سانگی (ژاپن)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سانگی (به ژاپنی: 参議 Sangi) مشاور ارشد در دربار امپراتوری ژاپن از قرن هشتم تا دوره میجی در قرن نوزدهم بود.

شخصیت‌های سانگی در دوره اصلاحات میجی[ویرایش]

نام دوره خدمت اهل نکته تعداد اعضا
سوئه‌جیما تانه‌اومی ۱۸۶۹ سال ۷ ماه ۸ روز - ۱۸۷۱ سال ۷ ماه ۲۴ روز سابق قلمروی هیزن ۰ نفر →۲ نفر
مائه‌بارا ایسی ۱۸۶۹سال ۷ماه ۸روز - ۱۸۶۹سال ۱۲ماه ۲روز سابق قلمروی چوشو
اوکوبو توشیمیچی ۱۸۶۹سال ۷ماه ۲۲روز - ۱۸۷۱سال ۶ماه ۲۵روز سابق قلمروی ساتسوما ۲ نفر →۴ نفر →۳ نفر
هیروساوا سانه‌اومی ۱۸۶۹سال ۷ماه ۲۳روز - ۱۸۷۱سال ۱ماه ۹روز سابق قلمروی چوشو
ساساکی تاکایوکی ۱۸۷۰سال ۲ماه ۵روز - ۱۸۷۱سال ۶ماه ۲۵روز سابق قلمروی توسا ۳ نفر →۷ نفر →۶ نفر →۱ نفر
سایتو توشی‌یوکی ۱۸۷۰سال ۵ماه ۱۵روز - ۱۸۷۱سال ۶ماه ۲۵روز سابق قلمروی چوشو
کیدو تاکایوشی ۱۸۷۰ سال ۶ماه ۱۰روز - ۱۸۷۱سال ۶ماه ۲۵روز سابق قلمروی چوشو
اوکوما شیگه‌نوبو ۱۸۷۰ سال ۹ماه ۲روز - ۱۸۷۱سال ۶ماه ۲۵روز سابق قلمروی هیزن
کیدو تاکایوشی ۱۸۷۱ سال ۶ماه ۲۵روز - ۱۸۷۴سال ۵ماه ۱۳روز سابق قلمروی چوشو انتخاب مجدد ۱ نفر →۳ نفر →۵ نفر →۴ نفر
سایگو تاکاموری ۱۸۷۱ سال ۶ ماه ۲۵ روز - ۱۸۷۳ سال ۱۰ ماه ۲۴ روز سابق قلمروی ساتسوما
ایتاگاکی تایسوکه ۱۸۷۱سال ۷ماه ۱۴روز - ۱۸۷۳سال ۱۰ماه ۲۵روز سابق قلمروی توسا
اوکوما شیگه‌نوبو ۱۸۷۱سال ۷ماه ۱۴روز - ۱۸۸۱سال ۱۰ماه ۱۲روز سابق قلمروی هیزن انتخاب مجدد
گوتو شوجیرو ۱۸۷۳سال ۴ماه ۱۹روز - ۱۸۷۳سال ۱۰ماه ۲۵روز سابق قلمروی توسا ۴ نفر →۷ نفر
اوکی تاکاتو ۱۸۷۳سال ۴ماه ۱۹روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی هیزن
اتو شیمپی ۱۸۷۳سال ۴ماه ۱۹روز - ۱۸۷۳سال ۱۰ماه ۲۵روز سابق قلمروی هیزن
اوکوبو توشیمیچی ۱۸۷۳سال ۱۰ماه ۱۲روز - ۱۸۷۸سال ۵ماه ۱۴روز سابق قلمروی ساتسوما ۷ نفر →۸ نفر →۹ نفر →۸ نفر
سوئه‌جیما تانه‌اومی ۱۸۷۳سال ۱۰ماه ۱۳روز - ۱۸۷۳سال ۱۰ماه ۲۵روز سابق قلمروی هیزن
ایتو هیروبومی ۱۸۷۳سال ۱۰ماه ۲۵روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی چوشو ۸ نفر →۴ نفر →۶ نفر →۷ نفر →۶ نفر
کاتسو کایشو ۱۸۷۳سال ۱۰ماه ۲۵روز - ۱۸۷۵سال ۴ماه ۲۵روز باکوشین سابق
تراشیما مونه‌نوری ۱۸۷۳سال ۱۰ماه ۲۸روز - ۱۸۸۱سال ۱۰ماه ۲۱روز سابق قلمروی ساتسوما
ایجیچی ماساهارو ۱۸۷۴سال ۸ماه ۲روز - ۱۸۷۵سال ۶ماه ۱۰روز سابق قلمروی ساتسوما ۶ نفر →۹ نفر
یاماگاتا آریتومو ۱۸۷۴سال ۸ماه ۲روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی چوشو
کورودا کیوتاکا ۱۸۷۴سال ۸ماه ۲روز - ۱۸۸۲سال ۱ماه ۱۱روز سابق قلمروی ساتسوما
کیدو تاکایوشی ۱۸۷۵سال ۳ماه ۸روز - ۱۸۷۶سال ۳ماه ۲۸روز سابق قلمروی چوشو ۹ نفر →۱۱ نفر →۶ نفر
ایتاگاکی تایسوکه ۱۸۷۵سال ۳ماه ۱۲روز - ۱۸۷۵سال ۱۰ماه ۲۷روز سابق قلمروی توسا
سایگو جودو ۱۸۷۸سال ۵ماه ۲۴روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی ساتسوما ۶ نفر →۸ نفر →۹ نفر
کاوامورا سومی‌یوشی ۱۸۷۸سال ۵ماه ۲۴روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی ساتسوما
اینواوئه کائورو ۱۸۷۸سال ۷ماه ۲۹روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی چوشو
یامادا آکی‌یوشی ۱۸۷۹سال ۹ماه ۱۰روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی ساتسوما ۹ نفر →۱۰ نفر →۹ نفر
ماتسوکاتا ماسایوشی ۱۸۸۱سال ۱۰ماه ۲۱روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی ساتسوما ۹ نفر →۸ نفر →۷ نفر →۱۱ نفر
اویاما ایوائو ۱۸۸۱سال ۱۰ماه ۲۱روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی ساتسوما
فوکوئوکا تاکاچیکا ۱۸۸۱سال ۱۰ماه ۲۱روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی توسا
ساساکی تاکایوکی ۱۸۸۱سال ۱۰ماه ۲۱روز - ۱۸۸۵سال ۱۲ماه ۲۲روز سابق قلمروی توسا

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]