درگاه:ساسانیان/افراد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

افراد ۱

درگاه:ساسانیان/افراد/۱ رستم فرخزاد سپه‌سالار کل سپاه ایران در زمان پادشاهی ساسانیان بود. باستان گرایان ایران او را بزرگترین قهرمان ملی خود در قرن هفتم میلادی می‌دانند که در پایان حکومت ساسانیان حکومت خراسان را نیز در دست داشت. رستم فرخزاد در سال‌های بعد قهرمان فردوسی در شاهنامه بود.

افراد ۲

درگاه:ساسانیان/افراد/۲ درگاه:ساسانیان/افراد/۲

افراد ۳

درگاه:ساسانیان/افراد/۳ درگاه:ساسانیان/افراد/۳

افراد ۴

درگاه:ساسانیان/افراد/۴ درگاه:ساسانیان/افراد/۴

افراد ۵

درگاه:ساسانیان/افراد/۵ درگاه:ساسانیان/افراد/۵

افراد ۶

درگاه:ساسانیان/افراد/۶ درگاه:ساسانیان/افراد/۶

افراد ۷

درگاه:ساسانیان/افراد/۷ درگاه:ساسانیان/افراد/۷

افراد ۸

درگاه:ساسانیان/افراد/۸ درگاه:ساسانیان/افراد/۸

افراد ۹

درگاه:ساسانیان/افراد/۹ درگاه:ساسانیان/افراد/۹

افراد ۱۰

درگاه:ساسانیان/افراد/۱۰ درگاه:ساسانیان/افراد/۱۰

افراد ۱۱

درگاه:ساسانیان/افراد/۱۱ درگاه:ساسانیان/افراد/۱۱

افراد ۱۲

درگاه:ساسانیان/افراد/۱۲ درگاه:ساسانیان/افراد/۱۲

افراد ۱۳

درگاه:ساسانیان/افراد/۱۳ درگاه:ساسانیان/افراد/۱۳

افراد ۱۴

درگاه:ساسانیان/افراد/۱۴ درگاه:ساسانیان/افراد/۱۴

افراد ۱۵

درگاه:ساسانیان/افراد/۱۵ درگاه:ساسانیان/افراد/۱۵

افراد ۱۶

درگاه:ساسانیان/افراد/۱۶ درگاه:ساسانیان/افراد/۱۶

افراد ۱۷

درگاه:ساسانیان/افراد/۱۷ درگاه:ساسانیان/افراد/۱۷

افراد ۱۸

درگاه:ساسانیان/افراد/۱۸ درگاه:ساسانیان/افراد/۱۸

افراد ۱۹

درگاه:ساسانیان/افراد/۱۹ درگاه:ساسانیان/افراد/۱۹

افراد ۲۰

درگاه:ساسانیان/افراد/۲۰ درگاه:ساسانیان/افراد/۲۰

افراد ۲۱

درگاه:ساسانیان/افراد/۲۱ درگاه:ساسانیان/افراد/۲۱

افراد ۲۲

درگاه:ساسانیان/افراد/۲۲ درگاه:ساسانیان/افراد/۲۲

افراد ۲۳

درگاه:ساسانیان/افراد/۲۳ درگاه:ساسانیان/افراد/۲۳

افراد ۲۴

درگاه:ساسانیان/افراد/۲۴ درگاه:ساسانیان/افراد/۲۴

افراد ۲۵

درگاه:ساسانیان/افراد/۲۵ درگاه:ساسانیان/افراد/۲۵

افراد ۲۶

درگاه:ساسانیان/افراد/۲۶ درگاه:ساسانیان/افراد/۲۶

افراد ۲۷

درگاه:ساسانیان/افراد/۲۷ درگاه:ساسانیان/افراد/۲۷

افراد ۲۸

درگاه:ساسانیان/افراد/۲۸ درگاه:ساسانیان/افراد/۲۸

افراد ۲۹

درگاه:ساسانیان/افراد/۲۹ درگاه:ساسانیان/افراد/۲۹

افراد ۳۰

درگاه:ساسانیان/افراد/۳۰ درگاه:ساسانیان/افراد/۳۰

