رده:ورزشکاران اهل بلغارستان در میان موارد تاییدشده دوپینگ