تبدیل یکاهای دما

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در زیر مقایسه و تبدیل بین ۷ مقیاس اندازه‌گیری دما را مشاهده می‌کنید (البته امروزه بسیاری از این مقیاس‌ها منسوخ شده‌اند).

سانتیگراد(سیلسیوس)[ویرایش]

از سلسیوس به سیلسیوس
فارنهایت [°F] = [°C] × ۹۵ + ۳۲ [°C] = ([°F] − ۳۲) × ۵۹
کلوین [K] = [°C] + ۲۷۳٫۱۵ [°C] = [K] − ۲۷۳٫۱۵
رانکین [°R] = ([°C] + ۲۷۳٫۱۵) × ۹۵ [°C] = ([°R] − ۴۹۱٫۶۷) × ۵۹
دلیزل [°De] = (۱۰۰ − [°C]) × ۳۲ [°C] = ۱۰۰ − [°De] × ۲۳
نیوتن [°N] = [°C] × ۳۳۱۰۰ [°C] = [°N] × ۱۰۰۳۳
رومیر [°Ré] = [°C] × ۴۵ [°C] = [°Ré] × ۵۴
رومر [°Rø] = [°C] × ۲۱۴۰ + ۷٫۵ [°C] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۴۰۲۱

فارنهایت[ویرایش]

از فارنهایت به فارنهایت
سیلسیوس [°C] = ([°F] − ۳۲) × ۵۹ [°F] = [°C] × ۹۵ + ۳۲
کلوین [K] = ([°F] + ۴۵۹٫۶۷) × ۵۹ [°F] = [K] × 95 − ۴۵۹٫۶۷
رانکین [°R] = [°F] + ۴۵۹٫۶۷ [°F] = [°R] − ۴۵۹٫۶۷
دلیزل [°De] = (۲۱۲ − [°F]) × ۵۶ [°F] = ۲۱۲ − [°De] × ۶۵
نیوتن [°N] = ([°F] − ۳۲) × ۱۱۶۰ [°F] = [°N] × ۶۰۱۱ + ۳۲
رومیر [°Ré] = ([°F] − ۳۲) × ۴۹ [°F] = [°Ré] × ۹۴ + ۳۲
رومر [°Rø] = ([°F] − ۳۲) × ۷۲۴ + ۷٫۵ [°F] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۲۴۷ + ۳۲

کلوین[ویرایش]

از کلوین به کلوین
سیلسیوس [°C] = [K] − ۲۷۳٫۱۵ [K] = [°C] + ۲۷۳٫۱۵
فارنهایت [°F] = [K] × 95 − ۴۵۹٫۶۷ [K] = ([°F] + ۴۵۹٫۶۷) × ۵۹
رانکین [°R] = [K] × ۹۵ [K] = [°R] × ۵۹
دلیزل [°De] = (۳۷۳٫۱۵ − [K]) × ۳۲ [K] = ۳۷۳٫۱۵ − [°De] × ۲۳
نیوتن [°N] = ([K] − ۲۷۳٫۱۵) × ۳۳۱۰۰ [K] = [°N] × ۱۰۰۳۳ + ۲۷۳٫۱۵
رومیر [°Ré] = ([K] − ۲۷۳٫۱۵) × ۴۵ [K] = [°Ré] × ۵۴ + ۲۷۳٫۱۵
رومر [°Rø] = ([K] − ۲۷۳٫۱۵) × ۲۱۴۰ + ۷٫۵ [K] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۴۰۲۱ + ۲۷۳٫۱۵

رانکین[ویرایش]