افراد ۳۱

درگاه:ساسانیان/افراد/۳۱ درگاه:ساسانیان/افراد/۳۱

افراد ۳۲

درگاه:ساسانیان/افراد/۳۲ درگاه:ساسانیان/افراد/۳۲

افراد ۳۳

درگاه:ساسانیان/افراد/۳۳ درگاه:ساسانیان/افراد/۳۳

افراد ۳۴

درگاه:ساسانیان/افراد/۳۴ درگاه:ساسانیان/افراد/۳۴

افراد ۳۵

درگاه:ساسانیان/افراد/۳۵ درگاه:ساسانیان/افراد/۳۵

افراد ۳۶

درگاه:ساسانیان/افراد/۳۶ درگاه:ساسانیان/افراد/۳۶

افراد ۳۷

درگاه:ساسانیان/افراد/۳۷ درگاه:ساسانیان/افراد/۳۷

افراد ۳۸

درگاه:ساسانیان/افراد/۳۸ درگاه:ساسانیان/افراد/۳۸

افراد ۳۹

درگاه:ساسانیان/افراد/۳۹ درگاه:ساسانیان/افراد/۳۹

افراد ۴۰

درگاه:ساسانیان/افراد/۴۰ درگاه:ساسانیان/افراد/۴۰

افراد ۴۱

درگاه:ساسانیان/افراد/۴۱ درگاه:ساسانیان/افراد/۴۱

افراد ۴۲

درگاه:ساسانیان/افراد/۴۲ درگاه:ساسانیان/افراد/۴۲

افراد ۴۳

درگاه:ساسانیان/افراد/۴۳ درگاه:ساسانیان/افراد/۴۳

افراد ۴۴

درگاه:ساسانیان/افراد/۴۴ درگاه:ساسانیان/افراد/۴۴

افراد ۴۵

درگاه:ساسانیان/افراد/۴۵ درگاه:ساسانیان/افراد/۴۵

افراد ۴۶

درگاه:ساسانیان/افراد/۴۶ درگاه:ساسانیان/افراد/۴۶

افراد ۴۷

درگاه:ساسانیان/افراد/۴۷ درگاه:ساسانیان/افراد/۴۷

افراد ۴۸

درگاه:ساسانیان/افراد/۴۸ درگاه:ساسانیان/افراد/۴۸

افراد ۴۹

درگاه:ساسانیان/افراد/۴۹ درگاه:ساسانیان/افراد/۴۹

افراد ۵۰

درگاه:ساسانیان/افراد/۵۰ درگاه:ساسانیان/افراد/۵۰

افراد ۵۱

درگاه:ساسانیان/افراد/۵۱ درگاه:ساسانیان/افراد/۵۱

افراد ۵۲

درگاه:ساسانیان/افراد/۵۲ درگاه:ساسانیان/افراد/۵۲

افراد ۵۳

درگاه:ساسانیان/افراد/۵۳ درگاه:ساسانیان/افراد/۵۳

افراد ۵۴

درگاه:ساسانیان/افراد/۵۴ درگاه:ساسانیان/افراد/۵۴

افراد ۵۵

درگاه:ساسانیان/افراد/۵۵ درگاه:ساسانیان/افراد/۵۵

افراد ۵۶

درگاه:ساسانیان/افراد/۵۶ درگاه:ساسانیان/افراد/۵۶

افراد ۵۷

درگاه:ساسانیان/افراد/۵۷ درگاه:ساسانیان/افراد/۵۷

افراد ۵۸

درگاه:ساسانیان/افراد/۵۸ درگاه:ساسانیان/افراد/۵۸

افراد ۵۹

درگاه:ساسانیان/افراد/۵۹ درگاه:ساسانیان/افراد/۵۹

افراد ۶۰

درگاه:ساسانیان/افراد/۶۰ درگاه:ساسانیان/افراد/۶۰

افراد ۶۱

درگاه:ساسانیان/افراد/۶۱ درگاه:ساسانیان/افراد/۶۱

افراد ۶۲

درگاه:ساسانیان/افراد/۶۲ درگاه:ساسانیان/افراد/۶۲

افراد ۶۳

درگاه:ساسانیان/افراد/۶۳ درگاه:ساسانیان/افراد/۶۳

افراد ۶۴

درگاه:ساسانیان/افراد/۶۴ درگاه:ساسانیان/افراد/۶۴

افراد ۶۵

