طیف‌بینی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
یک دستگاه طیف‌سنج که در تشدید مغناطش هسته‌ای کاربرد دارد.

طیف‌سنجی یا بیناب نمایی، (به انگلیسی: Spectroscopy) به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز تعریف می‌شود. از لحاظ تاریخی طیف‌سنجی به شاخه‌ای از علم برمی‌گردد که نور مرئی برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی استفاده می‌شد. اگرچه اخیراً به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط برای نور مرئی بلکه بسیاری از اشکال تابش‌های الکترومغناطیسی و غیرالکترومغناطیسی مانند میکروموجها، امواج رادیویی، اشعه ایکس، الکترونها، فوتونها (امواج صوتی) و غیره بکاربرده می‌شود. از انواع روش‌های مهم و پرکاربرد در شیمی تجزیه می‌توان به روش‌های طیف‌سنجی جرمی، مادون قرمز، ماوراء بنفش و رزونانس مغناطیسی هسته اشاره کرد.

طیف‌سنجی اغلب در شیمی‌فیزیک (بطور مثال در نوعی تصویربرداری ام‌آرآی) و شیمی تجزیه برای شناسایی ماده از طریق طیف گسیلی یا جذبی از آنها یکار برده می‌شود. وسیله‌ای که طیف هر ماده را ثبت می‌کند طیفسنج یا اسپکترومتر نام دارد. طیف‌سنجی همچنین به‌طور زیاد در اخترشناسی و مشاهدات از راه دور استفاده می‌شود. اکثر تلسکوپ‌های بزرگ طیف‌نگار دارند که برای اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی اجسام نجومی یا اندازه‌گیری سرعت‌شان از طریق جابجایی دوپلری خطوط طیفی‌شان استفاده می‌شود. این نوع کاربرد در مبحث طیف‌سنجی نجومی به تفضیل آمده‌است.

انواع طیف‌سنجی (بیناب‌نمایی)[ویرایش]

طیف جذبی کلوروفیل

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

Analysis of white light by dispersing it with a prism is an example of spectroscopy.

Spectroscopy /spɛkˈtrɒskəpi/ is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation (via electron spectroscopy, atomic spectroscopy, etc).[1][2] Historically, spectroscopy originated through the study of visible light dispersed according to its wavelength, by a prism. Later the concept was expanded greatly to include any interaction with radiative energy as a function of its wavelength or frequency, predominantly in the electromagnetic spectrum, though matter waves and acoustic waves can also be considered forms of radiative energy; recently, with tremendous difficulty, even gravitational waves have been associated with a spectral signature in the context of the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) and laser interferometry. Spectroscopic data are often represented by an emission spectrum, a plot of the response of interest, as a function of wavelength or frequency.

Spectroscopy, primarily in the electromagnetic spectrum, is a fundamental exploratory tool in the fields of physics, chemistry, and astronomy, allowing the composition, physical structure and electronic structure of matter to be investigated at atomic scale, molecular scale, macro scale, and over astronomical distances. Important applications arise from biomedical spectroscopy in the areas of tissue analysis and medical imaging.

Introduction

Spectroscopy and spectrography are terms used to refer to the measurement of radiation intensity as a function of wavelength and are often used to describe experimental spectroscopic methods. Spectral measurement devices are referred to as spectrometers, spectrophotometers, spectrographs or spectral analyzers.

Daily observations of color can be related to spectroscopy. Neon lighting is a direct application of atomic spectroscopy. Neon and other noble gases have characteristic emission frequencies (colors). Neon lamps use collision of electrons with the gas to excite these emissions. Inks, dyes and paints include chemical compounds selected for their spectral characteristics in order to generate specific colors and hues. A commonly encountered molecular spectrum is that of nitrogen dioxide. Gaseous nitrogen dioxide has a characteristic red absorption feature, and this gives air polluted with nitrogen dioxide a reddish-brown color. Rayleigh scattering is a spectroscopic scattering phenomenon that accounts for the color of the sky.