از رانکین به رانکین
سیلسیوس [°C] = ([°R] − ۴۹۱٫۶۷) × ۵۹ [°R] = ([°C] + ۲۷۳٫۱۵) × ۹۵
فارنهایت [°F] = [°R] − ۴۵۹٫۶۷ [°R] = [°F] + ۴۵۹٫۶۷
کلوین [K] = [°R] × ۵۹ [°R] = [K] × ۹۵
دلیزل [°De] = (۶۷۱٫۶۷ − [°R]) × ۵۶ [°R] = ۶۷۱٫۶۷ − [°De] × ۶۵
نیوتن [°N] = ([°R] − ۴۹۱٫۶۷) × ۱۱۶۰ [°R] = [°N] × ۶۰۱۱ + ۴۹۱٫۶۷
رومیر [°Ré] = ([°R] − ۴۹۱٫۶۷) × ۴۹ [°R] = [°Ré] × ۹۴ + ۴۹۱٫۶۷
رومر [°Rø] = ([°R] − ۴۹۱٫۶۷) × ۷۲۴ + ۷٫۵ [°R] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۲۴۷ + ۴۹۱٫۶۷

نیوتن[ویرایش]

از نیوتن به نیوتن
سیلسیوس [°C] = [°N] × ۱۰۰۳۳ [°N] = [°C] × ۳۳۱۰۰
فارنهایت [°F] = [°N] × ۶۰۱۱ + ۳۲ [°N] = ([°F] − ۳۲) × ۱۱۶۰
کلوین [K] = [°N] × ۱۰۰۳۳ + ۲۷۳٫۱۵ [°N] = ([K] − ۲۷۳٫۱۵) × ۳۳۱۰۰
رانکین [°R] = [°N] × ۶۰۱۱ + ۴۹۱٫۶۷ [°N] = ([°R] − ۴۹۱٫۶۷) × ۱۱۶۰
دلیزل [°De] = (۳۳ − [°N]) × ۵۰۱۱ [°N] = ۳۳ − [°De] × ۱۱۵۰
رومیر [°Ré] = [°N] × ۸۰۳۳ [°N] = [°Ré] × ۳۳۸۰
رومر [°Rø] = [°N] × ۳۵۲۲ + ۷٫۵ [°N] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۲۲۳۵

رومیر[ویرایش]

از رومیر به رومیر
سیلسیوس [°C] = [°Ré] × ۵۴ [°Ré] = [°C] × ۴۵
فارنهایت [°F] = [°Ré] × ۹۴ + ۳۲ [°Ré] = ([°F] − ۳۲) × ۴۹
کلوین [K] = [°Ré] × ۵۴ + ۲۷۳٫۱۵ [°Ré] = ([K] − ۲۷۳٫۱۵) × ۴۵
رانکین [°R] = [°Ré] × ۹۴ + ۴۹۱٫۶۷ [°Ré] = ([°R] − ۴۹۱٫۶۷) × ۴۹
دلیزل [°De] = (۸۰ − [°Ré]) × ۱۵۸ [°Ré] = ۸۰ − [°De] × ۸۱۵
نیوتن [°N] = [°Ré] × ۳۳۸۰ [°Ré] = [°N] × ۸۰۳۳
رومر [°Rø] = [°Ré] × ۲۱۳۲ + ۷٫۵ [°Ré] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۳۲۲۱

رومر[ویرایش]

از مقیاس رومر به رومر
سیلسیوس [°C] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۴۰۲۱ [°Rø] = [°C] × ۲۱۴۰ + ۷٫۵
فارنهایت [°F] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۲۴۷ + ۳۲ [°Rø] = ([°F] − ۳۲) × ۷۲۴ + ۷٫۵
کلوین [K] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۴۰۲۱ + ۲۷۳٫۱۵ [°Rø] = ([K] − ۲۷۳٫۱۵) × ۲۱۴۰ + ۷٫۵
رانکین [°R] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۲۴۷ + ۴۹۱٫۶۷ [°Rø] = ([°R] − ۴۹۱٫۶۷) × ۷۲۴ + ۷٫۵
دلیزل [°De] = (۶۰ − [°Rø]) × ۲۰۷ [°Rø] = ۶۰ − [°De] × ۷۲۰
نیوتن [°N] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۲۲۳۵ [°Rø] = [°N] × ۳۵۲۲ + ۷٫۵
رومیر [°Ré] = ([°Rø] − ۷٫۵) × ۳۲۲۱ [°Rø] = [°Ré] × ۲۱۳۲ + ۷٫۵

