عجایب‌المخلوقات (زکریای قزوینی)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
کاشی لعاب‌دار با نقش مار، خرگوش و لاک‌پشت به عنوان نگاره‌ای برای آذین کتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات (شگفتی‌های آفریدگان و موجودات)نوشته ی زکریا قزوینی جغرافی‌دان، دانشمند، تاریخ‌نویس و فیلسوف ایرانی درسال سال ۶۷۸ هجری قمری

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات (شگفتی‌های آفریدگان و موجودات) کتابی است در زمینه هیئت و جهان‌شناسی و علم‌الاشیا و شگفتی‌های عالم خلقت، نوشتهٔ زکریا قزوینی. قزوینی این کتاب را نخست به زبان عربی نوشت و سپس خود نسخه‌ای فارسی از آن تدوین کرد.

تاریخ نوشتن عجایب‌المخلوقات را به سال ۶۷۸ هجری قمری مطابق با ۱۲۸۰ میلادی گزارش کرده‌اند. دست‌نوشتهٔ اصلی آن در حال حاضر در موزهٔ مونیخ آلمان موجود است. این کتاب به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده‌است.

موضوع کتاب[ویرایش]

کتاب شامل چهار مقدمه و دو مقاله است. مقالهٔ اول در عُلویات؛ مقالهٔ دوم در سُفلیات، که شامل عناصر و معدنیات، نباتات و حیوانات است. در مورد تمام کائنات روی زمین، بروج، ماه‌ها، فصول سال، ستارگان، زمین، کوهها، دریاها، رودها، جانوران، و تمام موجودات دنیا سخن رفته‌است.

این کتاب نخستین بار به اهتمام ووستنفلد در ۱۸۴۸ در گوتینگن، و ترجمهٔ نیمی از آن توسط هرمان اته در ۱۸۶۸ در لایپزیگ به طبع رسیده‌است. در سال ۱۳۰۹ هجری قمری نیز در مصر به چاپ رسیده‌است. چاپ ترجمه فارسی کتاب در سال ۱۲۸۳ هجری قمری در لکناو بوده‌است. همچنین ترجمه فرانسوی آن در سال ۱۸۰۵ در پاریس به زیر چاپ رفته و بعداً این کتاب به چند زبان دیگر مانندترکی، آلمانی، یونانی ترجمه و چاپ شده‌است.

این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و در تهران به سال ۱۲۶۴ ه‍.ق. طبع گردیده‌است. ترجمهٔ فارسی آن چند بار در تهران چاپ شده‌است.[۱]

نگاهی به متن کتاب[ویرایش]

 • اگر بن انار شیرین اندکی باز کنند و سرکه در آن ریزند، انار ترش شود، اگر بن درخت انار ترش را باز کنند و انگبین در آن ریزند، انار را شیرین کند. و انگور آنکه باید نشاند کی ماه چهارده بود، نه از سر قضیب و نه از بن ولیکن از میانه و هر دو سر به سرگین گاو در باید گرفت و قدری نانخواه در بن افکنند و در رز البته نخود و کرنب(کلم) بکارند و دو ارش بزمین فرو ترد و اگر شاخ وی برشکافند چنانک پوست جدا نگردد و پشمکی که در میانه است بردارد و برهم نهند راست و بپوست بید تنگ ببندد و بگذارد تا پرورده شود انگور این درخت را دانه نبود.
 • آشنان:(درختچه‌ای در شوره‌زار)، از دخان او جمله هوام(حشرات) گریزند(عجایب قزوینی).
 • انجیر: شیخ الرئیس گوید اگر که دخان چوب انجیر در بوستانی پراکنند، که کرم آنجا افتاده‌باشد، جمله هلاک شود.
 • ترنج: صاحب الفلاحه(منظور بخش الفلاحه از جامع العلوم فخر رازی گوید رماد(خاکستر) و ورق کدو زیر درخت ترنج بگسترانند ثمر درخت ترنج بسیار شود و هم از آن نیفتد. و اگر درخت ترنج ضعیف باشد، او را به ورق یقطان(نوعی سنگ) پوشاننداو را قوی کند.
 • خرما: صاحب الفلاحه گوید، اگر نخلی بار نیاورد و دو سال بر او متسکرد شود، مردی تیشه یا تبری بردارد، و نزد او شود. و با ذکری گوید، مسند؟ از امسال بر خواهد آورد. و این درخت را خواهم انداخت که هیچ باری نمی‌آورد. و بدان فاس نخل را دو سه ضربت زند. آن مرد دست او را بگیرد و گوید که مپسند. از امسال صبر کن. اگر بار نیاورد، هر چه خواهی بکن. صاحب الفلاحه گوید، که در آن سال ثمر بسیار آورد. و غیر نخل نیز همچنین است که با این عمل بار آورد.

