عدد اکسایش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

عدد اکسایشِ یک اتم در یک گونهٔ شیمیایی، هم ارز با بار الکتریکی است که به اتم آن عنصر نسبت داده می‌شود، با فرض اینکه همهٔ پیوندها یونی هستند. (اعداد اکسایش ترکیب‌های کووالانسی، بر اساس برخی قواعد اختیاری تعیین می‌شود.)

ایده‌های اولیه[ویرایش]

عدد اکسایش یک یون یک تک اتمی برابر با بار آن یون می‌باشد. مثلاً در NaCl، عدد اکسایش یون سُدیم (+Na) برابر ۱+ و عدد اکسایش یونِ کلر (-Cl) برابر ۱- است. عدد اکسایش اتم‌ها در یک مولکول کووالانسی را می‌توان با دادن الکترون‌های هر پیوند به اتم الکترونگاتیو تر به دست آورد. برای مولکول
ساختار لوئیس مولکول هیدروژن کلرید.png
هر دو الکترون پیوند کووالانسی به اتم کلر داده می‌شوند، زیرا کلر الکترونگاتیو تر از هیدروژن است. به این ترتیب عدد اکسایش اتم کلر به دلیل یک الکترون اضافی، برابر با ۱- است. عدد اکسایش اتم هیدروژن نیز به علت اختصاص یافتن تنها الکترون آن به اتم کلر، برابر با ۱+ است.
در مورد پیوندهای غیر قطبی بین اتم‌های یکسان، که در آن‌ها تفاوت الکترونگاتیوی وجود ندارد، الکترونهای پیوندی به‌طور مساوی بین اتمهای تشکیل دهندهٔ پیوند تقسیم می‌شوند. (حتی اگر تعداد الکترونهای پیوند فرد باشد باز هم به‌طور مساوی تقسیم می‌شوند. )
به این ترتیب عدد اکسایش هر دو اتم کلر در مولکول زیر صفر است.
ساختار لوئیس مولکول کلر.png

قواعد تعیین عدد اکسایش[ویرایش]

بر اساس این ایده‌ها قواعد زیر را می‌توان برای تعیین عدد اکسایش بیان کرد:

 1. اتمهای ترکیب نشده و اتمهایی که عناصر مولکولی را تشکیل داده‌اند، عدد اکسایش صفر دارند.
 2. مجموع اعداد اکسایش اتمها در یک ترکیب صفر است، زیرا ترکیبات از لحاظ بار الکتریکی خنثی هستند.
 3. عدد اکسایش یونهای تک اتمی برابر با بار یون است. برای مثال فلزات گروه IA شامل Cs، Rb، K، Na، Li همیشه در ترکیبات خود دارای عدد اکسایش ۱+ و عناصر گروه IIA شامل Ba، Sr، Ca، Mg، Be همیشه دارای عدد اکسایش ۲+ هستند.
 4. مجموع اعداد اکسایش اتمهای تشکیل دهندهٔ یک یون چند اتمی برابر با بار آن یون است.
 5. عدد اکسایش فلوئور، الکترونگاتیو ترین اتم، در تمام ترکیبات فلوئوردار (به استثنای F۲) برابر ۱- است.
 6. عدد اکسایش اکسیژن در اغلب ترکیبهای اکسیژن دار، ۲- است. ولی چند مورد استثنا هم وجود دارد:
  1. در پراکسیدها، عدد اکسایش هر یک از اتمهای اکسیژن، ۱- است. دو اتم اکسیژن در یون پراکسید، O۲، هم ارزند. هر یک باید عدد اکسایش ۱- داشته باشند تا مجموع آن‌ها برابر با بار یون گردد.
  2. در یون سوپراکسید، O21--، عدد اکسایش هر اتم اکسیژن، ۰٫۵- است.
  3. در OF۲، عدد اکسایش اکسیژن ۲+ است.(قاعدهٔ ۵ را ببینید)
 7. عدد اکسایش هیدروژن در تمام ترکیبات ۱+ است به جز در هیدریدهای فلزی مانند NaH و CaH۲ که در آن‌ها حالت ۱- است و مولکول H۲ که عدد اکسایش هیدروژن در آن صفر است.
 8. در ترکیبات دو نافلز (خواه به صورت یون چند اتمی یا مولکول) عدد اکسایش عنصر الکترونگاتیو تر منفی و برابر بار یون تک اتمی معمولی آن عنصر است. مثلاً در PCl۳ عدد اکسایش Cl برابر ۱- است و بنا بر قاعدهٔ ۲ عدد اکسایش P هم برابر ۳+ می‌شود. یا در مثالی دیگر در مولکول CS۲ عدد اکسایش S برابر ۲- و عدد اکسایش کربن برابر ۴+ است.

تکمیلی[ویرایش]

هر عنصر در ترکیبات مختلف توانایی بدست آوردن اعداد اکسایش گوناگونی را دارد. در صفحهٔ فهرست حالت‌های اکسایش عنصرها می‌توانید فهرستی از اعداد اکسایشی که هر عنصر می‌تواند به خود بگیرد را می‌توانید بینید.

عدد اکسایش یک اتم همیشه یک عدد صحیح است ولی میانگین اعداد اکسایش چند اتم از یک عنصر می‌تواند اعشاری باشد. به عنوان مثال در سوپراکسید عدد اکسایش یک اکسیژن -1 و دیگری صفر است و میانگین اعداد اکسایش 0.5- است.

منابع[ویرایش]

 • شیمی عمومی، جلد اول، نوشتهٔ چارلز مورتیمر، ترجمهٔ عیسی یاوری، تاریخ چاپ پاییز ۱۳۸۲، نشر علوم دانشگاهی، صفحات ۲۰۷ الی ۲۰۹
 • راهنمای معلم شیمی 2 دبیرستان

The oxidation state, sometimes referred to as oxidation number, describes the degree of oxidation (loss of electrons) of an atom in a chemical compound. Conceptually, the oxidation state, which may be positive, negative or zero, is the hypothetical charge that an atom would have if all bonds to atoms of different elements were 100% ionic, with no covalent component. This is never exactly true for real bonds.

The term oxidation was first used by Antoine Lavoisier to signify reaction of a substance with oxygen. Much later, it was realized that the substance, upon being oxidized, loses electrons, and the meaning was extended to include other reactions in which electrons are lost, regardless of whether oxygen was involved.

Oxidation states are typically represented by integers which may be positive, zero, or negative. In some cases, the average oxidation state of an element is a fraction, such as 8/3 for iron in magnetite (Fe
3
O
4
). The highest known oxidation state is reported to be +9 in the tetroxoiridium(IX) cation (IrO+
4
).[1] It is predicted that even a +10 oxidation state may be achievable by platinum in the tetroxoplatinum(X) cation (PtO2+
4
).[2] The lowest oxidation state is −4, as for carbon in methane or for chromium[3] in [Cr(CO)4]4−.

The increase in oxidation state of an atom, through a chemical reaction, is known as an oxidation; a decrease in oxidation state is known as a reduction. Such reactions involve the formal transfer of electrons: a net gain in electrons being a reduction, and a net loss of electrons being an oxidation. For pure elements, the oxidation state is zero.

The oxidation state of an atom does not represent the "real" charge on that atom, or any other actual atomic property. This is particularly true of high oxidation states, where the ionization energy required to produce a multiply positive ion is far greater than the energies available in chemical reactions. Additionally, oxidation states of atoms in a given compound may vary depending on the choice of electronegativity scale used in their calculation. Thus, the oxidation state of an atom in a compound is purely a formalism. It is nevertheless important in understanding the nomenclature conventions of inorganic compounds. Also, a number of observations pertaining to chemical reactions may be explained at a basic level in terms of oxidation states.

In inorganic nomenclature, the oxidation state is represented by a Roman numeral placed after the element name inside a parenthesis or as a superscript after the element symbol.

IUPAC definition

IUPAC has published a "Comprehensive definition of the term oxidation state (IUPAC Recommendations 2016)".[4] It is a distillation of an IUPAC technical report "Toward a comprehensive definition of oxidation state" from 2014.[5] The current IUPAC Gold Book definition of oxidation state is:

Oxidation state of an atom is the charge of this atom after ionic approximation of its heteronuclear bonds...

— IUPAC[6]

and the term oxidation number is nearly synonymous.[7]

The underlying principle is that the ionic signs[clarification needed] for two atoms that are bonded are deduced from the electron distribution in a LCAO–MO model. In a bond between two different elements, the bond's electrons are assigned to its main atomic contributor; in a bond between two atoms of the same element, the electrons are divided equally. In practical use, the sign of the ionic approximation follows Allen electronegativities:

Electronegativity using the Allen scale
Group → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
↓ Period
1 H
2.300
He
4.160
2 Li
0.912
Be
1.576
B
2.051
C
2.544
N
3.066
O
3.610
F
4.193
Ne
4.787
3 Na
0.869
Mg
1.293
Al
1.613
Si
1.916
P
2.253
S
2.589
Cl
2.869
Ar
3.242
4 K
0.734
Ca
1.034
Sc
1.19
Ti
1.38
V
1.53
Cr
1.65
Mn
1.75
Fe
1.80
Co
1.84
Ni
1.88
Cu
1.85
Zn
1.59
Ga
1.756
Ge
1.994
As
2.211
Se
2.424
Br
2.685
Kr
2.966
5 Rb
0.706
Sr
0.963
Y
1.12
Zr
1.32
Nb
1.41
Mo
1.47
Tc
1.51
Ru
1.54
Rh
1.56
Pd
1.58
Ag
1.87
Cd
1.52
In
1.656
Sn
1.824
Sb
1.984
Te
2.158
I
2.359
Xe
2.582
6 Cs
0.659
Ba
0.881
Lu
1.09
Hf
1.16
Ta
1.34
W
1.47
Re
1.60
Os
1.65
Ir
1.68
Pt
1.72
Au
1.92
Hg
1.76
Tl
1.789
Pb
1.854
Bi
2.01
Po
2.19
At
2.39
Rn
2.60
7 Fr
0.67
Ra
0.89
See also: Electronegativities of the elements (data page)

Determination

While introductory levels of chemistry teaching use postulated oxidation states, the IUPAC recommendation[4] and the Gold Book entry[6] list two entirely general algorithms for the calculation of the oxidation states of elements in chemical compounds.

Simple approach without bonding considerations

Introductory chemistry uses postulates: the oxidation state for an element in a chemical formula is calculated from the overall charge and postulated oxidation states for all the other atoms.

A simple example is based on two postulates,

 1. OS = +1 for hydrogen
 2. OS = −2 for oxygen

where OS stands for oxidation state. This approach yields correct oxidation states in oxides and hydroxides of any single element, and in acids such as H2SO4 or H2Cr2O7. Its coverage can be extended either by a list of exceptions or by assigning priority to the postulates. The latter works for H2O2 where the priority of rule 1 leaves both oxygens with oxidation state −1.

Additional postulates and their ranking may expand the range of compounds to fit a textbook's scope. As an example, one postulatory algorithm from many possible; in a sequence of decreasing priority:

 1. An element in a free form has OS = 0.
 2. In a compound or ion, the sum of the oxidation states equals the total charge of the compound or ion.
 3. Fluorine in compounds has OS = −1; this extends to chlorine and bromine only when not bonded to a lighter halogen, oxygen or nitrogen.
 4. Group 1 and group 2 metals in compounds have OS = +1 and +2, respectively.
 5. Hydrogen has OS = +1, but adopts −1 when bonded as a hydride to metals or metalloids.
 6. Oxygen in compounds has OS = −2.