Spectroscopic studies were central to the development of quantum mechanics and included Max Planck's explanation of blackbody radiation, Albert Einstein's explanation of the photoelectric effect and Niels Bohr's explanation of atomic structure and spectra. Spectroscopy is used in physical and analytical chemistry because atoms and molecules have unique spectra. As a result, these spectra can be used to detect, identify and quantify information about the atoms and molecules. Spectroscopy is also used in astronomy and remote sensing on Earth. Most research telescopes have spectrographs. The measured spectra are used to determine the chemical composition and physical properties of astronomical objects (such as their temperature and velocity).

Theory

One of the central concepts in spectroscopy is a resonance and its corresponding resonant frequency. Resonances were first characterized in mechanical systems such as pendulums. Mechanical systems that vibrate or oscillate will experience large amplitude oscillations when they are driven at their resonant frequency. A plot of amplitude vs. excitation frequency will have a peak centered at the resonance frequency. This plot is one type of spectrum, with the peak often referred to as a spectral line, and most spectral lines have a similar appearance.

In quantum mechanical systems, the analogous resonance is a coupling of two quantum mechanical stationary states of one system, such as an atom, via an oscillatory source of energy such as a photon. The coupling of the two states is strongest when the energy of the source matches the energy difference between the two states. The energy of a photon is related to its frequency by where is Planck's constant, and so a spectrum of the system response vs. photon frequency will peak at the resonant frequency or energy. Particles such as electrons and neutrons have a comparable relationship, the de Broglie relations, between their kinetic energy and their wavelength and frequency and therefore can also excite resonant interactions.

Spectra of atoms and molecules often consist of a series of spectral lines, each one representing a resonance between two different quantum states. The explanation of these series, and the spectral patterns associated with them, were one of the experimental enigmas that drove the development and acceptance of quantum mechanics. The hydrogen spectral series in particular was first successfully explained by the Rutherford-Bohr quantum model of the hydrogen atom. In some cases spectral lines are well separated and distinguishable, but spectral lines can also overlap and appear to be a single transition if the density of energy states is high enough. Named series of lines include the principal, sharp, diffuse and fundamental series.

Classification of methods

A huge diffraction grating at the heart of the ultra-precise ESPRESSO spectrograph.[3]

Spectroscopy is a sufficiently broad field that many sub-disciplines exist, each with numerous implementations of specific spectroscopic techniques. The various implementations and techniques can be classified in several ways.

Type of radiative energy

The types of spectroscopy are distinguished by the type of radiative energy involved in the interaction. In many applications, the spectrum is determined by measuring changes in the intensity or frequency of this energy. The types of radiative energy studied include:

Nature of the interaction

The types of spectroscopy also can be distinguished by the nature of the interaction between the energy and the material. These interactions include:[1]

 • Absorption spectroscopy: Absorption occurs when energy from the radiative source is absorbed by the material. Absorption is often determined by measuring the fraction of energy transmitted through the material, with absorption decreasing the transmitted portion.
 • Emission spectroscopy: Emission indicates that radiative energy is released by the material. A material's blackbody spectrum is a spontaneous emission spectrum determined by its temperature. This feature can be measured in the infrared by instruments such as the atmospheric emitted radiance interferometer.[4] Emission can also be induced by other sources of energy such as flames, sparks, electric arcs or electromagnetic radiation in the case of fluorescence.
 • Elastic scattering and reflection spectroscopy determine how incident radiation is reflected or scattered by a material. Crystallography employs the scattering of high energy radiation, such as x-rays and electrons, to examine the arrangement of atoms in proteins and solid crystals.
 • Impedance spectroscopy: Impedance is the ability of a medium to impede or slow the transmittance of energy. For optical applications, this is characterized by the index of refraction.
 • Inelastic scattering phenomena involve an exchange of energy between the radiation and the matter that shifts the wavelength of the scattered radiation. These include Raman and Compton scattering.
 • Coherent or resonance spectroscopy are techniques where the radiative energy couples two quantum states of the material in a coherent interaction that is sustained by the radiating field. The coherence can be disrupted by other interactions, such as particle collisions and energy transfer, and so often require high intensity radiation to be sustained. Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a widely used resonance method, and ultrafast laser spectroscopy is also possible in the infrared and visible spectral regions.
 • Nuclear spectroscopy are methods that use the properties of specific nuclei to probe the local structure in matter, mainly condensed matter, molecules in liquids or frozen liquids and bio-molecules.

