ضریب همبستگی پیرسون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مثال‌هایی از حالت‌های مختلف همبستگی و مقادیر ضریب همبستگی پیرسون برای هر مورد.

در مباحث آماری، ضریب همبستگی پیرسون یا ضریب همبستگی حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون میزان همبستگی خطی بین دو متغیر تصادفی را می‌سنجد. مقدار این ضریب بین ۱- تا ۱ تغییر می‌کند که «۱» به معنای همبستگی مثبت کامل، «۰» به معنی نبود همبستگی، و «۱-» به معنی همبستگی منفی کامل است. این ضریب که کاربرد فراوانی در آمار دارد، توسط کارل پیرسون بر اساس ایدهٔ اولیهٔ فرانسیس گالتون تدوین شد.

تعریف

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تصادفی برابر با کوواریانس آنها تقسیم بر انحراف معیار آنها تعریف می‌شود.

جامعهٔ آماری

برای یک جامعهٔ آماری، ضریب همبستگی جامعه به صورت زیر تعریف می‌شود:

که در آن کوواریانس، انحراف معیار متغیر ، میانگین متغیر و امید ریاضی را نشان می‌دهد.

نمونه آماری

ضریب همبستگی پیرسون برای یک نمونه آماری با n زوج داده به صورت زیر تعریف می‌شود:

تعریف زیر نیز معادل تعریف بالاست:

که در آن کمیت‌ها به صورت زیر تعریف شده‌اند:

منابع