This set of postulates covers oxidation states of fluorides, chlorides, bromides, oxides, hydroxides and hydrides of any single element. It covers all oxoacids of any central atom (and all their fluoro-, chloro- and bromo-relatives), as well as salts of such acids with group 1 and 2 metals. It also covers iodides, sulfides and similar simple salts of these metals.

Algorithm of assigning bonds

This algorithm is performed on a Lewis structure (a diagram that shows all valence electrons). Oxidation state equals the charge of an atom after each of its heteronuclear bonds has been assigned to the more-electronegative partner of the bond (except when that partner is a reversibly bonded Lewis-acid ligand) and homonuclear bonds have been divided equally:

1oxstate.svg

where each "—" represents an electron pair (either shared between two atoms or solely on one atom), and "OS" is the oxidation state as a numerical variable.

After the electrons have been assigned according to the vertical red lines on the formula, the total number of valence electrons that now "belong" to each atom are subtracted from the number N of valence electrons of the neutral atom (such as 5 for nitrogen in group 15) to yield that atom's oxidation state.

This example shows the importance of describing the bonding. Its summary formula, HNO3, corresponds to two structural isomers; the peroxynitrous acid in the above figure and the more stable nitric acid. With the formula HNO3, the simple approach without bonding considerations yields −2 for all three oxygens and +5 for nitrogen, which is correct for nitric acid. For the peroxynitrous acid, however, the two oxygens in the O–O bond each have OS = −1 and the nitrogen has OS = +3, which requires a structure to understand.

Organic compounds are treated in a similar manner; exemplified here on functional groups occurring in between CH4 and CO2:

3oxstate.svg

Analogously for transition-metal compounds; CrO(O2)2 on the left has a total of 36 valence electrons (18 pairs to be distributed), and Cr(CO)6 on the right has 66 valence electrons (33 pairs):

2oxstate.svg

A key step is drawing the Lewis structure of the molecule (neutral, cationic, anionic): atom symbols are arranged so that pairs of atoms can be joined by single two-electron bonds as in the molecule (a sort of "skeletal" structure), and the remaining valence electrons are distributed such that sp atoms obtain an octet (duet for hydrogen) with priority that increases with electronegativity. In some cases, this leads to alternative formulae that differ in bond orders (the full set of which is called the resonance formulas). Consider the sulfate anion (SO2−
4
with 32 valence electrons; 24 from oxygens, 6 from sulfur, 2 of the anion charge obtained from the implied cation). The bond orders to the terminal oxygens have no effect on the oxidation state so long as the oxygens have octets. Already the skeletal structure, top left, yields the correct oxidation states, as does the Lewis structure, top right (one of the resonance formulas):

7oxstate.svg

The bond-order formula at bottom is closest to the reality of four equivalent oxygens each having a total bond order of 2. That total includes the bond of order 1/2 to the implied cation and follows the 8 − N rule[5] requiring that the main-group atom's bond order equals 8 minus N valence electrons of the neutral atom, enforced with priority that increases with electronegativity.

This algorithm works equally for molecular cations composed of several atoms. An example is the ammonium cation of 8 valence electrons (5 from nitrogen, 4 from hydrogens, minus 1 electron for the cation's positive charge):

5oxstate.svg

Drawing Lewis structures with electron pairs as dashes emphasizes the essential equivalence of bond pairs and lone pairs when counting electrons and moving bonds onto atoms. Structures drawn with electron dot pairs are of course identical in every way:

4oxstate.svg

The algorithm's caveat

The algorithm contains a caveat, which concerns rare cases of transition-metal complexes with a type of ligand that is reversibly bonded as a Lewis acid (as an acceptor of the electron pair from the transition metal); termed a "Z-type" ligand in Green's covalent bond classification method. The caveat originates from the simplifying use of electronegativity instead of the MO-based electron allegiance to decide the ionic sign.[4] One early example is the O2S−RhCl(CO)(PPh3)2 complex[8] with SO2 as the reversibly-bonded acceptor ligand (released upon heating). The Rh−S bond is therefore extrapolated ionic against Allen electronegativities of rhodium and sulfur, yielding oxidation state +1 for rhodium:

8oxstate.svg

Algorithm of summing bond orders

This algorithm works on Lewis structures and on bond graphs of extended (non-molecular) solids:

Oxidation state is obtained by summing the heteronuclear-bond orders at the atom as positive if that atom is the electropositive partner in a particular bond and as negative if not, and the atom’s formal charge (if any) is added to that sum.

Applied to a Lewis structure

An example of a Lewis structure with no formal charge,

9oxstate.svg

illustrates that, in this algorithm, homonuclear bonds are simply ignored (the bond orders are in blue).

Carbon monoxide exemplifies a Lewis structure with formal charges:

10oxstate.svg

To obtain the oxidation states, the formal charges are summed with the bond-order value taken positively at the carbon and negatively at the oxygen.

Applied to molecular ions, this algorithm considers the actual location of the formal (ionic) charge, as drawn in the Lewis structure. As an example, summing bond orders in the ammonium cation yields −4 at the nitrogen of formal charge +1, with the two numbers adding to the oxidation state of −3:

11oxstate.svg

The sum of oxidation states in the ion equals its charge (as it equals zero for a neutral molecule).

Also in anions, the formal (ionic) charges have to be considered when nonzero. For sulfate this is exemplified with the skeletal or Lewis structures (top), compared with the bond-order formula of all oxygens equivalent and fulfilling the octet and 8 − N rules (bottom):

13oxstate.svg

Applied to bond graph

A bond graph in solid-state chemistry is a chemical formula of an extended structure, in which direct bonding connectivities are shown. An example is the AuORb3 perovskite, the unit cell of which is drawn on the left and the bond graph (with added numerical values) on the right:

14oxstate.svg

We see that the oxygen atom bonds to the six nearest rubidium cations, each of which has 4 bonds to the auride anion. The bond graph summarizes these connectivities. The bond orders (also called bond valences) sum up to oxidation states according to the attached sign of the bond's ionic approximation (there are no formal charges in bond graphs).

Determination of oxidation states from a bond graph can be illustrated on ilmenite, FeTiO3. We may ask whether the mineral contains Fe2+ and Ti4+, or Fe3+ and Ti3+. Its crystal structure has each metal atom bonded to six oxygens and each of the equivalent oxygens to two irons and two titaniums, as in the bond graph below. Experimental data show that three metal–oxygen bonds in the octahedron are short and three are long (the metals are off-center). The bond orders (valences), obtained from the bond lengths by the bond valence method, sum up to 2.01 at Fe and 3.99 at Ti; which can be rounded off to oxidation states +2 and +4, respectively:

15oxstate.svg

Balancing redox

Oxidation states can be useful for balancing chemical equations for oxidation–reduction (or redox) reactions, because the changes in the oxidized atoms have to be balanced by the changes in the reduced atoms. For example, in the reaction of acetaldehyde with Tollens' reagent to form acetic acid (shown below), the carbonyl carbon atom changes its oxidation state from +1 to +3 (loses two electrons). This oxidation is balanced by reducing two Ag+ cations to Ag0 (gaining two electrons in total).

Redox eqn 1.svg

An inorganic example is the Bettendorf reaction using SnCl2 to prove the presence of arsenite ions in a concentrated HCl extract. When arsenic(III) is present, a brown coloration appears forming a dark precipitate of arsenic, according to the following simplified reaction:

2 As3+ + 3 Sn2+ → 2 As0 + 3 Sn4+

Here three tin atoms are oxidized from oxidation state +2 to +4, yielding six electrons that reduce two arsenic atoms from oxidation state +3 to 0. The simple one-line balancing goes as follows: the two redox couples are written down as they react;

As3+ + Sn2+ ⇌ As0 + Sn4+.

One tin is oxidized from oxidation state +2 to +4, a two-electron step, hence 2 is written in front of the two arsenic partners. One arsenic is reduced from +3 to 0, a three-electron step, hence 3 goes in front of the two tin partners. An alternative three-line procedure is to write separately the half-reactions for oxidation and for reduction, each balanced with electrons, and then to sum them up such that the electrons cross out. In general, these redox balances (the one-line balance or each half-reaction) need to be checked for the ionic and electron charge sums on both sides of the equation being indeed equal. If they are not equal, suitable ions are added to balance the charges and the non-redox elemental balance.

Appearances

Nominal oxidation states

A nominal oxidation state is a general term for two specific purpose-oriented values:

16oxstate.svg
 • Systematic oxidation state; it is chosen from close alternatives for pedagogical reasons of descriptive chemistry. An example is the oxidation state of phosphorus in H3PO3 (which is in fact the diprotic HPO(OH)2) taken nominally as +3, while Allen electronegativities of phosphorus and hydrogen suggest +5 by a narrow margin that makes the two alternatives almost equivalent:
17oxstate.svg

Both alternative oxidation states of phosphorus make chemical sense, depending on the chemical property or reaction we wish to emphasize. In contrast, their average (+4) does not.

Ambiguous oxidation states

Lewis formulae are fine rule-based approximations of chemical reality, as indeed are Allen electronegativities. Still, oxidation states may seem ambiguous when their determination is not straightforward. Rule-based oxidation states feel ambiguous when only experiment can decide. There are also truly dichotomous values to be decided by mere convenience.

Oxidation-state determination from resonance formulas is not straightforward

Seemingly ambiguous oxidation states are obtained on a set of resonance formulas of equal weights for a molecule of heteronuclear bonds where the atom connectivity does not correspond to the number of two-electron bonds dictated by the 8 − N rule. An example is S2N2 where four resonance formulas featuring one S=N double bond have oxidation states +2 and +4 on the two sulfur atoms, to be averaged to +3 because the two sulfur atoms are equivalent in this square-shaped molecule.

A physical measurement is needed to decide the oxidation state

 • This happens when a non-innocent ligand is present, of hidden or unexpected redox properties that could otherwise be assigned to the central atom. An example is the nickel dithiolate complex, Ni(S
  2
  C
  2
  H
  2
  )2−
  2
  .[5]:1056–1057
 • When the redox ambiguity of a central atom and ligand yields dichotomous oxidation states of close stability, thermally induced tautomerism may result, as exemplified by manganese catecholate, Mn(C6H4O2)3.[5]:1057–1058 Assignment of such oxidation states in general requires spectroscopic,[9] magnetic or structural data.
 • When the bond order has to be ascertained along an isolated tandem of a heteronuclear and a homonuclear bond. An example is S
  2
  O2−
  3
  with two oxidation-state alternatives (bond orders are in blue and formal charges in green):
21oxstate.svg
The S–S distance in thiosulfate is needed to reveal that this bond order is very close to 1, as in the formula on the left.