Type of material

Spectroscopic studies are designed so that the radiant energy interacts with specific types of matter.

Atoms

Atomic spectroscopy was the first application of spectroscopy developed. Atomic absorption spectroscopy and atomic emission spectroscopy involve visible and ultraviolet light. These absorptions and emissions, often referred to as atomic spectral lines, are due to electronic transitions of outer shell electrons as they rise and fall from one electron orbit to another. Atoms also have distinct x-ray spectra that are attributable to the excitation of inner shell electrons to excited states.

Atoms of different elements have distinct spectra and therefore atomic spectroscopy allows for the identification and quantitation of a sample's elemental composition. After inventing the spectroscope, Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff discovered new elements by observing their emission spectra. Atomic absorption lines are observed in the solar spectrum and referred to as Fraunhofer lines after their discoverer. A comprehensive explanation of the hydrogen spectrum was an early success of quantum mechanics and explained the Lamb shift observed in the hydrogen spectrum, which further led to the development of quantum electrodynamics.

Modern implementations of atomic spectroscopy for studying visible and ultraviolet transitions include flame emission spectroscopy, inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy, glow discharge spectroscopy, microwave induced plasma spectroscopy, and spark or arc emission spectroscopy. Techniques for studying x-ray spectra include X-ray spectroscopy and X-ray fluorescence.

Molecules

The combination of atoms into molecules leads to the creation of unique types of energetic states and therefore unique spectra of the transitions between these states. Molecular spectra can be obtained due to electron spin states (electron paramagnetic resonance), molecular rotations, molecular vibration, and electronic states. Rotations are collective motions of the atomic nuclei and typically lead to spectra in the microwave and millimeter-wave spectral regions. Rotational spectroscopy and microwave spectroscopy are synonymous. Vibrations are relative motions of the atomic nuclei and are studied by both infrared and Raman spectroscopy. Electronic excitations are studied using visible and ultraviolet spectroscopy as well as fluorescence spectroscopy.

Studies in molecular spectroscopy led to the development of the first maser and contributed to the subsequent development of the laser.

Crystals and extended materials

The combination of atoms or molecules into crystals or other extended forms leads to the creation of additional energetic states. These states are numerous and therefore have a high density of states. This high density often makes the spectra weaker and less distinct, i.e., broader. For instance, blackbody radiation is due to the thermal motions of atoms and molecules within a material. Acoustic and mechanical responses are due to collective motions as well. Pure crystals, though, can have distinct spectral transitions, and the crystal arrangement also has an effect on the observed molecular spectra. The regular lattice structure of crystals also scatters x-rays, electrons or neutrons allowing for crystallographic studies.

Nuclei

Nuclei also have distinct energy states that are widely separated and lead to gamma ray spectra. Distinct nuclear spin states can have their energy separated by a magnetic field, and this allows for nuclear magnetic resonance spectroscopy.

Other types

Other types of spectroscopy are distinguished by specific applications or implementations:

Applications

UVES is a high-resolution spectrograph on the Very Large Telescope.[12]
 • Cure monitoring of composites using optical fibers.
 • Estimate weathered wood exposure times using near infrared spectroscopy.[13]
 • Measurement of different compounds in food samples by absorption spectroscopy both in visible and infrared spectrum.
 • Measurement of toxic compounds in blood samples
 • Non-destructive elemental analysis by X-ray fluorescence.
 • Electronic structure research with various spectroscopes.

History

The history of spectroscopy began with Isaac Newton's optics experiments (1666–1672). Newton applied the word "spectrum" to describe the rainbow of colors that combine to form white light and that are revealed when the white light is passed through a prism. During the early 1800s, Joseph von Fraunhofer made experimental advances with dispersive spectrometers that enabled spectroscopy to become a more precise and quantitative scientific technique. Since then, spectroscopy has played and continues to play a significant role in chemistry, physics, and astronomy.