مقایسه[ویرایش]

سلسیوس فارنهایت کلوین رانکین دلیزل نیوتن رومیر رومر
۳۰۰٫۰۰ ۵۷۲٫۰۰ ۵۷۳٫۱۵ ۱۰۳۱٫۶۷ −۳۰۰٫۰۰ ۹۹٫۰۰ ۲۴۰٫۰۰ ۱۶۵٫۰۰
۲۹۰٫۰۰ ۵۵۴٫۰۰ ۵۶۳٫۱۵ ۱۰۱۳٫۶۷ −۲۸۵٫۰۰ ۹۵٫۷۰ ۲۳۲٫۰۰ ۱۵۹٫۷۵
۲۸۰٫۰۰ ۵۳۶٫۰۰ ۵۵۳٫۱۵ ۹۹۵٫۶۷ −۲۷۰٫۰۰ ۹۲٫۴۰ ۲۲۴٫۰۰ ۱۵۴٫۵۰
۲۷۰٫۰۰ ۵۱۸٫۰۰ ۵۴۳٫۱۵ ۹۷۷٫۶۷ −۲۵۵٫۰۰ ۸۹٫۱۰ ۲۱۶٫۰۰ ۱۴۹٫۲۵
۲۶۰٫۰۰ ۵۰۰٫۰۰ ۵۳۳٫۱۵ ۹۵۹٫۶۷ −۲۴۰٫۰۰ ۸۵٫۸۰ ۲۰۸٫۰۰ ۱۴۴٫۰۰
۲۵۰٫۰۰ ۴۸۲٫۰۰ ۵۲۳٫۱۵ ۹۴۱٫۶۷ −۲۲۵٫۰۰ ۸۲٫۵۰ ۲۰۰٫۰۰ ۱۳۸٫۷۵
۲۴۰٫۰۰ ۴۶۴٫۰۰ ۵۱۳٫۱۵ ۹۲۳٫۶۷ −۲۱۰٫۰۰ ۷۹٫۲۰ ۱۹۲٫۰۰ ۱۳۳٫۵۰
۲۳۰٫۰۰ ۴۴۶٫۰۰ ۵۰۳٫۱۵ ۹۰۵٫۶۷ −۱۹۵٫۰۰ ۷۵٫۹۰ ۱۸۴٫۰۰ ۱۲۸٫۲۵
۲۲۰٫۰۰ ۴۲۸٫۰۰ ۴۹۳٫۱۵ ۸۸۷٫۶۷ −۱۸۰٫۰۰ ۷۲٫۶۰ ۱۷۶٫۰۰ ۱۲۳٫۰۰
۲۱۰٫۰۰ ۴۱۰٫۰۰ ۴۸۳٫۱۵ ۸۶۹٫۶۷ −۱۶۵٫۰۰ ۶۹٫۳۰ ۱۶۸٫۰۰ ۱۱۷٫۷۵
۲۰۰٫۰۰ ۳۹۲٫۰۰ ۴۷۳٫۱۵ ۸۵۱٫۶۷ −۱۵۰٫۰۰ ۶۶٫۰۰ ۱۶۰٫۰۰ ۱۱۲٫۵۰
۱۹۰٫۰۰ ۳۷۴٫۰۰ ۴۶۳٫۱۵ ۸۳۳٫۶۷ −۱۳۵٫۰۰ ۶۲٫۷۰ ۱۵۲٫۰۰ ۱۰۷٫۲۵
۱۸۰٫۰۰ ۳۵۶٫۰۰ ۴۵۳٫۱۵ ۸۱۵٫۶۷ −۱۲۰٫۰۰ ۵۹٫۴۰ ۱۴۴٫۰۰ ۱۰۲٫۰۰
۱۷۰٫۰۰ ۳۳۸٫۰۰ ۴۴۳٫۱۵ ۷۹۷٫۶۷ −۱۰۵٫۰۰ ۵۶٫۱۰ ۱۳۶٫۰۰ ۹۶٫۷۵
۱۶۰٫۰۰ ۳۲۰٫۰۰ ۴۳۳٫۱۵ ۷۷۹٫۶۷ −۹۰٫۰۰ ۵۲٫۸۰ ۱۲۸٫۰۰ ۹۱٫۵۰
۱۵۰٫۰۰ ۳۰۲٫۰۰ ۴۲۳٫۱۵ ۷۶۱٫۶۷ −۷۵٫۰۰ ۴۹٫۵۰ ۱۲۰٫۰۰ ۸۶٫۲۵
۱۴۰٫۰۰ ۲۸۴٫۰۰ ۴۱۳٫۱۵ ۷۴۳٫۶۷ −۶۰٫۰۰ ۴۶٫۲۰ ۱۱۲٫۰۰ ۸۱٫۰۰
۱۳۰٫۰۰ ۲۶۶٫۰۰ ۴۰۳٫۱۵ ۷۲۵٫۶۷ −۴۵٫۰۰ ۴۲٫۹۰ ۱۰۴٫۰۰ ۷۵٫۷۵
۱۲۰٫۰۰ ۲۴۸٫۰۰ ۳۹۳٫۱۵ ۷۰۷٫۶۷ −۳۰٫۰۰ ۳۹٫۶۰ ۹۶٫۰۰ ۷۰٫۵۰
۱۱۰٫۰۰ ۲۳۰٫۰۰ ۳۸۳٫۱۵ ۶۸۹٫۶۷ −۱۵٫۰۰ ۳۶٫۳۰ ۸۸٫۰۰ ۶۵٫۲۵
