جرم مولی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

در دانش شیمی، جرم مولی (به انگلیسی: Molar mass) (با نشان کوتاه‌شدهٔ M)، یکی از خواص فیزیکی مواد است که بنابر تعریف نسبتی است که از تقسیمِ: جرمِ یک مادهٔ معین؛ (عنصر یا ترکیب)، بر مقدار آن ماده به دست می‌آید.[۱]

در دستگاه بین‌المللی یکاها (SI) یکای پایه برای جرم مولی کیلوگرم/ مول است. با این حال، به دلیل سابقه‌های تاریخی، جرم‌های مولار بیشتر و تقریباً همیشه به صورت گرم/مول بیان می‌شوند. به عنوان مثال جرم مولی آب:

گرم/مول M (H2O) ≈ ۱۸٫۰۱۵

M(H
۲
) = ۲ × ۱٫۰۰۷ ۹۷(۷) × ۱ g/mol = ۲٫۰۱۵ ۸۸(۱۴) g/mol

جرم مولی جرم یک مول از ذرات یک ماده است. با تقسیم مقدار جرم مولی بر عدد آووگادرو می‌توان جرم یک ذره را حساب کرد. از جرم مولی در محاسبهٔ کمیت‌ها در شیمی استفاده می‌شود. به دلیل پیچیدگی‌های موجود در تعیین جرم مولی با استفاده از روش‌های تجزیه، گاهی سنجش دقیق جرم مولی از طریق یک روش ممکن نیست و بهتر است در این حالت روش سنجش جرم مولی را با روش دیگری عوض کرد. در پلیمرها جرم مولی همان جرم مولی متوسط وزنی و جرم مولی متوسط عددی است.

تعریف مول[ویرایش]

در محاسبات شیمی، علاوه بر جرم تعداد اتم‌ها یا مولکول‌ها نیز مهم است. در موازنه واکنش‌های شیمیایی، تعداد مولکول‌ها اهمیت بیشتری نسبت به جرم آنها دارد.

به علت اینکه تعداد مولکول‌ها زیاد است، شمارش یک به یک آنها ممکن نیست؛ بنابراین یک پیمانه به نام مول معرفی می‌شود.

یک مول برابر است با ۱۰۲۳×۶٫۰۲۲ عدد از هر چیزی.

به این عدد، عدد آووگادرو می‌گویند و آن را با نمایش می‌دهند.


اگر تعداد ۱۰۲۳×۶٫۰۲۲ مولکول هیدروژن داشته باشیم، می‌گوییم یک مول مولکول هیدروژن داریم.

جرم مولی[ویرایش]

جرم یک مول از هر ماده بر حسب گرم یا کیلوگرم را جرم مولی می‌گویند.

واحد جرم مولی گرم بر مول یا کیلوگرم بر مول است.

جرم مولی هیدروژن برابر ۱٫۰۰۷ گرم بر مول و جرم مولی کلر برابر ۳۵٫۴۵۳ گرم بر مول است.

با استفاده از جرم مولی، تعداد اتم‌ها را با جرم ربط داده‌ایم. اگر دقت کنید، متوجه می‌شوید که جرم مولی با عدد جرمی هر اتم بسیار نزدیک است.

محاسبهٔ جرم مولی عناصر[ویرایش]

جرم مولی یک عنصر، وزن اتمی آن عنصر بوده که به صورت گرم بر مول بیان می‌شود. بینید که جرم عنصر محاسبه شده و وزن اتمی استاندارد آن یادداشت کنید. آن را در ۱ گرم بر مول که ثابت استاندارد می‌باشد، ضرب کنید. محصول وزن اتمی استاندارد عناصر با ۱ گرم بر مول به شما جرم مولی را می‌دهد. برای مثال، وزن اتمی کربن ۰۱/۱۲ unit). این مقدار را با ۱ گرم بر مول ضرب کنید و محصول ۰۱/۱۲ گرم بر مول بوده که جرم مولی عنصر می‌باشد.

محاسبهٔ جرم مولی ترکیبات[ویرایش]

جرم مولی ترکیب، مجموع جرم‌های مولی اتم‌های یک ترکیب می‌باشد. در این‌جا روش محاسبهٔ آن را شرح می‌دهیم. فرمول مولکولی این ترکیب را به دست آورید. توجه داشته باشید که عناصر اتمی مختلف شامل فرمول مولکولی همراه با تعداد اتم‌های هر عنصر می‌باشند. وزن اتمی استاندارد برای هر عنصر را یادداشت کنید. سپس، بعد از ضرب وزن اتمی استاندارد هر عنصر توسط تعداد اتم‌های هر عنصر، همهٔ محصولات را جمع کنید.

