. ^ Lakoff, G. (1987) Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. Chicago:University of Chicago Press. ISBN 0-226-46804-6.
 27. ^ Giorgias (c. 375 BCE) translated by Kathleen Freeman. In Kaufmann, W. Philosophic Classics: Thales to Ockham. New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1961, 1968.
 28. ^ http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/Proceedings/2009/papers/559/paper559.pdf
 29. ^ Boroditsky, Lera (2010-07-23). "Lost in Translation. New cognitive research suggests that language profoundly influences the way people see the world; a different sense of blame in Japanese and Spanish by Lera Boroditsky". Online.wsj.com. Retrieved 2011-12-10.
 30. ^ "How Does Our Language Shape The Way We Think?". Edge.org. Retrieved 2011-12-10.
 31. ^ http://sapir.psych.wisc.edu/papers/lupyan_rakison_mcClelland_2007.pdf
 32. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-11-02. Retrieved 2013-07-24.CS1 maint: archived copy as title (link)
 33. ^ "What's in a name? The words behind thought by David Robson". Newscientist.com. 2010-09-06. Retrieved 2011-12-10.
 34. ^ Grigoris Antoniou, John Slaney (eds.), Advanced Topics in Artificial Intelligence, Springer, 1998, p. 9.
 35. ^ Block, Ned. "Conceptual Role Semantics" (online).
 36. ^ Tarski, Alfred. (1944). The Semantical Conception of Truth. PDF.
 37. ^ a b Davidson, D. (2001) Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-924629-7
 38. ^ Wittgenstein, L. (1958) Philosophical Investigations. Third edition. trans. G. E. M. Anscombe. New York: Macmillan Publishing Co.
 39. ^ a b Brandom, R. (1994) Making it Explicit. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 0-674-54330-0
 40. ^ Kordić, Snježana (1990). "Filozofija jezika i pragmatika" [Philosophy of language and pragmatics] (PDF). Revija (in Serbo-Croatian). Osijek. 30 (7): 99. ISSN 0034-6888. SSRN 3451166. CROSBI 446878. Archived (PDF) from the original on 10 September 2012. Retrieved 6 June 2019. (NSK).
 41. ^ Burge, Tyler. 1979. Individualism and the Mental. Midwest Studies in Philosophy 4: 73-121.
 42. ^ Putnam, H. (1975) "The Meaning of 'Meaning'" Archived 2013-06-18 at the Wayback Machine. In Language, Mind and Knowledge. ed. K. Gunderson. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 88-459-0257-9
 43. ^ a b Kripke, S. (1980) Naming and Necessity. Oxford: Basil Blackwell. ISBN 88-339-1135-7
 44. ^ Voltolini, A. (2002) "Olismi Irriducibilmente Indipendenti?". In Olismo ed. Massimo Dell'Utri. Macerata: Quodlibet. ISBN 88-86570-85-6
 45. ^ a b Dummett, M. (1991) The Logical Basis of Metaphysics. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 88-15-05669-6
 46. ^ Schaffer, J., "Contrastive Knowledge," in Gendler and Hawthorne, eds. (2005), Oxford University Press, pp. 235–71; Schaffer, J., "The Contrast-Sensitivity of Knowledge Ascriptions," Social Epistemology 22(3):235–245 (2008).
 47. ^ Grice, Paul. "Meaning". Perspectives in the Philosophy of Language. (2000), ed. Robert Stainton.
 48. ^ Frege, G. (1892) "On Sense and Reference". In Frege: Senso, Funzione e Concetto. eds. Eva Picardi and Carlo Penco. Bari: Editori Laterza. 2001. ISBN 88-420-6347-9
 49. ^ Stanley, Jason. (2006). Philosophy of Language in the Twentieth Century Archived 2006-04-24 at the Wayback Machine. Forthcoming in the Routledge Guide to Twentieth Century Philosophy.
 50. ^ Gaynesford, M. de I: The Meaning of the First Person Term, Oxford, Oxford University Press, 2006.
 51. ^ Russell, B. (1905) "On Denoting". Published in Mind.online text, Neale, Stephen (1990) Descriptions, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 52. ^ Russell, B. (1903) I Principi della Matematica. Original title: The Principles of Mathematics. Italian trans. by Enrico Carone and Maurizio Destro. Rome: Newton Compton editori. 1971. ISBN 88-8183-730-7
 53. ^ Chomsky, Noam. New horizons in the study of language and mind. Cambridge University Press, 2000.
 54. ^ Piattelli-Palmarini, Massimo, Juan Uriagereka, and Pello Salaburu, eds. Of Minds and Language: A Dialogue with Noam Chomsky in the Basque Country. Oxford University Press, 2009, p. 27.
 55. ^ Teevan, James J. and W.E. Hewitt. (2001) Introduction to Sociology: A Canadian Focus. Prentice Hall: Toronto. p.10
 56. ^ Heidegger, Martin.(1996) Being and Time. New York: Blackwell, ISBN 0-631-19770-2
 57. ^ a b Gadamer, Hans G. (1989) Truth and Method, New York: Crossroad, 2nd ed., ISBN 0-8264-0401-4
 58. ^ a b c Volli, U. (2000) Manuale di Semiotica. Rome-Bari: Editori Laterza. ISBN 88-420-5953-6
 59. ^ Partee, B. Richard Montague (1930–1971). In Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd Ed., ed. Keith Brown. Oxford: Elsevier. V. 8, pp. 255–57, 2006
 60. ^ Lycan, W. G. (2008). Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. New York: Routledge.
 61. ^ Austin, J.L. (1962). J.O. Urmson. (ed.). How to Do Things With Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-674-41152-8.
 62. ^ P. F. Strawson, "On Referring". Mind, New Series, Vol. 59, No. 235 (Jul., 1950), pp. 320–344
 63. ^ Sperber, Dan; Wilson, Deirdre (2001). Relevance : communication and cognition (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishers. ISBN 9780631198789. OCLC 32589501.
 64. ^ Robyn., Carston (2002). Thoughts and utterances : the pragmatics of explicit communication. Oxford, U.K.: Blackwell Pub. ISBN 9780631178910. OCLC 49525903.
 65. ^ C., Levinson, Stephen (2000). Presumptive meanings : the theory of generalized conversational implicature. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 9780262621304. OCLC 45733473.
 66. ^ Grice, Paul. "Logic and Conversation". Perspectives in the Philosophy of Language. (2000) ed. Robert Stainton.
 67. ^ Wikisource-logo.svg Herbermann, Charles, ed. (1913). "Nominalism, Realism, Conceptualism" . Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 68. ^ Chomsky, N. (1985) The Logical Structure of Linguistic Theory/ Chicago: University of Chicago Press
 69. ^ Chomsky, Noam. "Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use." Perspectives in the Philosophy of Language. (2000) ed. Robert Stainton.
 70. ^ a b Quine, W.V. (1960) Word and Object. MIT Press; ISBN 0-262-67001-1.
 71. ^ Sorensen, Roy. (2006) "Vagueness". Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/vagueness/#3

Further reading

 • Atherton, Catherine. 1993. The Stoics on Ambiguity. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Denyer, Nicholas. 1991. Language, Thought and Falsehood in Ancient Greek Philosophy. London: Routledge.
 • Kneale, W., and M. Kneale. 1962. The Development of Logic. Oxford: Clarendon.
 • Modrak, Deborah K. W. 2001. Aristotle’s Theory of Language and Meaning. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Sedley, David. 2003. Plato’s Cratylus. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

External links