۱۰۰٫۰۰ ۲۱۲٫۰۰ ۳۷۳٫۱۵ ۶۷۱٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳۳٫۰۰ ۸۰٫۰۰ ۶۰٫۰۰
۹۰٫۰۰ ۱۹۴٫۰۰ ۳۶۳٫۱۵ ۶۵۳٫۶۷ ۱۵٫۰۰ ۲۹٫۷۰ ۷۲٫۰۰ ۵۴٫۷۵
۸۰٫۰۰ ۱۷۶٫۰۰ ۳۵۳٫۱۵ ۶۳۵٫۶۷ ۳۰٫۰۰ ۲۶٫۴۰ ۶۴٫۰۰ ۴۹٫۵۰
۷۰٫۰۰ ۱۵۸٫۰۰ ۳۴۳٫۱۵ ۶۱۷٫۶۷ ۴۵٫۰۰ ۲۳٫۱۰ ۵۶٫۰۰ ۴۴٫۲۵
۶۰٫۰۰ ۱۴۰٫۰۰ ۳۳۳٫۱۵ ۵۹۹٫۶۷ ۶۰٫۰۰ ۱۹٫۸۰ ۴۸٫۰۰ ۳۹٫۰۰
۵۰٫۰۰ ۱۲۲٫۰۰ ۳۲۳٫۱۵ ۵۸۱٫۶۷ ۷۵٫۰۰ ۱۶٫۵۰ ۴۰٫۰۰ ۳۳٫۷۵
۴۰٫۰۰ ۱۰۴٫۰۰ ۳۱۳٫۱۵ ۵۶۳٫۶۷ ۹۰٫۰۰ ۱۳٫۲۰ ۳۲٫۰۰ ۲۸٫۵۰
۳۰٫۰۰ ۸۶٫۰۰ ۳۰۳٫۱۵ ۵۴۵٫۶۷ ۱۰۵٫۰۰ ۹٫۹۰ ۲۴٫۰۰ ۲۳٫۲۵
۲۰٫۰۰ ۶۸٫۰۰ ۲۹۳٫۱۵ ۵۲۷٫۶۷ ۱۲۰٫۰۰ ۶٫۶۰ ۱۶٫۰۰ ۱۸٫۰۰
۱۰٫۰۰ ۵۰٫۰۰ ۲۸۳٫۱۵ ۵۰۹٫۶۷ ۱۳۵٫۰۰ ۳٫۳۰ ۸٫۰۰ ۱۲٫۷۵
۰٫۰۰ ۳۲٫۰۰ ۲۷۳٫۱۵ ۴۹۱٫۶۷ ۱۵۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۷٫۵۰
−۱۰٫۰۰ ۱۴٫۰۰ ۲۶۳٫۱۵ ۴۷۳٫۶۷ ۱۶۵٫۰۰ −۳٫۳۰ −۸٫۰۰ ۲٫۲۵
−۲۰٫۰۰ −۴٫۰۰ ۲۵۳٫۱۵ ۴۵۵٫۶۷ ۱۸۰٫۰۰ −۶٫۶۰ −۱۶٫۰۰ −۳٫۰۰
−۳۰٫۰۰ −۲۲٫۰۰ ۲۴۳٫۱۵ ۴۳۷٫۶۷ ۱۹۵٫۰۰ −۹٫۹۰ −۲۴٫۰۰ −۸٫۲۵
−۴۰٫۰۰ −۴۰٫۰۰ ۲۳۳٫۱۵ ۴۱۹٫۶۷ ۲۱۰٫۰۰ −۱۳٫۲۰ −۳۲٫۰۰ −۱۳٫۵۰
−۵۰٫۰۰ −۵۸٫۰۰ ۲۲۳٫۱۵ ۴۰۱٫۶۷ ۲۲۵٫۰۰ −۱۶٫۵۰ −۴۰٫۰۰ −۱۸٫۷۵
−۶۰٫۰۰ −۷۶٫۰۰ ۲۱۳٫۱۵ ۳۸۳٫۶۷ ۲۴۰٫۰۰ −۱۹٫۸۰ −۴۸٫۰۰ −۲۴٫۰۰
−۷۰٫۰۰ −۹۴٫۰۰ ۲۰۳٫۱۵ ۳۶۵٫۶۷ ۲۵۵٫۰۰ −۲۳٫۱۰ −۵۶٫۰۰ −۲۹٫۲۵
−۸۰٫۰۰ −۱۱۲٫۰۰ ۱۹۳٫۱۵ ۳۴۷٫۶۷ ۲۷۰٫۰۰ −۲۶٫۴۰ −۶۴٫۰۰ −۳۴٫۵۰
−۹۰٫۰۰ −۱۳۰٫۰۰ ۱۸۳٫۱۵ ۳۲۹٫۶۷ ۲۸۵٫۰۰ −۲۹٫۷۰ −۷۲٫۰۰ −۳۹٫۷۵