در این‌جا جرم مولی مولکول آب که دارای فرمول مولکولی H2O می‌باشد را محاسبه می‌کنید. هیدروژن دارای دو اتم بوده، در حالی که اکسیژن تنها یک اتم دارد؛ بنابراین،

جرم مولی آب =۱ × (۹۹۹۴/۰ × ۱ + ۰۰۷۹۴/۱ × ۲) گرم بر مول ۰۱۵/۱۸=گرم بر مول

روش‌های تعیین جرم مولی[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 • Polymer Molecular Weight Methods Advances in Chemistry by Myer Ezrin - Washington DC, American Chemistry Society - 1973.

http://www.chemistry.ccsu.edu/glagovich/default.html

Molar mass
Common symbols
M
SI unitkg/mol
Other units
g/mol

In chemistry, the molar mass of a chemical compound is defined as the mass of a sample of that compound divided by the amount of substance in that sample, measured in moles.[1] The molar mass is a bulk, not molecular, property of a substance. The molar mass is an average of many instances of the compound, which often vary in mass due to the presence of isotopes. Most commonly, the molar mass is computed from the standard atomic weights and is thus a terrestrial average and a function of the relative abundance of the isotopes of the constituent atoms on earth. The molar mass is appropriate for converting between the mass of a substance and the amount of a substance for bulk quantities.

The molecular weight is very commonly used as a synonym of molar mass, particularly for molecular compounds; however, the most authoritative sources define it differently (see molecular mass).

The formula weight is a synonym of molar mass that is frequently used for non-molecular compounds, such as ionic salts.

The molar mass is an intensive property of the substance, that does not depend on the size of the sample. In the International System of Units (SI), the base unit of molar mass is kg/mol. However, for historical reasons, molar masses are almost always expressed in g/mol.

The mole was defined in such as way that the molar mass of a compound, in g/mol, is numerically equal (for all practical purposes) to the average mass of one molecule, in daltons. Thus, for example, the average mass of a molecule of water is about 18.0153 daltons, and the molar mass of water is about 18.0153 g/mol.

For chemical elements without isolated molecules, such as carbon and metals, the molar mass is computed dividing by the number of moles of atoms instead. Thus, for example, the molar mass of iron is about 55.845 g/mol.

Between 1971 and 2019, SI defined the "amount of substance" as a separate dimension of measurement, and the mole was defined as the amount of substance that has as many constituent particles as there are atoms in 12 grams of carbon-12. In that period, the molar mass of carbon-12 was thus exactly 12 g/mol, by definition. Since 2019, a mole of any substance has been redefined in the SI as the amount of that substance containing an exactly defined number of particles, N = 6.02214076×1023. Therefore, the molar mass of a compound now is simply the mass of this number of molecules of the compound.

Molar masses of elements

Before reading this section, it must be understood that the 2019 redefinition of the SI base units concluded that the molar mass constant is not exactly 1×10−3 kg/mol, but Mu = 0.99999999965(30)×10−3 kg⋅mol−1.[2]

The molar mass of atoms of an element is given by the relative atomic mass of the element multiplied by the molar mass constant, Mu 1.000000×10−3 kg/mol = 1.000000 g/mol.[3] For normal samples from earth with typical isotope composition, the atomic weight can be approximated by the standard atomic weight[4] or the conventional atomic weight.

M(H) = 1.00797(7) × 1.000000 g/mol = 1.00797(7) g/mol
M(S) = 32.065(5) × 1.000000 g/mol = 32.065(5) g/mol
M(Cl) = 35.453(2) × 1.000000 g/mol = 35.453(2) g/mol
M(Fe) = 55.845(2) × 1.000000 g/mol = 55.845(2) g/mol.

Multiplying by the molar mass constant ensures that the calculation is dimensionally correct: standard relative atomic masses are dimensionless quantities (i.e., pure numbers) whereas molar masses have units (in this case, grams/mole).

Some elements are usually encountered as molecules, e.g. hydrogen (H
2
), sulfur (S
8
), chlorine (Cl
2
). The molar mass of molecules of these elements is the molar mass of the atoms multiplied by the number of atoms in each molecule:

M(H
2
) = 2 × 1.007 97(7) × 1.000000 g/mol = 2.01588(14) g/mol
M(S
8
) = 8 × 32.065(5) × 1.000000 g/mol = 256.52(4) g/mol
M(Cl
2
) = 2 × 35.453(2) × 1.000000 g/mol = 70.906(4) g/mol.

