پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:محتوا/مرور کلی/جامعه و علوم اجتماعی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Main articles: علوم اجتماعی and جامعه See also علم and روش علمی

علوم اجتماعیمردم‌شناسیباستان‌شناسیعلوم شناختیارتباطنظریهٔ انتقادیمطالعات فرهنگیمطالعات توسعهعلم اقتصاد (Unsolved problems in economics) • آموزش و پرورشجغرافیاتاریخزبان‌شناسی (فهرست مسئله‌های حل‌نشده در زبان‌شناسی) • قانونعلم سیاستروان‌شناسیسیاست اجتماعیجامعه‌شناسی

جامعهقومیتs • گروه اجتماعیزیرساختمردم

باهمستانStructure and agencyجامعه‌پذیریSense of communityاجتماع‌گراییسرمایه اجتماعیCommunity development
دگرگونی اجتماعیDecadenceSocial progressTechnological evolution
Sociocultural evolution, the progression: شکارچی-گردآورنده bandsطبقه اجتماعیقبیلهs → قشربندیخان‌سالارs → انقلاب نوسنگی →→→ تمدن: Agrarian society (جامعه پیش‌صنعتی): Agrarian روستاs → شهرکs → شهردولت‌شهرs → دولت-ملتs →→ انقلاب صنعتی → (مدرنیته) جامعه صنعتی →→ (پست‌مدرنیته) Post-industrial societyانقلاب اطلاعاتجامعه اطلاعاتیانقلاب دیجیتال →→ جهانی‌سازیحکومت جهانی?مستعمره‌سازی فضا?
نهادsسازمان
خویشاوندیفرزند دخترخانواده گستردهپدرپدربزرگ و مادربزرگخانمانHuman bondingمادرخانواده هسته‌ایوالدینفرزند پسر
دین(see #Religion and belief systems above)
زیرساخت
Public infrastructureبزرگ‌راهs • خیابانs • راهs • پلs • ترابری عمومیفرودگاهs and airways • تأمین آب and منابع آبپساب management • مدیریت پسماند and disposal • توان الکتریکی
Private infrastructureخودروs • خانمانs • رایانه شخصیs • اموال منقولاملاک و مستغلات
اقتصاد and کسب و کارمالیهمدیریتبازاریابی
آموزش و پرورشدانشگاهیانHomeworkیادگیریعلوم تربیتیمدرسهدانش‌آموزروش‌های مطالعهآموزگار
جامعه مدنی
حکومت and علم سیاستPolitics by countryعدالت کیفریروابط بین‌المللقانوناداره امور عمومی
شبکه اجتماعیارتباطسرمایه اجتماعی