−۱۰۰٫۰۰ −۱۴۸٫۰۰ ۱۷۳٫۱۵ ۳۱۱٫۶۷ ۳۰۰٫۰۰ −۳۳٫۰۰ −۸۰٫۰۰ −۴۵٫۰۰
−۱۱۰٫۰۰ −۱۶۶٫۰۰ ۱۶۳٫۱۵ ۲۹۳٫۶۷ ۳۱۵٫۰۰ −۳۶٫۳۰ −۸۸٫۰۰ −۵۰٫۲۵
−۱۲۰٫۰۰ −۱۸۴٫۰۰ ۱۵۳٫۱۵ ۲۷۵٫۶۷ ۳۳۰٫۰۰ −۳۹٫۶۰ −۹۶٫۰۰ −۵۵٫۵۰
−۱۳۰٫۰۰ −۲۰۲٫۰۰ ۱۴۳٫۱۵ ۲۵۷٫۶۷ ۳۴۵٫۰۰ −۴۲٫۹۰ −۱۰۴٫۰۰ −۶۰٫۷۵
−۱۴۰٫۰۰ −۲۲۰٫۰۰ ۱۳۳٫۱۵ ۲۳۹٫۶۷ ۳۶۰٫۰۰ −۴۶٫۲۰ −۱۱۲٫۰۰ −۶۶٫۰۰
−۱۵۰٫۰۰ −۲۳۸٫۰۰ ۱۲۳٫۱۵ ۲۲۱٫۶۷ ۳۷۵٫۰۰ −۴۹٫۵۰ −۱۲۰٫۰۰ −۷۱٫۲۵
−۱۶۰٫۰۰ −۲۵۶٫۰۰ ۱۱۳٫۱۵ ۲۰۳٫۶۷ ۳۹۰٫۰۰ −۵۲٫۸۰ −۱۲۸٫۰۰ −۷۶٫۵۰
−۱۷۰٫۰۰ −۲۷۴٫۰۰ ۱۰۳٫۱۵ ۱۸۵٫۶۷ ۴۰۵٫۰۰ −۵۶٫۱۰ −۱۳۶٫۰۰ −۸۱٫۷۵
−۱۸۰٫۰۰ −۲۹۲٫۰۰ ۹۳٫۱۵ ۱۶۷٫۶۷ ۴۲۰٫۰۰ −۵۹٫۴۰ −۱۴۴٫۰۰ −۸۷٫۰۰
−۱۹۰٫۰۰ −۳۱۰٫۰۰ ۸۳٫۱۵ ۱۴۹٫۶۷ ۴۳۵٫۰۰ −۶۲٫۷۰ −۱۵۲٫۰۰ −۹۲٫۲۵
−۲۰۰٫۰۰ −۳۲۸٫۰۰ ۷۳٫۱۵ ۱۳۱٫۶۷ ۴۵۰٫۰۰ −۶۶٫۰۰ −۱۶۰٫۰۰ −۹۷٫۵۰
−۲۱۰٫۰۰ −۳۴۶٫۰۰ ۶۳٫۱۵ ۱۱۳٫۶۷ ۴۶۵٫۰۰ −۶۹٫۳۰ −۱۶۸٫۰۰ −۱۰۲٫۷۵
−۲۲۰٫۰۰ −۳۶۴٫۰۰ ۵۳٫۱۵ ۹۵٫۶۷ ۴۸۰٫۰۰ −۷۲٫۶۰ −۱۷۶٫۰۰ −۱۰۸٫۰۰
−۲۳۰٫۰۰ −۳۸۲٫۰۰ ۴۳٫۱۵ ۷۷٫۶۷ ۴۹۵٫۰۰ −۷۵٫۹۰ −۱۸۴٫۰۰ −۱۱۳٫۲۵
−۲۴۰٫۰۰ −۴۰۰٫۰۰ ۳۳٫۱۵ ۵۹٫۶۷ ۵۱۰٫۰۰ −۷۹٫۲۰ −۱۹۲٫۰۰ −۱۱۸٫۵۰
−۲۵۰٫۰۰ −۴۱۸٫۰۰ ۲۳٫۱۵ ۴۱٫۶۷ ۵۲۵٫۰۰ −۸۲٫۵۰ −۲۰۰٫۰۰ −۱۲۳٫۷۵
−۲۶۰٫۰۰ −۴۳۶٫۰۰ ۱۳٫۱۵ ۲۳٫۶۷ ۵۴۰٫۰۰ −۸۵٫۸۰ −۲۰۸٫۰۰ −۱۲۹٫۰۰
−۲۷۳٫۱۵ −۴۵۹٫۶۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۵۵۹٫۷۳ −۹۰٫۱۴ −۲۱۸٫۵۲ −۱۳۵٫۹۰
سلسیوس فارنهایت کلوین رانکین دلیزل نیوتن رومیر رومر