درگاه:ساسانیان/افراد/۶۵ درگاه:ساسانیان/افراد/۶۵

افراد ۶۶

درگاه:ساسانیان/افراد/۶۶ درگاه:ساسانیان/افراد/۶۶

افراد ۶۷

درگاه:ساسانیان/افراد/۶۷ درگاه:ساسانیان/افراد/۶۷

افراد ۶۸

درگاه:ساسانیان/افراد/۶۸ درگاه:ساسانیان/افراد/۶۸

افراد ۶۹

درگاه:ساسانیان/افراد/۶۹ درگاه:ساسانیان/افراد/۶۹

افراد ۷۰

درگاه:ساسانیان/افراد/۷۰ درگاه:ساسانیان/افراد/۷۰

افراد ۷۱

درگاه:ساسانیان/افراد/۷۱ درگاه:ساسانیان/افراد/۷۱

افراد ۷۲

درگاه:ساسانیان/افراد/۷۲ درگاه:ساسانیان/افراد/۷۲

افراد ۷۳

درگاه:ساسانیان/افراد/۷۳ درگاه:ساسانیان/افراد/۷۳

افراد ۷۴

درگاه:ساسانیان/افراد/۷۴ درگاه:ساسانیان/افراد/۷۴

افراد ۷۵

درگاه:ساسانیان/افراد/۷۵ درگاه:ساسانیان/افراد/۷۵

افراد ۷۶

درگاه:ساسانیان/افراد/۷۶ درگاه:ساسانیان/افراد/۷۶

افراد ۷۷

درگاه:ساسانیان/افراد/۷۷ درگاه:ساسانیان/افراد/۷۷

افراد ۷۸

درگاه:ساسانیان/افراد/۷۸ درگاه:ساسانیان/افراد/۷۸

افراد ۷۹

درگاه:ساسانیان/افراد/۷۹ درگاه:ساسانیان/افراد/۷۹

افراد ۸۰

درگاه:ساسانیان/افراد/۸۰ درگاه:ساسانیان/افراد/۸۰

افراد ۸۱

درگاه:ساسانیان/افراد/۸۱ درگاه:ساسانیان/افراد/۸۱

افراد ۸۲

درگاه:ساسانیان/افراد/۸۲ درگاه:ساسانیان/افراد/۸۲

افراد ۸۳

درگاه:ساسانیان/افراد/۸۳ درگاه:ساسانیان/افراد/۸۳

افراد ۸۴

درگاه:ساسانیان/افراد/۸۴ درگاه:ساسانیان/افراد/۸۴

افراد ۸۵

درگاه:ساسانیان/افراد/۸۵ درگاه:ساسانیان/افراد/۸۵

افراد ۸۶

درگاه:ساسانیان/افراد/۸۶ درگاه:ساسانیان/افراد/۸۶

افراد ۸۷

درگاه:ساسانیان/افراد/۸۷ درگاه:ساسانیان/افراد/۸۷

افراد ۸۸

درگاه:ساسانیان/افراد/۸۸ درگاه:ساسانیان/افراد/۸۸

افراد ۸۹

درگاه:ساسانیان/افراد/۸۹ درگاه:ساسانیان/افراد/۸۹

افراد ۹۰

درگاه:ساسانیان/افراد/۹۰ درگاه:ساسانیان/افراد/۹۰

افراد ۹۱

درگاه:ساسانیان/افراد/۹۱ درگاه:ساسانیان/افراد/۹۱

افراد ۹۲

درگاه:ساسانیان/افراد/۹۲ درگاه:ساسانیان/افراد/۹۲

افراد ۹۳

درگاه:ساسانیان/افراد/۹۳ درگاه:ساسانیان/افراد/۹۳

افراد ۹۴

درگاه:ساسانیان/افراد/۹۴ درگاه:ساسانیان/افراد/۹۴

افراد ۹۵

درگاه:ساسانیان/افراد/۹۵ درگاه:ساسانیان/افراد/۹۵

افراد ۹۶

درگاه:ساسانیان/افراد/۹۶ درگاه:ساسانیان/افراد/۹۶

افراد ۹۷

درگاه:ساسانیان/افراد/۹۷ درگاه:ساسانیان/افراد/۹۷

افراد ۹۸

درگاه:ساسانیان/افراد/۹۸ درگاه:ساسانیان/افراد/۹۸

افراد ۹۹

درگاه:ساسانیان/افراد/۹۹ درگاه:ساسانیان/افراد/۹۹