Molar masses of compounds

The molar mass of a compound is given by the sum of the relative atomic mass A
r
of the atoms which form the compound multiplied by the molar mass constant M
u
:

Here, M
r
is the relative molar mass, also called formula weight. For normal samples from earth with typical isotope composition, the standard atomic weight or the conventional atomic weight can be used as an approximation of the relative atomic mass of the sample. Examples are:

M(NaCl) = [22.98976928(2) + 35.453(2)] × 1.000000 g/mol = 58.443(2) g/mol
M(C
12
H
22
O
11
) = ([12 × 12.0107(8)] + [22 × 1.00794(7)] + [11 × 15.9994(3)]) × 1.000000 g/mol = 342.297(14) g/mol.

An average molar mass may be defined for mixtures of compounds.[1] This is particularly important in polymer science, where different polymer molecules may contain different numbers of monomer units (non-uniform polymers).[5][6]

Average molar mass of mixtures

The average molar mass of mixtures can be calculated from the mole fractions of the components and their molar masses :

It can also be calculated from the mass fractions of the components:

As an example, the average molar mass of dry air is 28.97 g/mol.[7]

Related quantities

Molar mass is closely related to the relative molar mass (M
r
) of a compound, to the older term formula weight (F.W.), and to the standard atomic masses of its constituent elements. However, it should be distinguished from the molecular mass (also known as molecular weight), which is the mass of one molecule (of any single isotopic composition) and is not directly related to the atomic mass, the mass of one atom (of any single isotope). The dalton, symbol Da, is also sometimes used as a unit of molar mass, especially in biochemistry, with the definition 1 Da = 1 g/mol, despite the fact that it is strictly a unit of mass (1 Da = 1 u = 1.66053906660(50)×10−27 kg, as of 2018 CODATA recommended values).

Gram atomic mass is another term for the mass, in grams, of one mole of atoms of that element. "Gram atom" is a former term for a mole.

Molecular weight (M.W.) is an older term for what is now more correctly called the relative molar mass (M
r
).[8] This is a dimensionless quantity (i.e., a pure number, without units) equal to the molar mass divided by the molar mass constant.[9]

Molecular mass

The molecular mass (m) is the mass of a given molecule: it is usually measured in daltons (Da or u).[10] Different molecules of the same compound may have different molecular masses because they contain different isotopes of an element. This is distinct but related to the molar mass, which is a measure of the average molecular mass of all the molecules in a sample and is usually the more appropriate measure when dealing with macroscopic (weigh-able) quantities of a substance.

Molecular masses are calculated from the atomic masses of each nuclide, while molar masses are calculated from the standard atomic weights[11] of each element. The standard atomic weight takes into account the isotopic distribution of the element in a given sample (usually assumed to be "normal"). For example, water has a molar mass of 18.0153(3) g/mol, but individual water molecules have molecular masses which range between 18.0105646863(15) u (1H
2
16O) and 22.0277364(9) u (2H
2
18O).

The distinction between molar mass and molecular mass is important because relative molecular masses can be measured directly by mass spectrometry, often to a precision of a few parts per million. This is accurate enough to directly determine the chemical formula of a molecule.[12]

DNA synthesis usage

The term formula weight (F.W.) has a specific meaning when used in the context of DNA synthesis: whereas an individual phosphoramidite nucleobase to be added to a DNA polymer has protecting groups and has its molecular weight quoted including these groups, the amount of molecular weight that is ultimately added by this nucleobase to a DNA polymer is referred to as the nucleobase's formula weight (i.e., the molecular weight of this nucleobase within the DNA polymer, minus protecting groups).

Precision and uncertainties

The precision to which a molar mass is known depends on the precision of the atomic masses from which it was calculated, and value of the molar mass constant. Most atomic masses are known to a precision of at least one part in ten-thousand, often much better[4] (the atomic mass of lithium is a notable, and serious,[13] exception). This is adequate for almost all normal uses in chemistry: it is more precise than most chemical analyses, and exceeds the purity of most laboratory reagents.

The precision of atomic masses, and hence of molar masses, is limited by the knowledge of the isotopic distribution of the element. If a more accurate value of the molar mass is required, it is necessary to determine the isotopic distribution of the sample in question, which may be different from the standard distribution used to calculate the standard atomic mass. The isotopic distributions of the different elements in a sample are not necessarily independent of one another: for example, a sample which has been distilled will be enriched in the lighter isotopes of all the elements present. This complicates the calculation of the standard uncertainty in the molar mass.