Truly ambiguous oxidation states occur

 • When the electronegativity difference between two bonded atoms is very small (as in H3PO3 above). Two almost equivalent pairs of oxidation states, open for a choice, are obtained for these atoms.
 • When an electronegative p-block atom forms solely homonuclear bonds, the number of which differs from the number of two-electron bonds suggested by rules. Examples are homonuclear finite chains like N
  3
  (the central nitrogen connects two atoms while three two-electron bonds are required by 8 − N rule) or I
  3
  (the central iodine connects two atoms while one two-electron bond fulfills the 8 − N rule). A sensible approach is to distribute the ionic charge over the two outer atoms.[5] Such a placement of charges in a polysulfide S2−
  n
  (where all inner sulfurs form two bonds, fulfilling the 8 − N rule) follows already from its Lewis structure.[5]
 • When the isolated tandem of a heteronuclear and a homonuclear bond leads to a bonding compromise in between two Lewis structures of limiting bond orders. An example here is N2O:
18oxstate.svg
The typically-used oxidation state of nitrogen in N2O is +1, which also obtains for both nitrogens by a molecular orbital approach.[10] The formal charges on the right comply with electronegativities, and this implies an added ionic bonding contribution. Indeed, the estimated N−N and N−O bond orders are 2.76 and 1.9, respectively,[5] approaching the formula of integer bond orders that would include the ionic contribution explicitly as a bond (in green):
19oxstate.svg
Conversely, formal charges against electronegativities in a Lewis structure decrease the bond order of the corresponding bond. An example is carbon monoxide with a bond-order estimate of 2.6.[11]

Fractional oxidation states

Fractional oxidation states are often used to represent the average oxidation state of several atoms of the same element in a structure. For example, the formula of magnetite is Fe
3
O
4
, implying an average oxidation state for iron of +8/3.[12]:81–82 However, this average value may not be representative if the atoms are not equivalent. In a Fe
3
O
4
crystal below 120 K (−153 °C), two-thirds of the cations are Fe3+
and one-third are Fe2+
, and the formula may be more specifically represented as FeO·Fe
2
O
3
.[13]

Likewise, propane, C
3
H
8
, has been described as having a carbon oxidation state of −8/3.[14] Again, this is an average value since the structure of the molecule is H
3
C−CH
2
−CH
3
, with the first and third carbon atoms each having an oxidation state of −3 and the central one −2.

An example with true fractional oxidation states for equivalent atoms is potassium superoxide, KO
2
. The diatomic superoxide ion O
2
has an overall charge of −1, so each of its two equivalent oxygen atoms is assigned an oxidation state of −1/2. This ion can be described as a resonance hybrid of two Lewis structures, where each oxygen has oxidation state 0 in one structure and −1 in the other.

For the cyclopentadienyl anion C
5
H
5
, the oxidation state of C is −1 + −1/5 = −6/5. The −1 occurs because each carbon is bonded to one hydrogen atom (a less electronegative element), and the −1/5 because the total ionic charge of −1 is divided among five equivalent carbons. Again this can be described as a resonance hybrid of five equivalent structures, each having four carbons with oxidation state −1 and one with −2.

Examples of fractional oxidation states for carbon
Oxidation state Example species
6/5 C
5
H
5
6/7 C
7
H+
7
+3/2 C
4
O2−
4

Elements with multiple oxidation states

Most elements have more than one possible oxidation state. For example, carbon has nine possible integer oxidation states from −4 to +4:

Integer oxidation states of carbon
Oxidation state Example compound
−4 CH
4
−3 C
2
H
6
−2 C
2
H
4
, CH
3
Cl
−1 C
2
H
2
, C
6
H
6
, (CH
2
OH)
2
0 HCHO, CH
2
Cl
2
+1 OCHCHO, CHCl
2
CHCl
2
+2 HCOOH, CHCl
3
+3 HOOCCOOH, C
2
Cl
6
+4 CCl
4
, CO
2

Oxidation state in metals

Many compounds with luster and electrical conductivity maintain a simple stoichiometric formula; such as the golden TiO, blue-black RuO2 or coppery ReO3, all of obvious oxidation state. Ultimately, however, the assignment of the free metallic electrons to one of the bonded atoms has its limits and leads to unusual oxidation states. Simple examples are the LiPb and Cu3Au ordered alloys, the composition and structure of which are largely determined by atomic size and packing factors. Should oxidation state be needed for redox balancing, it is best set to 0 for all atoms of such an alloy.

List of oxidation states of the elements

This is a list of known oxidation states of the chemical elements, excluding nonintegral values. The most common states appear in bold. The table is based on that of Greenwood and Earnshaw,[15] with additions noted. Every element exists in oxidation state 0 when it is the pure non-ionized element in any phase, whether monatomic or polyatomic allotrope. The column for oxidation state 0 only shows elements known to exist in oxidation state 0 in compounds.

  Noble gas
+1 Bold values are main oxidation states
Oxidation states of the elements
Element Negative states Positive states Group Notes
−5 −4 −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Z
1 hydrogen H −1 +1 1
2 helium He 18
3 lithium Li +1 1 [16]
4 beryllium Be 0 +1 +2 2 [17][18]
5 boron B −5 −1 0 +1 +2 +3 13 [19][20][21]
6 carbon C −4 −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 14
7 nitrogen N −3 −2 −1 +1 +2 +3 +4 +5 15
8 oxygen O −2 −1 0 +1 +2 16
9 fluorine F −1 17
10 neon Ne 18
11 sodium Na −1 +1 1 [16]
12 magnesium Mg +1 +2 2 [22]
13 aluminium Al −2 −1 +1 +2 +3 13 [23][24][25]
14 silicon Si −4 −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 14 [26]
15 phosphorus P −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 15 [27]
16 sulfur S −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 16
17 chlorine Cl −1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 17 [28]
18 argon Ar 0 18 [29]
19 potassium K −1 +1 1 [16]
20 calcium Ca +1 +2 2 [30]
21 scandium Sc 0 +1 +2 +3 3 [31][32][33]
22 titanium Ti −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 4 [34][35][36][37]
23 vanadium V −3 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 5 [35]
24 chromium Cr −4 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 6 [35]
25 manganese Mn −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 7
26 iron Fe −4 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 8 [38][39][40]
27 cobalt Co −3 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 9 [35]
28 nickel Ni −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 10 [41]
29 copper Cu −2 0 +1 +2 +3 +4 11 [40][42]
30 zinc Zn −2 +1 +2 12 [40][43]
31 gallium Ga −5 −4 −3 −2 −1 +1 +2 +3 13 [24][44][45]
32 germanium Ge −4 −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 14 [46][26]
33 arsenic As −3 −2 −1 +1 +2 +3 +4 +5 15 [24][47][48]
34 selenium Se −2 −1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 16 [49][50][51][52]
35 bromine Br −1 +1 +3 +4 +5 +7 17
36 krypton Kr 0 +1 +2 18
37 rubidium Rb −1 +1 1 [16]
38 strontium Sr +1 +2 2 [53]
39 yttrium Y 0 +1 +2 +3 3 [54][55][56]
40 zirconium Zr −2 +1 +2 +3 +4 4 [35][57]
41 niobium Nb −3 −1 +1 +2 +3 +4 +5 5 [35][58]
42 molybdenum Mo −4 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 6 [35]
43 technetium Tc −3 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 7
44 ruthenium Ru −4 −2 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 8 [35][40]
45 rhodium Rh −3 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 9 [35][59]
46 palladium Pd 0 +1 +2 +3 +4 10 [60][61]
47 silver Ag −2 −1 +1 +2 +3 11 [40][62]
48 cadmium Cd −2 +1 +2 12 [40][63]
49 indium In −5 −2 −1 +1 +2 +3 13 [24][64][65]
50 tin Sn −4 −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 14 [24][66][67][26]
51 antimony Sb −3 −2 −1 +1 +2 +3 +4 +5 15 [24][68][69][70]
52 tellurium Te −2 −1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 16 [24][71][72][73]
53 iodine I −1 +1 +3 +4 +5 +6 +7 17 [74][75]
54 xenon Xe 0 +1 +2 +4 +6 +8 18 [76][77][78]
55 caesium Cs −1 +1 1 [16]
56 barium Ba +1 +2 2 [79]
57 lanthanum La 0 +1 +2 +3 3 [54][80]
58 cerium Ce +2 +3 +4 n/a
59 praseodymium Pr 0 +1 +2 +3 +4 +5 n/a [54][81][82][83]
60 neodymium Nd 0 +2 +3 +4 n/a [54][84]
61 promethium Pm +2 +3 n/a [85]
62 samarium Sm 0 +2 +3 n/a [54]
63 europium Eu +2 +3 n/a
64 gadolinium Gd 0 +1 +2 +3 n/a [54]
65 terbium Tb 0 +1 +2 +3 +4 n/a [54][85]
66 dysprosium Dy 0 +2 +3 +4 n/a [54][86]
67 holmium Ho 0 +2 +3 n/a [54][85]
68 erbium Er 0 +2 +3 n/a [54][85]
69 thulium Tm +2 +3 n/a
70 ytterbium Yb +2 +3 n/a
71 lutetium Lu 0 +2 +3 n/a [54][85]
72 hafnium Hf −2 +1 +2 +3 +4 4 [35][87]
73 tantalum Ta −3 −1 +1 +2 +3 +4 +5 5 [35][58]
74 tungsten W −4 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 6 [35]
75 rhenium Re −3 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 7
76 osmium Os −4 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 8 [40][88]
77 iridium Ir −3 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 9 [89][90][91][92]
78 platinum Pt −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 10 [40][93][94]
79 gold Au −3 −2 −1 0 +1 +2 +3 +5 11 [40][95]
80 mercury Hg −2 +1 +2 12 [40][96]
81 thallium Tl −5 −2 −1 +1 +2 +3 13 [24][97][98][99]
82 lead Pb −4 −2 −1 +1 +2 +3 +4 14 [24][100][101]
83 bismuth Bi −3 −2 −1 +1 +2 +3 +4 +5 15 [102][103][104][105]
84 polonium Po −2 +2 +4 +5 +6 16 [106]
85 astatine At −1 +1 +3 +5 +7 17
86 radon Rn +2 +6 18 [107][108][109]
87 francium Fr +1 1
88 radium Ra +2 2
89 actinium Ac +3 3
90 thorium Th +1 +2 +3 +4 n/a [110][111]
91 protactinium Pa +3 +4 +5 n/a
92 uranium U +1 +2 +3 +4 +5 +6 n/a [112][113]
93 neptunium Np +2 +3 +4 +5 +6 +7 n/a [114]
94 plutonium Pu +2 +3 +4 +5 +6 +7 n/a [115]
95 americium Am +2 +3 +4 +5 +6 +7 n/a [116]
96 curium Cm +3 +4 +5 +6 n/a [117][118][119][120]
97 berkelium Bk +3 +4 +5 n/a [117][118]
98 californium Cf +2 +3 +4 +5 n/a [117][118]
99 einsteinium Es +2 +3 +4 n/a [121]
100 fermium Fm +2 +3 n/a
101 mendelevium Md +2 +3 n/a
102 nobelium No +2 +3 n/a
103 lawrencium Lr +3 n/a
104 rutherfordium Rf +4 4
105 dubnium Db +5 5 [122]
106 seaborgium Sg 0 +6 6 [123][124]
107 bohrium Bh +7 7 [125]
108 hassium Hs +8 8 [126]
109 meitnerium Mt 9
110 darmstadtium Ds 10
111 roentgenium Rg 11
112 copernicium Cn +2 12 [127]
113 nihonium Nh 13
114 flerovium Fl 14
115 moscovium Mc 15
116 livermorium Lv 16
117 tennessine Ts 17
118 oganesson Og 18

Early forms (octet rule)

A figure with a similar format was used by Irving Langmuir in 1919 in one of the early papers about the octet rule.[128] The periodicity of the oxidation states was one of the pieces of evidence that led Langmuir to adopt the rule.