منابع[ویرایش]

 1. لغت‌نامه دهخدا: عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات
 • القزوینی، زکریا، محمد، . حاشیه کتاب:(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) منشورات دار آفاق الجدیدة: بیرت، لبنان، چاب ششم، انتشار سال ۱۹۸۱ میلادی. (به عربی).
An illustration depicting the moon in al-Qazwini's work, The Wonders of Creation

ʿAjā'ib al-makhlūqāt wa gharā'ib al-mawjūdāt, The Wonders of Creation (Arabic: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات‎, meaning Marvels of creatures and Strange things existing) is a book in Arabic and an important work of cosmography by Zakariya al-Qazwini, who was born in Qazwin in the year 600 AH/1203 AD.

Background to the work

Qazwini's Aja'ib al-Makhluqat is criticized for being less than original. Substantial parts of his work are derivative of Yaqut's Mu'jam al-Buldan.[1]

Qazwini mentions fifty names as his sources, the most important of whom are old geographers and historians such as al-Istakhri, Ibn Fadlan, al-Mas‘udi, Ibn Hawqal, al-Biruni, Ibn al-Athir, al-Maqdisi, and al-Razi. Notwithstanding the fact that Qazwini's work is a compilation of known and unknown sources, it influenced later works of Islamic cosmology and Islamic geography through its style and language. Qazwini's cosmography is not pure science but it also was intended to entertain its readers by enriching scientific explanations with stories and poetry.

Framework

A manuscript of the treatise copied in the 14th century.

Qazwini's cosmography consists of two parts, the first part is celestial, dealing with the spheres of the heaven with its inhabitants (the angels) and chronology. Astronomical knowledge of that time is compiled together with astrological ideas.[1]

The second part discusses the terrestrial: the four elements, the seven climes, seas and rivers, a sort of bestiary on the animal kingdom (including mankind and the jinns), the plants, and minerals.[1] He discusses her man and the faculties of his soul, his character, weaknesses and illnesses.

Also, the cosmography of Ahmad al-Tusi (Aḥmad al-Ṭūsī[a]) is very similar and bears the same title;[3] though the latter characterized by the concept of the unity of God and the unity of creation.[citation needed].

Celestial cosmography

Qazwini tells that the earth was swinging in all directions, until God created an angel to bear it on his shoulders and steady it with his hands. A green Jacinth slab was placed underneath the angel, the slab borne by a gigantic bull Kuyūthā,[b] which in turn rested on the great swimming fish Bahamūt.[4][5][6][c]

Qazwini's cosmography above have been compared to a similar entry in Yaqut's Mu'jam al-Buldan[10] and Ibn al-Wardī's Kharīdat al-'Ajā'ib, with small differences noted.[4]

Time

When discussing time, Qazwini makes parallel comparison of the Islamic, Roman and Iranian calendars. Thus he links the days of the week to the sacred history of Judaism, Christianity, and Islam, e.g. the holy days Friday (Islamic day of congregational prayer/salat), Saturday (Jewish sabbath) and Sunday (Christian day of rest) and how they became to be regarded as holy. The days are also linked to lawful and unlawful things and acts.

Angelology

An illustration from the manuscript depicting archangel Gabriel.

God created many things that are unknown to the people (Qur'an 16:8), and a fundamental part of this, with central importance, is God's Throne, His footstool are the angels and the jinn (demons, evil/good spirits).[d]

The celestial spheres are inhabited by the angels. The angels are good perfect beings without negative feelings or passion, they are obedient and most importantly, they keep the order of the creation and govern everything on earth; the jinn and devils are bad and imperfect creatures who possess passion and wrath and are disobedient. Qazwini's work contains moreover angelology that has roots partly in the Qur'an and hadith.