A useful convention for normal laboratory work is to quote molar masses to two decimal places for all calculations. This is more accurate than is usually required, but avoids rounding errors during calculations. When the molar mass is greater than 1000 g/mol, it is rarely appropriate to use more than one decimal place. These conventions are followed in most tabulated values of molar masses.[14][15]

Measurement

Molar masses are almost never measured directly. They may be calculated from standard atomic masses, and are often listed in chemical catalogues and on safety data sheets (SDS). Molar masses typically vary between:

1–238 g/mol for atoms of naturally occurring elements;
10–1000 g/mol for simple chemical compounds;
1000–5,000,000 g/mol for polymers, proteins, DNA fragments, etc.

While molar masses are almost always, in practice, calculated from atomic weights, they can also be measured in certain cases. Such measurements are much less precise than modern mass spectrometric measurements of atomic weights and molecular masses, and are of mostly historical interest. All of the procedures rely on colligative properties, and any dissociation of the compound must be taken into account.

Vapour density

The measurement of molar mass by vapour density relies on the principle, first enunciated by Amedeo Avogadro, that equal volumes of gases under identical conditions contain equal numbers of particles. This principle is included in the ideal gas equation:

where n is the amount of substance. The vapour density (ρ) is given by

Combining these two equations gives an expression for the molar mass in terms of the vapour density for conditions of known pressure and temperature.

Freezing-point depression

The freezing point of a solution is lower than that of the pure solvent, and the freezing-point depression (ΔT) is directly proportional to the amount concentration for dilute solutions. When the composition is expressed as a molality, the proportionality constant is known as the cryoscopic constant (K
f
) and is characteristic for each solvent. If w represents the mass fraction of the solute in solution, and assuming no dissociation of the solute, the molar mass is given by

Boiling-point elevation

The boiling point of a solution of an involatile solute is higher than that of the pure solvent, and the boiling-point elevation (ΔT) is directly proportional to the amount concentration for dilute solutions. When the composition is expressed as a molality, the proportionality constant is known as the ebullioscopic constant (K
b
) and is characteristic for each solvent. If w represents the mass fraction of the solute in solution, and assuming no dissociation of the solute, the molar mass is given by

References

 1. ^ a b International Union of Pure and Applied Chemistry (1993). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-03583-8. p. 41. Electronic version.
 2. ^ "2018 CODATA Value: molar mass constant". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. 20 May 2019. Retrieved 2019-05-20.
 3. ^ Mohr, Peter J.; Taylor, Barry N.; Newell, David B. (2011). "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010". Database developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.
 4. ^ a b Wieser, M. E. (2006), "Atomic Weights of the Elements 2005" (PDF), Pure and Applied Chemistry, 78 (11): 2051–66, doi:10.1351/pac200678112051
 5. ^ "International union of pure and applied chemistry, commission on macromolecular nomenclature, note on the terminology for molar masses in polymer science". Journal of Polymer Science: Polymer Letters Edition. 22 (1): 57. 1984. Bibcode:1984JPoSL..22...57.. doi:10.1002/pol.1984.130220116.
 6. ^ Metanomski, W. V. (1991). Compendium of Macromolecular Nomenclature. Oxford: Blackwell Science. pp. 47–73. ISBN 0-632-02847-5.
 7. ^ The Engineering ToolBox Molecular Mass of Air
 8. ^ IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "relative molar mass". doi:10.1351/goldbook.R05270
 9. ^ The technical definition is that the relative molar mass is the molar mass measured on a scale where the molar mass of unbound carbon 12 atoms, at rest and in their electronic ground state, is 12. The simpler definition given here is equivalent to the full definition because of the way the molar mass constant is itself defined.
 10. ^ International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th ed.), p. 126, ISBN 92-822-2213-6, archived (PDF) from the original on 2017-08-14
 11. ^ "Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements". NIST. Retrieved 2007-10-14.
 12. ^ "Author Guidelines – Article Layout". RSC Publishing. Retrieved 2007-10-14.
 13. ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. p. 21. ISBN 978-0-08-037941-8.
 14. ^ See, e.g., Weast, R. C., ed. (1972). Handbook of Chemistry and Physics (53rd ed.). Cleveland, OH: Chemical Rubber Co.
 15. ^ Possolo, Antonio; van der Veen, Adriaan M. H.; Meija, Juris; Hibbert, D. Brynn (2018-01-04). "Interpreting and propagating the uncertainty of the standard atomic weights (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 90 (2): 395–424. doi:10.1515/pac-2016-0402.

External links