Langmuir valence.png

Use in nomenclature

The oxidation state in compound naming is placed either as a right superscript to the element symbol in a chemical formula, such as FeIII, or in parentheses after the name of the element in chemical names, such as iron(III). For example, Fe
2
(SO
4
)
3
is named iron(III) sulfate and its formula can be shown as FeIII
2
(SO
4
)
3
. This is because a sulfate ion has a charge of −2, so each iron atom takes a charge of +3. Fractional oxidation numbers should not be used in naming.[129]:66 Red lead, Pb
3
O
4
, is represented as lead(II,IV) oxide, showing the actual two oxidation states of the nonequivalent lead atoms.

History of the oxidation state concept

Early days

Oxidation itself was first studied by Antoine Lavoisier, who defined it as the result of reactions with oxygen (hence the name).[130][131] The term has since been generalized to imply a formal loss of electrons. Oxidation states, called oxidation grades by Friedrich Wöhler in 1835,[132] were one of the intellectual stepping stones that Dmitri Mendeleev used to derive the periodic table. Jensen[133] gives an overview of the history up to 1938.

Use in nomenclature

When it was realized that some metals form two different binary compounds with the same nonmetal, the two compounds were often distinguished by using the ending -ic for the higher metal oxidation state and the ending -ous for the lower. For example, FeCl3 is ferric chloride and FeCl2 is ferrous chloride. This system is not very satisfactory (although sometimes still used) because different metals have different oxidation states which have to be learned: ferric and ferrous are +3 and +2 respectively, but cupric and cuprous are +2 and +1, and stannic and stannous are +4 and +2. Also there was no allowance for metals with more than two oxidation states, such as vanadium with oxidation states +2, +3, +4 and +5.[12]:84

This system has been largely replaced by one suggested by Alfred Stock in 1919[134] and adopted[135] by IUPAC in 1940. Thus, FeCl2 was written as iron(II) chloride rather than ferrous chloride. The Roman numeral II at the central atom came to be called the "Stock number" (now an obsolete term), and its value was obtained as a charge at the central atom after removing its ligands along with the electron pairs they shared with it.[129]:147

Development towards the current concept

The term "oxidation state" in English chemical literature was popularized by Wendell Mitchell Latimer in his 1938 book about electrochemical potentials.[136] He used it for the value (synonymous with the German term Wertigkeit) previously termed "valence", "polar valence" or "polar number"[137] in English, or "oxidation stage" or indeed[138][139] the "state of oxidation". Since 1938, the term "oxidation state" has been connected with electrochemical potentials and electrons exchanged in redox couples participating in redox reactions. By 1948, IUPAC used the 1940 nomenclature rules with the term "oxidation state",[140][141] instead of the original[135] valency. In 1948 Linus Pauling proposed that oxidation number could be determined by extrapolating bonds to being completely ionic in the direction of electronegativity.[142] A full acceptance of this suggestion was complicated by the fact that the Pauling electronegativities as such depend on the oxidation state and that they may lead to unusual values of oxidation states for some transition metals. In 1990 IUPAC resorted to a postulatory (rule-based) method to determine the oxidation state.[143] This was complemented by the synonymous term oxidation number as a descendant of the Stock number introduced in 1940 into the nomenclature. However, the terminology using "ligands"[129]:147 gave the impression that oxidation number might be something specific to coordination complexes. This situation and the lack of a real single definition generated numerous debates about the meaning of oxidation state, suggestions about methods to obtain it and definitions of it. To resolve the issue, an IUPAC project (2008-040-1-200) was started in 2008 on the "Comprehensive Definition of Oxidation State", and was concluded by two reports[5][4] and by the revised entries "Oxidation State"[6] and "Oxidation Number"[7] in the IUPAC Gold Book. The outcomes were a single definition of oxidation state and two algorithms to calculate it in molecular and extended-solid compounds, guided by Allen electronegativities that are independent of oxidation state.