There are two types of angels in the Qur'an, the one being the guards of hell (96:18) and angels that nearest to God (4:170, 83:21). Qazwini also mentions the angels who carry the Throne of God (the idea goes back to the Jahiliyya): they are four in number in the form of a man, bull, eagle and lion. On the Day of Resurrection the Throne will be carried by “eight” (Qur'an 69:17), and this traditionally refers to eight angels. Next to these is the angel ar-Ruh or the Spirit, who is actually first in order and the greatest. His breath quickens the creatures and he knows the order of the spheres, planets, elements, minerals etc. He is the one who decides the movement and stillness of things by the will of God. This angel is followed by Israfil; he transmits the orders of God and blows the horn. He is not mentioned in the Qur'an but in hadith and linked to the Day of Resurrection. Israfil carries the “tablet” (lawh) and the “pen” (qalam). Whether the abovementioned angels or Gabriel, Michael or others all of them have a role in keeping the order of the creation. It is also believed that angels have about seventy wings each.

Then God sent angels who inhabited the earth. One sent in exile was young Azazil whom the angels educated. He acquired their knowledge and became like them and even their leader. But he fell into disgrace because he disobeyed God to prostrate himself before Adam as the vicegerent of God on earth. Azazil goes back to Judaism and is mentioned in the Qur'an (2:32 etc.) as Iblis, the fallen angel. In Volksislam it is believed that Iblis is present in baths, bazaars, crossroads, intoxicating drinks, and is associated with flutes, poetry, tattoos, lies and illnesses.

God also persecuted and imprisoned many of the jinn and exiled them. Jin and ghuls are then considered terrestrial beings, occupying and a place between animals and mankind, and discussed in the second part of Al-qazwini's work.[1]

Terrestrial cosmography

The earth, being part of the lower spheres, brings forth minerals, plants and living creatures such animals and man. In Qazwini's classification there are seven types of living creatures – man, jinn, animals used for riding, animals that graze, beasts, birds and insects – and creatures that look strange or are hybrids.

Man

Man has the highest rank in the order of God's creation (macrocosm): he is its quintessence (microcosm) and can be both the embodiment of the angels and Satan. Man with his rational soul has the capacity to think and talk and the choice to ascend to the highest or lowest stations in life. Man's soul is immortal and he is created for immortality; he changes his place of living from the womb to the earth, and from there to paradise or hellfire (Qur'an 20:57).

Next to man are the jinn who were created from smokeless fire and can be in different forms. It is also believed that the jinn represent the rebellious among men or that angels were created from the light of the fire and the devils or jinn from its smoke. According to a legend the jinn were created before Adam and lived on the land, sea, plains and mountains and that God's mercy for them was boundless. They had a government, prophets, religion and laws but they became disobedient and stubborn and broke the rules of the prophets which culminated in chaos on earth. Solomon became their lord whom they obeyed.[e]

Bestiary

God created the birds because He knew that many people would deny the existence of flying creatures, especially the angels. Furthermore, Qazwini adds as proofs that God created birds with three wings, as He did the unicorn, the Indian ass with a horn or the bat without wings; why not angels? Among the birds Qazwini classifies the Anqa or Simurgh (Phoenix) as the most known bird and the kin of birds that lived alone on Mount Qaf. This idea goes as back as to the time of Zoroaster. In more recent traditions the Anqa is a wise bird with experience gained throughout many ages and gives admonitions and moral advice.

Long before Adam was created, this bird lived without procreation; he was single and the first and most powerful bird. The “golden age” of the Simurgh was the time of Solomon in which not only ministers were near his throne but also animals and birds with whom Solomon could speak; the Anqa also talked to him and was the most respected. The second bird that is also recurring in classical Persian literature and mentioned by Qazwini is the Homa (paradise bird). When it lands on someone's head, that person becomes the king of his land. Being also a bird used in Iranian mystical symbolism is the salamander or “fire bird”, which was not seen since the time of Muhammad. Qazwini talks about the hoopoe (hudhud) that has a central role in Iranian mysticism too, only in passing; here it is described as being able to see water from afar but not the mesh that in front of its eyes.