 • "In 1672, in the first paper that he submitted to the Royal Society, Isaac Newton described an experiment in which he permitted sunlight to pass through a small hole and then through a prism. Newton found that sunlight, which looks white to us, is actually made up of a mixture of all the colors of the rainbow."[14]
 • "In 1802, William Hyde Wollaston built an improved spectrometer that included a lens to focus the Sun’s spectrum on a screen. Upon use, Wollaston realized that the colors were not spread uniformly, but instead had missing patches of colors, which appeared as dark bands in the spectrum. Later, in 1815, German physicist Joseph Fraunhofer also examined the solar spectrum, and found about 600 such dark lines (missing colors), which are now known as Fraunhofer lines, or Absorption lines."[14]

See also

Notes

 1. ^ a b Crouch, Stanley; Skoog, Douglas A. (2007). Principles of instrumental analysis. Australia: Thomson Brooks/Cole. ISBN 978-0-495-01201-6.
 2. ^ Herrmann, R.; C. Onkelinx (1986). "Quantities and units in clinical chemistry: Nebulizer and flame properties in flame emission and absorption spectrometry (Recommendations 1986)". Pure and Applied Chemistry. 58 (12): 1737–1742. doi:10.1351/pac198658121737.
 3. ^ "A Taste of ESPRESSO". Retrieved 15 September 2015.
 4. ^ Mariani, Z.; Strong, K.; Wolff, M.; Rowe, P.; Walden, V.; Fogal, P. F.; Duck, T.; Lesins, G.; Turner, D. S.; Cox, C.; Eloranta, E.; Drummond, J. R.; Roy, C.; Turner, D. D.; Hudak, D.; Lindenmaier, I. A. (2012). "Infrared measurements in the Arctic using two Atmospheric Emitted Radiance Interferometers". Atmos. Meas. Tech. 5 (2): 329–344. Bibcode:2012AMT.....5..329M. doi:10.5194/amt-5-329-2012.
 5. ^ Evans, C. L.; Xie, X. S. (2008). "Coherent Anti-Stokes Raman Scattering Microscopy: Chemical Imaging for Biology and Medicine". Annual Review of Analytical Chemistry. 1: 883–909. Bibcode:2008ARAC....1..883E. doi:10.1146/annurev.anchem.1.031207.112754. PMID 20636101.
 6. ^ W. Demtröder, Laser Spectroscopy, 3rd Ed. (Springer, 2003).
 7. ^ Brian Orr; J. G. Haub; Y. He; R. T. White (2016). "Spectroscopic Applications of Pulsed Tunable Optical Parametric Oscillators". In F. J. Duarte (ed.). Tunable Laser Applications (3rd ed.). Boca Raton: CRC Press. pp. 17–142. ISBN 978-1-4822-6106-6.
 8. ^ Murray, Kermit K.; Boyd, Robert K.; Eberlin, Marcos N.; Langley, G. John; Li, Liang; Naito, Yasuhide (2013). "Definitions of terms relating to mass spectrometry (IUPAC Recommendations 2013)". Pure and Applied Chemistry. 85 (7): 1. doi:10.1351/PAC-REC-06-04-06. ISSN 0033-4545.
 9. ^ N. A. Sinitsyn; Y. V. Pershin (2016). "The theory of spin noise spectroscopy: a review". Reports on Progress in Physics. 79 (10): 106501. arXiv:1603.06858. Bibcode:2016RPPh...79j6501S. doi:10.1088/0034-4885/79/10/106501. PMID 27615689.
 10. ^ Solli, D. R.; Chou, J.; Jalali, B. (2008). "Amplified wavelength–time transformation for real-time spectroscopy". Nature Photonics. 2 (1): 48–51. Bibcode:2008NaPho...2...48S. doi:10.1038/nphoton.2007.253.
 11. ^ Chou, Jason; Solli, Daniel R.; Jalali, Bahram (2008). "Real-time spectroscopy with subgigahertz resolution using amplified dispersive Fourier transformation". Applied Physics Letters. 92 (11): 111102. arXiv:0803.1654. Bibcode:2008ApPhL..92k1102C. doi:10.1063/1.2896652.
 12. ^ "Media advisory: Press Conference to Announce Major Result from Brazilian Astronomers". ESO Announcement. Retrieved 21 August 2013.
 13. ^ Wang, Xiping; Wacker, James P. (2006). "Using NIR Spectroscopy to Predict Weathered Wood Exposure Times" (PDF). WTCE 2006 – 9th World Conference on Timber Engineering.
 14. ^ a b Andrew Fraknoi; David Morrison (October 13, 2016). "OpenStax Astronomy".

References

External links