See also

References

 1. ^ Wang, G.; Zhou, M.; Goettel, G. T.; Schrobilgen, G. J.; Su, J.; Li, J.; Schlöder, T.; Riedel, S. (2014). "Identification of an iridium-containing compound with a formal oxidation state of IX". Nature. 514 (7523): 475–477. doi:10.1038/nature13795. PMID 25341786.
 2. ^ Yu, H.-S.; Truhlar, D. G. (2016). "Oxidation state 10 exists". Angew. Chem. Int. Ed. 55 (31): 9004–9006. doi:10.1002/anie.201604670.
 3. ^ Lin, J. T.; Hagen, G. P.; Ellis, J. E. (1983). "Highly reduced organometallics. 9. Synthesis and characterization of the tetrasodium tetracarbonylmetalates(4−) of chromium, molybdenum, and tungsten, Na4M(CO)4: their reactions with weak acids to generate H
  2
  M
  2
  (CO)2−
  8
  (M = Cr, Mo, and W)". J. Am. Chem. Soc. 105: 2296–2303. doi:10.1021/ja00346a032.
 4. ^ a b c d Karen, P.; McArdle, P.; Takats, J. (2016). "Comprehensive definition of oxidation state (IUPAC Recommendations 2016)". Pure Appl. Chem. 88 (8): 831–839. doi:10.1515/pac-2015-1204.
 5. ^ a b c d e f g h Karen, P.; McArdle, P.; Takats, J. (2014). "Toward a comprehensive definition of oxidation state (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 86 (6): 1017–1081. doi:10.1515/pac-2013-0505.
 6. ^ a b c IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "Oxidation state". doi:10.1351/goldbook.O04365
 7. ^ a b IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "Oxidation number". doi:10.1351/goldbook.O04363
 8. ^ Muir, K. W.; Ibers, J. A. (1969). "The structure of chlorocarbonyl(sulfur dioxide)bis(triphenylphosphine)rhodium, RhCl(CO)(SO2)(P(C6H5)3)2". Inorg. Chem. 8: 1921–1928. doi:10.1021/ic50079a024.
 9. ^ Jørgensen, C. K. (1966). "Electric Polarizability, Innocent Ligands and Spectroscopic Oxidation States". Structure and Bonding. 1. Berlin: Springer-Verlag. pp. 234–248.
 10. ^ Karen, P. (2015). "Oxidation state, a long-standing issue!". Angew. Chem. Int. Ed. 54 (16): 4716–4726. doi:10.1002/anie.201407561. PMC 4506524. PMID 25757151.
 11. ^ Martinie, R. J.; Bultema, J. J.; Wal, M. N. V.; Burkhart, B. J.; Griend, D. A. V.; DeCock, R. L. (2011). "Bond order and chemical properties of BF, CO, and N2". J. Chem. Educ. 88: 1094–1097. doi:10.1021/ed100758t.
 12. ^ a b Petrucci, R. H.; Harwood, W. S.; Herring, F. G. (2002). General Chemistry (8th ed.). Prentice-Hall.[ISBN missing]
 13. ^ Senn, M. S.; Wright, J. P.; Attfield, J. P. (2012). "Charge order and three-site distortions in the Verwey structure of magnetite" (PDF). Nature. 481 (7380): 173–6. doi:10.1038/nature10704. PMID 22190035.
 14. ^ Whitten, K. W.; Galley, K. D.; Davis, R. E. (1992). General Chemistry (4th ed.). Saunders. p. 147.[ISBN missing]
 15. ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. pp. 27–28. ISBN 978-0-08-037941-8.
 16. ^ a b c d e Na(−1), K(−1), Rb(−1), and Cs(−1) are known in alkalides; the table by Greenwood and Earnshaw shows −1 only for Na and also erroneously for Li; no lithides are described.
 17. ^ Be(0) has been observed; see "Beryllium(0) Complex Found". ChemistryViews. 13 June 2016.
 18. ^ Be(I) has been observed in beryllium monohydride (BeH); see Shayesteh, A.; Tereszchuk, K.; Bernath, P. F.; Colin, R. (2003). "Infrared Emission Spectra of BeH and BeD" (PDF). J. Chem. Phys. 118 (3): 1158. Bibcode:2003JChPh.118.1158S. doi:10.1063/1.1528606. Archived from the original (PDF) on 2007-12-02. Retrieved 2007-12-10.
 19. ^ B(−5) has been observed in Al3BC, see Schroeder, Melanie. "Eigenschaften von borreichen Boriden und Scandium-Aluminium-Oxid-Carbiden" (PDF) (in German). p. 139.
 20. ^ B(−1) has been observed in magnesium diboride (MgB2), see Keeler, James; Wothers, Peter (2014). Chemical Structure and Reactivity: An Integrated Approach. Oxford University Press. ISBN 9780199604135.
 21. ^ B(0) has been observed in diborynes, see Braunschweig, H.; Dewhurst, R. D.; Hammond, K.; Mies, J.; Radacki, K.; Vargas, A. (2012). "Ambient-Temperature Isolation of a Compound with a Boron-Boron Triple Bond". Science. 336 (6087): 1420–2. Bibcode:2012Sci...336.1420B. doi:10.1126/science.1221138. PMID 22700924.
 22. ^ Low valent magnesium compounds with Mg(I) have been obtained using bulky ligands; see Green, S. P.; Jones C.; Stasch A. (December 2007). "Stable Magnesium(I) Compounds with Mg-Mg Bonds". Science. 318 (5857): 1754–1757. Bibcode:2007Sci...318.1754G. doi:10.1126/science.1150856. PMID 17991827.
 23. ^ Al(II) has been observed in aluminium(II) oxide (AlO); see Tyte, D.C. (1964). "Red (B2Π–A2σ) Band System of Aluminium Monoxide". Nature. 202 (4930): 383–384. Bibcode:1964Natur.202..383T. doi:10.1038/202383a0, and in dialanes (R2Al—AlR2); see Uhl, Werner (2004). "Organoelement Compounds Possessing Al—Al, Ga—Ga, In—In, and Tl—Tl Single Bonds". Advances in Organometallic Chemistry. Volume 51: 53–108. doi:10.1016/S0065-3055(03)51002-4.
 24. ^ a b c d e f g h i Negative oxidation states of p-block metals (Al, Ga, In, Sn, Tl, Pb, Bi, Po) and metalloids (Si, Ge, As, Sb, Te, At) may occur in Zintl phases, see: Riedel, Erwin, ed. (2007). Moderne Anorganische Chemie (in German). p. 259, and "Vorlesung Intermetallische Phasen § 6.2 Binäre Zintl-Phasen" (in German).
 25. ^ Al(−2) has been observed in Sr14[Al4]2[Ge]3, see Wemdorff, Marco; Röhr, Caroline (2007). "Sr14[Al4]2[Ge]3: Eine Zintl-Phase mit isolierten [Ge]4–- und [Al4]8–-Anionen / Sr14[Al4]2[Ge]3: A Zintl Phase with Isolated [Ge]4–- and [Al4]8– Anions". Zeitschrift für Naturforschung B (in German). 62 (10): 1227. doi:10.1515/znb-2007-1001.
 26. ^ a b c "New Type of Zero-Valent Tin Compound". ChemistryViews. 27 August 2016.
 27. ^ P(0) has been observed, see Wang, Yuzhong; Xie, Yaoming; Wei, Pingrong; King, R. Bruce; Schaefer, Iii; Schleyer, Paul v. R.; Robinson, Gregory H. (2008). "Carbene-Stabilized Diphosphorus". Journal of the American Chemical Society. 130 (45): 14970–1. doi:10.1021/ja807828t. PMID 18937460.
 28. ^ The equilibrium Cl2O6⇌2ClO3 is mentioned by Greenwood and Earnshaw, but it has been refuted, see Lopez, Maria; Juan E. Sicre (1990). "Physicochemical properties of chlorine oxides. 1. Composition, ultraviolet spectrum, and kinetics of the thermolysis of gaseous dichlorine hexoxide". J. Phys. Chem. 94 (9): 3860–3863. doi:10.1021/j100372a094., and Cl2O6 is actually chlorine(V,VII) oxide. However, ClO3 has been observed, see Grothe, Hinrich; Willner, Helge (1994). "Chlorine Trioxide: Spectroscopic Properties, Molecular Structure, and Photochemical Behavior". Angew. Chem. Int. Ed. 33 (14): 1482–1484. doi:10.1002/anie.199414821.
 29. ^ Ar(0) has been observed in argon fluorohydride (HArF) and ArCF22+, see Lockyear, J.F.; Douglas, K.; Price, S.D.; Karwowska, M.; et al. (2010). "Generation of the ArCF22+ Dication". Journal of Physical Chemistry Letters. 1: 358. doi:10.1021/jz900274p.
 30. ^ Ca(I) has been observed; see Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society. 132 (35): 12492–501. doi:10.1021/ja105534w. PMID 20718434.
 31. ^ Sc(0) has been observed; see F. Geoffrey N. Cloke; Karl Khan & Robin N. Perutz (1991). "η-Arene complexes of scandium(0) and scandium(II)". J. Chem. Soc., Chem. Commun. (19): 1372–1373. doi:10.1039/C39910001372.
 32. ^ Sc(I) has been observed; see Polly L. Arnold; F. Geoffrey; N. Cloke; Peter B. Hitchcock & John F. Nixon (1996). "The First Example of a Formal Scandium(I) Complex: Synthesis and Molecular Structure of a 22-Electron Scandium Triple Decker Incorporating the Novel 1,3,5-Triphosphabenzene Ring". J. Am. Chem. Soc. 118 (32): 7630–7631. doi:10.1021/ja961253o.
 33. ^ Sc(II) has been observed; see Woen, David H.; Chen, Guo P.; Ziller, Joseph W.; Boyle, Timothy J.; Furche, Filipp; Evans, William J. (January 2017). "Solution Synthesis, Structure, and CO Reduction Reactivity of a Scandium(II) Complex". Angewandte Chemie International Edition. 56 (8): 2050–2053. doi:10.1002/anie.201611758. PMID 28097771.
 34. ^ Ti(I) has been observed in [Ti(η6-1,3,5-C6H3iPr3)2][BAr4] (Ar = C6H5, p-C6H4F, 3,5-C6H3(CF3)2); see Calderazzo, Fausto; Ferri, Isabella; Pampaloni, Guido; Englert, Ulli; Green, Malcolm L. H. (1997). "Synthesis of [Ti(η6-1,3,5-C6H3iPr3)2][BAr4] (Ar = C6H5, p-C6H4F, 3,5-C6H3(CF3)2), the First Titanium(I) Derivatives". Organometallics. 16 (14): 3100–3101. doi:10.1021/om970155o.
 35. ^ a b c d e f g h i j k l Ti(−2), V(−3), Cr(−4), Co(−3), Zr(−2), Nb(−3), Mo(−4), Ru(−2), Rh(−3), Hf(−2), Ta(−3), and W(−4) occur in anionic binary metal carbonyls; see [1], p. 4 (in German); [2], pp. 97–100; [3], p. 239
 36. ^ Ti(−1) has been reported in [Ti(bipy)3], but was later shown to be Ti(+3); see Bowman, A. C.; England, J.; Sprouls, S.; Weihemüller, T.; Wieghardt, K. (2013). "Electronic structures of homoleptic [tris(2,2'-bipyridine)M]n complexes of the early transition metals (M = Sc, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta; n = 1+, 0, 1-, 2-, 3-): an experimental and density functional theoretical study". Inorganic Chemistry. 52 (4): 2242–56. doi:10.1021/ic302799s. PMID 23387926. However, Ti(−1) occurs in [Ti(η-C6H6] and [Ti(η-C6H5CH3)], see Bandy, J. A.; Berry, A.; Green, M. L. H.; Perutz, R. N.; Prout, K.; Verpeautz, J.-N. (1984). "Synthesis of anionic sandwich compounds: [Ti(η-C6H5R)2] and the crystal structure of [K(18-crown-6)(µ-H)Mo(η-C5H5)2]". Inorganic Chemistry. 52 (4): 729–731. doi:10.1039/C39840000729.
 37. ^ Jilek, Robert E.; Tripepi, Giovanna; Urnezius, Eugenijus; Brennessel, William W.; Young, Victor G., Jr.; Ellis, John E. (2007). "Zerovalent titanium–sulfur complexes. Novel dithiocarbamato derivatives of Ti(CO)6: [Ti(CO)4(S2CNR2)]". Chem. Commun. (25): 2639–2641. doi:10.1039/B700808B. PMID 17579764.
 38. ^ Fe(VII) has been observed in [FeO4]; see Lu, Jun-Bo; Jian, Jiwen; Huang, Wei; Lin, Hailu; Zhou, Mingfei (2016). "Experimental and theoretical identification of the Fe(VII) oxidation state in FeO4". Physical Chemistry Chemical Physics. 18 (45): 31125–31131. Bibcode:2016PCCP...1831125L. doi:10.1039/C6CP06753K. PMID 27812577.
 39. ^ Fe(VIII) has been reported; see Yurii D. Perfiliev; Virender K. Sharma (2008). "Higher Oxidation States of Iron in Solid State: Synthesis and Their Mössbauer Characterization – Ferrates – ACS Symposium Series (ACS Publications)". Platinum Metals Review. 48 (4): 157–158. doi:10.1595/147106704X10801. However, its existence has been disputed.