مقایسۀ مقیاس‌های دما[ویرایش]

مقایسه مقیاس‌های دما
توضیح کلوین سلسیوس فارنهایت رانکین دلیزل نیوتن رومیر رومر
صفر مطلق ۰٫۰۰ −۲۷۳٫۱۵ −۴۵۹٫۶۷ ۰٫۰۰ ۵۵۹٫۷۳ −۹۰٫۱۴ −۲۱۸٫۵۲ −۱۳۵٫۹۰
پایین‌ترین دمای ثبت‌شده در سطح زمین[۱] ۱۸۴ −۸۹٫۲[۱] −۱۲۸٫۶[۱] ۳۳۱ ۲۸۴ −۲۹ −۷۱ −۳۹
فارنهایت ترکیب یخ/نمک ۲۵۵٫۳۷ −۱۷٫۷۸ ۰٫۰۰ ۴۵۹٫۶۷ ۱۷۶٫۶۷ −۵٫۸۷ −۱۴٫۲۲ −۱٫۸۳
ذوب یخ (در شرایط استاندارد دما و فشار) ۲۷۳٫۱۵ ۰٫۰۰ ۳۲٫۰۰ ۴۹۱٫۶۷ ۱۵۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۷٫۵۰
نقطه سه‌گانه آب ۲۷۳٫۱۶ ۰٫۰۱ ۳۲٫۰۱۸ ۴۹۱٫۶۸۸ ۱۴۹٫۹۸۵ ۰٫۰۰۳۳ ۰٫۰۰۸ ۷٫۵۰۵۲۵
دمای متوسط روی زمین ۲۸۸ ۱۵ ۵۹ ۵۱۹ ۱۲۸ ۵ ۱۲ ۱۵
متوسط دمای بدن انسان* ۳۱۰ ۳۷ ۹۸ ۵۵۸ ۹۵ ۱۲ ۲۹ ۲۷
بالاترین دمای ثبت شده در سطح زمین[۲] ۳۳۱ ۵۸[۲] ۱۳۶٫۴[۲] ۵۹۶ ۶۳ ۱۹ ۴۶ ۳۸
آب جوش (در شرایط استاندارد دما و فشار) ۳۷۳٫۱۳۳۹[۳] ۹۹٫۹۸۳۹[۳] ۲۱۱٫۹۷۱۰۲[۴] ۶۷۱٫۶۴۱۰۲[۴] ۰٫۰۰ ۳۳٫۰۰ ۸۰٫۰۰ ۶۰٫۰۰
تیتانیم ذوب ۱۹۴۱ ۱۶۶۸ ۳۰۳۴ ۳۴۹۴ −۲۳۵۲ ۵۵۰ ۱۳۳۴ ۸۸۳
فوتوسفر ۵۸۰۰ ۵۵۰۰ ۹۹۰۰ ۱۰۴۰۰ −۸۱۰۰ ۱۸۰۰ ۴۴۰۰ ۲۹۰۰