So the hoopoe symbolizes fate: when it comes, the eyes of man are blinded, i.e. man is not able to predict his fate. Another exceptional bird in Qazwini's list is the eagle because lions feared it and from his wings fire appears. Birds that were conceived as strange hybrids by Qazwini are the vulture, having the claws of the rooster, or the ostrich with the feet of a camel and the body of a bird; this bird eats stones and flames and can live in fire for ten years. He is also able to digest legs of a horse and birds but not date pits. The ostrich fears his own shadow and always walks against the sun. There are also other rare and strange birds, for example a big bird in Khuzistan that attacks camels and elephants and has eggs similar to crystal; the “purple bird”, a white bird that sits on a rock in the Chinese Sea and the person that looks at that rock must laugh to death, except that this bird lands on the rock; or a bird in Tabaristan which is seen in spring and carries one hundred sparrows on its tail and eats one each day.

Lapidary

Some stones are associated to jinn or are a remedy against ailments: the smaragd (zabarjad or zumrud) cures illnesses and repels devils; a stone called talk is used for talismans and magic drinks; the amberstone was first discovered by Satan; Alexander used the faylaq stone to protect his men from devils, or the manâtas, according to Aristotle from whose “Book of Stones” Qazwini often quotes, nullifies the influence of magicians and devils and protects from jinn. One stone (bahtah) is described as being found at the edge of the utmost darkness where the sun has no effect, near the world ocean.

Analysis

Called the “most precious cosmography of the Islamic culture” by Carl Brockelmann, Qazwini's cosmography was one of the most read works in the Islamic world since numerous manuscripts and translations from Arabic into Islamic languages have survived. Scholars presented excerpts of it to Western readers.

In Qazwini's conception, the Universe is the manifestation of the absolute Truth or God. God's command "Be!" caused all things in the universe to have a place and a reciprocal relationship between themselves. Man in the Islamic tradition has the task to understand the wisdom of God's creation as much as possible. God is the ultimate goal of that cosmic structure.

Traditional Islamic sciences are connected with cosmology that has an essential role within the metaphysical system. Whereas cosmology deals with the spiritual side of the universe, cosmography concerns itself with the physical aspect and its processes. Qazwini states that it is important that man should exert himself to investigate the wondrous and wisely conceived creation of God, to reflect on it in astonishment and understand it as much as is possible to him. In this way, man will gain the delights in both this world and the hereafter. Next to this Qazwini explains important terminology in his book: 1) marvels are a phenomenon that confuses man because he is not able to grasp its cause and effects; 2) creation is everything except God, it is either essential (body, spiritual substance) or accidental (other); 3) the strange is something which is rare and differs from the known and familiar things and causes astonishment; 4) Creation is divided into several things: it has an unknown cause, man cannot grasp it and it is known in its entirety but not in its details (e.g. the celestial spheres).

Moreover, Qazwini informs us in the introduction of his book that he left his home and family to study books because he believed that a man's best companion on earth are books. He marvelled at the wondrous and strange things in God's creation and how perfect a creation it is, as stated in the Qur'an (50:6). In his explanation of created things in the powerful and vast universe (51:47), he describes the orbit of the sun based on statements of scientists but also quotes a tradition in which the angel Gabriel tells Muhammad that the sun moves forward 500 years or farsakhs (1 farsakh = c. 6 km) from the time Muhammad says “No” until the time he says “Yes” one after another.

In Qazwini's view wondrous things are in the heavens and the earth, as the Qur'an informs (10:101), and in the seas and at their shores since it was their beginning and end where not clarified; it was part of the unknown world, inhabited with wondrous and strange creatures. Following the Judeo-Islamic tradition, Qazwini confirms that in the beginning God created one substance, then He melted it and from the smoke became the heaven and the sediments were formed to earth; heaven and earth were first together and God divided them (Qur'an 21:31) and He completed his creation in six days. Altogether God made seven heavens and seven earths (Qur'an 65:12).