 40. ^ a b c d e f g h i j Fe(−4), Ru(−4), and Os(−4) have been observed in metal-rich compounds containing octahedral complexes [MIn6−xSnx]; Pt(−3) (as a dimeric anion [Pt–Pt]6−), Cu(−2), Zn(−2), Ag(−2), Cd(−2), Au(−2), and Hg(−2) have been observed (as dimeric and monomeric anions; dimeric ions were initially reported to be [T–T]2− for Zn, Cd, Hg, but later shown to be [T–T]4− for all these elements) in La2Pt2In, La2Cu2In, Ca5Au3, Ca5Ag3, Ca5Hg3, Sr5Cd3, Ca5Zn3(structure (AE2+)5(T–T)4−T2−⋅4e), Yb3Ag2, Ca5Au4, and Ca3Hg2; Au(–3) has been observed in ScAuSn and in other 18-electron half-Heusler compounds. See Changhoon Lee; Myung-Hwan Whangbo (2008). "Late transition metal anions acting as p-metal elements". Solid State Sciences. 10 (4): 444–449. Bibcode:2008SSSci..10..444K. doi:10.1016/j.solidstatesciences.2007.12.001. and Changhoon Lee; Myung-Hwan Whangbo; Jürgen Köhler (2010). "Analysis of Electronic Structures and Chemical Bonding of Metal-rich Compounds. 2. Presence of Dimer (T–T)4– and Isolated T2– Anions in the Polar Intermetallic Cr5B3-Type Compounds AE5T3 (AE = Ca, Sr; T = Au, Ag, Hg, Cd, Zn)". Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. 636 (1): 36–40. doi:10.1002/zaac.200900421.
 41. ^ Ni(−2) has been observed in Li2[Ni(1,5-COD)2], see Jonas, Klaus (1975). "Dilithium-Nickel-Olefin Complexes. Novel Bimetal Complexes Containing a Transition Metal and a Main Group Metal". Angew. Chem. Int. Ed. 14 (11): 752–753. doi:10.1002/anie.197507521. and Ellis, John E. (2006). "Adventures with Substances Containing Metals in Negative Oxidation States". Inorganic Chemistry. 45 (8): 3167–86. doi:10.1021/ic052110i. PMID 16602773.
 42. ^ Cu(0) has been observed in Cu(tris[2-(diisopropylphosphino)- phenyl]borane), see Moret, Marc-Etienne; Zhang, Limei; Peters, Jonas C. (2013). "A Polar Copper–Boron One-Electron σ-Bond". J. Am. Chem. Soc. 135 (10): 3792–3795. doi:10.1021/ja4006578. PMID 23418750.
 43. ^ Zn(I) has been observed in decamethyldizincocene (Zn25–C5Me5)2); see Resa, I.; Carmona, E.; Gutierrez-Puebla, E.; Monge, A. (2004). "Decamethyldizincocene, a Stable Compound of Zn(I) with a Zn-Zn Bond". Science. 305 (5687): 1136–8. Bibcode:2004Sci...305.1136R. doi:10.1126/science.1101356. PMID 15326350.
 44. ^ Ga(−2), Ga(−4), and Ga(−5) have been observed in the magnesium gallides MgGa, Mg2Ga, and Mg5Ga2, respectively; see Patrick Hofmann. "Colture. Ein Programm zur interaktiven Visualisierung von Festkörperstrukturen sowie Synthese, Struktur und Eigenschaften von binären und ternären Alkali- und Erdalkalimetallgalliden" (PDF) (in German). p. 72.
 45. ^ Ga(−3) has been observed in LaGa, see Dürr, Ines; Bauer, Britta; Röhr, Caroline (2011). "Lanthan-Triel/Tetrel-ide La(Al,Ga)x(Si,Ge)1-x. Experimentelle und theoretische Studien zur Stabilität intermetallischer 1:1-Phasen" (PDF). Z. Naturforsch. (in German). 66b: 1107–1121.
 46. ^ Ge(−1), Ge(−2), and Ge(−3) have been observed in germanides; see Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1995). "Germanium". Lehrbuch der Anorganischen Chemie (in German) (101 ed.). Walter de Gruyter. pp. 953–959. ISBN 978-3-11-012641-9.
 47. ^ As(I) has been observed in arsenic(I) iodide (AsI); see Ellis, Bobby D.; MacDonald, Charles L. B. (2004). "Stabilized Arsenic(I) Iodide: A Ready Source of Arsenic Iodide Fragments and a Useful Reagent for the Generation of Clusters". Inorganic Chemistry. 43 (19): 5981–6. doi:10.1021/ic049281s. PMID 15360247.
 48. ^ As(IV) has been observed in arsenic(IV) hydroxide (As(OH)4) and HAsO-; see Kläning, Ulrik K.; Bielski, Benon H. J.; Sehested, K. (1989). "Arsenic(IV). A pulse-radiolysis study". Inorganic Chemistry. 28 (14): 2717–24. doi:10.1021/ic00313a007.
 49. ^ Se(−1) has been observed in diselenides(2−) (Se22−).
 50. ^ Se(I) has been observed in selenium(I) chloride (Se2Cl2); see "Selenium: Selenium(I) chloride compound data". WebElements.com. Retrieved 2007-12-10.
 51. ^ Se(III) has been observed in Se2NBr3; see Lau, Carsten; Neumüller, Bernhard; Vyboishchikov, Sergei F.; Frenking, Gernot; Dehnicke, Kurt; Hiller, Wolfgang; Herker, Martin (1996). "Se2NBr3, Se2NCl5, Se2NCl6: New Nitride Halides of Selenium(III) and Selenium(IV)". Chemistry: A European Journal. 2 (11): 1393–1396. doi:10.1002/chem.19960021108.
 52. ^ Se(V) has been observed in SeO2- and HSeO2-; see Kläning, Ulrik K.; Sehested, K. (1986). "Selenium(V). A pulse radiolysis study". Inorganic Chemistry. 90 (21): 5460–4. doi:10.1021/j100412a112.
 53. ^ Sr(I) has been observed in strontium monofluoride (SrF); see P. Colarusso; Guo, B.; Zhang, K.-Q.; Bernath, P.F.; et al. (1996). "High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride" (PDF). Journal of Molecular Spectroscopy. 175 (1): 158–171. Bibcode:1996JMoSp.175..158C. doi:10.1006/jmsp.1996.0019. Archived from the original (PDF) on 2012-03-08.
 54. ^ a b c d e f g h i j k Yttrium and all lanthanides except Ce, Pm, Eu, Tm, Yb have been observed in the oxidation state 0 in bis(1,3,5-tri-t-butylbenzene) complexes, see Cloke, F. Geoffrey N. (1993). "Zero Oxidation State Compounds of Scandium, Yttrium, and the Lanthanides". Chem. Soc. Rev. 22: 17–24. doi:10.1039/CS9932200017.
 55. ^ Y(I) has been observed in yttrium(I) bromide (YBr); see "Yttrium: yttrium(I) bromide compound data". OpenMOPAC.net. Archived from the original on 2011-07-23. Retrieved 2007-12-10.
 56. ^ Y(II) has been observed in [(18-crown-6)K][(C5H4SiMe3)3Y]; see MacDonald, M. R.; Ziller, J. W.; Evans, W. J. (2011). "Synthesis of a Crystalline Molecular Complex of Y2+, [(18-crown-6)K][(C5H4SiMe3)3Y]". J. Am. Chem. Soc. 133 (40): 15914–17. doi:10.1021/ja207151y. PMID 21919538.
 57. ^ Zr(−1) has been reported in [Zr(bipy)3] (see Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. p. 960. ISBN 978-0-08-037941-8. and Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1995). "Zirconium". Lehrbuch der Anorganischen Chemie (in German) (101 ed.). Walter de Gruyter. p. 1413. ISBN 978-3-11-012641-9.), but was later shown to be Zr(+4); see Bowman, A. C.; England, J.; Sprouls, S.; Weihemüller, T.; Wieghardt, K. (2013). "Electronic structures of homoleptic [tris(2,2'-bipyridine)M]n complexes of the early transition metals (M = Sc, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta; n = 1+, 0, 1-, 2-, 3-): an experimental and density functional theoretical study". Inorganic Chemistry. 52 (4): 2242–56. doi:10.1021/ic302799s. PMID 23387926.
 58. ^ a b Nb(I) and Ta(I) occur in CpNb(CO)4 and CpTa(CO)4, see Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1995). "Tantal". Lehrbuch der Anorganischen Chemie (in German) (101 ed.). Walter de Gruyter. p. 1430. ISBN 978-3-11-012641-9. and King, R. Bruce (1969). Transition-Metal Organometallic Chemistry: An Introduction. Academic Press. p. 11. ISBN 978-0-32-315996-8.
 59. ^ George, G.N.; Klein, S.I.; Nixon, J.F. (1984). "Electron paramagnetic resonance spectroscopic studies on the zero-valent rhodium complex [Rh(P(OPri)3)4] at X-and Q-band frequencies". Chemical Physics Letters. 108 (6): 627–630. Bibcode:1984CPL...108..627G. doi:10.1016/0009-2614(84)85069-1.
 60. ^ Pd(I) has been observed; see Crabtree, R. H. (2002). "CHEMISTRY: A New Oxidation State for Pd?". Science. 295 (5553): 288–289. doi:10.1126/science.1067921. PMID 11786632.
 61. ^ Pd(III) has been observed; see Powers, D. C.; Ritter, T. (2011). Palladium(III) in Synthesis and Catalysis (PDF). Top. Organomet. Chem. Topics in Organometallic Chemistry. 35. pp. 129–156. Bibcode:2011hoso.book..129P. doi:10.1007/978-3-642-17429-2_6. ISBN 978-3-642-17428-5. PMC 3066514. PMID 21461129. Archived from the original on June 12, 2013.CS1 maint: unfit url (link)
 62. ^ The Ag ion has been observed in metal ammonia solutions: see Tran, N. E.; Lagowski, J. J. (2001). "Metal Ammonia Solutions: Solutions Containing Argentide Ions". Inorganic Chemistry. 40 (5): 1067–68. doi:10.1021/ic000333x.
 63. ^ Cd(I) has been observed in cadmium(I) tetrachloroaluminate (Cd2(AlCl4)2); see Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils (1985). "Cadmium". Lehrbuch der Anorganischen Chemie (in German) (91–100 ed.). Walter de Gruyter. pp. 1056–1057. ISBN 978-3-11-007511-3.
 64. ^ In(–5) has been observed in La3InGe, see Guloy, A. M.; Corbett, J. D. (1996). "Synthesis, Structure, and Bonding of Two Lanthanum Indium Germanides with Novel Structures and Properties". Inorganic Chemistry. 35 (9): 2616–22. doi:10.1021/ic951378e.
 65. ^ In(−2) has been observed in Na2In, see [4], p. 69.
 66. ^ Sn(−3) has been observed in [Sn2]6−, e.g. in (Ba2)4+(Mg4)8+Sn4−(Sn2)6−Sn2− (with square (Sn2−)n sheets), see Papoian, Garegin A.; Hoffmann, Roald (2000). "Hypervalent Bonding in One, Two, and Three Dimensions: Extending the Zintl–Klemm Concept to Nonclassical Electron-Rich Networks". Angew. Chem. Int. Ed. 2000 (39): 2408–2448. doi:10.1002/1521-3773(20000717)39:14<2408::aid-anie2408>3.0.co;2-u. Retrieved 2015-02-23.
 67. ^ Sn(I) and Sn(III) have been observed in organotin compounds
 68. ^ Sb(−2) has been observed in [Sb2]4−, e.g. in RbBa4[Sb2][Sb][O], see Boss, Michael; Petri, Denis; Pickhard, Frank; Zönnchen, Peter; Röhr, Caroline (2005). "Neue Barium-Antimonid-Oxide mit den Zintl-Ionen [Sb]3−, [Sb2]4− und 1[Sbn]n− / New Barium Antimonide Oxides containing Zintl Ions [Sb]3−, [Sb2]4− and 1[Sbn]n−". Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie (in German). 631 (6–7): 1181–1190. doi:10.1002/zaac.200400546.
 69. ^ Sb(I) and Sb(II) have been observed in organoantimony compounds; for Sb(I), see Šimon, Petr; de Proft, Frank; Jambor, Roman; Růžička, Aleš; Dostál, Libor (2010). "Monomeric Organoantimony(I) and Organobismuth(I) Compounds Stabilized by an NCN Chelating Ligand: Syntheses and Structures". Angewandte Chemie International Edition. 49 (32): 5468–5471. doi:10.1002/anie.201002209. PMID 20602393.
 70. ^ Sb(IV) has been observed in [SbCl]2−
  , see Nobuyoshi Shinohara; Masaaki Ohsima (2000). "Production of Sb(IV) Chloro Complex by Flash Photolysis of the Corresponding Sb(III) and Sb(V) Complexes in CH3CN and CHCl3". Bulletin of the Chemical Society of Japan. 73 (7): 1599–1604. doi:10.1246/bcsj.73.1599.
 71. ^ Te(I) has been observed in tellurium iodide (TeI), see "Tellurium: tellurium iodide". WebElements.com. Retrieved 2015-02-23.
 72. ^ Te(III) has been observed in [Te(N(SiMe3)2)2]+, see Heinze, Thorsten; Roesky, Herbert W.; Pauer, Frank; Stalke, Dietmar; Sheldrick, George M. (1991). "Synthesis and Structure of the First Tellurium(III) Radical Cation". Angewandte Chemie International Edition. 30 (12): 1678. doi:10.1002/anie.199116771. Retrieved 2015-02-23.