* دمای بدن معمولی ۳۶٫۸ °C ±۰٫۷ °C یا ۹۸٫۲ °F ±۱٫۳ °F است. عدد ارائه‌شده ۹۸٫۶ °F تبدیل عدد ۳۷ °C استاندارد سدۀ ۱۹ آلمانی است.[۵]

بعضی از اعداد در این جدول روند شده‌اند.

مقایسه نموداری[ویرایش]

تبدیل یکاهای دما[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ The Coldest Inhabited Places on Earth; researches of the پایگاه وستوک recorded the coldest known temperature on Earth on July 21st 1983: −89.2 °C (−128.6 °F).
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ World: Highest Temperature بایگانی‌شده در ۴ ژانویه ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine; an Italian weather station in al 'Aziziyah (لیبی) measured a temperature of 58 °C (136.4 °F) on September 13th 1922. "Although this record has gained general acceptance as the world's highest temperature recorded under standard conditions, the validity of the extreme has been questioned."
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ http://chemistry.uah.edu/Faculty/shriver/supplements/Temperature%20scales.pdf[پیوند مرده] The University of Alabama in Huntsville - Temperature scales – Celsius, centigrade, and kelvin
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ http://www.tampile.com/scales.php Tampile - Temperature Conversion Scales
  5. "Temperature of a Healthy Human (Body Temperature)". Hypertextbook.com. Archived from the original on 26 September 2010. Retrieved 2010-09-16.
  • ویکی‌پدیای انگلیسی

پیوند به بیرون[ویرایش]