Whether known or unknown, every created thing has a sign of divine wisdom within itself and represents the unity of God. Based on Ptolemy's design of the universe, Qazwini talks about 9 spheres in the heaven: the earth, the Moon, Mercury, Venus, the Sun, Mars, Jupiter, Saturn and the Sphere of spheres, which embraces all other spheres and causes day and night; they all have their own orbit. Whereas on the one hand to these and other stars Qazwini refers to the spheres or plants in scientific terms, on the other hand he supports the effects of the Moon, the North Pole and South Pole on man and animal, such as having the power to cure illnesses, with sayings among people.

Man's purpose on earth is to achieve perfection and eschew bad habits and acts. The good character outweighs in this life and the next; bad character is a sin that can not be forgiven and through it man descends to the lowest of the low in hell. A man with a good character is thus angel-like and bad character is the feature of the despised Satan. Qazwini's concern here, so to speak, anthropology.

Later influence

Ahmed Bican reworked Qazwini's cosmology in the year 1453, providing his Turkish readership with a much abridged version (reduced to ca. one fifth of the original) in plain Turkish prose, with some new materials added.[12] Bican's rendering was later included by Donado in his Della Letteratura de Turchi, Venice (1688), in a shortlist of Turkish works he felt merited translation into Italian.[13]

Explanatory notes

 1. ^ Also Aḥmad-e Ṭūsī,[2] or Aḥmad-ī Ṭūsī.
 2. ^ "الصخرة أن تدخل تحت قدمي الملك ثم لم يكن للصخرة قرار فخلق الله تعالى ثورا عظيما يقال له كيوثاء (..the rock to under the feet of the malak (angel), and as the rock was not steady, God created a great bull called Kuyūthā)"
 3. ^ A thesis by Chalyan-Daffner (2013) transcribes the bull's name in the Wüstenfeld edition as "Kīyūbān/Kibūthān",[7] but it has been pointed out that this may be in a "corrupt Arabic form".[8] Hermann Ethé translated it as "Leviathan".[9]
 4. ^ For some Muslims the footstool is the eighth and the Throne the ninth sphere. Furthermore, the Throne of God is the point of adoration for the inhabitants of the celestial spheres, as is the Kaaba the qibla for people on earth.
 5. ^ Ya’juj and Ma’juj (Gog and Magog) dwells in the seventh clime according to Qazwini in another work (Ātar al-belad). Traditionally Islam asigns their homeland between the fifth and seventh climes.[11]

References

Citations
 1. ^ a b c d Netton, Ian Richard, ed. (2013), "Al-Qazwini", Encyclopedia of Islamic Civilization and Religion, Routledge, p. 686
 2. ^ Guest & Ettinghausen (1961), p. 52.
 3. ^ "al-Ḳazwini", The Encyclopaedia of Islām, E. J. Brill ltd., I, p. 68, 1938
 4. ^ a b Chalyan-Daffner (2013), pp. 213–216.
 5. ^ "Ḳāf", The Encyclopaedia of Islām (new ed.), E. J. Brill ltd., 7, p. 401, 1973
 6. ^ Wüstenfeld (1849), p. 145.
 7. ^ Chalyan-Daffner (2013), p. 214, note 195.
 8. ^ Guest, Grace D.; Ettinghausen, Richard (1961), "The Iconography of a Kāshān Luster Plate", Ars Orientalis, 4: 53, note 110, JSTOR 4629133
 9. ^ Ethé (1868), p. 298.
 10. ^ Jwaideh, Wadie, ed. (1987) [1959], The Introductory Chapters of Yāqūt's Muʻjam Al-Buldān, Brill Archive, pp. 34–35
 11. ^ Van Donzel, Emeri J.; Schmidt, Andrea Barbara (2010). Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources: Sallam's Quest for Alexander's Wall. Brill. p. 81. ISBN 9004174168.
 12. ^ Laban Kaptein, Eindtijd en Antichrist, p. 30. Leiden 1997. ISBN 90-73782-90-2
 13. ^ Laban Kaptein (ed.), Ahmed Bican Yazıcıoğlu, Dürr-i Meknûn. Kritische Edition mit Kommentar, p. 36ff. Asch 2007. ISBN 978-90-902140-8-5
Bibliography

External links