 73. ^ Te(V) is mentioned by Greenwood and Earnshaw, but they do not give any example of a Te(V) compound. What was long thought to be ditellurium decafluoride (Te2F10) is actually bis(pentafluorotelluryl) oxide, F5TeOTeF5: see Watkins, P. M. (1974). "Ditellurium decafluoride - A Continuing Myth". Journal of Chemical Education. 51 (9): 520–521. Bibcode:1974JChEd..51..520W. doi:10.1021/ed051p520. However, Te(V) has been observed in HTeO-, TeO-, HTeO2-, and TeO3-; see Kläning, Ulrik K.; Sehested, K. (2001). "Tellurium(V). A Pulse Radiolysis Study". The Journal of Physical Chemistry A. 105 (27): 6637–45. Bibcode:2001JPCA..105.6637K. doi:10.1021/jp010577i.
 74. ^ I(IV) has been observed in iodine dioxide (IO2); see Pauling, Linus (1988). "Oxygen Compounds of Nonmetallic Elements". General Chemistry (3rd ed.). Dover Publications, Inc. p. 259. ISBN 978-0-486-65622-9.
 75. ^ I(VI) has been observed in IO3, IO42−, H5IO6, H2IO52−, H4IO62−, and HIO53−; see Kläning, Ulrik K.; Sehested, Knud; Wolff, Thomas (1981). "Laser flash photolysis and pulse radiolysis of iodate and periodate in aqueous solution. Properties of iodine(VI)". J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1. 77 (7): 1707–18. doi:10.1039/F19817701707.
 76. ^ Xe compounds: see Xenon
 77. ^ Xe(0) has been observed in tetraxenonogold(II) (AuXe42+).
 78. ^ Xe(I) has been reported in xenon hexafluoroplatinate and xenon hexafluororhodate (see Pauling, Linus (1988). General Chemistry (3rd ed.). Dover Publications, Inc. p. 250. ISBN 978-0-486-65622-9.), however these compounds were later found to contain Xe(II).
 79. ^ Ba(I) has been observed in barium monofluoride (BaF); see P. Colarusso; Guo, B.; Zhang, K.-Q.; Bernath, P.F.; et al. (1995). "High-Resolution Fourier Transform Infrared Emission Spectrum of Barium Monofluoride" (PDF). Journal of Molecular Spectroscopy. 170: 59. Bibcode:1996JMoSp.175..158C. doi:10.1006/jmsp.1996.0019. Archived from the original (PDF) on 2005-03-10.
 80. ^ La(I) has been observed in lanthanum monohydride (LaH); see Ram, R. S.; Bernath, P. F. (1996). "Fourier Transform Emission Spectroscopy of New Infrared Systems of LaH and LaD" (PDF). Journal of Molecular Spectroscopy. 104 (17): 6444. Bibcode:1996JChPh.104.6444R. doi:10.1063/1.471365. Archived from the original (PDF) on 2005-03-10.
 81. ^ Pr(I) has been observed in [PrB4]; see Chen, Xin; Chen, Teng-Teng; Li, Wang-Lu; Lu, Jun-Bo; Zhao, Li-Juan; Jian, Tian; Hu, Han-Shi; Wang, Lai-Sheng; Li, Jun (2018-12-13). "Lanthanides with Unusually Low Oxidation States in the PrB3 and PrB4 Boride Clusters". Inorganic Chemistry. 58 (1): 411–418. doi:10.1021/acs.inorgchem.8b02572. PMID 30543295.
 82. ^ Pr(V) has been observed in [PrO2]+; see Zhang, Qingnan; Hu, Shu-Xian; Qu, Hui; Su, Jing; Wang, Guanjun; Lu, Jun-Bo; Chen, Mohua; Zhou, Mingfei; Li, Jun (2016-06-06). "Pentavalent Lanthanide Compounds: Formation and Characterization of Praseodymium(V) Oxides". Angewandte Chemie International Edition. 55 (24): 6896–6900. doi:10.1002/anie.201602196. ISSN 1521-3773. PMID 27100273.
 83. ^ Hu, Shu-Xian; Jian, Jiwen; Su, Jing; Wu, Xuan; Li, Jun; Zhou, Mingfei (2017). "Pentavalent lanthanide nitride-oxides: NPrO and NPrO− complexes with N≡Pr triple bonds". Chemical Science. 8 (5): 4035–4043. doi:10.1039/C7SC00710H. ISSN 2041-6520. PMC 5434915. PMID 28580119.
 84. ^ Nd(IV) has been observed in unstable solid state compounds; see Holleman, Arnold Frederik; Wiberg, Egon (2001), Wiberg, Nils (ed.), Inorganic Chemistry, translated by Eagleson, Mary; Brewer, William, San Diego/Berlin: Academic Press/De Gruyter, ISBN 0-12-352651-5
 85. ^ a b c d e All the lanthanides (La–Lu) in the +2 oxidation state have been observed (except La, Gd, Lu) in dilute, solid solutions of dihalides of these elements in alkaline earth dihalides (see Holleman, Arnold Frederik; Wiberg, Egon (2001), Wiberg, Nils (ed.), Inorganic Chemistry, translated by Eagleson, Mary; Brewer, William, San Diego/Berlin: Academic Press/De Gruyter, ISBN 0-12-352651-5) and (except Pm) in organometallic molecular complexes, see Lanthanides Topple Assumptions and Meyer, G. (2014). "All the Lanthanides Do It and Even Uranium Does Oxidation State +2". Angewandte Chemie International Edition. 53 (14): 3550–51. doi:10.1002/anie.201311325. PMID 24616202.. Additionally, all the lanthanides (La–Lu) form dihydrides (LnH2), dicarbides (LnC2), monosulfides (LnS), monoselenides (LnSe), and monotellurides (LnTe), but for most elements these compounds have Ln3+ ions with electrons delocalized into conduction bands, e. g. Ln3+(H)2(e).
 86. ^ Dy(IV) has been observed in unstable solid state compounds; see Holleman, Arnold Frederik; Wiberg, Egon (2001), Wiberg, Nils (ed.), Inorganic Chemistry, translated by Eagleson, Mary; Brewer, William, San Diego/Berlin: Academic Press/De Gruyter, ISBN 0-12-352651-5
 87. ^ Hf(I) has been observed in hafnium monobromide (HfBr), see Marek, G.S.; Troyanov, S.I.; Tsirel'nikov, V.I. (1979). "Кристаллическое строение и термодинамические характеристики монобромидов циркония и гафния / Crystal structure and thermodynamic characteristics of monobromides of zirconium and hafnium". Журнал неорганической химии / Russian Journal of Inorganic Chemistry (in Russian). 24 (4): 890–893.
 88. ^ Os(−1) has been observed in Na[Os(CO)
  13
  ]
  ; see Krause, J.; Siriwardane, Upali; Salupo, Terese A.; Wermer, Joseph R.; Knoeppel, David W.; Shore, Sheldon G. (1993). "Preparation of [Os3(CO)11]2− and its reactions with Os3(CO)12; structures of [Et4N] [HOs3(CO)11] and H2OsS4(CO)". Journal of Organometallic Chemistry. 454: 263–271. doi:10.1016/0022-328X(93)83250-Y. and Carter, Willie J.; Kelland, John W.; Okrasinski, Stanley J.; Warner, Keith E.; Norton, Jack R. (1982). "Mononuclear hydrido alkyl carbonyl complexes of osmium and their polynuclear derivatives". Inorganic Chemistry. 21 (11): 3955–3960. doi:10.1021/ic00141a019.
 89. ^ Ir(−3) has been observed in Ir(CO)33−; see Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. p. 1117. ISBN 978-0-08-037941-8.
 90. ^ Ir(VII) has been observed in [(η2-O2)IrO2]+; see C&EN: Iridium dressed to the nines.
 91. ^ Ir(VIII) has been observed in iridium tetroxide (IrO4); see Gong, Yu; Zhou, Mingfei; Kaupp, Martin; Riedel, Sebastian (2009). "Formation and Characterization of the Iridium Tetroxide Molecule with Iridium in the Oxidation State +VIII". Angewandte Chemie International Edition. 48 (42): 7879–7883. doi:10.1002/anie.200902733. PMID 19593837.
 92. ^ Ir(IX) has been observed in IrO+
  4
  ; see Wang, Guanjun; Zhou, Mingfei; Goettel, James T.; Schrobilgen, Gary G.; Su, Jing; Li, Jun; Schlöder, Tobias; Riedel, Sebastian (21 August 2014). "Identification of an iridium-containing compound with a formal oxidation state of IX". Nature. 514 (7523): 475–477. Bibcode:2014Natur.514..475W. doi:10.1038/nature13795. PMID 25341786.
 93. ^ Pt(−1) and Pt(−2) have been observed in the barium platinides Ba2Pt and BaPt, respectively: see Karpov, Andrey; Konuma, Mitsuharu; Jansen, Martin (2006). "An experimental proof for negative oxidation states of platinum: ESCA-measurements on barium platinides". Chemical Communications (8): 838–840. doi:10.1039/b514631c. PMID 16479284.
 94. ^ Pt(I) and Pt(III) have been observed in bimetallic and polymetallic species; see Kauffman, George B.; Thurner, Joseph J.; Zatko, David A. (1967). Ammonium Hexachloroplatinate(IV). Inorganic Syntheses. 9. pp. 182–185. doi:10.1002/9780470132401.ch51. ISBN 978-0-470-13240-1.
 95. ^ Au(0) has been observed, see Mézaille, Nicolas; Avarvari, Narcis; Maigrot, Nicole; Ricard, Louis; Mathey, François; Le Floch, Pascal; Cataldo, Laurent; Berclaz, Théo; Geoffroy, Michel (1999). "Gold(I) and Gold(0) Complexes of Phosphinine‐Based Macrocycles". Angewandte Chemie International Edition (21): 3194–3197. doi:10.1002/(SICI)1521-3773(19991102)38:21<3194::AID-ANIE3194>3.0.CO;2-O.
 96. ^ Hg(IV) has been reported in mercury(IV) fluoride (HgF4); see Xuefang Wang; Lester Andrews; Sebastian Riedel; Martin Kaupp (2007). "Mercury Is a Transition Metal: The First Experimental Evidence for HgF4". Angew. Chem. Int. Ed. 46 (44): 8371–8375. doi:10.1002/anie.200703710. PMID 17899620. However, it could not be confirmed by later experiments; see Is mercury a transition metal? Archived 2016-10-12 at the Wayback Machine
 97. ^ Tl(−5) has been observed in Na23K9Tl15.3, see Dong, Z.-C.; Corbett, J. D. (1996). "Na23K9Tl15.3: An Unusual Zintl Compound Containing Apparent Tl57−, Tl48−, Tl37−, and Tl5− Anions". Inorganic Chemistry. 35 (11): 3107–12. doi:10.1021/ic960014z.
 98. ^ Tl(−1) has been observed in caesium thallide (CsTl); see King, R. B.; Schleyer, R. (2004). "Theory and concepts in main-group cluster chemistry". In Driess, M.; Nöth, H. (eds.). Molecular clusters of the main group elements. Wiley-VCH, Chichester. p. 19. ISBN 978-3-527-61437-0.
 99. ^ Tl(+2) has been observed in tetrakis(hypersilyl)dithallium ([(Me3Si)Si]2Tl—Tl[Si(SiMe3)]2), see Sonja Henkel; Dr. Karl Wilhelm Klinkhammer; Dr. Wolfgang Schwarz (1994). "Tetrakis(hypersilyl)dithallium(Tl—Tl): A Divalent Thallium Compound". Angew. Chem. Int. Ed. 33 (6): 681–683. doi:10.1002/anie.199406811.
 100. ^ Pb(−2) has been observed in BaPb, see Ferro, Riccardo (2008). Nicholas C. Norman (ed.). Intermetallic Chemistry. Elsevier. p. 505. ISBN 978-0-08-044099-6. and Todorov, Iliya; Sevov, Slavi C. (2004). "Heavy-Metal Aromatic Rings: Cyclopentadienyl Anion Analogues Sn56− and Pb56− in the Zintl Phases Na8BaPb6, Na8BaSn6, and Na8EuSn6". Inorganic Chemistry. 43 (20): 6490–94. doi:10.1021/ic000333x.
 101. ^ Pb(+1) and Pb(+3) have been observed in organolead compounds, e.g. hexamethyldiplumbane Pb2(CH3)6; for Pb(I), see Siew-Peng Chia; Hong-Wei Xi; Yongxin Li; Kok Hwa Lim; Cheuk-Wai So (2013). "A Base-Stabilized Lead(I) Dimer and an Aromatic Plumbylidenide Anion". Angew. Chem. Int. Ed. 52 (24): 6298–6301. doi:10.1002/anie.201301954. PMID 23629949.
 102. ^ Bi(−2) and Bi(−1) occur in Zintl phases, e.g. (Ca2+)22[Bi4]4−([Bi2]4−)4[Bi3−]8; see Ponou, Siméon (2006). "Germanides, Germanide-Tungstate Double Salts and Substitution Effects in Zintl Phases". Technische Universität München. Lehrstuhl für Anorganische Chemie mit Schwerpunkt Neue Materialien. p. 68.
 103. ^ Bi(I) has been observed in bismuth monobromide (BiBr) and bismuth monoiodide (BiI); see Godfrey, S. M.; McAuliffe, C. A.; Mackie, A. G.; Pritchard, R. G. (1998). Nicholas C. Norman (ed.). Chemistry of arsenic, antimony, and bismuth. Springer. pp. 67–84. ISBN 978-0-7514-0389-3.
 104. ^ Bi(+2) has been observed in dibismuthines (R2Bi—BiR2), see Arthur J. Ashe III (1990). Thermochromic Distibines and Dibismuthines. Advances in Organometallic Chemistry. 30. pp. 77–97. doi:10.1016/S0065-3055(08)60499-2. ISBN 9780120311309.
 105. ^ Bi(IV) has been observed; see A. I. Aleksandrov, I. E. Makarov (1987). "Formation of Bi(II) and Bi(IV) in aqueous hydrochloric solutions of Bi(III)". Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Division of Chemical Science. 36 (2): 217–220. doi:10.1007/BF00959349.
 106. ^ Po(V) has been observed in dioxidopolonium(1+) (PoO+); see Thayer, John S. (2010). "Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements". Relativistic Methods for Chemists. p. 78. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8.
 107. ^ Rn(II) has been observed in radon difluoride (RnF2); see Stein, L. (1970). "Ionic Radon Solution". Science. 168 (3929): 362–4. Bibcode:1970Sci...168..362S. doi:10.1126/science.168.3929.362. PMID 17809133. and Kenneth S. Pitzer (1975). "Fluorides of radon and element 118". J. Chem. Soc., Chem. Commun. (18): 760b–761. doi:10.1039/C3975000760b.
 108. ^ Rn(IV) is reported by Greenwood and Earnshaw, but is not known to exist; see Sykes, A. G. (1998). "Recent Advances in Noble-Gas Chemistry". Advances in Inorganic Chemistry. 46. Academic Press. pp. 91–93. ISBN 978-0-12-023646-6. Retrieved 22 November 2012.
 109. ^ Rn(VI) is known in radon trioxide (RnO3); see Sykes, A. G. (1998). "Recent Advances in Noble-Gas Chemistry". Advances in Inorganic Chemistry. 46. Academic Press. pp. 91–93. ISBN 978-0-12-023646-6. Retrieved 22 November 2012.
 110. ^ Th(I) is known in thorium(I) bromide (ThBr); see Wickleder, Mathias S.; Fourest, Blandine; Dorhout, Peter K. (2006). "Thorium". In Morss, Lester R.; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (eds.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (PDF). 3 (3rd ed.). Dordrecht, the Netherlands: Springer. pp. 52–160. doi:10.1007/1-4020-3598-5_3. ISBN 978-1-4020-3555-5. Archived from the original (PDF) on 2016-03-07.
 111. ^ Th(II) and Th(III) are observed in [ThII{η5-C5H3(SiMe3)2}3] and [ThIII{η5-C5H3(SiMe3)2}3], see Langeslay, Ryan R.; Fieser, Megan E.; Ziller, Joseph W.; Furche, Philip; Evans, William J. (2015). "Synthesis, structure, and reactivity of crystalline molecular complexes of the {[C5H3(SiMe3)2]3Th}1− anion containing thorium in the formal +2 oxidation state". Chem. Sci. 6 (1): 517–521. doi:10.1039/C4SC03033H. PMC 5811171. PMID 29560172.
 112. ^ U(I) has been observed in uranium monofluoride (UF) and uranium monochloride (UCl), see Sykes, A. G. (1990). "Compounds of Thorium and Uranium". Advances in Inorganic Chemistry. 34. Academic Press. pp. 87–88. ISBN 978-0-12-023634-3. Retrieved 22 March 2015.
 113. ^ U(II) has been observed in [K(2.2.2-Cryptand)][(C5H4SiMe3)3U], see MacDonald, Matthew R.; Fieser, Megan E.; Bates, Jefferson E.; Ziller, Joseph W.; Furche, Filipp; Evans, William J. (2013). "Identification of the +2 Oxidation State for Uranium in a Crystalline Molecular Complex, [K(2.2.2-Cryptand)][(C5H4SiMe3)3U]". J. Am. Chem. Soc. 135 (36): 13310–13313. doi:10.1021/ja406791t. PMID 23984753.
 114. ^ Np(II), (III) and (IV) have been observed, see Dutkiewicz, Michał S.; Apostolidis, Christos; Walter, Olaf; Arnold, Polly L (2017). "Reduction chemistry of neptunium cyclopentadienide complexes: from structure to understanding". Chem. Sci. 8 (4): 2553–2561. doi:10.1039/C7SC00034K. PMC 5431675. PMID 28553487.
 115. ^ Pu(II) has been observed in {Pu[C5H3(SiMe3)2]3}−; see Windorff, Cory J.; Chen, Guo P; Cross, Justin N; Evans, William J.; Furche, Filipp; Gaunt, Andrew J.; Janicke, Michael T.; Kozimor, Stosh A.; Scott, Brian L. (2017). "Identification of the Formal +2 Oxidation State of Plutonium: Synthesis and Characterization ofref name="curium5" {PuII[C5H3(SiMe3)2]3}−". J. Am. Chem. Soc. 139 (11): 3970–3973. doi:10.1021/jacs.7b00706. PMID 28235179.
 116. ^ Am(VII) has been observed in AmO5-; see Americium, Das Periodensystem der Elemente für den Schulgebrauch (The periodic table of elements for schools) chemie-master.de (in German), Retrieved 28 November 2010 and Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. p. 1265. ISBN 978-0-08-037941-8.
 117. ^ a b c Cm(V), Bk(V), and Cf(V) have been observed in BkO2+, CfO2+, CmO2(NO3)2, BkO2(NO3)2, and CfO2(NO3)2; see Dau, Phuong Diem; Vasiliu, Monica; Peterson, Kirk A; Dixon, David A; Gibsoon, John K (October 2017). "Remarkably High Stability of Late Actinide Dioxide Cations: Extending Chemistry to Pentavalent Berkelium and Californium". Chemistry - A European Journal. 23 (68): 17369–17378. doi:10.1002/chem.201704193. PMID 29024093.
 118. ^ a b c Kovács, Attila; Dau, Phuong D.; Marçalo, Joaquim; Gibson, John K. (2018). "Pentavalent Curium, Berkelium, and Californium in Nitrate Complexes: Extending Actinide Chemistry and Oxidation States". Inorg. Chem. American Chemical Society. 57 (15): 9453–9467. doi:10.1021/acs.inorgchem.8b01450. PMID 30040397.
 119. ^ Cm(VI) has been observed in curium trioxide (CmO3) and dioxidocurium(2+) (CmO2+); see Domanov, V. P.; Lobanov, Yu. V. (October 2011). "Formation of volatile curium(VI) trioxide CmO3". Radiochemistry. 53 (5): 453–6. doi:10.1134/S1066362211050018.
 120. ^ Cm(VIII) has been reported to possibly occur in curium tetroxide (CmO4); see Domanov, V. P. (January 2013). "Possibility of generation of octavalent curium in the gas phase in the form of volatile tetraoxide CmO4". Radiochemistry. 55 (1): 46–51. doi:10.1134/S1066362213010098. However, new experiments seem to indicate its nonexistence: Zaitsevskii, Andréi; Schwarz, W H Eugen (April 2014). "Structures and stability of AnO4 isomers, An = Pu, Am, and Cm: a relativistic density functional study". Physical Chemistry Chemical Physics. 2014 (16): 8997–9001. Bibcode:2014PCCP...16.8997Z. doi:10.1039/c4cp00235k. PMID 24695756.
 121. ^ Es(IV) is known in einsteinium(IV) fluoride (EsF4); see Kleinschmidt, P (1994). "Thermochemistry of the actinides". Journal of Alloys and Compounds. 213–214: 169–172. doi:10.1016/0925-8388(94)90898-2.
 122. ^ Db(V) has been observed in dubnium pentachloride (DbCl5); see H. W. Gäggeler (2007). "Gas Phase Chemistry of Superheavy Elements" (PDF). Paul Scherrer Institute. pp. 26–28. Archived from the original (PDF) on 2012-02-20.
 123. ^ Sg(VI) has been observed in seaborgium oxide hydroxide (SgO2(OH)2); see Huebener, S.; Taut, S.; Vahle, A.; Dressler, R.; Eichler, B.; Gäggeler, H. W.; Jost, D.T.; Piguet, D.; et al. (2001). "Physico-chemical characterization of seaborgium as oxide hydroxide" (PDF). Radiochim. Acta. 89 (11–12_2001): 737–741. doi:10.1524/ract.2001.89.11-12.737. Archived from the original (PDF) on 2014-10-25.
 124. ^ Sg(0) has been observed in seaborgium hexacarbonyl (Sg(CO)6); see Even, J.; Yakushev, A.; Dullmann, C. E.; Haba, H.; Asai, M.; Sato, T. K.; Brand, H.; Di Nitto, A.; Eichler, R.; Fan, F. L.; Hartmann, W.; Huang, M.; Jager, E.; Kaji, D.; Kanaya, J.; Kaneya, Y.; Khuyagbaatar, J.; Kindler, B.; Kratz, J. V.; Krier, J.; Kudou, Y.; Kurz, N.; Lommel, B.; Miyashita, S.; Morimoto, K.; Morita, K.; Murakami, M.; Nagame, Y.; Nitsche, H.; et al. (2014). "Synthesis and detection of a seaborgium carbonyl complex". Science. 345 (6203): 1491–3. Bibcode:2014Sci...345.1491E. doi:10.1126/science.1255720. PMID 25237098. (subscription required)
 125. ^ Bh(VII) has been observed in bohrium oxychloride (BhO3Cl); see "Gas chemical investigation of bohrium (Bh, element 107)" Archived 2008-02-28 at the Wayback Machine, Eichler et al., GSI Annual Report 2000. Retrieved on 2008-02-29
 126. ^ Hs(VIII) has been observed in hassium tetroxide (HsO4); see "Chemistry of Hassium" (PDF). Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH. 2002. Retrieved 2007-01-31.
 127. ^ Cn(II) has been observed in copernicium selenide (CnSe); see "Annual Report 2015: Laboratory of Radiochemistry and Environmental Chemistry" (PDF). Paul Scherrer Institute. 2015. p. 3.
 128. ^ Langmuir, Irving (1919). "The arrangement of electrons in atoms and molecules". J. Am. Chem. Soc. 41 (6): 868–934. doi:10.1021/ja02227a002.
 129. ^ a b c Connelly, N. G.; Damhus, T.; Hartshorn, R. M.; Hutton, A. T. Nomenclature of Inorganic Chemistry (IUPAC Recommendations 2005) (PDF). RSC Publishing.
 130. ^ "Antoine Laurent Lavoisier The Chemical Revolution - Landmark - American Chemical Society". American Chemical Society. Retrieved 14 July 2018.
 131. ^ "Lavoisier on Elements". Chem125-oyc.webspace.yale.edu. Retrieved 14 July 2018.
 132. ^ Wöhler, F. (1835). Grundriss der Chemie: Unorganische Chemie [Foundations of Chemistry: Inorganic Chemistry]. Berlin: Duncker und Humblot. p. 4.
 133. ^ Jensen, W. B. (2007). "the origin of the oxidation-state concept". J. Chem. Educ. 84 (9): 1418–1419. doi:10.1021/ed084p1418.
 134. ^ Stock, A. (1919). "Einige Nomenklaturfragen der anorganischen Chemie" [Some nomenclature issues of inorganic chemistry]. Angew. Chem. 32 (98): 373–374. doi:10.1002/ange.19190329802.
 135. ^ a b Jorissen, W. P.; Bassett, H.; Damiens, A.; Fichter, F.; Rémy, H. (1941). "Rules for naming inorganic compounds". J. Am. Chem. Soc. 63: 889–897. doi:10.1021/ja01849a001.
 136. ^ Latimer, W. M. (1938). The Oxidation States of the Elements and their Potentials in Aqueous Solutions (1st ed.). Prentice-Hall.
 137. ^ Bray, W. C.; Branch, G. E. K. (1913). "Valence and tautomerism" (PDF). J. Am. Chem. Soc. 35 (10): 1440–1447. doi:10.1021/ja02199a003.
 138. ^ Noyes, A. A.; Pitzer, K. S.; Dunn, C. L. (1935). "Argentic salts in acid solution, I. The oxidation and reduction reactions". J. Am. Chem. Soc. 57 (7): 1221–1229. doi:10.1021/ja01310a018.
 139. ^ Noyes, A. A.; Pitzer, K. S.; Dunn, C. L. (1935). "Argentic salts in acid solution, II. The oxidation state of argentic salts". J. Am. Chem. Soc. 57 (7): 1229–1237. doi:10.1021/ja01310a019.
 140. ^ Fernelius, W. C. (1948). "Some problems of inorganic nomenclature". Chem. Eng. News. 26: 161–163. doi:10.1021/cen-v026n003.p161.
 141. ^ Fernelius, W. C.; Larsen, E. M.; Marchi, L. E.; Rollinson, C. L. (1948). "Nomenclature of coördination compounds". Chem. Eng. News. 26 (8): 520–523. doi:10.1021/cen-v026n008.p520.
 142. ^ Pauling, L. (1948). "The modern theory of valency". J. Chem. Soc. 1948: 1461–1467. doi:10.1039/JR9480001461.
 143. ^ Calvert, J. G. (1990). "IUPAC Recommendation 1990". Pure Appl. Chem. 62: 2204. doi:10.1351/pac199062112167.